a {prep} = k (3.pád)
a {prep} = do
a {prep} = až do
a {prep} = k
a {prep} = ke
a {prep} = na
à la {adv} = něco jako
a cappella {adj} = a cappella
a cappella {adj} = jen hlasy
a fortiori {adv} = nadto
a fortiori {adv} = přes a nad
a fortiori {adv} = navíc
à la carte {adv} = 
à outrance {adv} = 
a pena {adv} = stěží
a pena {adv} = sotva
a posteriori {adv} = 
a priori {sb} = 
a tempo {adv} = 
ab {prep} = z
ab {prep} = od
ab {prep} = od (té doby)
ab ovo {adv} = 
abaca {sb} = manilské konopí
abaco {sb} = počitadlo
abandonamento {sb} = opouštění
abandonar {vb} = upustit od
abandonar {vb} = zrušit
abandonar {vb} = zříci se
abandonar {vb} = zanechat
abandonar {vb} = vyřadit
abandonar {vb} = vzdát se čeho
abandonar {vb} = opustit
abandonate {adj} = opuštěný
abandono {sb} = vzdání se něčeho
abandono {sb} = lehkovážnost
abandono {sb} = kapitulace
abandono {sb} = opuštění
abasia {sb} = 
abassamento {sb} = znevážení
abassamento {sb} = snížení
abassamento {sb} = ponížení
abassamento {sb} = pokoření
abassamento {sb} = potupení
abassar {vb} = znevážit
abassar {vb} = snížit
abassar {vb} = sklopit
abassar {vb} = poklesnout
abassar {vb} = potupit
abassar {vb} = ponížit
abassar {vb} = pokořit
abat-jour {sb} = stínítko
abatter {vb} = srazit dolů
abatter {vb} = srazit
abatter {vb} = strhnout
abatter {vb} = zabíjet
abatter {vb} = shodit
abatter {vb} = sestřelit
abatter {vb} = porazit
abattimento {sb} = sklíčenost
abattite {adj} = sklíčený
abattite {adj} = skleslý
abattitor {sb} = 
abattitorio {sb} = jatky
abaxial {adj} = 
abbate {sb} = 
abbatessa {sb} = 
abbatia {sb} = opatství
abbatial {adj} = 
abbordabile {adj} = oprávněný ke vstupu
abbordabile {adj} = přístupný
abbordage {sb} = 
abbordar {vb} = vystoupit na břeh
abbordar {vb} = navázat hovor
abbordar {vb} = přistát
abbordator {sb} = 
abbordo {sb} = 
abbreviamento {sb} = 
abbreviar {vb} = zkrátit
abbreviate {adj} = zkráceně
abbreviation {sb} = zkrácení
abbreviation {sb} = zkratka
abbreviative {adj} = 
abbreviator {sb} = 
abbreviatura {sb} = 
abc {sb} = 
abdicante {adj} = 
abdicante {sb} = 
abdicar {vb} = abdikovat
abdicar {vb} = odstoupit
abdicatari {adj} = 
abdication {sb} = odstoupení
abdicative {adj} = 
abdicator {sb} = 
abdicatori {adj} = 
abdominal {adj} = břišní
abdomine {sb} = břicho
abdominose {adj} = tlustý
abdominose {adj} = korpulentní
abdominose {adj} = břichatý
abdominose {adj} = obézní
abducer {vb} = unést násilím
abducer {vb} = odvést násilím
abducer {vb} = odvést
abduction {sb} = uzmutí
abduction {sb} = únos
abduction {sb} = uchvácení
abductor {sb} = 
abductor {adj} = 
abece {sb} = 
abecedario {sb} = 
abelia {sb} = 
abelian {adj} = 
aberrante {adj} = úchylný
aberrante {adj} = nenormální
aberrantia {sb} = 
aberrar {vb} = uhnout
aberrar {vb} = odchýlit
aberrar {vb} = odklonit se
aberration {sb} = úchylka
aberration {sb} = aberace
aberration {sb} = odchylka
abhorrente {adj} = 
abhorrentia {sb} = 
abhorrer {vb} = hnusit si
abhorrer {vb} = ošklivit si
abhorrer {vb} = odstrašit
abhorribile {adj} = hnusné
abhorribile {adj} = ohavné
abhorribile {adj} = odpudivé
abhorribile {adj} = odporný
abhorribile {adj} = odporné
abhorrimento {sb} = znechucení
abhorrimento {sb} = ohavnost
abhorrimento {sb} = opovržení
abiberar {vb} = 
abiberatorio {sb} = koryto
abiberatorio {sb} = napajedlo
abiete {sb} = jedle
abietin {adj} = 
abiogenese {sb} = 
abiogenesis {sb} = 
abiogenetic {adj} = 
abiotic {adj} = 
abiotrophia {sb} = 
abjecte {adj} = servilní
abjecte {adj} = bídný
abjecte {adj} = otrocký
abjecte {adj} = ponížený
abjection {sb} = 
abjurabile {adj} = 
abjuramento {sb} = 
abjurar {vb} = zříci se
abjurar {vb} = vzdát se (čeho)
abjurar {vb} = odmítnout
abjurar {vb} = odpřísáhnout
abjuration {sb} = 
abjurator {sb} = 
abjuratori {adj} = 
ablactar {vb} = přestat kojit
ablactation {sb} = 
ablandar {vb} = uchlácholit
ablastina {sb} = 
ablation {sb} = 
ablative {adj} = ablativ
ablativo {sb} = 
ablaut {sb} = 
ablegato {sb} = 
abluer {vb} = umýt
ablution {sb} = omývání
abnegar {vb} = odepřít sobě samému
abnegar {vb} = odepřít
abnegation {sb} = zřeknutí
abnegation {sb} = sebezapření
abnegation {sb} = sebeobětování
abnegation {sb} = sebepopření
abolimento {sb} = 
abolir {vb} = zrušit
abolir {vb} = odstranit
abolition {sb} = zrušení
abolitionismo {sb} = 
abolitionista {adj} = 
abolitionista {sb} = 
abolitive {adj} = 
abomaso {sb} = 
abominabile {adj} = odporný
abominar {vb} = hnusit si
abominar {vb} = ošklivit si
abomination {sb} = ohavnost
abonamento {sb} = abonentura
abonamento {sb} = předplacení
abonamento {sb} = předplatné
abonar {vb} = zlepšit
abonar {vb} = předplácet
abonato {sb} = abonent
abonato {sb} = předplatitel
aboral {adj} = 
aborigine {adj} = domorodý
aborigines {sb pl} = 
abortamento {sb} = 
abortar {vb} = ztroskotat
abortar {vb} = zakrnět
abortar {vb} = přijít nazmar
abortar {vb} = přerušit
abortar {vb} = neuspět
abortar {vb} = potratit
abortator {sb} = 
abortive {adj} = nezdařený
abortivo {sb} = 
aborto {sb} = zakrnění
aborto {sb} = nezdar
aborto {sb} = potrat
aborto {sb} = neúspěch
abracadabra {sb} = 
abrader {vb} = obrousit
abrasion {sb} = abrasivní
abrasive {adj} = abrazivní
abrasive {adj} = brusný
abrasivitate {sb} = 
abrasivo {sb} = 
abreaction {sb} = 
abreactive {adj} = 
abreager {vb} = 
abrogabile {adj} = 
abrogar {vb} = zrušit
abrogar {vb} = odvolat
abrogar {vb} = odstranit
abrogation {sb} = odstranění
abrogation {sb} = rušení
abrogation {sb} = odvolání
abrogative {adj} = 
abrogator {sb} = 
abrogatori {adj} = 
abronia {sb} = 
abrumper {vb} = odlomit
abrupte {adj} = ulomený
abrupte {adj} = strmý
abrupte {adj} = náhlý
abrupte {adj} = příkrý
abrupte {adj} = nesouvislý
absceder {vb} = 
abscesso {sb} = uher
abscesso {sb} = vřed
abscesso {sb} = hnisavý vřed
abscesso {sb} = absces
abscesso {sb} = beďar
abscesso {sb} = nežit
abscinder {vb} = odříznout
abscissa {sb} = souřadnice x
abscission {sb} = vyříznutí
abscission {sb} = padání
absconder {vb} = uprchnout
absconse {adj} = 
absentar {vb} = 
absente {adj} = chybějící
absente {adj} = nepřítomný
absente {adj} = nepřítomen
absente {sb} = chybějící
absente {sb} = nepřítomný
absente {sb} = nepřítomen
absenteismo {sb} = 
absenteista {sb} = 
absentia {sb} = absence
absentia {sb} = neúčast
absentia {sb} = nepřítomnost
absentismo {sb} = 
absentista {sb} = absentér
absidal {adj} = 
abside {sb} = apsída
absidiola {sb} = 
absinthic {adj} = 
absinthina {sb} = 
absinthio {sb} = 
absinthismo {sb} = 
absolute {adj} = absolutní
absolute {adj} = naprostý
absolution {sb} = osvobození
absolution {sb} = rozhřešení
absolutisar {vb} = 
absolutisation {sb} = 
absolutismo {sb} = 
absolutista {sb} = 
absolutista {adj} = 
absolutistic {adj} = 
absolutitate {sb} = 
absolutor {sb} = 
absolutori {adj} = 
absolver {vb} = zbavit
absolver {vb} = vysvobodit
absolver {vb} = zprostit viny
absolver {vb} = zprostit
absolver {vb} = anulovat
absolver {vb} = ospravedlnit
absolver {vb} = osvobodit
absorbente {adj} = savý
absorbente {adj} = pohlcovač
absorbente {sb} = savý
absorbente {sb} = pohlcovač
absorbentia {sb} = 
absorber {vb} = absorbovat
absorber {vb} = pohlcovat
absorber {vb} = pohltit
absorbibile {adj} = 
absorbibilitate {sb} = 
absorption {sb} = vstřebávání
absorptive {adj} = 
absorptivitate {sb} = 
abstemie {adj} = 
abstemio {sb} = 
abstention {sb} = zdržení se
abstentionismo {sb} = 
abstentionista {sb} = 
abstentionista {adj} = 
abstergente {adj} = čisticí prostředek
abstergente {sb} = čisticí prostředek
absterger {vb} = 
abstersion {sb} = pročišťování
abstersive {adj} = čisticí
abstersive {adj} = očistný
abstersivo {sb} = 
abstinente {adj} = abstinent
abstinentia {sb} = zříkání se
abstinentia {sb} = abstinence
abstiner {vb} = 
abstracte {sb} = abstraktní
abstracte {sb} = neskutečný
abstracte {sb} = odlehlý
abstracte {sb} = pomyslný
abstracte {sb} = odtažitý
abstraction {sb} = abstrakce
abstractismo {sb} = 
abstractista {sb} = 
abstractive {adj} = 
abstraher {vb} = zobecňovat
abstraher {vb} = vyvozovat
abstraher {vb} = zevšeobecňovat
abstraher {vb} = abstrahovat
abstraher {vb} = odvozovat
abstruder {vb} = 
abstruse {adj} = 
abstrusitate {sb} = 
absurde {adj} = absurdní
absurde {adj} = nesmyslný
absurditate {sb} = absurdnost
absurditate {sb} = nesmyslnost
absurdo {sb} = 
abuccamento {sb} = 
abuccar {vb} = 
abulia {sb} = 
abulic {adj} = 
abulico {sb} = 
abundante {adj} = mnohý
abundante {adj} = bohatý
abundante {adj} = hojný
abundante {adj} = četný
abundante {adj} = hojnost
abundante {adj} = oplývající
abundante {adj} = přetékající
abundante {adj} = opulentní
abundante {adj} = početný
abundantia {sb} = dostatek
abundantia {sb} = nadbytek
abundantia {sb} = hojnost
abundantista {sb} = 
abundar {vb} = hemžit se čím
abundar {vb} = obývat
abundar {vb} = oplývat
abundar {vb} = přetékat
abusar {vb} = zneužít
abusar {vb} = zneužívat
abusator {sb} = 
abusive {adj} = hrubý
abuso {sb} = trápení
abuso {sb} = zneužívání
abuso {sb} = trýznění
abuso {sb} = zneužití
abuso {sb} = mučení
abysmal {adj} = propastný
abysmo {sb} = propast
abyssal {adj} = 
abyssin {adj} = 
Abyssinia {sb npr} = 
abyssino {sb} = 
abysso {sb} = propast
acacia {sb} = akát
academia {sb} = akademie
academic {adj} = akademický
academico {sb} = 
academismo {sb} = 
acaju {sb} = 
acalculia {sb} = 
acalephe {sb} = 
acantha {sb} = osten
acanthaceas {sb pl} = 
acanthacee {adj} = 
acanthisflammee {sb} = 
acantho {sb} = 
acanthocarpe {adj} = 
acanthocephale {adj} = 
acanthocephalo {sb} = 
acanthocyto {sb} = 
acanthopanax {sb} = 
acanthophore {adj} = 
acanthopterygios {sb pl} = 
acaricida {sb} = 
acaro {sb} = 
acarophobia {sb} = 
acarose {adj} = 
acarpe {adj} = 
acatalectic {adj} = 
acatalepsia {sb} = 
acataleptic {adj} = 
acaule {adj} = 
accalmia {sb} = 
accaparamento {sb} = 
accaparar {vb} = zahnat do rohu
accaparar {vb} = skoupit
accaparator {sb} = zbohatlík
accaparator {sb} = křeček (sběratel)
accastellage {sb} = 
accastellamento {sb} = 
accastellar {vb} = 
acceder {vb} = přistoupit
accelerando {adv} = 
accelerar {vb} = zrychlit
accelerate {adj} = 
acceleration {sb} = akcelerace
accelerative {adj} = 
accelerator {adj} = urychlovač
accelerator {adj} = uryhlovač
accelerator {sb} = urychlovač
accelerator {sb} = uryhlovač
accelerogramma {sb} = 
accelerographo {sb} = 
accelerometro {sb} = 
accendalia {sb} = 
accendecigarro {sb} = 
accendegas {sb} = 
accender {vb} = zapnout
accender {vb} = zapálit
accender {vb} = rozsvítit
accender {vb} = rozžehnout
accendibile {adj} = 
accendimento {sb} = zapálení
accendimento {sb} = roznícení
accenditor {sb} = zapalovač
accenditori {adj} = 
accensibile {adj} = 
accensibilitate {sb} = 
accento {sb} = akcent
accento {sb} = přízvuk
accentual {adj} = 
accentuar {vb} = zdůraznit
accentuar {vb} = zvýraznit
accentuar {vb} = akcentovat
accentuar {vb} = přizvukovat
accentuate {adj} = 
accentuation {sb} = zdůraznění
acceptabile {adj} = přijatelný
acceptabilitate {sb} = 
acceptar {vb} = akceptovat
acceptar {vb} = dostat
acceptar {vb} = přijmout
acceptate {adj} = 
acceptation {sb} = přijetí
acception {sb} = 
acceptor {sb} = 
accessibile {adj} = dostupný
accessibile {adj} = přístupný
accessibilitate {sb} = 
accession {sb} = 
accesso {sb} = přístup
accessori {adj} = vedlejší
accessori {adj} = doplňkový
accessorio {sb} = dodatek
accessorio {sb} = doplněk
accessorio {sb} = příslušenství
acciaccatura {sb} = 
accidental {adj} = náhodný
accidental {adj} = příležitostný
accidental {adj} = příhodný
accidentate {adj} = kostkovaný
accidentate {adj} = hrbolatý
accidente {sb} = nahodilá událost
accidente {sb} = nehoda
accidente {sb} = příhoda
accider {vb} = přihodit se
accisia {sb} = 
acclamar {vb} = vítat (nadšeně)
acclamar {vb} = velebit
acclamar {vb} = slavně souhlasit
acclamar {vb} = provolávat
acclamar {vb} = pozdravovat
acclamation {sb} = jásot
acclamation {sb} = aklamace
acclamator {sb} = 
acclamatori {adj} = 
acclimatabile {adj} = 
acclimatar {vb} = 
acclimatation {sb} = 
accollada {sb} = 
accollar {vb} = 
accommodabile {adj} = 
accommodamento {sb} = 
accommodante {adj} = v pohodě
accommodante {adj} = ochotný
accommodar {vb} = ubytovat
accommodar {vb} = vyhovět
accommodar {vb} = uvelebit
accommodar {vb} = usadit
accommodar {vb} = přizpůsobit
accommodation {sb} = ubytování
accommodator {sb} = 
accommodatori {adj} = 
accompaniabile {adj} = 
accompaniamento {sb} = družina
accompaniamento {sb} = doprovázení
accompaniamento {sb} = doprovod
accompaniamento {sb} = průvodní jev
accompaniamento {sb} = obsluha
accompaniar {vb} = doprovázet
accompaniator {sb} = 
accopulamento {sb} = spojka
accopular {vb} = párovat
accordabile {adj} = 
accordante {adj} = ve shodě
accordar {vb} = souznít
accordar {vb} = souhlasit
accordar {vb} = ladit
accordar {vb} = odsouhlasit
accordator {sb} = tuner
accordatorio {sb} = 
accordatura {sb} = tón
accordatura {sb} = ladění
accordion {sb} = tahací harmonika
accordion {sb} = akordeon
accordionista {sb} = Harmonikář
accordo {sb} = souznění
accordo {sb} = souhlas
accordo {sb} = souzvuk
accordo {sb} = dohoda
accordo {sb} = akord
accordo {sb} = akord (hudebně)
accostabile {adj} = 
accostamento {sb} = přístup
accostar {vb} = 
accostumabile {adj} = 
accostumar {vb} = uvyknout
accostumar {vb} = zvyknout
accostumar {vb} = navyknout
accostumate {adj} = 
accreditar {vb} = zplnomocnit
accreditar {vb} = pověřit
accrescer {vb} = vzrůst
accrescer {vb} = zvětšit
accrescer {vb} = narůst
accrescimento {sb} = vzrůst
accrescimento {sb} = nárůst
accretion {sb} = 
accular {vb} = zahnat do kouta
accular {vb} = chytit v koutě
acculturar {vb} = 
acculturation {sb} = 
accumulabile {adj} = 
accumulamento {sb} = 
accumular {vb} = uskladnit
accumular {vb} = hromadit
accumular {vb} = akumulovat
accumular {vb} = nashromáždit
accumulation {sb} = hromada
accumulation {sb} = akumulace
accumulative {adj} = 
accumulator {sb} = baterie
accurate {adj} = přesný
accurate {adj} = přesně
accuratessa {sb} = přesnost
accurrer {vb} = přichvátat
accurtamento {sb} = 
accurtar {vb} = zkrátit
accurtation {sb} = 
accusabile {adj} = 
accusabilitate {sb} = 
accusamento {sb} = 
accusar {vb} = obvinit
accusar {vb} = obžalovat
accusar {vb} = nařknout
accusation {sb} = obvinění
accusation {sb} = obžaloba
accusative {adj} = 
accusativo {sb} = akuzativ (4.pád)
accusato {sb} = obviněný
accusato {sb} = obžalovaný
accusator {sb} = žalobce
accusator {sb} = obviněný
accusatori {adj} = 
acellular {adj} = 
acephale {adj} = 
acephalia {sb} = 
acephalos {sb pl} = 
aceraceas {sb pl} = 
aceras {sb} = 
acerbar {vb} = 
acerbe {adj} = trpký
acerbe {adj} = štiplavý
acerbe {adj} = zatrpklý
acerbe {adj} = hořký
acerbitate {sb} = trpkost
acerbitate {sb} = zatrpklost
acerbitate {sb} = hořkost
acere {sb} = javor
acereto {sb} = 
acescente {adj} = 
acescentia {sb} = 
acetabulo {sb} = 
acetaldehyde {sb} = 
acetamido {sb} = 
acetato {sb} = 
acetic {adj} = 
acetificar {vb} = 
acetification {sb} = 
acetificator {sb} = 
acetimetro {sb} = 
aceto {sb} = ocet
acetona {sb} = 
acetonemia {sb} = 
acetonemic {adj} = 
acetonic {adj} = 
acetonuria {sb} = 
acetose {adj} = 
acetositate {sb} = 
acetyl {sb} = 
acetylen {sb} = 
acetylenic {adj} = 
acetylcholina {sb} = 
acetylsalicylic {adj} = 
acicula {sb} = 
acicular {adj} = 
acide {adj} = kyselý
acidemia {sb} = 
acidifere {adj} = 
acidificabile {adj} = 
acidificante {adj} = 
acidificante {sb} = 
acidificar {vb} = okyselit
acidification {sb} = okyselení
acidimetria {sb} = 
acidimetro {sb} = 
aciditate {sb} = acidita
aciditate {sb} = kyselost
acido {sb} = kyselina
acidogene {adj} = 
acidolyse {sb} = 
acidolysis {sb} = 
acidophile {adj} = 
acidoresistente {adj} = 
acidoresistentia {sb} = 
acidoribonucleic {adj} = 
acidose {sb} = překyselený
acidosis {sb} = překyselení
acidulante {adj} = 
acidular {vb} = 
acidulation {sb} = 
acidule {adj} = 
aciduria {sb} = 
acierage {sb} = 
acierar {vb} = kalit ocel
acieration {sb} = 
acieria {sb} = ocelárna
aciero {sb} = ocel
aciforme {adj} = 
aciniforme {adj} = 
acino {sb} = sklípek
acinose {adj} = 
aclinic {adj} = 
acme {sb} = vrchol
acne {sb} = akné
acneic {adj} = 
acneiforme {adj} = 
aco {sb} = jehla
aco {sb} = jehlice
acoasma {sb} = 
acologia {sb} = 
acologic {adj} = 
acolytho {sb} = 
acolyto {sb} = ministrant
aconfessional {adj} = 
aconfessionalitate {sb} = 
aconitina {sb} = 
aconito {sb} = oměj (aconitum)
acordonar {vb} = šněrovat
acoro {sb} = 
acotyledone {adj} = 
acquesto {sb} = 
acquiescente {adj} = souhlasící (rezignovaně)
acquiescente {adj} = svolný
acquiescente {adj} = povolný
acquiescentia {sb} = 
acquiescer {vb} = souhlasit
acquiescer {vb} = smířit
acquiescer {vb} = podvolit se
acquirer {vb} = sehnat
acquirer {vb} = získávat
acquirer {vb} = získat
acquirer {vb} = nabýt
acquirer {vb} = převzít
acquiribile {adj} = 
acquiritor {sb} = 
acquisition {sb} = získávání
acquisition {sb} = nákup
acquisitive {adj} = 
acquisitor {sb} = obchodní jednatel
acrania {sb} = 
acre {adj} = trpký
acre {adj} = štiplavý
acre {adj} = akr
acre {adj} = kyselý
acre {adj} = jízlivý
acre {adj} = palčivý
acre {adj} = ostrý
acre {adj} = sarkastický
acre {sb} = trpký
acre {sb} = štiplavý
acre {sb} = akr
acre {sb} = kyselý
acre {sb} = jízlivý
acre {sb} = palčivý
acre {sb} = ostrý
acre {sb} = sarkastický
acribometro {sb} = 
acridina {sb} = 
acridio {sb} = 
acridulce {adj} = 
acriflavina {sb} = 
acrimonia {sb} = 
acrimoniose {adj} = strohý
acrimoniose {adj} = příkrý
acrimoniose {adj} = prudký
acrimoniose {adj} = nerudný
acrimoniose {adj} = rozhořčený
acritate {sb} = 
acritic {adj} = 
acrobata {sb} = akrobat
acrobatia {sb} = akrobacie
acrobatic {adj} = akrobatický
acrobatismo {sb} = 
acrocarpe {adj} = 
acrocentric {adj} = 
acrocephale {adj} = 
acrocephalia {sb} = 
acrocephalo {sb} = 
acrocuanosis {sb} = 
acrocyanose {sb} = 
acroleina {sb} = 
acrolitho {sb} = 
acromegalia {sb} = 
acromegalic {adj} = 
acromial {adj} = 
acromio {sb} = 
acronymo {sb} = 
acropathia {sb} = 
acropathologia {sb} = 
acropetale {adj} = 
acropete {adj} = 
acrophobia {sb} = strach z výšky
acropole {sb} = 
acrosepale {adj} = 
acrosoma {sb} = 
acrostichio {sb} = 
acroterio {sb} = 
acryl {sb} = 
acrylato {sb} = 
acrylic {adj} = 
actea {sb} = 
actina {sb} = 
actinia {sb} = sasanka (mořská)
actinia {sb} = sasanka
actinic {adj} = 
actinicitate {sb} = 
actinismo {sb} = 
actinitis {sb} = 
actinium {sb} = 
actinogramma {sb} = 
actinographia {sb} = 
actinographic {adj} = 
actinologia {sb} = 
actinologic {adj} = 
actinometria {sb} = 
actinometric {adj} = 
actinometro {sb} = 
actinomorphe {adj} = 
actinomorphia {sb} = 
actinomycetina {sb} = 
actinomyceto {sb} = 
actinomycina {sb} = 
actinomycose {sb} = 
actinomycosic {adj} = 
actinomycosis {sb} = 
actinotherapia {sb} = 
action {sb} = akcie
action {sb} = činnost
action {sb} = akce
action {sb} = řízení
actionabile {adj} = 
actionamento {sb} = 
actionar {vb} = žalovat
actionar {vb} = pohánět
actionari {adj} = 
actionariato {sb} = 
actionero {sb} = akcionář
actionista {sb} = 
activar {vb} = aktivovat
activation {sb} = 
activator {sb} = 
active {adj} = čilý
active {adj} = aktivní
activismo {sb} = 
activista {sb} = aktivista
activistic {adj} = 
activitate {sb} = aktivita
activo {sb} = aktiva
activo {sb} = celkový majetek
acto {sb} = skutek
acto {sb} = čin
acto {sb} = akt
actomyosina {sb} = 
actor {sb} = herec
actor {sb} = činitel
actrice {sb} = umělkyně
actrice {sb} = herečka
actuabile {adj} = 
actual {adj} = aktuální
actualisar {vb} = 
actualisation {sb} = 
actualismo {sb} = 
actualista {adj} = 
actualista {sb} = 
actualitate {sb} = 
actualmente {adv} = v současnosti
actualmente {adv} = teď
actualmente {adv} = vlastně
actuar {vb} = provést
actuar {vb} = podněcovat
actuar {vb} = pohánět
actuarial {adj} = 
actuariato {sb} = 
actuario {sb} = 
actuation {sb} = 
acuitate {sb} = doostřování
acuitate {sb} = pronikavost
aculeate {adj} = 
aculeiforme {adj} = 
aculeo {sb} = žihadlo
acumetria {sb} = 
acumetric {adj} = 
acumetro {sb} = 
acuminar {vb} = 
acuminate {adj} = ostrý
acumine {sb} = bystrost
acumine {sb} = postřeh
acupressura {sb} = 
acupunctura {sb} = vpichování
acupunctura {sb} = akupunktura
acupuncturar {vb} = 
acupuncturista {sb} = 
acustic {adj} = zvukový
acustic {adj} = akustický
acustica {sb} = akustika
acustoelectric {adj} = 
acutangular {adj} = 
acutangule {adj} = 
acute {adj} = akutní
acute {adj} = prudký
acute {adj} = naléhavý
acute {adj} = pronikavý
acute {adj} = ostrý
acutessa {sb} = bdělost
acutessa {sb} = ostrost
acutessa {sb} = naléhavost
acutiamento {sb} = 
acutiar {vb} = zaostřit
acutiator {sb} = 
acuticaude {adj} = 
acutidentate {adj} = 
acutiflor {adj} = 
acutifoliate {adj} = 
acutifolie {adj} = 
acutipetale {adj} = 
acutisepale {adj} = 
acutiserrate {adj} = 
acyclic {adj} = 
ad {prep} = u
ad {prep} = v
ad {prep} = k (3.pád)
ad {prep} = ke
ad {prep} = při
ad hoc {adj} = 
ad hominem {adv} = 
ad lib. {adv} = 
ad libitum {adv} = 
ad patres {adv} = 
ad rem {adv} = 
ad valorem {adv} = 
adactyle {adj} = 
adagio {sb} = pořekadlo
adalina {sb} = 
Adam {sb npr} = 
adamante {adj} = neoblomný
adamantin {adj} = 
adamic {adj} = 
adamismo {sb} = 
adamitas {sb pl} = 
adaptabile {adj} = adaptabilní
adaptabilitate {sb} = přizpůsobivost
adaptar {vb} = upravit
adaptar {vb} = přizpůsobit
adaptation {sb} = úprava
adaptation {sb} = přizpůsobování
adaptation {sb} = přizpůsobení
adaptator {sb} = adaptér
adaptive {adj} = 
adaptometria {sb} = 
addax {sb} = 
addenda {sb} = 
addendum {sb} = 
adder {vb} = sečítat
adder {vb} = přidat
addition {sb} = sčítání
addition {sb} = přidání
additional {adj} = další
additional {adj} = dodatečný
additionar {vb} = sečítat
additionar {vb} = přidat
additionator {sb} = sčítačka
additive {adj} = 
additivitate {sb} = 
additivo {sb} = 
addormir {vb} = usnout
addormite {adj} = spící
adducer {vb} = přivést
adducibile {adj} = 
adduction {sb} = 
adductor {sb} = 
adductor {adj} = 
adelphogamia {sb} = 
aden {sb} = žláza
adenalgia {sb} = 
adeniforme {adj} = 
adenina {sb} = 
adenitis {sb} = 
adenocarcinoma {sb} = 
adenofibroma {sb} = 
adenographia {sb} = 
adenoide {adj} = 
adenoides {sb pl} = 
adenologia {sb} = 
adenoma {sb} = 
adenomatose {adj} = 
adenopathia {sb} = 
adenose {adj} = 
adenosina {sb} = 
adenovirus {sb} = 
adeo {sb} = sbohem
adeo {interj} = sbohem
adepto {sb} = adept
adepto {sb} = přívrženec
adepto {sb} = odborník
adequabile {adj} = 
adequar {vb} = urovnat
adequate {adj} = adekvátní
adequate {adj} = přiměřený
adequation {sb} = 
adermina {sb} = 
adherente {sb} = stoupenec
adherente {sb} = přiléhavý
adherente {sb} = přívrženec
adherente {sb} = následník
adherente {sb} = příslušník
adherente {adj} = stoupenec
adherente {adj} = přiléhavý
adherente {adj} = přívrženec
adherente {adj} = následník
adherente {adj} = příslušník
adherentia {sb} = přilnavost
adherentia {sb} = příslušnost k
adherer {vb} = ulpívat
adherer {vb} = držet
adherer {vb} = lpět
adhesion {sb} = členství
adhesion {sb} = přilnavost
adhesive {adj} = lepidlo
adhesivitate {sb} = 
adhesivo {sb} = 
adiabatic {adj} = 
adianto {sb} = 
adieu {sb} = rozloučení
adieu {interj } = rozloučení
adipe {sb} = 
adipocera {sb} = 
adipocyto {sb} = 
adipolyse {sb} = 
adipolysis {sb} = 
adipopexia {sb} = 
adipose {adj} = tukový
adiposis {sb} = 
adipositate {sb} = 
adir {vb} = přijít (k něčemu)
adition {sb} = 
adito {sb} = 
adjacente {adj} = přilehlý
adjacentia {sb} = 
adjacer {vb} = přiléhat
adjectival {adj} = 
adjectivar {vb} = 
adjective {adj} = 
adjectivo {sb} = přídavné jméno
adjudicar {vb} = přiřknout
adjudicar {vb} = přisoudit
adjudicatario {sb} = zákazník
adjudicatario {sb} = kupující s nejvyšší nabídkou
adjudicatario {sb} = kupující
adjudication {sb} = rozhodnutí
adjudicative {adj} = 
adjudicator {sb} = soudce
adjuncte {adj} = zastupující
adjunction {sb} = připojení
adjunctive {adj} = 
adjuncto {sb} = pomocník
adjunger {vb} = připojit
adjurar {vb} = odpřísáhnout
adjuration {sb} = přísaha
adjustabile {adj} = nastavitelný
adjustabilitate {sb} = 
adjustage {sb} = úprava
adjustamento {sb} = úprava
adjustamento {sb} = seřizování
adjustamento {sb} = nastavení
adjustamento {sb} = nastavování
adjustar {vb} = ubytovat
adjustar {vb} = upravit
adjustar {vb} = seřídit
adjustar {vb} = vystrojit
adjustar {vb} = uspořádat
adjustar {vb} = nastavit
adjustator {sb} = instalatér
adjuta {sb} = pomoc
adjutacocinero {sb} = 
adjutacontabile {sb} = 
adjutante {sb} = pomocník
adjutante {sb} = pomáhající
adjutar {vb} = pomáhat
adjutar {vb} = pomoci
adjutor {sb} = pomocník
adjuvante {adj} = 
adjuvar {vb} = pomoci
adjuvar {vb} = pomoc
administrabile {adj} = 
administrar {vb} = spravovat
administration {sb} = správa
administration {sb} = management
administrative {adj} = správní
administrator {sb} = správce
administrator {sb} = administrátor
admirabile {adj} = obdivuhodný
admiral {sb} = admirál
admiralato {sb} = 
admiralitate {sb} = admiralita
admirar {vb} = obdivovat
admiration {sb} = obdiv
admirative {adj} = 
admirator {sb} = 
admiscer {vb} = přimíchat
admissibile {adj} = dovolený
admissibile {adj} = přípustný
admissibilitate {sb} = 
admission {sb} = vstup
admission {sb} = připuštění
admitter {vb} = vpustit
admitter {vb} = uznat
admitter {vb} = připouštět
admitter {vb} = potvrdit
admitter {vb} = přiznat
admitter {vb} = připustit
admitter {vb} = povolit
admixtion {sb} = přimíchání
admoner {vb} = napomenout
admonestar {vb} = 
admonestation {sb} = 
admonition {sb} = napomenutí
admonitor {sb} = 
admonitori {adj} = 
ADN {sb} = 
adobe {sb} = 
adoculamento {sb} = 
adocular {vb} = 
adolescente {sb} = teenager
adolescente {sb} = dospívající
adolescente {sb} = adolescent
adolescente {adj} = teenager
adolescente {adj} = dospívající
adolescente {adj} = adolescent
adolescentia {sb} = dospívání
adolescential {adj} = 
adolescer {vb} = dospívat
adonic {adj} = 
adonico {sb} = 
adonie {adj} = 
adonio {sb} = 
adonis {sb} = 
Adonis {sb npr} = 
adoptabile {adj} = 
adoptabilitate {sb} = 
adoptar {vb} = přijmout
adoptar {vb} = přisvojit si
adoptator {sb} = 
adoption {sb} = přijetí
adoptive {adj} = 
adorabile {adj} = roztomilý
adorabile {adj} = rozkošný
adorabilitate {sb} = 
adorar {vb} = uctívat
adorar {vb} = zbožňovat
adoration {sb} = uctívání
adorator {sb} = zbožňovatel
adoratrice {sb} = 
adornabile {adj} = 
adornamento {sb} = 
adornar {vb} = ozdobit
adornar {vb} = ozdobit
adornate {adj} = 
adornator {sb} = 
adorsar {vb} = 
adoxa {sb} = 
adrenal {adj} = 
adrenalina {sb} = 
adrenalinic {adj} = 
adrenocortical {adj} = 
adrenogenital {adj} = 
adrenochromo {sb} = 
adrenolytic {adj} = 
adrenotherapia {sb} = 
adrenotoxina {sb} = 
adressar {vb} = adresovat
adressar {vb} = oslovit
adressario {sb} = adresář
adresse {sb} = adresa
adressographo {sb} = 
Adria {sb npr} = 
Adriano {sb npr} = 
Adrianopole {sb npr} = 
adriatic {adj} = 
Adriatico {sb npr} = Jadran
adsorbente {sb} = 
adsorbente {adj} = 
adsorber {vb} = 
adsorption {sb} = 
adstrato {sb} = 
adulabile {adj} = 
adular {vb} = lichotit
adular {vb} = pochlebovat
adular {vb} = obdivovat
adularia {sb} = 
adulation {sb} = lichocení
adulator {sb} = lichotník
adulatori {adj} = 
adulatrice {sb} = lichotnice
adulciamento {sb} = 
adulciar {vb} = osladit
adulte {adj} = vyrostlý
adulte {adj} = dospělý
adultera {sb} = 
adulterar {vb} = znehodnocovat
adulterar {vb} = zcizoložit
adulteration {sb} = falšování
adulterator {sb} = 
adulterin {adj} = 
adulterio {sb} = cizoložství
adultero {sb} = cizoložník
adulterose {adj} = 
adulto {sb} = dospělý
adumbrabile {adj} = 
adumbrar {vb} = zastínit
adumbration {sb} = 
adurer {vb} = sežehnout
adurer {vb} = leptat
adurer {vb} = pálit
aduste {adj} = 
adustion {sb} = leptání
advection {sb} = 
advenimento {sb} = příchod
advenir {vb} = přijít
adventicie {adj} = 
adventismo {sb} = 
adventista {adj} = 
adventista {sb} = 
Advento {sb} = advent
adverbial {adj} = 
adverbio {sb} = příslovce
adversar {vb} = 
adversario {sb} = sok
adversario {sb} = nepřítel
adversario {sb} = odpůrce
adversative {adj} = 
adverse {adj} = nepříznivý
adverse {adj} = odporující
adverse {adj} = rozporný
adverse {adj} = opačný
adversitate {sb} = strast
adversitate {sb} = něštěstí
adversitate {sb} = protivenství
adversitate {sb} = nepřízeň osudu
advertente {adj} = 
advertentia {sb} = 
adverter {vb} = varovat
adverter {vb} = odporovat
advertimento {sb} = varování
advertimento {sb} = upozornění
advertir {vb} = varovat
advertitor {sb} = 
advocar {vb} = svolávat
advocar {vb} = přizvat
advocar {vb} = přivolat
advocateria {sb} = 
advocato {sb} = stoupenec
advocato {sb} = zastánce
advocato {sb} = advokát
advocato {sb} = právník
advocato {sb} = podporovatel
advocato {sb} = právní zástupce
advocatura {sb} = 
adyname {adj} = 
adynamia {sb} = 
adynamic {adj} = 
aedo {sb} = 
aerage {sb} = 
aerar {vb} = větrat
aerar {vb} = provzdušit
aerate {adj} = 
aeration {sb} = vyvětrání
aerator {sb} = 
aere {sb} = vzduch
aeree {adj} = vzdušný
aeree {adj} = letecký
aerifere {adj} = 
aerificar {vb} = 
aerification {sb} = 
aeriforme {adj} = 
aerobic {adj} = 
aerobica {sb} = 
aerobie {adj} = 
aerobio {sb} = 
aerobiologia {sb} = 
aerobiose {sb} = 
aerobiosis {sb} = 
aerobus {sb} = 
aeroclub {sb} = 
aerodromo {sb} = letiště
aerodynamic {adj} = aerodynamický
aerodynamica {sb} = 
aerodynamicitate {sb} = 
aerogastria {sb} = 
aerogenerator {sb} = 
aeroglissator {sb} = kluzák
aerogramma {sb} = 
aerographia {sb} = 
aerographic {adj} = 
aerographo {sb} = foukátko
aerolinea {sb} = 
aerolithic {adj} = 
aerolitho {sb} = 
aerologia {sb} = 
aerologic {adj} = 
aerologista {sb} = 
aerologo {sb} = 
aeromante {sb} = 
aeromantia {sb} = 
aeromantic {adj} = 
aeromedicina {sb} = 
aeromechanic {adj} = 
aeromechanica {sb} = 
aerometria {sb} = 
aerometric {adj} = 
aerometro {sb} = 
aeromodellismo {sb} = 
aeromodellista {sb} = 
aeromotor {sb} = 
aeronauta {sb} = letec
aeronautic {adj} = 
aeronautica {sb} = 
aeronaval {adj} = 
aeronave {sb} = vzducholoď
aeronomia {sb} = 
aerophagia {sb} = 
aeropharo {sb} = 
aerophobe {adj} = 
aerophobia {sb} = 
aerophono {sb} = 
aerophoto {sb} = 
aerophotographia {sb} = 
aerophyto {sb} = 
aeroplancton {sb} = 
aeroplano {sb} = letoun
aeroportate {adj} = 
aeroporto {sb} = letiště
aeroportual {adj} = 
aeroportuari {adj} = 
aeroposta {sb} = 
aeropostal {adj} = 
aeroscopio {sb} = 
aerosol {sb} = aerosol
aerospatial {adj} = vesmírný
aerospatio {sb} = vzdušný prostor
aerospatio {sb} = protor letecký
aerostatic {adj} = 
aerostatica {sb} = 
aerostation {sb} = 
aerostato {sb} = 
aerostylo {sb} = 
aerosustentation {sb} = 
aerotaxi {sb} = 
aerotechnic {adj} = 
aerotechnica {sb} = 
aerotherapia {sb} = 
aerothermic {adj} = 
aerotraino {sb} = 
aerotransportar {vb} = 
aerotransportate {adj} = 
aerotransporto {sb} = 
aerotropismo {sb} = 
aerovia {sb} = 
affabile {adj} = vlídný
affabile {adj} = dobromyslný
affabile {adj} = milý
affabile {adj} = bodrý
affabile {adj} = přívětivý
affabile {adj} = přátelský
affabilitate {sb} = přívětivost
affaire {sb} = záležitost
affaire {sb} = aféra
affamar {vb} = vyhládnout
affamar {vb} = vyhladovět
affamato {sb} = 
affamator {sb} = 
affectabile {adj} = 
affectar {vb} = mít zalíbení pro
affectar {vb} = líbit se
affectar {vb} = předstírat
affectar {vb} = nepřirozeně se chovat
affectate {adj} = nabubřelý
affectate {adj} = afektovaný
affectate {adj} = ovlivněný
affectation {sb} = afektovanost
affectibile {adj} = 
affectibilitate {sb} = 
affection {sb} = vzrušení
affection {sb} = záliba
affection {sb} = náklonnost
affection {sb} = rozdrtit
affectionar {vb} = mít rád
affectionar {vb} = milovat
affectionate {adj} = láskyplný
affective {adj} = 
affectivitate {sb} = 
affecto {sb} = náklonnost
affectuose {adj} = 
affectuositate {sb} = 
afferente {adj} = 
afferentia {sb} = 
affibular {vb} = 
afficer {vb} = ovlivnit
affidavit {sb} = 
affiger {vb} = připojit
affiche {sb} = plakát
affilacultellos {sb} = 
affilamento {sb} = 
affilar {vb} = nabrousit
affilar {vb} = ostřit
affilastilos {sb} = 
affilator {sb} = 
affilatoria {sb} = 
affiliar {vb} = 
affiliate {adj} = 
affiliation {sb} = propojení
affin {adj} = spřízněný sňatkem
affin {adj} = příbuzný
affinamento {sb} = zjemnění
affinar {vb} = zjemnit
affinator {sb} = 
affinitate {sb} = afinita
affinitate {sb} = podobnost
affinitate {sb} = přilnavost
affirmabile {adj} = 
affirmar {vb} = potvrdit
affirmation {sb} = prohlášení
affirmativa {sb} = 
affirmative {adj} = kladně
affirmator {sb} = 
affirmatori {adj} = 
affixal {adj} = 
affixar {vb} = připevnit
affixo {sb} = připevnění
affixo {sb} = předpona i přípona
affliction {sb} = starost
affliction {sb} = strádání
affliction {sb} = utrpení
afflictive {adj} = zneklidňující
affliger {vb} = truchlit
affliger {vb} = zarmoutit
affliger {vb} = trpět
affliger {vb} = postihnout
affloramento {sb} = 
afflorar {vb} = 
affluente {adj} = blahobytný
affluente {adj} = přítok
affluente {adj} = oplývající
affluente {sb} = blahobytný
affluente {sb} = přítok
affluente {sb} = oplývající
affluentia {sb} = blahobyt
affluer {vb} = téct
affluer {vb} = vplout
affluer {vb} = nacpat
affluer {vb} = naplnit
affluer {vb} = přecpat
affluer {vb} = natéct
affluxo {sb} = příliv
affluxo {sb} = přítok
affollamento {sb} = 
affollar {vb} = bláznit
affollar {vb} = rozčílit
affretamento {sb} = svěření
affretamento {sb} = pronajmutí
affretar {vb} = pronajmout
affretate {adj} = 
affretator {sb} = pronajímatel
affricate {adj} = 
affricato {sb} = 
affrontamento {sb} = 
affrontar {vb} = vzdorovat
affrontar {vb} = urazit (veřejně)
affrontar {vb} = urazit
affrontar {vb} = potupit
affrontar {vb} = postavit se (něčemu, někomu)
affrontator {sb} = 
affronto {sb} = urážka
affundar {vb} = ztroskotat
affundar {vb} = dřez
affundar {vb} = potopit
affurcar {vb} = 
affurco {sb} = 
affusar {vb} = 
affusion {sb} = postřik
affuste {sb} = lafeta děla
afghan {adj} = 
Afghanistan {sb npr} = Aghánistán
afghano {sb} = Afghánec
aficionado {sb} = 
aflatoxina {sb} = 
afocal {adj} = 
Africa {sb npr} = Afrika
Africa {sb npr} = africký
african {adj} = 
africanisar {vb} = 
africanisation {sb} = 
africanismo {sb} = 
africanista {sb} = 
africanistica {sb} = 
africano {sb} = Afričan
afro-american {adj} = 
afro-americano {sb} = 
afro-asiatic {adj} = 
afro-brasilian {adj} = 
afro-brasiliano {sb} = 
afro-cuban {adj} = 
afro-cubano {sb} = 
aftershave {adj } = 
aftershave {sb} = 
agama {sb} = 
agame {adj} = 
agameto {sb} = 
agami {sb} = 
agamia {sb} = 
agamic {adj} = 
agamobio {sb} = 
agamogenese {sb} = 
agamogenesis {sb} = 
agamogenetic {adj} = 
agamogonia {sb} = 
agamonte {sb} = 
agamospermia {sb} = 
agapantho {sb} = 
agape {sb} = agape
agape {sb} = láska (duchovní)
agar-agar {sb} = 
agaric {adj} = muchomůrka
agaricaceas {sb pl} = 
agaricacee {adj} = 
agarico {sb} = muchomůrka
agata {sb} = 
agatifere {adj} = 
agatiforme {adj} = 
agatin {adj} = 
agave {sb} = agave
agenda {sb} = 
agenesia {sb} = 
agente {sb} = agent
agente {sb} = činidlo
agente {sb} = jednající
agentia {sb} = agentura
ager {vb} = činit
ager {vb} = jednat
agerato {sb} = 
agglomerar {vb} = shlukovat
agglomerar {vb} = hromadit
agglomerar {vb} = navrstvit
agglomerate {adj} = 
agglomeration {sb} = 
agglomerato {sb} = 
agglutinabile {adj} = 
agglutinante {adj} = 
agglutinante {sb} = 
agglutinar {vb} = slepit
agglutinar {vb} = shlukovat
agglutination {sb} = 
agglutinative {adj} = 
agglutinina {sb} = 
agglutinogene {adj} = 
agglutinogeno {sb} = 
aggrandimento {sb} = zvětšení
aggrandir {vb} = zvětšovat
aggrandir {vb} = zvětšit
aggranditor {sb} = zvětšovací přístroj
aggranditor {sb} = zvětšovák
aggravamento {sb} = 
aggravar {vb} = zhoršit
aggravar {vb} = přitížit
aggravation {sb} = zhoršení
aggravator {sb} = 
aggreder {vb} = napadnout
aggregabile {adj} = 
aggregar {vb} = shlukovat
aggregation {sb} = 
aggregative {adj} = 
aggregato {sb} = úhrn
aggregato {sb} = agregát
aggression {sb} = útok
aggression {sb} = agrese
aggressive {adj} = útočný
aggressive {adj} = agresivní
aggressivitate {sb} = 
aggressor {sb} = útočník
aggressor {sb} = agresor
aggruppamento {sb} = 
aggruppar {vb} = 
agibile {adj} = proveditelný
agibilitate {sb} = 
agile {adj} = činný
agile {adj} = agilní
agile {adj} = hbitý
agile {adj} = podnikavý
agilitate {sb} = agilita
agilitate {sb} = agilnost
agilitate {sb} = obratnost
agio {sb} = 
agiotage {sb} = 
agiotar {vb} = spekulovat na burze
agiotator {sb} = 
agitar {vb} = znepokojovat
agitar {vb} = agitovat
agitar {vb} = debatovat
agitar {vb} = rozčílit
agitar {vb} = pohnout
agitar {vb} = podnítit
agitar {vb} = rozrušit
agitar {vb} = rokovat
agitate {adj} = vzrušený
agitate {adj} = vzbuzený
agitate {adj} = bouřlivý
agitate {adj} = roztěkaný
agitation {sb} = zmatek
agitation {sb} = vzrušenost
agitation {sb} = vzrušení
agitation {sb} = agitace
agitation {sb} = míchání
agitation {sb} = rozruch
agitation {sb} = neklid
agitation {sb} = povyk
agitato {adv} = 
agitator {sb} = míchačka
agitatori {adj} = 
agnatic {adj} = 
agnato {sb} = 
agnetto {sb} = jehně
agno {sb} = beran
agno {sb} = jehněčí
agno {sb} = ovce
agnosia {sb} = 
agnostic {adj} = agnostický
agnosticismo {sb} = agnosticismus
agnostico {sb} = agnostik
agogic {adj} = 
agogica {sb} = 
agon {sb} = 
agone {sb} = 
agonia {sb} = zápas se smrtí
agonia {sb} = agónie
agonic {adj} = 
agonisante {adj} = mučivý
agonisante {sb} = mučivý
agonisar {vb} = umírat
agonista {sb} = 
agonistic {adj} = 
agora {sb} = 
agoraphobe {adj} = 
agoraphobia {sb} = agorafobie (strach z prostoru)
agoraphobo {sb} = 
agradabile {adj} = chutný
agradabile {adj} = rozkošný
agradabile {adj} = příjemný
agradamento {sb} = příjemnost
agradar {vb} = 
agrafar {vb} = 
agrafe {sb} = 
agrammatical {adj} = 
agrammatismo {sb} = 
agrammatismo {sb} = 
agrapha {sb pl} = 
agraphia {sb} = 
agrari {adj} = 
agreste {adj} = drsný
agricola {sb} = rolník
agricole {adj} = zemědělský
agricultor {sb} = zemědělec
agricultura {sb} = zemědělství
agricultural {adj} = 
agrimensor {sb} = zeměměřič
agrimensura {sb} = 
agrimonia {sb} = 
agriocharis {sb} = 
agro {sb} = pole
agrobiologia {sb} = 
agrobiologic {adj} = 
agrobiologista {sb} = 
agrobiologo {sb} = 
agroclimatic {adj} = 
agroecosystema {sb} = 
agrogeologia {sb} = 
agrogeologo {sb} = 
agrochimia {sb} = 
agrochimic {adj} = 
agrologia {sb} = 
agrologic {adj} = 
agrometeorologia {sb} = 
agronomia {sb} = 
agronomic {adj} = 
agronomista {sb} = 
agronomo {sb} = 
agropyro {sb} = 
agrostemma {sb} = 
agrostide {sb} = 
agrostis {sb} = 
agrotechnologia {sb} = 
aguerrimento {sb} = 
aguerrir {vb} = 
agulia {sb} = špička
agulia {sb} = jehla
aguliata {sb} = 
agulietta {sb} = 
aguliettero {sb} = 
aha-erlebnis {sb} = 
achene {sb} = 
Acheronte {sb npr} = 
achillea {sb} = 
Achilles {sb npr} = 
achondroplasia {sb} = 
achromasia {sb} = 
achromate {adj} = 
achromatic {adj} = 
achromatina {sb} = 
achromatisar {vb} = 
achromatisation {sb} = 
achromatismo {sb} = 
achromatope {adj} = 
achromatopsia {sb} = 
achylia {sb} = 
achyranthes {sb} = 
aigrette {sb} = 
ailantho {sb} = 
ailurophilia {sb} = 
ailurophobia {sb} = 
airbag {sb} = 
aire {sb} = 
airedale {sb} = 
ajornamento {sb} = odklad
ajornamento {sb} = odročení
ajornar {vb} = odložit
ajornar {vb} = odročit
ajour {sb} = 
ajuga {sb} = 
akela {sb} = 
akinesia {sb} = 
ala {sb} = křídelní útočník
ala {sb} = křídlo
alabandina {sb} = 
alabandite {sb} = 
alabastrin {adj} = 
alabastrite {sb} = 
alabastro {sb} = 
alacre {adj} = dychtivý
alacre {adj} = pohotový
alacritate {sb} = čilost
alacritate {sb} = ochota
alacritate {sb} = pohotovost
alambic {sb} = křivule
alambic {sb} = palírna
alambicamento {sb} = destilace
alambicar {vb} = destilovat
alanina {sb} = 
alar {adj} = 
alarma {sb} = alarm
alarma {sb} = poplach
alarmante {adj} = alarmující
alarmar {vb} = vyplašit
alarmar {vb} = polekat
alarmista {sb} = panikář
alarmistic {adj} = 
alate {adj} = okřídlený
alaterno {sb} = 
alauda {sb} = skřivan
alba {sb} = svítání
albanese {adj} = 
albanese {sb} = 
Albania {sb npr} = Albánie
albatros {sb} = 
albe {adj} = bezbarvý
albe {adj} = bílý
albedo {sb} = 
albergar {vb} = ubytovat
albergar {vb} = skrývat
albergar {vb} = ukrýt
albergar {vb} = chránit
albergar {vb} = krýt
albergera {sb} = bytná
albergero {sb} = domácí
albergo {sb} = ubytovna
albergo {sb} = ubytování
albergo {sb} = hostinec
albergo {sb} = kryt
albergo {sb} = přístřeší
albicaule {adj} = 
albiflor {adj} = 
albifolie {adj} = 
albimaculate {adj} = 
albin {adj} = 
albinismo {sb} = 
albino {sb} = 
Albion {sb npr} = 
albirame {adj} = 
albite {sb} = 
albor {sb} = 
albricoc {sb} = meruňka
albricochiero {sb} = 
albugine {sb} = 
albuginee {adj} = 
album {sb} = album
albumina {sb} = bílkovina
albuminato {sb} = 
albumine {sb} = bílek
albuminoide {sb} = 
albuminoide {adj} = 
albuminometro {sb} = 
albuminose {adj} = 
albuminuria {sb} = 
albuminuric {adj} = 
albumose {sb} = 
alburno {sb} = lýko
alburno {sb} = běl (obvodové dřevo)
alc. {sb} = 
alca {sb} = 
alcaic {adj} = 
alcalde {sb} = 
alcalescente {adj} = 
alcalescentia {sb} = 
alcali {sb} = zásada
alcali {sb} = alkálie
alcalificar {vb} = 
alcalimetria {sb} = 
alcalimetric {adj} = 
alcalimetro {sb} = 
alcalin {adj} = 
alcalinitate {sb} = 
alcalino {sb} = 
alcalino-terrose {adj} = 
alcalisar {vb} = 
alcalisation {sb} = 
alcaloidal {adj} = 
alcaloide {sb} = 
alcalose {sb} = 
alcalosis {sb} = 
alcanna {sb} = 
alcano {sb} = 
alce {sb} = 
alco {adv} = 
alco {pron} = 
alcohol {sb} = alkohol
alcoholato {sb} = 
alcoholemia {sb} = 
alcoholic {adj} = alkoholický
alcoholicitate {sb} = 
alcoholico {sb} = alkoholik
alcoholico {sb} = opilec
alcoholisabile {adj} = 
alcoholisar {vb} = 
alcoholisate {adj} = 
alcoholisation {sb} = 
alcoholismo {sb} = alkoholismus
alcohologia {sb} = 
alcoholometria {sb} = 
alcoholometro {sb} = 
alcova {sb} = výklenek
alcun {pron} = nějaký
alcuno {pron} = kdosi
alcuno {pron} = někdo
alcyon {sb} = 
aldehyde {sb} = 
aldehydic {adj} = 
aldose {sb} = 
aldosteron {sb} = 
ale {sb} = 
aleatori {adj} = náhodný
aleatori {adj} = nejistý
aleatorietate {sb} = 
alemanne {adj} = 
alemannic {adj} = 
alemanno {sb} = 
alephe {sb} = 
alerta {sb} = 
alerte {adj} = bdělý
alerte {adj} = čilý
alerte {adj} = mrštný
alesna {sb} = šídlo
alesnate {adj} = 
aletta {sb} = křidélko
aletta {sb} = ploutev
aleuron {sb} = 
aleut {sb} = 
Aleutas {sb npr pl} = 
aleutian {adj} = 
alevin {sb} = 
alevinar {vb} = 
Alexandra {sb npr} = 
Alexandria {sb npr} = 
alexandrian {adj} = 
alexandrin {adj} = 
alexandrino {sb} = 
alexandrite {sb} = 
Alexandro {sb npr} = 
alexia {sb} = 
alexic {adj} = 
alexina {sb} = 
alga {sb} = mořské řasy
alga {sb} = řasa
algal {adj} = 
algebra {sb} = algebra
algebraic {adj} = algebraický
algebric {adj} = 
algebrista {sb} = 
Alger {sb npr} = 
algerese {adj} = 
Algeria {sb npr} = alžírský
Algeria {sb npr} = Alžírsko
algerian {adj} = 
algeriano {sb} = Alžířan
algerin {adj} = 
algerino {sb} = 
algesia {sb} = 
algesimetro {sb} = 
algia {sb} = 
algic {adj} = 
algide {adj} = 
algiditate {sb} = 
algina {sb} = 
alginato {sb} = 
alginic {adj} = 
algohallucinose {sb} = 
algohallucinosis {sb} = 
algol {sb npr} = 
ALGOL {sb npr} = 
algologia {sb} = 
algologic {adj} = 
algologista {sb} = 
algologo {sb} = 
algometria {sb} = 
algometric {adj} = 
algometro {sb} = 
algorithmic {adj} = algoritmický
algorithmo {sb} = algoritmus
algose {adj} = 
alchemilla {sb} = 
alchimia {sb} = 
alchimic {adj} = 
alchimista {sb} = 
alchimistic {adj} = 
alia {sb pl } = 
alias {adv} = jindy
alias {adv} = alias
alias {adv} = jinak
alias {adv} = přezdívka
alibi {adv} = alibi
alibi {adv} = jinde
alibi {adv} = někde jinde
alibi {sb} = alibi
alibi {sb} = jinde
alibi {sb} = někde jinde
alibile {adj} = výživný
alibilitate {sb} = 
alicubi {adv} = kdesi
alicubi {adv} = někde
alicun {pron} = někdo
alicun {pron} = nějaký
alicuno {pron} = nějaký
alicuno {pron} = někdo
alicyclic {adj} = 
alidada {sb} = 
alie {adj} = 
alien {adj} = cizí
alien {adj} = jiný
alienabile {adj} = 
alienabilitate {sb} = 
alienar {vb} = znepřátelit
alienar {vb} = odcizit
alienatario {sb} = 
alienate {adj} = šílený
alienate {adj} = ztřeštěný
alienate {adj} = blázen
alienation {sb} = odcizení
alienato {sb} = bláznovství
alienator {sb} = 
alienismo {sb} = 
alienista {sb} = 
alifere {adj} = 
aliforme {adj} = 
alimentar {vb} = trávit
alimentar {vb} = krmit
alimentari {adj} = 
alimentation {sb} = výživa
alimentation {sb} = potrava
alimentator {sb} = 
alimento {sb} = výživa
alimento {sb} = jídlo
alimentose {adj} = 
alineamento {sb} = seřazení
alineamento {sb} = zarovnání
alinear {vb} = zarovnat
alineate {adj} = 
alineation {sb} = 
alipede {adj} = 
aliphatic {adj} = 
aliquando {adv} = kdysi
aliquando {adv} = někdy
aliquanto {adv} = poněkud
aliquanto {adv} = několik
alique {pron} = trochu
alique {pron} = jaksi
alique {pron} = cokoliv
alique {pron} = něco
alique {pron} = poněkud
alique {adv} = trochu
alique {adv} = jaksi
alique {adv} = cokoliv
alique {adv} = něco
alique {adv} = poněkud
aliquid {pron} = 
alisee {adj} = 
aliseo {sb} = 
alisma {sb} = 
alismataceas {sb pl } = 
alizari {sb} = 
alizarina {sb} = 
alkylation {sb} = 
all right {adj} = 
allactamento {sb} = kojení
allactar {vb} = kojit
allactar {vb} = sát
Allah {sb npr} = 
allargamento {sb} = rozšíření
allargar {vb} = rozšiřovat
allargar {vb} = rozšířit
allargation {sb} = 
allargator {sb} = 
allassotherapia {sb} = 
allectar {vb} = 
allectate {adj} = upoutaný na lůžko
allée {sb} = 
allegabile {adj} = 
allegar {vb} = uvést
allegar {vb} = vymlouvat
allegar {vb} = tvrdit
allegar {vb} = citovat
allegar {vb} = prohlašovat
allegation {sb} = tvrzení
allegoria {sb} = alegorie
allegoria {sb} = obrazné vyjádření
allegoric {adj} = 
allegorisar {vb} = 
allegorisation {sb} = 
allegorista {sb} = 
allegrar {vb} = rozveselit
allegre {adj} = veselý
allegre {adj} = slunný
allegre {adj} = čilý
allegre {adj} = energický
allegre {adj} = rád
allegressa {sb} = veselost
allegressa {sb} = veselí
allegressa {sb} = radost
allegretto {adv} = 
allegro {adv} = 
allelismo {sb} = 
allelomorphe {adj} = 
allelomorphismo {sb} = 
allelopathia {sb} = 
allelotypo {sb} = 
alleluia {sb} = 
allergene {adj} = 
allergene {sb} = 
allergia {sb} = alergie
allergic {adj} = alergický
allergico {sb} = 
allergisar {vb} = 
allergista {sb} = 
allergologia {sb} = 
allergologic {adj} = 
allergologista {sb} = 
allergologo {sb} = 
allergopathia {sb} = 
allergopathic {adj} = 
allerta {sb} = poplach
allertar {vb} = 
allerte {adj} = bdělý
alleviar {vb} = ulehčit
alleviar {vb} = zmírnit
alleviar {vb} = usnadnit
alleviation {sb} = zmírnění
alleviation {sb} = odlehčení
alleviative {adj} = 
alleviator {sb} = 
alleviatori {adj} = 
alliacee {adj} = 
alliantia {sb} = spojenectví
alliantia {sb} = sdružení
alliantia {sb} = spolčení
alliantia {sb} = aliance
alliar {vb} = spojit
alliaria {sb} = 
alliato {sb} = spojenec
alligabile {adj} = 
alligar {vb} = svázat
alligar {vb} = slévat
alligato {sb} = slitina
alligator {sb} = aligátor
allio {sb} = česnek
alliterar {vb} = 
alliteration {sb} = 
allobiologia {sb} = 
allobiologic {adj} = 
allobiose {sb} = 
allobiosis {sb} = 
allobrogo {sb} = 
allocar {vb} = 
allocation {sb} = přidělení
allocution {sb} = proslov
allodial {adj} = 
allodificar {vb} = 
allodification {sb} = 
allodio {sb} = 
allogame {adj} = 
allogamia {sb} = 
allogamic {adj} = 
allogene {adj} = 
allogenetic {adj} = 
allogiamento {sb} = ubytování
allogiar {vb} = uložit
allogiar {vb} = ubytovat
allogio {sb} = 
allohaploide {adj} = 
allochtone {adj} = 
allochtono {sb} = 
allometria {sb} = 
allometric {adj} = 
allomorphe {adj} = 
allomorphic {adj} = 
allongabile {adj} = 
allongamento {sb} = 
allongar {vb} = natáhnout
allongar {vb} = prodloužit
allonge {sb} = 
allontanar {vb} = zahnat
allonymo {sb} = 
allopathe {sb} = 
allopathia {sb} = 
allopathic {adj} = 
allophone {adj} = 
allophonic {adj} = 
alloquer {vb} = přimlouvat se
allorhythmia {sb} = 
allosyndetic {adj} = 
allotrope {adj} = 
allotropia {sb} = 
allotropic {adj} = 
alloxano {sb} = 
alluder {vb} = dělat narážky
allunar {vb} = 
allusion {sb} = zmínka
allusion {sb} = dělání narážek
allusion {sb} = narážka
allusive {adj} = 
allusivitate {sb} = 
alluvial {adj} = 
alluvion {sb} = naplaveniny
alluvional {adj} = 
alluvionamento {sb} = 
alluvionar {vb} = 
allyl {sb} = 
allylic {adj} = 
alma mater {sb} = 
almagesto {sb} = 
almanac {sb} = almanach
almandina {sb} = 
almea {sb} = 
almosna {sb} = almužna
almosneria {sb} = 
almosnero {sb} = 
almosniera {sb} = 
almucio {sb} = 
alneto {sb} = 
alno {sb} = olše
aloe {sb} = aloe
aloetic {adj} = 
alogia {sb} = 
alogic {adj} = 
aloina {sb} = 
alopecia {sb} = lysost
alopecia {sb} = plešatost
alopecuro {sb} = 
alora {adv} = tedy
alora {adv} = tak
alora {adv} = tedy
alora {adv} = tehdy
alora {adv} = tudíž
alora {adv} = pak
alosa {sb} = 
alpaca {sb} = 
alpenstock {sb} = 
Alpes {sb npr pl} = Alpy
alpestre {adj} = alpský
alpha {sb} = 
alpha-active {adj} = 
alphabetic {adj} = abecední
alphabetisar {vb} = 
alphabetisation {sb} = 
alphabetisator {sb} = 
alphabeto {sb} = abeceda
alphanumeric {adj} = alfanumerický
alpicole {adj} = 
alpin {adj} = vysokohorský
alpinismo {sb} = horolezectví
alpinista {sb} = horolezec
alpinista {sb} = alpinista
alquando {adv} = někdy
alquanto {adv} = několik
Alsatia {sb npr} = 
alsatian {adj} = 
alsatiano {sb} = 
alsi {adv} = 
alsine {sb} = 
alsinoideas {sb pl} = 
Altai {sb npr} = 
altaic {adj} = 
altaistica {sb} = 
altar {sb} = oltář
alte {adj} = vysoký
Alte Volta {sb npr} = 
alter ego {sb} = 
alterabile {adj} = 
alterabilitate {sb} = 
alterar {vb} = změnit
alterar {vb} = zkazit
alterar {vb} = měnit
alterar {vb} = překroutit
alterar {vb} = pozměnit
alteration {sb} = změna
alteration {sb} = přeměna
altercar {vb} = vadit se
altercar {vb} = hádat se
altercation {sb} = hádka
altere {adj} = druhý
altere {adj} = jiný
altere {adj} = další
alteremente {adv} = jinak
alteritate {sb} = 
alternante {adj} = 
alternantia {sb} = 
alternar {vb} = střídat
alternate {adj} = střídavý
alternation {sb} = změna
alternativa {sb} = alternativa
alternative {adj} = možnost volby
alternative {adj} = alternativní
alternativemente {adv} = 
alternativitate {sb} = 
alternator {sb} = alternátor
alterne {adj} = střídavý
alterniflor {adj} = 
alternifolie {adj} = 
alterubi {adv} = 
altessa {sb} = výsost
althea {sb} = sléz (rostlina)
althea {sb} = ibišek
altiamento {sb} = povýšení
altiar {vb} = vytáhnout
altiar {vb} = zvyšovat
altiar {vb} = zvýšit
altiar {vb} = pozvednout
altimetria {sb} = 
altimetric {adj} = 
altimetro {sb} = výškoměr
altiplano {sb} = výšková plošina
altisa {sb} = 
altisonante {adj} = 
altisone {adj} = 
altista {sb} = býčí trh
altista {adj} = býčí trh
altitude {sb} = výška
altitude {sb} = zvýšení
altitude {sb} = nadmořská výška
alto {sb} = vrchol
alto {sb} = špička
alto {sb} = vysoký
alto {sb} = výška
altocumulo {sb} = 
altoparlator {sb} = tlampač
altoparlator {sb} = reproduktor
altor {sb} = výše
altorelievo {sb} = 
altostrato {sb} = 
altruismo {sb} = altruismus
altruismo {sb} = lidumilnost
altruista {sb} = 
altruista {adj} = 
altruistic {adj} = velkorysý
altruistic {adj} = altruistický
altruistic {adj} = nesobecký
altura {sb} = pahorek
aluco {sb} = 
alumina {sb} = 
aluminar {vb} = 
aluminato {sb} = 
alumineria {sb} = 
aluminifere {adj} = 
aluminium {sb} = hliník
aluminose {adj} = 
alumno {sb} = žákyně
alumno {sb} = žák
alumno {sb} = absolvent
alun {sb} = 
alunar {vb} = 
aluneria {sb} = 
aluniera {sb} = 
alunite {sb} = 
alveo {sb} = vana
alveo {sb} = nádoba
alveo {sb} = koryto
alveolar {adj} = 
alveolate {adj} = nádobí
alveolo {sb} = dáseň
alvin {adj} = 
alvo {sb} = 
alysso {sb} = 
alyte {sb} = 
amabile {adj} = milý
amabile {adj} = příjemný
amabile {adj} = přívětivý
amabilitate {sb} = jemnost
amabilitate {sb} = laskavost
amabilitate {sb} = přívětivost
amalgama {sb} = 
amalgamar {vb} = 
amalgamation {sb} = sloučení
amalgamator {sb} = 
amandina {sb} = 
amandola {sb} = mandle
amandoliero {sb} = 
amanita {sb} = 
amanitina {sb} = 
amante {sb} = amant
amante {sb} = milenec
amanuense {sb} = písař
amar {adj} = starat se o
amar {adj} = hořký
amar {adj} = milovat
amar {adj} = mít rád
amar {vb} = starat se o
amar {vb} = hořký
amar {vb} = milovat
amar {vb} = mít rád
amarage {sb} = 
amaranthaceas {sb pl} = 
amaranthin {adj} = 
amarantho {sb} = 
amarar {vb} = 
amarisar {vb} = roztrpčit
amaritude {sb} = trpkost
amaryllidaceas {sb pl} = 
amaryllide {sb} = 
amaryllis {sb} = 
amassamento {sb} = akumulace
amassar {vb} = střádat
amassar {vb} = hromadit
amassar {vb} = nahromadit
amassator {sb} = 
amate {adj} = 
amateur {sb} = amatér
amateurismo {sb} = 
amator {sb} = 
amatori {adj} = 
amaurose {sb} = 
amaurosis {sb} = 
amaurotic {adj} = 
amaxophobia {sb} = 
Amazon {sb npr} = 
amazon {sb} = 
amazonie {adj} = 
amazonite {sb} = 
ambages {sb pl} = 
ambassada {sb} = vyslanectví
ambassada {sb} = ambasáda
ambassador {sb} = 
ambassadorial {adj} = 
ambe {adj} = oba
ambes {pron} = jeden i druhý
ambidextere {adj} = 
ambidextre {adj} = obouruký
ambidextre {adj} = obojetný (beroucí z obou stran)
ambidextria {sb} = 
ambiental {adj} = okolní
ambiente {adj} = životní prostředí
ambiente {adj} = obkopující
ambiente {adj} = prostředí
ambiente {adj} = okolní
ambiente {adj} = okolí
ambiente {sb} = životní prostředí
ambiente {sb} = obkopující
ambiente {sb} = prostředí
ambiente {sb} = okolní
ambiente {sb} = okolí
ambigenere {adj} = 
ambigue {adj} = dvojsmyslný
ambigue {adj} = dvojznačný
ambiguitate {sb} = dvojznačnost
ambiophonia {adj} = 
ambipolar {adj} = 
ambir {vb} = snažně prosit
ambir {vb} = sondovat
ambir {vb} = chodit okolo
ambisexual {adj} = 
ambition {sb} = úsilí vyniknout
ambition {sb} = ctižádost
ambitionar {vb} = 
ambitiose {adj} = ctižádostivý
ambitiose {adj} = ambiciózní
ambitiositate {sb} = 
ambito {sb} = 
ambivalente {adj} = dvojaký
ambivalente {adj} = ambivalentní
ambivalentia {sb} = ambivalence
ambiversion {sb} = 
ambivertito {sb} = 
amblar {vb} = loudat se
amblator {sb} = 
amblatura {sb} = 
amblo {sb} = pochůzka
amblygonite {sb} = 
amblyopia {sb} = 
amblyopic {adj} = 
amboceptor {sb} = 
Amboina {sb npr} = 
amboinese {adj} = 
amboinese {sb} = 
Ambon {sb npr} = 
ambonese {adj} = 
ambonese {sb} = 
ambra {sb} = ambra
ambra {sb} = jantar
ambrar {vb} = 
ambrosia {sb} = ambrózie
ambrosial {adj} = 
ambrosian {adj} = 
ambrosie {adj} = 
Ambrosio {sb npr} = 
ambulante {adj} = ambulantní
ambulante {adj} = dostupný pěšky
ambulantia {sb} = ambulance
ambulantia {sb} = ordinace pro docházející
ambular {vb} = kráčet
ambular {vb} = jít pěšky
ambular {vb} = obcházet
ambulation {sb} = 
ambulatori {adj} = schopný chůze
ambulatura {sb} = 
ameba {sb} = 
amebiasis {sb} = 
amebic {adj} = 
amebiforme {adj} = 
ameboide {adj} = 
ameiose {sb} = 
ameiosis {sb} = 
ameiotic {adj} = 
amelanchier {sb} = 
ameliorabile {adj} = 
ameliorar {vb} = vylepšit
amelioration {sb} = 
ameliorative {adj} = 
ameliorator {sb} = 
amelioratori {adj} = 
amen {interj } = amen
amene {adj} = lahodný
amene {adj} = příjemný
amenitate {sb} = příjemnost
amenitate {sb} = půvab
amentacee {adj} = kočičky
amentifere {adj} = jehnědový
amentiforme {adj} = 
amento {sb} = kočička (jíva)
amento {sb} = jehněd
America {sb npr} = Amerika
american {adj} = 
americanisar {vb} = 
americanisation {sb} = 
americanismo {sb} = 
americanista {sb} = 
americanistica {sb} = 
americano {sb} = americký
americano {sb} = Američan
americanophobe {adj} = 
americanophobo {sb} = 
americium {sb} = 
amerindiano {sb} = 
amethystin {adj} = 
amethysto {sb} = ametyst
ametropia {sb} = 
ametropic {adj} = 
amianto {sb} = 
amic {adj} = 
amica {sb} = přítelkyně
amicabile {adj} = přátelský
amicabilitate {sb} = 
amical {adj} = přátelský
amicar {vb} = 
amicitate {sb} = přátelství
amico {sb} = přítel
amicto {sb} = 
amidar {vb} = škrobit
amidase {sb} = 
amido {sb} = škrob na prádlo
amidogeno {sb} = 
amidopyrina {sb} = 
amino {sb} = 
aminoacido {sb} = 
aminophenol {sb} = 
aminoplasto {sb} = 
amissibile {adj} = 
amission {sb} = 
amita {sb} = teta
amitose {sb} = 
amitosis {sb} = 
ammarra {sb} = silné lano
ammarra {sb} = kotevní lano
ammarrage {sb} = kotvení
ammarrar {vb} = ukotvit
ammi {sb} = 
Ammon {sb npr} = 
ammoniac {adj} = 
ammoniacal {adj} = 
ammoniaco {sb} = čpavek
ammoniaco {sb} = amoniak
ammonic {adj} = 
ammonificar {vb} = 
ammonification {sb} = 
ammonite {sb} = 
ammonium {sb} = 
ammophila {sb} = 
ammophile {adj} = 
amnesia {sb} = ztráta paměti
amnesia {sb} = amnézie
amnesic {adj} = 
amnesico {sb} = 
amnestia {sb} = amnestie
amnestiabile {adj} = 
amnestiar {vb} = 
amnestic {adj} = 
amniocentese {sb} = 
amniocentesis {sb} = 
amnion {sb} = 
amnioscopia {sb} = 
amnioscopio {sb} = 
amniotic {adj} = 
amok {sb} = amok
amollimento {sb} = 
amollir {vb} = změkčit
amomo {sb} = 
amonta {sb} = množství
amonta {sb} = částka
amontar {vb} = 
amor {sb} = láska
amor {sb} = romantická láska
amoral {adj} = amorální
amoralismo {sb} = 
amoralista {sb} = 
amoralitate {sb} = 
amoretto {sb} = milostná aféra
amorose {adj} = zamilovaný
amorositate {sb} = 
amoroso {adv} = 
amorphe {adj} = 
amorphia {sb} = 
amorphismo {sb} = 
amortimento {sb} = 
amortir {vb} = umrtvovat
amortir {vb} = ztlumit
amortir {vb} = umořovat
amortir {vb} = tlumit
amortir {vb} = otupit
amortir {vb} = opotřebovat
amortisabile {adj} = 
amortisar {vb} = 
amortisation {sb} = 
amortisator {sb} = tlumič
amortisator {sb} = absorbér
amover {vb} = odstranit
amovibile {adj} = 
amovibilitate {sb} = 
ampelographia {sb} = 
ampelopsis {sb} = 
amperage {sb} = 
ampere {sb} = ampér
ampere-hora {sb} = 
ampere-torno {sb} = 
amperometro {sb} = 
ampex {sb} = 
ampexar {vb} = 
amphetamina {sb} = amfetamin
amphi-aerobic {adj} = 
amphi-aerobie {adj} = 
amphibie {adj} = obojživelný
amphibio {sb} = obojživelník
amphibiologia {sb} = 
amphibiologista {sb} = 
amphibiologo {sb} = 
amphibiotic {adj} = 
amphibolia {sb} = 
amphibolite {sb} = 
amphibologia {sb} = 
amphibologic {adj} = 
amphibrachic {adj} = 
amphibracho {sb} = 
amphictyon {sb} = 
amphictyonia {sb} = 
amphigouri {sb} = 
amphimixia {sb} = 
amphimixis {sb} = 
amphioxo {sb} = 
amphiprostylo {sb} = 
amphitheatral {adj} = 
amphitheatro {sb} = 
amphitryona {sb} = 
amphora {sb} = 
amphotere {adj} = 
amphoteric {adj} = 
amphytrion {sb} = 
ample {adj} = dostatečný
ample {adj} = rozsáhlý
ample {adj} = obsáhlý
ample {adj} = prostorný
amplexicaule {adj} = 
amplexifolie {adj} = 
ampliar {vb} = 
ampliation {sb} = 
ampliative {adj} = zesilující
amplidyne {sb} = 
amplificante {adj} = 
amplificar {vb} = zesilovat
amplificar {vb} = rozšířit
amplification {sb} = zesilování
amplificative {adj} = 
amplificator {sb} = zesilovač
ampliflor {adj} = 
amplifolie {adj} = 
amplitude {sb} = amplituda
amplitude {sb} = rozsah
amplitude {sb} = rozkmit
ampulla {sb} = žárovka
ampulla {sb} = ampule
ampulla {sb} = baňka
ampulla {sb} = nádobka
ampullose {adj} = baňatý
ampullose {adj} = nabubřelý
ampullositate {sb} = 
amputabile {adj} = 
amputar {vb} = amputovat
amputar {vb} = odejmout
amputar {vb} = odstranit
amputation {sb} = amputace
amputato {sb} = 
amputator {sb} = 
amsinckia {sb} = 
amsterdamese {adj} = 
amsterdamese {sb} = 
amuleto {sb} = amulet
amusamento {sb} = zábava
amusamento {sb} = amusement
amusamento {sb} = pobavení se
amusante {adj} = zábavný
amusar {vb} = bavit
amusator {sb} = 
amusia {sb} = 
amygdala {sb} = mandle
amygdalectomia {sb} = 
amygdalin {adj} = 
amygdalina {sb} = 
amygdalitis {sb} = 
amygdaloide {adj} = 
amygdalotomia {sb} = 
amyl {sb} = 
amylacee {adj} = 
amylase {sb} = 
amylic {adj} = 
amylo {sb} = 
amyloide {adj} = 
amyloide {sb} = 
amylopectina {sb} = 
amyloplasto {sb} = 
amylose {sb} = 
amylosis {sb} = 
amyotrophia {sb} = 
amyotrophic {adj} = 
an {conj} = zda
an {pref} = zda
anabaptisar {vb} = 
anabaptismo {sb} = 
anabaptista {adj} = novokřtěnec (hnutí)
anabaptista {sb} = novokřtěnec (hnutí)
anabaptistic {adj} = 
anabatic {adj} = 
anabiose {sb} = 
anabiosis {sb} = 
anabiotic {adj} = 
anabolic {adj} = 
anabolisante {adj} = 
anabolismo {sb} = 
anacamptis {sb} = 
anacardiaceas {sb pl} = 
anacardiacee {adj} = 
anacardio {sb} = 
anacolutho {sb} = 
anaconda {sb} = anakonda
Anacreonte {sb npr} = 
anacreontic {adj} = 
anacreontismo {sb} = 
anacrusis {sb} = 
anacyclic {adj} = 
anaerobe {sb} = 
anaerobic {adj} = 
anaerobie {adj} = 
anaerobio {sb} = 
anagallis {sb} = 
anaglyphic {adj} = 
anaglypho {sb} = 
anagoge {sb} = 
anagogia {sb} = 
anagogic {adj} = 
anagogista {sb} = 
anagramma {sb} = anagram
anagramma {sb} = přesmyčka
anagrammar {vb} = 
anagrammatic {adj} = 
anagrammatisar {vb} = 
anagrammatista {sb} = 
anagrammista {sb} = 
anachoreta {sb} = poustevník
anachoretic {adj} = 
anachoretismo {sb} = 
anachrone {adj} = 
anachronic {adj} = 
anachronisar {vb} = 
anachronismo {sb} = anachronismus
anachronistic {adj} = anachronický
anal {adj} = týkající se konečníku
anal {adj} = anální
anal {adj} = řitní
analecta {sb} = 
analectos {sb pl} = 
analemma {sb} = 
analepsis {sb} = 
analeptic {adj} = 
analeptico {sb} = 
analgesia {sb} = 
analgesic {adj} = 
analgesico {sb} = lék proti bolesti
analgia {sb} = 
analgic {adj} = 
analoge {adj} = analogický
analoge {adj} = obdobný
analogia {sb} = analogie
analogic {adj} = analogový
analogic {adj} = obdobný
analogismo {sb} = 
analogista {sb} = 
analogo {sb} = analog
analphabete {adj} = nevzdělaný
analphabetic {adj} = 
analphabetico {sb} = 
analphabetismo {sb} = negramotnost
analycitate {sb} = 
analysabile {adj} = 
analysar {vb} = analyzovat
analysator {sb} = analytik
analyse {sb} = analýza
analysis {sb} = 
analysta {sb} = analytik
analytic {adj} = 
anamnese {sb} = 
anamnesis {sb} = 
anamnestic {adj} = 
anamorphic {adj} = 
anamorphose {sb} = 
anamorphosis {sb} = 
ananas {sb} = ananas
anapestic {adj} = 
anapesto {sb} = 
anaphase {sb} = 
anaphasic {adj} = 
anaphora {sb} = 
anaphoric {adj} = 
anaphrase {sb} = 
anaphrodisia {sb} = 
anaphrodisiac {adj} = 
anaphrodisiaco {sb} = 
anaphylactic {adj} = 
anaphylaxia {sb} = 
anaplastia {sb} = 
anaplastic {adj} = 
anarchia {sb} = anarchie
anarchia {sb} = chaos
anarchic {adj} = bezprávní
anarchic {adj} = anarchický
anarchisar {vb} = 
anarchismo {sb} = 
anarchista {adj} = anarchista
anarchista {sb} = anarchista
anarchistic {adj} = 
anarchosyndicalismo {sb} = 
anarchosyndicalista {adj} = 
anarchosyndicalista {sb} = 
anasarca {sb} = 
anastigmatic {adj} = 
anastigmatismo {sb} = 
anastomosar {vb} = 
anastomose {sb} = 
anastomosis {sb} = 
anastrophe {sb} = 
anatase {sb} = 
anate {sb} = kachna
anatetto {sb} = 
anathema {sb} = 
anathematisation {sb} = 
anathemisar {vb} = 
anatife {sb} = 
Anatolia {sb npr} = 
anatolic {adj} = 
anatomia {sb} = anatomie
anatomic {adj} = anatomický
anatomisar {vb} = pitvat
anatomisation {sb} = 
anatomista {sb} = 
anatomopathologia {sb} = 
anatomopathologista {sb} = 
anatoxina {sb} = 
anatrope {adj} = 
ancestral {adj} = zděděný
ancestre {sb} = praotec
ancestre {sb} = pradávný
ancestre {sb} = předek
ancia {sb} = 
ancian {adj} = starý
ancian {adj} = starověký
ancian {adj} = bývalý
ancian {adj} = někdejší
ancianitate {sb} = starobylost
ancillar {adj} = vedlejší
ancora {adv} = ještě
ancora {adv} = dosud
ancora {adv} = kotva
ancora {interj} = ještě
ancora {interj} = dosud
ancora {interj} = kotva
ancora {sb} = ještě
ancora {sb} = dosud
ancora {sb} = kotva
ancorage {sb} = 
ancorar {vb} = zakotvit
andaluse {adj} = 
Andalusia {sb npr} = andaluský
Andalusia {sb npr} = Andalusia
andalusite {sb} = 
andaluso {sb} = 
andante {adv} = 
andantino {adv} = 
Andes {sb npr pl} = 
andesite {sb} = 
andin {adj} = andské
andino {sb} = 
Andorra {npr} = Andorra
andorran {adj} = 
andorrano {sb} = 
andradite {sb} = 
andragogia {sb} = 
andragogic {sb} = 
andragogo {sb} = 
Andreas {sb npr} = 
andrena {sb} = 
androcephalic {adj} = 
androgene {adj} = 
androgenese {sb} = 
androgenesis {sb} = 
androgenic {adj} = 
androgeno {sb} = 
androgyne {adj} = 
androgynia {sb} = 
androgyno {sb} = 
androhermaphrodite {sb} = 
androide {adj} = 
androide {sb} = 
andrologia {sb} = 
Andromeda {sb npr} = 
andromeda {sb} = 
andropausa {sb} = 
androphobia {sb} = 
androsteron {sb} = 
anecdota {sb} = anekdota
anecdotario {sb} = 
anecdotic {adj} = 
anecdotica {sb} = 
anecdotista {sb} = 
anellar {vb} = stočit
anellate {adj} = 
anellides {sb pl} = 
anello {sb} = spojovací článek
anello {sb} = smyčka
anello {sb} = prsten
anemia {sb} = chudokrevnost
anemia {sb} = anémie
anemic {adj} = chudokrevný
anemic {adj} = chudokrevný
anemographia {sb} = 
anemographic {adj} = 
anemographo {sb} = 
anemologia {sb} = 
anemometria {sb} = 
anemometric {adj} = 
anemometro {sb} = 
anemone {sb} = sasanka
anemophile {adj} = 
anemophilia {sb} = 
anemoscopio {sb} = 
aneroide {adj} = tlakoměr
aneroide {adj} = aneroid
anesthesia {sb} = znecitlivění
anesthesiar {vb} = 
anesthesiologia {sb} = 
anesthesista {sb} = anesteziolog
anesthetic {adj} = anestetický
anesthetico {sb} = anestetikum
anesthetista {sb} = 
anetho {sb} = kopr
aneurina {sb} = 
aneurisma {sb} = výduť aorty
aneurismal {adj} = 
aneurismatic {adj} = 
anfractuose {adj} = 
anfractuositate {sb} = 
angaria {sb} = 
angela {sb} = 
angelic {adj} = andělský
angelica {sb} = 
Angelica {sb npr} = 
angelicitate {sb} = 
angelisar {vb} = 
angelo {sb} = anděl
angelolatria {sb} = 
angelologia {sb} = 
angelus {sb} = 
angerona {sb} = 
angina {sb} = 
anginose {adj} = 
angiocardiogramma {sb} = 
angiocardiographia {sb} = 
angiocardiopathia {sb} = 
angiogramma {sb} = 
angiographia {sb} = 
angiologia {sb} = 
angiologo {sb} = 
angioma {sb} = 
angiopathia {sb} = 
angiosarcoma {sb} = 
angiospasmo {sb} = 
angiosperma {sb} = 
angiosperme {adj} = 
angiotensina {sb} = 
Anglaterra {sb npr} = Anglie
anglese {adj} = Angličanka
anglese {adj} = Angličan
anglese {adj} = anglický
anglese {sb} = Angličanka
anglese {sb} = Angličan
anglese {sb} = anglický
Anglia {sb npr} = 
anglic {adj} = 
anglican {adj} = 
anglicanismo {sb} = 
anglicano {sb} = anglikánský
anglicano {sb} = anglikán
anglicisar {vb} = 
anglicismo {sb} = 
anglicista {sb} = 
anglismo {sb} = 
anglista {sb} = 
anglistica {sb} = 
angloamerican {adj} = 
angloamericano {sb} = 
anglocatholic {adj} = 
anglocatholico {sb} = 
anglocentricitate {sb} = 
anglomane {adj} = 
anglomania {sb} = 
anglomaniac {adj} = 
anglomaniaco {sb} = 
anglomano {sb} = 
anglonormanne {adj} = 
anglonormanno {sb} = 
anglophile {adj} = 
anglophilia {sb} = 
anglophobe {adj} = 
anglophobia {sb} = 
anglophobo {sb} = 
anglophone {adj} = anglicky mluvící
anglophono {sb} = 
Anglos {sb npr pl} = 
anglosaxone {adj} = 
anglosaxono {sb} = 
Angola {sb npr} = Angola
angolan {adj} = 
angolano {sb} = angolský
angolano {sb} = Angolan
angora {sb} = 
angostura {sb} = 
angström {sb} = 
angue {sb} = had
anguiforme {adj} = hadovitý
anguilla {sb} = úhoř
anguilliera {sb} = 
anguilliforme {adj} = 
anguillula {sb} = 
anguin {adj} = 
angular {adj} = úhlové
angular {adj} = rohový
angularitate {sb} = 
angulate {adj} = 
angulo {sb} = udice
angulo {sb} = úhel
angulo {sb} = roh
angulometro {sb} = 
angulose {adj} = 
angulositate {sb} = 
angustia {sb} = úzkost
angustia {sb} = muka
angustiar {vb} = 
angusticlavia {sb} = 
angustiflor {adj} = 
angustifoliate {adj} = 
angustifolie {adj} = 
angustiose {adj} = 
angustipartite {adj} = 
angustipetale {adj} = 
angustirostros {sb pl} = 
angustisepale {adj} = 
angustivalve {adj} = 
anharmonic {adj} = 
anhelante {adj} = 
anhelar {vb} = vzdychat
anhelar {vb} = sípat
anhelar {vb} = lapat dech
anhelation {sb} = 
anhydre {adj} = 
anhydrido {sb} = 
anhydrite {sb} = 
anhydrose {sb} = 
anhydrosis {sb} = 
anchova {sb} = 
anchusa {sb} = 
aniconic {adj} = 
anil {sb} = 
anilic {adj} = 
anilina {sb} = 
anilinismo {sb} = 
anima {sb} = duše
animadversion {sb} = 
animadverter {vb} = 
animal {adj} = zvířecí
animal {adj} = zvíře
animal {sb} = zvířecí
animal {sb} = zvíře
animalculo {sb} = 
animalesc {adj} = 
animalisar {vb} = 
animalisation {sb} = 
animalista {sb} = 
animalitate {sb} = 
animar {vb} = animovat
animar {vb} = oživit
animate {adj} = živý
animate {adj} = čilý
animate {adj} = animovaný
animate {adj} = neposedný
animation {sb} = animace
animato {adv} = 
animator {sb} = 
animismo {sb} = 
animista {adj} = 
animista {sb} = 
animistic {adj} = 
animo {sb} = záběr (foto)
animo {sb} = duch
animositate {sb} = zaujatost
animositate {sb} = nepřátelství
animoso {adv} = 
anion {sb} = 
anionic {adj} = 
anis {sb} = 
anisar {vb} = 
anisate {adj} = 
anisette {sb} = anýzovka
anisic {adj} = 
anisogamia {sb} = 
anisometropia {sb} = 
anisoptere {adj} = 
anisotrope {adj} = 
anisotropia {sb} = 
ankylosar {vb} = 
ankylose {sb} = 
ankylosis {sb} = ankylóza
ankylostoma {sb} = 
ankylostomiasis {sb} = 
anna {sb} = 
Anna {sb npr} = 
annal {adj} = 
annales {sb pl} = letopisy
annalista {sb} = 
annalitate {sb} = 
Annam {sb npr} = annam
annamita {sb} = 
annamita {adj} = 
annecter {vb} = zabrat
annecter {vb} = připojit
annexar {vb} = anektovat
annexar {vb} = připojit
annexation {sb} = 
annexationista {sb} = 
annexe {adj} = 
annexion {sb} = zábor
annexion {sb} = zabrání
annexionismo {sb} = 
annexionista {adj} = 
annexionista {sb} = 
annexionistic {adj} = 
annexo {sb} = připojení
annidar {vb} = 
annihilabile {adj} = 
annihilar {vb} = vyhladit
annihilar {vb} = zničit
annihilar {vb} = zrušit
annihilation {sb} = zničení
anniversari {adj} = 
anniversario {sb} = výročí
anniversario {sb} = narozeniny
anno {sb} = rok
anno Domini {sb} = 
annoctar {vb} = 
annotar {vb} = anotovat
annotar {vb} = opatřit poznámkami
annotation {sb} = 
annotator {sb} = 
annual {adj} = roční
annuario {sb} = výročí
annuario {sb} = ročenka
annue {adj} = výroční
annuitate {sb} = splátka
annuitate {sb} = anuita
annullabile {adj} = 
annullabilitate {sb} = 
annullamento {sb} = 
annullar {vb} = zrušit
annullar {vb} = anulovat
annullation {sb} = zrušení
annullative {adj} = 
annunciar {vb} = inzerovat
annunciar {vb} = oznámit
annunciar {vb} = oznamovat
annunciation {sb} = oznámení
annunciator {sb} = hlasatel
annunciator {sb} = oznamovatel
annunciatori {adj} = 
annuncio {sb} = inzerát
annuncio {sb} = oznámení
annuncio {sb} = reklama
ano {sb} = konečník
ano {sb} = řiť
ano {sb} = prdel (nadávka)
anobio {sb} = 
anocarpe {adj} = 
anodic {adj} = 
anodin {adj} = 
anodino {sb} = analgetikum
anodisar {vb} = 
anodisation {sb} = 
anodo {sb} = 
anodontia {sb} = 
anomale {adj} = anomální
anomale {adj} = odchylný od normy
anomalia {sb} = anomálie
anomalia {sb} = odchylnost
anomalistic {adj} = 
anomia {sb} = 
anomic {adj} = 
anonymato {sb} = 
anonyme {adj} = anonymní
anonyme {adj} = bezejmenný
anonymitate {sb} = anonymita
anonymo {sb} = 
anopetale {adj} = 
anophele {sb} = 
anorak {sb} = bunda
anorectal {sb} = 
anorectic {adj} = 
anorectico {sb} = 
anorexi {adj} = 
anorexia {sb} = 
anorexico {sb} = 
anorganic {adj} = 
anorgasmia {sb} = 
anormal {adj} = abnormální
anormal {adj} = nenormální
anormalitate {sb} = abnormalita
anormalitate {sb} = odchylka
anortite {sb} = 
anosmia {sb} = 
anovulation {sb} = 
anovulatori {adj} = 
anoxemia {sb} = 
anoxia {sb} = 
anoxic {adj} = 
anque {adv} = také
ansa {sb} = držadlo
ansa {sb} = ouško (od hrnku)
ansate {adj} = ohnutý
ansere {sb} = husa
ansere {sb} = divoká husa
anserin {adj} = 
antagonisar {vb} = 
antagonismo {sb} = antagonismus
antagonismo {sb} = protiklad
antagonista {adj} = antagonista
antagonista {adj} = odpůrce
antagonista {sb} = antagonista
antagonista {sb} = odpůrce
antagonistic {adj} = antagonistický
antarctic {adj} = antarktický
Antarctica {sb npr} = Antarktida
ante {adv} = vpřed
ante {adv} = dříve než
ante {adv} = dříve
ante {adv} = před nečím
ante {adv} = před
ante {adv} = předtím
ante {prep} = vpřed
ante {prep} = dříve než
ante {prep} = dříve
ante {prep} = před nečím
ante {prep} = před
ante {prep} = předtím
ante litteram {adv} = 
antea {adv} = před
antebracio {sb} = předloktí
antecamera {sb} = předpokoj
antecedente {sb} = 
antecedente {adj} = 
antecedentia {sb} = původ
anteceder {vb} = předcházet
antecessor {sb} = předchůdce
antecessor {sb} = předek
antecorte {sb} = 
antedata {sb} = 
antedatar {vb} = označit dřívějším datem
antediluvian {adj} = 
antefixa {sb} = 
anteguerra {sb} = 
antegusto {sb} = 
anteheri {adv} = předevčírem
antechoro {sb} = 
antemeridian {adj} = dopolední
antemeridie {sb} = 
antemural {sb} = 
antemuro {sb} = 
antenatal {adj} = 
antenna {sb} = anténa
antennal {sb} = 
antennate {adj} = 
antennifere {adj} = 
antenuptial {adj} = 
antepenultima {sb} = 
antepenultime {adj} = druhý od konce
anteponer {vb} = upřednostnit
anteponer {vb} = dávat přednost
anteponte {sb} = 
anteporta {sb} = 
anteporto {sb} = vlnolam přístavu
anteporto {sb} = vlnolam pře přístavem
anteposition {sb} = 
anteprogramma {sb} = 
anteprojecto {sb} = 
anteque {conj} = 
anterior {adj} = dřívější
anterior {adj} = bývalý
anterior {adj} = předcházející
anterior {adj} = přední
anterior {adj} = předešlý
anterior {adj} = předchozí
anterioritate {sb} = 
anteriormente {adv} = 
antesala {sb} = 
antetemplo {sb} = 
anthelio {sb} = 
anthelminthic {adj} = 
anthelminthico {sb} = 
anthemio {sb} = 
anthemis {sb} = 
anthera {sb} = prašník
antherico {sb} = 
antheridio {sb} = 
anthese {sb} = 
anthesis {sb} = 
anthidio {sb} = 
antho {sb} = 
anthocyanina {sb} = 
anthographia {sb} = 
anthologia {sb} = výbor
anthologia {sb} = antologie
anthologia {sb} = sbírka
anthologic {adj} = 
anthologisar {vb} = 
anthologista {sb} = 
anthomyia {sb} = 
anthoxantho {sb} = 
anthrace {sb} = 
anthracen {sb} = 
anthracic {adj} = 
anthracifere {adj} = 
anthraciforme {adj} = 
anthracite {sb} = 
anthracitic {adj} = 
anthracitose {adj} = 
anthracometro {sb} = 
anthracose {sb} = 
anthracosis {sb} = 
anthraquinon {sb} = 
anthrax {sb} = 
anthreno {sb} = 
anthrisco {sb} = 
anthropobiologia {sb} = 
anthropocentric {adj} = 
anthropocentrismo {sb} = 
anthropode {adj} = 
anthropodo {sb} = 
anthropogenese {sb} = 
anthropogenesis {sb} = 
anthropogenia {sb} = 
anthropogenic {adj} = 
anthropogeographia {sb} = 
anthropographia {sb} = 
anthropoide {adj} = 
anthropoide {sb} = 
anthropologia {sb} = antropologie
anthropologic {adj} = 
anthropologista {sb} = 
anthropologo {sb} = 
anthropometria {sb} = 
anthropometric {adj} = 
anthropomorphe {adj} = 
anthropomorphic {adj} = 
anthropomorphisar {vb} = 
anthropomorphisation {sb} = 
anthropomorphismo {sb} = 
anthropomorphista {adj} = 
anthropomorphista {sb} = 
anthropomorphologia {sb} = 
anthroponymia {sb} = 
anthroponymic {adj} = 
anthroponymo {sb} = 
anthropophage {adj} = 
anthropophagia {sb} = 
anthropophago {sb} = 
anthropophile {adj} = 
anthropophobia {sb} = 
anthropopitheco {sb} = 
anthroposcopia {sb} = 
anthroposophe {adj} = 
anthroposophia {sb} = 
anthroposophic {adj} = 
anthroposopho {sb} = 
anthropotomia {sb} = 
anthurio {sb} = 
anthyllis {sb} = 
antiabortista {adj} = 
antiabortista {sb} = 
antiacide {adj} = 
antiacido {sb} = 
antiacne {adj} = 
antiacneic {adj} = 
antiadhesive {adj} = 
antiaeree {adj} = protiletadlový
antialcoholic {adj} = 
antialcoholismo {sb} = 
antialcoholista {adj} = 
antiallergic {adj} = 
antiallergico {sb} = 
antiamericanismo {sb} = 
antianemic {sb} = 
antianemico {sb} = 
anti-apartheid {sb} = 
antiarabe {sb} = 
antiarabismo {sb} = 
antiasthmatic {adj} = 
antiatomic {adj} = 
antibacterial {adj} = 
antiballas {adj} = 
antibiblic {adj} = 
antibiose {sb} = 
antibiosis {sb} = 
antibiotic {adj} = antibiotický
antibiotico {sb} = antibiotikum
anticalcari {adj} = 
anticancerose {adj} = 
anticanonic {adj} = 
anticapitalista {adj} = 
anticarie {adj} = 
anticatarrhal {adj} = 
anticathodo {sb} = 
anticatholic {adj} = 
anticatholico {sb} = 
anticipar {vb} = anticipovat
anticipar {vb} = předvídat
anticipar {vb} = předstih
anticipar {vb} = předjímat
anticipate {adj} = 
anticipation {sb} = očekávání
anticipation {sb} = předvídání
anticlassicismo {sb} = 
anticlastic {adj} = 
anticlerical {adj} = 
anticlericalismo {sb} = 
anticlimax {sb} = zklamání
anticlinal {adj} = 
anticlinal {sb} = 
anticoagulante {adj} = 
anticoagulante {sb} = 
anticoincidentia {sb} = 
anticolonial {adj} = 
anticommunismo {sb} = 
anticommunista {sb} = 
anticommunista {adj} = 
anticommutative {adj} = 
anticommutativitate {sb} = 
anticonception {sb} = antikoncepce
anticonceptional {adj} = antikoncepční
anticonceptive {adj} = 
anticonceptivo {sb} = 
anticonformismo {sb} = 
anticonformista {sb} = 
anticonformista {adj} = 
anticonformistic {adj} = 
anticongelante {adj} = nemrznoucí směs
anticongelante {sb} = nemrznoucí směs
anticonjunctural {adj} = 
anticonstitutional {adj} = 
anticonstitutionalitate {sb} = 
anticonvulsive {adj} = 
anticonvulsivo {sb} = 
anticorpore {sb} = protilátka
anticorrosion {sb} = 
anticorrosive {adj} = 
anticorrosivo {sb} = 
anticrepusculo {sb} = 
anticryptogamic {adj} = 
anticyclic {adj} = 
anticyclon {sb} = anticyklón
anticyclonal {adj} = 
anticyclonic {adj} = 
antidemocrate {sb} = 
antidemocratic {adj} = 
antidepressive {adj} = 
antidepressivo {sb} = 
antiderapante {adj} = 
antidetonante {adj} = 
antidetonante {sb} = 
antidiabetic {adj} = 
antidiabetico {sb} = 
antidiaphoretic {adj} = 
antidiaphoretico {sb} = 
antidiphtheric {adj} = 
antidiuretic {adj} = 
antidiuretico {sb} = 
antidogmatic {adj} = 
antidogmatismo {sb} = 
antidoping {adj} = 
antidotal {adj} = 
antidotar {vb} = 
antidotario {sb} = 
antidoto {sb} = protijed
antidoto {sb} = protilátka
antidroga {sb} = 
antidrogas {sb pl} = 
antidumping {adj} = 
antidysenteric {adj} = 
antidysenterico {sb} = 
antieconomic {adj} = 
antiemetic {adj} = 
antiemetico {sb} = 
antienzyma {sb} = 
antiepileptic {adj} = 
antiepileptico {sb} = 
antievangelic {adj} = 
antiexopero {adj} = 
antifading {adj} = 
antifascismo {sb} = 
antifascista {adj} = 
antifascista {sb} = 
antifascistic {adj} = 
antifatiga {adj} = 
antifebril {adj} = 
antifeminismo {sb} = 
antifeminista {adj} = 
antifeminista {sb} = 
antifeministic {adj} = 
antifermento {sb} = 
antiferromagnetismo {sb} = 
antiferrugine {adj} = 
antiferrugine {sb} = 
antifibrina {sb} = 
antifrancese {adj} = 
antifriction {adj} = 
antifungic {adj} = 
antifurto {adj} = 
antigas {adj} = 
antigelo {sb} = 
antigelo {adj} = 
antigene {adj} = 
antigenic {adj} = 
antigeno {sb} = 
antigovernamental {adj} = 
antigovernamentalismo {sb} = 
antigravitation {sb} = 
antigravitational {adj} = 
antigrippal {adj} = 
antiguttose {adj} = 
antihallucinatori {adj} = 
antihalo {sb} = 
antiheroe {sb} = 
antiherpetic {adj} = 
antiherpetico {sb} = 
antihistaminic {adj} = 
antihistaminico {sb} = 
antihormon {sb} = 
antihorologic {adj} = 
antihygienic {adj} = 
antichoc {adj} = 
anticholeric {adj} = 
antichrese {sb} = 
antichresis {sb} = 
antichristian {adj} = 
antichristianismo {sb} = 
Antichristo {sb npr} = 
anti-imperialismo {sb} = 
anti-imperialista {adj} = 
anti-imperialista {sb} = 
anti-imperialistic {adj} = 
anti-incendio {adj} = 
anti-inflammatori {adj} = 
anti-inflation {adj} = 
anti-inflationista {adj} = 
anti-islamic {adj} = 
anti-isolationista {adj} = 
antilegal {adj} = 
Antilibano {sb npr} = 
antiliberal {adj} = 
antillan {adj} = 
antillanismo {sb} = 
antillano {sb} = 
Antillas {sb npr pl} = Antily
antilogarithmo {sb} = 
antilogia {sb} = 
antilogic {adj} = 
antilope {sb} = antilopa
antiluetic {adj} = 
antiluetico {sb} = 
antimafia {adj} = 
antimagnetic {adj} = 
antimalaric {adj} = 
antimalarico {sb} = 
antimateria {sb} = 
antimephitic {adj} = 
antimetabolite {sb} = 
antimetaphysic {adj} = 
antimetaphysico {sb} = 
antimilitarismo {sb} = 
antimilitarista {adj} = 
antimilitarista {sb} = 
antimilitaristic {adj} = 
antiministerial {adj} = 
antimissile {adj} = 
antimissile {sb} = 
antimitotic {adj} = 
antimitotico {sb} = 
antimonarchic {adj} = 
antimonarchismo {sb} = 
antimonarchista {sb} = 
antimonial {adj} = 
antimoniato {sb} = 
antimonic {adj} = 
antimonio {sb} = 
antimonite {sb} = 
antimonopolista {adj} = 
antimonopolistic {adj} = 
antinational {adj} = 
antinationalismo {sb} = 
antinatural {adj} = 
antinaturalitate {sb} = 
antinaupathic {adj} = 
antinaupathico {sb} = 
antinephritic {adj} = 
antineuralgic {adj} = 
antineuralgico {sb} = 
antineutrino {sb} = 
antineutron {sb} = 
antinodo {sb} = 
antinomia {sb} = 
antinomic {adj} = 
antinomio {sb} = 
antinomismo {sb} = 
antinuclear {adj} = 
Antiochia {sb npr} = 
antiovulatori {adj} = 
antioxydante {adj} = 
antioxydante {sb} = 
antipaludic {adj} = 
antipapa {sb} = 
antipapal {adj} = 
antipapismo {sb} = 
antipapista {adj} = 
antipapista {sb} = 
antiparallelo {sb} = 
antiparlamentari {adj} = 
antiparlamentarismo {sb} = 
antiparticula {sb} = 
antipathia {sb} = 
antipathic {adj} = 
antipatriota {sb} = 
antipatriotic {adj} = nevlastenecký
antipatriotismo {sb} = 
antiperiodic {adj} = 
antiperiodo {sb} = 
antiperistaltic {adj} = 
antiperistase {sb} = 
antiperistasis {sb} = 
antipersonal {adj} = 
antipestilential {adj} = 
antipestose {adj} = 
antipetrarchismo {sb} = 
antiphasis {sb} = 
antiphilosophic {adj} = 
antiphlogistic {adj} = 
antiphona {sb} = hymna
antiphonal {adj} = 
antiphonario {sb} = 
antiphonic {adj} = 
antiphrase {sb} = 
antiphrastic {adj} = 
antipodal {adj} = 
antipode {sb} = protinožec
antipodic {adj} = 
antipodista {sb} = 
antipoetic {adj} = 
antipoliomyelitic {adj} = 
antipollution {adj} = 
antipolo {sb} = 
antipropaganda {sb} = 
antiprotectionista {adj} = 
antiproton {sb} = antiproton
antipruriginose {adj} = 
antipruriginoso {sb} = 
antipsychiatria {sb} = 
antipsychiatric {adj} = 
antipsychiatro {sb} = 
antipsychotic {adj} = 
antipsychotico {sb} = 
antipublicitari {adj} = 
antipulices {adj} = 
antipulvere {adj} = 
antiputride {adj} = 
antiputrido {sb} = 
antipyretic {adj} = antipyretikum
antipyretico {sb} = 
antipyrina {sb} = 
antiqualia {sb} = veteš
antiquar {vb} = 
antiquariato {sb} = 
antiquario {sb} = antique-dealer
antiquark {sb} = 
antiquate {adj} = starobylý
antiquate {adj} = staromódní
antiquate {adj} = zastaralý
antiquate {adj} = starověk
antique {adj} = starobylý
antique {adj} = starodávný
antique {adj} = starověký
antique {adj} = brzký
antiquitate {sb} = strarožitnost
Antiquos {sb pl} = 
antirabic {adj} = 
antiracismo {sb} = 
antiracista {adj} = 
antiracista {sb} = 
antiradar {adj} = 
antiradar {sb} = 
antiradiation {adj} = 
antiradicalismo {sb} = 
antireligiose {adj} = 
antirepublican {adj} = 
antirepublicano {sb} = 
antiresonantia {sb} = 
antirevisionismo {sb} = 
antirevisionista {adj} = 
antirevisionista {sb} = 
antirevisionistic {adj} = 
antirevolutionari {adj} = 
antirevolutionario {sb} = 
antirhachitic {adj} = 
antirheumatic {adj} = 
antiroman {sb} = 
antiroyalismo {sb} = 
antiroyalista {adj} = 
antiroyalista {sb} = 
antiroyalistic {adj} = 
antirrhino {sb} = hledík
antiruga {sb} = protivráskový
antiruga {sb} = nemačkavý
antirugas {sb pl} = 
antiruito {adj} = 
antisatellita {adj} = 
antiscabiose {adj} = 
antiscabioso {sb} = 
antiscientific {adj} = 
antiscios {sb pl} = 
antiscorbutic {adj} = 
antiscorbutico {sb} = 
antisegregationista {adj} = 
antisegregationista {sb} = 
antiseismic {adj} = 
antisemita {sb} = 
antisemitic {adj} = antisemitský
antisemitismo {sb} = 
antisepsis {sb} = 
antiseptic {adj} = antiseptický
antiseptico {sb} = antiseptický
antiseptico {sb} = dezinfekce
antiseptisar {vb} = 
antisero {sb} = 
antisionismo {sb} = 
antiskating {adj } = 
antisocial {adj} = nespolečenský
antisocialista {sb} = 
antisocialista {adj} = 
antisocialistic {adj} = 
antisol {adj} = 
antisolar {adj} = 
antisovietic {adj} = 
antisovietismo {sb} = 
antispasmodic {adj} = 
antispasmodico {sb} = 
antispasto {sb} = 
antisportive {adj} = 
antistalinista {adj} = 
antistatic {adj} = 
antistatico {sb} = 
antistrophe {sb} = 
antisudoral {adj} = 
antisymmetria {sb} = 
antisymmetric {adj} = 
antisyphilitic {adj} = 
antitabaco {adj} = 
antitank {adj} = 
antiterrorista {adj} = 
antiterroristic {adj} = 
antitetanic {adj} = 
antithermic {adj} = 
antithese {sb} = protiklad
antithesis {sb} = 
antithetic {adj} = protikladný
antithrombina {sb} = 
antitoxic {adj} = 
antitoxina {sb} = 
antitrinitari {adj} = 
antitrust {adj} = 
antitrypsina {sb} = 
antituberculose {adj} = 
antitussive {adj} = 
antitussivo {sb} = 
antityphic {adj} = 
antitypo {sb} = 
antivariolic {adj} = 
antiveneno {sb} = 
antivenenose {adj} = 
antivibrator {sb} = 
antiviral {adj} = 
antivirus {sb} = 
antivitamina {sb} = 
antivivisectionista {sb} = 
Antonio {sb npr} = 
antonomasia {sb} = 
antonyme {adj} = 
antonymia {sb} = 
antonymo {sb} = 
antro {sb} = vrátník (v žaludku)
antro {sb} = jeskyně
antro {sb} = doupě
anular {adj} = 
anular {sb} = 
anuletto {sb} = 
anulo {sb} = prsten
anulose {adj} = 
anuria {sb} = 
anxie {adj} = ustaraný
anxie {adj} = úzkostlivý
anxietate {sb} = znepokojení
anxietate {sb} = starost
anxietate {sb} = úzkost
anxietate {sb} = nepokoj
anxiose {adj} = úzkostlivý
aoristic {adj} = 
aoristo {sb} = 
aorta {sb} = aorta
aortic {adj} = 
aortitis {sb} = 
apagoge {sb} = 
apagogia {sb} = 
apagogic {adj} = 
apanage {sb} = apanáž
aparte {sb} = 
apartheid {sb} = apartheid
apartheid {sb} = oddělování
apathia {sb} = apatie
apathia {sb} = netečnost
apathic {adj} = lhostejný
apathic {adj} = apatický
apatite {sb} = 
ape {sb} = včela
apena {adv} = 
apennin {adj} = 
Apenninos {sb npr pl} = 
apepsia {sb} = 
apera {sb} = 
aperibile {adj} = 
aperibottilias {sb} = otvírák na láhve
aperibottilias {sb} = otvírák lahví
aperiente {adj} = 
aperilattas {sb} = otvírač konzerv
aperilattas {sb} = otvírák konzerv
aperilitteras {sb} = otevírač dopisů
aperilitteras {sb} = otvírák dopisů
aperiodic {adj} = 
aperiodicitate {sb} = 
aperiostreas {sb} = 
aperir {vb} = zapnout
aperir {vb} = otevřít
aperitive {adj} = 
aperitivo {sb} = aperitiv
aperitor {sb} = otvírák
aperte {adj} = otevřený
apertura {sb} = zahájení
apertura {sb} = závěrka (foto)
apertura {sb} = otevření
apertura {sb} = otvor
apertura {sb} = rozpětí
apetale {adj} = 
aphanes {sb} = 
aphasia {sb} = afázie
aphasic {adj} = afázický
aphasico {sb} = 
aphelio {sb} = 
apheresis {sb} = 
aphide {sb} = mšice
aphone {adj} = 
aphonia {sb} = 
aphonic {adj} = 
aphorisar {vb} = 
aphorismo {sb} = aforismus
aphorista {sb} = 
aphoristic {adj} = aforistický
aphrodisiac {adj} = afrodiziakální
aphrodisiaco {sb} = 
Aphrodite {sb npr} = 
aphroditic {adj} = 
aphtha {sb} = aft
aphthose {adj} = 
aphylactic {adj} = 
aphylle {adj} = 
aphyllia {sb} = 
apiario {sb} = úl
apiario {sb} = včelař
apiario {sb} = včelín
apical {adj} = 
apice {sb} = vrchol
apice {sb} = hrot
apiciflor {adj} = 
apicula {sb} = 
apiculario {sb} = úl
apiculate {adj} = 
apicultor {sb} = 
apicultura {sb} = 
apicultural {adj} = 
apifere {adj} = 
apio {sb} = 
apivore {adj} = 
aplanat {sb} = 
aplanatic {adj} = 
aplasia {sb} = 
aplasic {adj} = 
aplomb {sb} = držení těla (postoj)
apnea {sb} = 
apneic {adj} = 
Apocalypse {sb} = apokalypsa
Apocalypsis {sb} = 
apocalyptic {adj} = apokalyptický
apocarpe {adj} = 
apocarpic {adj} = 
apocopar {vb} = 
apocope {sb} = 
apocryphe {adj} = falešný
apocryphe {adj} = podvržený
apocrypho {sb} = 
apocynaceas {sb pl} = 
apode {adj} = 
apodictic {adj} = 
apodose {sb} = 
apodosis {sb} = 
apogamia {sb} = 
apogee {adj} = 
apogeo {sb} = vrchol dráhy
apographo {sb} = 
apochromatic {adj} = 
apochromatismo {sb} = 
apolitic {adj} = 
apoliticitate {sb} = 
Apolline {sb npr} = 
apollinee {adj} = 
Apollon {sb npr} = 
apologeta {sb} = 
apologetic {adj} = 
apologetica {sb} = 
apologia {sb} = 
apologic {adj} = 
apologisar {vb} = 
apologista {sb} = 
apologo {sb} = 
apomecometro {sb} = 
apomeisose {sb} = 
apomeisosis {sb} = 
apomixia {sb} = 
apomorphina {sb} = 
aponeurose {sb} = 
aponeurosis {sb} = 
apophonia {sb} = 
apophonic {adj} = 
apophthegma {sb} = 
apophysari {adj} = 
apophyse {sb} = 
apophysis {sb} = 
apoplectic {adj} = 
apoplexia {sb} = 
aporema {sb} = 
aporetic {adj} = 
aporetic {sb} = 
aporia {sb} = 
aporogamia {sb} = 
aposematic {adj} = 
aposiopese {sb} = 
aposiopesis {sb} = 
apostasia {sb} = 
apostata {sb} = 
apostatar {vb} = 
apostatic {adj} = 
apostilla {sb} = poznámka pod čarou
apostilla {sb} = poznámka na okraj
apostillar {vb} = 
apostolato {sb} = 
apostolic {adj} = 
apostolicitate {sb} = 
apostolo {sb} = apoštol
apostrophar {vb} = 
apostrophe {sb} = 
apostrophic {adj} = 
apostropho {sb} = apostrof
apotheca {sb} = lékárna
apothecario {sb} = 
apothegma {sb} = 
apothema {sb} = 
apotheose {sb} = 
apotheosis {sb} = 
appaciabile {adj} = 
appaciamento {sb} = 
appaciar {vb} = utišit
appaciar {vb} = uklidnit
appaciar {vb} = upokolit
appaciar {vb} = upokojit
appaciator {sb} = 
apparar {vb} = 
apparato {sb} = zařízení
apparato {sb} = strojek
apparato {sb} = spotřebič
apparato {sb} = aparátek
apparato {sb} = aparát
apparato {sb} = přístroj
apparentar {vb} = spříznit (sňatkem)
apparentate {adj} = 
apparente {adj} = zdánlivý
apparente {adj} = vypadající
apparentia {sb} = výskyt
apparentia {sb} = vzhled
apparentia {sb} = podobnost
apparer {vb} = ukázat se
apparer {vb} = jevit se
apparer {vb} = objevit
apparer {vb} = objevit se
apparition {sb} = objevení se
appartamento {sb} = byt
appartamento {sb} = oddělení
appartar {vb} = odloučit
appassionate {adj} = vášnivý
appassionato {adv} = 
appellabile {adj} = 
appellabilitate {sb} = 
appellante {sb} = 
appellar {vb} = volat
appellar {vb} = apelovat
appellar {vb} = odvolat se
appellar {vb} = nazývat
appellation {sb} = 
appellative {adj} = 
appellativo {sb} = 
appellato {sb} = 
appellator {sb} = 
appello {sb} = výzva
appello {sb} = žádost
appello {sb} = apel
appello {sb} = odvolání
appender {vb} = zavěsit
appender {vb} = pověsit
appendice {sb} = slepé střevo
appendice {sb} = dodatek
appendice {sb} = příloha
appendicectomia {sb} = 
appendicitis {sb} = zánět slep. střeva
appendicula {sb} = 
appendicular {adj} = 
apperception {sb} = 
apperceptive {adj} = 
apperciper {vb} = vnímat
apperciper {vb} = povšimnout si
appertinente {adj} = 
appertinentia {sb} = 
appertiner {vb} = patřit
appestar {vb} = nakazit
appetente {adj} = 
appetentia {sb} = 
appeter {vb} = dožadovat se
appeter {vb} = mít chuť
appeter {vb} = dychtit
appeter {vb} = naléhavě prosit
appetibile {adj} = 
appetibilitate {sb} = 
appetitive {adj} = chutný
appetito {sb} = chuť
appetitose {adj} = chutný
applanabile {adj} = 
applanamento {sb} = 
applanar {vb} = vyhlazovat
applanar {vb} = vyrovnat
applanar {vb} = srovnat
applanar {vb} = hoblovat
applattamento {sb} = zploštění
applattamento {sb} = rozdrcení
applattar {vb} = vyrovnat
applattar {vb} = zploštět
applattar {vb} = zploštit
applattar {vb} = udělat plochým
applauder {vb} = tleskat
applaudimetro {sb} = 
applauditor {sb} = 
applauso {sb} = potlesk
applicabile {vb} = uplatnitelný
applicabile {vb} = použitelný
applicabilitate {sb} = 
applicar {vb} = uplatnit
applicar {vb} = aplikovat
applicar {vb} = použít
applicate {adj} = 
application {sb} = zprovoznění
application {sb} = usilování
application {sb} = nalakování
application {sb} = aplikace
application {sb} = použití
application {sb} = píle
application {sb} = prosazení
applicative {adj} = 
applicator {sb} = 
appoggiatura {sb} = 
appoiabracio {sb} = 
appoialibros {sb} = 
appoiamano {sb} = 
appoianuca {sb} = 
appoiar {vb} = podpořit
appoiar {vb} = podporovat
appoiar {vb} = odpočinek
appoiar {vb} = podpírat
appoiar {vb} = opřít
appoiar {vb} = podepřít
appoiatesta {sb} = 
appoio {sb} = podpěra
appoio {sb} = podpora
appoio {sb} = opora
apponer {vb} = připojit
apponibile {adj} = 
apportar {vb} = přinést
apportator {sb} = donašeč
apportator {sb} = přínosce
apportionamento {sb} = 
apportionar {vb} = přidělit
apportionar {vb} = rozdělit
apportionar {vb} = naservírovat
apporto {sb} = vklad (kapitálový)
apporto {sb} = příspěvek (finanční)
apposite {adj} = vhodný
apposite {adj} = odpovídající
apposition {sb} = připojení
appositional {adj} = 
appositive {adj} = 
appreciabile {adj} = ocenitelný
appreciamento {sb} = 
appreciar {vb} = cenit si
appreciar {vb} = odhadnout
appreciar {vb} = ocenit
appreciation {sb} = uznání
appreciator {sb} = 
apprehender {vb} = zatknout
apprehender {vb} = uchopit
apprehender {vb} = chápat
apprehender {vb} = pochopit
apprehender {vb} = obávat se
apprehender {vb} = rozumět
apprehensibile {adj} = 
apprehensibilitate {sb} = 
apprehension {sb} = vnímání
apprehension {sb} = pochopení
apprehension {sb} = obava
apprehensive {adj} = úzkostlivý
apprehensive {adj} = chápavý
apprender {vb} = učit se
apprender {vb} = dozvědět se
apprender {vb} = naučit se
apprendibile {adj} = 
apprensibile {adj} = 
apprensibilitate {sb} = 
apprentissage {sb} = učení
apprentisse {sb} = učeň
apprestar {vb} = zhotovit
apprestar {vb} = připravovat
appresto {sb} = příprava
approbabile {adj} = 
approbar {vb} = schválit
approbation {sb} = odsouhlasení
approbative {adj} = 
approbator {sb} = 
approbatori {adj} = 
approfundamento {sb} = 
approfundar {vb} = prohloubit
approchabile {adj} = přístupný
approchabilitate {sb} = 
approchar {vb} = blížit se
approchar {vb} = přiblížit
approche {sb} = přiblížení
appropriabile {adj} = 
appropriar {vb} = 
appropriate {adj} = vhodný
appropriate {adj} = přiměřený
appropriate {adj} = odpovídající
appropriation {sb} = 
approvisionamento {sb} = zásobování
approvisionar {vb} = zásobit
approvisionar {vb} = zásobovat
approvisionator {sb} = dodavatel jídel
approximar {vb} = přiblížit
approximation {sb} = přiblížení
approximative {adj} = přibližný
approximativemente {adv} = přibližně
appunctamento {sb} = schůzka
appunctamento {sb} = setkání se
appunctamento {sb} = dostaveníčko
appunctar {vb} = zahrotit
appunctar {vb} = jmenovat (do funkce)
appunctar {vb} = označit
appunctar {vb} = naostřit
appuramento {sb} = 
appurar {vb} = očistit
apraxia {sb} = 
april {sb} = duben
apriorismo {sb} = 
apriorista {sb} = 
aprioristic {adj} = 
aprioritate {sb} = 
apsidal {adj} = 
apside {sb} = 
aptar {vb} = přizpůsobit
apte {adj} = vhodný
aptere {adj} = 
apterologia {sb} = 
apterologo {sb} = 
apteros {sb pl} = 
apteryx {sb} = 
aptitude {sb} = vhodný
aptitude {sb} = nadání
apud {prep} = u
apud {prep} = vedle
apud {prep} = blízko
apud {prep} = při
Apulia {sb npr} = 
apyre {adj} = 
apyretic {adj} = bez horečky
apyretic {adj} = bezhorečnatý
apyrexia {sb} = apyrexie
aqua {sb} = voda
aquabob {sb} = 
aquacultura {sb} = 
aquacultural {adj} = 
aquaforte {sb} = 
aquafortista {sb} = 
aquamarin {adj} = 
aquamarina {sb} = 
aquanauta {sb} = 
aquaplanar {vb} = 
aquaplaning {sb} = 
aquaplano {sb} = vodní lyže
aquaplano {sb} = surf
aquar {vb} = 
aquarella {sb} = akvarel
aquarellar {vb} = 
aquarellista {sb} = 
aquario {sb} = Vodnář
aquario {sb} = vodník
aquario {sb} = akvárium
aquariologia {sb} = 
aquatic {adj} = vodní
aquatile {adj} = 
aquatinta {sb} = 
aquatintista {sb} = 
aquavit {sb} = 
aqueduc {sb} = 
aqueducto {sb} = akvadukt
aquee {adj} = 
aquicole {adj} = 
aquicultura {sb} = 
aquiero {sb} = stoka
aquiero {sb} = drenáž
aquifere {adj} = 
aquifoliaceas {sb pl} = 
aquifolio {sb} = 
aquila {sb} = orel
aquilegia {sb} = 
aquilin {adj} = 
aquilon {sb} = 
Aquisgrano {sb npr} = 
aquose {adj} = vodnatý
aquositate {sb} = 
ar {sb} = 
ara {sb} = 
arabe {adj} = Arab
arabe {adj} = arabský
arabe {adj} = arabsky
arabe {sb} = Arab
arabe {sb} = arabský
arabe {sb} = arabsky
arabesc {adj} = arabeska
arabescar {vb} = 
arabesco {sb} = arabeska
Arabia {sb npr} = Arabie
arabic {adj} = arabský
arabic {adj} = arabština
arabidopsis {sb} = 
arabile {adj} = orný
arabis {sb} = 
arabisar {vb} = 
arabisation {sb} = 
arabismo {sb} = 
arabista {sb} = 
arabitate {sb} = 
araboamerican {adj} = 
araboislamic {adj} = 
arabophone {adj} = 
araceas {sb pl} = 
aractic {adj} = 
Aragon {sb npr} = 
aragonese {sb} = 
aragonese {adj} = 
aragonite {sb} = 
arachide {sb} = arašid
arachidic {adj} = 
arachnoide {sb} = 
arachnoido {sb} = 
arachnologia {sb} = 
arak {sb} = 
aralia {sb} = 
araliaceas {sb pl} = 
aramaic {adj} = aramejština
aramaico {sb} = 
arameo {sb} = 
aranea {sb} = pavouk
aranifere {adj} = 
arar {vb} = orat
arator {sb} = 
aratori {adj} = 
aratro {sb} = pluh
aratura {sb} = orba
araucaria {sb} = 
araucariaceas {sb pl} = 
arbitrabile {adj} = 
arbitrage {sb} = 
arbitral {adj} = 
arbitramento {sb} = 
arbitrar {vb} = rozhodnout
arbitrar {vb} = rozsuzovat
arbitrar {vb} = rozhodovat
arbitrari {adj} = libovolný
arbitrarietate {sb} = 
arbitration {sb} = 
arbitrator {sb} = arfbitr
arbitrator {sb} = rozhodce
arbitrio {sb} = 
arbitro {sb} = soudce
arbitro {sb} = arbitráž
arbitro {sb} = rozhodčí
arbitro {sb} = rozhodce
arbore {sb} = strom
arboree {adj} = 
arborescente {adj} = 
arborescentia {sb} = 
arborescer {vb} = 
arboreto {sb} = arboretum
arboretto {sb} = 
arboricole {adj} = 
arboricultor {sb} = 
arboricultura {sb} = 
arboricultural {adj} = 
arboriculturista {sb} = 
arborisar {vb} = 
arborisate {adj} = 
arborisation {sb} = 
arborista {sb} = 
arbusteto {sb} = křovina
arbustive {adj} = 
arbusto {sb} = keř
arca {sb} = koráb
arcada {sb} = klenuté podloubí
arcada {sb} = arkáda
Arcadia {sb npr} = 
arcadian {adj} = 
arcan {adj} = 
arcaniflor {adj} = 
arcano {sb} = 
arcar {vb} = vyklenout
arcate {adj} = 
arcella {sb} = 
arcion {sb} = 
arco {sb} = luk
arco {sb} = oblouk
arcoballista {sb} = lučišník
arcoballistero {sb} = 
arcosolio {sb} = 
arctic {adj} = arktický
arctio {sb} = 
arctotaphylos {sb} = 
Arcturo {sb npr} = 
Ardennas, le {sb npr pl} = 
ardennese {adj} = 
ardente {adj} = vroucí
ardente {adj} = žhavý
ardente {adj} = ohnivý
ardente {adj} = rozžhavený
ardeola {sb} = 
arder {vb} = hořet
ardesia {sb} = taška
ardesia {sb} = břidlice
ardesiera {sb} = 
ardesiero {sb} = 
ardesiose {adj} = 
ardimento {sb} = hoření
ardite {adj} = spálený
arditura {sb} = hoření
ardor {sb} = zánět
ardor {sb} = vášeň
ardor {sb} = zápal
ardor {sb} = zanícení
ardor {sb} = dychtivost
ardor {sb} = posedlý
ardorose {adj} = horlivý
ardue {adj} = svízelný
ardue {adj} = drsný
ardue {adj} = namáhavý
ardue {adj} = náročný
ardue {adj} = příkrý
arduitate {sb} = odolnost
area {sb} = vymezená plocha
area {sb} = plocha
area {sb} = oblast
area {sb} = rozloha
areca {sb} = 
areic {adj} = 
areligiose {adj} = 
arena {sb} = zápasiště
arena {sb} = aréna
arena {sb} = písek
arena {sb} = pískové hřiště
arenacee {adj} = 
arenamento {sb} = 
arenar {vb} = najet na mělčinu
arenari {adj} = 
arenaria {sb} = 
arenario {sb} = 
arenavirus {sb} = 
arenero {sb} = 
arenicola {sb} = 
arenicole {adj} = 
arenifere {adj} = 
areniforme {adj} = 
arenose {adj} = písečný
arenositate {sb} = 
areola {sb} = 
areolar {adj} = 
areometria {sb} = 
areometro {sb} = 
areopagita {sb} = 
areopagitic {adj} = 
Areopago {sb} = 
areostilo {sb} = 
Ares {sb npr} = 
argentano {sb} = 
argentar {vb} = stříbřitý
argentate {adj} = 
argentation {sb} = 
argentator {sb} = 
argentatura {sb} = 
argentee {adj} = stříbrý
argentee {adj} = stříbřitý
argenteria {sb} = 
argentero {sb} = 
argentic {adj} = 
argentifere {adj} = 
argentin {adj} = stříbrný
argentin {adj} = argentinský
Argentina {sb npr} = Argentina
argentina {sb} = Argentina
argentino {sb} = Argentinec
argentite {sb} = 
argento {sb} = stříbro
argentose {adj} = 
argilla {sb} = bahno
argilla {sb} = jíl
argilla {sb} = hlína
argillacee {adj} = 
argillose {adj} = 
arginase {sb} = 
arginina {sb} = 
Argo {sb npr} = 
argon {sb} = 
Argonauta {sb npr} = 
argonauta {sb} = 
argonautic {adj} = 
argos {sb} = 
argot {sb} = žargón
argotic {adj} = 
argotismo {sb} = 
arguer {vb} = vyvozovat
arguer {vb} = argumentovat
arguibile {adj} = sporný
arguibile {adj} = diskutabilní
arguibile {adj} = nejistý
arguibile {adj} = pochybný
argumentabile {adj} = 
argumentar {vb} = argumentovat
argumentation {sb} = 
argumentative {adj} = hašteřivý
argumentator {sb} = 
argumento {sb} = důvod
argus {sb} = 
argute {adj} = důvtipný
argute {adj} = pronikavý
argutia {sb} = duchaplnost
argutia {sb} = bonmot
argutia {sb} = důvtip
argutiar {vb} = hašteřit
argyranthe {adj} = 
argyric {adj} = 
argyrismo {sb} = 
argyrite {sb} = 
argyrocarpe {adj} = 
argyroneta {sb} = 
argyrophylle {adj} = 
arhythmia {sb} = 
arhythmic {adj} = 
archaic {adj} = archaický
archaicitate {sb} = 
archaisante {adj} = 
archaisar {vb} = 
archaisation {sb} = 
archaismo {sb} = 
archaista {sb} = 
archaistic {adj} = 
archangelic {adj} = 
archangelo {sb} = 
archeologia {sb} = archeologie
archeologic {adj} = archeologický
archeologista {sb} = 
archeologo {sb} = archeolog
archeomagnetismo {sb} = 
archeopterix {sb} = 
archeozoico {sb} = 
archero {sb} = lukostřelec
archetto {sb} = 
archetypic {adj} = 
archetypo {sb} = 
archiblasto {sb} = 
archicancellero {sb} = 
archidiacono {sb} = 
archidiocese {sb} = 
archidiocesis {sb} = 
archiduc {sb} = 
archiducal {adj} = 
archiducato {sb} = 
archiduchessa {sb} = 
archiepiscopal {adj} = 
archiepiscopato {sb} = 
archiepiscopo {sb} = arcibiskup
archimandrita {sb} = archimandrita (opat v řeckém klášteru)
Archimedes {sb npr} = 
archimedian {adj} = 
archipelago {sb} = souostroví
archiphonema {sb} = 
archipresbyteral {adj} = 
archipresbytero {sb} = 
architecto {sb} = architekt
architectonic {adj} = 
architectonica {sb} = 
architectura {sb} = architektura
architectural {adj} = architektonický
architrabe {sb} = 
architrave {sb} = 
archival {adj} = 
archivamento {sb} = archivace
archivar {vb} = archivovat
archivista {sb} = 
archivistic {adj} = 
archivistica {sb} = 
archivo {sb} = archiv
archivolta {sb} = 
archontato {sb} = 
archonte {sb} = 
aria {sb} = 
Ariadna {sb npr} = 
arian {adj} = 
arianisar {vb} = 
arianismo {sb} = 
ariano {sb} = 
aride {adj} = vyprahlý
aride {adj} = suchý
aridicola {sb} = 
aridicole {adj} = 
ariditate {sb} = 
Aries {sb npr} = 
arietanive {sb} = sněhový vánek
arietar {vb} = prorážet
arietari {adj} = 
arietation {sb} = 
ariete {sb} = Skopec
ariete {sb} = beran
ariete {sb} = beranidlo
Ariete {sb npr} = Skopec
Ariete {sb npr} = beran
Ariete {sb npr} = beranidlo
arietta {sb} = 
arillate {adj} = 
arillo {sb} = 
arion {sb} = 
arioso {sb} = 
arisar {vb} = 
arista {sb} = 
aristifolie {adj} = 
aristocrate {sb} = aristokrat
aristocratia {sb} = šlechta
aristocratia {sb} = aristokracie
aristocratic {adj} = aristokratický
aristocraticitate {sb} = 
aristolochia {sb} = 
aristolochiaceas {sb pl} = 
aristolochiacee {adj} = 
Aristotele {sb npr} = 
aristoteliano {sb} = 
aristotelic {adj} = 
aristotelismo {sb} = 
arithmetic {adj} = 
arithmetica {sb} = aritmetika
arithmetico {sb} = 
arithmetisation {sb} = 
arithmographo {sb} = 
arithmogripho {sb} = 
arithmologia {sb} = 
arithmomantia {sb} = 
arithmometro {sb} = 
arlequin {sb} = 
Arlequin {sb npr} = 
arlequinada {sb} = 
arma {sb} = zbraň
armada {sb} = armáda
armadillo {sb} = 
armageddon {sb} = 
armamentario {sb} = 
armamento {sb} = vyzbrojení
armar {vb} = vyzbrojit
armario {sb} = skříň
armate {adj} = ve zbrani
armate {adj} = ozbrojený
armator {sb} = majitel lodi
armatori {adj} = 
armatorial {adj} = 
armatura {sb} = výzbroj
armatura {sb} = brnění
armatura {sb} = armatura
armatura {sb} = obrnění
armea {sb} = armáda
Armenia {sb npr} = 
armeniaca {sb} = meruňka
armenie {adj} = 
armenio {sb} = hermelín
armeria {sb} = 
armeria {sb} = 
armero {sb} = 
armilla {sb} = 
armillar {adj} = 
armillaria {sb} = 
armillario {sb} = 
arminiano {sb} = 
armipotente {adj} = 
armistitial {adj} = 
armistitio {sb} = příměří
armoracia {sb} = 
armorial {adj} = 
armorial {sb} = 
Armorica {sb npr} = 
armorican {adj} = 
ARN {sb} = 
arnebia {sb} = 
arnica {sb} = 
arnoseris {sb} = 
aro {sb} = kala (květ)
aroma {sb} = vůně
aroma {sb} = aroma
aromate {sb} = voňavý
aromatic {adj} = aromatický
aromaticitate {sb} = 
aromatisante {sb} = 
aromatisar {vb} = 
aromatisate {adj} = 
aromatisation {sb} = 
aromorphose {sb} = 
aromorphosis {sb} = 
aronia {sb} = 
arpeggiar {vb} = 
arpeggio {sb} = 
arpenta {sb} = 
arquebuse {sb} = akrebuza (puška)
arquebusero {sb} = 
arrangiamento {sb} = uspořádání
arrangiamento {sb} = organizace
arrangiar {vb} = uspořádat
arrangiar {vb} = uspořádat
arrangiar {vb} = aranžovat
arrangiar {vb} = nastavit
arrangiar {vb} = organizovat
arrangiar {vb} = připravit
arrangiator {sb} = 
arrentabile {adj} = 
arrentamento {sb} = 
arrentar {vb} = najmout
arrentar {vb} = pronajmout
arrentar {vb} = pronajímat
arrentator {sb} = 
arrestar {vb} = zatknout
arrestar {vb} = zastavit
arrestar {vb} = uvěznit
arrestation {sb} = uvěznění
arresto {sb} = zatčení
arresto {sb} = zatčení
arretramento {sb} = 
arretrar {vb} = zastavit
arretrar {vb} = odročit.
arretrate {adj} = po splatnosti
arretrate {adj} = nedoplatky
arretrato {sb} = nedoplatek
arretrato {sb} = rest
arrha {sb} = 
arrhenathero {sb} = 
arrivar {vb} = dojít
arrivar {vb} = dostavit se
arrivar {vb} = dorazit
arrivar {vb} = přijet
arrivar {vb} = objevit se
arrivar {vb} = přijít
arrivata {sb} = příchod
arrivata {sb} = příjezd
arrivismo {sb} = nezkrotná ctižádost
arrivista {sb} = 
arrogante {adj} = domýšlivý
arrogante {adj} = arogantní
arrogante {adj} = nafoukaný
arrogantia {sb} = arogance
arrogar {vb} = 
arrogation {sb} = 
arrotundamento {sb} = 
arrotundar {vb} = zaokrouhlit
arrugar {vb} = zmačkat
arrugar {vb} = svraštit
arsenal {sb} = skladiště
arsenal {sb} = zbrojnice
arsenato {sb} = 
arsenic {adj} = 
arsenical {adj} = 
arsenico {sb} = arzenik
arsenicophago {sb} = 
arseniophosphato {sb} = 
arseniose {adj} = 
arseniosulfato {sb} = 
arsenito {sb} = 
arsenium {sb} = 
arsina {sb} = 
arte {sb} = umění
artefacto {sb} = artefakt
artemisia {sb} = 
arteria {sb} = tepna
arterial {adj} = arteriální
arterialisar {sb} = 
arterialisation {sb} = 
arteriogramma {sb} = 
arteriographia {sb} = 
arteriola {sb} = 
arteriologia {sb} = 
arteriopathia {sb} = 
arteriosclerose {sb} = 
arteriosclerosis {sb} = 
arteriosclerotic {adj} = 
arteriosclerotico {sb} = 
arteriose {adj} = 
arteriotomia {sb} = 
arteritic {adj} = 
arteritis {sb} = 
Artesia {sb npr} = 
artesian {adj} = artéský
arthralgia {sb} = 
arthritic {adj} = artriticýé
arthritico {sb} = 
arthritis {sb} = artritida
arthritismo {sb} = 
arthrographia {sb} = 
arthrologia {sb} = 
arthropathia {sb} = 
arthroplastica {sb} = 
arthropodo {sb} = 
arthroscopia {sb} = 
arthroscopio {sb} = 
arthrotomia {sb} = 
arthtrose {sb} = 
arthtrosis {sb} = 
articitate {sb} = 
articulabile {adj} = vyjádřitený
articular {vb} = artikulovat
articular {adj} = artikulovat
articulate {adj} = artikulovaný
articulation {sb} = artikulace
articulation {sb} = článkovaní
articulatori {adj} = 
articulista {sb} = článkař
articulo {sb} = kloub
articulo {sb} = článek
articulo {sb} = člen
artifice {sb} = řemeslník
artificial {adj} = umělý
artificialisar {vb} = 
artificialitate {sb} = 
artificio {sb} = trik
artificio {sb} = záminka
artificio {sb} = lest
artificio {sb} = manévr
artificiose {adj} = mazaný
artificiositate {sb} = 
artichoc {sb} = artyčok
artillar {vb} = 
artilleria {sb} = dělostřelectvo
artillerista {sb} = 
artillero {sb} = dělostřelec
artillero {sb} = kohoutek děla
artimon {sb} = 
artiodactyle {adj} = 
artiodactylos {sb pl} = 
artisanal {adj} = 
artisaneria {sb} = 
artisano {sb} = řemeslník
artista {sb} = umělec
artista {sb} = artista
artistic {adj} = umělecký
artocarpo {sb} = 
arunco {sb} = 
arvense {adj} = 
Arya {sb npr} = 
aryan {adj} = 
aryano {sb} = 
arytenoide {sb} = 
arytenoide {adj} = 
asafetida {sb} = 
asaro {sb} = 
asbesto {sb} = azbest
asbestose {sb} = 
asbestosis {sb} = 
ascalonia {sb} = 
ascaride {sb} = 
ascaridiose {sb} = 
ascaridiosis {sb} = 
ascendente {adj} = 
ascendente {sb} = 
ascendentia {sb} = 
ascender {vb} = vystoupit nahoru
ascender {vb} = stoupat
ascender {vb} = lézt po horách
ascendibile {adj} = 
Ascension {sb} = vystoupení nahoru
Ascension {sb} = vystoupání
Ascension {sb} = výstup (na horu)
ascension {sb} = vystoupení nahoru
ascension {sb} = vystoupání
ascension {sb} = výstup (na horu)
ascensional {adj} = 
ascensionista {sb} = horolezec
ascensor {sb} = výtah
ascensorista {sb} = 
ascese {sb} = 
asceta {sb} = asketa
ascetic {adj} = 
ascetica {sb} = 
ascetismo {sb} = asketismus
ascidia {sb} = 
asclepiadaceas {sb pl} = 
asclepiades {sb} = 
Asclepio {sb npr} = 
asco {sb} = 
ascolta {sb} = 
ascoltabile {adj} = 
ascoltamento {sb} = 
ascoltar {vb} = poslouchat
ascoltar {vb} = naslouchat
ascoltator {sb} = posluchač
ascomyceto {sb} = 
ascophyllo {sb} = 
ascorbic {adj} = 
ascospora {sb} = 
ascriber {vb} = připsat
ascribibile {adj} = 
ascription {sb} = připsání
asdic {sb} = 
aseismic {adj} = 
aseitate {sb} = 
asello {sb} = 
asemantic {adj} = 
asemanticitate {sb} = 
asepsis {sb} = 
aseptic {adj} = 
aseptico {sb} = 
aseptisar {vb} = 
aseptisation {sb} = 
asexual {adj} = 
asexualitate {sb} = 
asexuate {adj} = 
Asia {sb npr} = Asie
asiatic {adj} = asijský
asiatico {sb} = Asijec
asineria {sb} = hloupost
asinero {sb} = 
asinin {adj} = 
asinitate {sb} = 
asino {sb} = hlupák
asino {sb} = osel
asocial {adj} = 
asocialitate {sb} = 
asparageto {sb} = 
asparagina {sb} = 
asparago {sb} = chřest
aspartame {sb} = 
aspartic {adj} = 
aspecto {sb} = vzhled
aspecto {sb} = aspekt
aspecto {sb} = pohled
aspecto {sb} = názor
aspectual {adj} = 
aspera {sb} = 
asperar {vb} = zdrsnit
aspere {adj} = hrubý
aspere {adj} = hrbolatý
aspere {adj} = drsný
asperger {vb} = kropit
asperger {vb} = pokropit
aspergillo {sb} = 
asperibractee {adj} = 
aspericaule {adj} = 
asperifolias {sb pl} = 
asperifoliate {adj} = 
asperifolie {adj} = 
asperitate {sb} = drsnost
asperitate {sb} = robustnost
asperme {adj} = 
aspermia {sb} = 
aspersion {sb} = hrstka
aspersion {sb} = pokropení
aspersion {sb} = postříkání
aspersorio {sb} = 
asperugo {sb} = 
asperula {sb} = 
asphaltar {vb} = asfaltovat
asphaltate {adj} = 
asphaltator {sb} = 
asphaltatura {sb} = 
asphaltic {adj} = 
asphalto {sb} = asfalt
asphodelo {sb} = 
asphyxia {sb} = udušení
asphyxiante {adj} = 
asphyxiar {vb} = zadusit
asphyxic {adj} = 
aspic {sb} = 
aspide {sb} = brejlovec
aspidistra {sb} = 
aspirante {adj} = aspirant
aspirante {adj} = aspirující
aspirante {sb} = aspirant
aspirante {sb} = aspirující
aspira-pulvere {sb} = 
aspirar {vb} = usilovat
aspirar {vb} = vdechnout
aspirar {vb} = inhalovat
aspiration {sb} = úsilí
aspiration {sb} = aspirace
aspirator {sb} = vysavač
aspiratori {adj} = 
aspirina {sb} = aspirin
asplenio {sb} = 
assagaya {sb} = 
assai {adv} = 
assalir {vb} = zaútočit
assalitor {sb} = 
assaltar {vb} = útočit na
assaltar {vb} = napadnout
assaltator {sb} = útočník
assalto {sb} = útok
Assam {sb npr} = 
assamita {adj} = 
assamita {sb} = 
assassinamento {sb} = 
assassinar {vb} = zákeřně zavraždit
assassinar {vb} = zavraždit
assassination {sb} = atentát
assassinato {sb} = vražda
assassinator {sb} = úkladný vrah
assassino {sb} = vrah
assatis {adv} = značně
assatis {adv} = dostatečný
assatis {adv} = dost
asse {sb} = eso
assecurabile {adj} = 
assecurantia {sb} = pojištění
assecurar {vb} = zajistit
assecurar {vb} = ujistit
assecurar {vb} = pojistit
assecurator {sb} = 
assediamento {sb} = 
assediar {vb} = obléhat
assediate {adj} = 
assediator {sb} = 
assedio {sb} = obležení
assemblage {sb} = 
assemblar {vb} = shromáždil
assemblar {vb} = sestavit
assemblar {vb} = shromáždit
assemblator {sb} = assembler
assemblea {sb} = shromáždění
assentimento {sb} = souhlas
assentir {vb} = souhlasit
asserer {vb} = tvrdit
assertar {vb} = 
assertion {sb} = tvrzení
assertive {adj} = asertivní
assertivitate {sb} = 
assertor {sb} = 
assertori {adj} = 
assessor {sb} = 
assessorial {adj} = 
assetar {vb} = 
assetate {adj} = žíznivý
asseverar {vb} = 
asseveration {sb} = 
asseverative {adj} = 
assi {adv} = tedy
assi {adv} = tak
assibilar {vb} = 
assibilation {sb} = 
assider {vb} = 
assidue {adj} = horlivý
assidue {adj} = pilný
assiduitate {sb} = 
assignabile {adj} = 
assignabilitate {sb} = 
assignar {vb} = vyčlenit
assignar {vb} = určit
assignar {vb} = přidělovat
assignar {vb} = přidělit
assignar {vb} = přiřadit
assignation {sb} = úkol
assignation {sb} = ustanovení
assignato {sb} = 
assimilabile {adj} = 
assimilabilitate {sb} = 
assimilar {vb} = asimilovat
assimilar {vb} = přizpůsobit
assimilar {vb} = přirovnat
assimilar {vb} = připodobnit
assimilation {sb} = 
assimilative {adj} = 
assimilator {sb} = 
assimilatori {adj} = 
assises {sb pl} = stání (soudní)
assistente {sb} = asistent
assistentia {sb} = účast
assistentia {sb} = pomoc
assistential {adj} = 
assister {vb} = asistovat
assister {vb} = pomáhat
assistibile {sb} = 
assistito {sb} = 
associabile {adj} = 
associabilitate {sb} = 
associar {vb} = sdružit
associar {vb} = spojit
association {sb} = sdružení
associationismo {sb} = 
associationista {adj} = 
associationista {sb} = 
associationistic {adj} = 
associative {adj} = 
associativitate {sb} = 
associato {sb} = spolupracovník
associato {sb} = společník
assonante {adj} = 
assonantia {sb} = 
assonar {vb} = 
assortimento {sb} = sortiment
assortir {vb} = uspořádat
assortir {vb} = třídit
assortite {adj} = roztříděný
assumer {vb} = převzít
assumer {vb} = předpokládat
assumibile {adj} = 
Assumption {sb} = převzetí
assumption {sb} = převzetí
assurdamento {sb} = 
assurdar {vb} = ohlušit
Assyria {sb npr} = Asýrie
assyrie {adj} = asyrský
assyrio {sb} = 
assyriologia {sb} = 
assyriologic {adj} = 
assyriologista {sb} = 
assyriologo {sb} = 
astasia {sb} = 
astatic {adj} = 
astatium {sb} = 
astere {sb} = 
asteria {sb} = 
asterisco {sb} = hvězdička
asterismo {sb} = 
asternal {adj} = 
asteroidal {adj} = 
asteroide {sb} = 
asterophore {adj} = 
asthenia {sb} = 
asthenic {adj} = 
asthenico {sb} = 
asthenosphera {sb} = 
asthma {sb} = astma
asthmatic {adj} = astmatický
asthmatico {sb} = astmatik
astigmatic {adj} = 
astigmatismo {sb} = 
astigmometro {sb} = 
astor {sb} = 
astracan {sb} = 
astragalo {sb} = 
astrakan {sb} = 
astral {adj} = hvězdný
astrantia {sb} = 
astrea {sb} = 
astriction {sb} = sevření
astringente {adj} = 
astringente {sb} = 
astringentia {sb} = 
astringer {vb} = svírat
astro {sb} = hvězda
astrobiologia {sb} = 
astrobiologic {adj} = 
astrocyto {sb} = 
astrodynamic {adj} = 
astrodynamica {sb} = 
astrogeologia {sb} = 
astrographia {sb} = 
astrographic {adj} = 
astrographo {sb} = 
astrochimia {sb} = 
astrochimic {adj} = 
astrolabio {sb} = 
astrolatria {sb} = 
astrologia {sb} = astrologie
astrologic {adj} = astrologický
astrologo {sb} = astrolog
astrometria {sb} = 
astrometric {adj} = 
astronauta {sb} = astronaut
astronauta {sb} = kosmonaut
astronautic {adj} = astronautický
astronautica {sb} = astronautika
astronautica {sb} = kosmonautika
astronautico {sb} = 
astronave {sb} = kosmická loď
astronomia {sb} = astronomie
astronomic {vb} = astronomický
astronomo {sb} = astronom
astrophotographia {sb} = 
astrophotographic {adj} = 
astrophotometria {sb} = 
astrophotometric {adj} = 
astrophotometro {sb} = 
astrophysic {adj} = 
astrophysica {sb} = 
astrophysico {sb} = 
astrophyto {sb} = 
astrosphera {sb} = 
astur {sb} = 
asturian {adj} = 
asturiano {sb} = 
Asturias {sb npr pl} = 
astute {sb} = vychytralý
astute {sb} = šikovný
astute {sb} = znalý
astute {sb} = úhledný
astute {sb} = lstivý
astute {sb} = mazaný
astute {sb} = chytrý
astute {sb} = prohnaný
astutia {sb} = šikovnost
astutia {sb} = vychytralost
astutia {sb} = lstivost
astutiose {adj} = 
astuto {sb} = 
asylo {sb} = útočiště
asylo {sb} = azyl
asymbolia {sb} = 
asymmetre {adj} = 
asymmetria {sb} = 
asymmetric {adj} = 
asymptomatic {adj} = 
asymptote {sb} = asymptote
asymptotic {adj} = asymptotický
asyndetic {adj} = 
asyndeton {sb} = 
asynergia {sb} = 
asynchrone {adj} = 
asynchronismo {sb} = 
asyntactic {adj} = 
asystolia {sb} = 
atalanta {sb} = 
ataraxia {sb} = 
ataraxic {adj} = 
atavic {adj} = 
atavismo {sb} = utajená dědičnost
atavismo {sb} = prožitek
atavista {sb} = 
atavistic {adj} = 
atavo {sb} = prarodič
atavo {sb} = předek
ataxia {sb} = 
ataxic {adj} = 
atele {sb} = 
atelier {sb} = 
atemporal {adj} = 
atemporalitate {sb} = 
atettar {vb} = ukojit
athanasian {adj} = 
athanasiano {sb} = 
Athanasio {sb npr} = 
athee {adj} = bezbožný
atheismo {sb} = ateizmus
atheista {adj} = ateista
atheista {sb} = ateista
atheistic {adj} = 
athematic {adj} = 
Athena {sb npr} = 
Athenas {sb npr pl} = Athény
atheneo {sb} = 
Atheneo {sb npr} = 
athenian {adj} = 
atheniano {sb} = 
atheniese {sb} = 
atheniese {adj} = 
atheo {sb} = 
atherinida {sb} = 
atherman {adj} = 
athermic {adj} = 
athleta {sb} = atlet
athletic {adj} = atletický
athletica {sb} = atletika
athletismo {sb} = 
athrepsia {sb} = 
athyrio {sb} = 
Atlanta {sb npr} = 
atlante {sb} = 
Atlante {sb npr} = 
atlantic {adj} = Atlantický oceán
Atlantico {sb} = Atlantik
Atlantide {sb npr} = 
atlantosauro {sb} = 
atlas {sb} = atlas
Atlas {sb npr} = atlas
atmolyse {sb} = 
atmolysis {sb} = 
atmometro {sb} = 
atmosphera {sb} = atmosféra
atmospheric {adj} = atmosférický
atollo {sb} = 
atomic {adj} = atomový
atomicitate {sb} = 
atomisar {vb} = 
atomisation {sb} = 
atomisator {sb} = rozprašovač spreje
atomisator {sb} = rozprašovač
atomismo {sb} = 
atomista {sb} = 
atomistic {adj} = 
atomistica {sb} = 
atomo {sb} = atom
atomo {sb} = bodík
atomoacceptor {sb} = 
atomo-gramma {sb} = 
atonal {adj} = 
atonalismo {sb} = 
atonalitate {sb} = 
atone {adj} = chabý
atonia {sb} = 
atonic {adj} = 
atonicitate {sb} = 
atoxic {adj} = 
atrabile {sb} = 
atrabiliari {adj} = 
atresia {sb} = 
atricho {sb} = 
atrio {sb} = atrium
atriplex {sb} = 
atroce {adj} = surový
atroce {adj} = ukrutný
atroce {adj} = krutý
atroce {adj} = hrozný
atroce {adj} = brutální
atroce {adj} = mučivý
atroce {adj} = nemilosrdný
atrocitate {sb} = krutost
atropa {sb} = 
atrophe {adj} = 
atrophia {sb} = 
atrophiar {vb} = 
atrophic {adj} = 
atropina {sb} = 
attaccabile {adj} = napadnutelný
attaccabile {adj} = připevnitelný
attaccante {sb} = 
attaccar {vb} = zaútočit
attaccar {vb} = zachvátit
attaccar {vb} = uvázat
attaccar {vb} = útočit
attaccar {vb} = atakovat
attaccar {vb} = přivázat
attaccar {vb} = připojit
attaccar {vb} = připevnit
attaccar {vb} = napadat
attaccar {vb} = napadnout
attaccator {sb} = 
attacco {sb} = záchvat
attacco {sb} = útok
attacco {sb} = napadení
attacco {sb} = nátlak
attachabile {adj} = připevnitelný
attachamento {sb} = příloha
attachar {vb} = připojit
attachar {vb} = připnout
attaché {sb} = 
attelabo {sb} = 
attemperar {vb} = zmírnit
attendente {sb} = hlídač
attendente {sb} = dozorce
attender {vb} = účastnit se
attender {vb} = zúčastnit se
attender {vb} = čekat
attender {vb} = návštěvník
attentar {vb} = 
attentato {sb} = atantát
attentator {sb} = 
attentatori {adj} = 
attente {adj} = všímavý
attente {adj} = úslužný
attente {adj} = bedlivý
attente {adj} = pozorný
attente {adj} = ochotný
attention {sb} = pozornost
attention {sb} = pečlivost
attention {sb} = pozor
attention {sb} = péče
attentive {adj} = soustředěný
attentive {adj} = pozorný
attentori {adj} = 
attenuamento {sb} = 
attenuante {adj} = polehčující
attenuar {vb} = ztlumit
attenuar {vb} = zúžit
attenuar {vb} = ztenčit
attenuar {vb} = zmírnit
attenuar {vb} = ořezávat
attenuate {adj} = 
attenuation {sb} = 
atterrage {sb} = vzlet
atterrage {sb} = přistání
atterrar {vb} = přistát
atterrar {vb} = přistát (na zem)
attestabile {adj} = 
attestar {vb} = ověřit
attestar {vb} = potvrdit
attestation {sb} = atestace
attestation {sb} = osvědčení
attestator {sb} = 
attic {adj} = 
Attica {sb npr} = 
atticismo {sb} = 
attico {sb} = 
attinger {vb} = dosáhnout
attinger {vb} = dosahovat
attingibile {adj} = 
attingibilitate {sb} = 
attingimento {sb} = dosažení
attisamento {sb} = zápal (pro něco)
attisamento {sb} = postrčení
attisar {vb} = rozdmychat
attisar {vb} = rozdmýchavat emoce
attisar {vb} = podpalovat
attisator {sb} = dmychadlo
attisator {sb} = míchačka
attisatorio {sb} = krb
attisatorio {sb} = ohniště
attitude {sb} = postoj
attitudinal {adj} = 
attraction {sb} = atrakce
attraction {sb} = pozoruhodnost
attraction {sb} = pozornost
attraction {sb} = přitažlivost
attractive {adj} = svůdný
attractive {adj} = atraktivní
attractive {adj} = přitažlivý
attractive {adj} = poutavý
attractivitate {sb} = 
attrahente {adj} = lákavý
attrahente {adj} = přitažlivý
attraher {vb} = vábit
attraher {vb} = lákat
attraher {vb} = přitahovat
attrappaguttas {sb} = 
attrappamuscas {sb} = mucholapka
attrappar {vb} = chytit
attrappar {vb} = přistihnout
attribuer {vb} = přidělovat
attribuer {vb} = přisuzovat
attribuer {vb} = připisovat
attribuer {vb} = přidělit
attribuibile {adj} = 
attribution {sb} = 
attributive {adj} = 
attributo {sb} = vlastnost
attributo {sb} = atribut
attributo {sb} = rys
attributo {sb} = přívlastek
attristamento {sb} = 
attristar {vb} = zarmoutit
attrite {adj} = 
attrition {sb} = 
attruppamento {sb} = 
attruppar {vb} = shromáždit
atypia {sb} = 
atypic {adj} = 
atypicitate {sb} = 
au pair {adj } = au pair
au revoir {sb} = 
aubade {sb} = 
aubergina {sb} = 
aubrietia {sb} = 
auction {sb} = aukce
auctionar {vb} = dražit
auctionar {vb} = licitovat
auctionar {vb} = přihazovat
auctionator {sb} = dražitel
auctor intellectualis {sb} = 
aucuba {sb} = 
audace {adj} = statečný
audace {adj} = udatný
audace {adj} = smělý
audace {adj} = odvážný
audacia {sb} = smělost
audacia {sb} = drzost
audacia {sb} = odvaha
audaciose {adj} = 
audacitate {sb} = 
audibile {adj} = slyšitelný
audibilitate {sb} = 
audientia {sb} = slyšení
audientia {sb} = interview
audientia {sb} = audience
audio {adj} = 
audiocassetta {sb} = 
audiofrequentia {sb} = 
audiogramma {sb} = 
audiologia {sb} = 
audiologic {adj} = 
audiologista {sb} = 
audiologo {sb} = 
audiometria {sb} = 
audiometric {adj} = 
audiometro {sb} = 
audiophono {sb} = 
audioprothese {sb} = 
audioprothesis {sb} = 
audioprothesista {sb} = 
audiovisual {adj} = audiovizuální
audir {vb} = slyšet
audita {sb} = naslouchání
audition {sb} = slyšení
audition {sb} = sluch
audition {sb} = audience
audition {sb} = poslech
auditive {adj} = 
audito {sb} = sluch
auditor {sb} = 
auditori {adj} = 
auditorio {sb} = auditorium
auditorio {sb} = hlediště
auditorio {sb} = posluchárna
auditorio {sb} = posluchačstvo
auditrice {sb} = 
Augias {sb npr} = 
augite {sb} = 
augmentabile {adj} = 
augmentar {vb} = zvětšit
augmentar {vb} = zlepšit
augmentar {vb} = zvednout
augmentar {vb} = zvýšit
augmentar {vb} = zvýšit ceny
augmentar {vb} = eskalovat
augmentar {vb} = povznést
augmentar {vb} = navýšit
augmentate {adj} = 
augmentation {sb} = zvětšení
augmentation {sb} = zdražení
augmentation {sb} = eskalace
augmentation {sb} = navýšit
augmentative {adj} = 
augmentativo {sb} = 
augmentator {sb} = 
augmento {sb} = vzestup
augurabile {adj} = 
augural {adj} = 
augurar {vb} = věštit
augurar {vb} = předznamenávat
augurar {vb} = přát
auguration {sb} = 
augurator {sb} = 
augure {sb} = 
augurio {sb} = věštba
auguste {adj} = 
augustee {adj} = 
augustianismo {sb} = 
augustin {adj} = 
augustinian {adj} = 
augustiniano {sb} = 
augustinismo {sb} = 
Augustino {sb npr} = 
augusto {sb} = srpen
Augusto {sb npr} = srpen
aula {sb} = síň
aula {sb} = aula
aula {sb} = hlediště
aula {sb} = posluchárna
aula {sb} = přednášková síň
aulic {adj} = 
aura {sb} = aura
aural {adj} = 
aurar {vb} = pozlacovat
aurar {vb} = pozlatit
aurate {adj} = zlatavý (barva)
aurate {adj} = pozlacený
aure {sb} = ucho
auree {adj} = zlatý
aurelia {sb} = 
aureola {sb} = svatozář
aureolar {vb} = 
aureolar {adj} = 
aureolate {adj} = 
aureomycina {sb} = 
auric {adj} = 
auricula {sb} = 
auricular {adj} = ušní
auricular {adj} = malíček
auriculate {adj} = 
aurifere {adj} = zlatonosný
aurificar {vb} = 
aurification {sb} = 
aurifice {sb} = zlatník
auriforme {adj} = 
auriga {sb} = 
Auriga {sb npr} = 
auripelle {sb} = pozlátko
auripigmento {sb} = 
aurista {sb} = 
auro {sb} = zlato
aurochs {sb} = 
aurora {sb} = svítání
aurora {sb} = jitřenka
auroral {adj} = 
auscultar {vb} = 
auscultation {sb} = 
auscultative {adj} = 
auscultatori {adj} = 
auspical {adj} = 
auspice {sb} = 
auspicio {sb} = záštita
auspiciose {adj} = 
auster {adj} = strohý
auster {adj} = přísný (mrav)
austeritate {sb} = úspornost
austeritate {sb} = přísnost
austral {sb} = jižní
austral {adj} = jižní
Australasia {sb npr} = 
australasian {adj} = 
Australia {sb npr} = Austrálie
Australia {sb npr} = australský
australian {adj} = 
australiano {sb} = Australan
australopitheco {sb} = 
Austria {sb npr} = Rakousko
austriac {adj} = rakouský
austriaco {sb} = Rakušan
austrian {adj} = 
austriano {sb} = 
austro {sb} = 
austrohungare {adj} = 
Austronesia {sb npr} = 
austronesian {adj} = 
autarchia {sb} = soběstačnost
autarchic {adj} = 
autarchisar {vb} = 
autarkia {sb} = 
autarkic {adj} = 
authentic {adj} = autentický
authentic {adj} = původní
authenticabile {adj} = 
authenticar {vb} = 
authentication {sb} = 
authenticator {sb} = 
authenticitate {sb} = hodnověrnost
authenticitate {sb} = pravost
authenticitate {sb} = původnost
authentificar {vb} = 
authentification {sb} = 
autismo {sb} = autismus
autista {adj} = 
autista {sb} = 
autistic {adj} = autistický
auto {sb} = auto
autoaccusation {sb} = 
autoadhesive {adj} = 
autoadhesivo {sb} = 
autoanalyse {sb} = 
autoanalysis {sb} = 
autoanticorpore {sb} = 
autobiographia {sb} = autobiografie
autobiographic {adj} = autobiografický
autobiographo {sb} = 
autobivalente {adj} = 
autobomba {sb} = 
autobus {sb} = autobus
autocar {sb} = autokar
autocaravana {sb} = 
autocastration {sb} = 
autocatalyse {sb} = 
autocatalysis {sb} = 
autocensura {sb} = 
autocephale {adj} = 
autocephalia {sb} = 
autoclave {sb} = vařič
autoclave {sb} = tlakový hrnec
autoclave {sb} = autokláv
autocoagulation {sb} = 
autocognoscimento {sb} = 
autocollante {sb} = 
autocollante {adj} = 
autocollimator {sb} = 
autocombustion {sb} = 
autocommiserar se {vb} = 
autocommiseration {sb} = 
autoconfession {sb} = 
autoconscientia {sb} = 
autoconservation {sb} = 
autoconsumo {sb} = 
autocontrolo {sb} = 
autocorrection {sb} = 
autocorrective {adj} = 
autocorrelation {sb} = 
autocovariantia {sb} = 
autocrate {sb} = 
autocratia {sb} = 
autocratic {adj} = 
autocritic {adj} = 
autocritica {sb} = 
autocriticar se {vb} = 
autodafé {sb} = 
autodefender {adj} = 
autodefensa {sb} = sebeobrana
autodestruction {sb} = 
autodestructive {adj} = 
autodestructor {adj} = 
autodestruer se {vb} = 
autodetermination {sb} = 
autodidacte {adj} = samouk
autodidactic {adj} = 
autodidacto {sb} = samouk
autodisciplina {sb} = cílevědomost
autodromo {sb} = závodní dráha automobilová
autodromo {sb} = autodrom
autodyne {sb} = 
autoeducation {sb} = 
autoerotic {adj} = 
autoerotism {sb} = 
autoexcitation {sb} = 
autofecundante {adj} = 
autofecundation {sb} = 
autofertile {adj} = 
autofinanciamento {sb} = 
autofinanciar se {vb} = 
autoflagellation {sb} = 
autofocus {sb} = 
autogame {adj} = 
autogamia {sb} = 
autogamic {adj} = 
autogene {adj} = 
autogenese {sb} = 
autogenesis {sb} = 
autogenetic {adj} = 
autogerer se {vb} = 
autogestion {sb} = 
autogovernar se {vb} = 
autographe {adj} = 
autographia {sb} = 
autographiar {vb} = podepsat se
autographic {adj} = 
autographo {sb} = autogram
autogyro {sb} = 
autohypnose {sb} = 
autohypnosis {sb} = 
autohypnotic {adj} = 
autochthone {adj} = 
autochthonia {sb} = 
autochthono {sb} = 
autoignition {sb} = 
autoillusion {sb} = 
autoimmun {adj} = 
autoimmunisation {sb} = 
autoimmunitate {sb} = 
autoinductantia {sb} = 
autoinduction {sb} = 
autoinfection {sb} = 
autoinflammar se {vb} = 
autoinflammation {sb} = 
autoinjectabile {adj} = 
autointoxication {sb} = 
autoionisation {sb} = 
autoironia {sb} = 
autojustification {sb} = 
autolimitation {sb} = 
autolubrificante {adj} = 
autolyse {sb} = 
autolysis {sb} = 
autolytic {adj} = 
automassage {sb} = 
automate {adj} = 
automatic {adj} = automatický
automaticitate {sb} = 
automation {sb} = automatizace
automatisar {vb} = 
automatisate {adj} = 
automatisation {sb} = 
automatismo {sb} = 
automato {sb} = 
automedication {sb} = 
automedonte {sb} = 
automobile {adj} = automobil
automobile {sb} = automobil
automobilismo {sb} = automobilismus
automobilista {sb} = motorista
automobilista {sb} = řidič
automobilistic {adj} = 
automodulation {sb} = 
automorphismo {sb} = 
automotor {adj} = 
automotrice {sb} = kolejové vozidlo
automotrice {sb} = drezina
automutagene {adj} = 
automutageno {sb} = 
automutilation {sb} = 
autonettante {adj} = 
autonettation {sb} = 
autonome {adj} = autonomní
autonome {adj} = samosprávný
autonomia {sb} = samospráva
autonomismo {sb} = 
autonomista {adj} = 
autonomista {sb} = 
autonomistic {adj} = 
autonyme {adj} = 
autonymia {sb} = 
autonymo {sb} = 
auto-oxydation {sb} = 
autoparco {sb} = 
autopede {sb} = 
autophagia {sb} = 
autophagic {adj} = 
autoplastia {sb} = 
autoplastic {adj} = 
autopollinisation {sb} = 
autopolyploidia {sb} = 
autoportante {adj} = 
autoportrait {sb} = autoportrét
autoprogrammation {sb} = 
autopropulsate {adj} = 
autopropulsator {sb} = 
autopropulsion {sb} = 
autoprotection {sb} = 
autopsia {sb} = pitva
autopsiar {vb} = 
autoptic {adj} = 
autopunition {sb} = 
autopurification {sb} = 
autor {sb} = autorita
autor {sb} = autor
autor {sb} = původce
autoradio {sb} = 
autoradiographia {sb} = 
autorato {sb} = 
autoregeneration {sb} = 
autoregulation {sb} = 
autoregulator {adj} = 
autorespirator {sb} = 
autoreversibile {adj} = 
autorisabile {adj} = 
autorisar {vb} = zmocnit
autorisar {vb} = oprávnit
autorisate {adj} = autorizovaný
autorisation {sb} = nařízení
autorisation {sb} = oprávnění
autoritari {adj} = autoritářský
autoritari {adj} = autoritativní
autoritari {adj} = panovačný
autoritarismo {sb} = 
autoritate {sb} = úřad
autoritate {sb} = znalec
autoritate {sb} = autorita
autoritate {sb} = odborník
autoritative {adj} = autoritativní
autosatisfaction {sb} = 
autoscopia {sb} = 
autoservicio {sb} = samoobsluha
autoschola {sb} = 
autosoma {sb} = 
autostarter {sb} = 
autosterile {adj} = 
autosterilitate {sb} = 
autostop {sb} = autostop
autostopar {vb} = 
autostopismo {sb} = 
autostopista {sb} = 
autostrata {sb} = dálnice
autostrata {sb} = autostráda
autostratal {adj} = 
autosubsistentia {sb} = 
autosufficiente {adj} = 
autosufficientia {sb} = 
autosuggestibile {adj} = 
autosuggestibilitate {sb} = 
autosuggestion {sb} = 
autosuggestive {adj} = 
autosyndese {sb} = 
autosyndesis {sb} = 
autosynthese {sb} = 
autosynthesis {sb} = 
autotherapia {sb} = 
autotomia {sb} = 
autotomisar {vb} = 
autotoxic {adj} = 
autotoxina {sb} = 
autotraino {sb} = 
autotransformator {sb} = 
autotransfusion {sb} = 
autotrophe {adj} = 
autotrophia {sb} = 
autotrophic {adj} = 
autotropismo {sb} = 
autotypia {sb} = 
autovaccination {sb} = 
autovaccino {sb} = 
autovia {sb} = 
autumnal {adj} = 
autumno {sb} = podzim
autunite {sb} = 
auxanographia {sb} = 
auxanometro {sb} = 
auxiliar {adj} = výpomocný
auxiliar {adj} = pomáhat
auxiliar {adj} = podpůrný
auxiliar {adj} = pomocný
auxiliar {vb} = výpomocný
auxiliar {vb} = pomáhat
auxiliar {vb} = podpůrný
auxiliar {vb} = pomocný
auxiliator {sb} = pomocník
auxilio {sb} = pomoc
auxina {sb} = 
auxocyto {sb} = 
auxologia {sb} = 
auxospora {sb} = 
auxotrophe {adj} = 
auxotrophia {sb} = 
auxotrophic {adj} = 
ava {sb} = babička
aval {sb} = schválení
avalanche {sb} = lavina
avalisar {vb} = ověřit
avalista {sb} = 
avantage {sb} = výhoda
avantage {sb} = aktivum
avantage {sb} = klad
avantage {sb} = přednost
avantage {sb} = náskok
avantagiar {vb} = 
avantagiose {adj} = výhodný
avantagiose {adj} = prespěšný
avantal {sb} = zástěra
avante {adv} = vpřed
avante {adv} = kupředu
avante {adv} = přední
avantero {sb} = 
avantia {sb} = 
avantiamento {sb} = záloha (předem)
avantiamento {sb} = pokrok
avantiar {vb} = tlačit na
avantiar {vb} = postupovat vpřed
avantiar {vb} = pokračovat
avantiar {vb} = pokročit
avantiata {sb} = předsunutá základna
avantiate {adj} = pokročilý
avar {adj} = ubohý
avar {adj} = skrblík
avar {adj} = skoupý
avar {adj} = lakomý
avar {adj} = hamižný
avar {adj} = chamtivý
avaria {sb} = škoda
avaria {sb} = poškození
avariar {vb} = poškodit
avariate {adj} = 
avaritia {sb} = lakota
avaritia {sb} = chamtivost
avaritiose {adj} = skoupý
avaritioso {sb} = 
avaro {sb} = lakomec
ave {interj } = buď vítán
ave {interj } = pták
ave {sb} = buď vítán
ave {sb} = pták
Ave Maria {sb} = 
avellana {sb} = lískový ořech
avellana {sb} = lískový oříšek
avellaneto {sb} = 
avellaniero {sb} = líska
aveller {vb} = utrhnout
aveller {vb} = odtrhnout
avena {sb} = oves
aventura {sb} = dobrodružství
aventurar {vb} = spekulovat
aventurar {vb} = pokročit vpřed
aventurero {sb} = 
aventurina {sb} = 
aventurismo {sb} = 
aventurose {adj} = dobrodružný
avenue {sb} = široká ulice
avenue {sb} = avenue
avenue {sb} = cesta
averar {vb} = dokázat
averar {vb} = ověřit
avergoniar {vb} = zahanbit
avergoniate {adj} = ostýchavý
averroismo {sb} = 
averroista {adj} = 
averroista {sb} = 
averroistic {adj} = 
aversion {sb} = averze
aversion {sb} = odpor
averter {vb} = odvrátit
averter {vb} = odvracení
avertibile {adj} = 
avestic {adj} = 
avestico {sb} = 
avestruthio {sb} = pštros
avetarda {sb} = 
aviar {vb} = létat
aviari {adj} = 
aviario {sb} = voliéra
aviario {sb} = klec
aviarista {sb} = 
aviation {sb} = letectvo
aviation {sb} = letectví
aviator {sb} = letec
aviatori {adj} = 
avicinar {vb} = 
avicole {adj} = 
avicultor {sb} = 
avicultura {sb} = chov ptáků
avide {adj} = hamižný
avide {adj} = chamtivý
avide {adj} = chtivý
avide {adj} = lakotný
avide {adj} = nenasytný
aviditate {sb} = dychtivost
aviditate {sb} = nenasytnost
avifauna {sb} = 
avinar {vb} = 
avinate {adj} = 
avion {sb} = letadlo
avion {sb} = letoun
avionetta {sb} = 
avionica {sb} = 
aviophobia {sb} = 
avirulente {adj} = 
avisar {vb} = oznámit
avisar {vb} = radit
avisate {adj} = 
aviso {sb} = upozornění
aviso {sb} = zpráva
aviso {sb} = oznámení (předem)
avitaminose {sb} = 
avitaminosis {sb} = 
avivamento {sb} = 
avivar {vb} = oživit
avo {sb} = dědeček
avo {sb} = děda
avocatiero {sb} = 
avocato {sb} = avokádo
avocato {sb} = advokát
avocetta {sb} = avocet
avoirdupois {sb} = 
avometro {sb} = 
avulsion {sb} = odtržení
avuncular {adj} = 
avunculo {sb} = 
axe {sb} = vřeteno
axe {sb} = hřídel
axe {sb} = os
axe {sb} = osa
axenic {adj} = 
axenisation {sb} = 
axial {adj} = osový
axialitate {sb} = 
axilla {sb} = 
axillar {adj} = 
axilliflor {adj} = 
axillifolie {adj} = 
axinella {sb} = 
axiologia {sb} = 
axiologic {adj} = 
axiologista {sb} = 
axiologo {sb} = 
axioma {sb} = axióm
axiomatic {adj} = 
axiomatica {sb} = 
axiomatisar {vb} = 
axiomatisation {sb} = 
axiometro {sb} = 
axis {sb} = 
axolotl {sb} = 
axon {sb} = 
axonometria {sb} = 
axonometric {adj} = 
axoplasma {sb} = 
axotemia {sb} = 
axungia {sb} = 
ayatollah {sb} = 
azalea {sb} = azalka
azeotrope {sb} = 
azeotropia {sb} = 
azeotropic {adj} = 
Azerbaidzhan {sb npr} = Azerbejdžán
azide {sb} = 
azimuth {sb} = azimut
azimuthal {adj} = 
azocolorante {sb} = 
azocomposito {sb} = 
azoic {adj} = 
azoico {sb} = 
azolla {sb} = 
azopigmento {sb} = 
Azores {sb npr pl} = 
azotar {vb} = 
azotate {adj} = 
azotation {sb} = 
azotic {adj} = 
azoto {sb} = 
azotometro {sb} = 
azoturia {sb} = 
azteca {adj} = aztécký
azteca {sb} = aztécký
azur {adj} = světle modrý
azur {adj} = modrý
azurar {vb} = 
azurato {sb} = 
azurite {sb} = 
azuro {sb} = 
azyme {adj} = 
azymo {sb} = 
Baal {sb npr} = 
baalita {sb} = 
baba {sb} = 
Babel {sb npr} = 
babelic {adj} = 
babesiose {sb} = 
babesiosis {sb} = 
babirussa {sb} = 
babordo {sb} = přístav
babucha {sb} = 
babuino {sb} = pavián
baby {sb} = děťátko
baby {sb} = dítě
baby {adj } = děťátko
baby {adj } = dítě
baby-doll {sb} = 
Babylon {sb npr} = 
Babylonia {sb npr} = 
babylonian {adj} = 
babyphono {sb} = 
baby-sitter {sb} = 
baca {sb} = bobule
baccalaureato {sb} = 
baccalaureo {sb} = bakalář
baccarat {sb} = 
bacchanal {adj} = orgie
bacchanal {sb} = orgie
bacchanalia {sb} = bakanalie
bacchante {sb} = 
bacchar {vb} = 
bacchetta {sb} = obušek
bacchic {adj} = 
Baccho {sb npr} = 
bacifere {adj} = 
baciforme {adj} = 
bacillar {adj} = 
bacillicultura {sb} = 
bacillifere {adj} = 
bacilliforme {adj} = 
bacillo {sb} = 
bacivore {adj} = 
backhand {sb} = 
back-up {sb} = 
bacon {sb} = 
baconismo {sb} = 
bacterial {adj} = 
bacterian {adj} = 
bacteric {adj} = 
bactericida {adj} = hubení bakterií
bactericida {sb} = hubení bakterií
bactericidal {adj} = baktericidní
bacterio {sb} = 
bacteriologia {sb} = 
bacteriologic {adj} = 
bacteriologista {sb} = 
bacteriologo {sb} = 
bacteriolyse {sb} = 
bacteriolysina {sb} = 
bacteriolysis {sb} = 
bacteriolytic {adj} = 
bacteriophagia {sb} = 
bacteriophago {sb} = 
bacteriophile {adj} = 
bacteriophobia {sb} = 
bacterioscopia {sb} = 
bacteriostase {sb} = 
bacteriostatic {adj} = 
bacteriotherapia {sb} = 
bacteriotoxina {sb} = 
bactris {sb} = 
baculo {sb} = 
badge {sb} = 
badiana {sb} = 
badminton {sb} = badminton
bagage {sb} = zavazadlo
bagage {sb} = zavazadla
bagassa {sb} = 
bagasse {sb} = 
bagatella {sb} = maličkost
bagatelle {sb} = 
baguette {sb} = 
bahaismo {sb} = 
Bahamas {sb npr pl} = Bahamy
bahamian {adj} = 
bahamiano {sb} = 
Bahasa Indonesia {sb npr} = 
baia {sb} = zátoka
Bailey {sb npr} = 
bailivo {sb} = 
bailo {sb} = 
bakelite {sb} = 
Balaam {sb npr} = 
balalaika {sb} = 
balamento {sb} = mekot
balancia {sb} = váhy
balancia {sb} = váhy (osobní)
balancia {sb} = váha (přístroj)
balancia {sb} = zůstatek
balancia {sb} = bilance
balanciamento {sb} = houpačka
balanciante {adj} = 
balanciar {vb} = balancovat
balanciatoria {sb} = houpačka
balanciero {sb} = 
balancio {sb} = účetní rozvaha
balancio {sb} = rozvaha (účetní)
balancista {sb} = 
balanitis {sb} = 
balano {sb} = 
balanopreputial {adj} = 
balar {vb} = tancovat
balar {vb} = mektat
balar {vb} = bečet
balata {sb} = 
balboa {sb} = 
balbutiamento {sb} = koktavost
balbutiamento {sb} = koktání
balbutiante {sb} = koktal
balbutiar {vb} = zajíkat se
balbutiar {vb} = zadrhovat
balbutiar {vb} = žvanit
balbutiar {vb} = koktat
balbutiar {vb} = blábolit
balbutiar {vb} = prskat
balbutiator {sb} = 
balcon {sb} = balkón
balcon {sb} = pult
baldachino {sb} = baldachýn
Baleares {sb npr pl} = Baleary
balena {sb} = velryba
balenero {sb} = velrybář
baleniera {sb} = velrybářská loď
balenoptera {sb} = 
Bali {sb npr} = Bali
balinese {adj} = 
balinese {sb} = 
Balkanes {sb npr pl} = 
balkanic {adj} = 
balkanisar {vb} = 
balkanisation {sb} = 
balkanistica {sb} = 
balla {sb} = kulka
balla {sb} = koule
balla {sb} = míč
ballada {sb} = balada
ballar {vb} = 
ballast {sb} = zátěž
ballast {sb} = balast
ballastar {vb} = 
ballator {sb} = 
ballerina {sb} = tanečnice
ballerina {sb} = baletka
ballerina {sb} = balerína
ballerino {sb} = tanečník
ballet {sb} = balet
ballista {sb} = 
ballistic {adj} = balistický
ballistica {sb} = balistika
ballo {sb} = tanec
ballo {sb} = bál
ballo {sb} = ples
ballon {sb} = balón
ballon {sb} = míč
ballota {sb} = 
ballotta {sb} = tajná volba
ballotta {sb} = hlasovací lístek
ballottada {sb} = 
ballottage {sb} = 
ballottar {vb} = losovat
balneari {adj} = 
balneation {sb} = 
balneo {sb} = 
balneologia {sb} = 
balneotherapia {sb} = 
balsa {sb} = balza
balsamic {adj} = utišující
balsamifere {adj} = 
balsamina {sb} = 
balsaminaceas {sb pl} = 
balsaminacee {adj} = 
balsamita {sb} = 
balsamo {sb} = balzám
balsamodendro {sb} = 
Balthasar {sb npr} = 
baltic {adj} = baltický
Baltico {sb npr} = Baltské moře
balto {sb} = 
baltoslavic {adj} = 
baltoslavo {sb} = 
balustrada {sb} = zábradlí
balustrada {sb} = sloupkové zábradlí
balustrada {sb} = balustráda
balustro {sb} = 
bambu {sb} = bambus
banal {adj} = všední
banal {adj} = banální
banal {adj} = fádní
banal {adj} = nevkusný
banal {adj} = otřepaný
banalisar {vb} = 
banalisation {sb} = 
banalitate {sb} = všednost
banalitate {sb} = banalita
banana {sb} = banán
bananeto {sb} = 
bananicultor {sb} = 
bananicultura {sb} = 
bananier {adj} = 
bananiero {sb} = 
banca {sb} = banka
bancabile {adj} = 
bancabilitate {sb} = 
bancar {vb} = provádět bankovní operace
bancari {adj} = bankovní
bancarupta {sb} = bankrot
bancaruptero {sb} = bankrotář
banco {sb} = banka
banco {sb} = lavice
banco {sb} = břeh
banco {sb} = hejno
banco {sb} = ponk
banco {sb} = pult
banco {sb} = pult (v obchodě)
banda {sb} = skupina
banda {sb} = stuha
banda {sb} = smečka
banda {sb} = hudební skupina
banda {sb} = gang
banda {sb} = kapela
banda {sb} = banda
banda {sb} = dráha
banda {sb} = pásek
banda {sb} = páska
banda {sb} = proužek
bandage {sb} = obvaz
bandagista {sb} = 
bandar {vb} = bandážovat
bandar {vb} = obvázat
banderilla {sb} = 
banderola {sb} = 
bandiera {sb} = zástava
bandiera {sb} = vlajka
bandiera {sb} = prapor
bandierola {sb} = stuha
bandierola {sb} = vlajka
banditismo {sb} = 
bandito {sb} = bandita
bandito {sb} = lupič
bandjir {sb} = 
bandoliera {sb} = 
bandonion {sb} = 
bandotheca {sb} = 
bang {sb} = 
Bangladesh {sb npr} = 
banchero {sb} = bankéř
banchetta {sb} = 
banchettar {vb} = hodovat
banchettator {sb} = 
banchetto {sb} = lavička
banchetto {sb} = banketka
banchetto {sb} = banket
banchisa {sb} = 
baniante {sb} = 
baniar {vb} = namočit
baniator {sb} = koupající se (osoba)
banio {sb} = koupel
banio-maria {sb} = 
banjo {sb} = bendžo
banjoista {sb} = 
bannimento {sb} = vyhnanství
bannimento {sb} = vypovězení
bannir {vb} = vypudit
bannir {vb} = vyhnat
bannir {vb} = zahnat
bannir {vb} = poslat do vyhnanství
banno {sb} = 
bantam {sb} = 
bantu {adj} = 
bantu {sb} = 
bantuistica {sb} = 
baobab {sb} = 
baptisar {vb} = křtít
baptisator {sb} = křtitel
baptismal {adj} = křestní
baptismo {sb} = křest
baptista {adj} = baptista
baptista {sb} = baptista
baptisterio {sb} = 
bar {sb} = bar
baratar {vb} = 
barateria {sb} = 
barba {sb} = vousatá brada
barba {sb} = vousy
barba {sb} = brada
barbacoa {sb} = 
barbar {vb} = nechat si narůst vousy
barbar {vb} = narůst plnovous
barbare {adj} = barbarský
barbarea {sb} = 
barbaresc {adj} = 
barbaria {sb} = 
barbaric {adj} = barbarský
barbarisar {vb} = 
barbarisation {sb} = 
barbarismo {sb} = 
barbaritate {sb} = barbarství
barbaro {sb} = barbar
barbate {adj} = vousatý
barbecue {sb} = grilování
barbecue {sb} = barbecue
barberia {sb} = holičství
barbero {sb} = holič
barbiturato {sb} = 
barbituri {adj} = 
barbo {sb} = parma
barbula {sb} = 
barbute {adj} = 
barbuto {sb} = 
barca {sb} = bárka
barca {sb} = člun
barca {sb} = loďka
barcarola {sb} = 
barcassa {sb} = 
barcata {sb} = 
Barcelona {sb npr} = 
barcelonese {adj} = 
barcelonese {sb} = 
bardana {sb} = lopuch
bardic {adj} = 
bardo {sb} = bard
baresthesia {sb} = 
barchero {sb} = 
barion {sb} = 
barium {sb} = 
barmaid {sb} = 
barman {sb} = 
barn {sb} = 
barnabita {sb} = 
barnacle {sb} = 
baroc {adj} = 
baroco {sb} = 
barogramma {sb} = 
barographic {adj} = 
barographo {sb} = 
barologia {sb} = 
barometric {adj} = 
barometro {sb} = barometr
barometrographia {sb} = 
barometrographo {sb} = 
baron {sb} = baron
baronage {sb} = 
baronal {adj} = 
baronessa {sb} = 
baronetto {sb} = 
baronia {sb} = 
baroreceptor {sb} = 
baroscopio {sb} = 
barosensibile {adj} = 
barothermographo {sb} = 
barothermohygrographo {sb} = 
barothermometro {sb} = 
barotrauma {sb} = 
barotrope {adj} = 
barotropic {adj} = 
baroxyton {sb} = 
barra {sb} = tyčka
barra {sb} = tyč
barra {sb} = závora
barra {sb} = čára
barraca {sb} = kasárna
barraca {sb} = kasárny
barracon {sb} = 
barracuda {sb} = 
barrage {sb} = zátaras
barrage {sb} = zábrana
barrage {sb} = hráz
barrage {sb} = přehrada
barrar {vb} = zatarasit
barrar {vb} = zablokovat
barrar {vb} = přehradit
barrel {sb} = 
barrica {sb} = soudek
barricada {sb} = barikáda
barricadar {vb} = zabarikádovat
barriera {sb} = závora
barriera {sb} = bariéra
barriera {sb} = hráz
barriera {sb} = plot
barriera {sb} = plot tyčkový
barriera {sb} = překážka
barril {sb} = sud
barril {sb} = soudek
barril {sb} = barel
barrilero {sb} = bednář
barriletto {sb} = 
Bartholomeo {sb npr} = 
barycentric {adj} = 
barycentro {sb} = 
baryon {sb} = 
baryonic {adj} = 
barysphera {sb} = 
baryta {sb} = 
barytic {adj} = 
barytina {sb} = 
barytonal {adj} = 
barytone {adj} = barytonový
barytono {sb} = baryton
basal {adj} = základní
basaltic {adj} = 
basalto {sb} = 
basamento {sb} = základy
basanite {sb} = 
basar {vb} = zakládat
basar {vb} = vytvářet
basar {vb} = zřizovat
basc {adj} = 
basco {sb} = baskický
bascula {sb} = mostní váha
basculante {adj} = 
bascular {vb} = 
bascular {adj} = 
basculation {sb} = 
base {sb} = základ
base {sb} = východisko
base {sb} = dno
base {sb} = báze
baseball {sb} = baseball
baseballista {sb} = 
Basedow {sb npr} = 
basedowian {adj} = 
basedowiano {sb} = 
basedowismo {sb} = 
Basel {sb npr} = 
baseline {sb} = 
basiamano {sb} = 
basiar {vb} = líbat
basiar {vb} = políbit
basic {adj} = základní
basicitate {sb} = 
basidio {sb} = 
basidiomyceto {sb} = 
basidiospora {sb} = 
basificar {vb} = 
basification {sb} = 
basilic {adj} = 
basilica {sb} = 
basilical {adj} = 
basilico {sb} = bazalka
basilima {sb} = 
basilisco {sb} = bazilišek
basio {sb} = polibek
basipetal {adj} = 
basipete {adj} = 
basiphile {adj} = 
basketball {sb} = basketbal
basketball {sb} = košíková
basophile {adj} = 
basophilia {sb} = 
bassa {sb} = 
bassar {vb} = snížit
bassar {vb} = klesat
basse {adj} = nízký
basse-relievo {sb} = 
bassessa {sb} = ubohost
bassessa {sb} = nízkost
bassessa {sb} = ničemnost
bassessa {sb} = podlost
bassetto {sb} = 
bassinetto {sb} = oválná mísa
bassino {sb} = vodojem
bassino {sb} = umyvadlo
bassino {sb} = dok
bassino {sb} = nádrž
bassino {sb} = povodí
bassino {sb} = povodí řeky
bassista {sb} = 
bassista {adj} = 
basso {sb} = spodek
basso {sb} = základ
basso {sb} = bas
basso {adv} = spodek
basso {adv} = základ
basso {adv} = bas
basson {sb} = 
basta {interj} = 
bastante {adj} = uspokojivě
bastante {adj} = dostatečný
bastante {adj} = dostačující
bastante {adj} = dost
bastante {adj} = dosti
bastante {adj} = docela
bastante {adv} = uspokojivě
bastante {adv} = dostatečný
bastante {adv} = dostačující
bastante {adv} = dost
bastante {adv} = dosti
bastante {adv} = docela
bastantia {sb} = dostatek
bastantia {sb} = dostatečnost
bastar {vb} = stačit
bastar {vb} = postačovat
bastarde {adj} = bastard
bastarde {adj} = míchaný
bastarde {adj} = nemanželský
bastarde {adj} = nepravý
bastardia {sb} = 
bastardisar {vb} = 
bastardo {sb} = bastard
bastille {sb} = 
bastimento {sb} = 
bastion {sb} = bašta
bastionar {vb} = 
bastir {vb} = 
bastitura {sb} = stehování
basto {sb} = 
baston {sb} = tyč
baston {sb} = tágo
baston {sb} = hůl
baston {sb} = hokejka
baston {sb} = klacek
baston {sb} = berle
baston {sb} = obušek
bastonada {sb} = 
bastonar {vb} = vytrestat
bastonar {vb} = nabít (na zadek)
bastonar {vb} = bít holí
bastonar {vb} = potrestat
bastonator {sb} = 
bastonetto {sb} = 
bat {sb} = pálkař
batata {sb} = sladká brambora
batata {sb} = batáta
batave {adj} = 
batavo {sb} = 
batellero {sb} = 
batello {sb} = 
bathyal {adj} = 
bathygraphia {sb} = 
bathygraphic {adj} = 
bathymetria {sb} = 
bathymetric {adj} = 
bathymetro {sb} = 
bathypelagic {adj} = 
bathyscapho {sb} = 
bathysphera {sb} = 
batik {sb} = 
batikar {vb} = 
batikator {sb} = 
batista {sb} = 
batrachio {sb} = 
batrachomyomachia {sb} = 
battalia {sb} = zápolení
battalia {sb} = bitva
battalia {sb} = řež
battaliar {vb} = zápasit
battaliator {sb} = 
battalion {sb} = batalión
battente {sb} = bitka
batter {vb} = udeřit
batter {vb} = tlouct
batter {vb} = tlouci
batter {vb} = šlehat
batter {vb} = kovat
batter {vb} = bušit
batter {vb} = bít
batter {vb} = razit
batter {vb} = razit (mince)
batter {vb} = porazit
batter {vb} = odpálit
batteria {sb} = baterie
batteria {sb} = sada
batthyergo {sb} = 
battimento {sb} = tlukot
battimento {sb} = bouchání
battimento {sb} = bití
battimento {sb} = mlácení
battita {sb} = 
battitor {sb} = metla
battitor {sb} = pálkař
battitor {sb} = odpalovač
battologia {sb} = 
baud {sb} = 
bauxite {sb} = 
bauxitic {adj} = 
bava {sb} = 
bavar {vb} = slintání
bavare {adj} = 
bavarese {sb} = 
bavarese {adj} = 
Bavaria {sb npr} = Bavorsko
bavaro {sb} = 
bavose {adj} = 
bayadera {sb} = 
Bayes {sb npr} = 
Bayona {sb npr} = 
bayonetta {sb} = bajonet
Bayonne {sb npr} = 
bazar {sb} = 
bazooka {sb} = 
bdellio {sb} = 
beat {sb} = 
beate {adj} = blahoslavený
beate {adj} = blažený
beatific {adj} = 
beatificante {adj} = 
beatificar {vb} = 
beatification {sb} = 
beatitude {sb} = 
beatnik {sb} = 
bebe {sb} = miminko
bebop {sb} = 
beccafico {sb} = 
beccar {vb} = klovat
beccassa {sb} = 
beccassina {sb} = 
beccata {sb} = 
becco {sb} = zobák
becco {sb} = chrlič
becquerel {sb} = 
bedello {sb} = 
beduin {sb} = 
beefsteak {sb} = biftek
begonia {sb} = 
begoniaceas {sb pl} = 
beguina {sb} = 
beguinage {sb} = 
behaviorismo {sb} = 
behaviorista {adj} = 
behaviorista {sb} = 
behavioristic {adj} = 
bechic {adj} = 
beige {adj} = béžový
beige {adj } = béžový
beignet {sb} = 
bel {sb} = 
belcanto {sb} = 
belemnita {sb} = 
belga {sb} = Belgičan
belge {adj} = belgický
belgic {adj} = 
Belgica {sb npr} = Belgie
belgicismo {sb} = 
belgicista {sb} = 
Belgio {sb npr} = Belgie
Belgrad {sb npr} = 
belinogramma {sb} = 
belinographo {sb} = 
bella {sb} = 
belladonna {sb} = lilek
bellar {vb} = 
belle {adj} = krásný
belle {adj} = hezky
belle {adj} = hezký
belle {adj} = pěkný
belle {adj} = pěkné (počasí)
belles-lettres {sb pl} = 
belletrista {sb} = 
belletristica {sb} = 
belletristric {adj} = 
bellic {adj} = 
bellicismo {sb} = 
bellicista {adj} = válečný štváč
bellicista {sb} = válečný štváč
bellicose {adj} = 
bellicositate {sb} = 
belligerente {adj} = 
belligerente {sb} = 
belligerentia {sb} = 
bellis {sb} = 
bello {sb} = 
belomantia {sb} = 
belone {sb} = 
Belt {sb npr} = 
beltate {sb} = krása
beltate {sb} = kráska
beluga {sb} = 
belvedere {sb} = 
bema {sb} = 
bemolle {sb} = mollový (akord)
bemollisar {vb} = 
ben {adv} = dobře
ben {adv} = pevně
ben {adv} = příznivě
ben {sb} = dobře
ben {sb} = pevně
ben {sb} = příznivě
benedicer {vb} = žehnat
benedicite {sb} = 
benedicte {adj} = blahoslavený
benedicte {adj} = požehnaný
benedictin {adj} = 
benedictino {sb} = 
benediction {sb} = požehnání
Benedicto {sb npr} = 
benefacer {vb} = 
benefactor {sb} = 
benefactrice {sb} = 
benefic {adj} = užitečný
beneficente {adj} = dobročinný
beneficentia {sb} = 
beneficiar {vb} = prospívat
beneficiari {adj} = 
beneficiario {sb} = 
beneficio {sb} = zisk
beneficio {sb} = výhoda
beneficio {sb} = dobrodiní
beneficio {sb} = benefit
beneficio {sb} = prospěch
Benelux {sb npr} = 
beneluxian {adj} = 
benesser {sb} = 
benevole {adj} = shovívavý
benevole {adj} = laskavý
benevole {adj} = benevolentní
benevolente {adj} = laskavě
benevolentia {sb} = shovívavost
benevolentia {sb} = benevolence
Bengala {sb npr} = 
bengalese {adj} = 
bengalese {sb} = 
bengali {sb} = 
benigne {adj} = benigní
benigne {adj} = mírný
benigne {adj} = nezhoubný
benignitate {sb} = krotkost
benjamin {sb} = 
benque {conj} = ačkoli
benque {conj} = i když
benthic {adj} = 
benthos {sb} = 
bentonite {sb} = 
bentosto {adv} = 
benvenita {sb} = přivítání
benvenite {adj} = vítán
benvenite {adj} = vítaný
benvenito {sb} = 
benzamidase {sb} = 
benzamido {sb} = 
benzedrina {sb} = 
benzene {sb} = 
benzenic {adj} = 
benzidina {sb} = 
benzina {sb} = 
benzoato {sb} = 
benzoe {sb} = 
benzoic {adj} = 
benzoin {sb} = 
benzol {sb} = 
benzolismo {sb} = 
benzopurperina {sb} = 
benzopyridina {sb} = 
benzylic {adj} = 
Beotia {sb npr} = 
beotic {adj} = 
beotio {sb} = 
bequadro {sb} = odrážka
berbere {sb} = 
berberidaceas {sb pl} = 
berberina {sb} = 
berberis {sb} = 
beret {sb} = baret
bergamasc {adj} = 
bergamasca {sb} = 
bergamasco {sb} = 
bergamota {sb} = 
bergamoto {sb} = 
bergenia {sb} = 
beriberi {sb} = 
beriberico {sb} = 
berillero {sb} = 
berillos {sb pl} = brýle
berkelium {sb} = 
Berlin {sb npr} = 
berlina {sb} = 
berlinese {adj} = 
berlinese {sb} = 
Berlitz {sb npr} = 
berma {sb} = 
bermudan {adj} = 
bermudano {sb} = 
Bermudas, le {sb npr pl} = 
bermudian {adj} = 
bermudiano {sb} = 
Bern {sb npr} = 
bernacle {sb} = 
bernardin {adj} = 
bernardino {sb} = 
bernese {adj} = 
Bernoulli {sb npr} = 
berretto {sb} = 
berteroa {sb} = 
beryllium {sb} = 
beryllo {sb} = 
besante {sb} = 
besoniar {vb} = potřebovat
besonio {sb} = potřeba
Bessel {sb npr} = 
Bessemer {sb npr} = 
bestia {sb} = zvíře
bestial {adj} = zvířecí
bestial {adj} = skot
bestial {adj} = dobytek
bestial {sb} = zvířecí
bestial {sb} = skot
bestial {sb} = dobytek
bestialisar {vb} = 
bestialitate {sb} = 
bestiario {sb} = 
best-seller {sb} = 
beta {sb} = krmná řepa
beta {sb} = červená řepa
beta {sb} = řepa
beta-active {adj} = 
betablocator {sb} = 
betaina {sb} = 
betarapa {sb} = řepa
betareceptor {sb} = 
betascopio {sb} = 
betatherapia {sb} = 
betatron {sb} = 
betel {sb} = 
Bethlehem {sb npr} = 
bethlemita {sb} = 
beton {sb} = betonový
beton {sb} = beton
betonage {sb} = 
betonar {vb} = betonovat
betonate {adj} = 
betonica {sb} = 
betoniera {sb} = 
betula {sb} = bříza
betulaceas {sb pl} = 
betuleto {sb} = 
betulina {sb} = 
bevatron {sb} = 
Beveland {sb npr} = 
bey {sb} = 
beylical {adj} = 
beylicato {sb} = 
beylismo {sb} = 
Bhutan {sb npr} = 
bhutanese {adj} = 
bhutanese {sb} = 
biacido {sb} = 
biacuminate {adj} = 
bialate {adj} = 
biangulo {sb} = 
biantennate {adj} = 
biarticulate {adj} = 
biathlon {sb} = 
biatomic {adj} = 
biauricular {adj} = 
biauriculate {adj} = 
biaxial {adj} = 
bibace {adj} = 
bibasic {adj} = 
bibelot {sb} = 
biber {sb} = pití
biber {sb} = pít
biber {vb} = pití
biber {vb} = pít
biberage {sb} = nápoj
biberon {sb} = kojenecká láhev
bibibile {adj} = pitný
bibita {sb} = nápoj
bibita {sb} = napití
bibita {sb} = pití
bibitor {sb} = piják (osoba)
bibitor {sb} = pijan
bibitura {sb} = pití
Biblia {sb npr} = bible
biblic {adj} = biblický
biblicismo {sb} = 
biblicista {sb} = 
bibliobus {sb} = 
bibliographia {sb} = bibliografie
bibliographic {adj} = bibliografický
bibliographo {sb} = 
bibliolatra {sb} = 
bibliolatria {sb} = 
bibliologia {sb} = 
bibliologic {adj} = 
bibliomane {adj} = 
bibliomania {sb} = 
bibliomaniaco {sb} = 
bibliomano {sb} = 
bibliomantia {sb} = 
bibliometria {sb} = 
bibliometric {adj} = 
bibliophile {adj} = 
bibliophilia {sb} = 
bibliophilic {adj} = 
bibliophilo {sb} = 
bibliotheca {sb} = knihovna
bibliothecario {sb} = knihovník
bibliotheconomia {sb} = 
biblista {sb} = 
biblistica {sb} = 
bibon {sb} = 
bibracteate {adj} = 
bibule {adj} = 
bibulo {sb} = 
bicameral {adj} = 
bicameralismo {sb} = 
bicameralista {sb} = 
bicapsular {adj} = 
bicarbonato {sb} = 
bicarburo {sb} = 
bicarietto {sb} = číška
bicarinate {adj} = 
bicario {sb} = sklenka na nožce
bicario {sb} = číše
bicario {sb} = pohár
bicario {sb} = pohárek
bicaudal {adj} = 
bicaudate {adj} = 
bicellular {adj} = 
bicentenari {adj} = 
bicentenario {sb} = dvousetroční
bicephale {adj} = 
bicipital {adj} = 
bicipite {adj} = biceps
bicipite {sb} = biceps
bicocca {sb} = 
bicolor {adj} = 
bicolorate {adj} = 
bicompact {sb} = 
biconcave {adj} = 
biconvexe {adj} = 
bicorne {adj} = dvourohý
bicorno {sb} = 
bicornute {adj} = 
bicristate {adj} = 
bicultural {adj} = 
biculturalismo {sb} = 
bicuspidate {adj} = 
bicuspide {adj} = 
bicyclar {vb} = jet na kole
bicycletta {sb} = velociped
bicycletta {sb} = jízdní kolo
bicycletta {sb} = bicykl
bicyclic {adj} = 
bicyclista {sb} = cyklista
bicyclo {sb} = bicykl
bicylindric {adj} = 
bidactyle {adj} = 
bidentate {adj} = 
bidente {sb} = 
bidet {sb} = 
bidimensional {adj} = 
bidimensionalitate {sb} = 
bidirectional {adj} = 
bidon {sb} = 
bidonville {sb} = 
biedermeier {sb} = 
biella {sb} = ojnice
bielorusse {adj} = 
Bielorussia {sb npr} = Bělorusko
bielorusso {sb} = 
biennal {adj} = dvouletý
biennio {sb} = 
biequivalentia {sb} = 
bifalcifere {adj} = 
bifide {adj} = 
bifilar {adj} = 
biflagellate {adj} = 
biflor {adj} = 
bifocal {adj} = 
bifoliate {adj} = 
bifolie {adj} = 
bifora {sb} = 
biforme {adj} = 
bifurcar {vb} = 
bifurcate {adj} = 
bifurcation {sb} = rozcestí
bifurcation {sb} = rozvětvení
biga {sb} = 
bigame {adj} = bigamický
bigamia {sb} = bigamie
bigamo {sb} = bigamista
bigbang {sb} = 
bignonia {sb} = 
bignoniaceas {sb pl} = 
bignoniacee {adj} = 
bigot {adj} = bigotní
bigot {adj} = pobožnůstkář
bigot {sb} = bigotní
bigot {sb} = pobožnůstkář
bigoteria {sb} = 
biharmonic {adj} = 
bihebdomadari {adj} = 
bichromato {sb} = 
bichromia {sb} = 
bijection {sb} = 
bijective {adj} = 
bikini {sb} = bikiny
bilabial {adj} = 
bilabiate {adj} = 
bilabiodental {adj} = 
bilateral {adj} = 
bilateralitate {sb} = 
bile {sb} = žluč
bilente {sb} = 
bilharzia {sb} = 
bilharziasis {sb} = 
biliar {adj} = 
biliardo {sb} = kulečník
biligenese {sb} = 
biligenesis {sb} = 
biligulate {adj} = 
bilinear {adj} = 
bilingue {adj} = bilingvní
bilingue {adj} = dvojjazyčný
bilinguismo {sb} = 
bilinguitate {sb} = 
biliose {adj} = žlučovitý
biliose {adj} = žlučníkový
biliose {adj} = nenávistný
biliositate {sb} = 
biliproteina {sb} = 
bilirubina {sb} = 
biliverdina {sb} = 
billet {sb} = účet (stvrzenka)
billet {sb} = vstupenka
billet {sb} = lístek
billet {sb} = paragon
billetar {vb} = 
billeteria {sb} = prodejna vstupenek
billeteria {sb} = prodejna lístků
billeteria {sb} = pokladna
billetero {sb} = biletář
billion {sb} = billion
billionesime {adj} = 
billionesimo {sb} = 
bilobate {adj} = 
bilobulate {adj} = 
bilocation {sb} = 
bilocular {adj} = 
bimaculate {adj} = 
bimane {adj} = 
bimanual {adj} = 
bimbam {interj} = 
bimensual {adj} = 
bimestral {adj} = dvouměsíční
bimestre {sb} = dvouměsíční
bimestrial {adj} = 
bimetallic {adj} = 
bimetallismo {sb} = 
bimetallista {sb} = 
bimetallo {sb} = 
bimillenari {adj} = 
bimillenario {sb} = 
bimillenio {sb} = 
bimolecular {adj} = 
bimotor {adj} = dvoumotorový
bin {adj} = dva po dvou
bin {adj} = dva po sobě
binar {vb} = 
binari {adj} = binární
binarismo {sb} = 
binasal {adj} = 
bination {sb} = 
binational {adj} = 
binationalitate {sb} = 
binaural {adj} = 
binectarifere {adj} = 
bingo {sb} = 
binocular {adj} = 
binoculo {sb} = kukátko na dvě oči
binoculo {sb} = kukátko
binomial {adj} = 
binomie {adj} = 
binominal {adj} = 
binomio {sb} = 
binon {sb} = 
binuclear {adj} = 
bioacustica {sb} = 
bioastronautica {sb} = 
biobibliographia {sb} = 
biobibliographic {adj} = 
bioblasto {sb} = 
biocarburante {sb} = 
biocatalysator {sb} = 
biocatalyse {sb} = 
biocatalysis {sb} = 
biocenologia {sb} = 
biocenose {sb} = 
biocenosis {sb} = 
biocida {sb} = 
bioclimate {sb} = 
bioclimatic {adj} = 
bioclimatologia {sb} = 
bioclimatologic {adj} = 
biocommunication {sb} = 
biocompatibile {adj} = 
bioconversion {sb} = 
biocriminologia {sb} = 
biocybernetica {sb} = 
biocyclo {sb} = 
biodegradabile {adj} = 
biodegradabilitate {sb} = 
biodegradar {vb} = 
biodegradation {sb} = 
biodiversitate {sb} = 
biodynamic {adj} = 
biodynamica {sb} = 
bioelectric {adj} = 
bioelectricitate {sb} = 
bioelectronica {sb} = 
bioenergetic {adj} = 
bioenergetica {sb} = 
bioenergia {sb} = 
bioessayo {sb} = 
bioethanol {sb} = 
bioethica {sb} = 
biofiltration {sb} = 
biofiltro {sb} = 
biogas {sb} = 
biogene {adj} = 
biogenealogia {sb} = 
biogenese {sb} = 
biogenesis {sb} = 
biogenetic {adj} = 
biogeographia {sb} = 
biogeographic {adj} = 
biogeochimia {sb} = 
biogerontologia {sb} = 
biographia {sb} = životopis
biographic {adj} = životopisný
biographo {sb} = životopisec
biochimia {sb} = 
biochimic {adj} = 
biochimico {sb} = 
biochimista {sb} = 
bioindustria {sb} = 
bioingenieria {sb} = 
bioingeniero {sb} = 
biologia {sb} = biologie
biologic {adj} = biologický
biologista {sb} = biolog
biologo {sb} = biolog
bioluminescente {adj} = 
bioluminescentia {sb} = 
biolyse {sb} = 
biolysis {sb} = 
biomassa {sb} = 
biomathematica {sb} = 
biomedic {adj} = 
biomedical {adj} = 
biomechanic {adj} = 
biomechanica {sb} = 
biometeorologia {sb} = 
biometeorologic {adj} = 
biomethano {sb} = 
biometria {sb} = 
biometric {adj} = 
biomicroscopia {sb} = 
biomolecula {sb} = 
biomorphologia {sb} = 
bionic {adj} = 
bionica {sb} = 
bionomia {sb} = 
biophotometro {sb} = 
biophysic {adj} = 
biophysica {sb} = 
biophysico {sb} = 
bioplasma {sb} = 
bioplastic {adj} = 
bioplastica {sb} = 
bioplasto {sb} = 
biopsia {sb} = 
biorhythmica {sb} = 
biorhythmo {sb} = 
biosocial {adj} = 
biosociologia {sb} = 
biosphera {sb} = 
biostatic {adj} = 
biostatica {sb} = 
biostratigraphia {sb} = 
biosynthese {sb} = 
biosynthesis {sb} = 
biotechnic {adj} = 
biotechnica {sb} = 
biotechnologia {sb} = 
biotechnologista {sb} = 
biotechnologo {sb} = 
biotherapia {sb} = 
biothermogenese {sb} = 
biothermogenesis {sb} = 
biotic {adj} = 
biotina {sb} = 
biotite {sb} = 
biotopo {sb} = 
biotrophe {adj} = 
biotropismo {sb} = 
bioturre {sb} = 
biotypo {sb} = 
biotypologia {sb} = 
bioxydo {sb} = 
bip {interj} = 
bipale {adj} = 
bipare {adj} = 
biparietal {adj} = 
bipartibile {adj} = 
bipartir {vb} = 
bipartite {adj} = 
bipartition {sb} = 
bipartitismo {sb} = 
bipedal {adj} = 
bipede {adj} = dvounohý
bipede {sb} = dvounohý
bipennate {adj} = 
bipenne {sb} = 
bipetale {adj} = 
biphasate {adj} = 
biphasic {adj} = 
bipinnate {adj} = 
biplano {sb} = 
bipolar {adj} = 
bipolarisation {sb} = 
bipolaritate {sb} = 
biprisma {sb} = 
biquadrate {adj} = 
biquadratic {adj} = 
biquadrato {sb} = 
biquotidian {adj} = 
bira {sb} = pivo
biracial {adj} = 
biracialitate {sb} = 
bireactor {sb} = 
birefraction {sb} = 
birefrangente {adj} = 
birefrangentia {sb} = 
bireme {adj} = 
bireme {sb} = 
bireria {sb} = hospoda
bireria {sb} = pivnice
birero {sb} = 
biriera {sb} = korbel
birman {adj} = 
Birmania {sb npr} = 
birmano {sb} = 
birretta {sb} = 
bis {interj} = dvakrát
bis {interj} = opakovat!
bis {interj} = přídavek
bis {adv} = dvakrát
bis {adv} = opakovat!
bis {adv} = přídavek
bisaccia {sb} = 
bisannual {adj} = 
bisannualitate {sb} = 
bisava {sb} = 
bisavo {sb} = pradědeček
Biscaya {sb npr} = 
biscayin {adj} = 
biscayino {sb} = 
biscocteria {sb} = 
biscocto {sb} = 
biscuit {sb} = sušenka
biscuit {sb} = zákusek
biscuiteria {sb} = 
biscuitero {sb} = 
biscutella {sb} = 
bisecar {vb} = 
bisection {sb} = 
bisectrice {sb} = 
bisecular {adj} = 
bisellar {vb} = 
bisello {sb} = 
biseptimanal {adj} = 
biserrate {adj} = 
bisexual {adj} = 
bisexualitate {sb} = 
bismuth {sb} = 
bismuthina {sb} = 
bismuthismo {sb} = 
bisnepote {sb} = 
bisnepto {sb} = 
bison {sb} = bizon
bisonte {sb} = 
bispicate {adj} = 
bissar {vb} = 
bissectrice {sb} = 
bissextil {adj} = přestupný rok
bistabile {adj} = 
bistabilitate {sb} = 
bistipulate {adj} = 
bistorta {sb} = 
bistre {sb} = 
bisturi {sb} = 
bisulcate {adj} = 
bisulce {adj} = 
bisulco {sb} = 
bisulfato {sb} = 
bisulfito {sb} = 
bisyllabe {adj} = dvojslabičný
bisyllabo {sb} = 
bit {sb} = bit
bitangente {sb} = 
bitartrato {sb} = 
bithematic {adj} = 
bitonal {adj} = 
bitonalitate {sb} = 
bitta {sb} = 
bitter {sb} = 
bituminage {sb} = 
bituminar {vb} = 
bituminate {adj} = 
bitumine {sb} = 
bituminisar {vb} = 
bituminisation {sb} = 
bituminose {adj} = 
biunivoc {adj} = 
bivac {sb} = tábor
bivacar {vb} = 
bivalente {adj} = 
bivalentia {sb} = 
bivalve {adj} = 
bivalvo {sb} = škeble
bivector {sb} = 
bivitellin {adj} = 
bixina {sb} = 
bizarre {adj} = bizarní
bizarre {adj} = bizární
bizarre {adj} = divný
bizarre {adj} = podivný
bizarreria {sb} = 
bizonal {adj} = 
blabla {sb} = 
blablabla {sb} = 
blackstonia {sb} = 
blanc {adj} = bílý
blanc {adj} = prázdný
Blanca-Nive {sb npr} = 
blancastre {adj} = 
blancmangiar {sb} = šodó
blanco {sb} = běloba
blanco {sb} = běloch
blanco {sb} = prázdnota
blancor {sb} = 
blande {adj} = uhlazený
blande {adj} = způsobný
blande {adj} = jemný
blande {adj} = mírný
blande {adj} = lichotivý
blandimento {sb} = 
blandir {vb} = dělat hezkým
blanditor {sb} = 
blanchimento {sb} = 
blanchir {vb} = zbělit
blanchir {vb} = bílit
blasmabile {adj} = 
blasmar {vb} = hřešit
blasmar {vb} = hanět
blasmar {vb} = obviňovat
blasmo {sb} = vina
blason {sb} = erb
blasonar {vb} = 
blasphemar {vb} = nadávat
blasphemar {vb} = klít
blasphemar {vb} = rouhat
blasphemar {vb} = rouhat se
blasphemator {sb} = 
blasphematori {adj} = 
blaspheme {adj} = rouhavý
blasphemia {sb} = rouhání
blastoderma {sb} = 
blastogenese {sb} = 
blastogenesis {sb} = 
blastomero {sb} = 
blastomyceto {sb} = 
blastomycose {sb} = 
blastomycosis {sb} = 
blastophago {sb} = 
blastoporo {sb} = 
blastula {sb} = 
blatta {sb} = šváb
blau {adj} = šmolka
blau {adj} = modrý
blau {adj} = modř
blau {adj} = blankytný
blau {sb} = šmolka
blau {sb} = modrý
blau {sb} = modř
blau {sb} = blankytný
blauastre {adj} = 
blazer {sb} = blejzr
blechno {sb} = 
blende {sb} = 
blennio {sb} = 
blennorrhagia {sb} = 
blennorrhagic {adj} = 
blennorrhea {sb} = 
blepharitis {sb} = 
blesamento {sb} = koktání
blesar {vb} = koktat
blese {adj} = zajíkavý
blesitate {sb} = zajíkanost
blinda {sb} = 
blindage {sb} = 
blindar {vb} = štít
blindate {adj} = 
blitzkrieg {sb} = 
blizzard {sb} = 
blocada {sb} = blokáda
blocada {sb} = obklopení
blocamento {sb} = 
blocar {vb} = zatarasit
blocar {vb} = zablokovat
blocar {vb} = blokovat
blocdiagramma {sb} = 
blockhaus {sb} = 
bloco {sb} = zápisník
bloco {sb} = shluk
bloco {sb} = seskupení
bloco {sb} = špalek
bloco {sb} = kláda
bloco {sb} = blok
bloco {sb} = blok na psaní
bloco {sb} = překážka
blonda {sb} = blondýna
blonde {adj} = světlovlasý
blonde {adj} = blonďatý
blonde {adj} = blond
blonde {adj} = plavovlasý
blonde {adj} = plavý
blondessa {sb} = blondýnka
blondessa {sb} = plavovláska
blondo {sb} = 
blue-jeans {sb} = 
bluff {sb} = blaf
bluff {sb} = klam
bluffar {vb} = blufovat
bluffar {vb} = podvádět
bluffator {sb} = 
blusa {sb} = blůza
blusa {sb} = halenka
boa {sb} = 
boatpeople {sb} = 
bobina {sb} = vinutí
bobina {sb} = cívka
bobina {sb} = klubko
bobina {sb} = role
bobinage {sb} = 
bobinar {vb} = navíjet
bobinar {vb} = navinout
bobinator {sb} = 
bobinatorio {sb} = 
bobsleigh {sb} = 
bocal {sb} = 
bock {sb} = 
bodemeria {sb} = 
bodywarmer {sb} = 
bohemia {sb} = 
Bohemia {sb npr} = 
bohemian {adj} = 
bohemiano {sb} = 
bohrium {sb} = 
boia {sb} = bóje
boiada {sb} = 
boiage {sb} = 
boiante {adj} = pohyblivý
boiar {vb} = 
boiar {sb} = 
boiler {sb} = 
bola {sb} = 
bolero {sb} = 
boleto {sb} = 
bolchevico {sb} = bolševik
bolchevisar {vb} = 
bolchevisation {sb} = 
bolchevismo {sb} = bolševismus
bolchevista {adj} = bolševicý
bolchevista {sb} = bolševicý
bolide {sb} = 
bolina {sb} = 
bolivar {sb} = 
Bolivia {sb npr} = Bolívie
bolivian {adj} = 
boliviano {sb} = bolivijský
boliviano {sb} = Bolívian
bolla {sb} = koule
bolla {sb} = míč
bollandista {sb} = 
bollar {vb} = koulet
bollardo {sb} = 
bolletta {sb} = kulka
bolletta {sb} = karbanátek
bolletta {sb} = knedlík
bolletta {sb} = peleta
Bologna {sb npr} = 
bolognese {adj} = 
bolometric {adj} = 
bolometro {sb} = 
boloscopio {sb} = 
boma {sb} = 
bomba {sb} = bomba
bombar {vb} = bombardovat
bombarda {sb} = 
bombardamento {sb} = bombardování
bombardar {vb} = bombardovat
bombardator {sb} = 
bombardero {sb} = 
bombardon {sb} = 
bombasin {sb} = 
bombastic {adj} = 
bombator {sb} = bombardér
bombesina {sb} = 
bombides {sb pl} = 
bombo {sb} = čmelák
bombyce {sb} = 
bombylio {sb} = 
bon {adj} = dobrý
bon mot {sb} = 
bon vivant {sb} = 
bona fide {sb} = 
bonacie {adj} = 
bonapartismo {sb} = 
bonapartista {adj} = 
bonapartista {sb} = 
bonbon {sb} = bonbon
bonbon {sb} = bonbón
bonboniera {sb} = bonboniéra
bonetteria {sb} = 
bonettero {sb} = 
bonetto {sb} = víčko
bonetto {sb} = čapka
bonetto {sb} = čepice
bongo {sb} = 
bonhomia {sb} = 
bonhomo {sb} = dobrák
bonificabile {adj} = 
bonificar {vb} = 
bonification {sb} = bonifikace
bonito {sb} = 
bonnette {sb} = 
bono {sb} = poukaz
bonsai {sb} = 
bontate {sb} = 
bonus {sb} = bonus
bonus {sb} = prémie
bonus-malus {sb} = 
bonze {sb} = 
booby trap {sb} = 
boogie-woogie {sb} = 
bookmaker {sb} = 
boom {sb} = 
boomerang {sb} = 
booster {sb} = 
Booz {sb npr} = 
bora {sb} = 
borace {sb} = 
borasso {sb} = 
borato {sb} = 
borax {sb} = 
borborygmo {sb} = 
bordada {sb} = deska
bordada {sb} = připínáček
bordada {sb} = paluba
bordar {vb} = 
bordatura {sb} = lem
bordatura {sb} = okraj
bordatura {sb} = obruba
bordeaux {sb} = 
bordelese {adj} = 
bordello {sb} = bordel
bordo {sb} = břeh
bordo {sb} = hranice
bordo {sb} = hrana
bordo {sb} = hrot
bordo {sb} = lem
bordo {sb} = okraj
bordo {sb} = obrubník
bordon {sb} = 
bordura {sb} = 
boreal {adj} = 
boreas {sb} = 
boric {adj} = 
borismo {sb} = 
borium {sb} = 
boro {sb} = 
borosilicato {sb} = 
borra {sb} = výplň
borra {sb} = vycpávka
borra {sb} = nádivka
borragine {sb} = 
borrar {vb} = vycpat
borrar {vb} = nacpat
borrar {vb} = nadívat
borrasca {sb} = 
borrascose {adj} = 
borriginaceas {sb pl} = 
borriginacee {adj} = 
borusse {adj} = 
Borussia {sb npr} = 
borusso {sb} = 
boscage {sb} = houští
boscage {sb} = podrost
bosciman {sb} = 
bosco {sb} = lesík
bosco {sb} = lesní porost
bosco {sb} = houština
boscose {adj} = 
boscositate {sb} = 
boschetto {sb} = mlází
boschetto {sb} = háj
Bosnia {sb npr} = 
bosniac {adj} = 
bosniaco {sb} = 
boson {sb} = 
Bosporo {sb npr} = 
bosprit {sb} = 
bossanova {sb} = 
bostrycho {sb} = 
botanic {adj} = botanický
botanica {sb} = botanika
botanico {sb} = 
botanisar {vb} = 
botanista {sb} = botanik
botanologia {sb} = 
botauro {sb} = 
boteca {sb} = lahev
boteca {sb} = butik
boteca {sb} = obchůdek
boteca {sb} = obchod s lahůdkami
boteca {sb} = prodejna
botechero {sb} = obchodník
bothriocephalo {sb} = 
botrychio {sb} = 
botryide {adj} = 
botrytis {sb} = 
botta {sb} = válenka
botta {sb} = holínka
botta {sb} = kozačka
botta {sb} = bota
botte {sb} = sud
botte {sb} = bečka
botte {sb} = barel
botte {sb} = káď
botter {sb} = 
bottero {sb} = 
bottileria {sb} = 
bottilia {sb} = lahev
bottilia {sb} = láhev
bottina {sb} = kotníková obuv
bottinero {sb} = švec
bottinero {sb} = obuvník
botulinic {adj} = 
botulismo {sb} = 
boudoir {sb} = 
bougainvillea {sb} = 
bouillabaisse {sb} = 
bouillon {sb} = 
boulevard {sb} = bulvár
bouquet {sb} = kytice
bouquet {sb} = pugét
bourbon {sb} = 
boustrophedon {sb} = 
boutade {sb} = 
bove {sb} = vůl
bove {sb} = hovězí
bovello {sb} = vůl
bovello {sb} = hovado
boveria {sb} = kravín
bovero {sb} = chovatel dobytka
bovido {sb} = 
bovil {sb} = 
bovin {adj} = 
bovista {sb} = 
bovotuberculina {sb} = 
bovovaccino {sb} = 
bowling {sb} = 
boxa {sb} = 
boxar {vb} = mlátit
boxar {vb} = boxovat
boxator {sb} = boxer
boxer {sb} = 
boy scout {sb} = 
boycott {sb} = bojkot
boycottage {sb} = bojkot
boycottar {vb} = bojkotovat
boycottator {sb} = 
Brabant {sb npr} = 
brabantin {adj} = 
brabantino {sb} = 
brabanzon {sb} = 
bracas {sb pl} = krátké kalhoty
bracco {sb} = 
bracial {sb} = 
bracial {adj} = 
bracialetto {sb} = náramek
braciar {vb} = 
braciata {sb} = 
bracio {sb} = rameno
bracio {sb} = paže
bractea {sb} = 
bracteal {adj} = 
bracteate {adj} = 
bracteose {adj} = 
bractifere {adj} = 
bradycardia {sb} = 
bradypepsia {sb} = 
bradypodo {sb} = 
braguetta {sb} = 
Brahma {sb npr} = 
brahman {sb} = 
brahmanic {adj} = 
brahmanismo {sb} = 
brahmin {sb} = 
brachial {adj} = 
brachio {sb} = 
brachiopode {adj} = 
brachiopodo {sb} = 
brachycarpe {adj} = 
brachycaule {adj} = 
brachycephale {adj} = 
brachycephalia {sb} = 
brachygraphia {sb} = 
brachygraphic {adj} = 
brachylogia {sb} = 
brachylogic {adj} = 
brachypetale {adj} = 
brachypodio {sb} = 
brachysepale {adj} = 
brachystochrone {adj} = 
brachyuric {adj} = 
braille {sb} = braillovo písmo
brain drain {sb} = 
bramamento {sb} = 
bramar {vb} = 
brame {sb} = 
bran {sb} = 
branca {sb} = větev
branca {sb} = branže
branca {sb} = odvětví
brandimento {sb} = mávání
brandir {vb} = vlát
brandir {vb} = mávat
branditor {sb} = 
brandy {sb} = brandy
branchetta {sb} = větévka
branchia {sb} = žábry
branchial {adj} = 
branchiate {adj} = 
branchiopodo {sb} = 
brasa {sb} = žhavé uhlíky
brasa {sb} = dřevěné uhlí
brasabile {adj} = 
brasabilitate {sb} = 
brasar {vb} = dusit
brasator {sb} = 
brasatura {sb} = 
brasiero {sb} = 
brasil {sb} = Brazílie
Brasil {sb npr} = Brazílie
brasiletto {sb} = 
brasilian {adj} = brazilský
brasiliano {sb} = Brazilec
brasilina {sb} = 
brassband {sb} = 
brassica {sb} = 
bravada {sb} = bravura
bravar {vb} = čelit
brave {adj} = smělý
brave {adj} = statečný
brave {adj} = udatný
braveria {sb} = statečnost
braveria {sb} = statečnost
bravo {interj } = 
bravo {sb} = 
bravura {sb} = 
braya {sb} = 
breakpoint {sb} = 
bregma {sb} = 
bregmatic {adj} = 
brecha {sb} = trhlina
brecha {sb} = porušení
brecha {sb} = průlom
breitschwanz {sb} = 
brema {sb} = 
bremetta {sb} = 
bren {sb} = 
Bretania {sb npr} = 
breton {adj} = 
breton {sb} = 
breugelian {adj} = 
breve {adj} = stručný
breve {adj} = krátký
breve {sb} = stručný
breve {sb} = krátký
brevetabile {adj} = 
brevetar {vb} = 
breveto {sb} = 
breviario {sb} = 
brevibracteate {adj} = 
brevicapsulate {adj} = 
brevicaudate {adj} = 
brevicaule {adj} = 
breviflor {adj} = 
brevifoliate {adj} = 
brevifolie {adj} = 
brevilabie {adj} = 
brevipenne {adj} = 
brevipetale {adj} = 
brevirostrate {adj} = 
brevirostre {adj} = 
brevistilate {adj} = 
brevistile {adj} = 
brevitate {sb} = 
bric-à-brac {sb} = 
bricca {sb} = cihla
briccheria {sb} = 
bricchero {sb} = 
brick {sb} = 
bricolage {sb} = 
brida {sb} = uzda
bridar {vb} = držet na uzdě
bridge {sb} = bridž
bridgedrive {sb} = 
bridon {sb} = 
brie {sb} = 
briefing {sb} = 
brigada {sb} = brigáda
brigadero {sb} = brigádník
brigantage {sb} = 
brigante {sb} = loupežník
brigantesc {adj} = 
brigantino {sb} = 
briggsian {adj} = 
brillantar {vb} = 
brillante {sb} = skvělý
brillante {sb} = třpytící
brillante {sb} = brilantní
brillante {sb} = jasný
brillante {adj} = skvělý
brillante {adj} = třpytící
brillante {adj} = brilantní
brillante {adj} = jasný
brillantia {sb} = záře
brillantia {sb} = oslnivost
brillantina {sb} = 
brillar {vb} = svítit
brillar {vb} = lesk
brillar {vb} = lesknout se
brillar {vb} = oslňovat
brio {sb} = verva
brio {sb} = elán
brio {sb} = říz
brioche {sb } = 
briquette {sb} = 
brisa {sb} = vánek
bristol {sb} = 
Britannia {sb npr} = Britanie
britannic {adj} = britský
britannico {sb} = 
britanno {sb} = Brit
britone {sb} = Angličan
briza {sb} = 
broca {sb} = 
brocar {vb} = 
brocatello {sb} = 
brocato {sb} = 
brocca {sb} = 
broccatello {sb} = 
broccoli {sb} = brokolice
brodar {vb} = vyšívat
brodator {sb} = 
brodatrice {sb} = 
broderia {sb} = výšivka
brochar {vb} = 
broche {sb} = brož
brochetta {sb} = 
brochure {sb} = brožura
bromar {vb} = 
bromato {sb} = 
bromatologia {sb} = 
bromatologic {adj} = 
bromatologo {sb} = 
bromelia {sb} = 
bromeliaceas {sb pl} = 
bromhydric {adj} = 
bromic {adj} = 
bromido {sb} = 
bromismo {sb} = 
bromo {sb} = 
bromoformo {sb} = 
bromuro {sb} = 
bronchial {adj} = 
bronchiolo {sb} = 
bronchitic {adj} = 
bronchitico {sb} = 
bronchitis {sb} = bronchitida
broncho {sb} = 
bronchographia {sb} = 
bronchographic {adj} = 
bronchologia {sb} = 
bronchologic {adj} = 
bronchopneumonia {sb} = 
bronchopulmonar {adj} = 
bronchoscopia {sb} = 
bronchoscopio {sb} = 
bronchotomia {sb} = 
bronchotomo {sb} = 
brontosauro {sb} = 
bronzage {sb} = opálení
bronzar {vb} = chytat bronz
bronzar {vb} = opalovat se
bronzar {vb} = opálení
bronzar {vb} = opalovat
bronzator {sb} = 
bronzo {sb} = bronz
brossa {sb} = štětec
brossa {sb} = kartáč
brossacamino {sb} = kominík
brossar {vb} = vykartáčovat
brossar {vb} = kartáčovat
brosseria {sb} = 
brossero {sb} = 
brossetta {sb} = 
brougham {sb} = 
brownian {adj} = 
browning {sb} = 
brrr {interj} = 
brucina {sb} = 
brulot {sb} = 
bruma {sb} = mlžný opar
bruma {sb} = mlha
brumal {adj} = 
brumario {sb} = 
brumose {adj} = mlhavý
brumose {adj} = mlžný
brun {adj} = snědý
brun {adj} = hněď
brun {adj} = hnědý
brunastre {adj} = 
brunella {sb} = 
brunetta {sb} = bruneta
brunette {adj} = tmavovlasý
brunette {adj} = snědý
brunch {sb} = 
brunimento {sb} = 
brunir {vb} = 
brunitor {sb} = 
brunitorio {sb} = 
brunitura {sb} = 
brusc {adj} = briskní
brusc {adj} = náhlý
brusc {adj} = ostrý
brusc {adj} = nevlídný
brusc {adj} = příkrý
bruscar {vb} = opáčit
bruscheria {sb} = brysknost
bruscheria {sb} = příkrost
Brussel {sb npr} = Brusel
brutal {adj} = brutální
brutalisar {vb} = 
brutalitate {sb} = 
brute {adj} = surový
brute {adj} = brutální
bruto {sb} = zvíře
bruto {sb} = hrubý
bruto {sb} = hovado
bruto {sb} = rváč
Bruxelles {sb npr} = Brusel
bruxellese {adj} = 
bruxellese {sb} = 
bruxomania {sb} = 
bryo {sb} = 
bryographia {sb} = 
bryographic {adj} = 
bryologia {sb} = 
bryologic {adj} = 
bryologista {sb} = 
bryologo {sb} = 
bryonia {sb} = 
bryophyllo {sb} = 
bryophyto {sb} = 
bubalo {sb} = 
bubble-gum {sb} = 
bubo {sb} = 
bubon {sb} = 
bubonic {adj} = 
bucanero {sb} = 
bucca {sb} = ústa
bucca {sb} = tlama
bucca {sb} = ústí zbraně
buccacia {sb} = 
buccal {adj} = 
buccata {sb} = sousto
buccata {sb} = lok
buccina {sb} = 
buccinar {vb} = 
buccinator {sb} = 
buccino {sb} = 
buccolabial {adj} = 
buccolingual {adj} = 
bucconasal {adj} = 
bucentauro {sb} = 
buckram {sb} = 
bucla {sb} = kučera
bucla {sb} = kudrnatý
bucla {sb} = kudrna
buclar {vb} = kudrnatit
buclar {vb} = kadeřit
buclator {sb} = 
bucletta {sb} = kudrnatá hlava
bucolic {adj} = 
bucolica {sb} = 
bucranio {sb} = 
Buddha {sb npr} = 
buddha {sb} = 
buddhic {adj} = 
buddhismo {sb} = budhismus
buddhista {adj} = 
buddhista {sb} = 
buddhistic {adj} = 
buddhologia {sb} = 
buddleia {sb} = 
budget {sb} = rozpočet
budgetar {vb} = rozpočítat
budgetari {adj} = 
budgetisar {vb} = 
budgetisation {sb} = 
bufalin {adj} = 
bufalo {sb} = buvol
buffante {adj} = 
buffar {vb} = 
buffet {sb} = buffet
buffet {sb} = bufet
buffetero {sb} = 
buffon {sb} = šašek
buffon {sb} = kašpar
buffon {sb} = klaun
buffonar {vb} = 
buffoneria {sb} = vtipkaření
buffoneria {sb} = fraška
buffonesc {adj} = 
bufon {sb} = ropucha
bufotherapia {sb} = 
bufotoxina {sb} = 
bulbar {adj} = 
bulbicultor {sb} = 
bulbicultura {sb} = 
bulbifere {adj} = 
bulbiforme {adj} = 
bulbillo {sb} = 
bulbo {sb} = žárovka
bulbo {sb} = cibule
bulbo {sb} = hlíza
bulbocodio {sb} = 
bulbose {adj} = 
bulgare {adj} = bulharský
Bulgaria {sb npr} = Bulharsko
bulgaro {sb} = Bulhar
bulimia {sb} = 
bulimic {adj} = 
bulla {sb} = bublina
bulla {sb} = bula (listina)
bullario {sb} = 
bulldog {sb} = buldok
bulldozer {sb} = buldozer
bulletin {sb} = bulletin
bulletinero {sb} = 
bulliente {adj} = 
bullir {vb} = vřít
bullir {vb} = vařit
bullose {adj} = 
bulon {sb} = 
bulonar {vb} = 
bum {interj} = 
buna {sb} = 
bungalow {sb} = bungalov
bunias {sb} = 
bunker {sb} = 
buphago {sb} = 
buphthalmia {sb} = 
buphthalmo {sb} = 
bupleuro {sb} = 
bupreste {sb} = 
burdon {sb} = 
bureau {sb} = byro
bureau {sb} = kancelářský stůl
bureau {sb} = kancelář
bureau {sb} = psací stůl
bureaucrate {sb} = byrokrat
bureaucratia {sb} = úřednictvo
bureaucratia {sb} = byrokracie
bureaucratic {adj} = byrokratický
bureaucratisar {vb} = 
bureaucratisation {sb} = 
bureaucratismo {sb} = 
buretta {sb} = 
burgese {adj} = měšťák
burgese {sb} = měšťák
burgesia {sb} = střední třída
burgo {sb} = město
burgomaestro {sb} = starosta
burgoniotta {sb} = 
burgrave {sb} = 
burgraviato {sb} = 
Burgundia {sb npr} = 
burgundie {adj} = 
burgundio {sb} = 
burgundion {sb} = 
burguniott {sb} = 
burin {sb} = 
burinar {vb} = 
burinator {sb} = 
burinatura {sb} = 
burinista {sb} = 
burla {sb} = žert
burla {sb} = patálie
burla {sb} = posměšek
burlar {vb} = žertovat
burlar {vb} = posmívat se
burlator {sb} = 
burlesc {adj} = 
burlesco {sb} = 
burnus {sb} = 
bursa {sb} = vak
bursa {sb} = burza
bursa {sb} = měšec
bursa {sb} = peněženka
bursero {sb} = 
bursitis {sb} = 
Burundi {sb npr} = Burundi
bus {sb} = autobus
bus {sb} = bus
busardo {sb} = 
bussola {sb} = buzola
busto {sb} = busta
busto {sb} = poprsí
butano {sb} = 
butanol {sb} = 
butea {sb} = 
butene {sb} = 
buteo {sb} = 
butinar {vb} = 
butino {sb} = kořist
butomo {sb} = 
button {sb} = tlačítko
button {sb} = knoflík
button {sb} = pupen
buttonar {vb} = zapnout
buttonar {vb} = zapnout knoflíky
buttoneria {sb} = 
buttonero {sb} = 
buttoniera {sb} = knoflíková dírka
butylene {sb} = 
butylic {sb} = 
butyracee {adj} = 
butyrar {vb} = mazat máslem
butyrari {adj} = máslový
butyrato {sb} = 
butyreria {sb} = 
butyrero {sb} = 
butyric {adj} = 
butyriera {sb} = 
butyrina {sb} = 
butyro {sb} = máslo
butyrometro {sb} = 
butyrose {adj} = 
buxo {sb} = zimostráz
buxo {sb} = krabice
buxo {sb} = buxus
bypass {sb} = 
byte {sb} = 
byzantin {adj} = byzantský
byzantinismo {sb} = 
byzantinista {sb} = 
byzantino {sb} = 
byzantinologia {sb} = 
byzantinologo {sb} = 
Byzantio {sb npr} = 
ca?on {sb} = 
cabalar {vb} = 
cabalista {sb} = 
cabalistic {adj} = 
cabana {sb} = chatrč
cabana {sb} = chalupa
cabana {sb} = kůlna
cabana {sb} = chata
cabaret {sb} = kabaret
cabaretero {sb} = 
cabaretista {sb} = 
cabestan {sb} = jeřáb
cabestan {sb} = kotevní vratidlo
cabestan {sb} = kladka
cabestan {sb} = rumpál
cabina {sb} = kajuta
cabina {sb} = kabina
cabinetto {sb} = skříň
cablar {vb} = 
cablo {sb} = kabel
cablogramma {sb} = kabelogram
cabotage {sb} = 
cabotar {vb} = 
cabotero {sb} = 
cabrar {vb} = 
cabriolet {sb} = 
cacahuete {sb} = 
cacao {sb} = kakao
cacaoiero {sb} = 
cacar {vb} = 
cacarear {vb} = 
cacata {sb} = 
cacatorio {sb} = 
cacatua {sb} = 
cacique {sb} = 
cacodemone {sb} = 
cacoethe {sb} = 
cacographia {sb} = špatné psaní
cacographo {sb} = 
cacolalia {sb} = 
cacologia {sb} = 
cacophone {adj} = 
cacophonia {sb} = kakofonie
cacophonic {adj} = 
cactaceas {sb pl} = 
cactacee {adj} = 
cactiforme {adj} = 
cacto {sb} = kaktus
cadavere {sb} = mrtvola
cadaveric {adj} = 
cadaverina {sb} = 
cadaverose {adj} = 
caddie {sb} = 
cadente {adj} = 
cadentia {sb} = spád
cadentia {sb} = kadence
cadentiar {vb} = 
cadentiate {adj} = 
cader {vb} = padat
cadette {adj} = mladší
cadetto {sb} = kadet
cadi {sb} = 
cadita {sb} = kapka
cadita {sb} = pokles
cadita {sb} = pád
cadmiar {vb} = 
cadmiatura {sb} = 
cadmic {adj} = 
cadmifere {adj} = 
cadmium {sb} = 
caduc {adj} = opadavý
caduceo {sb} = 
caducitate {sb} = 
café {sb} = 
cafeteria {sb} = kavárna
caffe {sb} = káva
caffeiero {sb} = 
caffeina {sb} = kofein
caffetero {sb} = 
caffetiera {sb} = konvice na kávu
cafre {sb} = 
Cafreria {sb npr} = 
caftan {sb} = 
cachalote {sb} = 
cachectic {adj} = 
cachet {sb} = 
cachexia {sb} = 
cachmir {adj} = kašmír
Cachmir {sb npr} = kašmír
caid {sb} = 
caiman {sb} = 
Cain {sb npr} = 
Caiphas {sb npr} = 
caique {sb} = 
cairn {sb} = 
cairota {adj} = 
cairota {sb} = 
caisson {sb} = 
cake {sb} = 
cake-walk {sb} = 
cakile {sb} = 
cala {sb} = podpalubí
calabaza {sb} = 
calabrese {adj} = 
calabrese {sb} = 
calabrosa {sb} = 
calamagrostis {sb} = 
calamar {sb} = oliheň
calamello {sb} = 
calamina {sb} = 
calamintha {sb} = 
calamitate {sb} = kalamita
calamitose {adj} = 
calamo {sb} = 
calampelis {sb} = 
calando {adv} = 
calandra {sb} = 
calandrage {sb} = 
calandrar {vb} = 
calandrator {sb} = 
calao {sb} = 
calcaneo {sb} = 
calcar {vb} = šlapat
calcar {vb} = dupat
calcaree {adj} = 
calcari {adj} = 
calcario {sb} = 
calcator {sb} = 
calce {sb} = vápenec
calce {sb} = vápno
calce {sb} = stopa
calce {sb} = pata
calce {sb} = podpatek
calcea {sb} = ponožka
calcea {sb} = punčocha
calcear {vb} = 
calceate {adj} = 
calceator {sb} = lžíce na boty
calceator {sb} = obuvník
calceatura {sb} = obuv
calceiforme {adj} = 
calcemia {sb} = 
calceo {sb} = bota
calceo {sb} = pata
calceo {sb} = podpatek
calceolaria {sb} = 
calceolate {adj} = 
calceolo {sb} = dílek
calceolo {sb} = bota
calceolo {sb} = botička
calceolo {sb} = papuče
calceones {sb pl} = šortky
calceones {sb pl} = spodky
calceones {sb pl} = kalhotky
calceonettas {sb pl} = 
calceria {sb} = 
calcero {sb} = 
calcetta {sb} = punčocha
calcetta {sb} = ponožka
calcetteria {sb} = punčochové zboží
calcettero {sb} = 
calcic {adj} = 
calcicole {adj} = 
calcifere {adj} = 
calcificar {vb} = vápenatět
calcification {sb} = 
calcifuge {adj} = 
calcimetria {sb} = 
calcimetro {sb} = 
calcinar {vb} = 
calcination {sb} = 
calcinatori {adj} = 
calcinose {sb} = 
calcinosis {sb} = 
calcite {sb} = 
calcitherapia {sb} = 
calcium {sb} = 
calciuria {sb} = 
calco {sb} = po stopách
calculabile {adj} = 
calculabilitate {sb} = 
calcular {vb} = spočítat
calcular {vb} = počítat
calculation {sb} = výpočet
calculator {adj} = kalkulačka
calculator {adj} = počítač
calculator {sb} = kalkulačka
calculator {sb} = počítač
calculo {sb} = šindel
calculo {sb} = výpočet
calculo {sb} = počítání
calculo {sb} = oblázek
calculo {sb} = počet
calculose {adj} = 
calculoso {sb} = 
caldario {sb} = 
calde {adj} = teplý
caldera {sb} = 
caldiera {sb} = kotel
caldiera {sb} = konvice
caldiera {sb} = parní kotel
caldierata {sb} = 
caldiereria {sb} = 
caldierero {sb} = dráteník
caldieretta {sb} = 
caldieron {sb} = 
Caledonia {sb npr} = 
caledonian {sb} = 
caledoniano {sb} = 
calefaceaqua {sb} = 
calefacebiberon {sb} = 
calefaceliquidos {sb} = 
calefaceovo {sb} = 
calefaceovos {sb pl} = 
calefacepedes {sb} = 
calefaceplattos {sb} = 
calefacer {vb} = vytápět
calefacer {vb} = zahřát
calefacer {vb} = hřát
calefacer {vb} = ohřívat
calefaciente {adj} = 
calefaction {sb} = topení
calefactor {sb} = ohřívač
calefactorio {sb} = 
caleche {sb} = 
calembour {sb} = 
calendario {sb} = kalendář
calendarista {sb} = 
calendas {sb pl} = 
calendula {sb} = měsíček
calepina {sb} = 
caler {vb} = ohřát
calfatage {sb} = 
calfatar {vb} = 
calfatator {sb} = 
calibrar {vb} = 
calibration {sb} = 
calibrator {sb} = 
calibre {sb} = ráže
calice {sb} = kalich
calice {sb} = pohár
caliciflor {adj} = 
caliciforme {adj} = 
calicivirose {sb} = 
calicivirosis {sb} = 
calico {sb} = 
caliculo {sb} = 
calide {adj} = teplý
calide {adj} = horký
califa {sb} = 
califato {sb} = 
California {sb npr} = Kalifornie
californian {adj} = 
californiano {sb} = 
californium {sb} = 
caligine {sb} = 
caliginose {adj} = 
calla {sb} = 
call-girl {sb} = 
callicida {sb} = 
calliergonella {sb} = 
callifugo {sb} = 
calligramma {sb} = 
calligraphia {sb} = krasopis
calligraphiar {vb} = 
calligraphic {adj} = 
calligrapho {sb} = 
calliphora {sb} = 
callista {sb} = 
callitrichaceas {sb pl} = 
callitriche {sb} = 
callo {sb} = mozol
callose {adj} = mozolnatý
callose {adj} = necitelný
callositate {sb} = puchýř
calluna {sb} = 
calma {sb} = klid
calma {sb} = klidný
calmante {sb} = uklidňující
calmar {vb} = utišit
calmar {vb} = uklidnit
calme {adj} = tichý
calme {adj} = klidný
calmodulina {sb} = 
calocera {sb} = 
calomel {sb} = 
calor {sb} = teplo
caloria {sb} = kalorie
caloric {adj} = 
calorifere {adj} = 
calorifero {sb} = 
calorific {adj} = 
calorificar {vb} = 
calorification {sb} = 
calorifuge {adj} = 
calorimetria {sb} = 
calorimetric {adj} = 
calorimetro {sb} = 
calorose {adj} = vyhřívaný
calorose {adj} = horký
calotte {sb} = 
caltha {sb} = 
calumet {sb} = 
calumnia {sb} = pomluva
calumnia {sb} = pomlouvat
calumniabile {adj} = 
calumniar {vb} = pomlouvat
calumniation {sb} = 
calumniator {sb} = pomlouvač
calumniatori {adj} = 
calumniose {adj} = pomlouvačný
calvados {sb} = 
calvario {sb} = 
Calvario {sb npr} = 
calve {adj} = plešatý
Calvin {sb npr} = 
calvinismo {sb} = 
calvinista {sb} = 
calvinista {adj} = 
calvinistic {adj} = 
calvitia {sb} = plešatost
calycanthaceas {sb pl} = 
calycantho {sb} = 
calypso {sb} = 
camarilla {sb} = 
cambaro {sb} = rak říční
cambiabile {adj} = měnitelný
cambiadiscos {sb} = 
cambial {adj} = 
cambiamento {sb} = změna
cambiamento {sb} = změna
cambiamento {sb} = výměna
cambiante {adj} = 
cambiar {vb} = vyměňovat
cambiar {vb} = měnit
cambiar {vb} = posunovat
cambiator {sb} = směnárník
cambio {sb} = směna
cambio {sb} = změna
cambio {sb} = vyhýbka
cambio {sb} = náhražka
cambista {sb} = 
Cambodgia {sb npr} = 
cambodgian {adj} = 
cambodgiano {sb} = 
cambrian {adj} = 
cambriano {sb} = 
cambusa {sb} = 
cambusero {sb} = 
camcorder {sb} = 
camelero {sb} = 
camelina {sb} = 
camellia {sb} = 
camelo {sb} = velbloud
camelot {sb} = 
camembert {sb} = 
cameo {sb} = 
camera {sb} = televizní kamera
camera {sb} = filmovací kamera
camera {sb} = filmová kamera
camera {sb} = fotoaparát
camera {sb} = komora
camera {sb} = kinematická kamera
camera {sb} = ložnice
camera {sb} = pokoj
camerada {sb} = spoluhráč
camerada {sb} = soudruh
camerada {sb} = kamarád, -ka
cameraderia {sb} = přátelství
cameraman {sb} = 
cameramen {sb pl} = 
camerera {sb} = komornice
camerera {sb} = komorná
camerera {sb} = pokojská
camerero {sb} = komorník
camerero {sb} = pokojský
cameretta {sb} = 
camerlingo {sb} = 
Camerun {sb} = 
camerunese {adj} = 
camino {sb} = krb
camino {sb} = komín
camion {sb} = kamion
camionage {sb} = doprava auty
camionata {sb} = 
camionero {sb} = řidič kamionu
camionero {sb} = řidič nákladního auta
camionetta {sb} = dodávka
camionista {sb} = řidič nákladního auta
camionista {sb} = řidič kamionu
camisa {sb} = košile
camisa {sb} = pořadač
camisa {sb} = obal
camiseria {sb} = 
camisero {sb} = 
camisetta {sb} = 
camisola {sb} = vesta
camisola {sb} = košile
camma {sb} = 
camminar {vb} = chodit
camminar {vb} = kráčet
camminata {sb} = 
camminator {sb} = 
cammino {sb} = silnice
cammino {sb} = cesta
camoce {sb} = kamzík
camociar {vb} = 
camomilla {sb} = heřmánek
camorra {sb} = 
camorrista {sb} = 
camouflage {sb} = zastírání
camouflage {sb} = zamaskování
camouflage {sb} = kamufláž
camouflar {vb} = maskovat
campal {adj} = 
campamento {sb} = táboření
campamento {sb} = tábořiště
campamento {sb} = kemping
campana {sb} = zvonek
campana {sb} = zvon
campanari {adj} = 
campanario {sb} = zvonice
campanero {sb} = 
campanetta {sb} = 
campania {sb} = venkov
campania {sb} = kampaň
campania {sb} = nivy
campania {sb} = polní tažení
campaniflor {adj} = 
campaniforme {adj} = 
campanil {sb} = kostelní věž
campaniol {sb} = 
campanologia {sb} = 
campanologic {adj} = 
campanologista {sb} = 
campanologo {sb} = 
campanula {sb} = zvonek (květina)
campanulaceas {sb pl} = 
campanulacee {adj} = 
campanulate {adj} = 
campar {vb} = stanovat
campar {vb} = tábořit
campator {sb} = 
campestre {adj} = venkovský
campetto {sb} = 
camphora {sb} = kafr
camphorar {vb} = 
camphorate {adj} = 
camphorato {sb} = 
camphoric {adj} = 
camphoriero {sb} = 
camphorifere {adj} = 
campimetria {sb} = 
campimetro {sb} = 
camping {sb} = kempování
campion {sb} = šampion
campion {sb} = zápasník
campionato {sb} = šampionát
campionato {sb} = mistrovství
campo {sb} = kampus
campo {sb} = pole
campus {sb} = 
can {sb} = pes
cana {sb} = 
Canaan {sb npr} = 
canaanita {sb} = 
canaanita {adj} = 
Canada {sb npr} = Kanada
canadian {adj} = kanadský
canadianismo {sb} = 
canadiano {sb} = Kanaďan
canal {sb} = skluzavka
canal {sb} = kanál
canal {sb} = koryto
canalia {sb} = chátra
canalia {sb} = lůza
canalia {sb} = bídák
canaliculo {sb} = 
canaliesc {adj} = 
canaliforme {adj} = 
canalisabile {adj} = 
canalisar {vb} = 
canalisation {sb} = kanalizace
canalisator {sb} = 
cananga {sb} = 
canapé {sb} = 
canari {adj} = kanárek
Canaria {sb npr} = 
canaricultura {sb} = 
canario {sb} = kanárek
canasta {sb} = 
cancan {sb} = 
cancellabile {adj} = 
cancellamento {sb} = 
cancellar {vb} = zrušit
cancellar {vb} = přeškrtnout
cancellar {vb} = odepsat (zrušit)
cancellation {sb} = zrušení
cancellator {sb} = 
cancelleria {sb} = kancelář
cancellero {sb} = kancléř
cancello {sb} = mřížoví
cancello {sb} = mříž
cancere {sb} = krab
cancere {sb} = rak
cancere {sb} = rakovina
canceriforme {adj} = 
cancerisar {vb} = 
cancerisation {sb} = 
cancerogene {adj} = 
cancerogeno {sb} = 
cancerologia {sb} = 
cancerologic {adj} = 
cancerologo {sb} = 
cancerophobia {sb} = 
cancerose {adj} = rakovinný
candela {sb} = svíčka
candelabro {sb} = stojan na pouliční lampu
candeliero {sb} = svícen
candeliero {sb} = kandelábr
candeliforme {adj} = 
candidar {vb} = 
candidato {sb} = žadatel
candidato {sb} = kandidát
candidatura {sb} = 
candide {adj} = upřímný
candide {adj} = otevřený
candidessa {sb} = 
candiota {sb} = 
candiota {adj} = 
candir {vb} = 
candite {adj} = 
canditor {sb} = 
canditura {sb} = 
candor {sb} = upřímnost
canephora {sb} = 
canetto {sb} = 
canevas {sb} = plátno
canicula {sb} = souhvězdí Psa
Canicula {sb npr} = souhvězdí Psa
canicular {adj} = 
caniculo {sb} = 
canides {sb pl} = 
canil {sb} = psí bouda
canil {sb} = psí budka
canin {adj} = špičák
canin {adj} = tesák
canin {adj} = psí
canitie {sb} = 
canna {sb} = třtina
canna {sb} = cukrová třtina
canna {sb} = hůlka
canna {sb} = rákos
cannabe {sb} = konopí
cannabero {sb} = 
cannabic {adj} = 
cannabiera {sb} = 
cannabinacea {sb} = 
cannabis {sb} = konopí
cannabismo {sb} = 
cannaceas {sb pl} = 
cannage {sb} = 
cannar {vb} = vyplétat (židli)
cannate {adj} = 
cannator {sb} = 
cannella {sb} = skořice
cannella {sb} = trubka
cannellar {vb} = vyžlábkovat
cannellar {vb} = brázdit
cannellar {vb} = děrovat
cannellate {adj} = 
cannellatura {sb} = zásuvný otvor
cannellatura {sb} = vyjetá kolej
cannellatura {sb} = kanál
cannellatura {sb} = říje
cannelliero {sb} = 
canneto {sb} = 
cannibal {adj} = kanibal
cannibal {sb} = kanibal
cannibalesc {adj} = 
cannibalisar {vb} = vybrakovat
cannibalisation {sb} = 
cannibalismo {sb} = kanibalismus
cannon {sb} = dělo
cannon {sb} = hlaveň
cannonada {sb} = dělostřelba
cannonar {vb} = odstřelovat
cannonera {sb} = 
cannoneria {sb} = 
cannonero {sb} = 
cannoniera {sb} = 
cannula {sb} = 
cannular {vb} = 
canoa {sb} = kánoe
canoa {sb} = dlouhý člun
canoage {sb} = 
canoar {vb} = 
canoero {sb} = kanoista
canoismo {sb} = 
canoista {sb} = 
canone {sb} = souhrn předpisů
canone {sb} = kánon
canonessa {sb} = 
canonic {adj} = 
canonical {adj} = 
canonicato {sb} = 
canonicitate {sb} = 
canonico {sb} = kánon
canonisabile {adj} = 
canonisar {vb} = 
canonisation {sb} = 
canonista {sb} = 
canopo {sb} = 
canor {adj} = zpěvný
canor {adj} = plný tónů
canoritate {sb} = 
Canossa {sb npr} = 
canota {sb} = 
canotage {sb} = veslování
canotar {vb} = 
canotero {sb} = 
cantabile {adj} = 
cantabile {sb} = 
cantalupo {sb} = 
cantar {vb} = zpívat
cantar {vb} = krákorat
cantata {sb} = 
cantator {sb} = zpěvák
cantatrice {sb} = zpěvačka
cantharello {sb} = 
cantharide {sb} = 
cantharidina {sb} = 
canthus {sb} = 
cantico {sb} = 
cantier {sb} = 
cantilena {sb} = 
cantilever {adj } = 
cantina {sb} = jídelna (vojenská)
cantinero {sb} = 
cantion {sb} = 
cantionetta {sb} = 
canto {sb} = zpěv
canto {sb} = píseň
Canton {sb npr} = 
canton {sb} = 
cantonal {adj} = 
cantonamento {sb} = 
cantonar {vb} = 
cantonese {adj} = 
cantonese {sb} = 
cantonnero {sb} = 
cantor {sb} = zpěvák
canzone {sb} = 
canzonetta {sb} = 
capabile {adj} = schopný
capabilitate {sb} = způsobilost
capabilitate {sb} = schopnost
capace {adj} = schopný
capace {adj} = způsobilý
capace {adj} = prostorný
capacitantia {sb} = 
capacitate {sb} = schopnost
capacitate {sb} = kapacita
capacitive {adj} = 
caper {vb} = uchopit
caper {vb} = chopit
capernaita {sb} = 
Capernaum {sb npr} = 
Capet {sb npr} = 
capetian {adj} = 
capetiano {sb} = 
Capharnaum {sb npr} = 
capillacee {adj} = 
capillar {adj} = vláskovitý
capillaria {sb} = 
capillarisar {vb} = 
capillaritate {sb} = 
capillaritis {sb} = 
capillaroscopia {sb} = 
capillatura {sb} = srst
capillo {sb} = vlasy
capillo {sb} = vlas
capillute {adj} = 
capistro {sb} = čenich
capistro {sb} = ohlávka
capistro {sb} = roubík
capital {adj} = hlavní město
capital {adj} = kapitál
capital {sb} = hlavní město
capital {sb} = kapitál
capitalisabile {adj} = 
capitalisar {vb} = vydělávat
capitalisar {vb} = kapitalizovat
capitalisation {sb} = 
capitalismo {sb} = kapitalismus
capitalista {sb} = kapitalistický
capitalista {adj} = kapitalistický
capitalistic {adj} = 
capitanar {vb} = kapitánovat (velet)
capitania {sb} = 
capitano {sb} = kapitán
capitate {adj} = 
capitation {sb} = 
capite {sb} = hlava
capite {sb} = horní díl
capitello {sb} = 
capitiera {sb} = 
capitolin {adj} = 
Capitolio {sb npr} = 
capitolio {sb} = 
capitular {adj} = kapitulovat
capitular {vb} = kapitulovat
capitulation {sb} = kapitulace
capitulo {sb} = kapitola
capo {sb} = mys
capon {sb} = kapoun
caponar {vb} = 
caponiera {sb} = 
caporal {sb} = desátník
caporal {sb} = kaprál
capoverdian {adj} = 
capoverdiano {sb} = 
cappa {sb} = kapuce
cappa {sb} = pelerína
cappella {sb} = kaple
cappellania {sb} = 
cappellano {sb} = kaplan
cappelleria {sb} = kloboučnictví
cappellero {sb} = 
cappelletto {sb} = 
cappelliera {sb} = 
cappellina {sb} = 
cappello {sb} = klobouk
cappero {sb} = 
cappotta {sb} = kapota
cappotta {sb} = čepec s vázáním pod krkem
cappotta {sb} = odnímatelný kryt
cappotto {sb} = kapota
cappotto {sb} = přehoz
cappotto {sb} = přikrytí
cappucietto {sb} = 
cappucina {sb} = 
cappucino {sb} = 
cappucio {sb} = kapuce
capra {sb} = koza
caprella {sb} = 
capreola {sb} = 
capreoletto {sb} = 
capreolo {sb} = srnec
capreolo {sb} = srnka
caprero {sb} = 
capretto {sb} = kůzle
capric {adj} = 
capricio {sb} = vrtoch
capricio {sb} = výstřednost
capricio {sb} = rozmar
capriciose {adj} = vrtošivý
capriciose {adj} = náladový
capriciose {adj} = rozmarný
capriciose {adj} = nevyzpytatelný
capriciositate {sb} = svéhlavost
capricorno {sb} = kozoroh
Capricorno {sb npr} = kozoroh
caprificar {vb} = 
caprification {sb} = 
caprifigo {sb} = 
caprifoliaceas {sb pl} = 
caprifolio {sb} = zimolez
capril {sb} = 
caprimulgo {sb} = 
caprin {adj} = kozí
capriola {sb} = 
capro {sb} = kozel
capro {sb} = koza
caproic {adj} = 
caprylic {adj} = 
capsella {sb} = 
capsico {sb} = 
capsula {sb} = uzávěr lahve
capsula {sb} = uzávěr
capsula {sb} = víčko
capsula {sb} = kapsle
capsulage {sb} = 
capsular {adj} = zazátkovat
capsular {vb} = zazátkovat
capsulator {sb} = 
capsulifere {adj} = 
captar {vb} = zlákat
captar {vb} = chytit
captation {sb} = získání
caption {sb} = úskok
caption {sb} = klam
caption {sb} = chytání
captiose {adj} = úskočný
captivar {vb} = zachytit
captivar {vb} = zajmout
captivar {vb} = zatýkat
captivar {vb} = upoutat
captive {adj} = zajat
captive {adj} = zajatý
captivitate {sb} = zajetí
captivo {sb} = zajatec
captivo {sb} = zajetí
captura {sb} = zajetí
captura {sb} = zatčení
captura {sb} = chytání
capturabile {adj} = 
capturar {vb} = ukořistit
capybara {sb} = 
car {adj} = drahý
car {adj} = milý
carabina {sb} = puška
carabinero {sb} = 
carabo {sb} = 
caraca {sb} = 
caracal {sb} = 
caracol {sb} = 
caracolar {vb} = 
caragana {sb} = 
carambola {sb} = 
carambolar {vb} = 
carambolina {sb} = 
caramelisar {vb} = 
caramelisation {sb} = 
caramello {sb} = karamel
carapace {sb} = krunýř
carassiovulgar {sb} = 
carat {sb} = karát
caravana {sb} = karavan
caravanero {sb} = 
caravanning {sb} = 
caravanseralio {sb} = 
caravella {sb} = 
carbocation {sb} = 
carbocyclic {adj} = 
carboglycerina {sb} = 
carbohemoglobina {sb} = 
carbohydrato {sb} = 
carbochimia {sb} = 
carbolic {adj} = 
carbon {sb} = uhlí
carbon {sb} = uhlík
carbonado {sb} = 
carbonatar {vb} = 
carbonatation {sb} = 
carbonato {sb} = 
carbonero {sb} = uhlíř
carbonic {adj} = 
carboniera {sb} = uhelný důl
carboniera {sb} = důl
carbonifere {adj} = 
carbonifero {sb} = 
carbonisar {vb} = spálit
carbonisation {sb} = 
carbonose {adj} = 
carbonyl {sb} = 
carborundum {sb} = 
carbotherapia {sb} = 
carboxyl {sb} = 
carboxylase {sb} = 
carboxylic {adj} = 
carbuncular {adj} = 
carbunculo {sb} = 
carbunculose {adj} = 
carburante {sb} = 
carburar {vb} = 
carburation {sb} = 
carburator {sb} = karburátor
carburo {sb} = karbid
carcassa {sb} = zdechlina
carceolaria {sb} = 
carcerar {vb} = uvěznit
carcerari {adj} = 
carceration {sb} = 
carcerato {sb} = 
carcere {sb} = vězení
carcere {sb} = žalářník
carcerero {sb} = žalářník
carcerologic {adj} = 
carcinogene {adj} = 
carcinolyse {sb} = 
carcinolysis {sb} = 
carcinolytic {adj} = 
carcinolytico {sb} = 
carcinoma {sb} = rak. nádor
carcinomatose {adj} = 
carcinophobia {sb} = 
cardamine {sb} = 
cardamomo {sb} = 
Cardan {sb npr} = 
cardan {sb} = 
cardanic {adj} = 
cardar {vb} = 
cardata {sb} = 
cardator {sb} = 
cardatura {sb} = 
carderia {sb} = 
cardia {sb} = 
cardiac {adj} = srdeční
cardiaco {sb} = 
cardial {adj} = 
cardialgia {sb} = 
cardialgic {adj} = 
cardigan {sb} = 
cardinal {adj} = základní
cardinal {adj} = hlavní-podstatný
cardinal {adj} = kardinální
cardinal {adj} = kardinál
cardinal {sb} = základní
cardinal {sb} = hlavní-podstatný
cardinal {sb} = kardinální
cardinal {sb} = kardinál
cardinalato {sb} = 
cardinalicie {adj} = 
cardine {sb} = závěs
cardine {sb} = pant
cardiocarpe {adj} = 
cardiogramma {sb} = 
cardiographia {sb} = 
cardiographo {sb} = 
cardiochirurgia {sb} = 
cardiochirurgic {adj} = 
cardiochirurgo {sb} = 
cardioide {sb} = 
cardiologia {sb} = 
cardiologic {adj} = 
cardiologo {sb} = 
cardiomegalia {sb} = 
cardiopatha {sb} = 
cardiopathia {sb} = 
cardiopetale {adj} = 
cardioplegia {sb} = 
cardiopulmonar {adj} = 
cardiosclerose {sb} = 
cardiosclerosis {sb} = 
cardioscopio {sb} = 
cardiosepale {adj} = 
cardiotomia {sb} = 
cardiotonic {adj} = 
cardiotonico {sb} = 
cardiovascular {adj} = 
carditis {sb} = 
cardo {sb} = bodlák
cardoide {sb} = 
cardoide {adj} = 
carduelo {sb} = 
carduo {sb} = 
carentia {sb} = schodek
carentia {sb} = újma
carentia {sb} = nouze
carentia {sb} = nedostatek
carential {adj} = 
carer {vb} = chybět
carer {vb} = postrádat
caressa {sb} = mazlení se
caressa {sb} = laskání
caressar {vb} = laskat
caressar {vb} = mazlit
caressar {vb} = hladit
caressar {vb} = hýčkat
caressar {vb} = pohladit
carex {sb} = 
carga {sb} = úkol
carga {sb} = náklad
carga {sb} = břímě
carga {sb} = břemeno
carga {sb} = povinnost
carga {sb} = poplatek
carga {sb} = nálož
cargalitteras {sb} = 
cargamento {sb} = 
cargapapiros {sb} = těžítko
cargar {vb} = zatížit
cargar {vb} = nabít
cargar {vb} = naplnit
cargar {vb} = naložit
cargate {adj} = naložený
cargate {adj} = plný
cargator {sb} = 
cargatorio {sb} = 
cargo {sb} = břemeno
cargo {sb} = náklad
cari {sb} = kari
cariar {vb} = rozpadat se
cariate {adj} = shnilý
caribe {sb} = karibský
caribe {adj} = karibský
caribu {sb} = 
caricatura {sb} = karikatura
caricatural {adj} = 
caricaturar {vb} = karikovat
caricaturista {sb} = karikaturista
carice {sb} = 
carie {sb} = zubní kaz
carie {sb} = hniloba
carie {sb} = kaz
carillon {sb} = zvonková hra
carillonamento {sb} = 
carillonar {vb} = 
carillonator {sb} = 
carina {sb} = okr
carinage {sb} = 
carinar {vb} = 
carinate {adj} = 
carinatifolie {adj} = 
carinatisepale {adj} = 
carinifere {adj} = 
Carinthia {sb npr} = 
cariogene {adj} = 
cariose {adj} = 
cariositate {sb} = 
caritabile {adj} = laskavý
caritabile {adj} = charitativní
caritate {sb} = charita
caritate {sb} = láska k bližnímu
caritative {adj} = 
carlina {sb} = 
carlinga {sb} = 
carlismo {sb} = 
carlista {adj} = 
carlista {sb} = 
carmagnole {sb} = 
carmelita {sb} = 
carmesin {adj} = karmínový
carmesino {sb} = karmín
carminative {adj} = 
carminativo {sb} = 
carminee {adj} = 
carmino {sb} = 
carnage {sb} = krveprolití
carnal {adj} = tělesný
carnalitate {sb} = 
carnation {sb} = barva pleti
carnation {sb} = pleť
carnaval {sb} = 
carnavalesc {adj} = 
carne {sb} = maso
carne {sb} = dužina
carnet {sb} = 
carniera {sb} = 
carnificar se {vb} = 
carnification {sb} = 
carnifice {sb} = kat
carniforme {adj} = 
carnivore {adj} = masožravý
carnivoro {sb} = 
carnophobia {sb} = 
carnose {adj} = 
carnositate {sb} = 
carnute {adj} = 
Carola {sb npr} = 
Carolina {sb npr} = 
carolinge {adj} = 
carolingian {adj} = 
Carolo {sb npr} = 
caronia {sb} = zdechlina
caronia {sb} = mršina
caroniose {adj} = 
carophylliero {sb} = 
carophyllo {sb} = 
carosello {sb} = karusel
carosello {sb} = kruhový objezd
carosello {sb} = kolotoč
carota {sb} = mrkev
carotide {sb} = 
carotidee {adj} = 
carotidian {adj} = 
carotina {sb} = 
carpa {sb} = kapr
carpaccio {sb} = 
carpal {adj} = 
Carpates {sb npr pl} = 
carpatic {adj} = 
carpellar {adj} = 
carpello {sb} = 
carpentar {vb} = 
carpenteria {sb} = tesařství
carpentero {sb} = tesař
carpetta {sb} = 
carpicultor {sb} = 
carpicultura {sb} = 
carpino {sb} = 
carpo {sb} = zápěstí
carpo {sb} = nárt
carpocapsa {sb} = 
carpologia {sb} = 
carpophora {sb} = 
carpospora {sb} = 
carrafa {sb} = džbánek
carrafa {sb} = karafa
carrara {sb} = 
carrear {vb} = tahnout vůz
carrero {sb} = 
carretta {sb} = trakař
carretta {sb} = vozík
carretta {sb} = dvoukolák
carretta {sb} = kára
carretta {sb} = kolečko
carrettata {sb} = fůra
carrettero {sb} = 
carriera {sb} = závodní dráha
carriera {sb} = závod
carriera {sb} = kariéra
carriera {sb} = povolání
carrierismo {sb} = 
carrierista {sb} = 
carro {sb} = vozidlo
carro {sb} = vůz
carro {sb} = vagón
carro {sb} = vozík
carro {sb} = nákladní vůz
carro {sb} = kára
carro {sb} = náklaďák
carrossa {sb} = kočár
carrossata {sb} = 
carrosseria {sb} = karoserie
carrossero {sb} = kočí
carrossetta {sb} = 
carruba {adj} = 
carrubo {sb} = 
carta {sb} = mapa
carta {sb} = karta
cartar {vb} = kreslit
cartel {sb} = kartel
cartelisar {vb} = 
cartelisation {sb} = 
cartelista {sb} = 
carter {sb} = jímka
cartero {sb} = 
cartesian {adj} = 
cartesianismo {sb} = 
cartesiano {sb} = 
Carthagine {sb npr} = 
carthaginese {adj} = 
carthaginese {sb} = 
Carthago {sb npr} = 
carthamo {sb} = 
cartiera {sb} = peněženka
cartilagine {sb} = chrupavka
cartilaginose {adj} = 
cartogramma {sb} = 
cartographia {sb} = 
cartographic {adj} = 
cartographo {sb} = 
cartomante {sb} = věštec z karet
cartomantia {sb} = 
cartometria {sb} = 
cartometric {adj} = 
carton {sb} = lepenková krabice
carton {sb} = krabice
carton {sb} = karikatura
carton {sb} = lepenka
cartonage {sb} = 
cartonar {vb} = 
cartoneria {sb} = 
cartonero {sb} = 
cartoon {sb} = 
cartoonista {sb} = 
cartotheca {sb} = 
cartucha {sb} = kartuše
cartucha {sb} = kazeta
cartucheria {sb} = 
cartuchiera {sb} = 
cartulario {sb} = 
cartulero {sb} = 
cartusan {adj} = 
Cartusia {sb npr} = 
cartusian {adj} = 
cartusiano {sb} = 
cartusio {sb} = 
caruncula {sb} = 
carvi {sb} = 
carvifolie {adj} = 
carwash {sb} = 
Caryas {sb npr} = 
caryatide {sb} = 
caryocinese {sb} = 
caryocinesis {sb} = 
caryocinetic {adj} = 
caryogenese {sb} = 
caryogenesis {sb} = 
caryologia {sb} = 
caryolyse {sb} = 
caryolysis {sb} = 
caryophyllaceas {sb pl} = 
caryophyllo {sb} = 
caryoplasma {sb} = 
caryopse {sb} = 
caryopsis {sb} = 
caryotheca {sb} = 
caryotypo {sb} = 
casa {sb} = dům
casa {sb} = obydlí
casa {sb} = podnik
casa {sb} = příbytek
casaca {sb} = 
casamata {sb} = 
casbah {sb} = 
cascada {sb} = vodopád
cascada {sb} = stupňování
cascada {sb} = kaskáda
cascadar {vb} = 
casco {sb} = přilba
caseeria {sb} = 
caseero {sb} = 
caseiera {sb} = 
caseificar {vb} = 
caseification {sb} = 
caseiforme {adj} = 
caseina {sb} = 
caseo {sb} = sýr
caseose {adj} = 
caserna {sb} = kasárny
casernamento {sb} = 
casernar {vb} = ubytovat v kasarnách
casernero {sb} = 
casetta {sb} = 
cash {adv } = 
cash-flow {sb} = 
caschetto {sb} = 
casino {sb} = kasino
caso {sb} = pád (gramatický)
caso {sb} = případ (zdravotní)
caso {sb} = případ
caso {sb} = pád
caspie {adj} = 
Caspio {sb npr} = 
cassa {sb} = truhla
cassa {sb} = krabice
cassa {sb} = rakev
cassa {sb} = pokladna
cassa {sb} = pouzdro
cassar {vb} = vložit dovnitř
cassar {vb} = zrušit
cassar {vb} = tlouci
cassar {vb} = kasírovat
cassata {sb} = 
cassation {sb} = 
cassava {sb} = 
casse {adj} = dutý
casse {adj} = propast
casse {adj} = prázdný
casseria {sb} = 
cassero {sb} = pokladní
cassero {sb} = pokladník
casserola {sb} = hrnec na omáčku
casserola {sb} = pánev
cassetta {sb} = kazeta
cassettophono {sb} = 
cassida {sb} = 
cassista {sb} = sazeč
cassiterite {sb} = 
casta {sb} = kasta
castania {sb} = kaštan
castanicultura {sb} = 
castanie {adj} = kaštanový
castaniero {sb} = 
castanieto {sb} = 
castanietta {sb} = 
castanio {sb} = kaštan (jírovec)
caste {adj} = cudný
caste {adj} = čistý
castellano {sb} = správce zámku
castello {sb} = zámeček
castello {sb} = hrad
castigabile {adj} = 
castigamento {sb} = trestání
castigar {vb} = trestat
castigar {vb} = potrestat
castigation {sb} = potrestání
castigator {sb} = 
Castilia {sb} = 
castilian {adj} = 
castiliano {sb} = 
castitate {sb} = cudnost
castitate {sb} = čistota
castor {sb} = bobr
Castor {sb npr} = bobr
castoreo {sb} = 
castrametation {sb} = 
castrar {vb} = kastrovat
castrate {adj} = 
castration {sb} = kastrace
castrato {sb} = 
castrator {sb} = 
castrismo {sb} = 
castrista {adj} = 
castrista {sb} = 
casual {adj} = neformální
casualitate {sb} = 
casuarina {sb} = 
casuario {sb} = 
casuista {sb} = 
casuistic {adj} = 
casuistica {sb} = 
casula {sb} = 
casus belli {sb} = 
cata {adj} = každý
catabatic {adj} = 
catabolic {adj} = 
catabolismo {sb} = 
catabrosa {sb} = 
cataclysmic {adj} = 
cataclysmo {sb} = 
catacomba {sb} = 
catacombal {adj} = 
catacustica {sb} = 
catadioptric {adj} = 
catadioptrica {sb} = 
catadioptro {sb} = 
catadrome {adj} = 
catafalco {sb} = 
catachrese {sb} = 
catachresis {sb} = 
catalan {adj} = 
catalano {sb} = 
catalase {sb} = 
catalectic {adj} = 
catalepsia {sb} = 
cataleptic {adj} = 
cataleptico {sb} = 
catalogabile {adj} = 
catalogar {vb} = zapsat do seznamu
catalogar {vb} = katalogizovat
catalogation {sb} = 
catalogator {sb} = 
catalogo {sb} = katalog
Catalonia {sb npr} = 
catalpa {sb} = 
catalysar {vb} = 
catalysator {sb} = 
catalyse {sb} = 
catalysis {sb} = 
catalytic {adj} = 
catamaran {sb} = katamaran
catamnese {sb} = 
catamnesis {sb} = 
cataphonica {sb} = 
cataphorese {sb} = 
cataphoresis {sb} = 
cataplasma {sb} = obklad v nemoci
cataplasma {sb} = obklad (léčivý)
cataplexia {sb} = 
catapodio {sb} = 
catapulta {sb} = katapult
catapulta {sb} = prak
catapultabile {adj} = 
catapultamento {sb} = 
catapultar {vb} = katapultovat
cataracta {sb} = šedý zákal
cataracta {sb} = katarakt
catarrhal {adj} = 
catarrhin {adj} = 
catarrhino {sb} = 
catarrho {sb} = katar
catarrhose {adj} = 
catastral {adj} = 
catastrar {vb} = 
catastro {sb} = 
catastrophe {sb} = katastrofa
catastrophic {adj} = katastrofální
catastrophismo {sb} = 
catatonia {sb} = 
catatonic {adj} = 
catatonico {sb} = 
categorema {sb} = 
categorematic {adj} = 
categoria {sb} = kategorie
categorial {adj} = 
categoric {adj} = kategorické
categoric {adj} = kategorický
categoricitate {sb} = 
categorisar {vb} = 
categorisation {sb} = 
catechese {sb} = 
catechesis {sb} = 
catecheta {sb} = 
catechetic {adj} = 
catechetica {sb} = 
catechisar {vb} = 
catechisation {sb} = 
catechisator {sb} = 
catechismo {sb} = katechismus
catechista {sb} = 
catechistic {adj} = 
catecholamina {sb} = 
catechumenato {sb} = 
catechumeno {sb} = 
catena {sb} = řetěz
catena {sb} = rozsah
catenar {vb} = 
catenari {adj} = 
catenetta {sb} = 
catergol {sb} = 
catgut {sb} = 
cathare {adj} = 
catharic {adj} = 
Catharina {sb npr} = 
catharismo {sb} = 
catharo {sb} = 
catharsis {sb} = 
cathartic {adj} = 
cathartico {sb} = 
cathedra {sb} = křeslo
cathedra {sb} = katedra
cathedral {adj} = katedrála
cathedral {sb} = katedrála
cathepsina {sb} = 
catheter {sb} = 
catheterisar {vb} = 
catheterisation {sb} = 
catheterismo {sb} = 
catheto {sb} = 
cathetometria {sb} = 
cathetometro {sb} = 
cathodic {adj} = 
cathodo {sb} = katoda
cathodophono {sb} = 
catholic {adj} = katolický
catholicisar {vb} = 
catholicismo {sb} = katolicismus
catholicitate {sb} = 
catholico {sb} = katolík
catholisar {vb} = 
catch {sb} = 
catcher {sb} = 
cation {sb} = 
cationic {adj} = 
catoptric {adj} = 
catoptrica {sb} = 
catoptromantia {sb} = 
catran {sb} = dehet
catranar {vb} = dehtovat
catranate {adj} = 
catranator {sb} = 
catraneria {sb} = 
catranos {adj} = 
catta {sb} = kočka
cattesc {adj} = 
cattleya {sb} = 
catto {sb} = kočka
catto {sb} = kocour
catton {sb} = kotě
caucalis {sb} = 
Caucasia {sb npr} = 
caucasian {adj} = 
caucasiano {sb} = 
caucasic {adj} = 
Caucaso {sb npr} = 
cauda {sb} = copánek
cauda {sb} = fronta
cauda {sb} = ohon
cauda {sb} = ocas
caudal {adj} = 
cauda-rubie {sb} = 
caudatario {sb} = 
caudate {adj} = 
caudatifolie {adj} = 
caudicula {sb} = 
caudifere {adj} = 
caudifolie {adj} = 
caudiforme {adj} = 
caudipetale {adj} = 
cauchu {sb} = kaučuk
cauchu {sb} = guma
cauchu {sb} = pryž
caule {sb} = zelí
caule {sb} = kapusta
caulerapa {sb} = 
caulescente {adj} = 
cauliflor {adj} = 
caulifloria {sb} = 
cauliforme {adj} = 
caulinar {adj} = 
cauri {sb} = 
causa {sb} = kauza (právní)
causa {sb} = kauza
causa {sb} = příčina
causa {sb} = oblek
causal {adj} = 
causalgia {sb} = 
causalitate {sb} = 
causar {vb} = způsobit
causar {vb} = způsobit
causar {vb} = zapříčinit
causation {sb} = 
causative {adj} = 
causativo {sb} = 
causator {sb} = 
caustic {adj} = kousavý
caustic {adj} = kaustický
caustic {adj} = pichlavý
caustica {sb} = 
causticitate {sb} = 
caustico {sb} = 
caute {adj} = opatrný
cautela {sb} = úskok
cautela {sb} = lest
cautelar {vb} = 
cauterio {sb} = 
cauterisar {vb} = vypálit
cauterisar {vb} = spálit
cauterisation {sb} = 
caution {sb} = záruka
caution {sb} = kauce
cautional {adj} = 
cautionar {vb} = 
cautionario {sb} = 
cava {sb} = doupě
cava {sb} = jeskyně
cavalcabile {adj} = 
cavalcada {sb} = kavalerie
cavalcada {sb} = jízda na koni
cavalcar {vb} = jezdit
cavalcar {vb} = jezdit na koni
cavalcator {sb} = 
cavalla {sb} = klisna
cavalla {sb} = kobyla
cavalleresc {adj} = 
cavalleria {sb} = koňská jízda
cavalleria {sb} = kavalérie
cavalleria {sb} = kavalerie
cavallero {sb} = jezdec
cavallero {sb} = jezdec na koni
cavallero {sb} = rytíř
cavallerose {adj} = kavalírský
cavalletto {sb} = stojan
cavalletto {sb} = koník
cavallin {sb} = 
cavallo {sb} = kůň
cavallo-vapor {sb} = koňská síla
cavar {vb} = dělat dutinu
cavar {vb} = dlabat (dlátem)
cavatina {sb} = 
cavator {sb} = 
cave {adj} = zapadlý
cave {adj} = dutý
caverna {sb} = skrýš
caverna {sb} = jeskyně
caverna {sb} = dutina
cavernicola {sb} = 
cavernicole {adj} = 
cavernose {adj} = 
cavernositate {sb} = 
cavia {sb} = klec
caviar {sb} = kaviár
cavicorne {adj} = 
cavicorno {sb} = 
cavilia {sb} = kotník
cavilia {sb} = kolík
cavillar {vb} = slovíčkařit
cavillar {vb} = chytračit
cavillation {sb} = 
cavillator {sb} = 
cavillose {adj} = 
cavillositate {sb} = 
cavitate {sb} = dutina
cavitation {sb} = 
cavo {sb} = výmol
cavo {sb} = díra
cavo {sb} = otvor
cec {adj} = slepý
cecamente {adv} = 
cecar {vb} = oslnit
cecar {vb} = oslepnout
cecidio {sb} = 
cecidiologia {sb} = 
cecidiologic {adj} = 
cecidiologo {sb} = 
cecidomia {sb} = 
cecitate {sb} = slepota
ceco {sb} = slepec
ceder {vb} = vzdát se čeho
ceder {vb} = ustoupit
ceder {vb} = vzdát se
ceder {vb} = přenechat
ceder {vb} = poklesnout
ceder {vb} = poskytovat
ceder {vb} = rozejít se
ceder {vb} = převést
cedibile {adj} = 
cedibilitate {sb} = 
cedilla {sb} = 
ceditor {sb} = 
cedreto {sb} = 
cedro {sb} = cedr
Cedron {sb npr} = 
cedula {sb} = 
cedular {adj} = 
cegesimal {adj} = 
celamento {sb} = 
celar {vb} = schovat
celar {vb} = skrývat
celar {vb} = tajit
celastraceas {sb pl} = 
celastroscandente {sb} = 
celate {adj} = skrytý
celator {sb} = 
celebrante {sb} = 
celebrar {vb} = slavit
celebrar {vb} = oslavovat
celebration {sb} = oslava
celebrator {sb} = 
celebre {adj} = slavný
celebre {adj} = věhlasný
celebre {adj} = velkolepý
celebre {adj} = proslulý
celebritate {sb} = celebrita
celebritate {sb} = osobnost
celerar {vb} = 
celere {adj} = spěšný
celere {adj} = rychlý
celeritate {sb} = 
celesta {sb} = 
celeste {adj} = nebeský
celestial {adj} = 
Celestina {sb npr} = 
celestite {sb} = 
celiac {adj} = 
celibatari {adj} = 
celibataria {sb} = stará panna
celibatario {sb} = starý mládenec
celibatario {sb} = svobodný mládenec
celibatario {sb} = celibát
celibato {sb} = svobodný stav
celibato {sb} = celibát
celibe {adj} = svobodný
celibe {adj} = žijící v celibátu
celibe {adj} = nesezdaný (svobodný)
celibe {sb} = svobodný
celibe {sb} = žijící v celibátu
celibe {sb} = nesezdaný (svobodný)
cella {sb} = buňka
cella {sb} = cela
cellariero {sb} = 
cellario {sb} = sklep
cellario {sb} = vinný sklep
celle {pron} = 
cellite {sb} = 
cello {pron} = 
cellophan {sb} = celofán
cellula {sb} = buňka
cellular {adj} = 
cellulase {sb} = 
cellulitis {sb} = 
celluloide {sb} = 
cellulosa {sb} = 
cellulosic {adj} = 
cellulotherapia {sb} = 
celo {sb} = nebe
celo {sb} = nebesa
celosia {sb} = 
celse {adj} = vysoký
celsitude {sb} = výška
celsitude {sb} = vznešenost
celta {sb} = Kelt
celtibere {adj} = 
celtiberic {adj} = 
celtibero {sb} = 
celtic {adj} = keltský
celtisar {vb} = 
celtista {sb} = 
cembalista {sb} = 
cembalo {sb} = 
cementar {vb} = stmelit
cementate {adj} = 
cementation {sb} = 
cementeria {sb} = 
cemento {sb} = cement
cementose {adj} = 
cemeterial {adj} = 
cemeterio {sb} = hřbitov
cena {sb} = večeře
cenaculo {sb} = 
cenar {vb} = 
cenobio {sb} = 
cenobita {sb} = 
cenobitic {adj} = 
cenobitismo {sb} = 
Cenopegias {sb npr} = 
cenotaphio {sb} = 
cenotho {sb} = 
cenozoic {adj} = 
cenozoico {sb npr} = 
censer {vb} = sčítat lidi
censer {vb} = vzít
censer {vb} = cenzurovat
censimento {sb} = 
censitari {adj} = 
censo {sb} = sčítání lidu
censor {sb} = cenzor
censorato {sb} = 
censorial {adj} = 
censura {sb} = cenzura
censura {sb} = rozsudek
censurabile {adj} = 
censurar {vb} = vytýkat
censurar {vb} = cenzurovat
censurar {vb} = odsoudit
censurator {sb} = 
cent {sb} = cent
centaurea {sb} = 
centauric {adj} = 
centauro {sb} = 
Centauro {sb npr} = 
centavo {sb} = 
centena {sb} = 
centenari {adj} = 
centenario {sb} = sté výročí
centenario {sb} = stoleté výročí
centesimal {adj} = 
centesime {adj} = stý
centesimi {sb pl} = 
centesimo {sb} = setina
centiar {sb} = 
centibar {sb} = 
centigrade {adj} = stostupňový
centigrado {sb} = 
centigramma {sb} = 
centil {sb} = 
centilitro {sb} = centilitr
centime {sb} = 
centimetrar {vb} = 
centimetro {sb} = centimetr
centimo {sb} = 
centipede {adj} = 
centistereo {sb} = 
cento {sb} = sto
cento {num} = sto
centrage {sb} = 
central {adj} = centrální
central {adj} = elektrárna
central {sb} = centrální
central {sb} = elektrárna
centralisar {vb} = centralizovat
centralisation {sb} = centralizace
centralisator {adj} = 
centralisator {sb} = 
centralismo {sb} = 
centralista {adj} = 
centralista {sb} = 
centralitate {sb} = 
centrantho {sb} = 
centrar {vb} = 
centric {adj} = 
centricitate {sb} = 
centrifuga {sb} = 
centrifugar {vb} = 
centrifugate {adj} = 
centrifugation {sb} = 
centrifugato {sb} = 
centrifugator {sb} = 
centrifuge {adj} = 
centripete {adj} = 
centrisco {sb} = 
centrismo {sb} = 
centrista {adj} = 
centro {sb} = střed
centro {sb} = centrum
centro {sb} = centr
centroafrican {adj} = 
centroamerican {adj} = 
centroavante {sb} = 
centroclinal {adj} = 
centroeuropee {adj} = 
centroide {sb} = 
centromediano {sb} = 
centromero {sb} = 
centroscopia {sb} = 
centroscopic {adj} = 
centrosoma {sb} = 
cents {sb pl} = 
centumviral {adj} = 
centumvirato {sb} = 
centumviro {sb} = 
centuplar {vb} = 
centuple {adj} = stonásobný
centuplicar {vb} = 
centuplicate {adj} = 
centuplo {sb} = 
centuria {sb} = 
centurio {sb} = 
cenuro {sb} = 
cepa {sb} = cibule
cephalalgia {sb} = 
cephalalgic {adj} = 
cephalanthera {sb} = 
cephalantho {sb} = 
cephalic {adj} = 
cephalisation {sb} = 
cephalogramma {sb} = 
cephaloide {adj} = 
cephalometria {sb} = 
cephalometro {sb} = 
cephalopodo {sb} = 
cephalorachidian {adj} = 
cephalorhachidee {adj} = 
cephalosporina {sb} = 
cephalothorace {sb} = 
cepheide {sb} = 
Cepheo {sb npr} = 
cepula {sb} = 
cera {sb} = vosk
cerambyce {sb} = 
cerambyx {sb} = 
ceramic {adj} = keramický
ceramica {sb} = nádobí
ceramica {sb} = hrnčířství
ceramica {sb} = keramika
ceramista {sb} = keramik
ceramo {sb} = kamenina
ceramographia {sb} = 
cerar {vb} = voskovat
cerasina {sb} = 
ceraste {sb} = 
cerastio {sb} = 
cerate {adj} = 
cerato {sb} = 
ceratodo {sb} = 
ceratophyllaceas {sb pl} = 
ceratophylle {adj} = 
ceratophyllo {sb} = 
cerator {sb} = leštič
Cerbero {sb npr} = 
cerca {sb} = vyhledávání
cercabile {adj} = 
cercar {vb} = hledat
cercator {sb} = prospektor
cercatura {sb} = 
cercis {sb} = 
cercopitheco {sb} = 
cereal {adj} = obilní
cereal {adj} = obilnina
cereal {sb} = obilní
cereal {sb} = obilnina
cerealicultor {sb} = 
cerealicultura {sb} = 
cerebellar {adj} = 
cerebello {sb} = malý mozek
cerebellose {adj} = 
cerebellospinal {adj} = 
cerebral {adj} = 
cerebralisation {sb} = 
cerebralitate {sb} = 
cerebrar {vb} = 
cerebration {sb} = 
cerebritis {sb} = 
cerebro {sb} = mozek
cerebrocardiac {adj} = 
cerebroscopia {sb} = 
cerebrospinal {adj} = 
cerebrovascular {adj} = 
ceree {adj} = voskový
cerefolio {sb} = 
ceremonia {sb} = obřad
ceremonial {adj} = slavnostní
ceremonial {sb} = slavnostní
ceremoniario {sb} = 
ceremoniero {sb} = 
ceremoniose {adj} = obřadný
ceremoniositate {sb} = 
cereo {sb} = vosková svíčka
cereo {sb} = voskovice (svíčka)
cereria {sb} = 
cerero {sb} = 
Ceres {sb npr} = 
ceresia {sb} = třešeň
ceresie {adj} = 
ceresiero {sb} = strom třešeň
ceresieto {sb} = 
ceresina {sb} = 
cerifere {adj} = 
cerinthe {sb} = 
cerium {sb} = 
cerner {sb} = 
ceroferario {sb} = 
ceromantia {sb} = 
ceroplastic {adj} = 
ceroplastica {sb} = 
cerose {adj} = 
certe {adj} = určitý
certe {adj} = určitý.
certe {adj} = jistý
certe {pron} = určitý
certe {pron} = určitý.
certe {pron} = jistý
certificar {vb} = potvrdit
certification {sb} = potvrzení
certificato {sb} = záruka
certificato {sb} = certifikát
certificato {sb} = osvědčení
certificato {sb} = potvrzení
certificator {sb} = 
certitude {sb} = jistota
certo {adv} = určitě
certo {adv} = jistě
certo {adv} = jistý
certo {sb} = určitě
certo {sb} = jistě
certo {sb} = jistý
cerulee {adj} = 
cerumine {sb} = 
ceruminose {adj} = 
cerussa {sb} = 
cerussite {sb} = 
cerva {sb} = 
cervari {adj} = 
cervelata {sb} = 
cervical {adj} = 
cervicalgia {sb} = 
cervicapra {sb} = 
cervice {sb} = 
cervicitis {sb} = 
cervicodorsal {adj} = 
cervidos {sb pl} = 
cervin {adj} = 
cervino {sb} = kolouch
cervo {sb} = jelen
cesar {sb} = 
Cesare {sb npr} = 
cesaree {adj} = císařský
cesarismo {sb} = 
cesaropapismo {sb} = 
cesaropapista {adj} = 
cesaropapista {sb} = 
cesium {sb} = 
cessa-le-foco {sb} = 
cessante {adj} = zrušený
cessar {vb} = zastavit
cessar {vb} = ustat
cessar {vb} = přestanout
cessar {vb} = přestat
cessation {sb} = ustání
cessibile {adj} = snesitelný
cessibile {adj} = odnímatelný
cessibilitate {sb} = 
cession {sb} = odstoupení
cessionario {sb} = 
cesto {sb} = 
cestodos {sb pl} = 
cesura {sb} = 
cesural {adj} = 
cetacee {adj} = 
cetaceo {sb} = 
cetano {sb} = 
ceterach {sb} = 
cetere {adj} = druhý
cetere {adj} = ostatní
cetero {adv} = jinak
cetero {adv} = ostatně
ceterum {sb} = 
cetunculo {sb} = 
Ceylon {sb npr} = Cejlon
ceylonese {adj} = 
ceylonese {sb} = 
cg {sb} = 
cg {sb} = 
ci {adv} = 
cibari {adj} = 
cibolla {sb} = cibule
cibollina {sb} = 
ciborio {sb} = 
cicada {sb} = cikáda
cicatrice {sb} = jizva
cicatricial {adj} = 
cicatricose {adj} = 
cicatricula {sb} = 
cicatrisante {sb} = 
cicatrisar {vb} = zhojit
cicatrisar {vb} = zjizvizt
cicatrisate {adj} = 
cicatrisation {sb} = 
cicco {sb} = 
cicendiafiliforme {sb} = 
cicere {sb} = 
cicero {sb} = 
Ciceron {sb} = 
cicerone {sb} = 
ciceronian {adj} = 
ciceronianismo {sb} = 
cicindela {sb} = 
ciconia {sb} = čáp
cicuta {sb} = 
cicutina {sb} = 
cidra {sb} = jablečné víno
cidra {sb} = jablečný mošt
cifra {sb} = šifra
cifra {sb} = cifra
cifrar {vb} = 
cifrate {adj} = 
cigarreria {sb} = trafika
cigarrero {sb} = 
cigarretta {sb} = 
cigarriera {sb} = 
cigarro {sb} = doutník
cichorea {sb} = čekanka (kávovina)
cichorea {sb} = cikorka
cichorio {sb} = 
ciliar {adj} = 
ciliate {adj} = 
ciliatifolie {adj} = 
ciliation {sb} = 
ciliatipetale {vb} = 
ciliato {sb} = 
cilicio {sb} = 
cilifere {adj} = 
cilio {sb} = brva
cilio {sb} = řasa (oční)
cilio {sb} = řasa
cimicaria {sb} = 
cimice {sb} = štěnice
cimice {sb} = chyba
cimice {sb} = napínáček
cimice {sb} = připínáček
cimicose {adj} = 
cinctura {sb} = opasek
cinctura {sb} = pas
cinctura {sb} = pásek
cinctura {sb} = pás
cincturar {vb} = připásat
cincturon {sb} = břišní pás
cine {sb} = kino
cineasta {sb} = 
cinema {sb} = kino
cinemascope {sb} = 
cinematheca {sb} = 
cinematic {adj} = 
cinematica {sb} = 
cinematographia {sb} = 
cinematographic {adj} = 
cinematographo {sb} = promítačka
cinephile {adj} = 
cinephilo {sb} = 
cinerama {sb} = 
cinerar {vb} = 
cinerari {adj} = 
cineraria {sb} = 
cinerate {adj} = 
cinere {sb} = oharek
cinere {sb} = popel
cineree {adj} = 
cineriera {sb} = popelník
cineriero {sb} = popelník
cinerite {sb} = 
cinerose {adj} = 
cinese {sb} = 
cinesthesia {sb} = 
cinesthetic {adj} = 
cinetic {adj} = kinetický
cinetica {sb} = kinetika
cinetoscopio {sb} = 
cingalese {adj} = cejlonský
cingalese {sb} = cejlonský
cinger {vb} = pás
cinger {vb} = obklíčit
cinger {vb} = opásat
cingula {sb} = řemen (opasek)
cingular {vb} = 
cinchona {sb} = 
cinchonina {sb} = 
cinchonismo {sb} = 
cinnabare {sb} = 
cinnamomo {sb} = 
cinquanta {num} = padesát
cinquantena {sb} = 
cinquantenari {adj} = 
cinquantenario {sb} = 
cinquantesime {num} = padesátý
cinquantesimo {sb} = padesátka
cinque {num} = pět
cinquefolio {sb} = 
cintra {sb} = 
cipollino {sb} = 
cippo {sb} = 
circa {adv} = zhruba
circa {adv} = kolem
circa {adv} = asi
circa {adv} = přibližně
circa {adv} = okolo
circa {prep} = zhruba
circa {prep} = kolem
circa {prep} = asi
circa {prep} = přibližně
circa {prep} = okolo
circadian {adj} = 
circaeto {sb} = 
Circassia {sb} = 
circassian {adj} = 
circassiano {sb} = 
circense {adj} = 
circinate {adj} = 
Circino {sb npr } = 
circo {sb} = cirkus
circuir {vb} = jít kolem
circuir {vb} = jít okolo
circuition {sb} = 
circuito {sb} = obvod
circular {adj} = kolovat
circular {adj} = kruhový
circular {adj} = oběžník
circular {adj} = obíhat
circular {sb} = kolovat
circular {sb} = kruhový
circular {sb} = oběžník
circular {sb} = obíhat
circular {vb} = kolovat
circular {vb} = kruhový
circular {vb} = oběžník
circular {vb} = obíhat
circularitate {sb} = 
circulation {sb} = oběh
circulation {sb} = provoz
circulatori {adj} = 
circulo {sb} = kružnice
circulo {sb} = kruh
circum {prep} = 
circumambiente {adj} = 
circumboreal {adj} = 
circumcider {vb} = obřezat
circumcise {adj} = 
circumcision {sb} = obřízka
circumciso {sb} = 
circumduction {sb} = 
circumerrar {vb} = chodit okolo
circumferente {adj} = 
circumferentia {sb} = obvod
circumferential {adj} = 
circumferer {vb} = obejmout
circumferer {vb} = obkružit
circumflecter {vb} = 
circumflexe {adj} = ohnutý
circumflexion {sb} = 
circumfluente {adj} = 
circuminsular {adj} = 
circumjacente {adj} = 
circumjacentia {sb} = 
circumjacer {vb} = 
circumlocution {sb} = 
circumlocutori {adj} = 
circumloquer {vb} = 
circumlunar {adj} = 
circumnavigabile {adj} = 
circumnavigar {vb} = 
circumnavigation {sb} = 
circumnavigator {sb} = 
circumpolar {adj} = 
circumscriber {vb} = 
circumscription {sb} = 
circumserrate {adj} = 
circumsolar {adj} = 
circumspecte {adj} = střežený
circumspecte {adj} = podezřelý
circumspecte {adj} = obezřetný
circumspection {sb} = obezřetnost
circumspection {sb} = opatrnost
circumstante {adj} = náhodný divák
circumstante {sb} = náhodný divák
circumstantia {sb} = okolnost
circumstantial {adj} = nahodilý
circumstantialitate {sb} = 
circumstantiar {vb} = 
circumstantiate {adj} = 
circumstar {vb} = stát dokola
circumstar {vb} = obklopit
circumterrestre {adj} = 
circumvagar {vb} = 
circumvallar {vb} = 
circumvallate {adj} = 
circumvallation {sb} = 
circumvenir {vb} = obejít
circumvesuvian {adj} = 
circumvicin {adj} = 
circumvolution {sb} = 
circumvolver {vb} = 
circumzenital {adj} = 
cirrhose {sb} = 
cirrhosis {sb} = 
cirrhotic {adj} = 
cirrhotico {sb} = 
cirrifere {adj} = 
cirriflor {adj} = 
cirriforme {adj} = 
cirripedes {sb pl} = 
cirro {sb} = 
cirrocumulo {sb} = 
cirrose {adj} = 
cirrostrato {sb} = 
cirsio {sb} = 
cis {prep} = z této strany
cisalpin {adj} = 
cisatlantic {adj} = 
cisellar {vb} = rýt (dlátem)
cisellator {sb} = 
cisellatura {sb} = 
cisello {sb} = dláto
cismontan {adj} = 
cisorios {sb pl} = vidlice
cisorios {sb pl} = nůžky
cissoide {sb} = 
cistaceas {sb pl} = 
cisterciense {adj} = 
cisterciense {sb} = 
cisterna {sb} = cisterna
cis-trans {adj} = 
cistron {sb} = 
citabile {adj} = 
citadella {sb} = pevnost
citar {vb} = citovat
citar {vb} = přivolat
citatanitate {sb} = 
citatano {sb} = měšťan
citatano {sb} = občan
citate {sb} = město
citation {sb} = citát
citation {sb} = citace
citator {sb} = 
citello {sb} = 
cithera {sb} = 
citherista {sb} = 
citrato {sb} = 
citric {adj} = 
citricolor {adj} = 
citrin {adj} = citrónový
citrina {sb} = 
citrino {sb} = 
citro {sb} = citrón
citronada {sb} = citronáda
citronella {sb} = 
citroniero {sb} = 
citronina {sb} = 
cive {sb} = občan
civet {sb} = 
civetta {sb} = 
civic {adj} = civilní
civic {adj} = občanský
civil {adj} = civil
civil {adj} = civilní
civil {adj} = občanský
civil {sb} = civil
civil {sb} = civilní
civil {sb} = občanský
civilisabile {adj} = 
civilisar {vb} = civilizovat
civilisate {adj} = 
civilisation {sb} = civilizace
civilisator {sb} = 
civilista {sb} = 
civilitate {sb} = 
civilmente {adv} = 
civismo {sb} = 
cl {sb} = 
cl {sb} = 
clac {interj} = klapot
claccamento {sb} = 
claccar {vb} = 
cladio {sb} = 
cladismo {sb} = 
cladistic {adj} = 
cladomania {sb} = 
cladonia {sb} = 
claffo {sb} = 
clamar {vb} = volat
clamar {vb} = křičet
clamator {sb} = 
clamor {sb} = křik
clamor {sb} = poprask
clamorose {adj} = 
clan {sb} = klan
clandestin {adj} = tajný
clandestin {adj} = kradmý
clandestinitate {sb} = 
clanic {adj} = 
claque {sb} = 
claqueur {sb} = 
clar {adj} = jasný
clar {adj} = čistý
clara {sb} = jasný
Clara {sb npr} = jasný
clarabella {sb} = 
clarar {vb} = vyjasnit
clarar {vb} = vysvětlit
clarette {adj} = 
claretto {sb} = barva bordó
clariera {sb} = 
clarificante {adj} = 
clarificar {vb} = objasnit
clarification {sb} = vyjasnění
clarificator {sb} = 
clarinettista {sb} = 
clarinetto {sb} = klarinet
clarinista {sb} = 
clarino {sb} = 
clarissa {sb} = 
Clarissa {sb npr} = 
claritate {sb} = jasnost
claritate {sb} = průzračnost
clarividente {adj} = viditelný
clarividentia {sb} = viditelnost
clarkia {sb} = 
claro {sb} = 
clarobscuro {sb} = 
clasma {sb} = 
classamento {sb} = 
classar {vb} = 
classe {sb} = třída
classic {adj} = klasický
classicisar {vb} = 
classicismo {sb} = 
classicistic {adj} = 
classico {sb} = klasika
classificabile {adj} = 
classificar {vb} = třídit
classificar {vb} = klasifikovat
classificar {vb} = hodnotit
classification {sb} = klasifikace
classificator {sb} = třídič
classificatori {adj} = 
clastic {adj} = 
clastomania {sb} = 
claude {adj} = křivý
claude {adj} = chromý
claudeporta {sb} = 
clauder {vb} = zavřít
claudibile {adj} = 
claudicante {adj} = 
claudicar {vb} = kulhat
claudication {sb} = kulhavost
clause {adj} = uzavřený
clause {adj} = zavřený
clause {adj} = zavřeno
clausibile {adj} = 
clausilia {sb} = 
clauso {sb} = 
claustral {adj} = 
claustrar {vb} = 
claustro {sb} = klášter
claustrophobe {sb} = 
claustrophobia {sb} = klaustrofobie
claustrophobic {adj} = 
claustrophobo {sb} = 
clausula {sb} = klauzule
clausura {sb} = uzavření
clausura {sb} = uzavřený prostor
clausura {sb} = uzavřené místo
clausura {sb} = klášter
clausura {sb} = pero
clausurar {vb} = uzavřít
clava {sb} = 
clavar {vb} = přibít
clavaria {sb} = 
clave {sb} = klíčový
clave {sb} = klíč
clavero {sb} = 
clavicula {sb} = klíční kost
clavicular {adj} = 
clavicymbalo {sb} = 
claviera {sb} = 
claviero {sb} = klávesnice
claviero {sb} = keyboard
claviforme {adj} = 
clavichordio {sb} = 
clavo {sb} = hřebík
clavo {sb} = cvoček
clavo {sb} = nehet
clavo {sb} = připínáček
claytonia {sb} = 
clearing {sb} = 
clearinghouse {sb} = 
cleistogame {adj} = 
cleistogamia {sb} = 
cleistogamic {adj} = 
cleistogramma {sb} = 
clematis {sb} = 
clemente {adj} = shovívavý
clemente {adj} = shovívaný
clemente {adj} = milosrdný
clemente {adj} = laskavý
clementia {sb} = shovívavost
clementia {sb} = milost
clementia {sb} = jemnost
clementina {sb} = 
clementiniero {sb} = 
clepsydra {sb} = 
cleptomane {adj} = 
cleptomania {sb} = 
cleptomano {sb} = 
clerical {adj} = duchovenský
clericalismo {sb} = 
clericato {sb} = 
clerico {sb} = kněz
clero {sb} = duchovenstvo
clero {sb} = klér
clethra {sb} = 
clic {interj} = klik
clic {sb} = klik
cliccar {vb} = kliknout (myší)
clic-clac {sb} = 
clic-clac {interj} = 
cliente {sb} = zákazník
cliente {sb} = klient
clientela {sb} = zákaznictvo
clientela {sb} = klientela
clientelismo {sb} = 
clichar {vb} = 
cliché {sb} = 
climacteric {adj} = 
climacterio {sb} = 
climate {sb} = klimatické
climatic {adj} = 
climatisar {vb} = 
climatisation {sb} = klimatizace
climatisator {sb} = 
climatogramma {sb} = 
climatologia {sb} = 
climatologic {adj} = 
climatologista {sb} = 
climatologo {sb} = 
climatopathologia {sb} = 
climatotherapia {sb} = 
climax {sb} = 
clinar {vb} = vadnout
clinar {vb} = naklánět
clinic {adj} = klinický
clinica {sb} = klinika
clinico {sb} = 
clinker {sb} = 
clinographo {sb} = 
clinometro {sb} = 
clinopodio {sb} = 
clinoscopio {sb} = 
clintonia {sb} = 
clip {sb} = 
clipper {sb} = 
clique {sb} = 
clitocybe {sb} = 
clitoride {sb} = klitoris
clitoridectomia {sb} = 
clitoris {sb} = 
clitorismo {sb} = 
clivia {sb} = 
clivicola {sb} = 
clivina {sb} = 
cloaca {sb} = výpusť
cloaca {sb} = kloaka
cloaca {sb} = kanál
cloacal {adj} = 
clon {sb} = 
clonage {sb} = 
clonal {adj} = 
clonar {vb} = 
clonation {sb} = 
clonic {adj} = 
clonus {sb} = 
close reading {sb} = 
clown {sb} = klaun
clowneria {sb} = 
clownesc {adj} = 
club {sb} = klub
clubista {sb} = 
clucca {sb} = 
cluccar {vb} = 
cluniacense {adj} = 
cluniacense {sb} = 
clysma {sb} = 
clyster {sb} = 
cm {sb} = 
cm {sb} = 
cnidario {sb} = 
coaccusato {sb} = 
coacervation {sb} = 
coacervato {sb} = 
coaction {sb} = donucení
coactive {adj} = 
coadjutor {sb} = 
coadjuvante {adj} = 
coadjuvar {vb} = 
coadministrator {sb} = 
coager {vb} = donutit
coagulabile {adj} = 
coagulabilitate {sb} = 
coagulante {sb} = 
coagular {vb} = vysrážet se
coagular {vb} = koagulovat
coagulase {sb} = 
coagulate {adj} = 
coagulation {sb} = 
coagulator {sb} = 
coagulo {sb} = 
coalescente {sb} = 
coalescentia {sb} = 
coalescer {vb} = 
coalisar {vb} = sdružit
coalition {sb} = koalice
coaltar {sb} = 
coaptation {sb} = 
coarctation {sb} = 
coarde {adj} = zbabělý
coarde {adj} = bázlivý
coardia {sb} = zbabělost
coardo {sb} = zbabělec
coassecurantia {sb} = 
coassecurar {vb} = 
coassecurator {sb} = 
coassociato {sb} = 
coautor {sb} = 
coax {sb} = kuňk
coaxamento {sb} = skřehot
coaxar {vb} = kuňkat
coaxial {adj} = koaxiální
cobalamina {sb} = 
cobalt {sb} = 
cobaltic {adj} = 
cobaltifere {adj} = 
cobaltite {sb} = 
cobea {sb} = 
cobelligerente {adj} = 
cobelligerente {sb} = 
cobelligerentia {sb} = 
Coblenz {sb npr} = 
cobol {sb} = 
cobra {sb} = kobra
coca {sb} = kuchařka
coca-cola {sb} = 
cocaina {sb} = kokain
cocainisar {vb} = 
cocainisation {sb} = 
cocainismo {sb} = 
cocainomania {sb} = 
cocainomano {sb} = 
Cocania {sb} = 
cocarda {sb} = 
coccinella {sb} = slunéčko sedmitečné
cocco {sb} = 
coccyge {sb} = 
coccygeal {adj} = 
coccyx {sb} = 
cocer {vb} = vařit (jídla)
cocer {vb} = vařit
cocer {vb} = vyvařovat
cocina {sb} = kuchyně
cocina {sb} = kuchyň
cocina {sb} = kuchařství
cocinar {vb} = vařit
cocinar {vb} = kuchařit
cocinero {sb} = kuchař
cockney {sb} = 
cocktail {sb} = koktejl
coclea {sb} = slimák
coclea {sb} = hlemýžď
coclear {sb} = naběračka
coclear {sb} = lžíce
coclear {adj} = naběračka
coclear {adj} = lžíce
coclearata {sb} = lžíce něčeho
coclearetto {sb} = 
coclearia {sb} = 
cocleariforme {adj} = 
cocleate {adj} = 
coco {sb} = kokosový ořech
coco {sb} = kokosový strom
coco {sb} = kuchař
cocon {sb} = zámotek
cocon {sb} = kokon
cocontractante {sb} = 
cocotte {sb} = 
coction {sb} = vaření
coction {sb} = příprava jídla
cocyclic {adj} = 
coda {sb} = 
codamina {sb} = 
codebitor {sb} = 
codecision {sb} = 
codeina {sb} = kodein
codelinquente {sb} = 
codeputato {sb} = 
codetenito {sb} = 
codetentor {sb} = 
codice {sb} = zákoník
codice {sb} = kodex
codice {sb} = kód
codicillar {adj} = 
codicillar {vb} = 
codicillo {sb} = 
codicologia {sb} = 
codicologic {adj} = 
codicologo {sb} = 
codiffusion {sb} = 
codificar {vb} = zapsat do kódu
codificar {vb} = zakódovat
codificar {vb} = kodifikovat
codificar {vb} = kódovat (programovat)
codification {sb} = kodifikace
codificator {sb} = kódovač
codificator {sb} = kodifikátor
codificator {sb} = kodér
codificator {adj} = kódovač
codificator {adj} = kodifikátor
codificator {adj} = kodér
codirection {sb} = 
codirector {sb} = 
codominante {adj} = 
codominantia {sb} = 
codon {sb} = 
codonatario {sb} = 
coeditar {vb} = 
coedition {sb} = 
coeditor {sb} = 
coeducation {sb} = koedukace
coeducational {adj} = 
coefficiente {sb} = 
coelector {sb} = 
coenzyma {sb} = 
coequipero {sb} = 
coercer {vb} = donutit
coercer {vb} = nutit
coercibile {adj} = stlačitelný
coercibilitate {sb} = 
coercition {sb} = donucení
coercition {sb} = nátlak
coercitive {adj} = 
coetanee {adj} = 
coeterne {adj} = 
coeternitate {sb} = 
coeve {adj} = 
coexaminator {sb} = 
coexistente {adj} = 
coexistentia {sb} = 
coexister {vb} = koexistovat
coextensive {adj} = 
cofactor {sb} = 
cofermento {sb} = 
cofferdam {sb} = 
coffretto {sb} = 
coffro {sb} = kufr
cofia {sb} = 
cofinanciamento {sb} = 
cofinanciar {vb} = 
cofunction {sb} = 
cofundator {sb} = 
cogerente {sb} = 
cogerentia {sb} = 
cogerer {vb} = 
cogestion {sb} = 
cogitar {vb} = myslet
cogitation {sb} = 
cogitative {adj} = 
Cognac {sb} = koňak
cognate {adj} = spřízněný
cognate {adj} = příbuzný
cognation {sb} = 
cognato {sb} = 
cognite {adj} = známý
cognite {adj} = proslulý
cognition {sb} = 
cognitive {adj} = 
cognitivismo {sb} = 
cognoscentia {sb} = znalost
cognoscentia {sb} = známost
cognoscentia {sb} = vědění
cognoscentia {sb} = vědomí
cognoscentia {sb} = vědomost
cognoscentia {sb} = poznatek
cognoscer {vb} = vědět
cognoscer {vb} = znát
cognoscer {vb} = poznávat
cognoscer {vb} = poznat
cognoscibile {adj} = 
cognoscibilitate {sb} = 
cognoscimento {sb} = znalost
cognoscito {sb} = 
cognoscitor {sb} = znalec
cogovernar {vb} = 
cohabitante {sb} = 
cohabitar {vb} = spolusídlit
cohabitar {vb} = žít společně
cohabitar {vb} = žít ve společné domácnosti
cohabitation {sb} = soužití
coherede {sb} = 
cohereditar {vb} = 
cohereditario {sb} = 
coherente {adj} = koherentní
coherentia {sb} = soudržnost
coherer {vb} = souviset
coheritor {sb} = 
cohesion {sb} = soudržnost
cohesive {adj} = přilnavý
cohesor {sb} = 
cohomine {sb} = 
cohorte {sb} = 
cohumano {sb} = 
cochenillina {sb} = 
cochi {sb} = trenér
cochi {sb} = kočár
cochi {sb} = kouč
cochi {sb} = kočí
cochiar {vb} = 
cochiero {sb} = řidič
cochietto {sb} = 
cochinilia {sb} = 
cochlea {sb} = 
cochlearia {sb} = 
cochleate {adj} = 
coimperator {sb} = 
coincidental {adj} = náhodný
coincidente {adj} = 
coincidentia {sb} = shoda
coincidentia {sb} = koincidence
coincidentia {sb} = náhoda
coincider {vb} = shodovat se
coincider {vb} = koincidence
coincider {vb} = nalézat se na stejném místě
coinculpato {sb} = 
cointeressato {sb} = 
coital {adj} = 
coitar {vb} = 
coito {sb} = koitus
coito {sb} = pohlavní styk
coke {sb} = koks
cokeficabile {adj} = 
cokeficar {vb} = 
cokefication {sb} = 
cokeria {sb} = 
colamina {sb} = 
colar {vb} = filtrovat
colatorio {sb} = sítko
colatorio {sb} = filtr
colatorio {sb} = řešeto
colatura {sb} = 
colback {sb} = 
colcotar {sb} = 
cold-cream {sb} = 
colegatario {sb} = 
coleoptere {adj} = 
coleopterologia {sb} = 
coleopteros {sb pl} = 
coleoptilo {sb} = 
coler {vb} = uctívat
coler {vb} = úcta
coler {vb} = klanět se
coler {vb} = pěstovat
coler {vb} = obdělávat
colchicina {sb} = 
colchico {sb} = 
colibacillo {sb} = 
colibri {sb} = kolibřík
colic {adj} = 
colica {sb} = 
colinear {adj} = 
colinearitate {sb} = 
colion {sb} = 
colitic {adj} = 
colitico {sb} = 
colitigante {sb} = 
colitis {sb} = 
colla {sb} = lepidlo
colla {sb} = lep
collaber {vb} = zhroutit se
collaber {vb} = zhroutit se
collaber {vb} = kolabovat
collaber {vb} = rozpadnout se
collaber {vb} = ochabnout
collaborar {vb} = spolupracovat
collaboration {sb} = spolupráce
collaborator {sb} = spolupracovník
collage {sb} = 
collagene {adj} = 
collageno {sb} = 
collante {adj} = 
collapso {sb} = zhroucení
collapso {sb} = kolaps
collar {sb} = vlepit
collar {sb} = lepit
collar {sb} = náhrdelník
collar {sb} = chytit
collar {sb} = límec
collar {sb} = korále
collar {vb} = vlepit
collar {vb} = lepit
collar {vb} = náhrdelník
collar {vb} = chytit
collar {vb} = límec
collar {vb} = korále
collargol {sb} = 
collateral {adj} = 
collation {sb} = 
collationar {vb} = 
collator {sb} = 
colle {sb} = vršek
colle {sb} = kopec
collecta {sb} = 
collectar {vb} = 
collection {sb} = soubor
collection {sb} = kolekce
collection {sb} = množství
collection {sb} = sbírka
collectionar {vb} = 
collectionator {sb} = 
collective {adj} = kolektivní
collectivisar {vb} = 
collectivisation {sb} = 
collectivismo {sb} = 
collectivista {sb} = 
collectivista {adj} = 
collectivistic {adj} = 
collectivitate {sb} = 
collectivo {sb} = 
collector {sb} = kolektor
collega {sb} = kolega
collegial {adj} = 
collegio {sb} = vysoká škola
collenchyma {sb} = 
collider {vb} = kolidovat
collider {vb} = narazit
collie {sb} = 
colliger {vb} = sebrat
colliger {vb} = sbírat
collimar {vb} = 
collimation {sb} = 
collimator {sb} = 
collina {sb} = vrch
collina {sb} = stráň
collina {sb} = kopec
collinear {sb} = 
collinearitate {sb} = 
collinetta {sb} = 
collinose {adj} = kopcovitý
collinsia {sb} = 
collision {sb} = kolize
collo {sb} = límec
collo {sb} = krk
colloblasto {sb} = 
collocabile {adj} = 
collocar {vb} = shrnout
collocation {sb} = 
collocutor {sb} = 
collodio {sb} = 
colloidal {adj} = 
colloide {sb} = 
colloide {adj} = 
collomia {sb} = 
colloquer {vb} = povídat si
colloquial {adj} = hovorový
colloquialismo {sb} = hovornost
colloquio {sb} = rozhovor
collose {adj} = lepkavý
collositate {sb} = 
colluder {vb} = být sehraný
collusion {sb} = tajná domluva
collusion {sb} = koluze
collusive {adj} = 
collusori {adj} = 
collutorio {sb} = 
colluvial {adj} = 
colluvio {sb} = 
collybia {sb} = 
collyrio {sb} = 
colo {sb} = cedník
colocasia {sb} = 
colocatario {sb} = 
colocation {sb} = 
cologarithmo {sb} = 
Colombia {sb npr} = 
colombian {adj} = 
colombiano {sb} = 
colon {sb} = dvojtečka
colonato {sb} = 
Colonia {sb npr} = kolonie
colonia {sb} = kolonie
colonial {adj} = koloniální
colonial {sb} = koloniální
colonialismo {sb} = kolonialismus
colonialista {adj} = 
colonialista {sb} = 
colonialistic {adj} = 
colonic {adj} = 
coloniese {adj} = 
colonisabile {adj} = 
colonisar {vb} = kolonizovat
colonisation {sb} = 
colonisator {adj} = 
colonisator {sb} = 
colonitis {sb} = 
colonna {sb} = sloupec
colonna {sb} = sloup
colonnada {sb} = 
colonnello {sb} = plukovník
colono {sb} = osadník
colopathia {sb} = 
colophon {sb} = 
colophonia {sb} = 
coloquintide {sb} = 
color {sb} = barva
colorabile {adj} = 
colorabilitate {sb} = 
Colorado {sb npr} = 
colorante {adj} = 
colorante {sb} = 
colorar {vb} = nabarvit
colorar {vb} = barvit
colorate {adj} = 
coloration {sb} = 
coloratura {sb} = 
colorectal {adj} = 
colorimetria {sb} = 
colorimetric {adj} = 
colorimetro {sb} = 
colorista {sb} = 
coloristic {adj} = 
colorito {sb} = 
coloscopia {sb} = 
coloscopic {adj} = 
coloscopio {sb} = 
colossal {adj} = kolosální
Colosseo {sb npr} = 
colosso {sb} = 
colostro {sb} = 
colpar {vb} = udeřit
colpar {vb} = kopnout
colpata {sb} = 
colpator {sb} = 
colpo {sb} = úder
colpo {sb} = mrtvice
colpo {sb} = kop
colpo {sb} = náraz
colpo {sb} = rána
colpo {sb} = převrat
colposcopia {sb} = 
colposcopic {adj} = 
colposcopio {sb} = 
colt {sb} = 
colubra {sb} = 
columba {sb} = holubice
columba {sb} = holub
columbario {sb} = místo pro urny
columbicultor {sb} = 
columbicultura {sb} = 
columbiera {sb} = holubník
columbin {adj} = 
Columbina {sb npr} = 
columbite {sb} = 
columbium {sb} = 
Columbo {sb npr} = 
columbophile {adj} = 
columbophilia {sb} = 
columbophilo {sb} = 
columella {sb} = 
columna {sb} = sloup
columna {sb} = sloupec
columna {sb} = páteř
columnada {sb} = 
columniforme {adj} = 
columnista {sb} = 
coluro {sb} = 
colutea {sb} = 
colza {sb} = 
coma {sb} = kóma
comandatario {sb} = 
comaro {sb} = 
comatose {adj} = 
comatoso {sb} = 
combattente {sb} = zápasník
combattente {sb} = bojující
combatter {vb} = zápasit s
combatter {vb} = bojovat
combattive {adj} = 
combattivitate {sb} = 
combatto {sb} = zápas
combatto {sb} = závazek
combatto {sb} = boj
combatto {sb} = bitka
combinabile {adj} = 
combinabilitate {sb} = 
combinar {vb} = kombinovat
combination {sb} = kombinace
combinator {sb} = 
combinatori {adj} = 
combo {sb} = 
comburente {adj} = 
comburente {sb} = 
comburer {vb} = shořet
comburer {vb} = spálit
comburetoto {sb} = 
combustibile {sb} = hořlavý
combustibile {sb} = palivo
combustibile {adj} = hořlavý
combustibile {adj} = palivo
combustibilitate {sb} = 
combustion {sb} = vzplanutí
combustion {sb} = spalování
combustive {adj} = 
come back {sb} = 
Comecon {sb npr} = 
comedia {sb} = komedie
comediano {sb} = komik
comediano {sb} = komediant
comediante {sb} = 
comedo {sb} = 
comenciamento {sb} = zahájení
comenciamento {sb} = začátek
comenciante {sb} = začátečník
comenciar {vb} = zahájit
comenciar {vb} = začít
comenciator {sb} = 
comencio {sb} = 
comestibile {adj} = 
comestibiles {sb pl} = potraviny
comestibilitate {sb} = 
cometa {sb} = kometa
cometari {adj} = 
comic {adj} = legrační
comic {adj} = komický
comicitate {sb} = 
comico {sb} = komik
comital {adj} = 
comité {sb} = 
comitios {sb pl} = 
comma {sb} = čárka
commanda {sb} = příkaz
commandamento {sb} = přikázání
commandante {sb} = velitel
commandar {vb} = objednat
commandar {vb} = poroučet
commandar {vb} = přikázat
commandar {vb} = nařídit
commandator {sb} = 
commanditari {adj} = 
commanditario {sb} = 
commando {sb} = nařízení
commando {sb} = rozkaz
commando {sb} = příkaz
commatrage {sb} = žvanění
commatrage {sb} = klábosení
commatrage {sb} = kleveta
commatrage {sb} = pomluva
commatrar {vb} = žvanit
commatrar {vb} = klábosit
commatrar {vb} = klevetit
commatrar {vb} = pomlouvat
commatre {sb} = drbna
commatre {sb} = kmotra
commear {vb} = chodit dokola
commeato {sb} = dovolená
commedia dell'arte {sb} = 
commelina {sb} = 
commelinaceas {sb pl} = 
commemorabile {adj} = 
commemorar {vb} = připomenout
commemoration {sb} = vzpomínková slavnost
commemorative {adj} = pamětní
commemorator {sb} = 
commenda {sb} = 
commendabile {adj} = záslužný
commendabilitate {sb} = 
commendar {vb} = chválit
commendar {vb} = doporučit
commendatario {sb} = 
commendation {sb} = vyznamenání
commensal {sb} = 
commensalismo {sb} = 
commensurabile {adj} = dělitelný
commensurabilitate {sb} = 
commensurar {vb} = 
commensuration {sb} = 
commentar {vb} = komentovat
commentar {vb} = připojit výklad
commentario {sb} = komentář
commentator {sb} = komentátor
commento {sb} = komentář
commento {sb} = kritika
commerciabile {adj} = tržní
commerciabilitate {sb} = 
commercial {adj} = komerční
commercial {adj} = obchodní
commercialisabile {adj} = 
commercialisar {vb} = komercializovat
commercialisation {sb} = 
commercialismo {sb} = 
commercialista {sb} = 
commercialitate {sb} = 
commerciante {adj} = obchodník
commerciante {sb} = obchodník
commerciar {vb} = obchodovat
commercio {sb} = trading
commercio {sb} = komerce
commercio {sb} = obchod
comminatori {adj} = 
comminuer {vb} = 
comminution {sb} = 
comminutive {adj} = 
commiscer {vb} = 
commiserar {vb} = politovat
commiseration {sb} = soucit
commiserative {adj} = 
commissar {sb} = 
commissariato {sb} = policejní stanice
commissario {sb} = komisař
commission {sb} = komise
commission {sb} = pochůzka
commissionar {vb} = zmocnit
commissionar {vb} = pověřit
commissionero {sb} = 
commisso {sb} = úředník
commisso {sb} = asistent
commisso {sb} = pracovník v kanceláři
commissori {adj} = 
commissura {sb} = 
commissural {adj} = 
commissurotomia {sb} = 
committee {sb} = výbor
committente {sb} = 
committer {vb} = svěřit
committer {vb} = spáchat
commixtion {sb} = 
commoda {sb} = komoda
commoda {sb} = prádelník
commoda {sb} = plochá bedna
commodar {vb} = půjčit
commodato {sb} = 
commode {adj} = vhodný
commode {adj} = vyhovující
commode {adj} = šikovný
commode {adj} = útulný
commode {adj} = pohodlný
commoditate {sb} = pohodlí
commodore {sb} = 
commotion {sb} = otřes
commotion {sb} = nepokoj
commotion {sb} = rozruch
commotion {sb} = rozrušení
commover {vb} = soucítit
commover {vb} = pohnout
commun {adj} = společný
commun {adj} = obecný
communa {sb} = komuna
communal {adj} = komunální
communardo {sb} = 
communicabile {adj} = 
communicabilitate {sb} = 
communicante {sb} = sdělovací
communicar {vb} = komunikovat
communicar {vb} = mít
communicar {vb} = oznamovat
communication {sb} = sdělení
communicative {adj} = hovorný
communicato {sb} = komuniké
communicator {sb} = 
communion {sb} = společenství
communismo {sb} = komunismus
communista {adj} = komunista
communista {adj} = komunistický
communista {sb} = komunista
communista {sb} = komunistický
communistic {adj} = 
communitari {adj} = 
communitate {sb} = společenství
commutabile {adj} = 
commutabilitate {sb} = 
commutar {vb} = změnit
commutar {vb} = prohodit
commutation {sb} = výměna
commutative {adj} = 
commutativitate {sb} = 
commutator {sb} = usměrňovač
commutator {sb} = přepínač
como {sb} = jak
como {sb} = jako
comocunque {adv} = jako vždy
comocunque {adv} = avšak
comocunque {adv} = nicméně
compact disc {sb} = 
compactar {vb} = 
compactator {sb} = 
compacte {adj} = těsně
compacte {adj} = kompaktní
compacte {adj} = pevně
compactitate {sb} = 
compaginar {vb} = 
compaginator {sb} = 
compania {sb} = společenství
compania {sb} = společnost
companion {sb} = společník
companion {sb} = kamarád
companion {sb} = druh
comparabile {adj} = srovnatelný
comparabilitate {sb} = 
comparar {vb} = srovnání
comparar {vb} = porovnat
comparation {sb} = porovnání
comparatismo {sb} = 
comparatista {sb} = 
comparative {adj} = srovnávací
comparativo {sb} = 
comparator {sb} = 
compare {adj} = 
comparente {sb} = 
comparer {vb} = 
comparition {sb} = 
comparsa {sb} = kompars
compartimentar {vb} = 
compartimentation {sb} = 
compartimento {sb} = zásobník
compartimento {sb} = oddělení
compartimento {sb} = oddělení
compartir {vb} = rozdělit
compassar {vb} = 
compassion {sb} = soucit
compassion {sb} = soucítění
compasso {sb} = kompas
compasso {sb} = odpichovátko
compatibile {adj} = kompatibilní
compatibilisar {vb} = 
compatibilitate {sb} = 
compatir (a) {vb} = 
compatre {sb} = kmotr
compatriota {sb} = krajan
compeller {vb} = nutit
compeller {vb} = přinutit
compendiar {vb} = 
compendiator {sb} = 
compendio {sb} = přehled
compendiose {adj} = 
compenetrabile {adj} = 
compenetrabilitate {sb} = 
compenetrar {vb} = 
compenetration {sb} = 
compensabile {adj} = 
compensabilitate {sb} = 
compensar {vb} = vyrovnat
compensar {vb} = kompenzovat
compensar {vb} = nahrazovat
compensation {sb} = kompenzace
compensation {sb} = náhrada
compensative {adj} = 
compensator {sb} = 
compensatori {adj} = 
competente {adj} = způsobilý
competente {adj} = kompetentní
competente {adj} = oprávněný
competente {adj} = odpovídající
competentia {sb} = způsobilosti
competentia {sb} = kompetence
competentia {sb} = kvalifikace
competentia {sb} = pravomoc
competer {vb} = soutěžit
competer {vb} = příslušet
competition {sb} = soutěž
competitive {adj} = konkurenční
competitivitate {sb} = 
competitor {sb} = soutěžící
competitor {sb} = závodník
compilar {vb} = sestavit
compilar {vb} = sestavovat
compilar {vb} = kompilovat
compilation {sb} = 
compilator {sb} = 
complacente {adj} = spokojený
complacente {adj} = oblíbený
complacentia {sb} = uspokojení
complacer {vb} = uspokojit
complacer {vb} = potěšit
complanar {adj} = 
complanaritate {sb} = 
complementar {vb} = 
complementari {adj} = komplementární
complementaritate {sb} = 
complemento {sb} = doplněk
compler {vb} = zdokonalit
compler {vb} = dokončit
completa {sb} = 
completabile {adj} = 
completamento {sb} = 
completar {vb} = zkompletovat
completar {vb} = vyplnit
completar {vb} = splnit
completar {vb} = dokončit
complete {adj} = úplný
complete {adj} = kompletní
completion {sb} = splnění
completion {sb} = dokončení
completive {adj} = 
completori {adj} = 
complexe {adj} = souhrnný
complexe {adj} = složitý
complexe {adj} = komplexní
complexion {sb} = 
complexitate {sb} = složitost
complexo {sb} = komplex
complicar {vb} = dělat složitým
complicar {vb} = komplikovat
complicate {adj} = komplikovaný
complication {sb} = 
complice {adj} = spoluviník
complice {adj} = spolupachatel
complice {adj} = komplic
complice {sb} = spoluviník
complice {sb} = spolupachatel
complice {sb} = komplic
complicitate {sb} = 
complimentar {vb} = dělat komplimenty
complimentari {adj} = čestný
complimentari {adj} = pochvalný
complimento {sb} = úspěch
complimento {sb} = kompliment
complimento {sb} = dosažení
complimento {sb} = pocta
complimento {sb} = poklona
complimentose {adj} = 
complir {vb} = splnit slib
complir {vb} = vykonat
complir {vb} = dokončit
complir {vb} = dosáhnout
complite {adj} = 
complitor {sb} = 
complot {sb} = spolčení
complot {sb} = komplot
complotar {vb} = 
componente {adj} = složka
componente {adj} = součást
componente {adj} = komponenta
componente {sb} = složka
componente {sb} = součást
componente {sb} = komponenta
componer {vb} = skládat
componer {vb} = sestavovat
componer {vb} = složit
componer {vb} = komponovat
comportamental {adj} = 
comportamento {sb} = chování
comportamento {sb} = představení
comportar {vb} = 
composaceas {sb pl} = 
compositas {sb pl} = 
composite {adj} = složený
composite {adj} = slitina
composite {adj} = usedlý
composite {adj} = složenina
composition {sb} = složení
composition {sb} = kompozice
compositive {adj} = 
composito {sb} = sloučenina
compositor {sb} = skladatel
compositor {sb} = hudební skladatel
compositorio {sb} = 
compossibilitate {sb} = 
compostar {vb} = 
composto {sb} = smíšené hnojivo
composto {sb} = kompost
compota {sb} = vařené ovoce
compota {sb} = kompot
compotiera {sb} = 
compound {adj } = 
compra {sb} = koupě
comprabile {adj} = 
comprar {vb} = kupovat
comprar {vb} = koupit
comprator {sb} = zákazník
comprator {sb} = kupující
comprehender {vb} = rozumět
comprehender {vb} = obsahovat
comprehender {vb} = pochopit
comprehensibile {adj} = 
comprehensibilitate {sb} = 
comprehension {sb} = pochopení
comprehensive {adj} = obsáhlý
comprender {vb} = obsáhnout
comprender {vb} = rozumět
comprender {vb} = porozumět
comprender {vb} = pochopit
comprensibile {adj} = pochopitelný
comprensibilitate {sb} = 
comprension {sb} = pochopení
comprension {sb} = porozumění
comprensive {adj} = srozumitelný
comprensive {adj} = obsáhlý
compressa {sb} = obvaz
compressibile {adj} = stlačitelný
compressibilitate {sb} = 
compression {sb} = tlak
compression {sb} = komprese
compressive {adj} = 
compressor {sb} = kompresor
comprimer {vb} = stisknout
comprimer {vb} = stlačit
comprimer {vb} = potlačit
comprimibile {adj} = 
comprimibilitate {sb} = 
comprimite {adj} = 
comprimito {sb} = dražé
compromisso {sb} = kompromis
compromissori {adj} = 
compromittente {adj} = 
compromitter {vb} = kompromitovat
compulsar {vb} = nutit
compulsion {sb} = nutkání
compulsive {adj} = nutkavý
compulsori {adj} = povinný
compulsori {adj} = povinen
compunction {sb} = výčitka
compunger {vb} = 
computabile {adj} = 
computar {vb} = vypočítat
computar {vb} = počítat
computation {sb} = 
computational {adj} = 
computator {sb} = komputer
computator {sb} = počítač
computer {sb} = 
computerisabile {adj} = 
computerisar {vb} = 
computerisation {sb} = 
computista {sb} = 
computo {sb} = počítání
con {prep} = spolu
con {prep} = s
con moto {adv} = 
conation {sb} = 
conational {adj} = 
conational {sb} = 
conative {adj} = 
concatenar {vb} = spojit
concatenar {vb} = zřetězit
concatenation {sb} = 
concausa {sb} = 
concausal {adj} = 
concausar {vb} = 
concavar {vb} = 
concave {adj} = vyhloubený
concave {adj} = konkávní
concavitate {sb} = 
conceder {vb} = připustit
conceder {vb} = poskytnout
conceder {vb} = povolit
concedibile {adj} = 
concelebrante {sb} = 
concelebrar {vb} = 
concelebration {sb} = 
concentrabile {adj} = 
concentrar {vb} = soustředit se
concentrar {vb} = zahustit
concentrar {vb} = koncentrovat
concentrate {adj} = koncentrovaný
concentrate {adj} = nesdílný
concentration {sb} = soustředění
concentration {sb} = koncentrace
concentrato {sb} = 
concentric {adj} = 
concentricitate {sb} = 
conceptaculo {sb} = 
conception {sb} = soustava názorů
conception {sb} = početí
conceptional {adj} = 
conceptismo {sb} = 
conceptive {adj} = 
concepto {sb} = pojem
conceptual {adj} = 
conceptualisar {vb} = 
conceptualisation {sb} = 
conceptualismo {sb} = 
conceptualista {adj} = 
conceptualista {sb} = 
conceptualistic {adj} = 
concernente {prep} = vztahující se k
concernente {prep} = co se týká
concernente {prep} = o.
concerner {vb} = týkat se
concertante {adj} = 
concertar {vb} = koncertovat
concertation {sb} = 
concertina {sb} = harmonika
concertino {sb} = 
concertista {sb} = 
concerto {sb} = koncert
concessibile {adj} = 
concession {sb} = grant
concession {sb} = koncese
concession {sb} = povolení
concessionari {adj} = 
concessionario {sb} = koncesionář
concessive {adj} = 
concessor {sb} = 
concierge {sb} = 
conciliabile {adj} = 
conciliabilitate {sb} = 
conciliabulo {sb} = 
conciliante {adj} = 
conciliar {vb} = smířit
conciliar {adj} = smířit
conciliarismo {sb} = 
conciliation {sb} = 
conciliative {adj} = 
conciliator {sb} = 
conciliatori {adj} = 
concilio {sb} = 
conciper {vb} = koncipovat
conciper {vb} = počít
conciper {vb} = otěhotnět
conciper {vb} = pojmout
concipibile {adj} = 
concipibilitate {sb} = 
concipimento {sb} = 
concise {adj} = stručný
concise {adj} = hutný
concision {sb} = 
concitatano {sb} = 
conclave {sb} = 
conclavista {sb} = 
concludente {adj} = 
concluder {vb} = uzavřít
concluder {vb} = dělat závěr
conclusion {sb} = závěr
conclusive {adj} = přesvědčivý
concomitante {adj} = 
concomitantia {sb} = 
concordante {adj} = 
concordantia {sb} = 
concordar {vb} = souhlasit
concordatari {adj} = 
concordato {sb} = 
concorde {adj} = 
concordia {sb} = svornost
concrear {vb} = 
concrescente {adj} = 
concrescentia {sb} = 
concrescer {vb} = 
concrescibile {adj} = 
concretar {vb} = 
concrete {adj} = konkrétní
concretion {sb} = 
concretisar {vb} = 
concretisation {sb} = 
concreto {sb} = 
concubina {sb} = 
concubinage {sb} = 
concubinato {sb} = 
concubino {sb} = 
concupiscente {adj} = 
concupiscentia {sb} = smyslnost
concupiscentia {sb} = chtíč
concupiscer {vb} = toužit po
concupiscer {vb} = bažit
concupiscibile {adj} = 
concurrente {adj} = soutěžící
concurrente {adj} = souběžný
concurrente {adj} = konkurenční
concurrente {adj} = konkurent
concurrente {sb} = soutěžící
concurrente {sb} = souběžný
concurrente {sb} = konkurenční
concurrente {sb} = konkurent
concurrentia {sb} = souběh
concurrentia {sb} = konkurence
concurrential {adj} = 
concurrentialitate {sb} = 
concurrer {vb} = soutěžit
concurrer {vb} = souběžet
concurso {sb} = úpadek
concurso {sb} = soutěž
concurso {sb} = konurz
concussion {sb} = otřes mozku
concussion {sb} = otřes
concussionari {adj} = 
concussionario {sb} = 
concussive {adj} = 
concuter {vb} = vynutit
concuter {vb} = otřást
condemnabile {adj} = 
condemnar {vb} = proklít
condemnar {vb} = odsoudit
condemnation {sb} = zavržení
condemnation {sb} = odsouzení
condemnato {sb} = 
condemnator {sb} = 
condemnatori {adj} = 
condensabile {adj} = 
condensabilitate {sb} = 
condensar {vb} = zahustit
condensate {adj} = 
condensation {sb} = zkapalnění
condensation {sb} = kondenzace
condensato {sb} = 
condensator {sb} = 
condescendente {adj} = blahosklonný
condescendente {adj} = povýšenecký
condescendentia {sb} = 
condescender {vb} = shlížet
condigne {adj} = zasloužený
condimentar {vb} = ochutit
condimentar {vb} = okořenit
condimentate {adj} = 
condimentation {sb} = 
condimento {sb} = koření
condir {vb} = kořenit
condir {vb} = ochutit
condiscipulo {sb} = 
condition {sb} = stav
condition {sb} = výhrada
condition {sb} = kondice
condition {sb} = podmínka
conditional {adj} = podmíněný
conditional {adj} = podmiňovací způsob
conditional {sb} = podmíněný
conditional {sb} = podmiňovací způsob
conditionalitate {sb} = 
conditionamento {sb} = 
conditionar {vb} = klimatizovat
conditionar {vb} = přizpůsobit
conditionate {adj} = 
condolentia {sb} = soustrast
condoler {vb} = projevit soustrast
condom {sb} = kondom
condom {sb} = prezervativ
condominio {sb} = 
condonabile {adj} = 
condonar {vb} = přehlížet
condonation {sb} = 
condor {sb} = 
conducer {vb} = vést
conducer {vb} = provádět
conducer {vb} = řídit
conducta {sb} = vedení
conducta {sb} = chování
conductantia {sb} = 
conductibile {adj} = 
conductibilitate {sb} = 
conductimetric {adj} = 
conduction {sb} = 
conductive {adj} = 
conductivitate {sb} = 
conducto {sb} = chování
conductometric {adj} = 
conductor {adj} = dirigent
conductor {adj} = řidič
conductor {sb} = dirigent
conductor {sb} = řidič
condylo {sb} = 
condyloma {sb} = 
condylura {sb} = 
conestable {sb} = 
confabular {vb} = tlachat
confabular {vb} = kecat
confabulation {sb} = tlachy
confabulation {sb} = výmysl
confabulation {sb} = kecy
confabulator {sb} = mluvka
confecteria {sb} = cukrárna
confecteria {sb} = cukrovinky
confectero {sb} = cukrář
confection {sb} = směs
confection {sb} = zhotovení
confectionar {vb} = přizpůsobit
confectionar {vb} = namíchat (jídlo)
confectionator {sb} = 
confecto {sb} = 
confectura {sb} = marmeláda
confederal {adj} = 
confederalismo {sb} = 
confederalista {sb} = 
confederar {vb} = spolčit se
confederate {adj} = spojený
confederation {sb} = konfederace
confederative {adj} = 
confederato {sb} = spojenec
conferentia {sb} = konference
conferentia {sb} = přednáška
conferential {adj} = 
conferer {vb} = udělit
conferer {vb} = radit se
conferer {vb} = rokovat
conferva {sb} = 
confervaceas {sb pl} = 
confessabile {adj} = 
confessar {vb} = vyznat
confessar {vb} = přiznat se
confessar {vb} = přiznat
confesse {adj} = 
confession {sb} = vyznání
confession {sb} = zpověď
confessional {adj} = 
confessional {sb} = 
confessionalismo {sb} = 
confessionalista {sb} = 
confessionalitate {sb} = 
confessionario {sb} = 
confessor {sb} = 
confetti {sb} = konfety
confidente {adj} = udavač
confidente {adj} = sebejistý
confidente {adj} = důvěřivý
confidente {sb} = udavač
confidente {sb} = sebejistý
confidente {sb} = důvěřivý
confidentia {sb} = důvěra
confidential {adj} = důvěrný
confidentialitate {sb} = 
confider {vb} = svěřit
confider {vb} = svěřit se
confider {vb} = důvěřovat
configurar {vb} = uspořádat
configurar {vb} = konfigurovat
configuration {sb} = 
confin {adj} = 
confinamento {sb} = omezení
confinar {vb} = vymezit
confinar {vb} = hraničit
confinar {vb} = hraničit s
confinar {vb} = omezit
confinio {sb} = územní hranice
confinio {sb} = omezení
confirmando {sb} = 
confirmar {vb} = potvrdit
confirmate {adj} = 
confirmation {sb} = potvrzení
confirmative {adj} = 
confirmator {sb} = 
confirmatori {adj} = 
confiscabile {adj} = 
confiscar {vb} = zabavit
confiscar {vb} = konfiskovat
confiscation {sb} = konfiskace
confiscator {sb} = 
confiscatori {adj} = 
confitente {sb} = 
confiteor {sb} = 
confitura {sb} = 
confitureria {sb} = 
confiturero {sb} = 
conflagrar {vb} = zažehnout
conflagration {sb} = 
conflicto {sb} = spor
conflicto {sb} = konflikt
conflicto {sb} = rozpor
conflicto {sb} = neshoda
conflictual {adj} = 
conflictualitate {sb} = 
confliger {vb} = vést spor
confliger {vb} = střetnout se
confliger {vb} = konflikt
confluente {sb} = 
confluente {adj} = 
confluentia {sb} = 
confluer {vb} = 
confocal {adj} = 
conformar {vb} = formovat
conformar {vb} = přizpůsobit
conformate {adj} = 
conformation {sb} = 
conforme {adj} = shodný
conforme {adj} = přiměřený
conformismo {sb} = 
conformista {adj} = 
conformista {sb} = 
conformistic {adj} = 
conformitate {sb} = shoda
conformitate {sb} = dodržování
confortabile {adj} = komfortní
confortabile {adj} = křeslo
confortabile {adj} = pohodlný
confortabile {sb} = komfortní
confortabile {sb} = křeslo
confortabile {sb} = pohodlný
confortar {vb} = uvelebit se
confortar {vb} = posilovat
confortation {sb} = 
conforto {sb} = pohodlí
confraternal {adj} = 
confraternitate {sb} = 
confratre {sb} = 
confrontabile {adj} = 
confrontar {vb} = konfrontovat
confrontation {sb} = konfrontace
confrontational {adj} = 
confucian {adj} = 
confucianismo {sb} = 
confucianista {adj} = 
confucianista {sb} = 
confuciano {sb} = 
Confucio {sb npr} = 
confunder {vb} = sloučit
confunder {vb} = zahanbit
confunder {vb} = zmást
confunder {vb} = smíchat
confunder {vb} = poplést
confundibile {adj} = 
confuse {adj} = zmatený
confuse {adj} = zamtený
confuse {adj} = zkazit se
confuse {adj} = zahanbený
confuse {adj} = mlživý
confusion {sb} = zmatek
confusion {sb} = zmatení
confusion {sb} = rozpačitost
confusionismo {sb} = 
confutabile {adj} = 
confutabilitate {sb} = 
confutar {vb} = vyvrátit
confutar {vb} = popřít
confutation {sb} = 
confutator {sb} = 
conga {sb} = 
congedar {vb} = rozejít se
congedo {sb} = volno
congedo {sb} = rozloučení
congelabile {adj} = 
congelabilitate {sb} = 
congelamento {sb} = 
congelar {vb} = 
congelate {adj} = 
congelation {sb} = zamrznutí
congelation {sb} = omrzlina
congelator {sb} = mrazák
congenere {adj} = 
congenere {sb} = 
congeneric {adj} = 
congenial {adj} = sourodý
congenial {adj} = sourozenecký
congenial {adj} = kongeniální
congenial {adj} = rovnocenný
congenialitate {sb} = příbuznost
congenital {adj} = 
congenite {adj} = vrozený
congerer {vb} = nahromadit
congerer {vb} = přeplnit
congerie {sb} = 
congestion {sb} = zahlcení
congestion {sb} = přecpání
congestion {sb} = prokrvení
congestionar {vb} = 
congestive {adj} = 
congio {sb} = 
conglobar {adj} = 
conglobation {sb} = 
conglomerar {vb} = nahromadit
conglomeration {sb} = slepenina
conglomerato {sb} = 
conglutinante {adj} = 
conglutinar {vb} = 
conglutination {sb} = 
conglutinative {adj} = 
conglutinina {sb} = 
Congo {sb npr} = 
congolese {adj} = 
congolese {sb} = 
congratular {vb} = blahopřát
congratulation {sb} = blahopřání
congratulator {sb} = 
congratulatori {adj} = 
congregar {vb} = shromáždit
congregation {sb} = kongregace
congregational {adj} = 
congregationalismo {sb} = 
congregationalista {sb} = 
congressional {adj} = 
congressista {sb} = poslanec
congresso {sb} = sjezd
congresso {sb} = kongres
congro {sb} = 
congrue {adj} = náležitý
congruente {adj} = 
congruentia {sb} = 
congruer {vb} = být vhodný
congruitate {sb} = 
concha {sb} = skořápka
concha {sb} = mušle
concha {sb} = píča
conchiflor {adj} = 
conchifolie {adj} = 
conchiforme {adj} = 
conchoidal {adj} = 
conchoide {adj} = 
conchoide {sb} = 
conchyfere {adj} = 
conchyle {sb} = 
conchylicultura {sb} = 
conchyliologia {sb} = 
conchyliologic {adj} = 
conchyliologista {sb} = 
conchyliologo {sb} = 
conic {adj} = kónický
conic {adj} = kuželový
conica {sb} = 
conicitate {sb} = kónicita
conicoide {sb} = 
conidio {sb} = 
conidiophore {adj} = 
conidiophoro {sb} = 
conifera {sb} = 
conifere {adj} = jehličnan
conifere {adj} = jehličnatý strom
coniforme {adj} = 
coniina {sb} = 
coniliera {sb} = králíkárna
coniliera {sb} = kotec
coniliera {sb} = doupě
conilio {sb} = králík
conina {sb} = 
coniomaculate {sb} = 
coniometro {sb} = 
conirostre {adj} = 
conirostro {sb} = 
conjectura {sb} = domněnka
conjectura {sb} = dohad
conjecturabile {adj} = 
conjectural {adj} = 
conjecturar {vb} = domnívat se
conjecturar {vb} = domýšlet se
conjicer {vb} = 
conjugabile {adj} = 
conjugabilitate {sb} = 
conjugal {adj} = manželský
conjugalitate {sb} = 
conjugar {vb} = časovat
conjugata {sb} = 
conjugate {adj} = 
conjugation {sb} = časování
conjugational {adj} = 
conjuge {sb} = manželka
conjuge {sb} = manžel
conjuncte {adj} = 
conjunctemente {adv} = spolu
conjunction {sb} = spojení
conjunctiva {sb} = 
conjunctival {adj} = 
conjunctive {adj} = spojovací
conjunctivitis {sb} = 
conjunctivo {sb} = konjunktiv
conjunctor {sb} = 
conjunctura {sb} = shoda příznivých okolnosti
conjunctura {sb} = konjunktura
conjunctural {adj} = 
conjunger {vb} = spojit
conjurar {vb} = spojit se
conjurar {vb} = přísahat
conjuration {sb} = 
conjurato {sb} = 
conjurator {sb} = 
connatural {adj} = 
connaturalitate {sb} = 
connecter {vb} = spojit
connecter {vb} = zapojit
connecter {vb} = dotýkat
connective {adj} = 
connectivo {sb} = 
connector {sb} = 
connexe {adj} = příbuzný
connexion {sb} = vlivná známost
connexion {sb} = spojení
connexion {sb} = vazba
connexional {adj} = 
connexitate {sb} = 
connexive {adj} = 
connivente {adj} = 
conniventia {sb} = shovívavost
conniver {vb} = 
connotar {vb} = 
connotation {sb} = 
connotative {adj} = 
connubial {adj} = 
connubialitate {sb} = 
connubio {sb} = svazek
connubio {sb} = manželství
cono {sb} = kužel
conoide {adj} = 
conoide {sb} = 
conopeo {sb} = 
conophtero {sb} = 
conquesta {sb} = dobytí
conquirente {sb} = 
conquirer {vb} = zmocnit se
conquirer {vb} = dobýt
conquisitor {sb} = dobyvatel
consanguinee {adj} = 
consanguineo {sb} = 
consanguinitate {sb} = 
conscie {adj} = vědomý
conscie {adj} = vědom si něčeho
consciente {adj} = vědomý
consciente {adj} = vědom si něčeho
conscientia {sb} = svědomí
conscientia {sb} = vědomí
conscientiose {adj} = svědomitý
conscientiositate {sb} = 
conscriber {vb} = sepsat
conscriber {vb} = naverbovat
conscriber {vb} = odvést na vojnu
conscription {sb} = soupis
conscription {sb} = odvod (vojenský)
conscripto {sb} = branec
consecrar {vb} = zasvětit
consecrate {adj} = 
consecration {sb} = zasvěcení
consecrator {sb} = 
consecratori {adj} = 
consecution {sb} = 
consecutive {adj} = postupný
consecutive {adj} = následný
consecutive {adj} = následující
consecutive {adj} = po sobě jdoucí
consenso {sb} = souhlas
consenso {sb} = konsenzus
consensual {adj} = 
consentimento {sb} = souhlas
consentir {vb} = shodovat se
consentir {vb} = spolu cítit
consentir {vb} = souhlasit
consentir {vb} = souběžet
consequente {sb} = 
consequente {adj} = 
consequentia {sb} = důsledek
consequentia {sb} = následek
consequential {adj} = 
consequer {vb} = následovat
consequibile {adj} = 
conserva {sb} = konzerva
conservabile {adj} = 
conservabilitate {sb} = 
conservar {vb} = uložit
conservar {vb} = uschovat
conservar {vb} = uchovat
conservar {vb} = konzervovat
conservation {sb} = zachování
conservatismo {sb} = 
conservative {adj} = konzervační
conservator {sb} = konzervátor
conservatori {adj} = konzervativní
conservatorio {sb} = skleník
conservatorio {sb} = konzervatoř
conservero {sb} = 
considerabile {adj} = značný
considerabile {adj} = pozoruhodný
considerabilitate {sb} = 
considerar {vb} = zvažovat
considerar {vb} = uvážit
considerar {vb} = uvažovat
considerar {vb} = uvažovat o
considerate {adj} = uvážtlivý
consideration {sb} = vážnost
consideration {sb} = uvážlivost
consideration {sb} = úcta
consideration {sb} = úvaha
consigna {sb} = 
consignar {vb} = svěřit
consignar {vb} = předat
consignatario {sb} = 
consignation {sb} = soupis
consignation {sb} = seznam
consignation {sb} = zásilka
consignator {sb} = 
consiliabile {adj} = doporučitelný
consiliar {vb} = poradit
consiliar {vb} = radit
consiliator {sb} = 
consiliero {sb} = radní
consilio {sb} = výbor
consilio {sb} = rada
consistente {adj} = stejnorodý
consistentia {sb} = konzistence
consister {vb} = sestávat
consister {vb} = skládat se
consistorial {adj} = 
consistorio {sb} = 
consociar {vb} = 
consociation {sb} = 
consocio {sb} = 
consola {sb} = konzola
consola {sb} = konzole
consolabile {adj} = 
consolante {adj} = 
consolar {vb} = utěšit
consolar {vb} = potěšit
consolate {adj} = 
consolation {sb} = útěcha
consolator {sb} = 
consolatori {adj} = 
consolida {sb} = 
consolidar {vb} = upevnit
consolidar {vb} = konsolidovat
consolidation {sb} = upevnění
consolidation {sb} = ustálení
consolidative {adj} = 
consommé {sb} = 
consonantal {adj} = 
consonante {adj} = souhláska
consonante {adj} = souhláskový
consonante {sb} = souhláska
consonante {sb} = souhláskový
consonantia {sb} = 
consonantic {adj} = 
consonantisation {sb} = 
consonantismo {sb} = 
consonar {vb} = 
consorte {sb} = choť
consorte {sb} = partner
consortial {adj} = 
consortium {sb} = sdružení
consortium {sb} = konsorcium
conspicue {adj} = zřejmý
conspicue {adj} = nápadný
conspicuitate {sb} = 
conspirar {vb} = spiknout se
conspirar {vb} = spiknout
conspiration {sb} = spiknutí
conspiration {sb} = konspirace
conspirator {sb} = spiklenec
conspuer {vb} = poplivat
constantan {sb} = 
constante {adj} = stálý
constante {adj} = konstantní
constante {adj} = konstatnta
constante {sb} = stálý
constante {sb} = konstantní
constante {sb} = konstatnta
constantia {sb} = vytrvalost
Constantia {sb npr} = vytrvalost
constantinian {adj} = 
Constantino {sb npr} = 
Constantinopole {sb npr} = 
constantinopolita {sb} = 
constantinopolitan {adj} = 
constar {vb} = 
constat {sb} = skutková podstata
constatabile {adj} = 
constatar {vb} = ustanovit
constatar {vb} = zjistit
constatar {vb} = konstatovat
constatation {sb} = 
constellar {vb} = 
constellate {adj} = 
constellation {sb} = souhvězdí
constellation {sb} = konstalace
consternar {vb} = vyděsit
consternar {vb} = zděsit
consternar {vb} = konsternovat
consternation {sb} = zděšení
consternation {sb} = konsternace
constipar {vb} = ucpat
constipate {adj} = zacpaný
constipation {sb} = zácpa
constituente {adj} = vytvářející
constituente {adj} = složka
constituente {sb} = vytvářející
constituente {sb} = složka
constituer {vb} = ustanovit
constituer {vb} = ustavit
constitution {sb} = ústava
constitutional {adj} = 
constitutionalisar {vb} = 
constitutionalismo {sb} = 
constitutionalista {sb} = 
constitutionalitate {sb} = 
constitutive {adj} = 
constitutor {sb} = 
constriction {sb} = 
constrictive {adj} = 
constrictor {adj} = 
constrictor {sb} = 
constringente {adj} = 
constringer {vb} = sevřít
constringer {vb} = přinutit
construction {sb} = konstrukce
constructive {adj} = konstruktivní
constructivismo {sb} = 
constructivista {sb} = 
constructor {adj} = 
constructor {sb} = 
construer {vb} = zkonstruovat
construer {vb} = konstruovat
construer {vb} = postavit
consubstantial {adj} = 
consubstantialitate {sb} = 
consubstantiation {sb} = 
consuete {adj} = zvyklý
consuetude {sb} = návyk
consuetudinari {adj} = 
consular {adj} = 
consulato {sb} = konzulát
consule {sb} = konzul
consulta {sb} = 
consultabile {adj} = 
consultante {adj} = konzultant
consultar {vb} = žádat radu
consultar {vb} = konzultovat
consultation {sb} = konzultace
consultation {sb} = porada
consultative {adj} = 
consultatori {adj} = 
consultor {sb} = konzultant
consultor {sb} = poradce
consultorio {sb} = 
consumer {vb} = strávit
consumer {vb} = konzumovat
consumerismo {sb} = 
consumibile {adj} = stravitelný
consumition {sb} = 
consumitor {sb} = spotřebitel
consummar {vb} = spotřebovat
consummate {adj} = 
consummation {sb} = 
consummator {sb} = 
consumo {sb} = 
consumption {sb} = spotřeba
consumptive {adj} = souchotinářský
contabile {adj} = účetní
contabile {sb} = účetní
contabilisar {vb} = 
contabilisation {sb} = 
contabilitate {sb} = účetnictví
contacto {sb} = kontakt
contactor {sb} = 
contafilos {sb} = 
contagiar {vb} = 
contagion {sb} = kontaminace
contagiose {adj} = nakažlivý
contagiositate {sb} = 
contagioso {sb} = 
contagiros {sb} = 
contaguttas {sb} = kapátko
container {sb} = kontejner
containerisar {vb} = 
containerisatio {sb} = 
contakilometros {sb} = 
contal {adj} = 
contamillias {sb} = počítač ujeté dráhy
contaminabile {adj} = 
contaminar {vb} = znečistit
contaminar {vb} = kontaminovat
contamination {sb} = zkřížení
contamination {sb} = kontaminace
contaminator {sb} = 
contaminator {adj} = 
contango {sb} = 
contante {adj} = 
contapassos {sb} = 
contar {vb} = spočítat
contar {vb} = vyprávět
contar {vb} = počítat
contarotationes {sb} = 
contato {sb} = kraj
contato {sb} = hrabství
contato {sb} = okres
contator {sb} = účetní
contator {sb} = měřič
contator {sb} = počítač
contatornos {sb} = 
conte {sb} = hrabě (titul)
conte {sb} = počítat
contemner {vb} = pohrdat
contemner {vb} = opovrhovat
contemplabile {adj} = 
contemplar {vb} = uvažovat
contemplar {vb} = zírat
contemplar {vb} = předvídat
contemplar {vb} = rozjímat
contemplar {vb} = přemýšlet o
contemplation {sb} = rozjímání
contemplative {adj} = 
contemplativitate {sb} = 
contemplator {sb} = 
contemplator {adj} = 
contemporanee {adj} = současný
contemporanee {adj} = dnešní
contemporaneitate {sb} = 
contemporaneo {sb} = současnost
contemptibile {adj} = opovrženíhodný
contemptibilitate {sb} = 
contempto {sb} = opovržení
contemptor {sb} = 
contemptuose {adj} = pohrdavý
contendente {adj} = 
contendente {sb} = 
contender {vb} = soupeřit
contender {vb} = zápasit
contender {vb} = přít se
contenditor {sb} = 
contentabile {adj} = 
contentamento {sb} = spokojenost
contentar {vb} = uspokojit
contente {adj} = spokojený
contente {adj} = rád
contente {adj} = potěšený
contente {adj} = obsažný
contention {sb} = hádky
contentiose {adj} = svárlivý
contento {sb} = spokojenost
contento {sb} = obsah
contento {sb} = obsah (knihy)
contermine {adj} = 
contessa {sb} = hraběnka
contestabile {adj} = 
contestante {sb} = 
contestar {vb} = soutěžit
contestar {vb} = popírat
contestate {adj} = 
contestation {sb} = námitka
contexer {vb} = 
contexto {sb} = souvislost
contexto {sb} = kontext
contextual {adj} = 
contextualisar {vb} = 
contextualitate {sb} = 
contextura {sb} = 
contigue {adj} = styčný
contiguitate {sb} = souvislost
continental {adj} = kontinentální
continentalitate {sb} = 
continente {adj} = souvislý
continente {adj} = kontinent
continente {sb} = souvislý
continente {sb} = kontinent
continentia {sb} = 
continer {vb} = obsahovat
contingentamento {sb} = 
contingentation {sb} = 
contingente {adj} = kontingent
contingente {adj} = podíl
contingente {sb} = kontingent
contingente {sb} = podíl
contingentia {sb} = pohotovost
contingentismo {sb} = 
continger {vb} = dotknout se
continger {vb} = dotýkat se
contingibile {adj} = 
contingibilitate {sb} = 
continuabile {adj} = 
continuar {vb} = pokračovat
continuation {sb} = pokračování
continuative {adj} = 
continuator {sb} = 
continue {adj} = ustavičný
continue {adj} = stálý
continue {adj} = průběžný
continue {adj} = neustálý
continue {adj} = pokračující
continuitate {sb} = spojitost
continuitate {sb} = kontinuita
continuo {sb} = 
continuum {sb} = 
conto {sb} = účet
conto {sb} = konto
conto {sb} = povídka
conto {sb} = příběh
contornar {vb} = profilovat
contornar {vb} = olemovat
contorno {sb} = obrys
contorquer {vb} = zkroutit
contorsion {sb} = zkroucení
contorsionar se {vb} = 
contorsionista {adj} = 
contorsionista {sb} = 
contorsionistic {adj} = 
contortion {sb} = zkroucení
contra {adv} = proti
contra {prep} = proti
contra {sb} = proti
contraaccusation {sb} = 
contraadmiral {sb} = 
contraarbitrage {sb} = 
contraargumento {sb} = 
contraassecurantia {sb} = 
contraattaccar {vb} = protiútočit
contraattacco {sb} = protiútok
contraaviso {sb} = 
contrabalancia {sb} = 
contrabalanciar {vb} = 
contrabandar {vb} = pašovat
contrabandero {sb} = pašerák
contrabandista {sb} = 
contrabando {sb} = kontraband
contrabando {sb} = pašování
contrabando {sb} = pašované zboží
contrabassista {sb} = 
contrabasso {sb} = kontrabas
contrabatter {vb} = 
contrabatteria {sb} = 
contrabordo {sb} = 
contraception {sb} = 
contraceptive {adj} = 
contraceptivo {sb} = 
contracolpo {sb} = 
contraconto {sb} = 
contractante {adj} = 
contractante {sb} = 
contractar {vb} = 
contractation {sb} = 
contractator {sb} = 
contractibile {adj} = 
contractibilitate {sb} = 
contractile {adj} = 
contractilitate {sb} = 
contraction {sb} = stažení
contraction {sb} = kontrakce
contractive {adj} = 
contracto {sb} = smlouva
contracto {sb} = kontrakt
contractor {sb} = 
contractual {adj} = 
contractura {sb} = 
contracturar {vb} = 
contracultura {sb} = 
contracurrente {sb} = 
contracurva {sb} = 
contradansa {sb} = 
contradeclaration {sb} = 
contradica {sb} = 
contradicer {vb} = odporovat
contradicer {vb} = protiřečit
contradictio in terminis {sb} = 
contradiction {sb} = rozpor
contradiction {sb} = protiklad
contradictor {sb} = 
contradictori {adj} = rozporný
contradistinction {sb} = 
contradistinctive {adj} = 
contradistinguer {vb} = 
contraeffecto {sb} = 
contraeffortio {sb} = 
contraexemplo {sb} = 
contrafacer {vb} = falešný
contrafacer {vb} = padělat
contrafacte {adj} = padělaný
contrafacte {adj} = pokřivený
contrafaction {sb} = padělek
contrafactor {sb} = 
contrafagotto {sb} = 
contrafenestra {sb} = 
contrafilo {sb} = 
contrafoco {sb} = 
contraforte {sb} = opěrný pilíř
contraforte {sb} = podpěra
contrafortia {sb} = 
contrafuga {sb} = 
contragovernamento {sb} = 
contrahente {sb} = 
contraher {vb} = uzavřít
contraher {vb} = nakazit se
contraher {vb} = nasmlouvat
contraindicar {vb} = 
contraindication {sb} = 
contrainquesta {sb} = 
contralto {sb} = kontraalt
contraluce {sb} = 
contramandar {vb} = 
contramandato {sb} = 
contramanifestante {sb} = 
contramanifestar {vb} = 
contramanifestation {sb} = 
contramarca {sb} = 
contramarcar {vb} = 
contramarea {sb} = 
contramarcha {sb} = 
contramarchar {vb} = 
contramesura {sb} = 
contramina {sb} = 
contraminar {vb} = 
contramuro {sb} = 
contranatural {adj} = 
contranaturalitate {sb} = 
contraoffensiva {sb} = 
contraofferta {sb} = 
contraordine {sb} = 
contrapartita {sb} = 
contrapasso {sb} = 
contrapedal {sb} = 
contrapedalar {vb} = 
contrapesar {vb} = 
contrapeso {sb} = 
contraplacate {adj} = 
contraponer {vb} = 
contraporta {sb} = 
contraposition {sb} = 
contrapoter {sb} = 
contrapression {sb} = 
contraprestation {sb} = 
contraproba {sb} = 
contraproducente {adj} = 
contraproductive {adj} = 
contraprojecto {sb} = 
contrapromissa {sb} = 
contrapropaganda {sb} = 
contraproposition {sb} = 
contraprova {sb} = 
contrapublicitate {sb} = 
contrapunctic {adj} = 
contrapunctista {sb} = 
contrapunctistic {adj} = 
contrapuncto {sb} = 
contraquestion {sb} = 
contrareforma {sb} = 
contraresponsa {sb} = 
contrarevolution {sb} = 
contrarevolutionari {adj} = 
contrarevolutionario {sb} = 
contrari {adj} = opačný
contrariar {vb} = zkřížit
contrariar {vb} = čelit
contrariate {adj} = 
contrarietate {sb} = 
contrario {sb} = opak
contraronda {sb} = 
contrarotative {adj} = 
contrascarpa {sb} = 
contrasenso {sb} = protimluv
contrasignar {vb} = 
contrasignatario {sb} = 
contrasignatura {sb} = 
contrasigno {sb} = heslo
contraspia {sb} = 
contraspion {sb} = 
contraspionage {sb} = 
contrastabile {adj} = 
contrastante {adj} = 
contrastar {vb} = kontrastovat
contrastive {adj} = 
contrasto {sb} = kontrast
contrasto {sb} = protiklad
contrasubjecto {sb} = 
contratempore {sb} = nepohoda
contraterrorismo {sb} = 
contraterrorista {sb} = 
contratorpedinero {sb} = 
contravallation {sb} = 
contravalor {sb} = 
contravapor {sb} = 
contravariante {adj} = 
contravariante {sb} = 
contravariantia {sb} = 
contraveneno {sb} = protijed
contravenir {vb} = odporovat
contravention {sb} = porušení
contravento {sb} = 
contraventor {sb} = 
contravisita {sb} = 
contribuente {sb} = 
contribuer {vb} = přispět
contribution {sb} = příspěvek
contributive {adj} = 
contributor {sb} = poplatník
contristar {vb} = tesknit
contristar {vb} = truchlit
contristar {vb} = zarmoutit
contrite {adj} = zdrcený
contrition {sb} = kajícnost
controlabile {adj} = 
controlabilitate {sb} = 
controlar {vb} = spravovat
controlar {vb} = zkontrolovat
controlar {vb} = kontrolovat
controlar {vb} = řídit
controlate {adj} = 
controlator {sb} = kontrolor
controlo {sb} = kontrola
controverse {adj} = sporný
controverse {adj} = kontroverzní
controversia {sb} = kontroverze
controversista {sb} = 
controverter {vb} = 
controvertibile {adj} = 
controvertibilitate {sb} = 
contumace {adj} = vzpurný
contumace {adj} = neposlušný
contumacia {sb} = nepoddajnost
contumacia {sb} = neposlušnost
contumelia {sb} = 
contumeliose {adj} = 
contunder {vb} = rozmačkat
contunder {vb} = pohmoždit
contuse {adj} = 
contusion {sb} = zhmoždění
contusion {sb} = modřina
contusion {sb} = pohmožděnina
contusion {sb} = rozmělnění
contusionar {vb} = 
contusionate {adj} = 
conurbation {sb} = 
convalescente {adj} = zotavující se
convalescente {sb} = zotavující se
convalescentia {sb} = zotavení
convalescentia {sb} = rekonvalescence
convalescer {vb} = zotavit se
convalescer {vb} = uzdravit se
convallaria {sb} = 
convection {sb} = 
convective {adj} = 
convector {sb} = 
conveller {vb} = 
convenibile {adj} = uspokojivý
convenibile {adj} = slušný
convenibile {adj} = vhodný
convenibile {adj} = vyhovující
conveniente {adj} = hodící se
conveniente {adj} = proper
convenientia {sb} = vhodnost
convenientia {sb} = vymoženost
convenientia {sb} = slušnost
convenientia {sb} = přiměřenost
convenir {vb} = sejít se
convenir {vb} = svolat
convenir {vb} = vyhovět
conventiculo {sb} = 
convention {sb} = úmluva
convention {sb} = smlouva
convention {sb} = dohoda
convention {sb} = konvence
conventional {adj} = ustálený zvykem
conventional {adj} = konvenční
conventionalismo {sb} = 
conventionalista {sb} = 
conventionalitate {sb} = 
convento {sb} = sjezd
convento {sb} = ženský klášter
convento {sb} = klášter
conventual {sb} = 
conventual {adj} = 
conventualitate {sb} = 
convergente {adj} = 
convergentia {sb} = konvergence
convergentia {sb} = sbíhavost
converger {vb} = konvergovat
converger {vb} = sbíhat se
conversabile {adj} = 
conversar {vb} = konverzovat
conversar {vb} = rozmlouvat
conversation {sb} = mluvení
conversation {sb} = konverzace
conversation {sb} = rozhovor
conversator {sb} = 
conversion {sb} = konverze
conversion {sb} = proměna
converso {sb} = konverze
converter {vb} = změnit
converter {vb} = konvertovat
convertibile {adj} = směnitený
convertibile {adj} = konvertibilní
convertibilitate {sb} = 
convertimento {sb} = 
convertite {adj} = 
convertitor {sb} = 
convexe {adj} = vypouklý
convexe {adj} = konvexní
convexitate {sb} = 
conviar {vb} = doprovázet
conviction {sb} = přesvědčení
convicto {sb} = trestanec
convicto {sb} = výchovný ústav
convincente {adj} = nevyvratitelný
convincer {vb} = odsoudit
convincer {vb} = přesvědčit
convincibile {adj} = 
convincimento {sb} = 
convio {sb} = eskorta
convio {sb} = konvoj
convitar {vb} = pozvat
convitato {sb} = 
conviva {sb} = 
convival {adj} = družný
conviventia {sb} = 
conviver {vb} = 
convocabile {adj} = 
convocar {vb} = svolat
convocar {vb} = přivolat
convocation {sb} = 
convocato {sb} = 
convocator {sb} = 
convolubile {adj} = 
convolute {adj} = 
convolution {sb} = 
convolver {vb} = svinout
convolvulaceas {sb pl} = 
convolvulo {sb} = 
convoyar {vb} = jet v řadě
convoyar {vb} = doprovázet
convoyator {sb} = 
convoyo {sb} = konvoj
convulsar {vb} = 
convulse {adj} = 
convulsion {sb} = křeč
convulsionar {vb} = 
convulsionari {adj} = 
convulsionario {sb} = 
convulsive {adj} = 
coolie {sb} = 
Cooper {sb npr} = 
cooperar {vb} = spolupracovat
cooperation {sb} = spolupráce
cooperativa {sb} = družstvo
cooperative {adj} = družstevní
cooperator {adj} = 
cooperator {sb} = 
coopertest {sb} = 
cooptar {vb} = 
cooptation {sb} = 
coordinabile {adj} = 
coordinante {adj} = 
coordinar {vb} = koordinovat
coordinata {sb} = souřadnice
coordinate {adj} = koordinovaný
coordination {sb} = koordinace
coordinative {adj} = 
coordinatographo {sb} = 
coordinator {adj} = 
coordinator {sb} = 
coorientation {sb} = 
copal {sb} = 
coparticipante {adj} = 
coparticipante {sb} = 
coparticipar {vb} = 
coparticipation {sb} = 
Copenhagen {sb npr} = 
copenhagese {adj} = 
copenhagese {sb} = 
copepode {adj} = 
copepodo {sb} = 
coperculo {sb} = víko
coperculo {sb} = víčko
coperi-aures {sb} = 
copericapite {sb} = 
copericatena {sb} = 
coperifoco {sb} = zákaz vycházení
coperijuncto {sb} = 
coperilecto {sb} = přehoz přes postel
coperilibro {sb} = 
coperimatras {sb} = 
coperinuca {sb} = 
coperi-objecto {sb} = 
coperi-objectos {sb pl} = 
coperipedes {sb} = 
coperiplatto {sb} = 
coperiplattos {sb} = 
coperir {vb} = přikrýt
coperir {vb} = přehlušit
coperir {vb} = pokrýt
coperiradiator {sb} = 
coperisella {sb} = 
coperitabula {sb} = 
coperitectos {sb} = 
coperitesta {sb} = 
coperitheiera {sb} = poklůpek čajníku
coperivolante {sb} = 
copernican {adj} = 
copernicium {sb} = 
Copernico {sb npr} = 
coperte {adj} = 
coperto {sb} = 
copertor {sb} = plemeník
copertura {sb} = deka
copertura {sb} = kryt
copertura {sb} = potah na polštář
copertura {sb} = přikrývka
copertura {sb} = přebal
copia {sb} = spousta
copia {sb} = tahák
copia {sb} = kopie
copia {sb} = kopírovat
copiar {vb} = tisk
copiar {vb} = kopírovat
copiar {vb} = okopírovat
copiator {sb} = 
copilota {sb} = 
copiose {adj} = hojný
copiositate {sb} = 
copista {sb} = 
copla {sb} = 
coplanar {adj} = 
copolymero {sb} = 
coposseder {vb} = 
copossessor {sb} = 
copra {sb} = 
copresidente {sb} = 
copresidentia {sb} = 
copresider {vb} = 
coprino {sb} = 
coprocultura {sb} = 
coproducer {vb} = 
coproducteur {sb} = 
coproduction {sb} = 
coprolalia {sb} = 
coprolalic {adj} = 
coprolitho {sb} = 
coprologia {sb} = 
coprophage {adj} = 
coprophagia {sb} = 
coprophago {sb} = 
coprophile {adj} = 
coprophilia {sb} = 
coprophobia {sb} = 
coproprietario {sb} = 
coproprietate {sb} = 
coprotector {sb} = 
copte {adj} = 
coptic {adj} = 
copto {sb} = 
copula {sb} = pár
copular {vb} = spojovat
copulation {sb} = páření
copulative {adj} = 
copulator {adj} = 
copyright {sb} = copyright
copy-writer {sb} = 
coquetta {sb} = koketa
coquettar {vb} = 
coquette {adj} = hubatý
coquette {adj} = plachý
coquetteria {sb} = 
coracoide {adj} = 
coracoide {sb} = 
corage {sb} = trhat
corage {sb} = droby
corage {sb} = kuráž
corage {sb} = bojovnost
corage {sb} = odvaha
coragiose {adj} = smělý
coragiose {adj} = kurážný
coragiose {adj} = odvážný
corallero {sb} = 
corallifere {adj} = 
coralliforme {adj} = 
coralligene {adj} = 
corallin {adj} = 
corallina {sb} = 
corallite {sb} = 
corallo {sb} = korál
corallorrhiza {sb} = 
coram {adv} = veřejně
coram {prep} = veřejně
coran {sb} = 
coranic {adj} = 
corbata {sb} = 
corbe {sb} = košík
corbe {sb} = koš
corberia {sb} = 
corbero {sb} = 
corbetta {sb} = 
corcar {vb} = korkovat
corco {sb} = zátka
corco {sb} = korek
corda {sb} = šnůra
corda {sb} = struna
corda {sb} = šňůra
corda {sb} = šnúra
corda {sb} = lano
corda {sb} = řemínek
cordage {sb} = lanoví
cordar {vb} = 
cordata {sb} = 
cordate {adj} = 
cordatifolie {adj} = 
corde {sb} = srdce
corde {sb} = jádro (ovoce)
cordelero {sb} = 
corderia {sb} = 
cordero {sb} = 
cordetta {sb} = 
cordial {adj} = srdečný
cordial {sb} = srdečný
cordialitate {sb} = 
cordierite {sb} = 
cordifolie {adj} = 
cordiforme {adj} = 
cordillera {sb} = 
cordipetale {adj} = 
cordite {sb} = 
cordon {sb} = stuha
cordon {sb} = zástup
cordon {sb} = tkanička
cordon {sb} = tkanice
cordon {sb} = kordon
Cordova {sb npr} = 
cordovan {adj} = 
cordovano {sb} = 
Corea {sb npr} = Korea
corean {adj} = korejský
coreano {sb} = Korejec
coredactor {sb} = 
coregente {sb} = 
coregentia {sb} = 
coregono {sb} = 
coreopsis {sb} = 
coresponsabile {adj} = 
coresponsabilisar {vb} = 
coresponsabilitate {sb} = 
corfiota {adj} = 
corfiota {sb} = 
Corfu {sb npr} = 
coriacee {adj} = kožený
coriandro {sb} = 
corindon {sb} = 
corinthie {adj} = 
corinthio {sb} = 
Corintho {sb npr} = 
corio {sb} = kůže
corispermo {sb} = 
cormo {sb} = 
cormoran {sb} = 
cornac {sb} = 
cornaceas {sb pl} = 
cornalina {sb} = 
cornamento {sb} = 
cornamusa {sb} = dudy
cornar {vb} = nabrat na rohy
cornar {vb} = hrát na hornu
cornatura {sb} = 
cornea {sb} = rohovka
corneal {adj} = 
corned-beef {sb} = 
cornee {adj} = 
corner {sb} = 
cornetta {sb} = kornet
cornettista {sb} = 
cornflakes {sb} = 
cornic {adj} = 
cornice {sb} = vrána
cornice {sb} = římsa
cornico {sb} = 
cornicula {sb} = 
cornificar se {vb} = 
cornification {sb} = 
corniforme {adj} = 
cornichon {sb} = okurka nakládačka
corno {sb} = tykadlo
corno {sb} = roh
cornucopia {sb} = 
cornute {adj} = rohatý
cornuto {sb} = 
corolla {sb} = 
corollario {sb} = dodatek
corollario {sb} = důsledek
corollate {adj} = 
corollifere {adj} = 
corolliflor {adj} = 
corolliforme {adj} = 
corona {sb} = věnec
corona {sb} = koruna
coronagrapho {sb} = 
coronal {adj} = 
coronamento {sb} = 
coronar {vb} = korunovat
coronari {adj} = korunní
coronaria {sb} = 
coronaritis {sb} = 
coronate {adj} = 
coronation {sb} = vrcholný
coronation {sb} = korunování
coronato {sb} = 
coronella {sb} = 
coronifere {adj} = 
coronilla {sb} = 
coronographo {sb} = 
coronoide {adj} = 
coronopo {sb} = 
coronula {sb} = 
corozo {sb} = 
corporal {sb} = tělesný
corporal {adj} = tělesný
corporalitate {sb} = 
corporar {vb} = 
corporation {sb} = sdružení
corporation {sb} = korporace
corporatism {sb} = 
corporatista {sb} = 
corporative {adj} = 
corporativismo {sb} = 
corporativista {adj} = 
corporatura {sb} = sestavení
corporatura {sb} = stavba
corporatura {sb} = rám
corpore {sb} = tělo
corpore {sb} = těleso
corpore {sb} = trup
corpore {sb} = sbor
corporee {adj} = 
corporeitate {sb} = 
corps {sb} = 
corpulente {adj} = tlustý
corpulente {adj} = tělnatý
corpulente {adj} = korpulentní
corpulente {adj} = otylý
corpulente {adj} = plný
corpulentia {sb} = korpulentnost
corpus {sb} = 
corpus delicti {sb} = 
corpuscular {adj} = 
corpusculo {sb} = 
corral {sb} = 
corrasion {sb} = 
correcte {adj} = správný
correcte {adj} = dobře
correcte {adj} = korektní
correctessa {sb} = 
correction {sb} = oprava
correctional {adj} = 
corrective {adj} = 
correctivo {sb} = 
corrector {sb} = 
correctori {adj} = 
corregia {sb} = pás
corregia {sb} = řemen
correlatar {vb} = korelovat
correlation {sb} = korelace
correlative {adj} = 
correlativo {sb} = 
correligionario {sb} = 
correspondente {adj} = korespondent
correspondente {sb} = korespondent
correspondentia {sb} = dopisy
correspondentia {sb} = korespondence
corresponder {vb} = korespondovat
corresponder {vb} = odpovídat
corresponsabilitate {sb} = 
corrida {sb} = 
corridor {sb} = koridor
corridor {sb} = chodba
corridor {sb} = přechod
corrigenda {sb pl} = 
corrigendum {sb} = 
corriger {vb} = opravit
corriger {vb} = opravovat
corrigibile {adj} = 
corrigiola {sb} = 
corroborante {sb} = 
corroborar {vb} = posilovat
corroboration {sb} = 
corroborative {adj} = 
corroborator {sb} = 
corroder {vb} = korodovat
corroder {vb} = rezavět
corrosion {sb} = koroze
corrosive {adj} = korozívní
corrosivitate {sb} = 
corrosivo {sb} = žíravina
corrugar {vb} = zmuchlat
corrugar {vb} = svraštit
corrugar {vb} = uvadat
corrugate {adj} = 
corrugation {sb} = 
corrumper {vb} = zkazit
corrumper {vb} = kazit se
corrumper {vb} = korumpovat
corrupte {adj} = zkažený
corrupte {adj} = shnilý
corruptibile {adj} = zkazitelný
corruptibilitate {sb} = 
corruption {sb} = zkažení
corruption {sb} = korupce
corruption {sb} = podplácení
corruptive {adj} = 
corruptor {adj} = 
corruptor {sb} = 
corsage {sb} = korzet
corsario {sb} = 
corse {adj} = 
corset {sb} = korzet
corset {sb} = korsický
corsetero {sb} = 
Corsica {sb npr} = Korsika
corso {sb} = Korsičan
corte {sb} = soudní dvůr
corte {sb} = dvůr
corte {sb} = nádvoří
corte {sb} = námluvy
Cortes {sb npr} = 
cortesana {sb} = 
cortesano {sb} = 
cortesar {vb} = dvořit se
cortese {adj} = zdvořilý
cortesia {sb} = zdvořilost
cortical {adj} = 
corticate {adj} = 
cortice {sb} = kůra
corticio {sb} = 
corticoides {sb pl} = 
corticose {adj} = 
corticospinal {adj} = 
corticosteroide {sb} = 
corticosteron {sb} = 
corticotrophina {sb} = 
cortil {sb} = nádvoří
cortina {sb} = záclona
cortina {sb} = závěs
cortina {sb} = opona
cortinario {sb} = 
cortisol {sb} = 
cortisone {sb} = 
cortisonic {adj} = 
coruscante {adj} = 
coruscar {vb} = 
coruscation {sb} = 
corvée {sb} = 
corvetta {vb} = 
corvidos {sb pl} = 
corvin {adj} = havraní
corvo {sb} = vrána
corvo {sb} = havran
corybante {sb} = 
corybantic {adj} = 
corydalina {sb} = 
corydalis {sb} = 
corylopsis {sb} = 
corymbo {sb} = 
corynephoro {sb} = 
corypheo {sb} = koryfej
coryza {sb} = 
cosa {sb} = věc
cosac {adj} = 
cosaco {sb} = 
cosalia {sb} = veteš
cosalia {sb} = harampádí
coscenarista {sb} = 
coscoroba {sb} = 
cosecante {sb} = 
cosignar {vb} = 
cosignatario {sb} = 
cosignatura {sb} = 
cosina {sb} = sestřenice
cosino {sb} = bratranec
cosinus {sb} = 
cosinusoide {sb} = 
cosmantho {sb} = 
cosmetic {adj} = kosmetický
cosmetica {sb} = šmínky
cosmetico {sb} = kosmetika
cosmetista {sb} = 
cosmetologia {sb} = 
cosmetologo {sb} = 
cosmic {adj} = kosmický
cosmicitate {sb} = 
cosmo {sb} = kosmos
cosmobiologia {sb} = 
cosmobiologic {adj} = 
cosmodromo {sb} = 
cosmogonia {sb} = 
cosmogonic {adj} = 
cosmographia {sb} = 
cosmographic {adj} = 
cosmographo {sb} = 
cosmochimia {sb} = 
cosmochimic {adj} = 
cosmologia {sb} = 
cosmologic {adj} = 
cosmologo {sb} = 
cosmonauta {sb} = kosmonaut
cosmonautica {sb} = 
cosmonave {sb} = 
cosmopolita {adj} = kosmopolitní
cosmopolita {sb} = kosmopolitní
cosmopolitismo {sb} = 
cosmorama {sb} = 
cosponsor {sb} = 
cossinetto {sb} = podložka
cossinetto {sb} = polštář
cossinetto {sb} = polštářek
cossino {sb} = polštář
cosso {sb} = 
costa {sb} = sklon
costa {sb} = žebro
costa {sb} = mořský břeh
costa {sb} = pobřeží
Costa Rica {sb npr} = 
costal {adj} = 
costalgia {sb} = 
costar {vb} = stát (peněžně)
costar {vb} = stát (cenově)
costar {vb} = chutnat
costari {adj} = 
costate {adj} = 
costear {vb} = vroubit
costear {vb} = plavat podél pobřeží
costear {vb} = olemovat
costiforme {adj} = 
costo {sb} = cena
costose {adj} = drahý
costose {adj} = nákladný
costovertebral {adj} = 
costumar {vb} = 
costumari {adj} = obvyklý
costume {sb} = zvyk
costume {sb} = kostým
costumiera {sb} = 
cosuspecto {sb} = 
cotangente {sb} = 
cotangential {adj} = 
cotelette {sb} = kotleta
cotelette {sb} = řízek
coteste {sb} = 
cothurno {sb} = 
cotidal {adj} = 
cotillon {sb} = 
cotinga {sb} = 
cotinina {sb} = 
cotino {sb} = 
coton {sb} = bavlna
cotonari {adj} = 
cotoneaster {sb} = 
cotonicultor {sb} = 
cotonicultura {sb} = 
cotoniero {sb} = 
cotonose {adj} = 
cotta {sb} = sukně
cottage {sb} = 
coturnice {sb} = 
cotutela {sb} = 
cotutor {sb} = 
cotyle {sb} = 
cotyledon {sb} = 
cotyloide {adj} = 
couchette {sb} = lůžko
couchette {sb} = lehátko
coulisse {sb} = kulisa
coulomb {sb} = 
Coulomb {sb npr} = 
country {sb} = 
coupé {sb} = 
coupon {sb} = kupón
courante {sb} = 
courgette {sb} = 
couscous {sb} = 
couturier {sb} = 
covalent {adj} = 
covalentia {sb} = 
covar {vb} = sedět na vejcích
covar {vb} = vylíhnout
covar {vb} = snášet
covariante {adj} = 
covariantia {sb} = 
covariation {sb} = 
covata {sb} = snůška
covata {sb} = vylíhnutí
covator {sb} = vysedávač vejcí
covatrice {sb} = 
covenditor {sb} = 
cover-girl {sb} = 
cowboy {sb} = kovboj
coxa {sb} = stehno
coxa {sb} = dřík
coxa {sb} = bok
coxal {adj} = 
coxalgia {sb} = 
coxalgic {adj} = 
coxalgico {sb} = 
coxarthrose {sb} = 
coxarthrosis {sb} = 
coxitis {sb} = 
coxofemoral {adj} = 
coyote {sb} = 
cr?che {sb} = 
crabba {sb} = krab
crabro {sb} = 
crac {sb} = trhlina
crac {sb} = třísk
crac {sb} = křach
crac {sb} = krach
crac {sb} = prasklina
crac {sb} = prásk
crac {interj} = trhlina
crac {interj} = třísk
crac {interj} = křach
crac {interj} = krach
crac {interj} = prasklina
crac {interj} = prásk
craccamento {sb} = 
craccar {vb} = prasknout
craccar {vb} = praskat
crack {sb} = 
cracker {sb} = 
cracking {sb} = 
Cracovia {sb npr} = 
crambe {sb} = 
crambo {sb} = 
crampa {sb} = závorka
crampa {sb} = skoba
crampa {sb} = svorka
crampa {sb} = kramle
crampa {sb} = klips
crampa {sb} = kancelářská svorka
crampar {vb} = svírat
crampar {vb} = sešít
crampar {vb} = klip
crampo {sb} = křeč
crangon {sb} = krevety
cranial {adj} = 
cranian {adj} = 
cranio {sb} = lebka
craniofacial {adj} = 
craniologia {sb} = 
craniologic {adj} = 
craniologista {sb} = 
craniologo {adj} = 
craniometria {sb} = 
craniometric {adj} = 
craniometrista {sb} = 
craniometro {sb} = 
cranioscopia {sb} = 
cranioscopic {adj} = 
cranioscopio {sb} = 
cranioscopo {sb} = 
craniotomia {sb} = 
craquelé {sb} = 
craquelure {sb} = 
crasis {sb} = 
crasse {adj} = tlustý
crasse {adj} = hustý
crasse {adj} = hrubý
crassicaule {adj} = 
crassifluente {adj} = 
crassifoliate {adj} = 
crassilabie {adj} = 
crassilingue {adj} = 
crassilobate {adj} = 
crassipetale {adj} = 
crassirostre {adj} = 
crassisepale {adj} = 
crassitate {sb} = 
crassitude {sb} = hustota
crassula {sb} = 
crassulaceas {sb pl} = 
crastine {adj} = zítřejší
cratego {sb} = 
crater {sb} = kráter
crateriforme {adj} = 
cravata {sb} = šátek
cravata {sb} = kravata
crawl {sb} = kraul
crawlator {sb} = 
crawlista {sb} = 
crayon {sb} = 
crear {vb} = stvořit
crear {vb} = vytvořit
creatina {sb} = 
creatinina {sb} = 
creation {sb} = stvoření
creationismo {sb} = 
creationista {adj} = 
creationista {sb} = 
creative {adj} = tvořivý
creativitate {sb} = 
creator {adj} = tvůrce
creator {sb} = tvůrce
creatura {sb} = stvoření
credente {adj} = věřící
credente {sb} = věřící
credentia {sb} = víra
credentia {sb} = důvěra
credentia {sb} = kredenc
credential {adj} = 
creder {vb} = věřit
creder {vb} = věřit v
credibile {adj} = důvěryhodný
credibilisar {vb} = 
credibilitate {sb} = věrohodnost
creditar {vb} = účtovat
credito {sb} = úvěr
credito {sb} = vklad
credito {sb} = kredit
creditor {sb} = věřitel
creditori {adj} = kreditní
credo {sb} = krédo
credule {adj} = lehkověrný
credulitate {sb} = 
crema {sb} = smetana
crema {sb} = krém
crema {adj} = smetana
crema {adj} = krém
cremaliera {sb} = nosič zavazadel
cremar {vb} = zpopelnit
cremation {sb} = kremace
cremator {sb} = 
crematori {adj} = 
crematorio {sb} = krematorium
cremeria {sb} = 
cremose {adj} = krémový
crenate {adj} = 
crenatifolie {adj} = 
crenella {sb} = 
crenologia {sb} = 
crenologic {adj} = 
crenotherapia {sb} = 
creol {adj} = 
creolisar {vb} = 
creolo {sb} = 
creophage {adj} = 
creophagia {sb} = 
creophago {sb} = 
creosotage {sb} = 
creosotar {vb} = 
creosoto {sb} = krezol
crepar {vb} = zahynout
crepar {vb} = srazit
crepe {sb} = 
crepe de Chine {sb} = 
crepidula {sb} = 
crepis {sb} = 
crepitante {adj} = 
crepitar {vb} = praskat
crepitar {vb} = praštit
crepitation {sb} = praskání
crepuscular {adj} = 
crepusculo {sb} = setmění
crepusculo {sb} = soumrak
crescendo {adv} = zesilovaně
crescendo {adv} = crescendo
crescente {adj} = rostoucí
crescente {adj} = půlměsíc
crescente {sb} = rostoucí
crescente {sb} = půlměsíc
crescentia {sb} = 
crescer {vb} = růsti
crescer {vb} = růst
crescimento {sb} = rostoucí
crescimento {sb} = růst
crescita {sb} = vzestup
Creso {sb npr} = 
cresol {sb} = 
cresson {sb} = řeřicha
cresta {sb} = hřbet
cresta {sb} = hřeben (kohoutí)
cresta {sb} = chochol
cresta {sb} = hřeben
crestate {adj} = 
creta {sb} = Kréta
creta {sb} = křída
Creta {sb npr} = Kréta
Creta {sb npr} = křída
cretacee {adj} = 
cretaceo {sb} = 
cretese {adj} = 
cretese {sb} = 
cretico {sb} = 
cretiera {sb} = 
cretin {adj} = 
cretineria {sb} = 
cretinisar {vb} = 
cretinisation {sb} = 
cretinismo {sb} = 
cretino {sb} = 
cretonne {sb} = 
cretose {adj} = 
crex {sb} = 
cribrar {vb} = cedit
cribrar {vb} = prosívat
cribrator {sb} = 
cribriforme {adj} = 
cribro {sb} = sítko
cribro {sb} = síto
cribro {sb} = cedník
cribro {sb} = řešeto
cribrose {adj} = 
cric {interj} = hever
cric {sb} = hever
cricket {sb} = kriket
cricoide {adj} = 
Crimea, Le {sb npr} = 
criminal {adj} = zločinec
criminal {adj} = věznice
criminal {adj} = kriminální
criminal {adj} = podvodník
criminal {sb} = zločinec
criminal {sb} = věznice
criminal {sb} = kriminální
criminal {sb} = podvodník
criminalisar {vb} = 
criminalisation {sb} = 
criminalista {adj} = 
criminalista {sb} = 
criminalistic {adj} = 
criminalistica {sb} = 
criminalitate {sb} = 
criminar {vb} = 
crimination {sb} = 
crimine {sb} = zločin
criminogene {adj} = 
criminologia {sb} = 
criminologic {adj} = 
criminologista {sb} = 
criminologo {sb} = 
crin {sb} = hříva
criniera {sb} = hříva
crinoides {sb pl} = 
crinolina {sb} = 
criocero {sb} = 
crippa {sb} = postýlka
cris {sb} = 
crise {sb} = krize
crisis {sb} = 
crispar {vb} = svraštit
crispar {vb} = nakadeřit
crispate {adj} = kudrnatý
crispation {sb} = 
crispe {adj} = křupavý
crispe {adj} = kudrnatý
crispiflor {adj} = 
crispifolie {adj} = 
crista {sb} = kohoutí hřeben
cristate {adj} = 
critalia {sb} = 
critaliar {vb} = 
critar {vb} = křičet
critator {sb} = 
criterio {sb} = kritérium
criterio {sb} = měřítko
criteriologia {sb} = 
criteriologic {adj} = 
criterium {sb} = 
crithmo {sb} = 
critic {adj} = kritický
critic {adj} = kritický (rozhodující)
critic {adj} = rozhodující (kritický)
critica {sb} = kritika
criticabile {adj} = 
criticalitate {sb} = 
criticar {vb} = kritizovat
criticastro {sb} = 
criticismo {sb} = 
criticitate {sb} = 
critico {sb} = kritik
crito {sb} = výkřik
crito {sb} = křik
crito {sb} = pláč
croate {adj} = 
Croatia {sb npr} = 
croato {sb} = 
croc {sb} = hák
croc {sb} = háček
crocidolite {sb} = 
crocodilian {adj} = 
crocodiliano {sb} = 
crocodilo {sb} = krokodýl
crocus {sb} = šafrán
crocus {sb} = krokus
crochet {sb} = 
crochetar {vb} = 
croissant {sb} = 
cromlech {sb} = 
cromorna {sb} = 
Crookes {sb npr} = 
croquet {sb} = kroket
croquetar {vb} = 
croquette {sb} = kroketa
cross {sb} = 
cross-countries {sb pl} = 
cross-country {sb} = 
crossing-over {sb} = 
crotalo {sb} = chřestýš
crotaloide {adj} = 
croton {sb} = 
crotonaldehyde {sb} = 
crotonic {adj} = 
croup {sb} = 
croupier {sb} = 
crown-glass {sb} = 
cruce {sb} = kříž
crucia {sb} = berle
crucia {sb} = opora
cruciada {sb} = křížová výprava
crucial {adj} = 
cruciamento {sb} = křižovatka
cruciamento {sb} = křižovatka
crucianella {sb} = 
cruciar {vb} = křížit se
cruciar {vb} = křižovat se
cruciar {vb} = křižovat
cruciar {vb} = plavat křížem krážem
cruciata {sb} = křižovatka
cruciate {adj} = 
cruciation {sb} = 
cruciato {sb} = křižák
cruciator {sb} = křižník
crucibulo {sb} = kelímek
cruciera {sb} = plavba sem tam
crucifere {adj} = 
crucifero {sb} = 
crucifiger {vb} = ukřižovat
crucifixion {sb} = ukřižování
crucifixo {sb} = krucifix
crucifixor {sb} = 
cruciforme {adj} = 
cruciverbista {sb} = 
cruciverbo {sb} = 
crude {adj} = syrový
crude {adj} = surový
crude {adj} = drsný
cruditate {sb} = syrovost
cruditate {sb} = hrubost
cruel {adj} = hrozný
cruel {adj} = krutý
crueltate {sb} = 
cruor {sb} = 
crup {sb} = 
crupal {adj} = 
crupina {sb} = 
cruppa {sb} = hřbet
cruppada {sb} = 
cruppiera {sb} = 
crural {adj} = 
crusta {sb} = strup
crusta {sb} = kůrka
crusta {sb} = kůra
crusta {sb} = jizva
crustacee {adj} = korýší
crustaceo {sb} = korýš
crustose {adj} = křupavý
cruzeiro {sb} = 
cryobiologia {sb} = 
cryobiologic {adj} = 
cryobiologista {sb} = 
cryobiologo {sb} = 
cryoelectronica {sb} = 
cryogene {adj} = 
cryogenia {sb} = 
cryogenic {adj} = 
cryogenica {sb} = 
cryoglobulina {sb} = 
cryochirurgia {sb} = 
cryolitho {sb} = 
cryologia {sb} = 
cryometria {sb} = 
cryometro {sb} = 
cryophysica {sb} = 
cryophyto {sb} = 
cryoplancton {sb} = 
cryoscopia {sb} = 
cryoscopic {adj} = 
cryoscopio {sb} = 
cryostato {sb} = 
cryotechnica {sb} = 
cryotherapia {sb} = 
cryotron {sb} = 
cryoturbation {sb} = 
crypta {sb} = krypta
cryptanalys {sb} = 
cryptanalysis {sb} = 
cryptanalytic {adj} = 
cryptic {adj} = 
cryptobiose {sb} = 
cryptobiosis {sb} = 
cryptocatholico {sb} = 
cryptocommunista {adj} = 
cryptocommunista {sb} = 
cryptofascista {sb} = 
cryptogame {adj} = 
cryptogamia {sb} = 
cryptogamic {adj} = 
cryptogamista {sb} = 
cryptogamo {sb} = 
cryptogenetic {adj} = 
cryptogramma {sb} = 
cryptographia {sb} = 
cryptographic {adj} = 
cryptographo {sb} = 
cryptologia {sb} = 
cryptologic {adj} = 
cryptologo {sb} = 
cryptomnesia {sb} = 
cryptophonia {sb} = 
cryptophonic {adj} = 
cryptophono {sb} = 
cryptophyto {sb} = 
cryptoportico {sb} = 
cryptotoxic {adj} = 
cryptotoxina {sb} = 
crystalleria {sb} = 
crystallero {sb} = 
crystallin {adj} = krystalický
crystallinitate {sb} = 
crystallino {sb} = 
crystallisabile {adj} = 
crystallisabilitate {sb} = 
crystallisar {vb} = 
crystallisate {adj} = 
crystallisation {sb} = 
crystallite {sb} = 
crystallo {sb} = krystal
crystalloelectricitate {sb} = 
crystallogenia {sb} = 
crystallographia {sb} = 
crystallographic {adj} = 
crystallographo {sb} = 
crystallochimia {sb} = 
crystalloide {adj} = 
crystalloide {sb} = 
crystallomantia {sb} = 
crystallometria {sb} = 
crystallometric {adj} = 
crystallophysica {sb} = 
crystallotomia {sb} = 
ctenobranchiatos {sb pl} = 
ctenopetale {adj} = 
ctenophoro {sb} = 
cualiar {vb} = 
cualiatura {sb} = 
cualio {sb} = louh
cub scout {sb} = 
Cuba {sb} = 
cubabile {adj} = 
cubage {sb} = 
cuban {adj} = 
cubano {sb} = 
cubar {vb} = ležet
cubar {vb} = povalovat se
cubatura {sb} = krychlový objem
cubebe {sb} = 
cubetto {sb} = 
cubic {adj} = krychlový
cubic {adj} = kubický
cubicitate {sb} = 
cubiculo {sb} = ložnice
cubiculo {sb} = kóje
cubiforme {adj} = 
cubil {sb} = doupě
cubismo {sb} = 
cubista {adj} = 
cubista {sb} = 
cubistic {adj} = 
cubital {adj} = 
cubitiera {sb} = 
cubito {sb} = loket
cubo {sb} = krychle
cubo {sb} = kostka
cuboide {adj} = 
cucu {sb} = kukačka
cucubalo {sb} = 
cucumaria {sb} = 
cucumbre {sb} = okurka
cucumere {sb} = 
cucumis {sb} = 
cucurbita {sb} = dýně
cucurbitaceas {sb pl} = 
cucurbitacee {adj} = 
cudu {sb} = 
cuesta {sb} = 
cufic {adj} = 
cuguar {sb} = 
cuirassamento {sb} = 
cuirassar {vb} = 
cuirassate {adj} = pancéřovaný
cuirassato {sb} = křižník
cuirassato {sb} = loď bitevní
cuirasse {sb} = brnění
cuirasse {sb} = kyrys (obrněnec)
cuirasse {sb} = krunýř
cuirassero {sb} = 
cuje {pron} = jehož
cuje {pron} = jejíž
culice {sb} = komár
culiciforme {adj} = 
culina {sb} = 
culinari {adj} = kuchyňský
culinari {adj} = kulinářský
culminar {vb} = 
culmination {sb} = vyvrcholení
culmine {sb} = vrchol
culmine {sb} = summit
culmine {sb} = vrcholový
culmine {sb} = vrchol hory
culmine {sb} = vrcholný
culo {sb} = spodek
culo {sb} = zadek
culo {sb} = zadnice
culo {sb} = kýta
culo {sb} = hýždě
culpa {sb} = vina
culpa {sb} = chyba
culpabile {adj} = vinen
culpabile {adj} = provinilý
culpabile {sb} = vinen
culpabile {sb} = provinilý
culpabilitate {sb} = 
culpar {vb} = 
culte {adj} = vzdělaný
culte {adj} = kultivovaný
culte {adj} = rafinovaný
cultellasso {sb} = 
cultellata {sb} = 
cultelleria {sb} = příbory
cultellero {sb} = 
cultello {sb} = čepel
cultello {sb} = nůž
cultismo {sb} = 
cultivabile {adj} = 
cultivabilitate {sb} = 
cultivar {vb} = kultivovat
cultivar {vb} = hospodařit
cultivar {vb} = pěstovat
cultivate {adj} = 
cultivation {sb} = 
cultivator {sb} = kultivátor
cultivator {sb} = pěstitel
culto {sb} = uctívání
culto {sb} = kult
cultor {sb} = 
cultriforme {sb} = 
cultro {sb} = radlice
cultual {adj} = 
cultura {sb} = kultura
cultural {adj} = kulturní
culturismo {sb} = 
culturista {sb} = 
cum grano salis {adv} = 
cumarina {sb} = 
cumino {sb} = kmín
cumulabile {adj} = 
cumular {vb} = shromažďovat
cumular {vb} = nahromadit
cumular {vb} = hromadit
cumulation {sb} = 
cumulative {adj} = 
cumulo {sb} = vršek
cumulo {sb} = halda
cumulo {sb} = hromadění
cumulo {sb} = hromada
cumulocirro {sb} = 
cumulonimbo {sb} = 
cumulostrato {sb} = 
cuna {sb} = kolébka
cunar {vb} = kolébat
cunar {vb} = kolíbat
cuneage {sb} = 
cuneal {adj} = 
cunear {vb} = vklínit
cunear {vb} = mince
cunear {vb} = razit
cuneate {adj} = 
cuneator {sb} = 
cuneifolie {adj} = 
cuneiforme {adj} = klínový
cuneo {sb} = klín
cuneo {sb} = pečeť
cuniculicultor {sb} = 
cuniculicultura {sb} = 
cunicultor {sb} = 
cunicultura {sb} = 
cunnilingus {sb} = 
cunno {sb} = 
cupa {sb} = vědro
cupa {sb} = škopek
cupa {sb} = káď
cupa {sb} = nádoba
cupero {sb} = 
cupetta {sb} = 
cuphea {sb} = 
cupide {adj} = dychtivý
cupiditate {sb} = 
Cupido {sb npr} = 
cupola {sb} = kupole
cuppa {sb} = šálek
cuppa {sb} = pohár
cuppella {sb} = 
cuppellar {vb} = 
cuppellation {sb} = 
cuprage {sb} = 
cuprar {vb} = 
cupric {adj} = 
cuprifere {adj} = 
cuprismo {sb} = 
cuprite {sb} = 
cupro {sb} = měď
cuprose {adj} = 
cupula {sb} = 
cupuliferas {sb pl} = 
cupulifere {adj} = 
cupuliflor {adj} = 
cupuliforme {adj} = 
cupulometria {sb} = 
cura {sb} = starost
cura {sb} = fara
cura-aures {sb} = 
curabile {adj} = vyléčitelný
curabilitate {sb} = 
curaçao {sb} = 
curadentes {sb} = 
curante {adj} = 
curar {vb} = vyléčit
curar {vb} = starat se o
curar {vb} = léčit
curar {vb} = hojit
curar {vb} = pečovat
curare {sb} = 
curarina {sb} = 
curarisar {vb} = 
curarisation {sb} = 
curarismo {sb} = 
curatela {sb} = 
curation {sb} = 
curative {adj} = léčivý
curativo {sb} = 
curato {sb} = tvaroh
curato {sb} = kaplan
curato {sb} = rektor
curator {sb} = kurátor
curator {sb} = opatrovník
curcuma {sb} = 
curetta {sb} = 
curettage {sb} = 
curettar {vb} = 
curia {sb} = 
curial {adj} = 
curie {sb} = 
curietherapia {sb} = 
curiose {adj} = zvědavý
curiose {adj} = zvláštní
curiose {adj} = tázavý
curiose {adj} = kuriózní
curiose {adj} = legrační
curiositate {sb} = zvláštnost
curiositate {sb} = zvědavost
curium {sb} = 
curling {sb} = 
curlo {sb} = 
currente {adj} = současný
currente {adj} = tekoucí
currente {adj} = aktualita
currente {adj} = aktuální
currente {sb} = současný
currente {sb} = tekoucí
currente {sb} = aktualita
currente {sb} = aktuální
currer {vb} = utíkat
currer {vb} = spěchat
currer {vb} = běžet
currer {vb} = posel
currer {vb} = poskakovat
currero {sb} = kurýr
currero {sb} = doručovatel
currero {sb} = listonoš
currero {sb} = pošťák
currero {sb} = pošta
currero {sb} = oběžník
currero {sb} = posel
curriculo {sb} = 
curriculum vitae {sb} = 
curritor {sb} = 
curry {sb} = 
cursa {sb} = závod
cursa {sb} = výlet
cursa {sb} = běh
cursero {sb} = 
cursiva {sb} = kurzíva
cursive {adj} = 
curso {sb} = kurz
curso {sb} = chod
curso {sb} = běh
cursor {sb} = běžec
cursor {sb} = kurzor
curtar {vb} = zkrátit
curte {adj} = krátký
curte-circuitar {vb} = 
curtitate {sb} = 
curule {adj} = 
curva {sb} = zatáčka
curva {sb} = zatáčka
curva {sb} = křivka
curva {sb} = ohyb
curvabile {adj} = 
curvamento {sb} = 
curvar {vb} = zkroutit
curvar {vb} = zahýbat
curvate {adj} = ohnutý
curvatura {sb} = zakřivení
curve {adj} = křivý
curvetta {sb} = 
curvettar {vb} = 
curvicaule {adj} = 
curviflor {adj} = 
curvifoliate {adj} = 
curviforme {adj} = 
curvilinee {adj} = 
curvimetro {sb} = 
curvinervate {adj} = 
curvinerve {adj} = 
curvirostre {adj} = 
curvisepale {adj} = 
cuscuta {sb} = 
cuspidal {adj} = 
cuspidate {adj} = 
cuspide {sb} = 
cuspidiforme {adj} = 
cuspidipetale {adj} = 
custard {sb} = 
custode {sb} = strážce
custode {sb} = správce
custode {sb} = hlídač
custode {sb} = domovník
custode {sb} = hlídač
custodia {sb} = opatrování
custodial {adj} = 
custodiar {vb} = zabezpačit
custodiar {vb} = chránit
cutanee {adj} = 
cute {sb} = kůže
cuticula {sb} = pokožka
cuticular {adj} = 
cutina {sb} = 
cutireaction {sb} = 
cutter {sb} = 
cyanamido {sb} = 
cyanato {sb} = 
cyanhydric {adj} = 
cyanic {adj} = 
cyano {sb} = 
cyanogeno {sb} = 
cyanogramma {sb} = 
cyanographia {sb} = 
cyanographo {sb} = 
cyanometro {sb} = 
cyanose {sb} = 
cyanosis {sb} = 
cyanosperme {adj} = 
cyanotic {adj} = 
cyanotypia {sb} = 
cyanotypo {sb} = 
cyanuration {sb} = 
cyanuro {sb} = 
cybernetic {adj} = 
cybernetica {sb} = 
cybernetico {sb} = 
cybernetisar {vb} = 
cybernetisation {sb} = 
cyberspace {sb} = 
cyclabile {adj} = 
cyclamato {sb} = 
cyclamino {sb} = 
cyclic {adj} = 
cyclicitate {sb} = 
cyclidio {sb} = 
cyclismo {sb} = 
cyclista {sb} = cyklista
cyclistic {adj} = 
cyclo {sb} = cyklus
cyclocephalia {sb} = 
cyclocross {sb} = 
cyclocrossista {sb} = 
cycloidal {adj} = 
cycloide {sb} = 
cyclometria {sb} = 
cyclometric {adj} = 
cyclometro {sb} = 
cyclomorphose {sb} = 
cyclomorphosis {sb} = 
cyclomotor {sb} = 
cyclomotorista {sb} = 
cyclon {sb} = smršť
cyclon {sb} = cyklón
cyclonal {adj} = 
cyclonic {adj} = 
cyclope {sb} = 
cyclopetale {adj} = 
cyclophrenia {sb} = 
cyclopic {adj} = 
cyclorama {sb} = 
cycloramic {adj} = 
cyclose {sb} = 
cyclosis {sb} = 
cyclosporina {sb} = 
cyclostoma {sb} = 
cyclostylar {vb} = 
cyclostylo {sb} = 
cyclothymia {sb} = 
cyclothymic {adj} = 
cyclothymico {sb} = 
cyclotourismo {sb} = 
cyclotourista {sb} = 
cyclotouristic {sb} = 
cyclotron {sb} = 
cyclotronic {adj} = 
cydonia {sb} = 
cygno {sb} = labuť
cylindrage {sb} = 
cylindrar {vb} = 
cylindrata {sb} = 
cylindraxe {sb} = 
cylindric {adj} = cylindrický
cylindricitate {sb} = 
cylindriforme {adj} = 
cylindro {sb} = válec
cylindrocellular {adj} = 
cylindrocephalic {adj} = 
cylindroide {sb} = 
cyma {sb} = 
cymatio {sb} = 
cymbalaria {sb} = 
cymbalero {sb} = 
cymbalo {sb} = činel
cymophana {sb} = 
cymose {adj} = 
cynancho {sb} = 
cynegetic {adj} = 
cynegetica {sb} = 
cynic {adj} = cynický
cynico {sb} = cynik
cynipe {sb} = 
cynismo {sb} = cynismus
cynocephale {adj} = 
cynocephalo {sb} = 
cynodon {sb} = 
cynodromo {sb} = 
cynoglosso {sb} = 
cynologia {sb} = 
cynologic {adj} = 
cynologo {sb} = 
cynophile {adj} = 
cynophilo {sb} = 
cynophobia {sb} = 
cynophobo {sb} = 
cynosuro {sb} = 
cyoanophysea {sb} = 
cyperaceas {sb pl} = 
cyperacee {adj} = 
cypero {sb} = 
cyphose {sb} = 
cyphosis {sb} = 
cypresseto {sb} = 
cypresso {sb} = cypřiš
Cypriano {sb npr} = 
Cypride {sb npr} = 
cyprie {adj} = 
cyprinicultor {sb} = 
cyprinicultura {sb} = 
cyprinodonte {sb} = 
cyprio {sb} = Kypřan
cypriota {adj} = kyperský
cypriota {sb} = kyperský
cypripedio {sb} = 
Cypro {sb npr} = Kypr
cyrillic {adj} = 
cyrtomio {sb} = 
cystalgia {sb} = 
cyste {sb} = cysta
cystectomia {sb} = 
cysteina {sb} = 
cystic {adj} = 
cysticerco {sb} = 
cysticercose {sb} = 
cysticercosis {sb} = 
cystiforme {adj} = 
cystitis {sb} = 
cystocele {sb} = 
cystogramma {sb} = 
cystographia {sb} = 
cystographic {adj} = 
cystopteris {sb} = 
cystoscopia {sb} = 
cystoscopic {adj} = 
cystoscopio {sb} = 
cystotomia {sb} = 
cytiso {sb} = 
cytobiologia {sb} = 
cytobiologic {adj} = 
cytobiologo {sb} = 
cytogenese {sb} = 
cytogenesis {sb} = 
cytogenetica {sb} = 
cytogenetico {sb} = 
cytogenic {adj} = 
cytologia {sb} = 
cytologic {adj} = 
cytologista {sb} = 
cytologo {sb} = 
cytolyse {sb} = 
cytolysis {sb} = 
cytolytic {adj} = 
cytophagia {sb} = 
cytophysica {sb} = 
cytoplasma {sb} = 
cytoplasmic {adj} = 
cytosina {sb} = 
cytostatica {sb} = 
cytostoma {sb} = 
cytotaxonomia {sb} = 
cytotoxicitate {sb} = 
cytotropismo {sb} = 
czar {sb} = car
czardas {sb} = 
czarevich {sb} = 
czarevna {sb} = 
czarian {adj} = 
czarina {sb} = 
czarismo {sb} = 
czarista {sb} = 
D.I.N. {sb} = 
da capo {adv} = 
Dacia {sb npr} = 
dacic {adj} = 
dacron {sb} = 
dactylic {adj} = 
dactylis {sb} = 
dactylo {sb} = datum
dactylo {sb} = dotek
dactylogramma {sb} = 
dactylographar {vb} = psát na stroji
dactylographia {sb} = strojopis
dactylographia {sb} = psaní na stroji
dactylographic {adj} = 
dactylographo {sb} = písařka na stroji
dactylographo {sb} = psací stroj
dactylologia {sb} = 
dactylologic {adj} = 
dactylorchis {sb} = 
dactyloscopia {sb} = 
dactyloscopic {adj} = 
dada {sb} = 
dadaismo {sb} = 
dadaista {sb} = 
dadaista {adj} = 
daga {sb} = dýka
dagar {vb} = bodnout
daguerrotypar {vb} = 
daguerrotypia {sb} = 
daguerrotypo {sb} = 
dahlia {sb} = jiřina
dalmata {sb} = 
Dalmatia {sb npr} = 
dalmatian {adj} = 
dalmatiano {sb} = 
dalmatic {adj} = 
dalmatica {sb} = 
dalmatin {adj} = 
Dalton {sb npr} = 
daltonian {adj} = barvoslepý
daltonismo {sb} = barvoslepost
dama {sb} = dáma
damajana {sb} = 
damalisco {sb} = 
daman {sb} = 
damascar {vb} = 
damascen {adj} = 
damascenage {sb} = 
damascenar {vb} = 
damascenator {sb} = 
damasceno {sb} = slíva
damasco {sb} = 
Damasco {sb npr} = 
damiero {sb} = 
damisella {sb} = 
damnabile {adj} = zavrženíhodný
damnabilitate {sb} = 
damnar {vb} = zatratit
damnar {vb} = proklít
damnation {sb} = zatracení
damnificar {vb} = poškozovat
damno {sb} = škoda
damno {sb} = poškození
damnose {adj} = 
damnositate {sb} = 
Damocles {sb npr} = 
dan {sb} = 
danaide {sb} = 
dancing {sb} = 
dandy {sb} = 
dandysmo {sb} = 
danese {adj} = dánský
danese {adj} = Dán
danese {adj} = dánština
danese {sb} = dánský
danese {sb} = Dán
danese {sb} = dánština
Daniel {sb npr} = 
Daniel {sb npr} = 
Danmark {sb npr} = Dánsko
dansa {sb} = tanec
dansar {vb} = tančit
dansator {sb} = tanečník
dantesc {adj} = 
danthonia {sb} = 
dantologia {sb} = 
dantologo {sb} = 
danubian {adj} = 
Danubio {sb npr} = 
daphne {sb} = 
daphnia {sb} = 
dar {vb} = dát
dar {vb} = dávat
dar {vb} = dovolit si (dát)
dardane {adj} = 
Dardanellos {sb npr pl} = 
Dardania {sb npr} = 
dardano {sb} = 
Dardano {sb npr} = 
dardo {sb} = šipka
darico {sb} = 
darmstadtium {sb} = 
darsena {sb} = přístav
darwinian {adj} = 
darwinismo {sb} = 
darwinista {sb} = 
darwinista {adj} = 
dasymetro {sb} = 
dasyuro {sb} = 
data {sb} = datum
data {sb} = datum kalendářní
databile {adj} = 
databilitate {sb} = 
datar {vb} = datovat
datar {vb} = randit
dataria {sb} = 
datario {sb} = 
datation {sb} = 
dation {sb} = 
dative {adj} = 
dativo {sb} = 
dato {sb} = 
dator {sb} = 
dattiliero {sb} = 
dattilo {sb} = datle
datura {sb} = 
dauco {sb} = 
David {sb npr} = 
davidia {sb} = 
davidic {adj} = 
de {prep} = z
de {prep} = z (2. pád)
de {prep} = na
de {prep} = od (2. pád)
de {prep} = o
de {prep} = o (něčem)
de {prep} = od
de cujus {sb} = 
de facto {adv } = fakticky
de jure {adv } = 
de profundis {adj} = 
dea {sb} = bohyně
dead heat {sb} = 
deambular {vb} = procházet
deambular {vb} = procházet se
deambulation {sb} = potulka
deambulation {sb} = procházka
deambulatori {adj} = 
deambulatorio {sb} = 
debatter {vb} = debatovat
debatter {vb} = besedovat
debatter {vb} = prodiskutovat
debattibile {adj} = sporný
debatto {sb} = rozprava
deber {sb} = mět
deber {sb} = mít povinnost
deber {sb} = muset
deber {sb} = povinnost
deber {vb} = mět
deber {vb} = mít povinnost
deber {vb} = muset
deber {vb} = povinnost
debile {adj} = slabý
debile {adj} = slabošský
debile {adj} = chabý
debile {adj} = neduživý
debilitar {vb} = narušit
debilitar {vb} = oslabit
debilitate {sb} = vyčerpanost
debilitate {sb} = slabost
debilitate {sb} = oslabený
debilitation {sb} = oslabení
debita {sb} = 
debitar {vb} = dlužit
debite {adj} = z důvodu
debite {adj} = dlužný
debite {adj} = dluh
debite {adj} = patřičný
debitemente {adv} = včas (dlužnicky)
debitemente {adv} = správně
debito {sb} = dluh
debitor {sb} = viník
debitor {sb} = dlužník
debitori {adj} = 
début {sb} = 
débutant {sb} = 
débutante {sb} = 
debutar {vb} = 
decadactyle {adj} = 
decade {sb} = desetiletí
decadente {adj} = úpadkový
decadente {sb} = úpadkový
decadentia {sb} = úpadek
decadentia {sb} = dekadence
decadentismo {sb} = 
decadentistic {adj} = 
decader {vb} = zhoršit
decader {vb} = upadnout
decader {vb} = kazit se
decaffeinar {vb} = 
decaffeinate {adj} = 
decaffeination {sb} = 
decagonal {adj} = 
decagone {adj} = 
decagono {sb} = 
decagramma {sb} = 
decahedric {adj} = 
decahedro {sb} = 
decalcar {vb} = 
decalcificar {vb} = 
decalcification {sb} = 
decalcomania {sb} = 
decalina {sb} = 
decalitro {sb} = 
decalogo {sb} = 
decalumen {sb} = 
decametric {adj} = 
decametro {sb} = 
decanal {adj} = 
decanato {sb} = 
decano {sb} = děkan
decantar {vb} = 
decantation {sb} = 
decapetale {adj} = 
decapistrar {vb} = 
decapitar {vb} = setnout
decapitar {vb} = setnout hlavu
decapitation {sb} = 
decapode {adj} = 
decapodos {sb pl} = 
decarboxylase {sb} = 
decarboxylation {sb} = 
decartellisar {vb} = 
decartellisation {sb} = 
decastereo {sb} = 
decasyllabe {adj} = 
decasyllabic {adj} = 
decasyllabo {sb} = 
decathleta {sb} = 
decathlon {sb} = desetiboj
dece {num} = deset
dece-cinque {num} = patnáct
deceder {vb} = skonat
deceder {vb} = umřít
deceder {vb} = předat
decedito {sb} = nebožtík
dece-duo {num} = dvanáct
decelerar {vb} = 
deceleration {sb} = 
decelerator {sb} = 
decelerometro {sb} = 
decembre {sb} = prosinec
decemdentate {adj} = 
decemfide {adj} = 
decemviral {adj} = 
decemvirato {sb} = 
decemviro {sb} = 
decena {sb} = 
decennal {adj} = 
decennio {sb} = desetiletí
dece-none {adj} = devatenáctý
dece-nono {sb} = 
dece-novem {num} = devatenáct
dece-novesime {num} = 
decente {vb} = slušný
decente {vb} = decentní
decentia {sb} = slušnost
decentralisar {vb} = 
decentralisation {sb} = 
decentralisator {adj} = 
decentramento {sb} = 
decentrar {vb} = 
decentration {sb} = 
dece-octesime {num} = 
dece-octo {num} = osmnáct
dece-prime {num} = jedenáctý
deception {sb} = klamání
deception {sb} = podvod
deceptive {adj} = 
deceptor {sb} = 
dece-quarte {num} = čtrnáctý
dece-quatro {num} = čtrnáct
dece-quinte {num} = patnáctý
decerner {vb} = rozhodnout
dece-secunde {num} = dvanáctý
dece-septe {num} = sedmnáct
dece-septesime {num} = 
dece-septime {num} = sedmnáctý
deceseptimo {sb} = 
dece-sex {num} = šestnáct
dece-sexte {num} = šestnáctý
decesso {sb} = úmrtí
decesso {sb} = smrt
decesso {sb} = skon
dece-tertie {num} = třináctý
dece-tres {num} = třináct
dece-un {num} = jedenáct
deciar {sb} = 
decibel {sb} = decibel
decider {vb} = rozhodnout
decidibile {adj} = 
decidibilitate {sb} = 
decidite {adj} = 
deciditor {sb} = 
decidua {sb} = 
decidual {adj} = 
decifrabile {adj} = 
deciframento {sb} = 
decifrar {vb} = dekódovat
decifrar {vb} = rozluštit
decifration {sb} = 
decifrator {sb} = 
decigrado {sb} = 
decigramma {sb} = 
decile {sb} = 
decilitro {sb} = 
decima {sb} = desítka
decima {sb} = desátek
decimal {adj} = desetinný
decimal {sb} = desetinný
decimalisar {vb} = 
decimalisation {sb} = 
decimar {vb} = 
decimation {sb} = 
decimator {sb} = 
decime {num} = desátý
decimetric {adj} = 
decimetro {sb} = 
decimo {sb} = desetina
decimoctave {num} = 
decimonone {num} = 
decimoprime {num} = 
decimoquarte {num} = 
decimoquinte {num} = 
decimosecunde {num} = 
decimoseptime {num} = 
decimosexte {num} = 
decimotertie {num} = 
deciper {vb} = podvést
deciper {vb} = oklamat
decise {adj} = konečný
decise {adj} = rozhodnutý
decise {adj} = rozhodný
decision {sb} = rozhodnutí
decisional {adj} = 
decisive {adj} = rozhodující
decisive {adj} = rozhodný
decisori {adj} = 
decistereo {sb} = 
deck {sb} = paluba
declamar {vb} = vyhlásit
declamar {vb} = deklamovat
declamar {vb} = přednášet
declamation {sb} = 
declamator {sb} = 
declamatori {adj} = 
declarar {vb} = prohlásit
declarate {adj} = 
declaration {sb} = prohlášení
declarative {adj} = 
declaratori {adj} = 
declassamento {sb} = 
declassar {vb} = 
declinabile {adj} = 
declinar {vb} = sklon
declinar {vb} = ubývat
declinar {vb} = skloňovat
declinar {vb} = klesat
declinar {vb} = odmítnout
declination {sb} = sklon
declination {sb} = skloňování
declinator {sb} = 
declinatori {adj} = 
declino {sb} = úbytek
declino {sb} = pokles
declinometro {sb} = 
declive {adj} = 
declivitate {sb} = 
decocer {vb} = 
decoction {sb} = 
decodabile {adj} = 
decodage {sb} = 
decodar {vb} = 
decodator {sb} = 
decodificar {vb} = 
decodification {sb} = 
decodificator {sb} = 
decollar {vb} = setnout hlavu
decollation {sb} = 
décolleté {sb} = 
decolonisar {vb} = 
decolonisation {sb} = 
decolorante {sb} = 
decolorar {vb} = 
decoloration {sb} = 
decompensar {vb} = 
decompensation {sb} = 
decomponer {vb} = rozložit
decomponibile {adj} = 
decomponibilitate {sb} = 
decomposition {sb} = rozklad
decompression {sb} = 
decomprimer {vb} = 
deconditionamento {sb} = 
deconditionar {vb} = 
decongelamento {sb} = 
decongelar {vb} = 
decongelation {sb} = 
decongestionamento {sb} = 
decongestionar {vb} = 
deconstructivismo {sb} = 
decorar {vb} = vyzdobit
decorar {vb} = ozdobit
decoration {sb} = výzdoba
decoration {sb} = dekorace
decorative {adj} = 
decorato {sb} = vyznamenaný
decorator {sb} = tapetář
decorose {adj} = upravený
decorose {adj} = příhodný
decorticar {vb} = loupat
decorticate {adj} = 
decortication {sb} = 
decorum {sb} = 
decremento {sb} = 
decrepitar {vb} = 
decrepitation {sb} = 
decrepite {adj} = věkem zeslabený
decrepite {adj} = třesoucí se
decrepite {adj} = vykotlaný
decrepite {adj} = vetchý
decrepite {adj} = chatrný
decrepitude {sb} = 
decrescendo {adv} = 
decrescentia {sb} = 
decrescer {vb} = zmenšovat se
decrescimento {sb} = 
decretal {adj} = 
decretal {sb} = 
decretalista {sb} = 
decretar {vb} = dekretovat
decretar {vb} = nařídit
decreto {sb} = dekret
decreto {sb} = nařízení
decretori {adj} = 
dectico {sb} = 
decubito {sb} = 
decumbente {adj} = 
decuplar {vb} = 
decuple {adj} = 
decuplicar {vb} = 
decuplo {sb} = 
decuria {sb} = 
decurio {sb} = 
decurrente {adj} = 
decurrentipetale {adj} = 
decussar {vb} = 
decussate {adj} = 
decussation {sb} = 
dedalo {sb} = 
dedicar {vb} = věnovat
dedicatario {sb} = 
dedicate {adj} = oddaný
dedication {sb} = oddanost
dedicator {sb} = 
dedicatori {adj} = 
deducer {vb} = odvozovat
deducer {vb} = odvodit
deducibile {adj} = 
deductibile {adj} = 
deductibilitate {sb} = 
deduction {sb} = dedukce
deduction {sb} = odvození
deductive {adj} = 
defaite {sb} = bojácný
defaite {sb} = porážka
defaitismo {sb} = poraženectví
defaitista {adj} = poraženec
defaitista {sb} = poraženec
defalcar {vb} = useknout
defalcar {vb} = zpronevěřit
defalcar {vb} = odtáhnout
defalcation {sb} = 
defecar {vb} = vyprázdnit střevo
defecar {vb} = vykadit
defecation {sb} = 
defecator {sb} = 
defectibile {adj} = 
defectibilitate {sb} = 
defection {sb} = zběhnutí
defective {adj} = vadný
defective {adj} = defektní
defecto {sb} = vada
defecto {sb} = závada
defecto {sb} = defekt
defecto {sb} = chyba
defecto {sb} = nedostatek
defecto {sb} = opuštění
defectuose {adj} = vadný
defectuose {adj} = nezdravý
defectuositate {sb} = 
defender {vb} = hájit
defender {vb} = bránit
defender {vb} = obránce
defender {vb} = obhájce
defendibile {adj} = 
defendibilitate {sb} = 
defenditor {sb} = 
defenestrar {vb} = 
defenestration {sb} = 
defensa {sb} = kel (sloní)
defensa {sb} = obrana
defensa {sb} = obhajoba
defensibile {adj} = obhajitelný
defensiva {sb} = ústup
defensive {adj} = obranný
defensor {sb} = obhájce
defensor {sb} = obránce
deferente {sb} = uctivý
deferentia {sb} = úcta
deferentia {sb} = ohled
deferer {vb} = odložit
defia {sb} = výzva
defiantia {sb} = vzdor
defiantia {sb} = vzpurnost
defiar {vb} = vyzvat (k boji)
defiar {vb} = vzdorovat
defiar {vb} = vyzvat
defibrillar {vb} = 
defibrillation {sb} = 
defibrillator {sb} = 
deficiente {adj} = nedostačující
deficiente {adj} = nedostatečný
deficientia {sb} = nedostatek
deficit {sb} = schodek
deficit {sb} = deficit
deficitari {adj} = 
defilar {vb} = pochodovat
defilata {sb} = průvod
definibile {adj} = 
definibilitate {sb} = 
definiendum {sb} = 
definir {vb} = stanovit
definir {vb} = určit
definir {vb} = definovat
definite {adj} = konečný
definition {sb} = definice
definitive {adj} = definitivní
definitivitate {sb} = 
definitor {sb} = 
defiscalisar {vb} = 
defiscalisation {sb} = 
deflagrar {vb} = 
deflagration {sb} = 
deflagrator {sb} = 
deflar {vb} = vyprázdnit (balón)
deflar {vb} = vyfouknout
deflation {sb} = deflace
deflationista {adj} = 
deflecter {vb} = 
deflective {adj} = 
deflector {sb} = 
deflexion {sb} = 
deflorar {vb} = 
defloration {sb} = 
defluente {adj} = 
defluer {vb} = 
defluxo {sb} = 
defoliante {adj} = 
defoliante {sb} = 
defoliar {vb} = 
deforestar {vb} = 
deforestation {sb} = 
deformabile {adj} = 
deformabilitate {sb} = 
deformar {vb} = deformovat
deformation {sb} = 
deforme {adj} = znetvořený
deformitate {sb} = 
defraudar {vb} = podvést
defraudation {sb} = 
defraudator {sb} = 
defuncte {adj} = zaniklý
defuncte {adj} = zemřelý
defuncto {sb} = zemřelý člověk
defuncto {sb} = umrlec
degasamento {sb} = 
degasar {vb} = 
degenerar {vb} = degenerovat
degenerate {adj} = degenerovaný
degeneration {sb} = 
degenerative {adj} = 
degenerescentia {sb} = 
deglaciation {sb} = 
deglutination {sb} = 
deglutir {vb} = polykat
deglutition {sb} = 
degradabile {adj} = 
degradabilitate {sb} = 
degradante {adj} = ponižující
degradar {vb} = znehodnotit
degradar {vb} = degradovat
degradar {vb} = ponížit
degradation {sb} = degradace
degustar {vb} = ochtnávat
degustation {sb} = 
degustator {sb} = 
deguttar {vb} = 
deguttatorio {sb} = 
dehierarchisar {vb} = 
dehierarchisation {sb} = 
dehiscente {adj} = 
dehiscentia {sb} = 
dehiscer {vb} = 
dehumanisar {vb} = 
dehumanisation {sb} = 
deicida {sb} = 
deicidio {sb} = 
deictic {adj} = 
deific {adj} = 
deificar {vb} = 
deification {sb} = 
deiforme {adj} = 
deinde {adv} = 
deionisar {vb} = 
deismo {sb} = 
deista {sb} = 
deista {adj} = 
deistic {adj} = 
deitate {sb} = božstvo
dejection {sb} = 
del {prep} = z (něčeho)
delabialisar {vb} = 
delabialisation {sb} = 
delaminar {vb} = 
delamination {sb} = 
delatar {vb} = 
delation {sb} = udání
delator {sb} = udavač
dele {sb} = 
delectabile {adj} = lahodný
delectabile {adj} = potěšitelný
delectabilitate {sb} = 
delectar {vb} = těšit
delectation {sb} = 
delecto {sb} = rozkoš
delegar {vb} = delegovat
delegation {sb} = delegace
delegato {sb} = delegát
deler {vb} = vymazat
deler {vb} = ničit
deleterie {adj} = 
deletion {sb} = zničení
deletion {sb} = vymazání
deliberar {vb} = záměrně činit
deliberar {vb} = radit se
deliberate {adj} = záměrný
deliberate {adj} = schválně
deliberate {adj} = cílevědomý
deliberation {sb} = úvaha
deliberation {sb} = jednání
deliberative {adj} = 
deliberator {sb} = 
delibile {adj} = 
delicate {adj} = citlivý
delicate {adj} = lechtivý
delicate {adj} = delikátní
delicate {adj} = lahodný
delicate {adj} = jemný
delicate {adj} = choulostivý
delicate {adj} = ošemetný
delicatessa {sb} = lahůdka
delicatessa {sb} = pochoutka
delicia {sb} = 
deliciose {adj} = vynikající
deliciose {adj} = jemný
deliciose {adj} = chutný
deliciose {adj} = půvabný
delicto {sb} = trestný čin
delicto {sb} = delikt
delictuose {adj} = 
delignificar {vb} = 
delignification {sb} = 
delimitar {vb} = 
delimitation {sb} = 
delineamento {sb} = 
delinear {vb} = stopa
delineation {sb} = 
delineator {sb} = 
delinquente {adj} = delikvent
delinquente {adj} = delikventní
delinquente {sb} = delikvent
delinquente {sb} = delikventní
delinquentia {sb} = kriminalita
delinquer {vb} = provinit se
deliquescente {adj} = 
deliquescentia {sb} = 
deliquescer {vb} = 
delirante {adj} = blouznivý
delirar {vb} = blouznit
delirar {vb} = bláznit
delirio {sb} = blouznění
delirium tremens {sb} = 
delitescente {adj} = 
delitescentia {sb} = 
delitterar {vb} = 
delitteration {sb} = 
delivrantia {sb} = 
delivrar {vb} = doručit
delivrar {vb} = osvobodit
delphic {adj} = 
delphinario {sb} = 
Delphinato {sb npr} = 
delphinina {sb} = 
delphinio {sb} = 
delphino {sb} = delfín
delta {sb} = 
deltaic {adj} = 
deltaplanista {sb} = 
deltaplano {sb} = 
deltation {sb} = 
deltoide {adj} = 
deltoide {sb} = 
deltoidee {adj} = 
deluder {vb} = oklamat
deludimento {sb} = 
delusion {sb} = blud
delusion {sb} = klam
delusori {adj} = 
delustrar {vb} = 
demagnetisar {vb} = 
demagnetisation {sb} = 
demagogeria {sb} = 
demagogia {sb} = 
demagogic {adj} = 
demagogismo {sb} = 
demagogo {sb} = 
deman {adv} = zítra
demanda {sb} = žádost
demanda {sb} = poptávka
demandar {vb} = žádat
demandar {vb} = dotázat se
demandar {vb} = poptávat
demandar {vb} = požadovat
demandator {sb} = žalobce
demaoisation {sb} = 
demarcar {vb} = vymezit
demarcation {sb} = vymezení
demarcative {adj} = 
demasticar {vb} = 
dematerialisar {vb} = 
dematerialisation {sb} = 
dementar {vb} = 
demente {adj} = dementní
demente {adj} = pomatený
dementia {sb} = demence
demential {adj} = 
demeritar {vb} = 
demerito {sb} = vada
demerito {sb} = chyba
demeritori {adj} = 
demineralisar {vb} = 
demineralisation {sb} = 
demineralisator {sb} = 
demiurgo {sb} = 
demo {sb} = 
demobilisabile {adj} = 
demobilisar {vb} = 
demobilisation {sb} = 
democrate {sb} = demokrat
democratia {sb} = demokracie
democratic {adj} = demokratický
democraticitate {sb} = 
democratisar {vb} = 
democratisation {sb} = 
demodex {sb} = 
demodulametro {sb} = 
demodular {vb} = 
demodulation {sb} = 
demodulator {sb} = 
demographia {sb} = 
demographic {adj} = 
demographo {sb} = 
demolir {vb} = strhnout
demolir {vb} = zbourat
demolir {vb} = zničit
demolir {vb} = demolovat
demolition {sb} = demolice
demolitor {sb} = 
demologia {sb} = 
demologic {adj} = 
demologo {sb} = 
demone {sb} = démon
demoniac {adj} = démonický
demoniaco {sb} = 
demonio {sb} = démon
demonismo {sb} = 
demonolatra {sb} = 
demonolatria {sb} = 
demonologia {sb} = 
demonologic {adj} = 
demonologista {sb} = 
demonologo {sb} = 
demonomania {sb} = 
demonstrabile {adj} = 
demonstrabilitate {sb} = 
demonstrar {vb} = ukázat
demonstrar {vb} = prokázat
demonstrar {vb} = předvést
demonstration {sb} = ukázání
demonstration {sb} = předvedení
demonstrative {adj} = demonstrativní
demonstrator {sb} = předvaděč
demonstratrice {sb} = 
demora {sb} = zpoždění
demora {sb} = sídlo
demora {sb} = bydliště
demora {sb} = pobyt
demorar {vb} = zůstat
demorar {vb} = bydlet
demorar {vb} = odročit
demorar {vb} = přebývat
demoscopia {sb} = 
demoscopic {adj} = 
demotic {adj} = 
demotivar {vb} = 
demotorisar {vb} = 
demotorisation {sb} = 
demystificar {adj} = 
demystification {sb} = 
demythificar {vb} = 
demythification {sb} = 
demythologisar {vb} = 
demythologisation {sb} = 
denario {sb} = 
denasalisar {vb} = 
denasalisation {sb} = 
denatalitate {sb} = 
denaturalisar {sb} = 
denaturalisation {sb} = 
denaturar {vb} = 
denaturation {sb} = 
dendriforme {adj} = 
dendrite {sb} = 
dendritic {adj} = 
dendrographia {sb} = 
dendrographic {adj} = 
dendrographo {sb} = 
dendrochronologia {sb} = 
dendrochronologic {adj} = 
dendrochronologista {sb} = 
dendroide {adj} = 
dendrolagoursin {sb} = 
dendrolatria {sb} = 
dendrolitho {sb} = 
dendrologia {sb} = 
dendrologic {adj} = 
dendrologo {sb} = 
dendrometria {sb} = 
dendrometric {adj} = 
dendrometro {sb} = 
dendromorphe {adj} = 
denegabile {adj} = 
denegar {vb} = popřít
denegation {sb} = odmítnutí
dengue {sb} = 
denigrar {vb} = znevažovat
denigrar {vb} = pomlouvat
denigrar {vb} = očernit
denigration {sb} = očerňování
denigrator {sb} = 
denigratori {adj} = 
denim {sb} = 
denitrificar {vb} = 
denitrification {sb} = 
denivellamento {sb} = 
denivellar {vb} = 
denivellation {sb} = 
denominal {adj} = 
denominar {vb} = pojmenovat
denomination {sb} = jmenování
denomination {sb} = pojmenování
denominative {adj} = 
denominator {sb} = jmenovatel
denotar {vb} = naznačovat
denotation {sb} = 
denotative {adj} = 
dense {adj} = hustý
densificar {vb} = 
densification {sb} = 
densiflor {adj} = 
densifolie {adj} = 
densigramma {sb} = 
densimetria {sb} = 
densimetric {adj} = 
densimetro {sb} = 
densitate {sb} = hustota
densitometria {sb} = 
densitometric {adj} = 
densitometro {sb} = 
dental {adj} = zubní
dentalgia {sb} = 
dentar {vb} = 
dentari {adj} = 
dentaria {sb} = 
dentate {adj} = zubatý
dentate {adj} = ozubený
dentation {sb} = kousací
dentatura {sb} = chrup
dente {sb} = zub
dente {sb} = špičák
dentelar {vb} = 
dentella {sb} = korunka na zub
dentella {sb} = krajka
dentellate {adj} = 
dentellera {sb} = 
dentelleria {sb} = 
dentellero {sb} = 
denticulate {adj} = 
denticulo {sb} = 
dentiforme {adj} = 
dentifricio {sb} = zubní pasta
dentilingual {adj} = 
dentimetro {sb} = 
dentina {sb} = 
dentirostre {adj} = 
dentirostros {sb pl} = 
dentista {sb} = zubař
dentisteria {sb} = zubní lékařství
dentition {sb} = 
dentolingual {adj} = 
denuclearisar {vb} = 
denuclearisation {sb} = 
denudar {vb} = odhalit
denudation {sb} = 
denunciar {vb} = udat
denunciar {vb} = vypovědět
denunciar {vb} = udávat
denunciar {vb} = oznámit
denunciation {sb} = 
denunciative {adj} = 
denunciator {sb} = 
denunciatori {adj} = 
denutrir {vb} = 
denutrition {sb} = 
Deo {sb} = bůh
deo {sb} = bůh
deo volente {conj} = 
deontologia {sb} = 
deontologic {adj} = 
deontologista {sb} = 
deontologo {sb} = 
departimental {adj} = 
departimento {sb} = oddělení
departir {vb} = odejít
depauperar {vb} = 
depauperation {sb} = 
depeche {sb} = depeše
depenalisar {vb} = 
depenalisation {sb} = 
dependente {adj} = 
dependentia {sb} = závislost
depender {vb} = záviset
deperimento {sb} = 
deperir {vb} = vyhodit
deperir {vb} = chřadnout
depersonalisar {vb} = 
depersonalisation {sb} = 
dephlegmation {sb} = 
dephlegmator {sb} = 
dephosphorar {vb} = 
dephosphoration {sb} = 
depiction {sb} = 
depigmentation {sb} = 
depilar {vb} = 
depilation {sb} = 
depilatori {adj} = 
depilatorio {sb} = 
depinger {vb} = zobrazit
depler {vb} = vyprázdnit
depletion {sb} = 
depletive {adj} = 
deplorabile {adj} = 
deplorar {vb} = oplakávat
deploration {sb} = 
depois {adv} = později
depois {adv} = pak
depolarisar {vb} = 
depolarisation {sb} = 
depolarisator {sb} = 
depolitisar {vb} = 
depolitisation {sb} = 
depolymerisar {vb} = 
depolymerisation {sb} = 
deponente {adj} = 
deponente {sb} = 
deponer {vb} = dát do úschovy
deponer {vb} = klást
deponer {vb} = deponovat
depopular {vb} = 
depopulation {sb} = 
deportar {vb} = 
deportation {sb} = 
deportato {sb} = 
depositante {sb} = 
depositar {vb} = vložit částku na
depositar {vb} = deponovat
depositario {sb} = 
depositate {adj} = 
deposition {sb} = svědectví
deposito {sb} = úschova
deposito {sb} = vklad
deposito {sb} = sklad
deposito {sb} = usazenina
deposito {sb} = depozitář
depost {adv} = potom
depost {adv} = poté
depost {adv} = později
depost {adv} = od té doby
depost {prep} = potom
depost {prep} = poté
depost {prep} = později
depost {prep} = od té doby
depravar {vb} = svádět
depravar {vb} = kazit
depravar {vb} = pokazit mravně
depravate {adj} = zpustlý
depravation {sb} = zpustlost
depravato {sb} = 
depravator {sb} = 
deprecar {vb} = uprosit
deprecation {sb} = 
deprecative {adj} = 
deprecator {sb} = 
deprecatori {adj} = 
depreciar {vb} = znehodnotit
depreciar {vb} = zneplatnit
depreciar {vb} = podceňovat
depreciation {sb} = znehodnocení
depreciation {sb} = amortizace
depreciative {adj} = 
depreciator {sb} = 
depreciatori {adj} = 
depredar {vb} = drancovat
depredar {vb} = kořistit
depredar {vb} = loupit
depredar {vb} = pustošit
depredation {sb} = 
depredator {sb} = 
depredatori {adj} = 
depresse {adj} = potlačený
depression {sb} = útlum
depression {sb} = stísněnost
depression {sb} = deprese
depressionari {adj} = 
depressive {adj} = 
depressor {sb} = 
depressurisar {vb} = 
depressurisation {sb} = 
deprimente {adj} = 
deprimer {vb} = stisknout
deprimer {vb} = zmáčknout
deprimer {vb} = stlačit
deprimer {vb} = deprimovat
deprimer {vb} = pokořit
depurar {vb} = 
depuration {sb} = 
depurative {adj} = 
depurativo {sb} = 
deputar {vb} = vyslat
deputar {vb} = zastupovat
deputar {vb} = pověřit
deputation {sb} = deputace
deputato {sb} = zástupce
deputato {sb} = poslanec
dequalificar {vb} = 
dequalification {sb} = 
derailamento {sb} = vykolejení
derailar {vb} = vykolejit
derailleur {sb} = 
deramar {vb} = 
derapage {sb} = smyk
derapar {vb} = smýknout
derapata {sb} = 
derattisar {vb} = 
derattisation {sb} = 
Derby {sb npr} = 
derecta {sb} = pravá ruka
derecte {adj} = pravý
derecto {sb} = clo
derecto {sb} = poplatek
derecto {sb} = povinnost
derecto {sb} = právo
deregulamentar {vb} = 
deregulamentation {sb} = 
derelicte {adj} = opuštěný
dereliction {sb} = 
derelinquer {vb} = zanechat
deresponsabilisar {vb} = 
deresponsabilisation {sb} = 
derider {vb} = vysmívat
derider {vb} = vysmát se
derider {vb} = posmívat
derider {vb} = posmívat se
derision {sb} = výsměch
derision {sb} = posměšek
derisori {adj} = směšný
derisori {adj} = uštěpačný
deriva {sb} = odvození
derivabile {adj} = 
derivabilitate {sb} = 
derivar {vb} = odvozovat
derivar {vb} = odvodit
derivar {vb} = odklonit
derivata {sb} = 
derivation {sb} = derivace
derivation {sb} = odklonění
derivation {sb} = odvozování
derivation {sb} = odvození
derivational {adj} = 
derivative {adj} = odvozený
derivativo {sb} = derivát
derivato {sb} = derivát
derma {sb} = kůže
dermalgia {sb} = 
dermatitis {sb} = 
dermatogramma {sb} = 
dermatoide {adj} = 
dermatologia {sb} = 
dermatologic {adj} = 
dermatologista {sb} = 
dermatologo {sb} = 
dermatoma {sb} = 
dermatomycose {sb} = 
dermatomycosis {sb} = 
dermatophyto {sb} = 
dermatoplastica {sb} = 
dermatoscopia {sb} = 
dermatose {sb} = 
dermatosis {sb} = 
dermatovenerologia {sb} = 
dermeste {sb} = 
dermic {adj} = 
dermographia {sb} = 
dermoide {adj} = 
dermopathia {sb} = 
derny {sb} = 
derogabile {adj} = 
derogar {vb} = okrádat někoho
derogar {vb} = opustit
derogation {sb} = hanba
derogation {sb} = křivda
derogative {adj} = 
derogatori {adj} = postižený
deroutar {vb} = obrátit na útěk
deroute {sb} = debakl
derrick {sb} = 
derris {sb} = 
deruralisation {sb} = 
deruraliser {vb} = 
dervich {sb} = 
desacralisar {vb} = 
desacralisation {sb} = 
descendente {adj} = směrem dolů
descendente {adj} = potomek
descendente {sb} = směrem dolů
descendente {sb} = potomek
descendentia {sb} = pokolení
descendentia {sb} = potomstvo
descender {vb} = vystoupit
descender {vb} = sestupovat
descender {vb} = sestoupit
descender {vb} = klesat
descendita {sb} = klesání
descension {sb} = sestup
describer {vb} = zobrazit
describer {vb} = popsat
descriptibile {adj} = 
description {sb} = popis
descriptive {adj} = popisný
descriptivismo {sb} = 
descriptor {sb} = 
desde {prep} = od té doby co
desegregation {sb} = 
desensibilisar {vb} = 
desensibilisation {sb} = 
desensibilisator {sb} = 
deserer {vb} = 
desertar {vb} = zběhnout od vojska
desertar {vb} = dezertovat
desertar {vb} = opustit
deserte {adj} = opuštěný
deserte {adj} = pustý
deserte {adj} = neobydlený
desertic {adj} = 
desertificar {vb} = 
desertification {sb} = 
desertion {sb} = dezerce
deserto {sb} = poušť
deserto {sb} = samota
deserto {sb} = pustina
desertor {sb} = zběh
desexualisar {vb} = 
déshabillé {sb} = 
deschampsia {sb} = 
desiccar {vb} = usychat
desiccation {sb} = 
desiccative {adj} = 
desiccativo {sb} = 
desiccator {sb} = 
desiderabile {adj} = 
desiderabilitate {sb} = 
desiderar {vb} = přát si
desiderata {sb pl} = 
desiderative {adj} = 
desideratum {sb} = 
desiderio {sb} = přání
desiderose {adj} = 
designar {vb} = určit
designar {vb} = načrtnout
designar {vb} = navhnout
designar {vb} = navrhovat
designation {sb} = 
designative {adj} = 
designator {sb} = návrhář
designo {sb} = výkres
designo {sb} = náčrt
designo {sb} = design
designo {sb} = návrh
desinentia {sb} = koncovka (slova)
desinential {adj} = 
desirabile {adj} = žádoucí
desirabilitate {sb} = 
desirar {vb} = toužit
desirar {vb} = přát
desirar {vb} = přát si
desiro {sb} = touha
desiro {sb} = žádost
desiro {sb} = přání
desirose {adj} = toužebný
desistentia {sb} = 
desister {vb} = upustit od
desman {sb} = 
desolar {vb} = zarmoutit
desolar {vb} = zničit
desolar {vb} = být v bídě
desolar {vb} = opustit
desolate {adj} = zoufalý
desolate {adj} = zarmoucený
desolate {adj} = zdrcený
desolate {adj} = žalostný
desolate {adj} = bídný
desolate {adj} = dezolátní
desolate {adj} = pustý
desolation {sb} = prázdnota
desolation {sb} = opuštěnost
desolator {sb} = 
desorption {sb} = 
despectar {vb} = opovrhovat
despectar {vb} = pohrdat
despecto {sb} = despekt
despecto {sb} = pohrdání
despecto {sb} = opovržení
desperado {sb} = 
desperantia {sb} = 
desperar {vb} = zoufat
desperate {adj} = zoufalý
desperation {sb} = zoufalství
despero {sb} = zoufalství
despicer {vb} = pohrdat
despoliamento {sb} = 
despoliar {vb} = 
despota {sb} = tyran
despota {sb} = despota
despotic {adj} = despotický
despotisar {vb} = tyranizovat
despotismo {sb} = 
desquamar {vb} = 
desquamation {sb} = 
desquamatori {adj} = 
dessert {sb} = zákusek
dessert {sb} = sladký
dessert {sb} = dezert
destabilisar {vb} = 
destabilisation {sb} = 
destabilisator {sb} = 
destalinisar {vb} = 
destalinisation {sb} = 
destinar {vb} = určit
destinatario {sb} = adresát
destination {sb} = cíl
destino {sb} = určení
destino {sb} = osud
destituer {vb} = zbavit
destituer {vb} = odmítnout
destituer {vb} = opustit
destituibile {adj} = 
destituite {adj} = 
destitution {sb} = bída
destroyer {sb} = 
destructibile {adj} = 
destructibilitate {sb} = 
destruction {sb} = zkáza
destruction {sb} = zničení
destruction {sb} = rozklad
destructive {adj} = destruktivní
destructivitate {sb} = 
destructor {sb} = torpédoborec
destructor {sb} = bořitel
destructor {sb} = pec na spalování odpadu
destructurar {vb} = 
destructuration {sb} = 
destruer {vb} = zničit
destruer {vb} = zkazit
desuete {adj} = staromódní
desuete {adj} = zastaralý
desuete {adj} = neplatný
desuetude {sb} = senilita
desulfurar {vb} = 
desulfuration {sb} = 
desynchronisar {vb} = 
desynchronisation {sb} = 
detaliar {vb} = upřesnit
detaliate {adj} = detailní
detalio {sb} = detail
detalio {sb} = maloobchod
detalio {sb} = podrobnost
detectabile {adj} = 
detectar {vb} = 
detection {sb} = 
detective {sb} = detektivní
detector {sb} = detektor
deteger {vb} = detekovat
deteger {vb} = odkrývat.
detener {vb} = uvěznit
detener {vb} = uschovat
detener {vb} = zdržet
detener {vb} = zadržet
detenimento {sb} = 
detenito {sb} = 
detente {sb} = uvolnění napětí
detention {sb} = uvěznění
detention {sb} = zadržení
detentor {sb} = držitel
detergente {adj} = čisticí prostředek
detergente {sb} = čisticí prostředek
detergentia {sb} = 
deterger {vb} = 
deteriorabile {adj} = 
deteriorar {vb} = zhoršit
deteriorar {vb} = ztvrdnout
deteriorar {vb} = poškodit
deterioration {sb} = zhoršení
determinabile {adj} = 
determinabilitate {sb} = 
determinante {adj} = 
determinante {sb} = 
determinar {vb} = 
determinate {adj} = 
determination {sb} = stanovení
determinative {adj} = 
determinator {sb} = 
determinismo {sb} = 
determinista {adj} = 
determinista {sb} = 
deterministic {adj} = 
detersion {sb} = 
detersive {adj} = čisticí
detersivo {sb} = čisticí prostředek
detersivo {sb} = čistič
detestabile {adj} = mrzký
detestabile {adj} = ohavný
detestabile {adj} = odporný
detestar {vb} = zošklivil si
detestar {vb} = nesnášet
detestar {vb} = nenávidět
detestation {sb} = hnus
detestation {sb} = nenávist
detestation {sb} = ošklivost
detheinate {adj} = 
detonante {adj} = 
detonar {vb} = vybuchnout
detonar {vb} = detonovat
detonation {sb} = výbuch
detonation {sb} = detonace
detonator {sb} = rozbuška
detra {prep} = za
detra {prep} = vzadu
detra {adv} = za
detra {adv} = vzadu
detraction {sb} = pomluvy
detractor {sb} = 
detractori {adj} = 
detraher {vb} = zlehčovat
detraher {vb} = zlehčit
detraher {vb} = ubírat
detrimental {adj} = 
detrimento {sb} = škoda
detrimento {sb} = újma
detrimentose {adj} = 
detritic {adj} = 
detrito {sb} = zbytek
detritovoro {sb} = 
deuce {sb} = 
deus ex machina {sb} = 
deuterium {sb} = 
deuterocanonic {adj} = 
deuteron {sb} = 
Deuteronomio {sb npr} = 
deuton {sb} = 
deutoplasma {sb} = 
deutoxydo {sb} = 
devalorisar {vb} = 
devalorisation {sb} = 
devalutar {vb} = znehodnotit
devalutation {sb} = devalvace
devascularisar {vb} = 
devascularisation {sb} = 
devastante {adj} = 
devastar {vb} = zpustošit
devastation {sb} = zpustošení
devastation {sb} = devastace
devastator {sb} = 
devastator {adj} = 
devenir {vb} = stát se
deverbal {adj} = 
deverbative {adj} = 
deverbativo {sb} = 
deviabile {adj} = 
deviante {adj} = 
deviante {sb} = 
deviar {vb} = stočit
deviar {vb} = odchýlit
deviar {vb} = odklonit
deviar {vb} = odbočit
deviar {vb} = odchýlit se
deviar {vb} = objet
deviation {sb} = úchylka
deviation {sb} = objížďka
deviation {sb} = odchylka
deviationismo {sb} = 
deviationista {adj} = 
deviationista {sb} = 
deviationistic {adj} = 
devisa {sb} = zásada
devisa {sb} = cenné papíry
devisa {sb} = heslo
devitalisar {vb} = 
devitalisation {sb} = 
devitaminisar {vb} = 
devitaminisation {sb} = 
devitrificar {vb} = 
devitrification {sb} = 
devocalisar {vb} = 
devocalisation {sb} = 
devolution {sb} = 
devolutive {adj} = 
devolver {vb} = svalit
devolver {vb} = přenést
devonian {adj} = 
devoniano {sb} = 
devonic {adj} = 
devonico {sb} = 
devorante {adj} = žravý
devorar {vb} = zhltnout
devorar {vb} = sníst
devorar {vb} = žrát
devorar {vb} = hltat
devorar {vb} = pohltit
devorar {vb} = požrat
devorator {sb} = 
devotar {vb} = zasvětit
devotar {vb} = věnovat
devote {adj} = zbožný
devote {adj} = věřící
devote {adj} = oddaný
devotion {sb} = oddanost
devotional {adj} = 
devoto {sb} = příznivec
dextera {sb} = pravá ruka
dextere {adj} = obratný
dexteritate {sb} = zručnost
dexteritate {sb} = šikovnost
dexteromane {adj} = pravoruký
dextra {prep} = pravice
dextra {prep} = pravý
dextra {sb} = pravice
dextra {sb} = pravý
dextral {adj} = 
dextralitate {sb} = 
dextre {adj} = vpravo
dextre {adj} = dovedný
dextre {adj} = právo
dextrina {sb} = 
dextrogyr {adj} = 
dextromane {adj} = 
dextrorotation {sb} = 
dextrorse {adj} = 
dextrosa {sb} = 
dey {sb} = 
diabase {sb} = 
diabete {sb} = cukrovka
diabetic {adj} = diabetický
diabetico {sb} = diabetik
diabetologia {sb} = 
diabetologic {adj} = 
diabetologo {sb} = 
diaboleria {sb} = 
diabolessa {sb} = 
diaboletto {sb} = čertík
diabolic {adj} = ďábelský
diabolicitate {sb} = 
diabolismo {sb} = 
diabolista {sb} = 
diabolo {sb} = ďábel
diacaustic {adj} = 
diacetylmorphina {sb} = 
diaclase {sb} = 
diaconal {adj} = 
diaconato {sb} = 
diaconessa {sb} = 
diaconia {sb} = 
diacono {sb} = jáhen
diacritic {adj} = 
diade {sb} = 
diadelphe {adj} = 
diadema {sb} = čelenka
diadocho {sb} = 
diagenese {sb} = 
diagenesis {sb} = 
diagnose {sb} = diagnóza
diagnosis {sb} = 
diagnostic {adj} = 
diagnostica {sb} = 
diagnosticar {vb} = diagnostikovat
diagnostico {sb} = 
diagonal {adj} = úhlopříčka
diagonal {adj} = úhlopříčný
diagonal {sb} = úhlopříčka
diagonal {sb} = úhlopříčný
diagonalisation {sb} = 
diagramma {sb} = diagram
diagrammatic {adj} = 
diagraphia {sb} = 
diagrapho {sb} = 
diachronia {sb} = 
diachronic {adj} = 
dialectal {adj} = 
dialectalismo {sb} = 
dialectic {adj} = 
dialectica {sb} = 
dialectico {sb} = 
dialectismo {sb} = 
dialecto {sb} = dialekt
dialectologia {sb} = 
dialectologic {adj} = 
dialectologista {sb} = 
dialectologo {sb} = 
dialectophone {adj} = 
dialectophono {sb} = 
dialogar {vb} = rozmlouvat
dialogic {adj} = 
dialogisar {vb} = 
dialogismo {sb} = 
dialogista {sb} = 
dialogo {sb} = dialog
dialypetale {adj} = 
dialysabile {adj} = 
dialysar {vb} = 
dialysato {sb} = 
dialysator {sb} = 
dialyse {sb} = 
dialysis {sb} = 
dialytic {adj} = 
diamagnetic {adj} = 
diamagnetismo {sb} = 
diamantar {vb} = 
diamantario {sb} = 
diamantate {adj} = 
diamante {sb} = diamantový
diamantifere {adj} = 
diamantin {adj} = 
diamantista {sb} = 
diametral {adj} = 
diametric {adj} = 
diametro {sb} = průměr
diamido {sb} = 
diamino {sb} = 
diaminophenol {sb} = 
diamorphina {sb} = 
Diana {sb npr} = budíček
diana {sb} = budíček
diandre {adj} = 
diandria {sb} = 
diantho {sb} = karafiát
diapason {sb} = vlnový rozsah
diapason {sb} = ladička
diapason {sb} = rozsah
diapausa {sb} = 
diaphane {adj} = průsvitný
diaphanitate {sb} = 
diaphanometria {sb} = 
diaphanometro {sb} = 
diaphanoscopia {sb} = 
diaphanoscopio {sb} = 
diaphonia {sb} = 
diaphonic {adj} = 
diaphora {sb} = 
diaphorese {sb} = 
diaphoresis {sb} = 
diaphoretic {adj} = 
diaphoretico {sb} = 
diaphragma {sb} = membrána
diaphragmar {vb} = 
diaphragmatic {adj} = 
diaphyse {sb} = 
diaphysis {sb} = 
diapositiva {sb} = diapozitiv
diarchia {sb} = 
diario {sb} = deník
diarrhea {sb} = průjem
diarrheic {adj} = 
diarthrose {sb} = 
diarthrosis {sb} = 
diascopia {sb} = 
diascopio {sb} = 
diaspora {sb} = 
diastase {sb} = 
diastasic {adj} = 
diastasis {sb} = 
diastema {sb} = 
diastole {sb} = 
diastolic {adj} = 
diastrophismo {sb} = 
diatessaron {sb} = 
diathermantia {sb} = 
diathermia {sb} = 
diathermic {adj} = 
diathese {sb} = 
diathesis {sb} = 
diatomea {sb} = 
diatomic {adj} = 
diatomite {sb} = 
diatonic {adj} = 
diatriba {sb} = 
diazotar {vb} = 
diazotation {sb} = 
diazotypia {sb} = 
dibasic {adj} = 
dica {sb} = hráz
dica {sb} = jez
dica {sb} = přehrada
dica {sb} = násep
dicatalectic {adj} = 
dicer {vb} = sdělit
dicer {vb} = říkat
dicer {vb} = říci
dicibile {adj} = 
dickensian {adj} = 
diclin {adj} = 
dicotyl {adj} = 
dicotyledon {sb} = 
dicotyledon {adj} = 
dictamine {sb} = 
dictamno {sb} = 
dictaphonista {sb} = 
dictaphono {sb} = 
dictar {vb} = diktovat
dictar {vb} = předepisovat
dictato {sb} = diktát
dictator {sb} = diktátor
dictator {sb} = samovládce
dictatorial {adj} = diktátorský
dictatura {sb} = diktatura
diction {sb} = 
dictionario {sb} = slovník
dictionarista {sb} = 
dicto {sb} = řeč
didactic {adj} = 
didactica {sb} = 
didactyle {adj} = 
didascalia {sb} = 
didascalic {adj} = 
didaxologia {sb} = 
didaxologic {adj} = 
didaxologo {sb} = 
Didon {sb npr} = 
didyme {adj} = 
die {sb} = den
die {sb} = denní světlo
dielectric {adj} = 
dielectrico {sb} = 
diencephalon {sb} = 
dierese {sb} = 
dieresis {sb} = 
dieretic {adj} = 
dies irae {sb} = 
diesar {vb} = 
diese {sb} = 
diesel {sb} = diesel
diesis {sb} = 
dieta {sb} = strava
dieta {sb} = dieta
dietar {vb} = stravovat
dietetic {adj} = 
dietetica {sb} = 
dietetico {sb} = 
dietista {sb} = 
diffamar {vb} = hanobit
diffamar {vb} = pomlouvat
diffamar {vb} = pohanět
diffamation {sb} = hanobení
diffamation {sb} = pomluvy
diffamation {sb} = pomluva
diffamator {sb} = 
diffamatori {adj} = hanlivý
diffamatori {adj} = pomlouvačný
differente {adj} = jinak
differente {adj} = různý
differentia {sb} = rozdíl
differentia {sb} = rozpor
differentiabile {adj} = 
differentiabilitate {sb} = 
differential {sb} = rozdílný
differential {sb} = rozdíl
differential {adj} = rozdílný
differential {adj} = rozdíl
differentiar {vb} = odlišit
differentiation {sb} = 
differer {vb} = lišit
differer {vb} = odložit
differer {vb} = odlišovat se
differer {vb} = rozlišit
differibile {adj} = 
difficile {adj} = těžký
difficile {adj} = trapný
difficile {adj} = obtížný
difficile {adj} = nesnadný
difficultate {sb} = nesnáz
difficultate {sb} = obtíž
difficultate {sb} = obtížnost
difficultate {sb} = obtížný
difficultate {sb} = potíž
diffidente {adj} = nedůvěřivý
diffidente {adj} = nesmělý
diffidentia {sb} = nedůvěra
diffider {vb} = nedůvěřovat
diffluente {adj} = 
diffluentia {sb} = 
diffluer {vb} = 
difforme {adj} = 
difformitate {sb} = 
diffractar {vb} = 
diffraction {sb} = 
diffranger {vb} = 
diffunder {vb} = vysílat
diffunder {vb} = difundovat
diffunder {vb} = rozšiřovat
diffunder {vb} = proniknout
diffuse {adj} = šířit
diffuse {adj} = rozprostřený
diffusibile {adj} = 
diffusibilitate {sb} = 
diffusion {sb} = difuze
diffusion {sb} = rozlití
diffusionismo {sb} = 
diffusive {adj} = 
diffusivitate {vb} = 
diffusor {sb} = 
diffusor {adj} = 
digamma {sb} = 
digerer {vb} = trávit
digerer {vb} = strávit
digeribile {adj} = 
digeribilitate {sb} = 
digestibile {adj} = stravitelný
digestibilitate {sb} = 
digestion {sb} = zažívání
digestion {sb} = trávení
digestive {adj} = 
digesto {sb} = strávení
digestor {sb} = 
digital {adj} = digitální
digital {adj} = náprstník
digital {adj} = náprstek
digital {sb} = digitální
digital {sb} = náprstník
digital {sb} = náprstek
digitaliforme {adj} = 
digitalina {sb} = 
digitalis {sb} = 
digitalisar {vb} = 
digitalisation {sb} = 
digitaria {sb} = 
digitate {adj} = 
digitation {sb} = 
digitifoliate {adj} = 
digitiforme {adj} = 
digitigrade {adj} = 
digitigrado {sb} = 
digito {sb} = číslice
digito {sb} = prst
diglossia {sb} = 
diglossic {adj} = 
dignar {vb} = 
digne {adj} = zasloužilý
digne {adj} = hoden
digne {adj} = hodný (něčeho)
digne {adj} = důstojný
dignificar {vb} = 
dignitario {sb} = 
dignitate {sb} = hodnost
dignitate {sb} = důstojnost
digramma {sb} = 
digreder {vb} = uchýlit se
digression {sb} = úchylka
digressive {adj} = 
dihedre {adj} = 
dihedric {adj} = 
dihedro {sb} = 
dichogame {adj} = 
dichogamia {sb} = 
dichotome {adj} = 
dichotomia {sb} = 
dichotomic {adj} = 
dichroismo {sb} = 
dichromatic {sb} = 
dichromatismo {sb} = 
dichroscopio {sb} = 
dilaceramento {sb} = 
dilacerar {vb} = 
dilaceration {sb} = 
dilapidar {vb} = rozházet
dilapidation {sb} = mrhání
dilapidator {sb} = rozmařilec
dilatabile {adj} = 
dilatabilitate {sb} = 
dilatar {vb} = 
dilatation {sb} = lhůta
dilatation {sb} = odročení
dilatator {sb} = 
dilatometro {sb} = 
dilatori {adj} = 
dildo {sb} = 
dilection {sb} = 
dilemma {sb} = dilema
dilemmatic {adj} = 
dilettante {sb} = diletant
dilettantismo {sb} = 
diligente {adj} = pilný
diligentia {sb} = dostavník
diligentia {sb} = píle
diluente {sb} = 
diluer {vb} = rozpouštět
diluer {vb} = rozředit
dilution {sb} = ředění
dilution {sb} = roztok
diluvial {adj} = 
diluvian {adj} = 
diluviar {vb} = potápět
diluvio {sb} = záplava
diluvio {sb} = potopa
dimension {sb} = velikost
dimension {sb} = dimenze
dimension {sb} = rozměr
dimension {sb} = rozsah
dimensional {adj} = 
dimensionamento {sb} = 
dimensionar {adj} = 
dimere {adj} = 
dimere {sb} = 
dimerisation {sb} = 
dimetro {sb} = 
diminuendo {adv} = 
diminuer {vb} = zmenšit
diminuer {vb} = snížit
diminuer {vb} = ubývat
diminuer {vb} = poklesnot
diminuer {vb} = redukovat
diminution {sb} = snížení
diminution {sb} = zmenšení
diminution {sb} = sleva
diminution {sb} = úbytek
diminution {sb} = pokles
diminutive {adj} = zdrobnělina
diminutivo {sb} = 
dimission {sb} = demise
dimission {sb} = propuštění
dimissionari {adj} = 
dimitter {vb} = zavrhnout
dimitter {vb} = rozesílat
dimitter {vb} = propustit
dimitter {vb} = odpouštět
dimorphe {adj} = 
dimorphismo {sb} = 
dinar {sb} = večeřet
dinar {sb} = večeře
dinar {sb} = obědvat
dinar {vb} = večeřet
dinar {vb} = večeře
dinar {vb} = obědvat
dinaric {adj} = 
dinator {sb} = 
dindon {interj} = 
diner {sb} = 
dinghy {sb} = 
dingo {sb} = 
dinitrophenol {sb} = 
dinosaurian {adj} = 
dinosauro {sb} = dinosaurus
diocesan {adj} = 
diocesano {sb} = 
diocese {sb} = diecéze
diocesis {sb} = 
dioctahedro {sb} = 
diodo {sb} = 
Diogene {sb npr} = 
dioic {adj} = 
Dionysia {sb npr} = 
dionysiac {adj} = 
Dionysio {sb} = 
Dionyso {sb} = 
diophantin {adj} = 
dioptase {sb} = 
dioptra {sb} = 
dioptria {sb} = 
dioptric {adj} = 
dioptrica {sb} = 
diorama {sb} = 
dioramic {adj} = 
diorite {sb} = 
dioritic {adj} = 
dioscorea {sb} = 
dioscoreaceas {sb pl} = 
Dioscuros {sb npr} = 
diospyro {sb} = 
dioxina {sb} = 
dioxydo {sb} = 
dipetale {adj} = 
diphasate {adj} = 
diphasic {adj} = 
diphteria {sb} = 
diphteric {adj} = 
diphteritis {sb} = 
diphteroide {adj} = 
diphthongar {vb} = 
diphthongation {sb} = 
diphthonge {adj} = 
diphthongo {sb} = 
diplegia {sb} = 
diplococco {sb} = 
diplochromosoma {sb} = 
diploide {adj} = 
diploidia {sb} = 
diploidisation {sb} = 
diploma {sb} = diplom
diplomar {vb} = 
diplomate {adj} = diplomat
diplomate {sb} = diplomat
diplomatia {sb} = diplomacie
diplomatic {adj} = taktní
diplomatic {adj} = diplomatický
diplomatica {sb} = 
diplomatista {sb} = 
diplopia {sb} = 
diplopic {adj} = 
diplotaxis {sb} = 
dipnee {adj} = 
dipo {sb} = 
dipodia {sb} = 
dipolar {adj} = 
dipolaritate {sb} = 
dipolo {sb} = 
dipsacaceas {sb pl} = 
dipsacacee {adj} = 
dipsaco {sb} = 
dipsomane {adj} = 
dipsomania {sb} = 
dipsomaniac {sb} = 
dipsomaniaco {sb} = 
dipsomano {sb} = 
diptere {adj} = 
dipteros {sb pl} = 
diptico {sb} = 
directe {adj} = řízený
directe {adj} = přímo
directe {adj} = přímý
directe {adj} = rovně
direction {sb} = trend
direction {sb} = správa
direction {sb} = směrem
direction {sb} = směr
direction {sb} = ředitelství
direction {sb} = řízení
directional {adj} = 
directiva {sb} = směrnice
directive {adj} = 
directivitate {sb} = 
director {sb} = dirigent
director {sb} = ředitel
directoral {adj} = 
directorato {sb} = 
directori {adj} = 
directorial {adj} = 
directorio {sb} = 
directory {sb} = 
directrice {sb} = ředitelka
directura {sb} = 
dirham {sb} = 
dirigente {sb} = vládnoucí
dirigente {sb} = dirigent
diriger {vb} = směřovat
diriger {vb} = dirigovat
diriger {vb} = běh
dirigibile {adj} = 
dirigibile {sb} = 
dirigibilitate {sb} = 
dirigismo {sb} = 
dirigista {adj} = 
dirigista {sb} = 
dirimente {adj} = 
dirimer {vb} = končit
dirimer {vb} = odlučovat
disabonar {vb} = 
disabusar {vb} = vyvést ze lži
disacclimatar {vb} = 
disaccopulamento {sb} = 
disaccopular {vb} = vypnout
disaccopular {vb} = rozdělit na dva
disaccopular {vb} = odpojit
disaccopular {vb} = rozvést
disaccordar {vb} = nesouhlasit
disaccordo {sb} = nesouhlas
disaccostumar {vb} = 
disaccharide {sb} = 
disacidificar {vb} = 
disacidification {sb} = 
disactivar {vb} = 
disactivation {vb} = 
disadaptate {adj} = 
disaerar {vb} = 
disaeration {sb} = 
disaffection {sb} = 
disaffectionar {vb} = 
disaffiliar {vb} = 
disaffiliation {sb} = 
disaggregar {vb} = 
disaggregation {sb} = 
disagio {sb} = 
disagradabile {adj} = nepříjemný
disagradabile {adj} = protivný
disagradabile {adj} = nechutný
disagradar {vb} = 
disagrafar {vb} = 
disalineamento {sb} = 
disalinear {vb} = 
disalineation {sb} = 
disammarrar {vb} = 
disamor {sb} = 
disancorar {vb} = zvednout kotvu
disancorar {vb} = odkotvit
disanimar {vb} = 
disanimate {adj} = 
disannidar {vb} = 
disapprender {vb} = 
disapprobar {vb} = 
disapprobation {sb} = nesouhlas
disapprobative {adj} = 
disapprobator {sb} = 
disapprobatori {adj} = 
disappunctamento {sb} = zklamání
disappunctar {vb} = zklamat
disaquamento {sb} = odvodnění
disaquar {vb} = odvodňovat
disaquar {vb} = odvodnit
disargentar {vb} = 
disargentation {sb} = 
disarmamento {sb} = odzbrojení
disarmar {vb} = odzbrojit
disarrugar {vb} = 
disarticular {vb} = 
disarticulation {sb} = 
disassemblage {sb} = 
disassemblar {vb} = 
disassimilar {vb} = 
disassimilation {sb} = 
disassociar {vb} = oddělit
disastro {sb} = katastrofa
disastrose {adj} = katastrofální
disastrose {adj} = nešťastný
disaurar {vb} = 
disavantage {sb} = nevýhoda
disavantagiar {vb} = znevýhodnit
disavantagiose {adj} = nevýhodný
disbandamento {sb} = 
disbandar {vb} = 
disbarbar {vb} = 
disbarbate {adj} = 
disbarcamento {sb} = vylodění
disbarcar {vb} = vylodit
disbarcar {vb} = vysadit z
disbarcatorio {sb} = 
disblocar {vb} = 
disbobinar {vb} = 
disbordamento {sb} = ústí
disbordamento {sb} = odbytiště
disbordar {vb} = přetéct
disbordar {vb} = přetékat
disbordar {vb} = rozlít
disbordar {vb} = odejít z břehů
disboscamento {sb} = 
disboscar {vb} = 
disbridamento {sb} = 
disbridar {vb} = 
disbuccamento {sb} = 
disbuccar {vb} = ústit
disbuccar {vb} = vlévat se
disbuclar {vb} = 
disbursamento {sb} = 
disbursar {vb} = vyplatit
disbuttonar {vb} = rozepnout
disbutyrar {vb} = 
disbutyrate {adj} = 
disbutyration {sb} = 
disc jockey {sb} = 
discalceamento {sb} = 
discalcear {vb} = 
discalceate {adj} = naboso
discalceator {sb} = 
discamminar {vb} = zabloudit
discamminar {vb} = sejít z cesty
discampamento {sb} = 
discampar {vb} = ukončit tábor
discampar {vb} = uprchnout
discampar {vb} = uniknout
discampar {vb} = utéct
discantar {vb} = 
discanto {sb} = 
discapillar {vb} = 
discapillate {vb} = rozcuchaný
discappottabile {adj} = 
discappottar {vb} = 
discapsulage {sb} = 
discapsular {vb} = 
discapsulator {sb} = 
discarbonatar {vb} = 
discarburar {vb} = dekarbonizovat
discarburation {sb} = 
discardinar {vb} = 
discarga {sb} = vybití
discarga {sb} = vyložení
discarga {sb} = ulehčení
discargamento {sb} = 
discargar {vb} = vystřelit
discargar {vb} = vyložit
discargar {vb} = ulehčit
discargar {vb} = stáhnout
discargar {vb} = vyložit náklad
discargar {vb} = vypálit
discargar {vb} = ulevit
discargar {vb} = vypouštět
discargator {sb} = 
discargatorio {sb} = vyložení
discargatorio {sb} = dump
discargatorio {sb} = překládací molo
discarnar {vb} = 
discarnate {adj} = vyzáblý
discarnate {adj} = vyhublý
discarnate {adj} = kostnatý
discartellisar {vb} = 
discartellisation {sb} = 
discassage {sb} = 
discassamento {sb} = vyplácení
discassar {vb} = vyplatit
discassar {vb} = rozbalit
discatenamento {sb} = 
discatenar {vb} = 
discentralisabile {adj} = 
discentralisar {vb} = decentralizovat
discentralisation {sb} = 
discentralisator {adj} = 
discentramento {sb} = 
discentrar {vb} = 
discentration {sb} = 
discerner {vb} = rozlišovat
discerner {vb} = rozeznat
discernibile {adj} = 
discernibilitate {sb} = 
discernimento {sb} = rozeznání
discernitor {sb} = 
disciflor {sb} = 
discifloral {adj} = 
discincte {adj} = 
discinger {vb} = 
disciplina {sb} = disciplína
disciplina {sb} = disciplina
disciplinabile {adj} = 
disciplinabilitate {sb} = 
disciplinar {vb} = ukáznit
disciplinari {adj} = disciplinární
discipulo {sb} = učedník
discipulo {sb} = žák
disclavar {vb} = 
disco {sb} = discus
disco {sb} = disk
disco {sb} = deska gramofonní
discobolo {sb} = 
discocaule {adj} = 
discographia {sb} = 
discographic {adj} = 
discoidal {adj} = 
discoide {adj} = 
discollar {vb} = 
discolorante {sb} = 
discolorar {vb} = odbarvit
discoloration {sb} = odbarvení
discombros {sb pl} = 
discompletar {vb} = 
discomyceto {sb} = 
disconcertamento {sb} = zmatenost
disconcertamento {sb} = zkaženost
disconcertar {vb} = vyvést z míry
disconcertar {vb} = znepokojovat
disconcertar {vb} = zmást
disconcertar {vb} = vyrušit
disconcertar {vb} = znepokojit
disconcertar {vb} = uvést do rozpaků
disconcertate {adj} = v rozpacích
disconcertate {adj} = zmatený
disconcertate {adj} = zkažený
disconcertate {adj} = ztrapněný
disconcertate {adj} = nerozhodný
disconcertate {adj} = rozpačitý
disconcertate {adj} = rozrušený
discongelamento {sb} = 
discongelar {vb} = 
discongelation {sb} = 
discongestion {sb} = 
discongestionar {adj} = 
disconnecter {vb} = 
disconnexion {sb} = 
disconsiliar {vb} = 
disconsolate {adj} = sklíčený
discontabile {adj} = 
discontaminar {vb} = 
discontamination {sb} = 
discontar {vb} = slevit
discontar {vb} = odečíst
discontar {vb} = odpočíst
discontator {sb} = 
discontentamento {sb} = 
discontentar {vb} = neuspokojit
discontente {adj} = nespokojený
discontento {sb} = nespokojenost
discontinuar {vb} = přestat
discontinuation {sb} = 
discontinue {adj} = 
discontinuitate {sb} = 
disconto {sb} = sleva
disconveniente {adj} = 
disconvenientia {sb} = 
disconvenir {vb} = 
discopathia {sb} = 
discoperir {vb} = zjistit
discoperir {vb} = objevit
discoperir {vb} = odkrýt
discoperir {vb} = odhalit
discoperitor {sb} = objevitel
discoperta {sb} = objev
discoperte {adj} = odhalený
discophile {adj} = 
discophilia {sb} = 
discophilo {sb} = 
discoragiamento {sb} = odrazování
discoragiar {vb} = vzít odvahu
discoragiar {vb} = zastrašit
discoragiar {vb} = deprimovat
discoragiar {vb} = odradit
discorcar {vb} = odzátkovat
discorcator {sb} = 
discordante {adj} = nelibozvučný
discordantia {sb} = 
discordar {vb} = neladit
discorde {adj} = 
discordia {sb} = odlišnost
discordia {sb} = nesvornost
discordo {sb} = svár
discornar {vb} = 
discoromanento {sb} = 
discoronar {vb} = 
discortese {adj} = 
discortesia {sb} = neuctivost
discotheca {sb} = diskotéka
discothecario {sb} = 
discount {sb} = 
discreditar {vb} = diskreditovat
discredito {sb} = diskreditace
discredito {sb} = nedůvěra
discremar {vb} = 
discremation {sb} = 
discremator {sb} = 
discrepante {adj} = 
discrepantia {sb} = rozpor
discrepantia {sb} = neshoda
discrepar {vb} = odporovat
discrescer {vb} = 
discrescimento {sb} = 
discrete {adj} = taktní
discrete {adj} = diskrétní
discrete {adj} = důvěrný
discrete {adj} = oddělený
discretion {sb} = uvážení
discretional {adj} = 
discretionari {adj} = 
discretive {adj} = 
discriminante {sb} = 
discriminante {adj} = 
discriminar {vb} = diskriminovat
discriminar {vb} = rozlišovat
discrimination {sb} = diskriminace
discriminative {adj} = 
discriminatori {adj} = 
disculpabile {adj} = 
disculpar {vb} = vyvinit se
disculpar {vb} = zprostit viny
disculpar {vb} = omluvit
disculpar {vb} = očistit se
disculpation {sb} = 
discurrer {vb} = pronášet projev
discurrer {vb} = podrobně mluvit
discursive {adj} = nesouvislý
discursivitate {sb} = 
discurso {sb} = diskurz
discurso {sb} = projev
discurso {sb} = přednáška
discurso {sb} = rozhovor
discussion {sb} = diskuse
discussion {sb} = jednání
discussion {sb} = diskuze
discuter {vb} = jednat
discuter {vb} = debatovat
discuter {vb} = probrat
discuter {vb} = projednat
discutibile {adj} = sporný
discutibile {adj} = diskutabilní
discutibilitate {sb} = 
disdicer {vb} = odvolat
disdicer {vb} = odříct
disdicimento {sb} = výpověď
disdicimento {sb} = zrušení
disdicimento {sb} = popření
disdignabile {adj} = 
disdignar {vb} = shodit (ponížit)
disdignar {vb} = odkopnout
disdignar {vb} = opovrhnout
disdignar {vb} = pohrdat
disdignar {vb} = opovrhovat
disdigno {sb} = přehlížení
disdigno {sb} = opovržení
disdigno {sb} = pohrdání
disdignose {adj} = pohrdavý
disdoanamento {sb} = celní odbavení
disdoanamento {sb} = proclení
disdoanar {vb} = proclít
disdoanate {adj} = 
disduplamento {sb} = 
disduplar {vb} = 
disebriamento {sb} = 
disebriar {vb} = 
disembarassar {vb} = vyprostit
disembracage {sb} = 
disembracar {vb} = 
disempleo {sb} = nezaměstnaný
disentravar {vb} = 
disequilibrar {vb} = 
disequilibrate {adj} = nevyrovnaný
disequilibrate {adj} = nevyvážený
disequilibrio {sb} = nerovnováha
disescalar {vb} = 
disescalation {sb} = 
disestima {sb} = 
disestimar {vb} = 
disfacer {vb} = zbořit
disfacer {vb} = uvolnit
disfacer {vb} = rozepnout
disfacer {vb} = oddělat
disfacer {vb} = odčinit
disfacer {vb} = rozvázat (tkaničku)
disfacta {sb} = 
disfacte {adj} = 
disfalsar {vb} = vyhladit
disfardar {vb} = 
disfavor {sb} = 
disfavorabile {adj} = nepříznivý
disfavorar {vb} = 
disferrar {vb} = 
disfiguramento {sb} = 
disfigurar {vb} = znetvořit
disfigurar {vb} = deformovat
disfigurar {vb} = počmárat
disfiguration {sb} = 
disfilar {vb} = 
disfloramento {sb} = 
disflorar {vb} = 
disfloration {sb} = 
disflorescer {vb} = 
disfoliante {adj} = 
disfoliante {sb} = 
disfoliar {vb} = 
disfoliation {sb} = 
disfoliator {sb} = 
disfrenar {vb} = 
disfructar {vb} = sklízet ovoce
disfructar {vb} = oloupat ovoce
disgelar {vb} = defrost
disgelar {vb} = rozmrazit
disgelator {sb} = 
disgelo {sb} = tání
disgelo {sb} = obleva
disgorgamento {sb} = 
disgorgar {vb} = vyplivnout
disgorgar {vb} = vydávit
disgranamento {sb} = 
disgranar {vb} = bít
disgranator {sb} = 
disgrassar {vb} = 
disgrassiar {vb} = 
disgratia {sb} = hanba
disgratia {sb} = nemilost
disgratia {sb} = ostuda
disgratiar {vb} = zostudit
disgratiose {adj} = nemotorný
disgregar {vb} = odloučit
disgregation {sb} = 
disguisamento {sb} = přetvářka
disguisamento {sb} = přestrojení
disguisar {vb} = přestrojení
disguisar {vb} = přestrojit
disguisate {adj} = 
disgustar {vb} = znechutit
disgustar {vb} = zošklivit
disgustate {adj} = 
disgusto {sb} = hnus
disgustose {adj} = znechucující
disgustose {adj} = hnusný
disgustose {adj} = nechutný
dishabituar {vb} = 
dishabituation {sb} = 
disharmonia {sb} = 
disharmonic {adj} = 
disharmoniose {adj} = 
disharmonisar {vb} = 
disharnesar {vb} = 
disherbar {vb} = odplevelit
disheritar {vb} = 
dishonestate {sb} = 
dishoneste {adj} = nepoctivost
dishoneste {adj} = nečestný
dishonestitate {sb} = 
dishonor {sb} = hanba
dishonorabile {adj} = nečestný
dishonorante {adj} = 
dishonorar {vb} = zahambit
dishuman {adj} = 
dishumanisar {vb} = 
dishumanisation {sb} = 
dishydratar {vb} = vysychat
dishydratation {sb} = 
dishydrogenar {vb} = 
dishypothecar {vb} = 
dischetto {sb} = žeton
dischetto {sb} = žeton
dischlorurar {vb} = 
dischristanisar {vb} = 
dischristianisation {sb} = 
disilluder {vb} = 
disillusion {sb} = deziluze
disillusionamento {sb} = 
disillusionar {vb} = zbavit iluzí
disimballage {sb} = 
disimballar {vb} = rozbalit
disimbarcar {vb} = vylodit
disimbarcation {sb} = 
disincantamento {sb} = 
disincantar {vb} = 
disincantator {adj} = 
disincantator {sb} = 
disincarcerar {vb} = propustit z vězení
disincarceration {sb} = propuštění z vězení
disincarnar {vb} = 
disincassamento {sb} = 
disincassar {vb} = 
disinclinar {vb} = 
disinclinate {adj} = neochotný
disinclination {sb} = 
disincombramento {sb} = 
disincombrar {vb} = 
disincrustar {vb} = 
disincrustation {sb} = 
disincrustrante {sb} = 
disinebriar {vb} = 
disinfamar {vb} = 
disinfectante {sb} = dezinfenkční
disinfectante {sb} = dezinfekční prostředek
disinfectante {adj} = dezinfenkční
disinfectante {adj} = dezinfekční prostředek
disinfectar {vb} = dezinfikovat
disinfectator {sb} = 
disinfection {sb} = 
disinfestar {vb} = 
disinfestation {sb} = 
disinfestator {sb} = 
disinflammar {vb} = 
disinflar {vb} = 
disinflate {adj} = 
disinflation {sb} = 
disinformar {vb} = 
disinformation {sb} = 
disingranar {vb} = uvolnit
disingranar {vb} = rozpojit převod
disinhiber {vb} = 
disinhibition {sb} = 
disinhibitori {adj} = 
disinquadramento {sb} = 
disinquadrar {vb} = 
disinraucamento {sb} = 
disinraucar {vb} = 
disinrolar {vb} = 
disintegrar {vb} = 
disintegration {sb} = desintegrace
disinteressamento {sb} = 
disinteressar {vb} = odkoupit
disinteressate {adj} = nezaujatý
disinteressate {adj} = nepředpojatý
disinteressate {adj} = nezajímavý
disinteresse {sb} = 
disinterramento {sb} = 
disinterrar {vb} = 
disintoxicar {vb} = 
disintoxication {sb} = 
disintricar {vb} = vyřešit
disintricar {vb} = rozpárat
disintrication {sb} = 
disinveloppar {vb} = rozbalit
disinvenenamento {sb} = 
disinvenenar {vb} = 
disinvestimento {sb} = 
disinvestir {vb} = 
disinvirgar {vb} = 
disinvolte {adj} = nenucený
disinvolte {adj} = nazdařbůh
disinvolte {adj} = nonšalantní
disinvoltura {sb} = lehkost
disinvoltura {sb} = nenucenost
disinvoltura {sb} = nepředpojatost
disinvolver {vb} = 
disjejunar {vb} = 
disjuncte {adj} = nesouvislý
disjuncte {adj} = rozdělený
disjunction {sb} = 
disjunctive {adj} = 
disjunctor {sb} = 
disjunger {vb} = rozpojit
diskette {sb} = 
dislaciar {vb} = rozšněrovat
dislactar {vb} = odstavit
disligamento {sb} = 
disligar {vb} = uvolnit
disligar {vb} = uvolnit se
dislocar {vb} = vytlačit
dislocar {vb} = přemístit
dislocate {adj} = vykloubený
dislocation {sb} = vykloubení
disloyal {adj} = nevěřící
disloyal {adj} = neloajální
disloyal {adj} = nevěrný
disloyalitate {sb} = 
dislustrar {vb} = 
dismacular {vb} = očistit
dismaculator {sb} = spot-remover
dismaculator {sb} = čistič
dismaculator {sb} = čisticí prostředek
dismaculatura {sb} = čištění
dismaliar {vb} = 
dismaliatura {sb} = 
dismanicar {vb} = 
dismantellamento {sb} = 
dismantellar {vb} = demontovat
dismantellar {vb} = rozmontovat
dismarcar {vb} = 
dismascar {vb} = odhalit
dismembramento {sb} = 
dismembrar {vb} = 
dismensurate {adj} = 
dismentir {vb} = popírat
dismentir {vb} = popřít
dismentito {sb} = 
dismesura {sb} = 
dismesurate {adj} = 
dismilitarisar {vb} = odzbrojit
dismilitarisation {sb} = 
dismobilar {vb} = 
dismodate {adj} = 
dismonetisar {vb} = 
dismonetisation {sb} = 
dismontabile {adj} = skládací
dismontage {sb} = 
dismontapneu {sb} = 
dismontar {vb} = strhnout
dismontar {vb} = sesednout
dismontar {vb} = odmontovat
dismontator {sb} = 
dismoralisar {vb} = zbavit odvahy
dismoralisar {vb} = demoralizovat
dismoralisation {sb} = 
dismoralisator {sb} = 
disnationalisar {vb} = odnárodnit
disnationalisation {sb} = 
disnaturante {adj} = 
disnaturante {sb} = 
disnaturar {vb} = 
disnaturation {sb} = 
disnazificar {vb} = 
disnazification {sb} = 
disnebular {vb} = 
disnebulation {sb} = 
disnebulisar {vb} = 
disnebulisation {sb} = 
disnickelar {vb} = 
disnicotinisar {vb} = 
disnicotinisation {sb} = 
disnicotinisator {sb} = 
disnitrificar {vb} = 
disnitrification {sb} = 
disnodamento {sb} = 
disnodar {vb} = rozvázat
disnodose {adj} = 
disobediente {adj} = neposlušný
disobedientia {sb} = neposlušnost
disobedir {vb} = 
disobligante {adj} = 
disobligantia {sb} = 
disobligar {vb} = ubližovat
disobligar {vb} = pohrdat
disobstruction {sb} = 
disobstruer {vb} = 
disoccupar {vb} = vyklidit
disoccupate {adj} = uvolněný
disoccupate {adj} = neobsazený
disoccupate {adj} = nevyužitý
disoccupate {adj} = nezaměstnaný
disoccupation {sb} = nezaměstnanost
disoccupato {sb} = 
disodorante {adj} = deodorant
disodorante {sb} = deodorant
disodorisar {vb} = 
disodorisation {sb} = 
disopercular {vb} = 
disorbitar {vb} = 
disorbitation {sb} = 
disordinar {vb} = zmatkovat
disordinar {vb} = kazit
disordinate {adj} = chaotický
disordinate {adj} = nepořádný
disordinate {adj} = neuklizený
disordinate {adj} = porouchaný
disordine {sb} = chaos
disordine {sb} = nepořádek
disorganisar {vb} = 
disorganisation {sb} = 
disorganisator {sb} = 
disorganisatori {adj} = 
disorientar {vb} = dezorientovat
disorientar {vb} = poplést
disorientation {sb} = 
disossamento {sb} = 
disossar {vb} = vykostit
disoxydante {adj} = 
disoxydante {sb} = 
disoxydar {vb} = 
disoxydation {sb} = 
disoxygenante {adj} = 
disoxygenante {sb} = 
disoxygenar {vb} = 
disoxygenation {sb} = 
disoxyribonucleic {adj} = 
disoxyribose {sb} = 
dispacchettage {sb} = 
dispacchettar {vb} = otevřít dárek
dispacchettar {vb} = rozbalit
dispaisar {vb} = vyhostit
dispaisate {adj} = 
disparate {adj} = 
dispare {adj} = rozdílný
dispare {adj} = nestejný
disparer {vb} = vymřít
disparer {vb} = zmizet
disparer {vb} = mizet
disparitate {sb} = disparita
disparitate {sb} = rozdílnost
disparition {sb} = zmizení
dispeciamento {sb} = 
dispeciar {vb} = roztrhat
dispender {vb} = vydat
dispender {vb} = spotřebovat
dispender {vb} = utratit
dispender {vb} = použít
dispender {vb} = promarnit
dispendio {sb} = velký výdaj
dispendiose {adj} = 
dispensa {sb} = spíž
dispensa {sb} = výdaj
dispensa {sb} = výjimka
dispensa {sb} = spižírna
dispensabile {adj} = 
dispensar {vb} = připravit
dispensar {vb} = odpustit
dispensario {sb} = lékárna
dispensation {sb} = výjimka
dispensative {adj} = 
dispensator {sb} = 
dispensero {sb} = domovník
dispensero {sb} = komorník
disperger {vb} = 
dispersar {vb} = 
dispersion {sb} = rozptýlení
dispersion {sb} = rozptyl
dispersive {adj} = 
dispignoramento {sb} = 
dispignorar {vb} = 
displacente {adj} = 
displacentia {sb} = 
displacer {vb} = znelíbit se
displacer {vb} = nelibost
displaciabile {adj} = 
displaciamento {sb} = přemístění
displaciar {vb} = vymístit
displaciar {vb} = přemístit
displaciar {vb} = odsunout
displaciate {adj} = přemístěný
displantar {vb} = 
displantation {sb} = 
displantator {sb} = 
display {sb} = 
displicabile {adj} = 
displicamento {sb} = 
displicar {vb} = vyvinout se
displicar {vb} = zobrazit
displumar {vb} = škubat
displumate {adj} = 
displumation {sb} = 
dispoetisar {vb} = 
dispoetisation {sb} = 
dispolarisar {vb} = 
dispolarisation {sb} = 
dispolarisator {sb} = 
dispolimento {sb} = 
dispolir {vb} = 
disponer {vb} = uspořádat
disponer {vb} = disponovat
disponer {vb} = nakládat
disponibile {adj} = náhradní
disponibile {adj} = dostupný
disponibilitate {sb} = dostupnost
dispopulamento {sb} = 
dispopular {vb} = 
disposite {adj} = k dispozici
disposite {adj} = disposibilní
disposition {sb} = uspořádání
disposition {sb} = volné použití
disposition {sb} = dispozice
disposition {sb} = nadání
disposition {sb} = nálada
disposition {sb} = likvidace
dispositive {adj} = 
dispositivo {sb} = přístroj
dispositor {sb} = 
disposseder {vb} = 
dispossession {sb} = 
dispreciante {adj} = 
dispreciar {vb} = znevažovat
dispreciative {adj} = přezíravý
dispreciator {sb} = 
disprecio {sb} = 
disproportion {sb} = 
disproportionar {vb} = 
disproportionate {adj} = disproporční
disproportionate {adj} = nesouměrný
disproportionate {adj} = nepřiměřený
disproportionation {sb} = 
disprovider {vb} = 
disproviste {adj} = postrádající
disproviste {adj} = nedostatečný
dispruinar {vb} = rozmrazit
dispruination {sb} = 
dispruinator {sb} = rozmrazovač
dispulpar {vb} = 
dispulpator {sb} = 
dispulveramento {sb} = 
dispulverar {vb} = oprášit
disputa {sb} = spor
disputa {sb} = hádka
disputabile {adj} = 
disputabilitate {sb} = 
disputante {sb} = 
disputar {vb} = učeně debatovat
disputar {vb} = přít se
disputation {sb} = disputace
disputative {adj} = 
disputator {sb} = 
disqualificar {vb} = diskvalifikovat
disqualification {sb} = diskvalifikace
disquisition {sb} = 
disrangiamento {sb} = 
disrangiar {vb} = být mimo provoz
disrationabile {adj} = nerozumný
disregulamento {sb} = 
disregular {vb} = 
disregulate {adj} = 
disrolamento {sb} = 
disrolar {vb} = 
disrumper {vb} = narušit
disruption {sb} = narušení
disruptive {adj} = rušivý
disruptor {sb} = 
dissalar {vb} = 
dissalation {sb} = 
dissecar {vb} = pitvat
dissection {sb} = pitva
dissector {sb} = 
dissellar {vb} = 
disseminar {vb} = šířit
dissemination {sb} = rozšiřování
disseminator {sb} = 
dissension {sb} = nesouhlasit
dissension {sb} = rozkol
dissentimento {sb} = 
dissentir {vb} = nesouhlasit
dissepimento {sb} = 
disserer {vb} = rozebírat něco
disserramento {sb} = 
disserrar {vb} = uvolnit
disserrar {vb} = odemknout
disserrar {vb} = otevřít
dissertar {vb} = 
dissertation {sb} = rozprava
dissertator {sb} = 
disservicio {sb} = špatná služba
disservicio {sb} = medvědí služba
disservir {vb} = 
dissidente {adj} = disident
dissidente {adj} = odlišný
dissidente {adj} = nesouhlasící
dissidente {sb} = disident
dissidente {sb} = odlišný
dissidente {sb} = nesouhlasící
dissidentia {sb} = 
dissider {vb} = 
dissigillamento {sb} = 
dissigillar {vb} = rozpečetit
dissimilantia {sb} = 
dissimilar {adj} = odlišovat
dissimilar {vb} = odlišovat
dissimilaritate {sb} = 
dissimilation {sb} = 
dissimile {adj} = odlišný
dissimilitude {sb} = 
dissimulabile {adj} = 
dissimular {vb} = předstírat
dissimulate {adj} = 
dissimulation {sb} = 
dissimulator {sb} = 
dissipabile {adj} = 
dissipar {vb} = rozptýlit
dissipar {vb} = plýtvat
dissipate {adj} = 
dissipation {sb} = mrhání
dissipator {sb} = pustošitel
dissociabile {adj} = 
dissociabilitate {sb} = 
dissociar {vb} = 
dissociate {adj} = 
dissociation {sb} = 
dissociative {adj} = 
dissoldar {vb} = odletovat
dissolubile {adj} = 
dissolubilitate {sb} = 
dissolute {adj} = 
dissolution {sb} = zrušení
dissolution {sb} = rozchod
dissolution {sb} = rozvázání
dissolutive {adj} = 
dissolvente {adj} = nesolventní
dissolvente {sb} = nesolventní
dissolver {vb} = 
dissonante {adj} = 
dissonantia {sb} = nesouzvuk
dissonar {vb} = 
dissone {adj} = 
dissuader {vb} = odradit
dissuasion {sb} = 
dissuasive {adj} = 
dissuasor {sb} = 
dissuer {vb} = 
dissyllabic {adj} = 
dissyllabo {sb} = 
dissymmetria {sb} = 
dissymmetric {adj} = 
distachabile {adj} = 
distachamento {sb} = 
distachar {vb} = 
distachate {adj} = 
distal {adj} = 
distante {adj} = vzdálený
distante {adj} = daleko
distantia {sb} = vzdálenost
distantia {sb} = dosah
distantiar {vb} = distancovat se
distantiar {vb} = odsunout
distantiometro {sb} = 
distar {vb} = být vzdálený
distemperar {vb} = pobuřovat
distemperar {vb} = rozčílit se
distemperate {adj} = 
distender {vb} = 
distensibile {adj} = 
distensibilitate {sb} = 
distension {sb} = 
disthronabile {adj} = 
disthronamento {sb} = 
disthronar {vb} = zbavit moci
disthronar {vb} = svrhnout z trůnu
disticho {sb} = 
distillabile {adj} = 
distillar {vb} = destilovat
distillar {vb} = prokapávat
distillation {sb} = destilace
distillato {sb} = 
distillator {sb} = 
distillatori {adj} = 
distilleria {sb} = lihovar
distincte {adj} = samostatný
distincte {adj} = odlišný
distinction {sb} = znak hodnosti
distinction {sb} = rozdíl
distinctive {adj} = rozlišovací
distinctivo {sb} = 
distinger {vb} = slábnout
distinger {vb} = odbarvovat
distinguer {vb} = zdůraznit
distinguer {vb} = rozlišovat
distinguibile {adj} = 
distinguibilitate {sb} = 
distinguite {adj} = význačný
distinguitor {sb} = 
distobuccal {adj} = 
distolingual {adj} = 
distoma {sb} = 
distomatose {sb} = 
distomatosis {sb} = 
distorquer {vb} = zkomolit
distorquer {vb} = deformovat
distorsion {sb} = 
distorte {adj} = 
distortion {sb} = zkreslení
distortion {sb} = překroucení
distracte {adj} = roztržitý
distraction {sb} = rozptýlení
distraction {sb} = roztržitost
distractive {adj} = 
distraher {vb} = bavit
distraher {vb} = rozptýlit pozornost
distressar {vb} = 
distribuer {vb} = vydávat
distribuer {vb} = distribuovat
distribuer {vb} = rozdělovat
distribuer {vb} = rozesílat
distribuer {vb} = rozdělit si
distribuer {vb} = přidělovat
distribuer {vb} = rozdělit
distribuibile {adj} = 
distribution {sb} = rozdělení
distributional {sb} = 
distributive {adj} = 
distributivitate {sb} = 
distributor {sb} = rozdělovač
districto {sb} = okres
districto {sb} = okrsek
disturbantia {sb} = 
disturbar {vb} = vyrušit
disturbar {vb} = znepokojit
disturbar {vb} = rušit
disturbator {sb} = 
distyle {adj} = 
disuncar {vb} = 
disunion {sb} = 
disunir {vb} = 
disunitate {sb} = 
disusar {vb} = nepoužívat
disusar {vb} = přestat užívat
disusate {adj} = 
disuso {sb} = nepoužívání
disutile {adj} = 
disvainar {vb} = 
disvelamento {sb} = 
disvelar {vb} = odhalit
disveloppabile {adj} = 
disveloppamental {adj} = 
disveloppamento {sb} = rozvoj
disveloppar {vb} = 
disveloppator {sb} = vývojář
disvestir {vb} = 
disviar {vb} = sjet z cesty
disviar {vb} = odchýlit
disviar {vb} = odklonit
disviation {sb} = 
disvitabile {adj} = 
disvitamento {sb} = 
disvitar {vb} = odšroubovat
disyllabe {adj} = 
disyllabic {adj} = 
disyllabo {sb} = 
disyllabo {sb} = 
dithyrambic {adj} = 
dithyrambo {sb} = 
ditto {sb} = totéž
dittographia {sb} = 
dittographic {adj} = 
dittologia {sb} = 
dittologic {adj} = 
diurese {sb} = 
diuresis {sb} = 
diuretic {adj} = 
diuretico {sb} = 
diurnal {sb} = 
diurne {adj} = denní
diurno {sb} = 
diva {sb} = 
divagar {vb} = odbočit
divagar {vb} = putovat
divagation {sb} = objížďka
divagation {sb} = odbočení
divan {sb} = pohovka
dive {adj} = božský
diveller {vb} = roztrhnout
diveller {vb} = roztrhat
divergente {adj} = rozdílný
divergentia {sb} = 
diverger {vb} = rozbíhat
diverse {adj} = rozdílný
diverse {adj} = několik
diverse {adj} = různý
diverse {adj} = ostatní
diversificabile {adj} = 
diversificar {vb} = diverzifikovat
diversificar {vb} = rozrůznit
diversification {sb} = 
diversiforme {adj} = 
diversion {sb} = diverze
diversion {sb} = rozvratná činnost
diversitate {sb} = rozmanitost
diverter {adj} = bavit
diverter {adj} = pobavit
diverter {adj} = odbočit
diverter {adj} = odchýlit
diverter {adj} = odklonit
diverticular {adj} = 
diverticulitis {sb} = 
diverticulo {sb} = 
divertimento {sb} = zábava
divertimento {sb} = pobavení
dividendo {sb} = dividenda
divider {vb} = dělit
divider {vb} = podělit
divider {vb} = rozdělit
dividivi {sb} = 
divin {adj} = božský
divinar {vb} = zbožňovat
divinar {vb} = hádat
divination {sb} = věštění
divinator {sb} = 
divinatori {adj} = 
divinisar {vb} = 
divinisation {sb} = 
divinitate {sb} = božstvo
divinitate {sb} = božství
divino {sb} = 
divise {adj} = 
divisibile {adj} = dělitelný
divisibilitate {sb} = 
division {sb} = dělení
division {sb} = oddíl
division {sb} = rozděleni
divisional {adj} = 
divisionari {adj} = 
divisionismo {sb} = 
divisionista {sb} = 
divisive {adj} = 
divisor {sb} = 
divisori {adj} = 
divo {sb} = 
divorciar {vb} = rozvést
divorcio {sb} = rozvod
divulgabile {adj} = 
divulgar {vb} = zveřejnit
divulgar {vb} = prozradit
divulgar {vb} = rozhlásit
divulgation {sb} = 
divulgator {sb} = 
divulgatori {adj} = 
divulsion {sb} = odtržení
dixieland {sb} = 
dizygote {adj} = 
djellaba {sb} = 
djinn {sb} = 
dl {sb} = 
dm {sb} = 
do {sb} = 
doana {sb} = clo
doana {sb} = celnice
doanal {adj} = celní
doaner {adj} = 
doanero {sb} = celník
Dobermann {sb npr} = 
docente {adj} = 
docente {sb} = 
docentia {sb} = 
docer {vb} = vyučovat
docetismo {sb} = 
docile {adj} = učenlivý
docile {adj} = přístupný
docile {adj} = poslušný
docilitate {sb} = krotkost
docimasia {sb} = 
docimastic {adj} = 
docimologia {sb} = 
docimologic {adj} = 
docimologo {sb} = 
dock {sb} = dok
docker {sb} = 
docte {adj} = učený
docte {adj} = vědecký
docto {sb} = učenec
doctor {sb} = doktor
doctoral {adj} = 
doctorando {sb} = 
doctorar {vb} = 
doctorato {sb} = 
doctoressa {sb} = 
doctrina {sb} = učení
doctrina {sb} = doktrína
doctrina {sb} = nauka
doctrinal {adj} = 
doctrinari {adj} = 
doctrinario {sb} = 
doctrinarismo {sb} = 
docudrama {sb} = 
documentabile {adj} = 
documental {adj} = 
documentalista {sb} = 
documentar {vb} = dokumentovat
documentari {adj} = dokázaný
documentari {adj} = dokumentární
documentario {sb} = 
documentarista {sb} = 
documentate {adj} = 
documentation {sb} = dokumentace
documento {sb} = doklad
documento {sb} = dokument
documentotheca {sb} = 
dodecagon {sb} = 
dodecagonal {adj} = 
dodecagone {adj} = 
dodecahedric {adj} = 
dodecahedro {sb} = 
dodecandre {adj} = 
Dodecaneso {sb} = 
dodecapetale {adj} = 
dodecaphonia {sb} = 
dodecaphonic {adj} = 
dodecaphonismo {sb} = 
dodecaphonista {sb} = 
dodecastyle {adj} = 
dodecasyllabe {adj} = 
dodecasyllabo {sb} = 
dodo {sb} = 
dogaressa {sb} = 
doge {sb} = 
dogma {sb} = dogma
dogmatic {adj} = dogmatický
dogmatica {sb} = 
dogmatisar {vb} = 
dogmatisation {sb} = 
dogmatisator {sb} = 
dogmatismo {sb} = 
dogmatista {sb} = 
dogo {sb} = 
dolabriforme {adj} = 
dolby {sb} = 
dolcevita {sb} = 
doler {vb} = zranit
doler {vb} = trpět
doler {vb} = bolest
doler {vb} = bolet
dolichocephale {adj} = 
dolichocephalia {sb} = 
dolichocephalo {sb} = 
dolichomorphe {adj} = 
dolichopetale {adj} = 
dolichopode {adj} = 
dolina {sb} = 
dollar {sb} = dolar
dolman {sb} = 
dolmen {sb} = 
dolo {sb} = zármutek
dolo {sb} = lest
dolo {sb} = lstivost
Dolomitas, Le {sb npr pl} = 
dolomite {sb} = 
dolomitic {adj} = 
dolor {sb} = bodavá bolest
dolor {sb} = bolest
dolor {sb} = bolestivost
dolorose {adj} = bolestivý
dolorositate {sb} = 
domabile {adj} = 
domabilitate {sb} = 
domar {vb} = zkrotit
domar {vb} = krotit
domator {sb} = krotitel
domestic {adj} = domácí
domestica {sb} = tuzemský
domestica {sb} = služebná
domestica {sb} = domorodka
domesticabile {adj} = 
domesticar {vb} = domestikovat
domesticar {vb} = ochočit
domestication {sb} = 
domesticator {sb} = 
domesticitate {sb} = 
domestico {sb} = domácí
domestico {sb} = domorodec
domiciliar {vb} = 
domiciliari {adj} = 
domicilio {sb} = bydliště
domicilio {sb} = obydlí
domicilio {sb} = příbytek
domina {sb} = paní
domina {sb} = paní domu
dominabile {adj} = 
dominante {adj} = dominující
dominante {adj} = dominantní
dominante {adj} = převládající
dominante {sb} = dominující
dominante {sb} = dominantní
dominante {sb} = převládající
dominantia {sb} = dominance
dominar {vb} = dominovat
dominar {vb} = přesahovat
dominar {vb} = ovládat
domination {sb} = nadvláda
domination {sb} = dominance
dominator {sb} = 
dominator {adj} = 
dominial {adj} = 
dominica {sb} = neděle
dominical {adj} = 
dominican {adj} = 
dominicano {sb} = 
Dominico {sb} = 
dominio {sb} = doména
dominio {sb} = dominium
dominio {sb} = panství
domino {sb} = domino
domino {sb} = pán
domino {sb} = pan
domo {sb} = dům
domo {sb} = dóm
donabile {adj} = 
donacia {sb} = 
donar {vb} = darovat
donatario {sb} = 
donation {sb} = věnování
donation {sb} = dar
donation {sb} = příděl peněz
donatismo {sb} = 
donatista {sb} = 
donativo {sb} = 
donator {sb} = dárce
donia {sb} = 
donjon {sb} = pevnost
donjuanesc {adj} = 
donjuanismo {sb} = 
donna {sb} = dáma
donna {sb} = paní
dono {sb} = dar
dono {sb} = prezent
dopar {vb} = 
doping {sb} = 
Doppler {sb npr} = 
dorar {vb} = 
dorate {adj} = pozlacený
dorator {sb} = 
doratura {sb} = pozlacení
dorian {adj} = 
doriano {sb} = 
doric {adj} = 
dorico {sb} = 
doris {sb} = 
dormettar {vb} = 
dormiente {adj} = spící
dormiente {adj} = spací
dormir {vb} = spánek
dormir {vb} = spát
dormir {vb} = klímat
dormitive {adj} = 
dormitivo {sb} = 
dormitor {sb} = 
dormitorio {sb} = ubytovna
dormitorio {sb} = ložnice
doronico {sb} = 
Dorothea {sb} = 
dorsal {adj} = zadní
dorsal {adj} = opěradlo
dorsalgia {sb} = 
dorsiventral {adj} = 
dorsiventralitate {sb} = 
dorso {sb} = záda
dorsoventral {adj} = 
doryphora {sb} = 
dosabile {adj} = 
dosage {sb} = dávkování
dosar {vb} = dávkovat
dosator {sb} = 
dose {sb} = dávka
dosimetria {sb} = 
dosimetric {adj} = 
dosimetro {sb} = 
dosis {sb} = 
dossier {sb} = složka
dossier {sb} = spis
dossier {sb} = fascikl
dossier {sb} = pořadač
dotal {adj} = 
dotar {vb} = obdarovat
dotation {sb} = dotace
dotator {sb} = 
dote {sb} = věno
dova {sb} = 
doxologia {sb} = 
doxologic {adj} = 
dozena {sb} = tucet
draba {sb} = 
dracena {sb} = 
dracocephalo {sb} = 
dracon {sb} = drak
Dracon {sb npr} = drak
draconian {adj} = 
draconic {adj} = 
draconitic {adj} = 
draga {sb} = vyhloubenina
draga {sb} = vlečná síť
draga {sb} = bagr
dragage {sb} = 
dragaminas {sb} = 
dragar {vb} = vléci síť
dragar {vb} = táhnout
dragar {vb} = bagrovat
dragar {vb} = hloubit
dragator {sb} = 
dragline {sb} = 
dragon {sb} = 
dragona {sb} = 
drachma {sb} = 
drain {sb} = 
drainabile {sb} = 
drainabilitate {sb} = 
drainag {sb} = 
drainar {vb} = 
drama {sb} = drama
dramatic {adj} = dramatický
dramatica {sb} = 
dramaticitate {sb} = 
dramatisar {vb} = dramatizovat
dramatisation {sb} = 
dramaturgia {sb} = 
dramaturgic {adj} = 
dramaturgo {sb} = darmaturg
drappar {sb} = potahout
drapperia {sb} = 
drappero {sb} = obchodník s textilem
drappo {sb} = sukno
drappo {sb} = tkanina
drappo {sb} = plachta
drastic {adj} = drastický
drasticitate {sb} = 
dravidic {adj} = 
dravidologia {sb} = 
dreadnought {sb} = 
drepanocyto {sb} = 
drepanocytose {sb} = 
drepanocytosis {sb} = 
dressage {sb} = 
dribblar {vb} = driblovat
dribblator {sb} = 
dribble {sb} = 
drifter {sb} = 
drive {sb} = 
drive-in {sb} = 
drizza {sb} = 
droga {sb} = droga
drogar {vb} = drogovat
drogato {sb} = 
drogeria {sb} = drogérie
drogista {sb} = drogista
drogman {sb} = 
drolle {adj} = 
drolleria {sb} = 
dromedario {sb} = 
dromia {sb} = 
dronte {sb} = 
dropshot {sb} = 
drosera {sb} = 
droseraceas {sb pl} = 
drosometria {sb} = 
drosometric {adj} = 
drosometro {sb} = 
drosophila {sb} = 
drososcopio {sb} = 
druida {sb} = 
druidessa {sb} = 
druidic {adj} = 
druidismo {sb} = 
drupa {sb} = 
drupacee {adj} = 
drusa {sb} = 
dry farming {sb} = 
dryade {sb} = 
dual {adj} = dvojí
dualismo {sb} = 
dualista {adj} = 
dualista {sb} = 
dualistic {adj} = 
dualitate {sb} = 
dubita {sb} = pochyba
dubita {sb} = pochybnost
dubitabile {adj} = 
dubitar {vb} = pochybovat
dubitation {sb} = 
dubitative {adj} = 
dubitator {sb} = 
dubitose {adj} = pochybný
dublinese {adj} = 
dublinese {sb} = 
dubnium {sb} = 
duc {sb} = vévoda
ducal {adj} = 
ducato {sb} = 
ducaton {sb} = 
ducer {vb} = vést
ductile {adj} = tažný
ductile {adj} = kujný
ductilitate {sb} = 
ducto {sb} = 
duecento {sb} = 
duellar {vb} = bojovat v souboji
duellator {sb} = 
duellista {sb} = 
duello {sb} = souboj
duettista {sb} = 
duetto {sb} = 
dug out {sb} = 
ducha {sb} = sprcha
ducha {sb} = průtrž mračen
duchar {vb} = sprchovat
duches {sb pl} = 
duchessa {sb} = vévodkyně
dulce {adj} = vlídný
dulce {adj} = sladký
dulce {adj} = líbezný
dulce {adj} = něžný
dulciastre {adj} = 
dulcificante {sb} = 
dulcificar {vb} = osladit
dulcification {sb} = 
dulcor {sb} = sladkost
dulia {sb} = 
dum {conj} = zatímco
dum {conj} = dokud
dum {conj} = mezitím
duma {sb} = 
dumdum {sb} = 
dumping {sb} = 
duna {sb} = duna
Dunkerque {sb} = 
dunque {adv} = takže
dunque {adv} = tedy
dunque {adv} = proto
duo {num} = dva
duo {num} = duet
duodece {num} = 
duodecesime {num} = 
duodecimal {adj} = 
duodecime {num} = 
duodenal {adj} = 
duodenitis {sb} = 
duodeno {sb} = dvanáctník
dupar {vb} = škádlit
dupar {vb} = podvést
dupar {vb} = oklamat
dupar {vb} = napálit
dupar {vb} = podvádět
dupe {sb} = hlupák
dupe {sb} = napálení
duperia {sb} = zpronevěra
duplage {sb} = 
duplamento {sb} = 
duplar {vb} = zdvojit
duple {adj} = dvojnásobný
duple {adj} = dvojitý
dupletto {sb} = dvojice
duplex {sb} = 
duplex {adj} = 
duplicabile {adj} = 
duplicar {vb} = zdvojnásobit
duplicar {vb} = duplikovat
duplicar {vb} = dublovat
duplication {sb} = 
duplicative {adj} = 
duplicato {sb} = duplikát
duplicator {sb} = rozmnožovací stroj
duplicatura {sb} = 
duplice {adj} = dvojice
duplicitate {sb} = falešnost
duplicitate {sb} = neupřímnost
dur {adj} = tvrdý
dur {adj} = usilovně
dur {adj} = natvrdo (vejce)
dura mater {sb} = 
durabile {adj} = trvalý
durabile {adj} = odolný
durabilitate {sb} = trvanlivost
duraluminium {sb} = 
duramen {sb} = 
durante {prep} = zatímco
durante {prep} = během
durar {vb} = trvat
durar {vb} = přetrpět
durata {sb} = 
duration {sb} = trvání
durative {adj} = 
durativitate {sb} = 
durativo {sb} = 
duressa {sb} = tvrdost
duressa {sb} = houževnatost
duro {sb} = tupec
duumviral {adj} = 
duumvirato {sb} = 
duumviro {sb} = 
dyade {sb} = 
dyadic {adj} = 
dynamic {adj} = dynamický
dynamica {sb} = dynamika
dynamicitate {sb} = 
dynamisar {vb} = 
dynamisation {sb} = 
dynamismo {sb} = dynamika
dynamista {sb} = 
dynamitar {vb} = dynamitovat
dynamite {sb} = dynamit
dynamiteria {sb} = 
dynamitero {sb} = 
dynamitic {adj} = 
dynamo {sb} = dynamo
dynamoelectric {adj} = 
dynamogene {adj} = 
dynamographo {sb} = 
dynamometria {sb} = 
dynamometric {adj} = 
dynamometro {sb} = 
dynasta {sb} = 
dynastia {sb} = dynastie
dynastic {adj} = 
dyne {sb} = 
dysarthria {sb} = 
dysbarismo {sb} = 
dyscalculia {sb} = 
dyscalculic {adj} = 
dysenteria {sb} = úplavice
dysenteric {adj} = 
dysfunction {sb} = 
dysfunctional {adj} = 
dysgraphia {sb} = 
dyschromatopsi {sb} = 
dyschromia {sb} = 
dyslexia {sb} = 
dyslexic {adj} = 
dysmnesia {sb} = 
dysmorphia {sb} = 
dysorexia {sb} = 
dyspepsia {sb} = žaludeční nevolnost
dyspeptic {adj} = dyspeptický
dysphasia {sb} = 
dysphonia {sb} = 
dyspnea {sb} = 
dyspneic {adj} = 
dysprosium {sb} = 
dystrophia {sb} = 
dystrophic {adj} = 
dysuria {sb} = 
dytisco {sb} = 
e {conj} = a
e {conj} = kdežto
e.g. {adv } = 
eau de Cologne {sb} = 
ebenisar {vb} = 
ebenista {sb} = truhlář
ebenisteria {sb} = truhlářství
ebeno {sb} = eben
ebola {sb} = 
ebonite {sb} = 
ebore {sb} = slonovina
ebore {sb} = slonová kost
eboree {adj} = 
ebrie {adj} = opilý
ebrietate {sb} = opilost
ebulliente {adj} = vařící
ebullientia {sb} = 
ebulliometria {sb} = 
ebulliometro {sb} = 
ebullioscopia {sb} = 
ebullioscopic {adj} = 
ebullioscopio {sb} = 
ebullir {vb} = vzkypět
ebullition {sb} = var
eburina {sb} = 
eburnation {sb} = 
eburnee {adj} = 
ecarté {sb} = 
ecballio {sb} = 
ecce {adv } = ejhle
ecce {adv } = hle
ecce homo {adv } = 
ecceitate {sb} = 
eccentric {adj} = výstřední
eccentric {adj} = excentrický
eccentric {adj} = ekcentrický
eccentricitate {sb} = výstřednost
eccentrico {sb} = vačka
ecclesia {sb} = církev
ecclesia {sb} = kostel
ecclesial {adj} = 
ecclesiasta {sb} = 
Ecclesiastes {sb npr pl} = 
ecclesiastic {adj} = církevní
ecclesiasticitate {sb} = 
ecclesiastico {sb} = církevní
ecclesiologia {sb} = 
ecclesiologic {adj} = 
ecclesiologista {sb} = 
ecclesiologo {sb} = 
ecchymose {sb} = 
ecchymosis {sb} = 
ecchymotic {adj} = 
eclampsia {sb} = 
eclamptic {adj} = 
eclectic {adj} = 
eclecticismo {sb} = 
eclecticitate {sb} = 
eclectico {sb} = 
eclectismo {sb} = 
eclecto {sb} = 
eclipsar {vb} = zatemnit
eclipsar {vb} = zaclánět
eclipse {sb} = zatmění
eclipsis {sb} = 
ecliptic {adj} = ekliptický
ecliptica {sb} = sluneční dráha
ecloga {sb} = 
ecobiotic {adj} = 
ecogeographia {sb} = 
ecogeographic {adj} = 
ecologia {sb} = ekologie
ecologic {adj} = ekologický
ecologista {sb} = 
ecologo {sb} = ekolog
economato {sb} = 
econometria {sb} = 
econometric {adj} = 
econometrista {sb} = 
economia {sb} = úspory
economia {sb} = ekonomika
economia {sb} = hospodárnost
economic {adj} = hospodárný
economisar {vb} = šetrně hospodařit
economisation {sb} = 
economista {sb} = ekonom
economo {sb} = stevard
ecophysiologia {sb} = 
ecophysiologic {adj} = 
ecosphera {sb} = 
écossaise {sb} = 
ecosystema {sb} = 
ecotypo {sb} = 
ecstase {sb} = vytržení mysli
ecstase {sb} = extáze
ecstasiar {vb} = vstoupit
ecstasiar {vb} = okouzlit
ecstasis {sb} = 
ecstasy {sb} = 
ecstatic {adj} = extatický
ecstatico {sb} = 
ecthyma {sb} = 
ectoblasto {sb} = 
ectoderma {sb} = 
ectogenese {sb} = 
ectogenesis {sb} = 
ectoparasito {sb} = 
ectopia {sb} = 
ectopic {adj} = 
ectoplasma {sb} = 
ectoplasmic {adj} = 
ectosomatic {adj} = 
ectropion {sb} = 
ecu {sb} = 
Ecuador {sb npr} = Ekvádor
ecuadorian {adj} = 
ecuadoriano {sb} = 
ecumene {sb} = 
ecumenic {adj} = ekumenický
ecumenicitate {sb} = 
ecumenismo {sb} = 
eczema {sb} = vyrážka
eczema {sb} = ekzém
eczematose {adj} = 
eczematoso {sb} = 
edace {adj} = hltavý
edacitate {sb} = žravost
Edam {sb npr} = 
edaphic {adj} = 
edaphologia {sb} = 
edelweiss {sb} = 
edema {sb} = otok
edematic {adj} = 
edematose {adj} = 
Eden {sb npr} = 
edenic {adj} = 
eder {vb} = vydat
eder {vb} = jíst
edibile {adj} = jedlý
edibilitate {sb} = 
edictal {adj} = 
edicto {sb} = 
edicula {sb} = 
edificante {adj} = 
edificar {vb} = vzdělávat
edificar {vb} = postavit
edification {sb} = výstavba
edificative {adj} = 
edificator {sb} = stavitel
edificio {sb} = stavba
edificio {sb} = budova
edil {sb} = 
edilitate {sb} = 
edimburgese {adj} = 
edipal {adj} = 
edipic {adj} = 
Edipo {sb npr} = 
edison {sb} = 
editar {vb} = vydat
editar {vb} = editovat
editar {vb} = publikovat
editio princeps {sb} = 
edition {sb} = vydání (knihy)
edition {sb} = edice
editor {sb} = vydavatel
editor {sb} = editor
editorial {sb} = redakční
editorial {adj} = redakční
editorialista {sb} = 
Eduardo {sb npr} = 
educabile {adj} = 
educabilitate {sb} = 
educar {vb} = vychovávat
educar {vb} = vzdělat
educar {vb} = vzdělávat
education {sb} = vzdělání
education {sb} = výchova
educational {adj} = vzdělávací
educative {adj} = 
educator {sb} = 
edulcorante {sb} = 
edulcorante {adj} = 
edulcorar {vb} = osladit
edulcoration {sb} = 
effabile {adj} = vyslovitelný
effective {adj} = účinný
effective {adj} = efektivní
effective {adj} = působivý
effectivitate {sb} = 
effectivo {sb} = 
effecto {sb} = účinek
effecto {sb} = výsledek
effector {sb} = 
effectuabile {adj} = 
effectuabilitate {sb} = 
effectuar {vb} = uskutečnit
effectuar {vb} = účinkovat
effectuar {vb} = ovlivnit
effectuation {sb} = 
effeminar {vb} = 
effeminate {adj} = zženštilý
effemination {sb} = 
effendi {sb} = 
efferente {adj} = 
efferentia {sb} = 
effervescente {adj} = šumivý
effervescente {adj} = překypující
effervescentia {sb} = 
effervescer {vb} = šumět
effervescer {vb} = vřít
effervescer {vb} = kypět
efficace {adj} = účinný
efficace {adj} = efektivní
efficacia {sb} = účinnost
efficacia {sb} = potence
efficacitate {sb} = 
efficiente {adj} = 
efficientia {sb} = výkonnost
effigiamento {sb} = zobrazení
effigiar {vb} = vyobrazit
effigiar {vb} = portrétovat
effigie {sb} = podobizna
efflorescente {adj} = 
efflorescentia {sb} = 
efflorescer {vb} = 
effluente {adj} = 
effluentia {sb} = 
effluer {vb} = 
effluvio {sb} = vytékání
effluxo {sb} = 
effortiar {vb} = 
effortio {sb} = snaha
effortio {sb} = úsilí
effortio {sb} = námaha
effraction {sb} = vloupání
effractor {sb} = zloděj
effractor {sb} = bytový zloděj
effrangiar {vb} = 
effronteria {sb} = 
effunder {vb} = sypat
effunder {vb} = vylít
effunder {vb} = vylévat
effunder {vb} = prolít krev
effusion {sb} = vylití
effusion {sb} = výron
egee {adj} = egejský
Egeo {sb npr} = 
egide {sb} = 
eglefino {sb} = treska skvrnitá
ego {sb} = ego
ego {sb} = já sám
ego {sb} = já
egocentric {adj} = sebestředný
egocentricitate {sb} = 
egocentrismo {sb} = 
egoismo {sb} = sobectví
egoismo {sb} = egoismus
egoista {adj} = 
egoista {sb} = 
egoistic {adj} = sobecký
egolatria {sb} = 
egomania {sb} = 
egomaniaco {sb} = 
egopodio {sb} = 
egotic {adj} = 
egotismo {sb} = sobectví
egotista {sb} = sobec
egotista {adj} = sobec
egotistic {adj} = 
egotrip {sb} = 
egregie {adj} = výtečný
egresso {sb} = východ
egretta {sb} = 
egyptian {adj} = egyptian
egyptiano {sb} = Egypťan
egyptie {adj} = 
egyptio {sb} = 
Egypto {sb npr} = Egypt
egyptologia {sb} = 
egyptologic {adj} = 
egyptologista {sb} = 
egyptologo {sb} = 
echelon {sb} = standard
echelonar {vb} = stupňovat
echelonar {vb} = standardizovat
echeveria {sb} = 
echidna {sb} = 
echinate {adj} = 
echino {sb} = 
echinocacto {sb} = 
echinococco {sb} = 
echinoderme {adj} = 
echinodermo {sb} = 
echinoides {sb pl} = 
echo {sb} = echo
echo {sb} = ozvěna
echoar {vb} = bezmyšlenkovitě opakovat
echoar {vb} = ozývat se ozvěnou
echocardiogramma {sb} = 
echocardiographia {sb} = 
echocardiographic {adj} = 
echogramma {sb} = 
echographia {sb} = 
echographic {adj} = 
echographo {sb} = 
echoic {adj} = 
echolalia {sb} = 
echolocation {sb} = 
echometria {sb} = 
echometric {adj} = 
echometro {sb} = 
echoscopia {sb} = 
echoscopio {sb} = 
eider {sb} = 
eiderdun {sb} = kajčí peří
eiderdun {sb} = peřina
eidetic {adj} = 
eidetico {sb} = 
einsteinian {adj} = 
einsteinium {sb} = 
Eire {sb npr} = 
ejacular {vb} = vystříknout
ejaculat {sb} = 
ejaculation {sb} = 
ejaculatori {adj} = 
ejectabile {adj} = 
ejectar {vb} = 
ejection {sb} = vysunutí
ejection {sb} = vyhození
ejector {sb} = 
El Salvador {sb npr} = 
elaborar {vb} = zpracovat
elaborar {vb} = vypracovat
elaboration {sb} = zpracování
Elam {sb npr} = 
elamic {adj} = 
elamita {sb} = 
elan {sb} = 
elastic {adj} = elastický
elastic {adj} = pružný
elasticitate {sb} = elasticita
elasticitate {sb} = pružnost
elasticitate {sb} = odolnost
elastico {sb} = gumička
elastico {sb} = guma
elastina {sb} = 
elastina {sb} = 
elastomero {sb} = 
elastometria {sb} = 
elastometric {adj} = 
elastometro {sb} = 
elaterio {sb} = 
elaterite {sb} = 
elatina {sb} = 
elatinaceas {sb pl} = 
eldorado {sb} = 
eleagnaceas {sb pl} = 
eleagno {sb} = 
eleatic {adj} = 
electe {adj} = 
election {sb} = volba
election {sb} = výběr
elective {adj} = selekční
electivitate {sb} = 
electo {sb} = 
elector {sb} = volič
electoral {adj} = volební
electoralismo {sb} = 
electorato {sb} = voličstvo
electorato {sb} = elektorát
electret {sb} = 
electric {adj} = elektrický
electricista {sb} = elektrikář
electricitate {sb} = elektřina
electrificar {vb} = elektrifikovat
electrification {sb} = 
electrisabile {adj} = 
electrisar {vb} = 
electrisation {sb} = 
electroacustic {adj} = 
electroacustica {sb} = 
electroanalyse {sb} = 
electroanalysis {sb} = 
electrobiologia {sb} = 
electrobiologic {adj} = 
electrocardiogramma {sb} = 
electrocardiographia {sb} = 
electrocardiographic {adj} = 
electrocardiographo {sb} = 
electrocauterio {sb} = 
electrocinetic {adj} = 
electrocinetica {sb} = 
electrocoagulation {sb} = 
electroconvulsion {sb} = 
electroconvulsive {adj} = 
electrocutar {vb} = zabít elektřinou
electrocution {sb} = usmrcení elektřinou
electrocution {sb} = poprava na elektrickém křesle
electrodiagnose {sb} = 
electrodiagnosis {sb} = 
electrodiagnostica {sb} = 
electrodialyse {sb} = 
electrodialysis {sb} = 
electrodialytic {adj} = 
electrodo {sb} = elektroda
electrodomestic {adj} = 
electrodynamic {adj} = 
electrodynamica {sb} = 
electrodynamometro {sb} = 
electroencephalogramma {sb} = 
electroencephalographia {sb} = 
electroencephalographic {adj} = 
electroencephalographo {sb} = 
electrogene {adj} = 
electrographic {adj} = 
electrographo {sb} = 
electrohydraulic {adj} = 
electrochimia {sb} = 
electrochimic {adj} = 
electrochimista {sb} = 
electrochoc {sb} = 
electrologia {sb} = 
electrologic {adj} = 
electrologo {sb} = 
electroluminescentia {sb} = 
electrolysabile {adj} = 
electrolysar {vb} = 
electrolysation {sb} = 
electrolysator {sb} = 
electrolyse {sb} = 
electrolysis {sb} = 
electrolytic {adj} = 
electrolyto {sb} = 
electromagnete {sb} = 
electromagnetic {adj} = 
electromagnetismo {sb} = 
electromechanic {adj} = 
electromechanica {sb} = 
electrometallurgia {sb} = 
electrometallurgic {adj} = 
electrometallurgista {sb} = 
electrometria {sb} = 
electrometric {adj} = 
electrometro {sb} = 
electromotor {sb} = 
electromyogramma {sb} = 
electromyographia {sb} = 
electromyographic {adj} = 
electromyographo {sb} = 
electron {sb} = elektron
electronarcose {sb} = 
electronarcosis {sb} = 
electronegative {adj} = 
electronic {adj} = elektronický
electronica {sb} = elektronika
electronuclear {adj} = 
electronvolt {sb} = 
electro-optic {adj} = 
electro-optica {sb} = 
electro-osmose {sb} = 
electro-osmosis {sb} = 
electro-osmotic {adj} = 
electrophile {adj} = 
electrophore {adj} = 
electrophorese {sb} = 
electrophoresis {sb} = 
electrophoretic {adj} = 
electrophoro {sb} = 
electrophysiologia {sb} = 
electrophysiologic {adj} = 
electropneumatic {adj} = 
electropositive {adj} = 
electropumpa {sb} = 
electropunctura {sb} = 
electroradiologia {sb} = 
electroradiologista {sb} = 
electroretinogramma {sb} = 
electroscopia {sb} = 
electroscopic {adj} = 
electroscopio {sb} = 
electrostatic {adj} = 
electrostatica {sb} = 
electrostriction {sb} = 
electrotechnic {adj} = 
electrotechnica {sb} = elektrotechnika
electrotechnico {sb} = 
electrotherapeutica {sb} = 
electrotherapia {sb} = 
electrothermia {sb} = 
electrothermic {adj} = 
electrotypia {sb} = 
electrotypic {adj} = 
electrotypo {sb} = 
electrovalentia {sb} = 
electuario {sb} = 
eleemosyna {sb} = almužna
eleemosynari {adj} = 
elegante {adj} = vkusný
elegante {adj} = upravený
elegante {adj} = stylový
elegante {adj} = elegantní
elegantia {sb} = vkus
elegantia {sb} = elegance
elegia {sb} = 
elegiac {adj} = 
elegiaco {sb} = 
elemental {adj} = 
elementari {adj} = základní
elementaritate {sb} = 
elemento {sb} = živel
elemento {sb} = prvek
elephante {sb} = slon
elephante {sb} = jumbo
elephantiasis {sb} = 
elephantin {adj} = 
eleusin {adj} = 
elevamento {sb} = chov
elevar {vb} = vzdělávat
elevar {vb} = zvednout
elevar {vb} = zvedat
elevar {vb} = vzlétnout
elevar {vb} = povýšit
elevar {vb} = pozvedat
elevate {adj} = vysoký
elevate {adj} = vznešený
elevation {sb} = zvednutí
elevation {sb} = zvedání
elevation {sb} = zvýšení
elevation {sb} = nadmořská výška
elevation {sb} = pozvednutí
elevator {sb} = výtah
elevatori {adj} = 
elf {sb} = skřítek
Elia {sb npr} = 
elider {vb} = vyloučit
eliger {vb} = zvolit
eliger {vb} = vybrat
eligibile {adj} = způsobilý
eligibilitate {sb} = 
eligito {sb} = 
eliminar {vb} = vyhodit
eliminar {vb} = vyloučit
eliminar {vb} = eliminovat
eliminar {vb} = odstranit
eliminar {vb} = odklidit
elimination {sb} = vyloučení
elimination {sb} = odstranění
eliminator {sb} = 
eliminatori {adj} = 
Elisabeth {sb npr} = 
elisabethan {adj} = 
elision {sb} = vynechání
elitari {adj} = 
élite {sb} = 
elitismo {sb} = 
elitista {adj} = 
elixir {sb} = 
ella {pron} = ona
ellipse {sb} = 
ellipsis {sb} = 
ellipsographo {sb} = 
ellipsoidal {adj} = 
ellipsoide {sb} = 
ellipsoide {adj} = 
ellipsometro {sb} = 
elliptic {adj} = 
ellipticitate {sb} = 
Elmo {sb npr} = 
elocution {sb} = přednes
elodea {sb} = 
elogio {sb} = velebení
elogio {sb} = chvalořeč
elogio {sb} = chvála
elogiose {adj} = 
elogisar {vb} = 
elogista {sb} = 
elogistic {adj} = 
Elohim {sb npr} = 
Elohista {sb npr} = 
elongar {vb} = 
elongate {adj} = 
elongation {sb} = 
eloquente {adj} = výřečný
eloquente {adj} = výmluvný
eloquentia {sb} = výmluvnost
eloquer {vb} = 
elucidar {vb} = objasnit
elucidation {sb} = vysvětlení
elucidative {adj} = 
elucidator {sb} = 
eluctabile {adj} = 
eluctar {vb} = vybojovat
elucubrar {adj} = 
elucubration {sb} = 
eluder {vb} = uniknout
eluder {vb} = ulejt se
eluder {vb} = vyhnout se
eludibile {adj} = 
eluer {vb} = 
elusion {sb} = 
elusive {adj} = vyhýbavý
elusive {adj} = nepolapitelný
elution {sb} = 
eluvial {adj} = 
eluvio {sb} = 
elymo {sb} = 
elysia {sb} = 
elysie {adj} = 
elysio {sb} = 
elytro {sb} = 
elzevir {sb} = 
elzevirian {adj} = 
emaciar {vb} = utrápit
emaciate {adj} = vyzáblý
emaciate {adj} = vychrtlý
emaciation {sb} = vyčerpání
émail {sb} = 
emailliar {vb} = smaltovat
emanar {vb} = vyzařovat
emanar {vb} = vyzáří
emanation {sb} = 
emanatismo {sb} = 
emanatista {sb} = 
emanatistic {adj} = 
emancipar {vb} = vyprostit
emancipar {vb} = zrovnoprávnit
emancipate {adj} = 
emancipation {sb} = zrovnoprávnění
emancipation {sb} = emancipace
emancipator {sb} = 
emancipatori {adj} = 
emarginar {vb} = 
emarginate {adj} = 
emascular {vb} = oslabit
emasculation {sb} = 
embarassar {vb} = uvést do rozpaků
embarasso {sb} = potíž
embarasso {sb} = rozpaky
embarassose {adj} = trapný
embarassose {adj} = těžkopádný
embarassose {adj} = nemístný
embarassose {adj} = rozpačitý
embargo {sb} = embargo
emberiza {sb} = 
emblema {sb} = symbol
emblematic {adj} = 
emblematisar {vb} = 
emblematisation {sb} = 
embolia {sb} = ucpání
embolia {sb} = embolie
embolic {adj} = 
embolismo {sb} = 
embracage {sb} = 
embracar {vb} = 
embroca {sb} = 
embrocar {vb} = 
embrocation {sb} = 
embryogenese {sb} = 
embryogenesis {sb} = 
embryogenetic {adj} = 
embryogenia {sb} = 
embryogenic {adj} = 
embryologia {sb} = 
embryologic {adj} = 
embryologista {sb} = 
embryologo {sb} = 
embryon {sb} = zárodek
embryon {sb} = embryo
embryonal {adj} = zárodečný
embryonari {adj} = 
embryonic {adj} = 
embryopathia {sb} = 
embryotomia {sb} = 
emendabile {adj} = 
emendamento {sb} = pozměňovací návrh
emendar {vb} = změnit
emendar {vb} = zlepšit
emendar {vb} = opravit
emendation {sb} = vylepšení
emendation {sb} = oprava
emendator {sb} = 
emendatori {adj} = 
emer {vb} = koupit
emer {vb} = nakoupit
emer {vb} = odkoupit
emeraldina {sb} = 
emergente {adj} = 
emergentia {sb} = stav nouze
emerger {vb} = vynořit se
emerger {vb} = zjevit se
emerite {adj} = vysloužilý
emersion {sb} = výskyt
emetic {adj} = dávicí
emetico {sb} = zvracení
emetico {sb} = dávidlo
emetina {sb} = 
emigrante {sb} = 
emigrar {vb} = vystěhovat se
emigrar {vb} = emigrovat
emigration {sb} = emigrace
emigrato {sb} = 
emigratori {adj} = 
eminente {adj} = vynikající
eminente {adj} = vznešený
eminente {adj} = znamenitý
eminente {adj} = význačný
eminente {adj} = eminentní
eminentia {sb} = věhlas
eminentissime {adj} = 
emir {sb} = 
emirato {sb} = 
emissari {adj} = 
emissario {sb} = vyslanec
emissario {sb} = emisař
emissario {sb} = emisar
emission {sb} = vydání
emission {sb} = emise
emissive {adj} = 
emissivitate {sb} = 
emissor {sb} = vysílač
emissor {adj} = vysílač
emittente {sb} = 
emitter {vb} = uvolňovat
emitter {vb} = vyslat
emitter {vb} = vydat
emitter {vb} = emitovat
Emmaus {sb npr} = 
emmenagoge {adj} = 
emmenagogo {sb} = 
emmenthal {sb} = 
emmetrope {adj} = 
emmetropia {sb} = 
emmetropic {adj} = 
emolliente {sb} = 
emolliente {adj} = 
emollimento {sb} = 
emollir {vb} = změkčit
emolumento {sb} = zisk
emolumento {sb} = výtěžek
emotion {sb} = vzrušení
emotion {sb} = dojetí
emotion {sb} = emoce
emotional {adj} = dojímavý
emotional {adj} = citový
emotional {adj} = emociální
emotionalitate {sb} = 
emotionante {adj} = dojemný
emotionante {adj} = bolestný
emotionante {adj} = emoce
emotionante {adj} = emotivní
emotionante {adj} = napínavý
emotionar {vb} = vyvolat emoce
emotionar {vb} = dojímat
emotionate {adj} = 
emotive {adj} = 
emotivitate {sb} = 
emover {vb} = vzrušit
emover {vb} = dojmout
emover {vb} = dojímat
empathia {sb} = 
empathic {adj} = 
empetronigre {sb} = 
emphase {sb} = důraz
emphasis {sb} = 
emphatic {adj} = vzrušený
emphatic {adj} = důrazný
emphatic {adj} = okázalý
emphysema {sb} = 
emphysematose {adj} = 
emphyteose {sb} = 
emphyteosis {sb} = 
emphyteota {sb} = 
emphyteotic {adj} = 
empiric {adj} = zkušenostní
empiric {adj} = empirický
empirico {sb} = 
empirismo {sb} = 
empirista {sb} = 
emplastrar {vb} = 
emplastro {sb} = náplast
empleabile {adj} = 
empleabilitate {sb} = 
emplear {vb} = zaměstnat
emplear {vb} = projevit
empleato {sb} = zaměstnanec
empleator {sb} = zaměstnavatel
empleo {sb} = služba
empleo {sb} = zaměstnanost
empleo {sb} = zaměstnání
emporio {sb} = 
emption {sb} = nákup
emption {sb} = akvizice
emption {sb} = koupě
emptor {sb} = zákazník
emptor {sb} = nákupčí
emptor {sb} = kupující
empyema {sb} = 
empyemic {adj} = 
empyree {adj} = 
empyreo {sb} = 
empyreuma {sb} = 
empyreumatic {adj} = 
emu {sb} = 
emular {vb} = napodobovat
emulation {sb} = soupeření
emulation {sb} = nápodoba
emulative {adj} = 
emulator {sb} = 
emule {adj} = 
emulgente {adj} = 
emulo {sb} = soupeř
emulsificar {vb} = 
emulsification {sb} = 
emulsina {sb} = 
emulsion {sb} = emulze
emulsionabile {adj} = 
emulsionar {vb} = 
emulsionator {sb} = 
emulsive {adj} = 
emulsoide {adj} = 
emulsor {sb} = 
emunctori {adj} = 
emunctorio {sb} = 
en passant {adv} = 
enanthema {sb} = 
enantiomorphe {adj} = 
enantiomorphic {adj} = 
enantiomorphismo {sb} = 
enantiotrope {adj} = 
enarrabile {adj} = 
enarrar {vb} = 
enarration {sb} = 
enarthrose {sb} = 
enarthrosis {sb} = 
encaustic {adj} = 
encaustica {sb} = 
encaustico {sb} = 
encephalic {adj} = 
encephalina {sb} = 
encephalitic {adj} = 
encephalitis {sb} = 
encephalo {sb} = 
encephalocele {sb} = 
encephalogramma {sb} = 
encephalographia {sb} = 
encephalographic {adj} = 
encephalographo {sb} = 
encephalomalacia {sb} = 
encephalomyelitis {sb} = 
encephalopathia {sb} = 
encephalotomia {sb} = 
enclave {sb} = 
enclise {sb} = 
enclisis {sb} = 
enclitic {adj} = 
enclitico {sb} = 
encomiabile {adj} = 
encomiar {vb} = 
encomiastic {adj} = 
encomiator {sb} = 
encomio {sb} = 
encyclic {adj} = 
encyclica {sb} = encyklika
encyclopedia {sb} = encyklopedie
encyclopedic {adj} = 
encyclopedismo {sb} = 
encyclopedista {sb} = 
endemia {sb} = 
endemic {adj} = endemický
endemic {adj} = místní
endemicitate {sb} = 
endemiologia {sb} = 
endemiologic {adj} = 
endemismo {sb} = 
endermic {adj} = 
endivia {sb} = čekanka (salát)
endobuccal {adj} = 
endocardio {sb} = 
endocarditis {sb} = 
endocentric {adj} = 
endocrin {adj} = 
endocrina {sb} = 
endocrinologia {sb} = 
endocrinologic {adj} = 
endocrinologista {sb} = 
endocrinologo {sb} = 
endoderma {sb} = 
endodermic {adj} = 
endoenzyma {sb} = 
endogame {adj} = 
endogamic {adj} = 
endogene {adj} = 
endometrio {sb} = 
endometritis {sb} = 
endomorphismo {sb} = 
endoparasitari {adj} = 
endoparasito {sb} = 
endophytic {adj} = 
endophyto {sb} = 
endophyto {sb} = 
endoplasma {sb} = 
endoplasmatic {adj} = 
endoplasmic {adj} = 
endorheic {adj} = 
endorheismo {sb} = 
endorphina {sb} = 
endoscopia {sb} = 
endoscopic {adj} = 
endoscopio {sb} = 
endoskeleto {sb} = 
endosmometro {sb} = 
endosmose {sb} = 
endosmosis {sb} = 
endosmotic {adj} = 
endosperma {sb} = 
endosymbiose {sb} = 
endosymbiosis {sb} = 
endothelial {adj} = 
endothelio {sb} = 
endothermic {adj} = 
endotoxina {sb} = 
endotrophe {adj} = 
endotrophic {adj} = 
endymion {sb} = 
Eneas {sb npr} = 
Eneide {sb} = 
energetic {adj} = 
energetica {sb} = 
energia {sb} = energie
energia {sb} = ráznost
energic {adj} = silný
energic {adj} = energický
energic {adj} = čilý
energumeno {sb} = 
enervante {adj} = 
enervar {vb} = vynervovat
enervar {vb} = nervově vyčerpat
enervate {adj} = 
enervation {sb} = 
enfant terrible {sb} = 
engramma {sb} = 
enharmonia {sb} = 
enharmonic {adj} = 
enchondroma {sb} = 
enchondromatose {adj} = 
enigma {sb} = záhada
enigma {sb} = hádanka
enigmatic {adj} = tajemný
enigmatic {adj} = záhadný
enigmatisar {vb} = 
enjambement {sb} = 
enneade {sb} = 
enneagonal {adj} = 
enneagone {adj} = 
enneagono {sb} = 
enneaphylle {adj} = 
enneasyllabe {adj} = 
enneasyllabic {adj} = 
enoiar {vb} = trápit
enoiar {vb} = štvát
enoiar {vb} = otravovat
enoiar {vb} = obtěžovat
enoiar {vb} = nudit
enoio {sb} = dlouhá chvíle
enoio {sb} = nuda
enoio {sb} = obtěžování
enoio {sb} = otrava
enoiose {adj} = starostlivý
enoiose {adj} = fádní
enoiose {adj} = nudný
enologia {sb} = 
enologic {adj} = 
enologista {sb} = 
enologo {sb} = 
enometro {sb} = 
enorme {adj} = mimořádný
enorme {adj} = enormní
enorme {adj} = obrovský
enorme {adj} = ohromný
enormitate {sb} = obludnost
enostose {sb} = 
enostosis {sb} = 
ensemble {sb} = soubor
ensifolie {adj} = 
ensiforme {adj} = 
ente {sb} = bytost
ente {sb} = jsoucno
entelechia {sb} = 
entente {sb} = 
enteralgia {sb} = 
enteramina {sb} = 
enteric {adj} = 
enteritis {sb} = 
enterocentese {sb} = 
enterococco {sb} = 
enterocolitis {sb} = 
enterogene {adj} = 
enterologia {sb} = 
enteron {sb} = 
enteropathia {sb} = 
enterorenal {adj} = 
enterotomia {sb} = 
enterotomo {sb} = 
enterotoxemia {sb} = 
enterovaccino {sb} = 
enterovirus {sb} = 
enthalpia {sb} = 
enthusiasmar {vb} = nadchnout
enthusiasmo {sb} = nadšení
enthusiasmo {sb} = obliba
enthusiasmo {sb} = nedšenectví
enthusiasta {adj} = nadšenec
enthusiasta {sb} = nadšenec
enthusiastic {adj} = nadšený
enthymema {sb} = 
enthymematic {adj} = 
entitate {sb} = subjekt
entitate {sb} = bytost (filoz)
entoderme {adj} = 
entomic {adj} = 
entomographia {sb} = 
entomographic {adj} = 
entomographo {sb} = 
entomolitho {sb} = 
entomologia {sb} = 
entomologic {adj} = 
entomologisar {vb} = 
entomologista {sb} = 
entomologo {sb} = 
entomophage {adj} = 
entomophago {sb} = 
entomophile {adj} = 
entomophilia {sb} = 
entoscopia {sb} = 
entourage {sb} = 
entozoa {sb pl} = 
entozoic {adj} = 
entozoon {sb} = 
entracte {sb} = 
entranias {sb pl} = vnitřnosti
entrar {vb} = vstoupit
entrata {sb} = vstup
entrata {sb} = vchod
entrata {sb} = přívod
entravar {vb} = 
entrave {sb} = 
entrecote {sb} = 
entrée {sb} = 
entremets {sb} = zákusky (nesladké)
entresol {sb} = mezipatro
entropia {sb} = 
entropic {adj} = 
entropio {sb} = 
entropion {sb} = 
enucleabile {adj} = 
enuclear {vb} = loupat
enucleation {sb} = 
enumerar {vb} = vypočítat
enumerar {vb} = vyjmenovat
enumeration {sb} = výčet
enumerative {adj} = 
enumerator {sb} = 
enunciar {vb} = artikulovat
enunciar {vb} = prohlásit
enunciation {sb} = prohlášení
enunciative {adj} = 
enunciato {sb} = 
enurese {sb} = 
enuresis {sb} = 
enuretic {adj} = 
enuretico {sb} = 
enzootia {sb} = 
enzootic {adj} = 
enzyma {sb} = 
enzymatic {adj} = 
enzymologia {sb} = 
enzymologic {adj} = 
enzymologista {sb} = 
enzymologo {sb} = 
eoanthropo {sb} = 
eocen {adj} = 
eocenic {adj} = 
eoceno {sb} = 
eoe {adj} = 
eohippo {sb} = 
eolic {adj} = 
eolie {adj} = 
eolithic {adj} = 
eolithico {sb} = 
eolitho {sb} = 
Eolo {sb npr} = 
eon {sb} = 
eonismo {sb} = 
Eos {sb npr} = 
eosina {sb} = 
eosinophile {adj} = 
eosinophilia {sb} = 
eosinophilo {sb} = 
epacta {sb pl} = 
epagoge {sb} = 
epagogic {adj} = 
eparcha {sb} = 
eparchia {sb} = 
epaulette {sb} = 
epeirogenese {sb} = 
epeirogenesis {sb} = 
epeirogenic {adj} = 
epenthese {sb} = 
epenthesis {sb} = 
epenthetic {adj} = 
eperlano {sb} = 
ephebic {adj} = 
ephebo {sb} = 
ephedra {sb} = 
ephedrina {sb} = 
ephelide {sb} = piha
ephemere {adj} = prchavý
ephemeride {sb} = 
ephemeritate {sb} = 
ephemero {sb} = jepice
ephod {sb} = 
ephoro {sb} = 
epic {adj} = výpravný
epic {adj} = epický
epica {sb} = 
epicantho {sb} = 
epicardio {sb} = 
epicarpo {sb} = 
epicedio {sb} = 
epicen {adj} = 
epicentro {sb} = epicentrum
epicitate {sb} = 
epiclastic {adj} = 
epiclese {sb} = 
epiclesis {sb} = 
epico {sb} = 
epicondylitis {sb} = 
epicondylo {sb} = 
epicontinental {adj} = 
epicrise {sb} = 
epicrisis {sb} = 
epicuree {adj} = 
epicureismo {sb} = 
epicureo {sb} = 
epicurismo {sb} = 
Epicuro {sb npr} = 
epicyclic {adj} = 
epicyclo {sb} = 
epicycloidal {adj} = 
epicycloide {sb} = 
epideictic {adj} = 
epidemia {sb} = epidemie
epidemic {adj} = nakažlivý
epidemicitate {sb} = 
epidemiologia {sb} = 
epidemiologic {adj} = 
epidemiologista {sb} = 
epidemiologo {sb} = 
epidermic {adj} = 
epidermis {sb} = pokožka
epidermitis {sb} = 
epidermophytia {sb} = 
epidiascopic {adj} = 
epidiascopio {sb} = 
epidictic {adj} = 
epididyme {sb} = 
epigastric {adj} = 
epigastrio {sb} = 
epigearepente {sb} = 
epigee {adj} = 
epigenese {sb} = 
epigenesis {sb} = 
epigenetic {adj} = 
epigenetica {sb} = 
epiglottic {adj} = 
epiglottis {sb} = 
epigonic {adj} = 
epigonismo {sb} = 
epigono {sb} = 
epigramma {sb} = 
epigrammatic {adj} = 
epigrammatica {sb} = 
epigrammatico {sb} = 
epigrammatisar {vb} = 
epigrammatista {sb} = 
epigraphia {sb} = 
epigraphic {adj} = 
epigraphista {sb} = 
epigrapho {sb} = 
epigyn {adj} = 
epilar {vb} = 
epilation {sb} = 
epilator {sb} = 
epilatori {adj} = 
epilepsia {sb} = epilepsie
epilepsia {sb} = padoucnice
epileptic {adj} = epileptický
epileptico {sb} = epileptik
epileptiforme {adj} = 
epileptogene {adj} = 
epileptoide {adj} = 
epileptologo {sb} = 
epilobio {sb} = 
epilogar {vb} = 
epilogista {sb} = 
epilogo {sb} = závěr
epilogo {sb} = epilog
epilogo {sb} = doslov
epimacho {sb} = 
epimorphose {sb} = 
epimorphosis {sb} = 
epiopactis {sb} = 
epipelagic {adj} = 
Epiphania {sb npr} = 
epiphanic {adj} = 
epiphenomenalismo {sb} = 
epiphenomenismo {sb} = 
epiphenomeno {sb} = 
epiphonema {sb} = 
epiphora {sb} = 
epiphylle {adj} = 
epiphyllo {sb} = 
epiphysari {adj} = 
epiphyse {sb} = 
epiphysis {sb} = 
epiphyte {adj} = 
epiphytia {sb} = 
epiphytic {adj} = 
epiphyto {sb} = 
epiploitis {sb} = 
epiploon {sb} = 
epirogenese {sb} = 
epirogenesis {sb} = 
episcopal {adj} = episkopální
episcopal {sb} = episkopální
episcopalismo {sb} = 
episcopalista {adj} = 
episcopalista {sb} = 
episcopato {sb} = 
episcopia {sb} = 
episcopic {adj} = 
episcopio {sb} = 
episcopo {sb} = biskup
episiotomia {sb} = 
episodic {adj} = 
episodicitate {sb} = 
episodio {sb} = epizoda
episodio {sb} = příhoda
episoma {sb} = 
epispastic {adj} = 
epispastico {sb} = 
epistasia {sb} = 
epistatic {adj} = 
epistaxis {sb} = 
epistemologia {sb} = 
epistemologic {adj} = 
epistemologista {sb} = 
epistemologo {sb} = 
epistola {sb} = list
epistolari {adj} = 
epistolario {sb} = 
epistolero {sb} = 
epistolographia {sb} = 
epistolographic {adj} = 
epistolographo {sb} = 
epistropheo {sb} = 
epistylio {sb} = 
epitaphic {adj} = 
epitaphio {sb} = náhrobní nápis
epitaphio {sb} = epitaf
epitase {sb} = 
epitasis {sb} = 
epitaxia {sb} = 
epitaxial {adj} = 
epithalamie {adj} = 
epithalamio {sb} = 
epithelial {adj} = 
epithelio {sb} = 
epithelioma {sb} = 
epithema {sb} = 
epithetic {adj} = 
epitheto {sb} = přívlastek
epitheto {sb} = přídomek
epitomar {vb} = vystihnout
epitomator {sb} = 
epitome {sb} = ztělesnění
epitomic {sb} = 
epitomista {sb} = 
epitrope {sb} = 
epizoa {sb pl} = 
epizoic {adj} = 
epizoon {sb} = 
epizootia {sb} = 
epizootic {adj} = 
epodic {adj} = 
epodo {sb} = 
epocha {sb} = epocha
epocha {sb} = období
epochal {adj} = 
eponyme {adj} = 
eponymia {sb} = 
eponymo {sb} = 
epopeia {sb} = 
epoptic {adj} = 
epoptica {sb} = 
epos {sb} = epos
epoxydo {sb} = 
epsilon {sb} = 
epsomite {sb} = 
epulide {sb} = 
epurar {adj} = 
epuration {sb} = 
equabile {adj} = srovnatelný
equabile {adj} = vyrovnaný
equabilitate {sb} = 
equal {adj} = stejný
equal {adj} = vyrovnaný
equal {adj} = jedno
equal {sb} = stejný
equal {sb} = vyrovnaný
equal {sb} = jedno
equalar {vb} = vyrovnat
equalar {vb} = srovnávat
equalar {vb} = rovnat se
equalator {sb} = 
equaliarista {sb} = 
equalisar {vb} = vyrovnávat
equalisar {vb} = vyrovnat
equalisation {sb} = 
equalisator {sb} = 
equalitari {adj} = 
equalitarismo {sb} = 
equalitate {sb} = rovnost
equalmente {adv} = podobně
equalmente {adv} = rovněž
equanime {adj} = vyrovnaný
equanimitate {sb} = vyrovnanost
equar {vb} = srovnávat
equation {sb} = rovnost
equation {sb} = rovnice
equator {sb} = rovník
equatorial {adj} = rovníkový
eque {adj} = slušný
eque {adj} = spravedlivý
eque {adj} = stejný
eque {adj} = rovný
equestre {adj} = jezdecký
equeto {sb} = 
equiangular {adj} = 
equiangularitate {sb} = 
equiangule {adj} = 
equides {sb pl} = 
equidifferente {adj} = 
equidifferentia {sb} = 
equidistante {adj} = stejně vzdálený
equidistantia {sb} = 
equidistar {vb} = 
equilateral {adj} = rovnostranný
equilateralitate {sb} = 
equilatere {adj} = 
equilibrante {adj} = 
equilibrar {vb} = srovnat
equilibrate {adj} = 
equilibration {sb} = 
equilibrator {sb} = 
equilibre {adj} = 
equilibrio {sb} = rovnováha
equilibrista {sb} = 
equilibristic {adj} = 
equimolar {adj} = 
equimolecular {adj} = 
equimolecularitate {sb} = 
equin {adj} = koňský
equinoctial {adj} = 
equinoctio {sb} = rovnodennost
equipa {sb} = tým
equipa {sb} = mužstvo
equipage {sb} = ekipáž
equipage {sb} = ekvipáž
equipage {sb} = posádka
equipamento {sb} = souprava
equipamento {sb} = výzbroj
equipamento {sb} = zařízení
equipamento {sb} = vybavení
equipar {vb} = vyzbrojit
equipar {vb} = vybavit
equipartition {sb} = 
equipollente {adj} = 
equipollentia {sb} = 
equiponderante {adj} = 
equiponderantia {sb} = 
equiponderar {vb} = 
equipotente {adj} = 
equipotential {adj} = 
equisetaceas {sb pl} = 
equiseto {sb} = 
equitabile {adj} = 
equitar {vb} = 
equitate {sb} = spravedlnost
equitation {sb} = jezdectví
equite {sb} = 
equivalente {adj} = ekvivalent
equivalente {adj} = rovnocenný
equivalente {sb} = ekvivalent
equivalente {sb} = rovnocenný
equivalentia {sb} = 
equivaler {vb} = 
equivoc {adj} = dvojznačný
equivoc {adj} = dvojsmyslný
equivoc {adj} = pochybný
equivoc {adj} = nejasný
equivocar {vb} = 
equivocation {sb} = dvousmyslnost
equivocitate {sb} = 
equivoco {sb} = 
equo {sb} = kůň
era {sb} = doba
era {sb} = éra
era {sb} = období
eradicabile {adj} = 
eradicar {vb} = vykořenit
eradicar {vb} = vymýtit
eradication {sb} = 
eradicative {adj} = 
eradicator {sb} = mazací guma
eragrostis {sb} = 
eranthis {sb} = 
erasmian {adj} = 
erastian {adj} = 
erastianismo {sb} = 
erastiano {sb} = 
erbium {sb} = 
erecte {adj} = vzpřímený
erecte {adj} = vztyčený
erectile {adj} = 
erectilitate {sb} = 
erection {sb} = vztyčení
erection {sb} = erekce
erector {sb} = 
eremita {sb} = poustevník
eremitage {sb} = 
eremiteria {sb} = 
eremitic {adj} = 
eremophilaalpestre {sb} = 
eremuro {sb} = 
erepsina {sb} = 
erethic {adj} = 
erethismo {sb} = 
erg {sb} = 
ergastoplasma {sb} = 
ergastulo {sb} = 
ergo {adv} = tedy
ergo {adv} = proto
ergo {adv} = pak tedy
ergocalciferol {sb} = 
ergodic {adj} = 
ergographo {sb} = 
ergologia {sb} = 
ergologic {adj} = 
ergometria {sb} = 
ergometric {adj} = 
ergometro {sb} = 
ergonomia {sb} = 
ergonomic {adj} = 
ergonomista {sb} = 
ergonomo {sb} = 
ergosterol {sb} = 
ergot {sb} = 
ergotamina {sb} = 
ergotherapeuta {sb} = 
ergotherapeutic {adj} = 
ergotherapeutica {sb} = 
ergotherapia {sb} = 
ergotina {sb} = 
ergotinina {sb} = 
ergotismo {sb} = 
ergotoxina {sb} = 
erica {sb} = vřes
ericaceas {sb pl} = 
ericacee {adj} = 
ericiar {vb} = 
ericio {sb} = ježek
Eridano {sb npr} = 
Erie {sb npr} = 
eriger {vb} = vzpřímit
eriger {vb} = vztyčit
eriger {vb} = postavit
erigeron {sb} = 
eriophoro {sb} = 
eriosoma {sb} = 
eristic {adj} = 
eristica {sb} = 
Eritrea {sb npr} = 
eritree {adj} = 
erlenmeyer {sb} = 
eroder {vb} = vyžírat
eroder {vb} = erodovat
erodibile {adj} = 
erodio {sb} = 
erogar {vb} = rozdělit
erogene {adj} = 
erophila {sb} = 
Eros {sb npr} = 
erosion {sb} = eroze
erosion {sb} = rozrušování
erosive {adj} = 
erosivitate {sb} = 
erotic {adj} = erotický
erotica {sb} = 
eroticismo {sb} = 
eroticitate {sb} = 
erotisar {vb} = 
erotisation {sb} = 
erotismo {sb} = 
erotologia {sb} = 
erotologo {sb} = 
erotomane {adj} = 
erotomania {sb} = 
erotomaniac {adj} = 
erotomaniaco {sb} = 
erotomano {sb} = 
erotophobia {sb} = 
errante {adj} = 
errantia {sb} = 
errar {vb} = bloudit
errar {vb} = chybovat
errar {vb} = mýlit se
errata {sb pl} = 
erratic {adj} = bludný
erratum {sb} = 
erronee {adj} = chybný
erronee {adj} = chybný výsledek
erronee {adj} = mylný
erroneitate {sb} = 
error {sb} = chyba
error {sb} = přehmat
error {sb} = omyl
ersatz {sb} = 
erubescente {adj} = 
erubescentia {sb} = 
erubescer {vb} = začervenat se
eruca {sb} = housenka
eruca {sb} = pás (tanku)
eruciforme {adj} = 
eructar {vb} = škytat
eructar {vb} = krkat
eructation {sb} = chrlení
erudir {vb} = vzdělávat
erudite {adj} = vzdělaný
erudite {adj} = erudovaný
erudition {sb} = vzdělání
erudition {sb} = zběhlost
erudition {sb} = erudice
erudito {sb} = učenec
erumper {vb} = vybuchnout
eruption {sb} = výbuch
eruption {sb} = erupce
eruption {sb} = propuknutí
eruptive {adj} = 
eruptivitate {sb} = 
ervo {sb} = 
erygnatobarbate {sb} = 
eryngio {sb} = 
erysimo {sb} = 
erysipela {sb} = 
erysipelatose {adj} = 
erythema {sb} = 
erythematose {adj} = 
erythrea {sb} = 
erythrina {sb} = 
erythroblasto {sb} = 
erythrocyto {sb} = 
erythromycina {sb} = 
erythrophobia {sb} = 
erythropoetina {sb} = 
erythrosina {sb} = 
es {vb} = jsou
es {vb} = je (přít. čas od být)
Esau {sb npr} = 
esbossar {vb} = 
esbosso {sb} = 
esca {sb} = vnadidlo
esca {sb} = lákadlo
esca {sb} = nástraha
esca {sb} = návnada
escalar {vb} = 
escalation {sb} = 
Escalda {sb} = 
escaldar {vb} = vypařit
escaldar {vb} = opařit
escaldatura {sb} = opaření
escamotage {sb} = 
escamotar {vb} = kouzlit
escamotar {vb} = dát zmizet
escampar {vb} = uniknout
escampar {vb} = utéct
escappabile {adj} = 
escappada {sb} = husarský kousek
escappamento {sb} = vyčerpání
escappamento {sb} = výfuk
escappamento {sb} = vývod
escappamento {sb} = nepokoj
escappar {vb} = uniknout
escappar {vb} = zmizet
escappata {sb} = útěk
escappato {sb} = 
escappatoria {sb} = vytáčka
escappatoria {sb} = úniková cesta
escappismo {sb} = 
escappista {adj} = 
escappista {sb} = 
escar {vb} = vábit
escar {vb} = lákat
escar {vb} = navnadit
esclusa {sb} = splav
esclusa {sb} = stavidlo
esclusa {sb} = plavební komora
esclusage {sb} = 
esclusar {vb} = 
esclusata {sb} = 
esclusero {sb} = 
escolamento {sb} = drenáž
escolamento {sb} = odvodnění
escolar {vb} = odtékat
escolatorio {sb} = odkapávač
escorta {sb} = doprovod
escorta {sb} = průvod
escortar {vb} = eskortovat
escortar {vb} = doprovázet
escortator {sb} = 
escudo {sb} = 
Esculapio {sb npr} = 
esculente {adj} = 
esculina {sb} = 
esculo {sb} = 
Esdras {sb npr} = 
eserina {sb} = 
eserina {sb} = 
eschatologia {sb} = 
eschatologic {adj} = 
eschatologista {sb} = 
eschatologo {sb} = 
eschimese {adj} = 
eschimo {sb} = eskymák
Eschylo {sb npr} = 
esmeraldin {adj} = smaragdová zeleň
esmeraldin {adj} = smaragdový
esmeraldo {sb} = smaragd
esophagee {adj} = 
esophagismo {sb} = 
esophagitis {sb} = 
esophago {sb} = jícen
esophagoscopio {sb} = 
esopic {adj} = 
Esopo {sb npr} = 
esoteric {adj} = skrytý
esoteric {adj} = esoterický
esoterismo {sb} = 
espagnolette {sb} = 
Espania {sb npr} = Španělsko
espaniol {adj} = Španěl
espaniol {adj} = španělština
espaniol {sb} = Španěl
espaniol {sb} = španělština
espaniol-francese {adj} = 
espaniolisar {vb} = 
espaniolisation {sb} = 
espaniolophone {adj} = 
espaniolophono {sb} = 
espaventaaves {sb} = 
espaventabile {sb} = strašlivý
espaventabile {sb} = strašný
espaventabile {sb} = děsivý
espaventaculo {sb} = 
espaventar {vb} = vystrašit
espaventar {vb} = vyděsit
espaventar {vb} = polekat někoho
espavento {sb} = zděšení
esperantismo {sb} = 
esperantista {sb} = 
esperanto {sb} = 
esplanada {sb} = volné prostranství před budovou
esplanada {sb} = nábřeží
esplanada {sb} = esplanáda
esplanada {sb} = promenáda
espressivo {adv} = 
espresso {adj } = 
esquadra {sb} = úhelník
esquadra {sb} = tým
esquadra {sb} = skvadra
esquadra {sb} = vojenský oddíl
esquadra {sb} = četa
esquadra {sb} = příložník
esquadrar {vb} = čtverečkovat
esquadrilia {sb} = 
esquadron {sb} = letka
esque {interj} = tázací částice
esque {interj} = zdaliž
essamage {sb} = 
essamar {vb} = rojit
essamatura {sb} = 
essame {sb} = roj
essame {sb} = roj (včel)
essayabile {adj} = 
essayage {sb} = zkoušení (šatů)
essayage {sb} = zkoušení
essayar {vb} = zkoušet
essayar {vb} = zkusit
essayar {vb} = pojednávat
essayator {sb} = 
essayista {sb} = 
essayo {sb} = test
essayo {sb} = esej
essayo {sb} = pokus
essenic {adj} = 
esseno {sb} = 
essentia {sb} = jádro
essentia {sb} = podstata
essential {adj} = zásadní
essential {adj} = základní
essential {adj} = hlavní
essential {sb} = zásadní
essential {sb} = základní
essential {sb} = hlavní
essentialismo {sb} = 
essentialitate {sb} = 
esser {sb} = býti
esser {sb} = bytí
esser {sb} = existovat
esser {sb} = být
esser {vb} = býti
esser {vb} = bytí
esser {vb} = existovat
esser {vb} = být
essugacapillos {sb} = 
essugadiscos {sb} = 
essugamano {sb} = 
essugamanos {sb pl} = 
essugamobiles {sb} = 
essugapedes {sb} = 
essugapenna {sb} = 
essugar {vb} = suchý
essugar {vb} = utírat
essugar {vb} = utřít
essugar {vb} = usušit
essugator {sb} = 
essugavitros {sb} = 
est {sb} = východ
establimento {sb} = zřízení
establimento {sb} = upevnění
establir {vb} = stanovit
establir {vb} = založit
establir {vb} = zavést (výrobu)
establir {vb} = ustanovit
establishment {sb} = 
establitor {sb} = 
est-african {adj} = 
est-africano {sb} = 
est-asiatic {adj} = 
estate {sb} = letní
estate {sb} = léto
ester {sb} = 
esterase {sb} = 
esterificar {vb} = 
esterification {sb} = 
esterisar {vb} = 
est-europee {adj} = 
Estfalia {sb npr} = 
est-german {adj} = 
est-germanic {adj} = 
est-germano {sb} = 
esthesia {sb} = 
esthesiogene {adj} = 
esthesiologia {sb} = 
esthesiologic {adj} = 
esthesiometria {sb} = 
esthesiometric {adj} = 
esthesiometro {sb} = 
esthesioneurose {sb} = 
esthesioneurosis {sb} = 
estheta {sb} = 
esthetic {adj} = estetický
esthetica {sb} = estetika
estheticitate {sb} = 
esthetisar {vb} = 
esthetismo {sb} = 
esthetista {sb} = 
estima {sb} = úcta
estimabile {adj} = 
estimabilitate {sb} = 
estimar {vb} = vážit si
estimar {vb} = určit
estimar {vb} = uctívat
estimar {vb} = hodnotit
estimar {vb} = ctít si
estimar {vb} = odhadovat
estimar {vb} = odhadnout cenu
estimate {adj} = vážený
estimation {sb} = odhad
estimative {adj} = 
estimator {sb} = 
estivante {sb} = 
estivar {vb} = 
estivation {sb} = 
estive {adj} = letní
Estonia {sb npr} = 
estonian {adj} = 
estoniano {sb} = 
estrade {sb} = vyvýšené místo
estrade {sb} = plošina
estragon {sb} = 
estral {adj} = 
estraniamento {sb} = odloučení
estraniar {vb} = odcizit
estranie {adj} = zahraniční
estranie {adj} = zvláštní
estranie {adj} = cizí
estranie {adj} = gay
estranie {adj} = neobeznámený
estranie {adj} = podivný
estranier {adj} = 
estraniero {sb} = cizinec
estraniero {sb} = outsider
estranietate {sb} = 
estro {sb} = 
estrogene {adj} = 
estrogeno {sb} = 
estron {sb} = 
estuarial {adj} = 
estuario {sb} = ústí
estuario {sb} = ústí řeky
estufa {sb} = kamna
estufa {sb} = potítko
estufar {vb} = vařit
estufar {vb} = dusit
estufar {vb} = pařit
estufato {sb} = dušený
estufatoria {sb} = 
esturdimento {sb} = omámení
esturdir {vb} = omámit
esturdir {vb} = omráčit
esturdir {vb} = ohlušit
esturdir {vb} = omámení
esturdite {adj} = potrhlý
esturdite {adj} = opilý
étag?re {sb} = 
etage {sb} = podlaží
etage {sb} = poschodí
etage {sb} = patro
etape {sb} = 
etate {sb} = věk
etate {sb} = věk (roků)
etcetera {adv} = 
eternal {adj} = věčný
eterne {adj} = věčný
eterne {adj} = nekonečný
eternisar {vb} = 
eternitate {sb} = věčnost
ethano {sb} = 
ethanol {sb} = 
etheno {sb} = 
ethere {sb} = éter
etheree {adj} = 
etherificar {vb} = 
etherification {sb} = 
etherisar {vb} = 
etherisation {sb} = 
etherismo {sb} = 
etheromane {adj} = 
etheromania {sb} = 
etheromano {sb} = 
ethic {adj} = etický
ethic {adj} = mravní
ethica {sb} = etika
ethicitate {sb} = 
ethico {sb} = 
ethiope {sb} = etiopský
ethiope {adj} = etiopský
Ethiopia {sb npr} = Etiopie
ethiopic {adj} = 
ethmoidal {adj} = 
ethmoide {adj} = 
ethmoide {sb} = 
ethnarcha {sb} = 
ethnarchia {sb} = 
ethnia {sb} = 
ethnic {adj} = etnický
ethniciser {vb} = 
ethnicitate {sb} = 
ethnobotanica {sb} = 
ethnobotanista {sb} = 
ethnocentric {adj} = 
ethnocentricitate {sb} = 
ethnocentrismo {sb} = 
ethnocidio {sb} = 
ethnogenia {sb} = 
ethnographia {sb} = 
ethnographic {adj} = 
ethnographo {sb} = 
ethnolinguista {sb} = 
ethnolinguistic {adj} = 
ethnolinguistica {sb} = 
ethnologia {sb} = 
ethnologic {sb} = 
ethnologista {sb} = 
ethnologo {sb} = 
ethnomusicologia {sb} = 
ethnomusicologic {adj} = 
ethnomusicologista {sb} = 
ethnomusicologo {sb} = 
ethnopsychiatria {sb} = 
ethnopsychologia {sb} = 
ethogramma {sb} = 
ethographia {sb} = 
ethographic {adj} = 
ethologia {sb} = 
ethologic {adj} = 
ethologista {sb} = 
ethologo {sb} = 
ethopeia {sb} = 
ethos {sb} = étos
ethylamino {sb} = 
ethyleno {sb} = 
ethylic {adj} = 
ethylo {sb} = 
etiam {adv} = také
etiam {adv} = ještě
etiologia {sb} = 
etiologic {adj} = 
etiopathe {sb} = 
etiopathia {sb} = 
etiquetta {sb} = štítek
etiquetta {sb} = etiketa
etiquetta {sb} = nálepka
etiquetta {sb} = ouško karty
etiquettar {vb} = štítkovat
etiquettar {vb} = označit etiketou
Etna {sb npr} = 
Etruria {sb npr} = 
etrusc {adj} = 
etruscologia {sb} = 
etruscologic {adj} = 
etruscologo {sb} = 
etui {sb} = pouzdro
etymo {sb} = 
etymologia {sb} = etymologie
etymologic {adj} = 
etymologisar {vb} = 
etymologista {sb} = 
etymologo {sb} = 
euarctoamerican {sb} = 
eubacterio {sb} = 
eubiotica {sb} = 
eucalypto {sb} = eukalypt
eucalyptol {sb} = 
eucaryote {sb} = 
Euclides {sb npr} = 
euclidian {adj} = 
eucratea {sb} = 
eudemonia {sb} = 
eudemonismo {sb} = 
eudemonista {sb} = 
eudemonistic {adj} = 
eudiometria {sb} = 
eudiometric {adj} = 
eudiometro {sb} = 
eugenetic {adj} = 
eugenetico {sb} = 
eugenic {adj} = 
eugenica {sb} = 
eugenista {sb} = 
euglena {sb} = 
eucharidio {sb} = 
eucharistia {sb} = 
eucharistic {adj} = 
euchromatic {adj} = 
euchromatina {sb} = 
euchromosoma {sb} = 
Euler {sb npr} = 
eulerian {adj} = 
eunucho {sb} = eunuch
eupatorio {sb} = 
eupepsia {sb} = 
eupeptic {adj} = 
eupeptico {sb} = 
euphemia {sb} = 
euphemic {adj} = zjemňující
euphemismo {sb} = eufemismus
euphemistic {adj} = 
euphone {adj} = 
euphonia {sb} = 
euphonic {adj} = libozvučný
euphonisar {vb} = 
euphorbia {sb} = 
euphorbiaceas {sb pl} = 
euphoria {sb} = euforie
euphoric {adj} = 
euphorisar {vb} = 
euphotic {adj} = 
euphrasia {sb} = 
Euphrate {sb npr} = 
euphuismo {sb} = 
euphuista {adj} = 
euphuista {sb} = 
euphuistic {adj} = 
eurafrican {adj} = 
eurafricano {sb} = 
Eurasia {sb npr} = 
eurasian {adj} = 
eurasiano {sb} = 
eurasiatic {adj} = 
eureka {interj } = 
eurhythmia {sb} = 
eurhythmic {adj} = 
euro {sb} = 
eurocentric {adj} = 
eurocommission {sb} = 
eurocommunismo {sb} = 
eurocrate {sb} = 
eurodeputato {sb} = 
eurodollar {sb} = 
eurofunctionario {sb} = 
eurocheque {sb} = 
Euromercato {sb} = 
Europa {sb npr} = Evropa
europarlamentario {sb} = 
europarlamento {sb} = 
europee {adj} = evropský
europeisar {vb} = 
europeisation {sb} = 
europeismo {sb} = 
europeista {adj} = 
europeista {sb} = 
europeitate {sb} = 
europeo {sb} = Evropan
europhobia {sb} = 
europium {sb} = 
eurosceptic {adj} = 
eurosceptico {sb} = 
eurosocialismo {sb} = 
eurostrategic {adj} = 
eurosummite {sb} = 
euroterrorismo {sb} = 
Eurovision {sb npr} = 
Eurus {sb npr} = 
eurystomooriental {sb} = 
euscare {adj} = 
euscaro {sb} = 
Eustachian {adj} = 
Eustachio {sb npr} = 
eustatic {adj} = 
eustatismo {sb} = 
eutectic {adj} = 
eutectico {sb} = 
eutexia {sb} = 
euthanasia {sb} = eutanázie
euthanasic {adj} = 
euthanatico {sb} = 
eutrophia {sb} = 
eutrophic {adj} = 
eutrophicar {vb} = 
eutrophication {sb} = 
eutrophisation {sb} = 
Eva {sb npr} = 
evacuamento {sb} = 
evacuante {adj} = 
evacuar {vb} = vyprázdnit
evacuar {vb} = evakuovat
evacuation {sb} = evakuace
evacuative {adj} = 
evader {vb} = vyhýbat se
evader {vb} = uniknout
evader {vb} = uprchnout
evaginar {vb} = 
evagination {sb} = 
evalutar {vb} = hodnotit
evalutar {vb} = posoudit
evalutar {vb} = ocenit
evalutar {vb} = ohodnotit
evalutation {sb} = hodnocení
evalutation {sb} = posouzení
evanescente {adj} = 
evanescentia {sb} = 
evanescer {vb} = zmizet
evanescimento {sb} = zmizení
evangeliario {sb} = 
evangelic {adj} = evangelický
evangelic {adj} = evangelík
Evangelina {sb npr} = 
evangelio {sb} = evangelium
evangelisar {vb} = evangelizovat
evangelisation {sb} = 
evangelisator {sb} = 
evangelismo {sb} = 
evangelista {sb} = evangelík
evangelistica {sb} = 
evangelo {sb} = 
evaporabile {adj} = 
evaporabilitate {sb} = 
evaporar {vb} = vypařit
evaporation {sb} = vypařování
evaporative {adj} = 
evaporator {sb} = 
evaporatori {adj} = 
evaporite {sb} = 
evasion {sb} = únik
evasion {sb} = vytáčka
evasive {adj} = vyhýbavý
evasivitate {sb} = 
evasor {sb} = 
evection {sb} = 
evelia {sb} = probuzení
eveliar {vb} = vzbudit
eveliar {vb} = probudit
eveliator {sb} = budík
eveller {vb} = vytrhnout
eveller {vb} = vytáhnout
eveller {vb} = vyrvat
eveller {vb} = odtrhnout
evenimential {adj} = 
evenimento {sb} = událost
evenir {vb} = udát se
evenir {vb} = stát se
evenir {vb} = přihodit se
evenir {vb} = nastat
evento {sb} = událost
evento {sb} = případ
eventrar {vb} = vykuchat
eventration {sb} = 
eventual {adj} = možný
eventual {adj} = případný
eventualitate {sb} = možnost
eventualitate {sb} = eventualita
eversion {sb} = vyvrácení
everter {vb} = obrátit naruby
everter {vb} = obrátit
everter {vb} = otočit
eviction {sb} = vypuzení
evidente {adj} = zřejmý
evidente {adj} = zjevný
evidente {adj} = evidentní
evidentia {sb} = záznam o něčem
evidentia {sb} = důkaz
evidentia {sb} = přehled o něčem
evidentiar {vb} = 
evincer {vb} = zbavit majetku
evincer {vb} = vypudit
eviscerar {vb} = 
evisceration {sb} = 
evitabile {adj} = vyhnutelný
evitabilitate {sb} = 
evitar {vb} = ulejt se
evitar {vb} = vyhnout se
evitar {vb} = vyhýbat
evitar {vb} = vyhýbat se
evitar {vb} = odvrátit
evitar {vb} = předcházet
evitation {sb} = zamezení
evitator {sb} = 
evo {sb} = věk
evo {sb} = doba
evocar {vb} = vykouzlit
evocar {vb} = vyburcovat
evocar {vb} = vyvolat
evocar {vb} = evokovat
evocation {sb} = vyvolání (vzpomínek)
evocative {adj} = 
evocatori {adj} = evokující
evoluta {sb} = 
evolution {sb} = vývoj
evolution {sb} = vývin
evolutionari {adj} = 
evolutionismo {sb} = 
evolutionista {adj} = 
evolutionista {sb} = 
evolutionistic {adj} = 
evolutive {adj} = 
evolver {vb} = vyvinout se
evolver {vb} = rozvíjet
evonymo {sb} = 
evulsion {sb} = vytržení
ex {prep} = z
ex {prep} = mimo
ex {prep} = od
ex {sb} = z
ex {sb} = mimo
ex {sb} = od
ex aequo {adv} = 
ex cathedra {adv} = 
ex professo {adv} = 
exacerbar {vb} = zostřit
exacerbar {vb} = zhoršit
exacerbation {sb} = 
exacte {adj} = přesně
exacte {adj} = přesný
exacte {adj} = přesný (vědecky)
exaction {sb} = vymáhání
exactitude {sb} = výstižnost
exactitude {sb} = přesnost
exactor {sb} = vyděrač
exaggerar {vb} = zveličovat
exaggerar {vb} = přehánět
exaggeration {sb} = nadsazování
exaggeration {sb} = přehánění
exaggerative {adj} = 
exaggerator {sb} = 
exaltar {vb} = velebit
exaltar {vb} = udělat radost
exaltar {vb} = chválit
exaltar {vb} = povýšit
exaltar {vb} = oslavovat
exaltate {adj} = exaltovaný
exaltate {adj} = povznesený
exaltation {sb} = exaltace
exaltation {sb} = nadšení
examinabile {adj} = 
examinante {sb} = 
examinar {vb} = vyzkoušet
examinar {vb} = zkoušet
examinar {vb} = zkoušet žáky
examinar {vb} = zkoumat
examinar {vb} = kontrolovat
examinar {vb} = prověřovat
examinator {sb} = zkoušející
examine {sb} = zkouška
examine {sb} = průzkum
exanime {adj} = bezduchý
exanthema {sb} = vyrážka
exanthematic {adj} = 
exanthematose {adj} = 
exarchato {sb} = 
exarcho {sb} = 
exasperar {vb} = rozčilovat
exasperar {vb} = rozhořčit
exasperar {vb} = popudit
exasperation {sb} = zhoršení
exasperation {sb} = vztek
exasperation {sb} = hněv
exasperation {sb} = podrážděnost
exaudibile {adj} = 
exaudibilitate {sb} = 
exaudimento {sb} = 
exaudir {vb} = splnit
exauditor {sb} = 
excambiabile {adj} = 
excambiabilitate {sb} = 
excambiar {vb} = směnit
excambiator {sb} = 
excambio {sb} = výměna
excambio {sb} = měnič
excavar {vb} = vykopávat
excavar {vb} = vykopat
excavar {vb} = vyhloubit
excavar {vb} = odkrývat
excavation {sb} = vykopávka
excavator {sb} = rypadlo
excedente {sb} = přebývající
exceder {vb} = překročit
exceder {vb} = předčit
exceder {vb} = přepínat
exceder {vb} = překonat
excellente {adj} = znamenitý
excellente {adj} = vynikající
excellentia {sb} = znamenitost
exceller {vb} = vyniknout
exceller {vb} = vynikat
excelse {adj} = vznešený
excelse {adj} = výsostný
excelsior {adj} = 
excelsitude {sb} = 
excentric {adj} = 
excentricitate {sb} = 
excentrico {sb} = 
exceptar {vb} = vyjmout
excepte {prep} = vyjímaje
excepte {prep} = vyjma
excepte {prep} = kromě
excepte {prep} = s výjimkou
exception {sb} = výjimka
exceptional {adj} = výjimečný
exceptionalitate {sb} = 
excerper {vb} = 
excerpto {sb} = 
excerptor {sb} = 
excessive {adj} = nadměrný
excessive {adj} = přehnaný
excessive {adj} = přílišný
excessivitate {sb} = 
excesso {sb} = nadměrnost
excesso {sb} = exces
excesso {sb} = přebytek
excesso {sb} = překročení
excider {vb} = vyřezat
excider {vb} = odříznout
excipiente {sb} = 
excisar {vb} = zdanit
excision {sb} = vyříznutí
excitabile {adj} = popudlivý
excitabilitate {sb} = 
excitamento {sb} = vzrušení
excitante {sb} = strhující
excitante {sb} = vzrušující
excitar {vb} = vzrušit
excitar {vb} = vyvolat
excitar {vb} = vybudit
excitar {vb} = rozruch
excitar {vb} = rozrušit
excitar {vb} = povzbudit
excitation {sb} = podnícení
excitative {adj} = vzrušující
excitator {sb} = 
exclamar {vb} = zvolat
exclamar {vb} = vykřiknout
exclamation {sb} = zvolání
exclamative {adj} = 
exclaramento {sb} = 
exclarar {vb} = vyjasnit
exclarar {vb} = rozsvítit
exclarar {vb} = osvětlit
exclaustrar {vb} = 
exclaustration {sb} = 
exclave {sb} = 
excluder {vb} = vyloučit
exclusion {sb} = zamítnutí
exclusion {sb} = vyloučení
exclusive {adj} = výhradní
exclusivismo {sb} = 
exclusivista {adj} = 
exclusivista {sb} = 
exclusivitate {sb} = 
excogitabile {adj} = 
excogitar {vb} = vymyslet
excogitation {sb} = výmysl
excogitative {adj} = 
excogitator {sb} = 
excommunicar {vb} = vyloučit
excommunicar {vb} = exkomunikovat
excommunication {sb} = exkomunikace
excommunication {sb} = klatba
excommunicative {adj} = 
excommunicator {sb} = 
ex-communista {sb} = 
excoriar {vb} = sedřít kůži
excoriar {vb} = stáhnout z kůže
excoriar {vb} = strhat
excoriar {vb} = stáhnout
excoriar {vb} = odřít (kůži)
excoriar {vb} = oloupat
excoriation {sb} = škrábanec
excoriator {sb} = 
excremental {adj} = 
excremental {adj} = 
excrementicie {adj} = 
excremento {sb} = výkal
excremento {sb} = exkrement
excrementose {adj} = 
excrescentia {sb} = výrůstek
excrescential {adj} = 
excrescer {vb} = 
excretar {vb} = vyměšovat
excretion {sb} = vylučování
excretori {adj} = 
excruciar {vb} = 
excruciation {sb} = 
exculpabile {adj} = 
exculpar {vb} = 
exculpation {sb} = 
exculpatori {adj} = 
excursion {sb} = výlet
excursion {sb} = blouznění
excursion {sb} = exkurze
excursionar {vb} = 
excursionismo {sb} = potulně
excursionismo {sb} = nesouvisle
excursionista {sb} = tramp
excursionista {sb} = turista
excusa {sb} = omluva
excusabile {adj} = 
excusar {vb} = omluvit
excusar {vb} = prominout
excusation {sb} = 
excusatori {adj} = omluvný
execrabile {adj} = hnusný (počasí)
execrabile {adj} = mrzký
execrabile {adj} = hanebný
execrabilitate {sb} = 
execrar {vb} = proklínat
execration {sb} = 
execrator {sb} = 
execratori {adj} = 
executabile {adj} = 
executante {sb} = předvaděč
executar {vb} = vykonat
executar {vb} = provádět
execution {sb} = vykonání
execution {sb} = realizace
execution {sb} = provedení
executiva {sb} = 
executive {adj} = výkonný
executor {sb} = vykonavatel
executori {adj} = 
exedra {sb} = 
exegese {sb} = výklad textu
exegesis {sb} = 
exegeta {sb} = 
exegetic {adj} = 
exegetica {sb} = 
exemplar {adj} = typ
exemplar {adj} = výtisk
exemplar {adj} = vzor
exemplar {adj} = vzorek
exemplar {adj} = exemplář
exemplar {adj} = příkladný
exemplar {sb} = typ
exemplar {sb} = výtisk
exemplar {sb} = vzor
exemplar {sb} = vzorek
exemplar {sb} = exemplář
exemplar {sb} = příkladný
exemplaritate {sb} = 
exempli gratia {adv } = 
exemplificar {vb} = znázornit
exemplificar {vb} = ilustrovat
exemplification {sb} = 
exemplificative {adj} = 
exemplo {sb} = vzor
exemplo {sb} = příklad
exemptar {vb} = zprostit
exempte {adj} = vyňat
exempte {adj} = zproštěný
exempte {adj} = osvobozen
exempte {adj} = osvobozený
exemption {sb} = výjimka
exequatur {sb} = 
exequer {vb} = vykonat
exequer {vb} = vymáhat
exequer {vb} = provést
exequias {sb pl} = pohřební obřady
exercer {vb} = cvičit
exercer {vb} = provozovat
exercer {vb} = ovládat
exercer {vb} = pokračovat
exercitar {vb} = cvičit
exercitation {sb} = výcvik
exercitio {sb} = cvičení
exfilar {vb} = 
exfoliar {vb} = 
exfoliation {sb} = 
exhalar {vb} = vypařovat
exhalar {vb} = vydechovat
exhalation {sb} = 
exhauribile {adj} = 
exhauribilitate {sb} = 
exhaurir {vb} = vyčerpat
exhaurir {vb} = vypotřebovat
exhaurir {vb} = čerpat
exhauste {adj} = utahaný
exhauste {adj} = vyčerpaný
exhaustibile {adj} = 
exhaustion {sb} = vysílení
exhaustion {sb} = vyčerpanost
exhaustive {adj} = 
exhaustivitate {sb} = 
exheredar {vb} = vydědit
exheredation {sb} = 
exhiber {vb} = 
exhibition {sb} = výstava
exhibition {sb} = vystavování
exhibition {sb} = exponát
exhibitionismo {sb} = 
exhibitionista {adj} = exhibicionista
exhibitionista {sb} = exhibicionista
exhibitionistic {adj} = 
exhibitori {adj} = 
exhilarante {adj} = radostný
exhilarante {sb} = radostný
exhilarar {vb} = rozveselit
exhilaration {sb} = 
exhilarative {adj} = 
exhortar {vb} = nabádat
exhortar {vb} = povzbuzovat
exhortation {sb} = varování
exhortative {adj} = 
exhortator {sb} = 
exhortatori {adj} = 
exhumar {vb} = vykopat
exhumar {vb} = exhumovat
exhumation {sb} = 
exigente {adj} = úzkostlivý
exigente {adj} = náročný
exigentia {sb} = požadavek
exigentia {sb} = potřeba
exiger {vb} = trvat na
exiger {vb} = vyžadovat
exiger {vb} = upřesnit
exiger {vb} = nárokovat
exigibile {adj} = 
exigibilitate {sb} = 
exigue {adj} = skromný
exigue {adj} = pramalý
exigue {adj} = nepatrný
exiguitate {sb} = 
exiliar {vb} = vyhostit
exiliar {vb} = poslat do vyhnanství
exiliato {sb} = vyhnanec
exilio {sb} = vyhnanství
exilio {sb} = exil
eximer {vb} = vyjmout
eximer {vb} = osvobodit
exir {vb} = vyjít
exir {vb} = opustit
exir {vb} = odejít
existente {adj} = existující
existentia {sb} = existence
existentia {sb} = bytí
existential {adj} = 
existentialismo {sb} = 
existentialista {adj} = 
existentialista {sb} = 
exister {vb} = existovat
exito {sb} = vývod
exito {sb} = východ
exito {sb} = odjezd
ex-libris {sb} = 
ex-marito {sb} = bývalý manžel
ex-ministro {sb} = 
exobiologia {sb} = 
exobiologic {adj} = 
exobiologista {sb} = 
exobiologo {sb} = 
exobuccal {adj} = 
exocentric {adj} = 
exoceto {sb} = 
exocrin {adj} = 
exoderma {sb} = 
exodic {adj} = 
exodista {sb} = 
exodo {sb} = exodus
exogame {adj} = 
exogamia {sb} = 
exogamic {adj} = 
exogastrulation {sb} = 
exogene {adj} = 
exonerar {vb} = zbavit břemene
exonerar {vb} = ospravedlnit
exoneration {sb} = zproštění viny
exonerative {adj} = 
exoneratori {adj} = 
exoperante {sb} = stávkující
exoperar {sb} = stávkovat
exopero {sb} = stávka
exophthalmia {sb} = 
exophthalmic {adj} = 
exophthalmo {sb} = 
exoplaneta {sb} = 
exorabile {adj} = 
exorar {vb} = vyprosit
exorbitante {adj} = vyděračský
exorbitante {adj} = horentní
exorbitante {adj} = přemrštěný
exorbitante {adj} = přehnaný
exorbitantia {sb} = 
exorbitar {vb} = překročit míru
exorbitation {sb} = 
exorcisar {vb} = vymýtat ďábla
exorcisar {vb} = zaklínat
exorcisation {sb} = 
exorcismo {sb} = zaříkání
exorcismo {sb} = vymítání ďábla
exorcista {sb} = vymítač ďábla
exordial {adj} = 
exordio {sb} = úvod (řeči)
exordir {vb} = začínat (veřejně)
exordir {vb} = debutovat
exoskeleto {sb} = 
exosmose {sb} = 
exosmosis {sb} = 
exosphera {sb} = 
exospheric {adj} = 
exostose {sb} = 
exostosis {sb} = 
exoteric {adj} = 
exoterismo {sb} = 
exothermic {adj} = 
exotic {adj} = cizokrajný
exotic {adj} = exotický
exoticitate {sb} = 
exotismo {sb} = exotika
exotoxina {sb} = 
expander {vb} = rozpínat se
expansibile {adj} = 
expansibilitate {sb} = 
expansion {sb} = výbojnost
expansion {sb} = expanze
expansionismo {sb} = 
expansionista {adj} = 
expansionista {sb} = 
expansionistic {adj} = 
expansive {adj} = 
expansivitate {sb} = 
expatriar {vb} = vypovědět z vlasti
expatriation {sb} = vystěhování ze země
expectabile {adj} = 
expectante {adj} = očekávající
expectar {vb} = očekávat
expectar {vb} = předvídat
expectation {sb} = očekávání
expectativa {sb} = 
expectative {adj} = 
expectator {sb} = 
expectorante {sb} = 
expectorante {adj} = 
expectorar {vb} = vykašlávat
expectoration {sb} = 
expedicular {vb} = 
expediculation {sb} = 
expediente {adj} = účelný
expediente {adj} = vhodný
expediente {adj} = náklady
expediente {sb} = účelný
expediente {sb} = vhodný
expediente {sb} = náklady
expedir {vb} = vyslat
expedir {vb} = odeslat
expedition {sb} = výprava
expedition {sb} = expedice
expeditionari {adj} = 
expeditive {adj} = 
expeditor {sb} = odesílatel
expeller {vb} = vyloučit
expeller {vb} = vyhodit
expeller {vb} = vyhnat
expeller {vb} = vyhostit
expeller {vb} = vystrčit
expender {vb} = utratit
expender {vb} = vynaložit
expender {vb} = utrácet
expensa {sb} = výdaje
expensa {sb} = útrata
expensa {sb} = náklady
experientia {sb} = zkušenost
experientia {sb} = zažít
experimentabile {adj} = 
experimental {adj} = pokusný
experimentalitate {sb} = 
experimentar {vb} = experimentovat
experimentate {adj} = zkušený
experimentation {sb} = 
experimentator {sb} = 
experimento {sb} = experiment
experimento {sb} = pokus
experir {vb} = zkoušet
experte {adj} = zkušený
experte {adj} = znalec
experte {adj} = dokonalý
experte {adj} = expert
experte {adj} = odborník
experte {adj} = obratný
experte {adj} = odborný
expertise {sb} = 
experto {sb} = expert
experto {sb} = adept
experto {sb} = odborník
experto {sb} = profesionál
expiabile {adj} = 
expiabilitate {sb} = 
expiar {vb} = napravit
expiar {vb} = pykat
expiar {vb} = odčinit
expiar {vb} = odpykat
expiation {sb} = smíření
expiation {sb} = pokání
expiator {sb} = 
expiatori {adj} = 
expirar {vb} = vyčerpat
expirar {vb} = vydechnout
expirar {vb} = vypršet
expiration {sb} = vydechnutí
expiration {sb} = expirace
expiratori {adj} = 
explanabile {adj} = 
explanar {vb} = vyrovnat
explanation {sb} = 
explanator {sb} = 
explanatori {adj} = 
explant {sb} = 
expler {vb} = vyplnit
expletive {adj} = přebytečný
explicabile {adj} = 
explicar {vb} = vysvětlit
explication {sb} = vysvětlení
explicative {adj} = 
explicator {sb} = 
explicitar {vb} = 
explicitation {sb} = 
explicite {adj} = výslovný
explicite {adj} = zřetelný
explicite {adj} = jasný
exploder {vb} = vybuchnout
exploder {vb} = explodovat
exploditor {sb} = 
exploitabile {adj} = 
exploitar {vb} = vykořisťovat
exploitar {vb} = využívat
exploitar {vb} = těžit
exploitation {sb} = těžba
exploitation {sb} = vykořisťování
exploitation {sb} = využití
exploitator {sb} = vykořisťovatel
explorabile {adj} = 
explorar {vb} = vyšetřovat
explorar {vb} = zkoumat
explorar {vb} = prozkoumat
exploration {sb} = výzkum
exploration {sb} = průzkum
explorative {adj} = 
explorator {sb} = badatel
explorator {sb} = průzkumník
exploratori {adj} = 
explosibile {adj} = 
explosibilitate {sb} = 
explosion {sb} = výbuch
explosion {sb} = exploze
explosive {adj} = výbušný
explosivitate {sb} = 
explosivo {sb} = výbušnina
exponente {sb} = zástupce
exponente {sb} = exponent
exponente {sb} = mocný
exponential {adj} = 
exponer {vb} = vyložit
exponer {vb} = ukázat
exponer {vb} = odkrýt
exponer {vb} = předvést
exportabile {adj} = 
exportar {vb} = vyvážet
exportar {vb} = exportovat
exportation {sb} = vývoz
exportator {adj} = vývozce
exportator {sb} = vývozce
exposimetro {sb} = 
exposition {sb} = výstava
exposition {sb} = vyhlášení
exposition {sb} = expozice
expositive {adj} = 
expositor {sb} = 
expositori {adj} = 
ex-presidente {sb} = ex-president
expresse {adj} = jasný
expresse {adj} = definovaný
expresse {adj} = rychlý
expressemente {adv} = výslovně
expression {sb} = vyjádření
expression {sb} = výraz
expressionismo {sb} = 
expressionista {adj} = 
expressionista {sb} = 
expressionistic {adj} = 
expressive {adj} = výrazový
expressive {adj} = expresivní
expressivitate {sb} = 
expresso {adv} = vyjádření
expresso {adv} = úmyslně
expresso {adv} = schválně
expresso {adv} = rychlík
expresso {sb} = vyjádření
expresso {sb} = úmyslně
expresso {sb} = schválně
expresso {sb} = rychlík
exprimer {vb} = vymačkat
exprimer {vb} = vyjádřit
exprimer {vb} = vyjádřit se
exprimer {vb} = vymáčknout
exprimibile {adj} = 
exprimitor {sb} = 
expromission {sb} = 
expropriar {vb} = vyvlastnit
expropriation {sb} = 
expropriator {sb} = 
expugnabile {adj} = 
expugnabilitate {sb} = 
expugnar {vb} = vzít
expugnar {vb} = vydobýt
expugnar {vb} = bouřit
expugnation {sb} = 
expugnator {adj} = 
expugnator {sb} = 
expulicar {vb} = 
expulication {sb} = 
expulicatorio {sb} = 
expulsar {vb} = 
expulsion {sb} = vyhnání
expulsion {sb} = vyhoštění
expulsive {adj} = 
expunction {sb} = vymazání
expunger {vb} = vymazat
expunger {vb} = vypustit
expurgabile {adj} = 
expurgar {vb} = cenzurovat
expurgation {sb} = 
expurgator {sb} = 
expurgatori {adj} = 
exquisitate {sb} = 
exquisite {adj} = výborný
exquisite {adj} = vynikající
exquisitessa {sb} = 
exsangue {adj} = chudokrevný
exsanguinar {vb} = 
exsanguination {sb} = 
exsiccar {vb} = 
exsiccation {sb} = 
exsiccative {adj} = 
exsiccator {sb} = 
exspuer {vb} = vyplivnout
exspuition {sb} = 
exsuction {sb} = 
exsudar {vb} = vyzařovat
exsudar {vb} = prosakovat
exsudat {sb} = 
exsudation {sb} = 
exsudative {adj} = 
extase {sb} = 
extasiar {vb} = 
extasis {sb} = 
extatic {adj} = 
extatico {sb} = 
extemporanee {adj} = 
extemporaneitate {sb} = 
extender {vb} = roztáhnout
extender {vb} = rozšiřovat
extender {vb} = napřáhnout
extendibile {adj} = 
extensibile {adj} = roztažitelný
extensibilitate {sb} = 
extensiflor {adj} = 
extension {sb} = roztažení
extension {sb} = rozsah
extension {sb} = rozšíření
extensive {adj} = rozpínavý
extensive {adj} = rozsáhlý
extensometro {sb} = 
extensor {adj} = 
extensor {sb} = 
extenuar {vb} = vynosit
extenuar {vb} = vyčerpat
extenuar {vb} = zmenšit
extenuar {vb} = oslabit
extenuation {sb} = 
extere {adj} = cizozemský
exterior {adj} = venkovní
exterior {adj} = vnější
exterior {adj} = exterior
exterior {adj} = externí
exterior {sb} = venkovní
exterior {sb} = vnější
exterior {sb} = exterior
exterior {sb} = externí
exteriorisar {vb} = 
exteriorisation {sb} = 
exterioritate {sb} = 
exterminabile {adj} = 
exterminar {vb} = vymýtit
exterminar {vb} = vyhladit
extermination {sb} = vyhlazení
exterminator {sb} = 
exterminatori {adj} = 
externato {sb} = 
externe {adj} = vnější
externe {adj} = vnějšek
externe {adj} = externí
extero {sb} = cizina
exteroceptive {adj} = 
exterritorial {adj} = 
exterritorialitate {sb} = 
extincte {adj} = vyhynulý
extincte {adj} = vyhaslý
extinction {sb} = zánik
extinctive {adj} = 
extinctor {sb} = hasicí přístroj
extinguer {vb} = zhasnout
extinguer {vb} = umořit dluh
extinguer {vb} = vyhasnout
extinguer {vb} = vypnout
extinguer {vb} = uhasit
extinguibile {adj} = 
extinguitor {sb} = 
extiramento {sb} = 
extirar {vb} = 
extirpabile {adj} = 
extirpamento {sb} = 
extirpar {vb} = vymýtit
extirpar {vb} = zašlápnout
extirpar {vb} = vyplít
extirpar {vb} = vytrhat
extirpation {sb} = vyhlazení
extirpator {adj} = 
extirpator {sb} = 
extorquer {vb} = vydírat
extorquer {vb} = vynucovat
extorsion {sb} = vydírání
extorsive {adj} = 
extra {adj} = extra
extra {adj} = kromě
extra {adj} = mimo
extra {adv} = extra
extra {adv} = kromě
extra {adv} = mimo
extra {prep} = extra
extra {prep} = kromě
extra {prep} = mimo
extra {sb} = extra
extra {sb} = kromě
extra {sb} = mimo
extrabuccal {adj} = 
extrabudgetari {adj} = 
extracellular {adj} = 
extraclaustral {adj} = 
extraconjugal {adj} = 
extracontractual {adj} = 
extracorporal {adj} = 
extractibile {adj} = 
extraction {sb} = vytržení
extraction {sb} = extrahování
extracto {sb} = výstřížek
extracto {sb} = výňatek
extracto {sb} = výtěžek
extracto {sb} = výtažek
extracto {sb} = extrakt
extractor {sb} = 
extrader {vb} = vydat (zločince)
extrader {vb} = vydat osobu
extradition {sb} = vydání
extradorso {sb} = 
extraeuropee {adj} = 
extrafin {adj} = 
extraforte {adj} = 
extragalactic {adj} = 
extraher {vb} = vyndat
extraher {vb} = vytáhnout
extrahuman {adj} = 
extrajudicial {adj} = 
extrajudiciari {adj} = 
extralegal {adj} = 
extralegalitate {sb} = 
extramarginal {adj} = 
extramarital {adj} = 
extramatrimonial {adj} = 
extramundan {adj} = 
extramural {adj} = externí
extranee {adj} = cizí
extraofficial {adj} = 
extraordinari {adj} = mimořádný
extraparlamentari {adj} = 
extraparochial {adj} = 
extrapolabile {adj} = 
extrapolar {vb} = 
extrapolation {sb} = 
extrapyramidal {adj} = 
extrasensorial {adj} = 
extrascholar {adj} = 
extrasolar {adj} = 
extrasystole {sb} = 
extratemporal {adj} = 
extraterrestre {adj} = 
extraterritorial {adj} = 
extraterritorialitate {sb} = 
extrauterin {adj} = 
extravagante {adj} = výstřední
extravagante {adj} = extravagantní
extravagante {adj} = okázalý
extravagantia {sb} = extravagance
extravagar {vb} = chovat se výstředně
extravaginal {adj} = 
extravasar {vb} = 
extravasation {sb} = 
extravasato {sb} = 
extreme {adj} = výstřední
extreme {adj} = krajní
extreme {adj} = extrémní
extremismo {sb} = 
extremista {adj} = extrémista
extremista {sb} = extrémista
extremistic {adj} = 
extremitate {sb} = extrémita
extremitate {sb} = končetina
extremitate {sb} = okraj
extremo {sb} = extrém
extricabile {adj} = 
extricar {vb} = 
extrication {sb} = 
extrinsec {sb} = vnější
extrorse {adj} = 
extroversion {sb} = 
extroverter {vb} = projevovat se
extrovertite {adj} = extrovertní
extrovertito {sb} = extrovert
extruder {vb} = 
extrusion {sb} = 
exuberante {adj} = bohatý
exuberante {adj} = bujný
exuberante {adj} = hojný
exuberantia {sb} = hojnost
exuberar {vb} = oplývat
exulcerar {vb} = 
exulceration {sb} = 
exulcerative {adj} = 
exultante {adj} = 
exultar {vb} = jásat
exultar {vb} = radovat se
exultar {vb} = plesat
exultation {sb} = jásot
exuvias {sb pl} = 
exuviation {sb} = 
exvoto {sb} = 
eye-liner {sb} = 
eyra {sb} = 
Ezekiel {sb npr} = 
Ezra {sb npr} = 
Ezra {sb npr} = 
fa {sb} = 
faba {sb} = fazole
faba {sb} = bob
fabianismo {sb} = 
fabismo {sb} = 
fabliau {sb} = 
fabrica {sb} = továrna
fabricabile {adj} = 
fabricante {sb} = výrobce
fabricar {vb} = vyrábět
fabricar {vb} = vyrobit
fabricar {vb} = obrábět kov
fabrication {sb} = 
fabricato {sb} = 
fabula {sb} = zápletka
fabula {sb} = bajka
fabular {vb} = 
fabulario {sb} = 
fabulista {sb} = 
fabulose {adj} = báječný
fabulositate {sb} = 
face {sb} = značka
face {sb} = pochodeň
facer {vb} = udělat
facer {vb} = vytáčet
facer {vb} = dělat
facer {vb} = jednat
facer {vb} = poskytnout
facete {adj} = vtipný
facetia {sb} = vtip
facetia {sb} = žert
facetia {sb} = bonmot
facetiose {adj} = vtipný
facetiose {adj} = duchaplný
faciada {sb} = zevnějšek
faciada {sb} = fasáda
facial {adj} = lícní
facial {adj} = obličejový
facibile {adj} = realizovatelný
facibilitate {sb} = 
facie {sb} = tvář
facie {sb} = líc
facietta {sb} = fazeta
facietta {sb} = ploška
faciettar {vb} = fazetovat
facile {adj} = snadný
facile {adj} = lehký
facilitar {vb} = zjednodušit
facilitar {vb} = usnadnit
facilitate {sb} = snadný
facilitate {sb} = zařízení
facilitate {sb} = ulehčení
facilitation {sb} = 
facitor {sb} = muž činu
facitor {sb} = činitel
facsimile {sb} = faksimile
facsimile {sb} = napodobenina
facticie {adj} = napodobený
faction {sb} = způsobení
faction {sb} = stranickost
faction {sb} = vytváření
faction {sb} = frakce
faction {sb} = dělání
factionario {sb} = 
factiose {adj} = 
factitive {adj} = 
factitivo {sb} = 
facto {sb} = skutečnost
facto {sb} = čin
factor {sb} = činitel
factor {sb} = faktor
factoria {sb} = zastupitelstvo
factorial {adj} = 
factorial {sb} = 
factoring {sb} = 
factorisar {vb} = 
factorisation {sb} = 
factotum {sb} = 
factual {adj} = 
factualitate {sb} = 
factura {sb} = zpracování
factura {sb} = faktura
facturar {vb} = fakturovat
facturation {sb} = 
facturista {sb} = 
facula {sb} = pochodeň
facular {adj} = 
facultate {sb} = schopnost
facultate {sb} = schopný
facultate {sb} = fakulta
facultative {adj} = možný
facultative {adj} = dobrovolný
facultative {adj} = nepovinný
facunde {adj} = 
facundia {sb} = 
fading {sb} = 
fado {sb} = 
fagiforme {adj} = 
fago {sb} = býk
fago {sb} = buk
fagopyro {sb} = 
fagottar {vb} = 
fagottista {sb} = 
fagotto {sb} = fagot
Fahrenheit {sb npr} = 
faience {sb} = 
faisan {sb} = bažant
faisaneria {sb} = 
faisanero {sb} = 
fait accompli {sb} = 
fakir {sb} = 
fakirismo {sb} = 
Falange {sb } = 
falangismo {sb} = 
falangista {adj} = 
falangista {sb} = 
falcar {vb} = sklízet
falcar {vb} = sekat
falcar {vb} = sekat kosou
falcar {vb} = kosit
falcaria {sb} = 
falcata {sb} = seč
falcata {sb} = obvaz
falcate {adj} = 
falcator {sb} = sekáč (trávy)
falcator {sb} = žací stroj
falcator {sb} = žnec
falcatura {sb} = 
falce {sb} = srp
falce {sb} = kosa
falcetto {sb} = 
falcibractee {adj} = 
falcifere {adj} = 
falcifolie {adj} = 
falciforme {adj} = 
falcipetale {adj} = 
falcon {sb} = sokol
falcon {sb} = jestřáb
falconar {vb} = 
falconeria {sb} = 
falconero {sb} = 
falconetto {sb} = 
falconides {sb pl} = 
falconiforme {sb} = 
faldistorio {sb} = 
Falia {sb npr} = 
fallace {adj} = klamný
fallace {adj} = lstivý
fallacia {sb} = blud
fallacia {sb} = klam
fallacia {sb} = omyl
faller {vb} = udělat chybu
faller {vb} = zkolabovat
faller {vb} = selhat
faller {vb} = neuspět
faller {vb} = propadnout
faller {vb} = padnout
fallia {sb} = zamítnutí
fallia {sb} = zlom
fallibile {adj} = klamný
fallibile {adj} = mylný
fallibile {adj} = omylný
fallibilitate {sb} = 
fallimento {sb} = selhání
fallimento {sb} = úpadek
fallimento {sb} = bankrot
fallito {sb} = krach
Fallopio {sb npr} = 
fall-out {sb} = 
falsar {vb} = zkroutit
falsario {sb} = 
falsator {sb} = 
false {adj} = náhražkový
false {adj} = falešně
false {adj} = falešný
false {adj} = pokrytecký
false {adj} = nepravdivý
false {adj} = nesprávny
false {adj} = podvodník
falsetto {sb} = 
falsificabile {adj} = 
falsificar {vb} = vyvrátit
falsificar {vb} = falsifikovat
falsificar {vb} = falšovat
falsificar {vb} = falzifikovat
falsification {sb} = falzifikace
falsification {sb} = padělání
falsificator {sb} = 
falsitate {sb} = lež
falso {sb} = falešný
falta {sb} = chyba
falta {sb} = faul
falta {sb} = nedostatek
fama {sb} = sláva
fama {sb} = fáma
fama {sb} = pověst
fame {sb} = hladomor
fame {sb} = hlad
fame {sb} = hladovění
famelic {adj} = vyhladovělý
famelic {adj} = hladový
familia {sb} = domácnost
familia {sb} = rodina
familial {adj} = 
familiar {adj} = známý
familiar {adj} = familiární
familiar {adj} = rodinný
familiar {sb} = známý
familiar {sb} = familiární
familiar {sb} = rodinný
familiarisar {vb} = obeznámit
familiarisation {sb} = 
familiaritate {sb} = důvěrnost
famose {adj} = slavný
famose {adj} = pověstný
fan {sb} = 
fanal {sb} = svítilna
fanal {sb} = světlo majáku
fanal {sb} = maják
fanatic {adj} = fanatický
fanatico {sb} = fanatik
fanatisar {vb} = 
fanatisation {sb} = 
fanatismo {sb} = fanatismus
fandango {sb} = 
fanfar {sb} = tuš
fanfar {sb} = fanfára
fanfaron {sb} = chvastoun
fanfaronada {sb} = 
fanfaronar {vb} = chvástat se
fanfaronar {vb} = naparovat
fango {sb} = bahno
fango {sb} = bláto
fango {sb} = kal
fangose {adj} = zablácený
fangose {adj} = blátivý
fangositate {sb} = 
fangotherapia {sb} = 
fano {sb} = 
fanon {sb} = 
farad {sb} = 
Faraday {sb npr} = 
faradic {adj} = 
faradisar {vb} = 
faradisation {sb} = 
faradismo {sb} = 
farandole {sb} = 
farce {sb} = skřivan
farce {sb} = sekaná
farce {sb} = žert
farce {sb} = fraška
farcir {vb} = 
farcitura {sb} = 
fardar {vb} = vykreslit
fardator {sb} = 
fardello {sb} = břemeno
fardo {sb} = balík
fardo {sb} = břemeno
fardo {sb} = líčidlo
fardo {sb} = ranec
farina {sb} = mouka
farinacee {adj} = 
farinar {vb} = 
farinero {sb} = 
fariniera {sb} = 
farinose {adj} = 
farragine {sb} = 
farraginose {adj} = 
farsa {sb} = legrace
farsa {sb} = fraška
farsa {sb} = komedie
farsal {adj} = 
farsar {vb} = šprýmovat
farsator {sb} = šprýmař
farsista {sb} = 
fasce {sb} = svazek
fasce {sb} = otýpka
fascia {sb} = 
fasciate {adj} = 
fasciation {sb} = 
fascicular {adj} = 
fasciculate {adj} = 
fasciculation {sb} = 
fasciculo {sb} = obal (na listiny)
fascina {sb} = 
fascinante {adj} = fascinující
fascinar {vb} = fascinovat
fascinar {vb} = okouzlit
fascinata {sb} = 
fascination {sb} = okouzlení
fascinator {sb} = 
fascinator {sb} = 
fascino {sb} = kouzlo
fascino {sb} = půvab
fascismo {sb} = fašismus
fascista {adj} = fašista
fascista {adj} = fašistický
fascista {sb} = fašista
fascista {sb} = fašistický
fascistic {adj} = 
fascistoide {adj} = 
fashion {sb} = zvyk
fashion {sb} = móda
fashionable {adj} = slušivý
fashionable {adj} = uhlazený
fastidiar {vb} = 
fastidiose {adj} = 
fastidiositate {sb} = 
fastigiate {adj} = 
fastigio {sb} = 
fasto {sb} = nádhera
fasto {sb} = okázalost
fasto {sb} = pompa
fastose {adj} = okázalý
fastuose {adj} = 
fastuositate {sb} = 
fatal {adj} = fatální
fatal {adj} = osudový
fatalismo {sb} = 
fatalista {sb} = 
fatalista {adj} = 
fatalistic {adj} = 
fatalitate {sb} = osudovost
fatamorgana {sb} = 
fathom {sb} = sáh
fatidic {adj} = 
fatiga {sb} = únava
fatigabile {adj} = 
fatigabilitate {sb} = 
fatigante {adj} = únavně
fatigante {adj} = skličující
fatigante {adj} = únavný
fatigar {vb} = unavovat
fatigate {adj} = znavený
fatigate {adj} = unavený
fato {sb} = osud
fatsia {sb} = 
fatue {adj} = hloupý
fatue {adj} = bláhový
fatue {adj} = namyšlený
fatuitate {sb} = 
fauna {sb} = fauna
faunal {adj} = 
faunesc {adj} = 
faunic {adj} = 
faunistic {adj} = 
faunistica {sb} = 
fauno {sb} = 
faustian {adj} = 
fauteuil {sb} = křeslo
fauteuil {sb} = fotel
fauvismo {sb} = 
fauvista {adj} = 
fauvista {sb} = 
favismo {sb} = 
favo {sb} = medová plástev
favor {sb} = laskavost
favor {sb} = přízeň
favorabile {adj} = příznivý
favorar {vb} = upřednostňovat
favorir {vb} = upředňostňovat
favorir {vb} = favorizovat
favorita {sb} = favoritka
favorite {adj} = oblíbený
favorite {adj} = nejmilejší
favoritismo {sb} = protekcionářství
favorito {sb} = favorit
favose {adj} = 
fax {sb} = 
faxar {vb} = 
febre {sb} = horečka
febricitante {adj} = 
febricitar {vb} = 
febrifuge {adj} = 
febrifugo {sb} = 
febril {adj} = horečnatý
febril {adj} = hektický
febrilitate {sb} = 
februario {sb} = únor
fecal {adj} = fekální
fece {sb} = sedlina
fece {sb} = kal
fecula {sb} = škrob jedlý
fecular {vb} = 
feculente {adj} = zakalená
feculentia {sb} = 
feculeria {sb} = 
feculose {adj} = škrobový
fecundabile {adj} = 
fecundabilitate {sb} = 
fecundar {vb} = 
fecundation {sb} = 
fecundator {sb} = 
fecunde {adj} = úrodný
fecunde {adj} = orný
fecunditate {sb} = 
fede {adj} = škaredý
fede {adj} = ošklivý
federal {adj} = federální
federalismo {sb} = 
federalista {adj} = 
federalista {sb} = 
federalistic {adj} = 
federar {vb} = spojit
federar {vb} = federalizovat
federate {adj} = spojený
federation {sb} = federace
federative {adj} = 
feditate {sb} = ošklivost
fee {sb} = víla
feedback {sb} = 
feeria {sb} = pohádková země
feeric {adj} = pohádkový
feldmarechal {sb} = 
feldspat {sb} = 
feldspatic {adj} = 
felibre {sb} = 
felice {adj} = šťastný
felice {adj} = kapradina
felice {adj} = rád
felicitar {vb} = blahopřát
felicitate {sb} = štěstí
felicitation {sb} = blahopřání
felides {sb pl} = 
felin {adj} = kočkovitý
felin {adj} = kočkovitá šelma
felinitate {sb} = 
felino {sb} = 
fellah {sb} = 
fellatio {sb} = 
felle {sb} = 
felon {adj} = 
felon {sb} = 
felonia {sb} = 
feltrate {adj} = 
feltration {sb} = 
feltrero {sb} = 
feltro {sb} = plsť
feluca {sb} = 
felucca {sb} = 
femic {adj} = 
femina {sb} = žena
feminin {adj} = ženský
femininitate {sb} = ženství
femininitate {sb} = ženskost
feminino {sb} = 
feminisar {vb} = 
feminisation {sb} = 
feminismo {sb} = 
feminista {adj} = 
feminista {sb} = 
feministic {adj} = 
femoral {adj} = 
femore {sb} = stehenní kost
femore {sb} = stehno
fenar {vb} = sušit seno
fenation {sb} = 
fenator {sb} = 
fenestra {sb} = okno
fenestrar {vb} = 
fenestrate {adj} = 
fenil {sb} = 
fennec {sb} = 
feno {sb} = seno
fenuculo {sb} = fenikl
fenugreco {sb} = 
fer {adj} = hrdý
fer {adj} = pyšný
ferace {adj} = 
feracitate {sb} = 
Ferdinando {sb npr} = 
feretro {sb} = truhla
feretro {sb} = rakev
feria {sb} = veletrh
feria {sb} = den odpočinku
ferial {adj} = dovolená
feriante {sb} = rekreant
feriar {vb} = slavit
feriar {vb} = být na dovolené
feriate {sb} = společná dovolená
ferimento {sb} = ubližování
ferir {vb} = tlouci
ferir {vb} = zranit
ferir {vb} = kovat
ferir {vb} = ranit
ferita {sb} = rána
feritate {sb} = hrdost
ferma {sb} = statek
ferma {sb} = farma
fermata {sb} = 
fermentabile {adj} = 
fermentar {vb} = kvasit
fermentation {sb} = kvašení
fermentative {adj} = 
fermento {sb} = kvasinka
fermento {sb} = kvas
fermero {sb} = zemědělec
fermero {sb} = farmář
fermi {sb} = 
fermion {sb} = 
fermium {sb} = 
feroce {adj} = zběsilý
feroce {adj} = urputný
feroce {adj} = divoký
feroce {adj} = krutý
ferocitate {sb} = zuřivost
ferralia {sb} = staré železo
ferraliero {sb} = 
ferramento {sb} = 
ferrar {vb} = okovat
ferrato {sb} = 
ferrator {sb} = kovář
ferratura {sb} = 
ferredoxina {sb} = 
ferree {adj} = 
ferreria {sb} = kovárna
ferrero {sb} = kovář
ferric {adj} = 
ferricyanido {sb} = 
ferrifere {adj} = 
ferrite {sb} = 
ferritic {adj} = 
ferritina {sb} = 
ferro {sb} = železo
ferrocyanido {sb} = 
ferrodoxina {sb} = 
ferroelectric {adj} = 
ferroelectricitate {sb} = 
ferrochromo {sb} = 
ferroina {sb} = 
ferromagnetic {adj} = 
ferromagnetismo {sb} = 
ferromanganese {sb} = 
ferrophosphoro {sb} = 
ferroproteina {sb} = 
ferrose {adj} = 
ferrosilicium {sb} = 
ferrotypia {sb} = 
ferrovia {sb} = železnice
ferroviari {adj} = železniční
ferroviario {sb} = železničář
ferrugine {sb} = mříž
ferrugine {sb} = rez
ferrugine {sb} = rošt
ferruginose {adj} = rezavý
ferruginositate {sb} = 
ferry-boat {sb} = trajektový člun
ferry-boat {sb} = převozní loď
fertile {adj} = úrodný
fertile {adj} = plodný
fertilisabile {adj} = 
fertilisante {sb} = hnojivo
fertilisante {adj} = hnojivo
fertilisar {vb} = zúrodnit
fertilisar {vb} = oplodnit
fertilisation {sb} = 
fertilitate {sb} = plodnost
ferula {sb} = 
fervente {adj} = 
ferventia {sb} = 
ferver {vb} = vařit
ferver {vb} = vřít
fervide {adj} = 
fervor {sb} = zápal
fervor {sb} = vřelost
fervor {sb} = vášeň
fescennin {adj} = 
festa {sb} = slavnost
festa {sb} = svátek
festa {sb} = sváteční
festa {sb} = večírek
festa {sb} = oslava
festar {vb} = oslavovat
festear {vb} = 
festeator {sb} = 
festinar {vb} = 
festino {sb} = hostina
festino {sb} = hody
festival {sb} = festival
festive {adj} = slavnostní
festive {adj} = radostný
festivitate {sb} = slavnost
festivitate {sb} = veselí
festivitate {sb} = hýření
feston {sb} = girlanda
feston {sb} = feston
festonar {vb} = korunoval
festuca {sb} = 
feta {sb} = 
fetal {adj} = 
fetar {vb} = 
fetation {sb} = 
feticida {adj} = 
feticida {sb} = 
feticidio {sb} = 
fetide {adj} = smradlavý
fetide {adj} = páchnoucí
fetidessa {sb} = zápach
fetiditate {sb} = 
fetiche {sb} = fetiš
fetichismo {sb} = 
fetichista {sb} = 
fetichista {adj} = 
fetichistic {adj} = 
feto {sb} = zárodek
feto {sb} = plod
fetor {sb} = puch
feudal {adj} = feudální
feudal {adj} = feudál
feudalisar {vb} = 
feudalisation {sb} = 
feudalismo {sb} = feudalismus
feudalista {sb} = 
feudalitate {sb} = 
feudatario {sb} = 
feudista {sb} = 
feudo {sb} = feudální statek
feudo {sb} = léno
feuilleton {sb} = 
fez {sb} = 
Fez {sb npr} = 
fi {interj} = 
Fiacre {sb npr} = fiakr
fiasco {sb} = fiasko
fiat {sb} = 
fibra {sb} = vlákno
fibra {sb} = nit
fibrilla {sb} = 
fibrillar {adj} = 
fibrillar {vb} = 
fibrillation {sb} = 
fibrillose {adj} = 
fibrina {sb} = 
fibrinogeno {sb} = 
fibrinolyse {sb} = 
fibrinolysis {sb} = 
fibrinose {adj} = 
fibroblasto {sb} = 
fibrocartilagine {sb} = 
fibroina {sb} = 
fibroma {sb} = 
fibromatose {sb} = 
fibromatosis {sb} = 
fibromyalgia {sb} = 
fibrosarcoma {sb} = 
fibroscopia {sb} = 
fibroscopic {adj} = 
fibroscopio {sb} = 
fibrose {adj} = 
fibrose {sb} = 
fibrosis {sb} = 
fibrositate {sb} = 
fibrositis {sb} = 
fibula {sb} = sponka
fibula {sb} = spona
fibula {sb} = lýtková kost
fibula {sb} = přezka
ficaria {sb} = 
ficato {sb} = játra
ficedula {sb} = 
ficifolie {adj} = 
fico {sb} = fík
fico {sb} = obr
ficoide {adj} = 
ficticie {adj} = smyšlený
fiction {sb} = smyšlenka
fiction {sb} = výmysl
fiction {sb} = fikce
fictional {adj} = 
fictionalisar {vb} = 
fictionalitate {sb} = 
fictive {adj} = fiktivní
ficus {sb} = 
fidantia {sb} = závazek
fidantia {sb} = zásnuby
fidantia {sb} = zasnoubení
fidantia {sb} = slib
fidantia {sb} = důvěra
fidantiamento {sb} = 
fidantiar {vb} = zasnoubit
fidantiato {sb} = snoubenec
fidantiato {sb} = ženich
fide {sb} = víra
fideicommissari {adj} = 
fideicommissario {sb} = poručník
fideicommisse {adj} = 
fideicommisso {sb} = 
fideicommitter {vb} = 
fideismo {sb} = 
fideista {adj} = 
fideista {sb} = 
fidejussion {sb} = 
fidejussor {sb} = 
fidejussori {adj} = 
fidel {adj} = věrný
fidel {sb} = věrný
fidelitate {sb} = věrnost
fidelitate {sb} = důvěryhodnost
fider {vb} = svěřit někomu něco
fider {vb} = věřit
fiducia {sb} = důvěra
fiducial {adj} = 
fiduciari {adj} = 
fifty-fifty {adv } = 
figer {vb} = zatlouct (hřebík)
figer {vb} = tah
figer {vb} = probodnout
figer {vb} = napíchnout
figura {sb} = tvar
figura {sb} = soška
figura {sb} = silueta
figura {sb} = figura
figura {sb} = postava
figurabile {adj} = 
figurabilitate {sb} = 
figural {adj} = 
figurante {sb} = 
figurar {vb} = 
figurate {adj} = 
figuration {sb} = 
figurative {adj} = obrazný
figurativitate {sb} = 
figurina {sb} = soška
figurina {sb} = loutka
figurismo {sb} = 
figurista {sb} = 
fiche {sb} = 
fichiero {sb} = fíkovník
fichu {sb} = 
fila {sb} = soubor
fila {sb} = šik
fila {sb} = řada
filabile {adj} = 
filago {sb} = 
filamento {sb} = vlákno
filamento {sb} = provaz
filamentose {adj} = 
filanda {sb} = 
filandera {sb} = 
filanderia {sb} = 
filandero {sb} = 
filar {vb} = příst
filaria {sb} = 
filariasis {sb} = 
filator {sb} = 
filatorio {sb} = kolovrat
filatura {sb} = předení
file {sb} = 
filet {sb} = filé
filettar {vb} = 
filetto {sb} = závit
filia {sb} = dcera
filial {adj} = filiálka
filial {adj} = pobočka
filial {sb} = filiálka
filial {sb} = pobočka
filiar {vb} = adoptovat
filiastra {sb} = nevlastní dcera
filiastro {sb} = nevlastní syn
filiation {sb} = afilace
filibusteria {sb} = 
filibustero {sb} = 
filical {adj} = 
filicaule {adj} = 
filice {sb} = kapradina
filice {sb} = kapradí
filicifolie {adj} = 
filiciforme {adj} = 
filiera {sb} = 
filifolie {adj} = 
filiforme {adj} = 
filigrana {sb} = filigrán
filigranar {vb} = 
filio {sb} = syn
filiola {sb} = 
filiolo {sb} = kmotřenec
filipendula {sb} = 
filipendule {adj} = 
film {sb} = film
filmabile {adj} = 
filmar {vb} = filmovat
filmation {sb} = 
filmic {adj} = 
filmographia {sb} = 
filmographic {adj} = 
filmographo {sb} = 
filmologia {sb} = 
filmologic {adj} = 
filmotheca {sb} = 
filo {sb} = vlákno
filo {sb} = soubor
filo {sb} = drát
filo {sb} = nit
filo {sb} = příze
filoguidate {adj} = 
filon {sb} = strouha
filon {sb} = žíla (rudy)
filopluma {sb} = 
filovirus {sb} = 
filtrabile {adj} = 
filtrabilitate {sb} = 
filtrar {vb} = filtrovat
filtrar {vb} = kmen
filtration {sb} = 
filtrato {sb} = 
filtrator {sb} = 
filtro {sb} = filtr
filtropressa {sb} = 
fimbria {sb} = třáseň
fimbriar {vb} = 
fimbriate {adj} = 
fimbriation {sb} = 
fin {adj} = účel
fin {adj} = jemný ...
fin {adj} = cíl
fin {adj} = konec
fin {adj} = jasný
fin {adj} = rafinovaný
fin {sb} = účel
fin {sb} = jemný ...
fin {sb} = cíl
fin {sb} = konec
fin {sb} = jasný
fin {sb} = rafinovaný
final {sb} = konečný
final {sb} = finální
final {sb} = finále
final {sb} = poslední
final {adj} = konečný
final {adj} = finální
final {adj} = finále
final {adj} = poslední
finalisar {vb} = 
finalisation {sb} = 
finalismo {sb} = 
finalista {adj} = finalista
finalista {sb} = finalista
finalistic {adj} = 
finalitate {sb} = 
financero {sb} = 
financia {sb} = finance
financiamento {sb} = 
financiar {vb} = financovat
financiari {adj} = finanční
financiation {sb} = 
financiator {sb} = 
finder {vb} = štěrbina
finder {vb} = štípat
finder {vb} = rozdělit
findimento {sb} = 
finditor {sb} = 
finditura {sb} = 
finessa {sb} = jemnost
finessa {sb} = finesa
finessa {sb} = důvtip
finger {vb} = vymyslet (příběh)
finger {vb} = fingovat
finger {vb} = předstírat
finger {vb} = přetvařovat se
fingibile {adj} = 
fingimento {sb} = výplod
fingimento {sb} = smyšlenka
fingimento {sb} = vymyšlenost
fingitor {sb} = 
finibile {adj} = 
finir {vb} = ukončit
finir {vb} = dokončit
finir {vb} = končit
finish {sb} = 
finissime {adj} = 
finitate {sb} = 
finite {adj} = skončený
finite {adj} = hotový
finite {adj} = konečný
finition {sb} = 
finitor {sb} = 
finitude {sb} = 
finlandese {adj} = 
finlandese {sb} = 
Finlandia {sb npr } = Finsko
finlandisar {vb} = 
finlandisation {sb} = 
finnese {adj} = finská
finnese {sb} = finská
finno {sb} = Fin
finno-ugrian {adj} = 
finno-ugriano {sb} = 
finta {sb} = finta
fintar {vb} = klamat
fintar {vb} = fingovat
fiord {sb} = fjord
fioritura {sb} = 
firewall {sb} = 
firma {sb} = firma
firma {sb} = podpis
firmamento {sb} = 
firmar {vb} = tvořit
firme {adj} = firma
firme {adj} = povný
firme {adj} = pevný
firmessa {sb} = 
firn {sb} = 
fiscal {adj} = berní
fiscal {adj} = daňový
fiscal {adj} = finanční
fiscal {adj} = fiskální
fiscal {sb} = berní
fiscal {sb} = daňový
fiscal {sb} = finanční
fiscal {sb} = fiskální
fiscalisar {vb} = 
fiscalisation {sb} = 
fiscalitate {sb} = 
fisco {sb} = státní pokladna
fisco {sb} = příjem (vntřní)
fisco {sb} = pokladna
fishburger {sb} = 
fish-eye {sb} = 
fisse {adj} = rozpadlý
fissibile {adj} = 
fissifolie {adj} = 
fissile {adj} = 
fissilitate {sb} = 
fission {sb} = štěpení
fission {sb} = rozštěpení
fission {sb} = rozkol
fissipare {adj} = 
fissiparitate {sb} = 
fissipede {adj} = 
fissipetale {adj} = 
fissirostros {sb pl} = 
fissura {sb} = štěrbina
fissura {sb} = trhlína
fissura {sb} = trhlina
fissura {sb} = slot
fissura {sb} = rozšpět
fissura {sb} = rozpad
fissura {sb} = prasklina (kůže)
fissural {adj} = 
fissurar {vb} = 
fissuration {sb} = 
fistula {sb} = 
fistular {adj} = 
fistulation {sb} = 
fistulina {sb} = 
fistulose {adj} = 
fitis {sb} = 
fitness {sb} = 
fixabile {adj} = 
fixa-cravata {sb} = 
fixar {vb} = upevit
fixar {vb} = upevnit
fixar {vb} = ustanovit
fixar {vb} = upnout
fixar {vb} = připevnit
fixar {vb} = opravit
fixation {sb} = znehybnění
fixation {sb} = zpevnění
fixation {sb} = fixace
fixative {adj} = 
fixativo {sb} = 
fixator {sb} = 
fixe {adj} = stabilní
fixe {adj} = těsný
fixe {adj} = fixní
fixe {adj} = nastavený
fixe {adj} = pevný
fixismo {sb} = 
fixista {sb} = 
fixitate {sb} = 
fjeld {sb} = 
flabellar {vb} = fénovat
flabellate {adj} = 
flabellation {sb} = 
flabellifere {adj} = 
flabelliforme {adj} = 
flabello {sb} = vějíř
flabello {sb} = fanoušek
flaccide {adj} = zplihlý
flaccide {adj} = ochablý
flacciditate {sb} = 
flacon {sb} = flakon
flacon {sb} = lahvička
flagellante {sb} = 
flagellantismo {sb} = 
flagellantista {adj} = 
flagellar {vb} = bičovat
flagellate {adj} = 
flagellation {sb} = bičování
flagellation {sb} = mrskání
flagellato {sb} = 
flagellator {sb} = 
flagellifere {adj} = 
flagelliflor {adj} = 
flagelliforme {adj} = 
flagello {sb} = bič
flagello {sb} = metla
flagello {sb} = pomlázka
flageolet {sb} = 
flagrante {adj} = zjevný
flagrante {adj} = zřejmý
flagrante {adj} = flagrantní
flagrante {adj} = do očí bijící
flagrante {adj} = očividný
flagrante {adj} = nehorázný
flagrante {adj} = planoucí
flagrantia {sb} = 
flagrar {vb} = hořet
flagrar {vb} = planout
flagrar {vb} = plápolat
flair {sb} = nadaný
flairar {vb} = 
flambar {vb} = 
flamboyant {adj } = 
flamenco {sb} = 
flaminge {adj} = vlámský
flamingisar {vb} = 
flamingisation {sb} = 
flamingo {sb} = Vlám
flamingo {sb} = plameňák
flamma {sb} = plamen
flamma {sb} = požár
flammabile {adj} = hořlavý
flammabilitate {sb} = 
flammante {adj} = zářivý
flammar {vb} = zářit
flammar {vb} = hořet
flammar {vb} = plát
flammee {adj} = 
flammetta {sb} = 
flammifero {sb} = zápalka
flan {sb} = 
flanar {vb} = toulat se
flanar {vb} = lelkovat
flanar {vb} = flákat se
flanar {vb} = procházka
flanator {sb} = 
flancar {vb} = lemovat
flanco {sb} = slabina
flanco {sb} = bok
Flandra {sb npr} = 
flanella {sb} = flanel
flangia {sb} = 
flaon {sb} = piškot
flar {vb} = foukat
flasco {sb} = láhev
flasco {sb} = džbán
flash {sb} = svítilna
flash {sb} = blesk fotoaparátu
flash-back {sb} = 
flato {sb} = závan
flato {sb} = nadýmání
flattar {vb} = lichotit
flattar {vb} = pochlebovat
flattator {sb} = 
flatteria {sb} = pochlebování
flatteria {sb} = poklonkování
flatulente {adj} = 
flatulentia {sb} = nadýmání
flatulentia {sb} = plynatost
flatuose {adj} = 
flatuositate {sb} = 
flauta {sb} = flétna
flauta {sb} = příčná flétna
flautar {vb} = 
flautista {sb} = flétnista
flave {adj} = světlovlasý
flave {adj} = blond
flave {adj} = plavý
flavescente {adj} = 
flavina {sb} = 
flavipede {adj} = 
flavipunctate {adj} = 
flavoproteina {sb} = 
flebile {adj} = 
flecter {vb} = ohýbat
flecter {vb} = ohnout
flecha {sb} = šipka
flecha {sb} = hodinová ručička
flecha {sb} = rafička
flecha {sb} = ručička hodinek
flechar {vb} = 
flechator {sb} = 
flechetta {sb} = šipka hrací
flechiera {sb} = toulec
fleur de lis {sb} = 
flexibile {adj} = flexibilní
flexibile {adj} = pružný
flexibile {adj} = ohebný
flexibile {adj} = ohýbatelný
flexibilisar {vb} = 
flexibilitate {sb} = ohebnost
flexibilitate {sb} = pružnost
flexion {sb} = ohyb
flexion {sb} = ohýbání
flexional {adj} = 
flexo {sb} = kabel
flexo {sb} = připojovací šňůra
flexographia {sb} = 
flexographic {adj} = 
flexor {adj} = 
flexor {sb} = 
flexuose {adj} = 
flexuositate {sb} = 
flexura {sb} = 
flicflac {sb} = 
flight-recorder {sb} = 
flint {sb} = 
flint-glass {sb} = 
flip-flop {sb} = 
flippar {vb} = 
flipper {sb} = 
flirt {sb} = 
flirtar {vb} = koketovat
flirtar {vb} = flirtovat
flirtation {sb} = 
floccate {adj} = 
flocco {sb} = vločka
flocco {sb} = střapec
flocco {sb} = chomáč
floccose {sb} = vločkovitý
floccular {vb} = 
flocculation {sb} = 
floppy {sb} = 
flor {sb} = květ
flor {sb} = květina
flora {sb} = flóra
Flora {sb npr} = flóra
floral {adj} = květinový
florar {vb} = 
floration {sb} = 
floreal {sb} = 
Florentia {sb npr} = 
florentin {adj} = 
florentino {sb} = 
florer {vb} = vzkvétat
florer {vb} = kvést
florer {vb} = kvésti
floreria {sb} = květinářství
florescentia {sb} = 
florescer {vb} = kvést
florescer {vb} = rozkvést
floretta {sb} = 
florettista {sb} = 
floretto {sb} = 
floribunde {adj} = 
floribunditate {sb} = 
floricole {adj} = 
floricultor {sb} = 
floricultura {sb} = 
Florida {sb npr} = 
floride {adj} = květnatý
floriditate {sb} = 
floriera {sb} = 
florifere {adj} = 
florilegio {sb} = 
florimento {sb} = 
florino {sb} = 
florista {sb} = květinář
floristic {adj} = 
floristica {sb} = 
floritura {sb} = vytrubování
floritura {sb} = fanfára
floron {sb} = 
flosculo {sb} = 
flosculose {adj} = 
flossa {sb} = 
flotar {vb} = 
flotation {sb} = 
flotta {sb} = loďstvo
flotta {sb} = flotila
flottabile {adj} = 
flottabilitate {sb} = 
flottante {adj} = vodní
flottante {adj} = na vodě
flottar {vb} = vznášet se
flottar {vb} = vlát
flottar {vb} = plout
flottation {sb} = 
flottator {sb} = plovák
flottilia {sb} = 
flucto {sb} = proud
fluctuante {adj} = 
fluctuar {vb} = kolísat
fluctuar {vb} = fluktuovat
fluctuar {vb} = kolébat se
fluctuation {sb} = vlnění
fluctuation {sb} = fluktuace
fluente {adj} = plynulý
fluentia {sb} = plynulost
fluer {vb} = téct
fluer {vb} = téci
fluide {adj} = tekutý
fluidica {sb} = 
fluidificabile {adj} = 
fluidificar {vb} = 
fluidification {sb} = 
fluiditate {sb} = 
fluido {sb} = tekutina
fluor {sb} = 
fluorar {vb} = 
fluorate {adj} = 
fluoresceina {sb} = 
fluorescente {adj} = světélkující
fluorescente {adj} = fluorescentní
fluorescentia {sb} = 
fluorescer {vb} = 
fluorescopia {sb} = 
fluorescopio {sb} = 
fluoric {adj} = 
fluorifere {adj} = 
fluorimetria {sb} = 
fluorimetric {adj} = 
fluorimetro {sb} = 
fluorina {sb} = 
fluorisar {vb} = 
fluorisation {sb} = 
fluorite {sb} = 
fluoroscopia {sb} = 
fluoroscopic {adj} = 
fluoroscopio {sb} = 
fluorose {sb} = 
fluorosis {sb} = 
fluoruro {sb} = fluorid
flush {sb} = 
flute {sb} = 
fluvial {adj} = 
fluviatile {adj} = 
fluviation {sb} = 
fluvio {sb} = tok
fluvio {sb} = řeka
fluvio {sb} = proud
fluvioglacial {adj} = 
fluvioglaciari {adj} = 
fluviologia {sb} = 
fluviologic {adj} = 
fluviometria {sb} = 
fluviometric {adj} = 
fluviometro {sb} = 
fluviomorphologia {sb} = 
fluxion {sb} = 
fluxo {sb} = tok
fluxo {sb} = záplava
fluxo {sb} = příliv
fluxometro {sb} = 
foc {sb} = lodní plachta
focage {sb} = 
focal {adj} = centrální
focalisar {vb} = zaostřit
focalisation {sb} = 
focar {sb} = domácnost
focar {sb} = krb
foco {sb} = táborák
foco {sb} = ohniště
foco {sb} = ohnisko
foco {sb} = oheň
foco {sb} = požár
focometria {sb} = 
focometric {adj} = 
focometro {sb} = 
focose {adj} = 
focositate {sb} = 
foder {vb} = vyhrabávat
foder {vb} = těžit
foder {vb} = hrabat
foder {vb} = kopat
foder {vb} = ponořit se
foderar {vb} = šatit
foderatura {sb} = 
fodero {sb} = futro
fodero {sb} = podšívka
föhn {sb} = 
fochero {sb} = topič
fochero {sb} = topič na lodi či lokomotivě
foliacee {adj} = 
foliage {sb} = olistění
foliar {adj} = listovat
foliar {vb} = listovat
foliate {adj} = listnatý
foliation {sb} = 
folic {adj} = 
folio {sb} = fólie
folio {sb} = list
folio {sb} = folie
foliolo {sb} = 
foliose {adj} = 
folklore {sb} = folklór
folkloric {adj} = 
folklorista {sb} = 
folkloristic {adj} = 
folle {adj} = šílený
folle {adj} = vyšinutý
folle {adj} = blázen
folle {adj} = měch
folle {adj} = bláznivý
folle {sb} = šílený
folle {sb} = vyšinutý
folle {sb} = blázen
folle {sb} = měch
folle {sb} = bláznivý
follero {sb} = 
follia {sb} = šílenství
follia {sb} = bláznivost
follia {sb} = posedlost
follia {sb} = nepříčetnost
follia {sb} = pošetilost
follicular {adj} = 
folliculina {sb} = 
folliculitis {sb} = 
folliculo {sb} = sklípek
folliculose {adj} = 
follo {sb} = 
fomentar {vb} = rozruch
fomentari {adj} = 
fomentation {sb} = nahřívání
fomentator {sb} = pohrabáč
fomento {sb} = 
fomite {sb} = zápalná látka
fomite {sb} = troud
fondant {sb} = 
fondue {sb} = 
fontal {adj} = 
fontana {sb} = kašna
fontana {sb} = fontána
fontanari {adj} = 
fontanella {sb} = 
fontanero {sb} = 
fonte {sb} = zdroj
fonte {sb} = jarní
fonte {sb} = pramen
fonte {sb} = písmo
football {sb} = fotbal
footballero {sb} = fotbalista
footballista {sb} = 
forage {sb} = 
foraminate {adj} = 
foramine {sb} = díra
foramine {sb} = perforace
foramine {sb} = otvor
foraminiferos {sb pl} = 
foraminose {adj} = proděravělý
foranee {adj} = 
forar {vb} = vrtat
forar {vb} = vrtat díru
foras {adv} = venku
foras {adv} = mimo
foras {adv} = pryč
foras {prep} = venku
foras {prep} = mimo
foras {prep} = pryč
forastero {sb} = 
forate {adj} = 
forator {sb} = vrtačka
forator {sb} = vrták
foratura {sb} = 
forcipe {sb} = kleště (porodní)
forcipe {sb} = lékařské kleště
forense {adj} = soudní
forense {adj} = soudní dvůr
forense {adj} = forenzní
forestal {adj} = 
forestar {vb} = 
foreste {sb} = les
foresteria {sb} = 
forestero {sb} = lesník
forfait {sb} = 
forfeit {sb} = ztratit
forficula {sb} = škvor
forgia {sb} = kovářská dílna
forgia {sb} = kovárna
forgiabile {adj} = 
forgiabilitate {sb} = 
forgiar {vb} = kovat
forgiator {sb} = 
forgiatura {sb} = 
forint {sb} = 
foris {adv} = venku
foris {prep} = venku
forma {sb} = tvar
forma {sb} = forma
forma {sb} = obsazení
formabile {adj} = 
formal {adj} = formální
formaldehyde {sb} = 
formalina {sb} = 
formalisar {vb} = 
formalisation {sb} = 
formalismo {sb} = 
formalista {adj} = 
formalista {sb} = 
formalistic {adj} = 
formalitate {sb} = formalita
formar {vb} = vytvářet
formar {vb} = vyučovat
formar {vb} = vytvořit
formar {vb} = formovat
formation {sb} = útvar
formation {sb} = struktura
formation {sb} = školení
formation {sb} = formace
formative {adj} = utvářející
formative {adj} = vytvářející
formative {adj} = formativní
formato {sb} = formát
formator {sb} = 
formattar {vb} = 
formiato {sb} = 
formic {adj} = 
formica {sb} = mravenec
formica {sb} = mravenec
formica-leon {sb} = 
formicamento {sb} = mravenčení
formicamento {sb} = hemžení
formicamento {sb} = brnění
formicante {adj} = 
formicar {vb} = mravenčit
formicar {vb} = brnět
formicario {sb} = 
formication {sb} = 
formicida {sb} = 
formicivore {adj} = 
formidabile {adj} = hrozný
formidabile {adj} = ohromný
formidabile {adj} = obdivuhodný
formidabilitate {sb} = 
formichero {sb} = 
formol {sb} = 
formula {sb} = vzorec
formular {vb} = formulovat
formular {vb} = póza
formulario {sb} = blanket
formulario {sb} = formulář
formulation {sb} = 
fornace {sb} = tavící pec
fornace {sb} = ohniště
fornibile {adj} = 
fornicar {vb} = 
fornication {sb} = 
fornicator {sb} = 
fornicatori {adj} = 
fornimento {sb} = 
fornir {vb} = vybavit
fornir {vb} = dodávat
fornir {vb} = poskytovat
fornir {vb} = poskytnout
fornitor {sb} = živnostník
fornitor {sb} = dodavatel
fornitura {sb} = 
foro {sb} = shromáždění
foro {sb} = tržiště
foro {sb} = forum
foro {sb} = náměstí
forometria {sb} = 
forometric {adj} = 
forometro {sb} = 
foronomia {sb} = 
forrage {sb} = krmivo
forrage {sb} = krmě
forrage {sb} = píce
forragiar {vb} = krmit
forragiator {sb} = 
forsan {adv} = snad
forsan {adv} = možná
forsythia {sb} = 
fortalessa {sb} = pevnost
forte {adv} = silná stránka
forte {adv} = silný
forte {adv} = silně
forte {adv} = pevný
forte {sb} = silná stránka
forte {sb} = silný
forte {sb} = silně
forte {sb} = pevný
forte {adj} = silná stránka
forte {adj} = silný
forte {adj} = silně
forte {adj} = pevný
forte {sb} = silná stránka
forte {sb} = silný
forte {sb} = silně
forte {sb} = pevný
forte-piano {sb} = 
fortia {sb} = síla
fortia {sb} = moc
fortia {sb} = pevnost
fortiamento {sb} = 
fortiar {vb} = donutit
fortiar {vb} = nutit
fortiar {vb} = otevřít dveře
fortiar {vb} = přinutit
fortiate {adj} = 
fortiato {sb} = vězeň
fortiato {sb} = trestanec
fortiator {sb} = 
fortificabile {adj} = 
fortificante {sb} = posilující
fortificar {vb} = opevnit
fortificar {vb} = posílit
fortification {sb} = opevnění
fortino {sb} = malá pevnost
fortissimo {adv} = 
fortitude {sb} = zmužilost
fortuite {sb} = náhodný
fortuite {sb} = nahodilý
fortuna {sb} = štěstí
fortuna {sb} = štěstěna
fortuna {sb} = majetek
fortunate {adj} = šťastný
fossa {sb} = stoka
fossa {sb} = hrob
fossa {sb} = jáma
fossa {sb} = díra
fossa {sb} = příkop
fossar {vb} = vykopat
fossato {sb} = hradní příkop
fossato {sb} = příkop
fossetta {sb} = důlek
fossile {adj} = zkamenělý
fossile {adj} = fosilní
fossile {adj} = fosilie
fossile {sb} = zkamenělý
fossile {sb} = fosilní
fossile {sb} = fosilie
fossilifere {sb} = 
fossilisar {vb} = 
fossilisation {sb} = 
fossor {sb} = hrobník
fossori {adj} = 
foulard {sb} = 
fovea {sb} = 
fox-terrier {sb} = 
foxtrott {sb} = 
foyer {sb} = foyer
foyer {sb} = předsálí
frac {sb} = 
fracassar {vb} = rozdrtit
fracassar {vb} = roztříštit
fracassar {vb} = roztřískat
fracasso {sb} = třesk
fracasso {sb} = hřmot
fracasso {sb} = krach
fracasso {sb} = rachot
fracassura {sb} = 
fractal {sb} = 
fraction {sb} = zlomek
fraction {sb} = částka
fraction {sb} = část
fractionabile {adj} = 
fractional {adj} = 
fractionamento {sb} = 
fractionar {vb} = 
fractionari {adj} = 
fractura {sb} = zlomenina
fracturar {vb} = zlomit
fraga {sb} = jahoda
fragaria {sb} = 
fragero {sb} = 
fraget {sb} = 
fragiero {sb} = jahodová plantáž
fragifere {adj} = 
fragile {adj} = slabý
fragile {adj} = křehký
fragilisar {vb} = 
fragilisation {sb} = 
fragilitate {sb} = křehkost
fragmentar {vb} = rozštěpit
fragmentar {vb} = rozkouskovat
fragmentari {adj} = útržkovitý
fragmentation {sb} = roztříštěnost
fragmento {sb} = zlomek
fragmento {sb} = tříska
fragmento {sb} = útržek
fragmento {sb} = šrot
fragmento {sb} = úlomek
fragmento {sb} = fragment
fragmento {sb} = kousíček
fragmento {sb} = dílek
fragmento {sb} = odštěpek
fragrante {adj} = vonný
fragrante {adj} = voňavý
fragrantia {sb} = vůně
fragrantissime {adj} = 
fragrar {vb} = vonět (po jahodách)
fragrar {vb} = vonět
frambese {sb} = malina
frambesia {sb} = 
frambesiero {sb} = malinovník
franc {adj} = volný
franc {adj} = svobodný
franc {adj} = upřimný
franc {adj} = čestný
franc {adj} = poctivý
franc {adj} = přímý
franc {adj} = otevřený
franc {sb} = volný
franc {sb} = svobodný
franc {sb} = upřimný
franc {sb} = čestný
franc {sb} = poctivý
franc {sb} = přímý
franc {sb} = otevřený
francar {vb} = 
francatura {sb} = 
francese {sb} = Francouzka
francese {sb} = Francouz
francese {sb} = francouzský
francese {adj} = Francouzka
francese {adj} = Francouz
francese {adj} = francouzský
francesismo {sb} = 
Francia {sb npr} = Francie
francic {adj} = 
francic {sb} = 
francisar {vb} = 
francisation {sb} = 
francisca {sb} = 
Francisca {sb npr} = 
franciscan {adj} = 
franciscano {sb} = 
Francisco {sb npr} = 
francitate {sb} = 
francium {sb} = 
francmason {sb} = zednář
francmason {sb} = svobodný zednář
francmasoneria {sb} = zednářství
francmasonic {adj} = 
franco {adv} = frank
franco-belge {adj} = 
franco-canadian {adj} = 
franco-german {adj} = 
franco-italian {adj} = 
francolin {sb} = 
Franconia {sb npr} = 
franconian {adj} = 
franconiano {sb} = 
francophile {adj} = 
francophilia {sb} = 
francophilo {sb} = 
francophobe {adj} = 
francophobia {sb} = 
francophobo {sb} = 
francophone {adj} = 
francophonia {sb} = 
francophono {sb} = 
franger {vb} = pokazit
franger {vb} = rozbít
frangeundas {sb} = 
frangia {sb} = lem
frangia {sb} = hrozen
frangiar {vb} = 
frangiate {adj} = 
frangiatura {sb} = 
frangibile {adj} = rozbitný
frangibilitate {sb} = 
frangiero {sb} = 
frangula {sb} = 
franchitia {sb} = svoboda
franchitia {sb} = upřímnost
franchitia {sb} = franšíza
frankfurter {sb} = 
fraternal {adj} = bratrský
fraterne {adj} = bratrský
fraternisar {vb} = bratřit se
fraternisation {sb} = 
fraternitate {sb} = bratrství
fratrastro {sb} = nevlastní bratr
fratre {sb} = mnich
fratre {sb} = bratr
fratricida {adj} = 
fratricida {sb} = 
fratricidal {adj} = 
fratricidio {sb} = bratrovražda
fraudar {vb} = podvést
fraudar {vb} = podvádět
fraudator {sb} = podvodník
fraude {sb} = klam
fraude {sb} = podvod
fraude {sb} = podvodný
fraudulente {adj} = podvodný
fraudulentia {sb} = 
fraxinella {sb} = 
fraxineto {sb} = 
fraxino {sb} = jasan
Frederico {sb npr} = 
free-lance {adj } = 
free-lance {sb} = 
freesia {sb} = 
freezer {sb} = 
fregar {vb} = 
fregata {sb} = 
fregola {sb} = 
fregolo {sb} = 
Freinet {sb npr} = 
fremer {vb} = zachvět
fremer {vb} = třást se
fremer {vb} = zachvění
fremer {vb} = klábosení
fremer {vb} = burácet
fremer {vb} = chvět se
fremito {sb} = vzrušení
fremito {sb} = zachvění
fremito {sb} = burácení
frenabile {adj} = 
frenage {sb} = 
frenar {vb} = brzdit
frenator {sb} = 
freno {sb} = uzda
freno {sb} = brzda
freno {sb} = omezení
frenulo {sb} = 
freon {sb} = 
frequentabile {adj} = 
frequentar {vb} = často navštívit
frequentar {vb} = navštěvovat (pravidelně)
frequentar {vb} = pravidelně konat
frequentar {vb} = pravidelně navštěvovat
frequentate {adj} = frekventovaný
frequentation {sb} = 
frequentative {adj} = 
frequentativo {sb} = 
frequentator {sb} = 
frequente {adj} = frekventant
frequente {adj} = častý
frequentemente {adv} = běžně
frequentia {sb} = frekvence
frequentia {sb} = četnost
frequential {adj} = 
frequentimetro {sb} = 
fresa {sb} = 
fresar {vb} = 
fresator {sb} = 
fresatrice {sb} = 
fresatura {sb} = 
fresc {adj} = chladný
fresc {adj} = čerstvý
fresco {sb} = freska
frescor {sb} = čerstvost
freschista {sb} = 
fretamento {sb} = 
fretar {vb} = 
fretator {sb} = 
frete {sb} = náklad
freudian {adj} = 
freudiano {sb} = 
freudismo {sb} = 
friabile {adj} = 
friabilitate {sb} = 
friar {vb} = 
fricamento {sb} = tření
fricar {vb} = třít
fricassar {vb} = 
fricassear {vb} = 
fricassee {sb} = 
fricativa {sb} = 
fricative {adj} = 
friction {sb} = tření
friction {sb} = hádky
frictional {adj} = 
frictionar {vb} = třít
frictionar {vb} = odřít
friger {vb} = smažit
friger {vb} = fritovat
friger {vb} = péct
frigidar {vb} = chladit
frigidarium {sb} = 
frigide {adj} = studený
frigide {adj} = frigidní
frigide {adj} = chladný
frigiditate {sb} = 
frigido {sb} = chlad
frigitoria {sb} = pánev
frigor {sb} = zima
frigor {sb} = studený
frigor {sb} = chlad
frigoria {sb} = 
frigorifere {adj} = 
frigorific {adj} = 
frigorificar {vb} = chladit
frigorigene {adj} = 
frimario {sb} = 
fringilla {sb} = 
fringillides {sb pl} = 
frir {vb} = smažit
frir {vb} = péct
frir {vb} = potěr
frisbee {sb} = 
Frisia {sb npr} = 
frisismo {sb} = 
frisista {sb} = 
friso {sb} = 
frison {adj} = 
frison {sb} = 
frite {adj} = 
fritillaria {sb} = 
fritoria {sb} = 
fritura {sb} = hravost
frivole {adj} = frivolní
frivole {adj} = nevázaný
frivolitate {sb} = lehkomyslnost
Fröbel {sb npr} = 
fronda {sb} = 
fronde {sb} = 
frondifere {adj} = 
frondose {adj} = 
frontal {adj} = čelní
frontal {sb} = čelní
fronte {sb} = čelo
fronte {sb} = přední
frontiera {sb} = hranice
frontiera {sb} = okraj
frontispicio {sb} = titulní strana
frontispicio {sb} = přední strana
frontogenese {sb} = 
frontogenesis {sb} = 
fronton {sb} = štít
fronton {sb} = ozdobný štít
frontonasal {adj} = 
frottis {sb} = povlak
fructar {vb} = plodit
fructeria {sb} = 
fructero {sb} = zelinář
fructero {sb} = ovocnář
fructicultor {sb} = 
fructicultura {sb} = 
fructidor {sb} = 
fructiero {sb} = 
fructifere {adj} = 
fructificar {vb} = 
fructification {sb} = 
fructivore {adj} = 
fructivoro {sb} = 
fructo {sb} = ovocný
fructo {sb} = ovoce
fructosa {sb} = 
fructuose {adj} = ovocný
fructuose {adj} = plodný
fructuositate {sb} = 
fruer {vb} = požívat
frugal {adj} = skromný
frugal {adj} = šetrný
frugalitate {sb} = 
frugifere {adj} = 
frugilego {sb} = 
frugivore {adj} = 
frugivoro {sb} = 
fruibile {adj} = 
fruibilitate {sb} = 
fruition {sb} = naplnění
fruition {sb} = požitek
fruitor {sb} = 
frullania {sb} = 
frumentaceas {sb pl} = 
frumentacee {adj} = 
frumentari {adj} = 
frumento {sb} = pšenice
frustanee {adj} = 
frustrar {vb} = zmařit
frustrar {vb} = frustrovat
frustration {sb} = frustrace
frustratori {adj} = 
frustulo {sb} = 
frutescente {adj} = 
frutice {sb} = 
fuco {sb} = žabinec
fuegian {adj} = 
fuegiano {sb} = 
fuga {sb} = únik
fuga {sb} = útěk
fugace {adj} = prchavý
fugacitate {sb} = 
fugato {adj} = 
fugir {vb} = utéct
fugir {vb} = zmizet
fugir {vb} = utíkat
fugir {vb} = uprchnout
fugir {vb} = prchat
fugita {sb} = únik
fugita {sb} = útěk
fugitive {adj} = únikový
fugitive {adj} = prchající
fugitivo {sb} = útěkář
fugitivo {sb} = utečenec
fugitivo {sb} = uprchlík
fugitor {sb} = 
fuchsia {sb} = fuksie
fuchsina {sb} = 
fuchsite {sb} = 
fuina {sb} = 
fulcro {sb} = vidlice
fulcro {sb} = opěrný bod
fulgente {adj} = 
fulger {vb} = třpytit se
fulger {vb} = blýskat se
fulgide {adj} = 
fulgiditate {sb} = lesk
fulgor {sb} = záře
fulgural {adj} = 
fulgurante {adj} = 
fulgurar {vb} = blikat
fulguration {sb} = 
fulgure {sb} = záblesk
fulgure {sb} = blesk
fulgurite {sb} = 
fulgurose {adj} = 
fulica {sb} = 
fuligine {sb} = saze
fuliginose {adj} = sazový
fuliginose {adj} = sazovitý
fuliginositate {sb} = 
fullar {vb} = lisovat
fullar {vb} = drtit
fullar {vb} = plnit
fullator {sb} = 
fullatorio {sb} = 
fullatura {sb} = 
fulmaro {sb} = 
fulmicoton {sb} = 
fulminante {adj} = třasklavý
fulminar {vb} = blýskat
fulmination {sb} = 
fulminato {sb} = 
fulminator {sb} = 
fulminatori {adj} = 
fulmine {sb} = blesk
fulminee {adj} = blesk
fulminic {adj} = 
fulve {adj} = 
fulvicaule {adj} = 
fumabile {adj} = 
fumar {vb} = kouř
fumar {vb} = dýmat
fumar {vb} = kouřit
fumarato {sb} = 
fumaria {sb} = 
fumaric {adj} = 
fumarola {sb} = 
fumarolic {adj} = 
fumate {adj} = uzený
fumator {sb} = kuřák
fumeria {sb} = 
fumifuge {adj} = 
fumigar {vb} = vykuřovat
fumigar {vb} = udit
fumigar {vb} = zatápět
fumigation {sb} = 
fumigator {sb} = 
fumigatori {adj} = 
fumigene {adj} = 
fumigeno {sb} = 
fumista {sb} = kamnář
fumisteria {sb} = 
fumivore {adj} = 
fumivoro {sb} = 
fumo {sb} = dým
fumo {sb} = kouř
fumose {adj} = zakouřený
fumositate {sb} = 
fumoterra {sb} = 
fun {sb} = lano
funambulesc {adj} = 
funambulo {sb} = provazochodec
function {sb} = funkce
functional {adj} = funkční
functionalismo {sb} = 
functionalista {adj} = 
functionalista {sb} = 
functionalitate {sb} = 
functionamento {sb} = fungování
functionar {vb} = splachovat
functionar {vb} = fungovat
functionar {vb} = jít
functionar {vb} = působit
functionario {sb} = funkcionář
funda {sb} = prak
fundamental {adj} = základní
fundamental {adj} = fundamentální
fundamentalismo {sb} = 
fundamentalista {adj} = 
fundamentalista {sb} = 
fundamento {sb} = základ
fundamento {sb} = nadace
fundamento {sb} = fundament
fundamento {sb} = podstata
fundar {vb} = zakládat
fundar {vb} = zahájit
fundar {vb} = založit
fundar {vb} = střílet prakem
fundate {adj} = fundovaný
fundate {adj} = odborný
fundation {sb} = nadací
fundation {sb} = fond
fundator {sb} = zakladatel
funder {vb} = slévat
funder {vb} = vybuchnout
funder {vb} = tavit
funder {vb} = lít
funder {vb} = odlitek
funderia {sb} = slévárna
funditor {sb} = 
fundo {sb} = základ
fundo {sb} = zázemí
fundo {sb} = fundament
fundo {sb} = fond
fundo {sb} = pozadí
funebre {adj} = pohřební
funeral {adj} = 
funerales {sb pl} = pohřeb
funerari {adj} = 
funere {sb} = 
funero {sb} = 
funeste {adj} = neblahý
funger {vb} = provádět
fungia {sb} = 
fungibile {adj} = 
fungibilitate {sb} = 
fungic {adj} = 
fungicida {adj} = 
fungicida {sb} = 
fungicultor {sb} = 
fungicultura {sb} = 
fungiforme {adj} = 
fungivore {adj} = 
fungivoro {sb} = 
fungo {sb} = houba
fungo {sb} = muchomůrka
fungo {sb} = hřib
fungoide {adj} = 
fungologia {sb} = 
fungologista {sb} = 
fungologo {sb} = 
fungose {adj} = 
fungositate {sb} = 
funicular {adj} = lanovka
funicular {adj} = lanový
funicular {sb} = lanovka
funicular {sb} = lanový
funiculo {sb} = šňůra
funiforme {adj} = 
fur {sb} = zloděj
furar {vb} = ukrást
furar {vb} = krást
furbir {vb} = utírat
furbir {vb} = cídit
furbir {vb} = čistit
furbitor {sb} = 
furca {sb} = vidle
furca {sb} = šibenice
furca {sb} = vidlička
furca {sb} = rozbočení
furcar {vb} = 
furcata {sb} = 
furcate {adj} = 
furer {vb} = zuřit
furer {vb} = být šílený
furetto {sb} = fretka
furfuracee {adj} = 
furfure {sb} = lupy
furfurol {sb} = 
furfurose {sb} = 
furgon {sb} = služební vůz
furgon {sb} = nákladní vůz
furchetta {sb} = vidlička
furchettata {sb} = 
furia {sb} = zuřivost
furia {sb} = zběsilost
furiar {vb} = 
furibunde {adj} = hrozný
furiose {adj} = zuřivý
furiositate {sb} = 
furnata {sb} = várka
furnero {sb} = pekař
furno {sb} = trouba
furno {sb} = pec
furor {sb} = zuřivost
furor {sb} = vztek
furtive {adj} = zlodějský
furtive {adj} = tajný
furtive {adj} = mazaný
furtive {adj} = kradmý
furto {sb} = zlodějna
furto {sb} = loupež
furto {sb} = krádež
furunculo {sb} = vřídek
furunculose {adj} = 
furunculose {sb} = 
furunculosis {sb} = 
furunculoso {sb} = 
fusario {sb} = 
fusc {adj} = 
fusciflor {adj} = 
fuscina {sb} = 
fuselage {sb} = trup
fuselar {vb} = 
fuselate {sb} = 
fusero {sb} = 
fusibile {adj} = el. pojistka
fusibile {adj} = pojistka
fusibile {adj} = rozpustný
fusibile {sb} = el. pojistka
fusibile {sb} = pojistka
fusibile {sb} = rozpustný
fusibilitate {sb} = 
fusiforme {sb} = 
fusil {sb} = střelná zbraň
fusil {sb} = puška
fusilada {sb} = 
fusilar {vb} = střílet
fusilero {sb} = 
fusion {sb} = tání
fusion {sb} = tavení
fusion {sb} = fúze
fusionar {vb} = 
fusionismo {sb} = 
fusionista {adj} = 
fusionista {sb} = 
fusionistic {adj} = 
fuso {sb} = vřeteno
fuso {sb} = cívka
fuso {sb} = člunek
fusta {sb} = 
fustanella {sb} = 
fustaniero {sb} = 
fustanio {sb} = 
fuste {sb} = sklad
fuste {sb} = topůrko
fuste {sb} = tyč
fuste {sb} = kyj
fuste {sb} = držadlo
fuste {sb} = obušek
fustigar {vb} = bičovat
fustigar {vb} = mlátit
fustigar {vb} = bít
fustigation {sb} = výprask
fustigation {sb} = mlácení
fustigator {sb} = 
futile {adj} = bezvýznamný
futilitate {sb} = 
futuer {vb} = 
futur {adj} = budoucí
futura {sb} = 
futurismo {sb} = 
futurista {adj} = 
futurista {sb} = 
futuristic {adj} = 
futuro {sb} = budoucnost
futurologia {sb} = 
futurologic {adj} = 
futurologista {sb} = 
futurologo {sb} = 
gabardina {sb} = kaftan
gabarra {sb} = člunek
gabarra {sb} = nákladní člun
gabarra {sb} = bárka
gabarrage {sb} = 
gabarrero {sb} = 
gabbro {sb} = 
gabella {sb} = 
gabion {sb} = 
gabionada {sb} = 
Gabon {sb npr} = 
gabonese {sb} = 
gabonese {adj} = 
Gabriel {sb npr} = 
gadget {sb} = 
gadgetophile {adj} = 
gadgetophilo {sb} = 
gado {sb} = treska
gadolinite {sb} = 
gadolinium {sb} = 
gaelic {adj} = 
gaelico {sb} = 
gaffa {sb} = 
gaffe {sb} = 
gag {sb} = 
gagate {sb} = 
gagea {sb} = 
gai {adj} = veselý
gai {adj} = gay
gai {adj} = radostný
gaio {sb} = sojka
gaitate {sb} = veselí
gaitate {sb} = veselost
gal {sb} = 
gala {sb} = slavnostní oblečení
gala {sb} = sváteční vystrojení
gala {sb} = gala
galactic {adj} = 
galacticolor {adj} = 
galactite {sb} = 
galactometro {sb} = 
galactophage {adj} = 
galactophore {adj} = 
galactorrhea {sb} = 
galactosa {sb} = 
galactotherapia {sb} = 
galante {adj} = zdvořilý
galantear {vb} = 
galanteria {sb} = 
galantho {sb} = 
galantina {sb} = 
galata {sb} = 
Galatia {sb npr} = 
galatic {adj} = 
galaxia {sb} = galaxie
galbano {sb} = 
galbula {sb} = 
galea {sb} = galeje
galeassa {sb} = 
galena {sb} = 
galenic {adj} = 
galenismo {sb} = 
galenista {adj} = 
galenista {sb} = 
galeocerdo {sb} = 
galeon {sb} = galéra
galeopitheco {sb} = 
galeopsis {sb} = 
galeota {sb} = 
galera {sb} = lodní kuchyně
galeria {sb} = galerie
galeriano {sb} = 
Galicia {sb npr} = 
galician {adj} = 
galiciano {sb} = 
Galilea {sb npr} = 
galilee {adj} = 
galileian {adj} = 
galileiano {sb} = 
galileo {sb} = 
galimatias {sb pl} = zmatek
galimatias {sb pl} = nepořádek
galinsoga {sb} = 
galio {sb} = 
galla {sb} = 
Gallecia {sb npr} = 
gallecian {adj} = 
galleciano {sb} = 
galleco {sb} = 
gallego {sb} = 
Galles {sb npr} = Wales
gallese {adj} = velšský
gallese {adj} = Walesan
gallese {sb} = velšský
gallese {sb} = Walesan
galletto {sb} = slepička
galletto {sb} = kuře
Gallia {sb npr} = 
galliarda {sb} = 
galliarde {adj} = smělý
galliarde {adj} = švarný
galliarde {adj} = čilý
galliarde {adj} = rázný
galliardia {sb} = 
galliardo {sb} = 
gallic {adj} = 
gallican {adj} = 
gallicanismo {sb} = 
gallicano {sb} = 
gallicisar {vb} = 
gallicisation {sb} = 
gallicismo {sb} = 
gallico {sb} = 
gallina {sb} = slepice
gallinaceas {sb pl} = 
gallinacee {adj} = 
gallinero {sb} = 
gallinetta {sb} = 
gallinicultura {sb} = 
galliniera {sb} = slepičárna
galliniera {sb} = kurník
gallinula {sb} = 
gallium {sb} = 
gallo {sb} = kohout
galloitalic {adj} = 
gallomane {adj} = 
gallomania {sb} = 
gallomaniac {adj} = 
gallomaniaco {sb} = 
gallomano {sb} = 
gallon {sb} = galon
gallophile {adj} = 
gallophilia {sb} = 
gallophilo {sb} = 
gallophobe {adj} = 
gallophobia {sb} = 
gallophobo {sb} = 
galloroman {adj} = 
galloromano {sb} = 
galocha {sb} = 
galon {sb} = stuha
galon {sb} = tkaloun
galon {sb} = cop
galon {sb} = galón
galon {sb} = galon
galon {sb} = lemovka
galonar {vb} = splétat
galonate {adj} = 
galonero {sb} = 
galopada {sb} = 
galopante {adj} = 
galopar {vb} = cválat
galopator {sb} = 
galopino {sb} = 
galopo {sb} = cval
galvanic {adj} = 
galvanisar {vb} = galvanizovat
galvanisar {vb} = podnítit
galvanisate {adj} = 
galvanisation {sb} = 
galvanisator {sb} = 
galvanismo {sb} = 
galvanocaustic {adj} = 
galvanocaustica {sb} = 
galvanocauterio {sb} = 
galvanographia {sb} = 
galvanographic {adj} = 
galvanochirurgia {sb} = 
galvanochromia {sb} = 
galvanomagnetic {adj} = 
galvanomagnetismo {sb} = 
galvanometria {sb} = 
galvanometric {adj} = 
galvanometro {sb} = 
galvanoplastia {sb} = 
galvanoplastic {adj} = 
galvanoplastica {sb} = 
galvanoscopic {adj} = 
galvanoscopio {sb} = 
galvanostegia {sb} = 
galvanotherapia {sb} = 
galvanotropismo {sb} = 
galvanotypia {sb} = 
gamba {sb} = noha
gambada {sb} = kotrmelec
gambadar {vb} = skotačit
gambadar {vb} = metat kotrmelce
gambetta {sb} = 
Gambia {sb npr} = 
gambian {adj} = 
gambiano {sb} = 
gambiera {sb} = kamaše
gambito {sb} = 
gambon {sb} = šunka
gambusia {sb} = 
gamelan {sb} = 
gamella {sb} = 
gameta {sb} = 
gametocyto {sb} = 
gametogamia {sb} = 
gametogenese {sb} = 
gametogenesis {sb} = 
gametophytic {adj} = 
gametophyto {sb} = 
gamia {sb} = 
gamic {adj} = 
gamma {sb} = stupnice
gamma {sb} = škála
gamma-active {adj} = 
gammaglobulina {sb} = 
gammate {adj} = 
gammatherapia {sb} = 
gamogenetic {adj} = 
gamomania {sb} = 
gamopetale {adj} = 
gamosepale {adj} = 
gamotropismo {sb} = 
gang {sb} = 
ganga {sb} = 
Gange {sb npr} = 
gangetic {adj} = 
gangliforme {adj} = 
ganglioma {sb} = 
ganglion {sb} = uzlina
ganglionar {adj} = 
ganglionitis {sb} = 
gangrena {sb} = snět
gangrena {sb} = gangréna
gangrenar {vb} = 
gangrenose {adj} = 
gangster {sb} = gangster
gangsterismo {sb} = 
ganiabile {adj} = 
gania-pan {sb} = 
ganiar {vb} = vydělat
ganiar {vb} = vyhrát
ganiar {vb} = skórovat
ganiar {vb} = získat
ganiar {vb} = zvítězit
ganiator {sb} = vítěz
ganiator {sb} = výherce
ganio {sb} = výhra
ganio {sb} = zisk
ganoderma {sb} = 
ganoides {sb pl} = 
Ganymedes {sb npr} = 
garage {sb} = garáž
garagista {sb} = 
garancia {sb} = 
garante {sb} = sponzor
garante {sb} = ručitel
garantia {sb} = záruka
garantir {vb} = zaručit
garantir {vb} = záručit
garantir {vb} = ručit
garba {sb} = 
garbo {sb} = 
gardenia {sb} = 
garden-party {sb} = 
gargantuesc {adj} = 
gargarisar se {vb} = 
gargarismo {sb} = 
gargola {sb} = 
garibaldian {vb} = 
garibaldiano {sb} = 
garnison {sb} = 
garrettiera {sb} = podvazek
garretto {sb} = holeň
garrotar {vb} = 
garrote {sb} = 
garrulada {sb} = 
garrular {vb} = žvanit
garrular {vb} = klábosit
garrular {vb} = klábosení
garrulator {sb} = 
garrule {adj} = 
garrulitate {sb} = 
garrulo {sb} = 
garson {sb} = hoch
garson {sb} = chlapec
garzetta {sb} = 
gas {sb} = plyn
gascon {sb} = 
gascon {adj} = 
Gasconia {sb npr} = 
gasifere {adj} = 
gasificar {vb} = 
gasification {sb} = 
gasificator {sb} = 
gasiforme {adj} = 
gasista {sb} = 
gasoducto {sb} = plynovod
gasogene {adj} = 
gasogeno {sb} = 
gasoil {sb} = 
gasoleo {sb} = 
gasolina {sb} = benzín
gasometro {sb} = 
gasose {adj} = 
gasterosteo {sb} = 
gastralgia {sb} = 
gastralgic {adj} = 
gastrectomia {sb} = 
gastric {adj} = žaludeční
gastrina {sb} = 
gastritis {sb} = zánět žaludeční sliznice
gastritis {sb} = gastritida
gastro {sb} = žaludek
gastro {sb} = břicho
gastrocele {sb} = 
gastroenteric {adj} = 
gastroenteritis {sb} = 
gastroenterologia {sb} = 
gastroenterologista {sb} = 
gastroenterologo {sb} = 
gastrointestinal {adj} = 
gastrologia {sb} = 
gastrologic {adj} = 
gastrologista {sb} = 
gastrologo {sb} = 
gastromania {sb} = 
gastronome {adj} = 
gastronomia {sb} = 
gastronomic {adj} = gastronomický
gastronomic {adj} = potravinářský
gastronomo {sb} = labužník
gastronomo {sb} = gurmán
gastrophylle {adj} = 
gastropode {adj} = 
gastropodo {sb} = 
gastrorrhagia {sb} = 
gastroscopia {sb} = 
gastroscopic {adj} = 
gastroscopio {sb} = 
gastrotomia {sb} = 
gastrula {sb} = 
gastrulation {sb} = 
gâteau {sb} = 
gauder {vb} = těšit se
gauder {vb} = radovat
gaudibile {adj} = 
gaudimento {sb} = požitek
gaudinia {sb} = 
gaudio {sb} = veselí
gaudio {sb} = radost
gaudiose {adj} = rozradostněný
gauditor {sb} = 
gaufrage {sb} = 
gaufrar {vb} = 
gaufratura {sb} = 
gaucho {sb} = 
gaullismo {sb} = 
gaullista {sb} = 
gaullista {sb} = 
gaura {sb} = 
gauss {sb} = 
Gauss {sb npr} = 
gaussian {adj} = 
gavia {sb} = 
gavial {sb} = 
gavotte {sb} = 
gaza {sb} = gáza
gazella {sb} = gazela
gazetta {sb} = 
gazettero {sb} = 
gazon {sb} = trávník
gecko {sb} = 
Gedeon {sb npr} = 
gehenna {sb} = 
Geiger {sb npr} = 
geisha {sb} = 
gel {sb} = 
gelar {vb} = zmrznout
gelar {vb} = zmrazit
gelar {vb} = mrazit
gelateria {sb} = 
gelatero {sb} = 
gelatina {sb} = želatina
gelatiniforme {adj} = 
gelatinisar {vb} = 
gelatinisation {sb} = 
gelatinose {adj} = 
gelato {sb} = zmrzlina
gelatura {sb} = mráz
gelatura {sb} = omrzlina
geldrese {adj} = 
Geldria {sb npr} = 
gelea {sb} = sulc
gelea {sb} = želé
gelea {sb} = huspenina
gelide {adj} = 
geliditate {sb} = 
gelificar {vb} = 
gelification {sb} = 
gelignite {sb} = 
gelo {sb} = mráz
gelo {sb} = noční mráz
gemellar {adj} = 
gemellipara {sb} = 
gemellipare {adj} = 
gemer {vb} = úpět
gemer {vb} = sténat
gemer {vb} = kňučet
gemer {vb} = naříkat
gemimento {sb} = kňourání
geminar {vb} = 
geminate {adj} = 
gemination {sb} = 
geminato {sb} = 
gemine {adj} = blíženec
gemine {adj} = dvojčenský
gemine {adj} = dvojnásobný
gemine {adj} = napůl spojený
geminiflor {adj} = 
geminifolie {adj} = 
gemino {sb} = dvojče
gemito {sb} = sténání
gemito {sb} = sten
gemito {sb} = úpění
gemito {sb} = zasténání
gemito {sb} = kňučení
gemito {sb} = nářek
gemma {sb} = drahokam
gemma {sb} = klenot
gemmar {vb} = vyšperkovat
gemmate {adj} = 
gemmation {sb} = 
gemmifere {adj} = 
gemmipare {adj} = 
gemmiparitate {sb} = 
gemmologia {sb} = 
gemmologic {adj} = 
gemmologista {sb} = 
gemmula {sb} = 
gen {sb} = 
gena {sb} = tvář
gena {sb} = líc
genal {adj} = 
gendarme {sb} = 
gendarmeria {sb} = 
genealogia {sb} = genealogie
genealogic {adj} = 
genealogista {sb} = 
genealogo {sb} = 
genecologia {sb} = 
genecologic {adj} = 
generabile {adj} = 
general {adj} = všeobecný
general {adj} = generál
general {adj} = generální
general {adj} = obecný
general {sb} = všeobecný
general {sb} = generál
general {sb} = generální
general {sb} = obecný
generalato {sb} = 
generalisabile {adj} = 
generalisar {vb} = zevšeobecnit
generalisar {vb} = zevšeobecňovat
generalisation {sb} = zobecnění
generalisator {sb} = 
generalissimo {sb} = 
generalitate {sb} = 
generalmente {adv} = všeobecně
generalmente {adv} = celkově
generalmente {adv} = obvykle
generalmente {adv} = obecně
generar {vb} = vytvářet
generar {vb} = generovat
generation {sb} = generace
generational {adj} = 
generative {adj} = 
generator {sb} = generátor
generator {adj} = generátor
generatrice {sb} = 
genere {sb} = druh
genere {sb} = rod
genere {sb} = pohlaví
generic {adj} = generický
generic {adj} = druhový
generic {adj} = rodový
genero {sb} = 
generose {adj} = velkorysý
generose {adj} = štědrý
generose {adj} = urozený
generositate {sb} = velkorysost
generositate {sb} = štědrost
genese {sb} = 
genesiac {adj} = 
genesis {sb} = genesis
genethliac {adj} = 
genetic {adj} = genetický
genetica {sb} = genetika
geneticista {sb} = 
genetista {sb} = 
genetta {sb} = 
Geneva {sb npr} = 
genevese {adj} = 
genevese {sb} = 
genial {adj} = 
genialitate {sb} = 
genic {adj} = 
genicular {vb} = klečet
geniculate {adj} = 
geniculation {sb} = 
geniculiera {sb} = 
geniculo {sb} = koleno
genio {sb} = génius
genista {sb} = janovec
genistic {adj} = 
genital {adj} = 
genitales {sb pl} = genitálie
genitales {sb pl} = pohlavní orgány
genite {adj} = zrozený
genitival {adj} = 
genitive {adj} = v druhém pádě
genitivo {sb} = genitiv
genitivo {sb} = přivlastňovací pád
genitor {sb} = výrobce
genitor {sb} = rodič
genitor {sb} = předek
genito-urinari {adj} = 
genitura {sb} = 
genocidal {adj} = 
genocidio {sb} = 
genocopia {sb} = 
genoma {sb} = 
genosoma {sb} = 
genotypic {adj} = 
genotypo {sb} = 
Genova {sb npr} = 
genovese {adj} = 
genovese {sb} = 
Genoveva {sb npr} = 
gentalia {sb} = 
gente {sb} = lid
gente {sb} = lidé
gente {sb} = národ
gentiana {sb} = hořec
gentiana {sb} = encián
gentianaceas {sb pl} = 
gentianina {sb} = 
gentil {adj} = zdvořilý
gentil {adj} = jemný
gentil {adj} = civilní
gentil {adj} = milý
gentil {adj} = pěkný
gentil {adj} = příjemný
gentil {sb} = zdvořilý
gentil {sb} = jemný
gentil {sb} = civilní
gentil {sb} = milý
gentil {sb} = pěkný
gentil {sb} = příjemný
gentilessa {sb} = jemnost
gentilessa {sb} = ochota
gentilhomine {sb} = gentleman
gentilismo {sb} = 
gentilitate {sb} = 
gentleman {sb} = 
gentlemen's agreement {sb} = 
genu {sb} = koleno
genuflecter {vb} = kleknout si
genuflecter {vb} = pokleknout
genuflexion {sb} = 
genuin {adj} = ryzí
genuin {adj} = pravý
genuin {adj} = pravý kvalitou
genuin {adj} = původní
genuinitate {sb} = 
geo {sb} = 
geoacustic {adj} = 
geoacustica {sb} = 
geo-anticlinal {sb} = 
geobiologia {sb} = 
geobiologic {adj} = 
geobotanica {sb} = 
geocentric {adj} = 
geocentrismo {sb} = 
geocyclic {adj} = 
geode {sb} = 
geodesia {sb} = 
geodesic {adj} = 
geodesico {sb} = 
geodesista {sb} = 
geodeta {sb} = 
geodetic {adj} = 
geodimetro {sb} = 
geodynamic {adj} = 
geodynamica {sb} = 
geogenia {sb} = 
geogenic {adj} = 
geognosia {sb} = 
geognostic {adj} = 
geogonia {sb} = 
geogonic {adj} = 
geographia {sb} = zeměpis
geographic {adj} = zeměpisný
geographo {sb} = geograf
geohydrologia {sb} = 
geohydrologic {adj} = 
geochimia {sb} = 
geochimic {adj} = 
geochimico {sb} = 
geochimista {sb} = 
geochronologia {sb} = 
geochronologic {adj} = 
geoide {sb} = 
geolinguistica {sb} = 
geologia {sb} = geologie
geologic {adj} = geologický
geologista {sb} = geolog
geologo {sb} = geolog
geomagnetic {adj} = 
geomagnetismo {sb} = 
geomante {sb} = 
geomantia {sb} = 
geomantic {adj} = 
geometra {sb} = 
geometral {adj} = 
geometria {sb} = geometrie
geometric {adj} = geometrický
geomorphologia {sb} = 
geomorphologic {adj} = 
geomorphologista {sb} = 
geomorphologo {sb} = 
geophage {adj} = 
geophagia {sb} = 
geophago {sb} = 
geophono {sb} = 
geophysic {adj} = 
geophysica {sb} = 
geophysico {sb} = 
geophyto {sb} = 
geopolitic {adj} = 
geopolitica {sb} = 
geopolitico {sb} = 
georama {sb} = 
Georgia {sb npr} = 
georgian {adj} = 
georgic {adj} = 
Georgio {sb npr} = 
geostatica {sb} = 
geostation {sb} = 
geostationari {adj} = 
geostrategia {sb} = 
geostrategic {sb} = 
geosynclinal {sb} = 
geosynclinal {adj} = 
geosynchrone {adj} = 
geotectonic {adj} = 
geotectonica {sb} = 
geotechnic {adj} = 
geotechnica {sb} = 
geotextile {sb} = 
geothermal {adj} = 
geothermia {sb} = 
geothermic {adj} = 
geothermometro {sb} = 
geotropic {adj} = 
geotropismo {sb} = 
geotrupe {sb} = 
gephyrophobia {sb} = 
geraniaceas {sb pl} = 
geranio {sb} = muškát
geranio {sb} = pelargónie
gerbera {sb} = 
gerbillo {sb} = 
gerente {sb} = vedoucí obchodu
gerente {sb} = manažerka
gerente {sb} = manažer
gerentia {sb} = 
gerer {vb} = spravovat
gerer {vb} = vést
gerer {vb} = řídit
gerfalcon {sb} = 
geriatria {sb} = geriatrie
geriatric {adj} = 
geriatro {sb} = 
german {adj} = německý
Germania {sb npr} = Německo
germanic {adj} = germánský
germanico {sb} = 
germanisar {vb} = 
germanisation {sb} = 
germanismo {sb} = 
germanista {sb} = 
germanistic {adj} = 
germanistica {sb} = 
germanium {sb} = 
germano {sb} = Němec
germanomane {adj} = 
germanomania {sb} = 
germanophile {adj} = 
germanophilia {sb} = 
germanophilo {sb} = 
germanophobe {adj} = 
germanophobia {sb} = 
germanophobo {sb} = 
germanophone {adj} = 
germanophono {sb} = 
germicida {adj} = hubení zárodků
germicida {sb} = hubení zárodků
germicidal {adj} = 
germinabile {adj} = 
germinabilitate {sb} = 
germinal {adj} = 
germinal {sb} = 
germinar {vb} = klíčit
germination {sb} = klíčení
germinative {adj} = 
germinator {adj} = 
germine {sb} = zárodek
geronte {sb} = 
gerontismo {sb} = 
gerontocratia {sb} = 
gerontocratic {adj} = 
gerontologia {sb} = 
gerontologic {adj} = 
gerontologista {sb} = 
gerontologo {sb} = 
gerontophile {adj} = 
gerontophilia {sb} = 
gerontophilo {sb} = 
gerontopsychiatria {sb} = 
gerontopsychologia {sb} = 
gerundio {sb} = gerundium
gerundive {adj} = 
gerundivo {sb} = 
gesta {sb} = užitek
gesta {sb} = hrdinský čin
gestalt {sb} = 
gestaltismo {sb} = 
gestapista {sb} = 
Gestapo {sb npr} = 
gestar {vb} = otěhotnět
gestation {sb} = těhotenství
gestatori {adj} = 
gesticular {vb} = gestikulovat
gesticular {vb} = dělat posunky
gesticulation {sb} = 
gesticulator {sb} = 
gesticulatori {adj} = 
gestion {sb} = správa
gestion {sb} = řízení
gesto {sb} = gesto
gesto {sb} = projev
gestor {sb} = 
gestual {adj} = 
gestualitate {sb} = 
Gethsemani {sb npr} = 
getter {sb} = 
geyser {sb} = gejzír
Ghana {sb npr} = 
ghanaian {adj} = 
ghanaiano {sb} = 
ghanese {adj} = 
ghanese {sb} = 
ghetto {sb} = ghetto
ghibellin {adj} = 
ghibellino {sb} = 
ghost-writer {sb} = 
gibbiflor {adj} = 
gibbo {sb} = hrb
gibbo {sb} = hrbol
gibbon {sb} = 
gibbose {adj} = 
gibbositate {sb} = 
gibboso {sb} = hrbáč
Gibraltar {sb npr} = 
giga- {sb} = 
gigabyte {sb} = 
giga-electron-volt {sb} = 
gigahertz {sb} = 
gigametro {sb} = 
gigante {sb} = obr
gigante {adj} = obr
gigantesc {adj} = mamutí
gigantesc {adj} = obrovský
gigantifolie {adj} = 
gigantismo {sb} = 
gigantomachia {sb} = 
gigantomane {adj} = 
gigantomania {sb} = 
gigantomano {sb} = 
gigawatt {sb} = 
gigawatthora {sb} = 
gigolo {sb} = 
gigot {sb} = 
gigue {sb} = 
gilet {sb} = vesta
gin {sb} = gin
gingibre {sb} = zázvor
gingiva {sb} = dáseň
gingival {adj} = 
gingivitis {sb} = 
ginglymo {sb} = 
ginglymoide {adj} = 
ginkgo {sb} = 
ginseng {sb} = 
girafa {sb} = žirafa
girandola {sb} = 
girar {vb} = točit se
girar {vb} = střídat
girar {vb} = zařadit (rychlost)
girar {vb} = kroutit
girar {vb} = roztočit
girar {vb} = otáčet
girar {vb} = řídít
girasol {sb} = 
giration {sb} = otáčení
giratori {adj} = 
giro {sb} = 
girondino {sb} = 
gitana {sb} = 
gitano {sb} = 
gitarra {sb} = kytara
gitarrista {sb} = 
glabella {sb} = 
glabre {adj} = 
glabribractee {adj} = 
glabriflor {adj} = 
glabrifolie {adj} = 
glabripetale {adj} = 
glabrisepale {adj} = 
glacé {adj } = 
glacial {adj} = ztuhlý
glacial {adj} = zimní
glacial {adj} = ledový
glacial {adj} = mrazivý
glaciar {vb} = vychladit
glaciari {adj} = 
glaciation {sb} = 
glacie {sb} = led
glaciera {sb} = 
glaciero {sb} = ledovec
glaciologia {sb} = 
glaciologic {adj} = 
glaciologista {sb} = 
glaciologo {sb} = 
glaciologue {sb} = 
glacis {sb} = 
gladiator {sb} = gladiátor
gladiatori {adj} = 
gladiatura {sb} = 
gladio {sb} = meč
gladiolo {sb} = mečík
glagolitic {adj} = 
glamour {sb} = 
glamourose {adj} = 
glande {sb} = žalud
glandifere {adj} = 
glandiforme {adj} = 
glandula {sb} = žláza
glandular {adj} = 
glandulose {adj} = 
glasnost {sb} = 
Glauber {sb npr} = 
glauberite {sb} = 
glauc {adj} = 
glaucifolie {adj} = 
glaucio {sb} = 
glaucoma {sb} = 
glaucomatose {adj} = 
glaucomatoso {sb} = 
glauconite {sb} = 
glaucophylle {adj} = 
gleba {sb} = hrouda
gleditschia {sb} = 
glechoma {sb} = 
glena {sb} = 
glenoidal {adj} = 
glenoide {adj} = 
gliadina {sb} = 
glioma {sb} = 
gliomatose {adj} = 
glissamento {sb} = skluzavka
glissamento {sb} = klouzavě
glissamento {sb} = klouzání
glissando {adv} = 
glissante {adj} = klouzavý
glissar {vb} = klouzat
glissatorio {sb} = padák
global {adj} = souhrnný
global {adj} = celkový
global {adj} = globální
globalisar {vb} = 
globalisation {sb} = 
globetrotter {sb} = 
globiflor {adj} = 
globigerina {sb} = 
globigerma {sb} = 
globina {sb} = 
globo {sb} = zeměkoule
globo {sb} = glóbus
globo {sb} = globus
globoide {sb} = 
globose {adj} = 
globositate {sb} = 
globular {adj} = 
globularia {sb} = 
globulariaceas {sb pl} = 
globularitate {sb} = 
globulifere {adj} = 
globulina {sb} = 
globulo {sb} = tělísko
globulo {sb} = kapka
globulose {adj} = 
glockenspiel {sb} = 
glomerate {adj} = 
glomere {sb} = klubko
glomerulo {sb} = 
gloria {sb} = sláva
glorificar {vb} = velebit
glorificar {vb} = glorifikovat
glorificar {vb} = oslavovat
glorification {sb} = 
glorificator {sb} = 
glorificator {adj} = 
gloriola {sb} = svatozář
gloriose {adj} = slavný
gloriose {adj} = oslavovaný
glossa {sb} = poznámka
glossar {vb} = 
glossario {sb} = glosář
glossator {sb} = 
glossema {sb} = 
glossematic {adj} = 
glossematica {sb} = 
glossina {sb} = 
glossitis {sb} = 
glossographia {sb} = 
glossographic {adj} = 
glossographo {sb} = 
glossolabial {adj} = 
glossolalia {sb} = 
glossomania {sb} = 
glossopharyngee {adj} = 
glossoplegia {sb} = 
glossotomia {sb} = 
glotta {sb} = hlasivky
glottal {adj} = 
glottic {adj} = 
glottis {sb} = 
glottitis {sb} = 
glottogonia {sb} = 
glottogonic {adj} = 
glottochronologia {sb} = 
glottologia {sb} = 
glottologic {adj} = 
glottologista {sb} = 
glottologo {sb} = 
gloxinia {sb} = 
glucagon {sb} = 
glucato {sb} = 
glucidic {adj} = 
glucido {sb} = 
glucina {sb} = 
glucinum {sb} = 
glucometro {sb} = 
gluconic {adj} = 
glucosa {sb} = glukóza
glucoseria {sb} = 
glucosido {sb} = 
glucosuria {sb} = 
gluglu {sb} = bublání
gluglutar {vb} = 
gluma {sb} = pleva
glumaceas {sb pl} = 
glumacee {adj} = 
glumella {sb} = 
glumose {sb} = 
gluon {sb} = 
glutamic {adj} = 
glutamina {sb} = 
glutaminato {sb} = 
glutee {adj} = 
gluten {sb} = 
gluteo {sb} = 
glutinar {vb} = slepit
glutinar {vb} = klížit
glutinar {vb} = lepit
glutinar {vb} = přilepit
glutine {sb} = lepidlo
glutine {sb} = lepek
glutinose {adj} = lepkavý
glutinositate {sb} = 
glutir {vb} = spolknout
glutir {vb} = polykat
glutte {adj} = žravý
glutton {sb} = nenasyta
gluttonia {sb} = hltavost
gluttonia {sb} = nenažranost
gluttonia {sb} = nenasytnost
gluttonisar {vb} = 
glycemia {sb} = 
glycemic {adj} = 
glycerato {sb} = 
glyceria {sb} = 
glyceric {adj} = 
glycerido {sb} = 
glycerina {sb} = glycerin
glycerinar {vb} = 
glycerito {sb} = 
glycerol {sb} = 
glyceroltrinitrato {sb} = 
glycerophosphato {sb} = 
glyceryl {adj} = 
glycidic {adj} = 
glycido {sb} = 
glycina {sb} = 
glycinerar {vb} = 
glycinia {sb} = 
glycocolla {sb} = 
glycogene {adj} = 
glycogenese {sb} = 
glycogenesis {sb} = 
glycogenic {adj} = 
glycogeno {sb} = 
glycol {sb} = 
glycolipide {sb} = 
glycolyse {sb} = 
glycolysis {sb} = 
glycoproteina {sb} = 
glycoside {sb} = 
glycosuria {sb} = 
glycosuric {adj} = 
glycyphago {sb} = 
glycyrrhiza {sb} = 
glycyrrhizina {sb} = 
glypho {sb} = 
glyphocarpe {adj} = 
glyptic {adj} = 
glyptica {sb} = 
glyptodonte {sb} = 
glyptographia {sb} = 
glyptographic {adj} = 
glyptographo {sb} = 
glyptotheca {sb} = 
gnathologia {sb} = 
gneis {sb} = 
gneissic {adj} = 
gnome {sb} = 
gnomic {adj} = 
gnomo {sb} = trpaslík
gnomo {sb} = šotek
gnomologia {sb} = 
gnomologic {adj} = 
gnomologista {sb} = 
gnomone {sb} = 
gnomonic {adj} = 
gnomonica {sb} = 
gnoseologia {sb} = 
gnoseologic {adj} = 
gnosis {sb} = 
gnostic {adj} = 
gnosticismo {sb} = 
gnostico {sb} = 
gnu {sb} = 
goal {sb} = gól
goal-keeper {sb} = 
gobelin {sb} = 
gobio {sb} = 
gofrage {sb} = 
gofrar {vb} = 
gofratura {sb} = 
goletta {sb} = škuner
golf {sb} = golf
golfo {sb} = záliv
goliardic {adj} = 
goliardo {sb} = 
gomenol {sb} = 
Gomorrha {sb npr} = 
gonade {sb} = 
gonadic {adj} = 
gonadostimulina {sb} = 
gonadotrope {adj} = 
gonadotrophina {sb} = 
gondola {sb} = gondola
gondolero {sb} = gondoliér
gonfalon {sb} = 
gonfalonero {sb} = 
gong {sb} = gong
gongorismo {sb} = 
gongorista {adj} = 
gongorista {sb} = 
goniocarpe {sb} = 
goniodiscorotundate {sb} = 
goniographo {sb} = 
goniometria {sb} = 
goniometric {adj} = 
goniometro {sb} = 
gonna {sb} = sukně
gonna-pantalon {sb} = 
gonnella {sb} = 
gonocarpe {sb} = 
gonococco {sb} = 
gonocyto {sb} = 
gonophoro {sb} = 
gonorrhea {sb} = 
gonorrheic {adj} = 
gordian {adj} = 
gorga {sb} = hrtan
gorga {sb} = hrdlo
gorgata {sb} = 
Gorgon {sb npr} = 
gorgon {sb} = 
gorgonee {adj} = 
gorgonia {sb} = 
gorilla {sb} = gorila
gospel {sb} = 
gothic {adj} = gotický
gothico {sb} = 
gotho {sb} = 
gouache {sb} = 
Gouda {sb npr} = 
gourmand {sb} = 
gourmet {sb} = gurmet
gourmet {sb} = gurmán
governabile {adj} = 
governabilitate {sb} = 
governaculo {sb} = kormidlo
governamental {adj} = vládní
governamento {sb} = vláda
governante {sb} = vychovatelka
governante {sb} = chůva
governar {vb} = vládnout
governar {vb} = panovat
governar {vb} = řídit
governative {adj} = 
governator {sb} = guvernér
governator {sb} = místodržící
governatorato {sb} = 
goy {sb} = 
goym {sb pl} = 
gr. {sb} = 
Graal {sb npr} = 
Graccho {sb npr} = 
gracile {adj} = štíhlý
gracilicaule {adj} = 
graciliflor {adj} = 
gracilifolie {adj} = 
gracilitate {sb} = 
gradation {sb} = 
gradational {adj} = 
gradiente {sb} = sklon
gradiente {sb} = gradient
grado {sb} = schod
grado {sb} = stupeň
grado {sb} = hodnost
graduabile {adj} = 
gradual {adj} = postupný
gradual {sb} = postupný
gradualismo {sb} = 
gradualitate {sb} = 
graduar {vb} = absolvovat
graduate {adj} = 
graduation {sb} = promoce
graduato {sb} = absolvent
graduator {sb} = 
graffar {vb} = 
graffator {sb} = 
graffiti {sb pl} = grafiti
graffo {sb} = 
Gral {sb npr} = 
gralla {sb} = 
grallar {vb} = 
grallator {sb} = 
graminaceas {sb pl} = 
graminacee {adj} = 
gramineas {sb pl} = 
graminee {adj} = 
graminicola {sb} = 
graminicole {adj} = 
graminifolie {adj} = 
graminiforme {adj} = 
graminivore {adj} = 
graminivoro {sb} = 
graminologia {sb} = 
graminologic {adj} = 
graminologo {sb} = 
gramma {sb} = gram
gramma-atomo {sb} = 
gramma-equivalente {sb} = 
gramma-molecula {sb} = 
grammatic {adj} = gramatický
grammatica {sb} = gramatika
grammatical {adj} = 
grammaticalitate {sb} = 
grammatico {sb} = 
grammatologia {sb} = 
grammatologic {adj} = 
grammophono {sb} = gramofón
grana {sb} = zrno
grana {sb} = zrnko
Granada {sb npr} = 
granadin {adj} = 
granadmiral {sb} = 
granalia {sb} = 
granamita {sb} = prateta
granar {vb} = sít zrní
granar {vb} = semínko
granario {sb} = sýpka
granario {sb} = stodola
granata {sb} = granátové jablko
granata {sb} = granát
granatero {sb} = 
granatiero {sb} = 
granatifere {adj} = 
granato {sb} = 
grancancellero {sb} = 
grancruce {sb} = 
grandangular {adj} = 
grandangular {sb} = 
grandangulo {sb} = 
grande {adj} = veliký
grande {adj} = velký
grande {sb} = veliký
grande {sb} = velký
Grande Britannia {sb npr} = Velká Británie
grandemente {adv} = 
grandidentate {adj} = 
grandiflor {adj} = 
grandifolie {adj} = 
grandiligulate {adj} = 
grandiloquente {adj} = 
grandiloquentia {sb} = 
grandinar {vb} = padat kroupy
grandine {sb} = krupobití
grandine {sb} = kroupy
grandiose {adj} = velkolepý
grandiose {adj} = grandiózní
grandiositate {sb} = 
grandipetale {adj} = 
grandisepale {adj} = 
grandisone {adj} = 
grandor {sb} = velikost
granduc {sb} = 
granducal {adj} = 
granducato {sb} = 
granduches {sb pl} = 
granduchessa {sb} = 
granfilia {sb} = vnučka
granfilio {sb} = vnuk
granifere {adj} = 
graniforme {adj} = 
granitic {adj} = 
granito {sb} = žula
granitoide {adj} = 
granivore {adj} = 
granivoro {sb} = 
granmaestro {sb} = 
granmamma {sb} = babička
granmatre {sb} = babička
granmatre {sb} = pramatka
Granmogol {sb} = 
grannepta {sb} = 
grannepto {sb} = 
grano {sb} = semeno
grano {sb} = zrnko
grano {sb} = zrno
granoncle {sb} = 
granose {adj} = 
granotypia {sb} = 
granparentes {sb pl} = 
granpatre {sb} = dědeček
granpatre {sb} = praotec
granrabbinato {sb} = 
granrabbino {sb} = 
granular {adj} = 
granular {vb} = 
granularitate {sb} = 
granulate {adj} = 
granulation {sb} = zrnitost
granulator {sb} = 
granulifere {adj} = 
granuliforme {adj} = 
granulite {sb} = 
granulo {sb} = zrno
granulocyto {sb} = 
granuloma {sb} = 
granulometria {sb} = 
granulometric {adj} = 
granulose {adj} = 
granulositate {sb} = 
granvisir {sb} = 
grape-fruit {sb} = 
graphema {sb} = 
graphematica {sb} = 
graphemic {adj} = 
graphia {sb} = 
graphic {adj} = grafický
graphica {sb} = 
graphico {sb} = kresba
graphico {sb} = graf
graphitate {adj} = 
graphite {sb} = tužka
graphite {sb} = tuha
graphitic {adj} = 
graphitose {adj} = 
grapho {sb} = 
graphologia {sb} = 
graphologic {adj} = 
graphologista {sb} = 
graphologo {sb} = 
graphomane {adj} = 
graphomania {sb} = 
graphomano {sb} = 
graphometro {sb} = 
graphoscopio {sb} = 
graphostatica {sb} = 
graphotherapia {sb} = 
grappa {sb} = 
grappin {sb} = 
grasse {adj} = tuk
grasse {adj} = tučný
grasse {adj} = mastný
grassia {sb} = tuk
grate {adj} = uznalý
grate {adj} = vděčný
gratia {sb} = milost
gratia {sb} = díky
gratiabile {adj} = 
gratiar {vb} = omilostnit
gratias {sb pl} = děkuji
gratificar {vb} = ocenit
gratificar {vb} = potěšit
gratification {sb} = spropitné
gratification {sb} = potěšení
gratin {sb} = 
gratinar {vb} = 
gratiola {sb} = 
gratiose {adj} = ladný
gratiose {adj} = milostivý
gratiositate {sb} = 
gratis {adv} = zdarma
gratis {adv} = zadarmo
gratis {adv} = bezplatně
gratitude {sb} = vděčnost
grattacelo {sb} = mrakodrap
grattamento {sb} = 
grattar {vb} = vyrýt
grattar {vb} = škrábat
grattar {vb} = grilovat
grattar {vb} = rýt
grattator {sb} = 
gratuite {adj} = bezplatně
gratuite {adj} = bezplatný
gratular {vb} = 
gratulation {sb} = 
gratulatori {adj} = 
grava {vb} = 
gravabile {adj} = 
gravamine {sb} = stížnost
gravamine {sb} = břímě
gravator {sb} = řezbář
grave {adj} = vážný
grave {adj} = těžký
grave {adj} = hluboký
grave {adj} = důstojný
gravella {sb} = 
gravellose {adj} = 
gravide {adj} = těhotná
gravide {adj} = gravidní
gravidic {adj} = 
graviditate {sb} = těhotenství
gravimetria {sb} = 
gravimetric {adj} = 
gravimetro {sb} = 
gravitar {vb} = 
gravitate {sb} = gravitace
gravitation {sb} = přitažlivost
gravitational {adj} = 
graviton {sb} = 
gravure {sb} = rytina
gravure {sb} = řezba
grazioso {adv} = 
grec {adj} = řecký
greca {sb} = 
Grecia {sb npr} = Řecko
grecisar {vb} = 
grecisation {sb} = 
grecismo {sb} = 
grecista {sb} = 
greco {sb} = 
grecolatin {adj} = 
grecomania {sb} = 
grecomaniaco {sb} = 
grecomano {sb} = 
greco-orthodoxe {adj} = 
greco-orthodoxo {sb} = 
grecophone {adj} = 
grecophono {sb} = 
grecoroman {adj} = 
gregar {vb} = zařadit
gregar {vb} = shluk-společně
gregari {adj} = stádní
gregarismo {sb} = 
grege {sb} = stádo
grege {sb} = dav
gregorian {adj} = 
gremial {sb} = 
gremio {sb} = lůno
grenadier {sb} = 
grenadina {sb} = 
gres {sb} = 
gresose {adj} = 
grevillea {sb} = 
griffon {sb} = 
grillia {sb} = gril
grillia {sb} = mříže
grillia {sb} = mřížka
grillia {sb} = rošt
grilliada {sb} = 
grilliage {sb} = rošt z drátů
grillia-pan {sb} = 
grilliar {vb} = grilovat
grilliate {adj} = 
grillo {sb} = kriket
grillo {sb} = cvrček
grillo {sb} = kobylka
grillotalpa {sb} = 
grill-room {sb} = 
grimassar {vb} = tvářit se
grimassar {vb} = šklebit se
grimasse {sb} = grimasa
grippal {adj} = 
grippe {sb} = 
gris {sb} = šedý
gris {sb} = šedá
gris {adj} = šedý
gris {adj} = šedá
grisalia {sb} = 
grisastre {adj} = 
grisette {sb} = 
grisu {sb} = 
grisumetro {sb} = 
grizzly {sb} = grizzly
groenlandese {adj} = grónský
groenlandese {sb} = grónský
Groenlandia {sb npr} = Grónsko
grog {sb} = 
groggy {adj } = 
groom {sb} = stáj
grossa {sb} = veletucet (12 x 12)
grossa {sb} = veletucet
grosse {adj} = tlustý
grosse {adj} = velký
grosse {adj} = hrubý
grosse {adj} = objemný
grosseria {sb} = hrubost
grossier {adj} = sprostý
grossier {adj} = drsný
grossier {adj} = hrubý
grossista {sb} = 
grosso {sb} = hlavní část
grosso {sb} = hromada
grossula {sb} = angrešt
grossular {adj} = 
grotta {sb} = jeskyně
grottesc {adj} = groteskní
grottesco {sb} = 
grottologia {sb} = 
grottologic {adj} = 
grue {sb} = jestřáb
grue {sb} = jeřáb
gruista {sb} = jeřábník
grumo {sb} = clot
grumo {sb} = hrouda
grumose {adj} = hrudkovitý
grunnimento {sb} = zavrčení
grunnimento {sb} = vrzavrčení
grunnion {adj} = 
grunnion {sb} = 
grunnir {vb} = vrčet
grunnir {vb} = chrochtat
grunnitor {sb} = 
gruppamento {sb} = 
gruppar {vb} = seskupit
gruppar {vb} = shlukovat
gruppetto {sb} = 
gruppo {sb} = skupina
gruppo {sb} = shluk
gruppo {sb} = grupa
gruppuscular {adj} = 
gruppusculo {sb} = 
gruyere {sb} = 
gryllotalpavulgar {sb} = 
grypho {sb} = 
guai {interj} = ach
guai {interj} = běda
guanaco {sb} = 
guanidina {sb} = 
guanina {sb} = 
guano {sb} = 
guanosina {sb} = 
guantar {vb} = 
guanteria {sb} = 
guantero {sb} = 
guanto {sb} = rukavice
guarda {sb} = stráž
guarda-agulias {sb} = 
guardabarriera {sb} = 
guardaboscos {sb} = 
guardaboves {sb} = 
guardacolpos {sb} = 
guardacorpore {sb} = tělesná stráž
guardacostas {sb} = pobřežní hlídka
guardadica {sb} = 
guardadicas {sb} = 
guarda-esclusa {sb} = 
guardafango {sb} = blatník
guardafango {sb} = odražeč bláta
guardafoco {sb} = požární čidlo
guardafoco {sb} = požární ochrana
guardafrenos {sb} = 
guardafrontiera {sb} = 
guardachassa {sb} = hajný
guarda-infantes {sb} = 
guardalineas {sb} = pomezní rozhodčí
guardamalado {sb} = 
guardamalados {sb} = 
guardamano {sb} = 
guardamarina {sb} = 
guardamobiles {sb} = 
guardaparco {sb} = 
guardapisca {sb} = 
guardaporto {sb} = 
guardar {vb} = střežit
guardar {vb} = hlídat
guardaroba {sb} = šatník
guardaroba {sb} = šatna
guardasala {sb} = 
guardasigillos {sb} = 
guardator {sb} = strážník
guardator {sb} = ochránce
guardavento {sb} = 
guardavia {sb} = 
guardiana {sb} = 
guardiano {sb} = stráž
guardiano {sb} = správce
guardiano {sb} = stražce
guardiano {sb} = brankář
guardiano {sb} = dozorce
guardiano {sb} = opatrovník
guarita {sb} = strážní věž
guarita {sb} = strážnice
guarita {sb} = strážní věžička
guarnimento {sb} = dekorace
guarnir {vb} = vybavit něčím
guarnir {vb} = zdobit
guarnir {vb} = vyzdobit
guarnition {sb} = výzdoba
guarnition {sb} = posádka
guarnitura {sb} = souprava
guarnitura {sb} = ozdoba
guastafesta {sb} = studený čumák
guastafesta {sb} = kazitel oslav
guastafesta {sb} = morous
guastar {vb} = zkazit
guastar {vb} = kazit
guastar {vb} = poškození
guastar {vb} = poškodit
guastar {vb} = rozházet
guastar {vb} = pokazit
guastar {vb} = promarnit
guastar {vb} = rozmazlovat
guastator {sb} = 
Guatemala {sb} = 
guatemaltec {adj} = 
guatemalteco {sb} = 
guayaco {sb} = 
guayava {sb} = 
gubia {sb} = dláto
guelfe {adj} = 
guelfo {sb} = 
guerra {sb} = válčení
guerra {sb} = válka
guerrear {vb} = válčit
guerreator {sb} = 
guerrero {sb} = bojovník
guerrier {adj} = bojovný
guerrilla {sb} = 
guerrillero {sb} = partyzán
guida {sb} = vedení
guida {sb} = průvodce
guida {sb} = řídítka
guidalineas {sb} = 
guidar {vb} = vodit
guidar {vb} = vést
guidar {vb} = řídit
guidar {vb} = pást
guidate {adj} = 
guilda {sb} = 
Guilhelmo {sb npr} = 
guillotina {sb} = gilotina
guillotinada {sb} = 
guillotinamento {sb} = 
guillotinar {vb} = popravit gilotinou
guindar {vb} = 
Guinea {sb npr} = Guinea
Guinea {sb npr} = guinea (měna)
guirlanda {sb} = girlanda
guirlandar {vb} = ověnčit
guisa {sb} = způsob chování
guisa {sb} = způsob
guitarra {sb} = kytara
guitarrista {sb} = 
gulash {sb} = guláš
gulfstream {sb} = 
gumma {sb} = guma
gummagutta {sb} = 
gummar {vb} = 
gummate {adj} = 
gummiero {sb} = 
gummifere {adj} = 
gummose {adj} = 
gummositate {sb} = 
guppy {sb} = 
gurgite {sb} = hrtan
gurgite {sb} = hrdlo
gurguliamento {sb} = 
gurguliar {vb} = žbluňkat
guru {sb} = 
gustabile {adj} = 
gustar {vb} = chtnat
gustar {vb} = chutnat
gustation {sb} = 
gustative {adj} = 
gustator {sb} = 
gustatori {adj} = 
gusto {sb} = záliba
gusto {sb} = vkus
gusto {sb} = chuť
gustometria {adj} = 
gustose {adj} = 
gustositate {sb} = 
gutta {sb} = kapka
guttapercha {sb} = 
guttar {vb} = kapat
guttar {vb} = kapání
guttar {vb} = odkapávat
guttiera {sb} = okapový žlab
guttiera {sb} = okap
guttiferas {sb pl} = 
guttifere {adj} = 
guttiforme {adj} = 
guttose {adj} = 
guttoso {sb} = 
guttural {adj} = 
gutturalisar {vb} = 
gutturalisation {sb} = 
gutture {sb} = hrtan
gutture {sb} = hrdlo
Guyana {sb npr} = 
guyanese {adj} = 
guyanese {sb} = 
gymnadenia {sb} = 
gymnasiarcha {sb} = 
gymnasio {sb} = telocvična
gymnasio {sb} = gymnázium
gymnasta {sb} = gymnasta
gymnastic {adj} = gymnastický
gymnastica {sb} = gymnastika
gymnic {adj} = 
gymnoblaste {adj} = 
gymnocarpe {adj} = 
gymnopode {adj} = 
gymnoptere {adj} = 
gymnosophista {sb} = 
gymnospermas {sb pl} = 
gymnosperme {adj} = 
gymnoto {sb} = 
gynandre {adj} = 
gynandro {sb} = 
gynandromorphe {adj} = 
gynandromorphia {sb} = 
gyneceo {sb} = 
gynecocratia {sb} = 
gynecocratic {adj} = 
gynecolatra {sb} = 
gynecolatria {sb} = 
gynecologia {sb} = gynekologie
gynecologic {adj} = 
gynecologista {sb} = 
gynecologo {sb} = gynekolog
gynecomastia {sb} = 
gynobase {sb} = 
gynophoro {sb} = 
gypeto barbate {sb} = 
gypeto barbute {sb} = 
gypseria {sb} = 
gypsero {sb} = štukatér
gypsicola {sb} = 
gypsicole {adj} = 
gypsiera {sb} = 
gypsifere {adj} = 
gypso {sb} = omítka
gypso {sb} = sádra
gypsophila {sb} = 
gypsose {adj} = 
gyrino {sb} = 
gyro {sb} = 
gyrobussola {sb} = 
gyrocarpe {adj} = 
gyrocompasso {sb} = 
gyromagnetic {adj} = 
gyromantia {sb} = 
gyrometro {sb} = 
gyroscopic {adj} = 
gyroscopio {sb} = 
gyrostabilisator {sb} = 
gyrostatic {adj} = 
gyrostato {sb} = 
gyrovage {adj} = 
ha {vb} = ach
ha {vb} = přít. čas od mít
habanera {sb} = 
habeas corpus {sb} = 
haber {sb} = mít
haber {vb} = mít
habile {adj} = zručný
habile {adj} = schopný
habile {adj} = úhledný
habile {adj} = dovedný
habile {adj} = chytrý
habile {adj} = obratný
habilitar {vb} = udělat způsobilým
habilitate {sb} = schopnost
habilitate {sb} = zručnost
habilitate {sb} = dovednost
habilitate {sb} = chytrost
habilitate {sb} = odbornost
habilitation {sb} = 
habitabile {adj} = obyvatelný
habitabilitate {sb} = 
habitaculo {sb} = 
habitante {sb} = bydlící
habitante {sb} = obyvatel
habitar {vb} = bydlet
habitar {vb} = přebývat
habitar {vb} = obývat
habitat {sb} = naleziště
habitation {sb} = obydlí
habito {sb} = zvyk
habito {sb} = oblek
habito {sb} = oděv
habito {sb} = oblékat se
habitual {adj} = sklad
habitual {adj} = obvyklý
habitualitate {sb} = 
habituar {vb} = zvykat
habituar {vb} = navyknout
habituation {sb} = 
habitude {sb} = zvyklý
habitué {sb} = 
Habsburgo {sb npr} = 
hacienda {sb } = 
hack {sb} = 
hacker {sb} = 
hadal {adj} = 
Hades {sb npr} = 
hadj {sb} = 
hadji {sb} = 
hafnium {sb} = 
haga {sb} = živý plot
hagarde {adj} = 
hagiographia {sb} = 
hagiographic {adj} = 
hagiographista {sb} = 
hagiographo {sb} = 
hagiolatria {sb} = 
hagiologia {sb} = 
hagiologic {adj} = 
hagiologista {sb} = 
hagiologo {sb} = 
hagioscopio {sb} = 
hahnium {sb} = 
hacha {sb} = sekera
hachamento {sb} = 
hachar {vb} = sekat (maso, apod.)
hachar {vb} = sekat
hachatoria {sb} = mlýnek na maso
hachatoria {sb} = masomlýnek
hachetta {sb} = sekyrka
hachura {sb} = 
hachurar {vb} = 
haiku {sb} = 
hairon {sb} = volavka
Haiti {sb npr} = 
haitian {adj} = 
haitiano {sb} = 
halar {vb} = 
halation {sb} = 
halesia {sb} = 
halibut {sb} = platýs
halicto {sb} = 
halite {sb} = 
halito {sb} = dech
halitose {sb} = 
halitosis {sb} = 
hall {sb} = vestibul
hall {sb} = lobby
hallebarda {sb} = 
hallebardero {sb} = 
hallelujah {sb} = aleluja
hallo {interj} = 
hallucinante {adj} = 
hallucinar {vb} = 
hallucination {sb} = halucinace
hallucinatori {adj} = 
hallucinogene {adj} = 
hallucinogenic {adj} = 
hallucinogeno {sb} = 
hallucinose {sb} = 
hallucinosis {sb} = 
halma {sb} = 
halo {sb} = světelný kruh
halo {sb} = zář (kolem Měsíce)
haloflora {sb} = 
halogenation {sb} = 
halogene {adj} = 
halogeno {sb} = 
halogenuro {sb} = 
halographia {sb} = 
halographic {adj} = 
halochimia {sb} = 
halochromia {sb} = 
haloide {adj} = 
halomantia {sb} = 
halometria {sb} = 
halometric {adj} = 
halometro {sb} = 
halon {sb} = 
halophile {adj} = 
halophyte {adj} = 
halophytic {adj} = 
halophyto {sb} = 
haloplancton {sb} = 
haloscopio {sb} = 
halotechnica {sb} = 
haltere {sb} = 
halterophilia {sb} = 
halterophilo {sb} = 
haltica {sb} = 
halto {sb} = zastávka
halto {sb} = přestávka
hamaca {sb} = závěsná síť
hamaca {sb} = visuté lůžko
hamacar {vb} = 
hamada {sb} = 
hamadryade {sb} = 
hamadryas {sb} = 
hamamelidaceas {sb pl} = 
hamamelis {sb} = 
hamate {adj} = 
hamatifolie {adj} = 
hamburger {sb} = hamburger
hamburgese {adj} = 
hamburgese {sb} = 
hamirostre {adj} = 
hamita {sb} = 
hamitic {adj} = 
hamo {sb} = háček na ryby
hamo {sb} = háček
hamo {sb} = prut
hamster {sb} = křeček
hamulate {adj} = 
hamulo {sb} = 
hanca {sb} = zadnice
hanca {sb} = kyčel
hanca {sb} = dřík
hanca {sb} = kýta
hanca {sb} = bok
handball {sb} = 
handicap {sb} = znevýhodnění
handicap {sb} = překážka
handicapar {vb} = 
handicapato {sb} = 
handicapator {sb} = 
hangar {sb} = hangár
hannoverian {adj} = 
hannoveriano {sb} = 
Hanse {sb npr} = 
hanseatic {adj} = 
hapax {sb} = 
haplographia {sb} = 
haploide {adj} = 
haplolalia {sb} = 
haplologia {sb} = 
haploscopic {adj} = 
haploscopio {sb} = 
happening {sb} = 
happyend {sb} = 
happyfew {sb} = 
haptonomia {sb} = 
haptonomic {adj} = 
haptonomista {sb} = 
haptonomo {sb} = 
haptotropismo {sb} = 
haquenea {sb} = 
harakiri {sb} = 
haranga {sb} = 
harangar {vb} = 
harddisk {sb} = 
hardimento {sb} = 
hardir {vb} = utvrdit
hardir {vb} = troufat si
hardir {vb} = oplešatět
hardite {adj} = smělý
hardite {adj} = nebojácný
hardite {adj} = odvážný
harditessa {sb} = odvaha
hardrock {sb} = 
hardware {sb} = hardware
harem {sb} = 
haringo {sb} = sleď
harmonia {sb} = harmonie
harmonic {adj} = harmonický
harmonica {sb} = harmonika
harmonica {sb} = foukací harmonika
harmonico {sb} = harmonický tón
harmoniose {adj} = vyvážený
harmoniose {adj} = harmonický
harmoniositate {sb} = 
harmonisar {vb} = harmonizovat
harmonisation {sb} = 
harmonisator {sb} = 
harmonista {sb} = 
harmonium {sb} = 
harnesar {vb} = zapřáhnout
harnese {sb} = krunýř
harnese {sb} = brnění
harnese {sb} = postroj
harpa {sb} = harfa
harpista {sb} = 
harpon {sb} = harpuna
harponage {sb} = 
harponar {vb} = harpunovat
harponero {sb} = 
harpyia {sb} = 
haruspical {adj} = 
haruspice {sb} = 
haruspicina {sb} = 
hasardar {vb} = hazardovat
hasardate {adj} = lehkomyslný
hasardate {adj} = hazardní
hasardate {adj} = nebezpečný
hasardo {sb} = náhoda
hasardo {sb} = hazard
hasardo {sb} = riziko
hasardo {sb} = odvaha
hasardose {adj} = hazardní
hasch {sb} = 
haschich {sb} = 
haspa {sb} = 
haspar {vb} = 
hassium {sb} = 
hastar {vb} = spěchat
hastar {vb} = spěchat se
hastate {adj} = 
haste {sb} = spěch
haste {sb} = chvat
hastifolie {adj} = 
hastilabie {adj} = 
hastipetale {adj} = 
hastisepale {adj} = 
hastive {adj} = ukvapený
hastive {adj} = uspěchaný
hastive {adj} = překotný
hattrick {sb} = 
haubitze {sb} = 
haurir {vb} = čerpat
haurir {vb} = sát
haustorio {sb} = 
haute couture {sb} = 
haute cuisine {sb} = 
Havana {sb npr} = 
havanese {adj} = 
havanese {sb} = 
hawaian {adj} = 
Hawaii {sb npr} = 
hebdomada {sb} = 
hebdomadari {adj} = 
hebdomadario {sb} = 
hebeloma {sb} = 
hebephrenia {sb} = 
hebephrenic {adj} = 
hebetar {vb} = 
hebetation {sb} = 
hebetismo {sb} = 
hebetude {sb} = 
hebraic {adj} = 
hebraisar {vb} = 
hebraismo {sb} = 
hebraista {sb} = 
hebree {adj} = hebrejský
hebreo {sb} = hebrejština
Hebridas {sb npr pl} = 
hecatombe {sb} = 
hectar {sb} = hektar
hectar {sb} = hektar
hectic {adj} = 
hectogramma {sb} = 
hectographar {vb} = 
hectographic {adj} = 
hectographo {sb} = 
hectolitro {sb} = 
hectometric {adj} = 
hectometro {sb} = 
hectopascal {sb} = 
hectopede {adj} = 
hectowatt {sb} = 
hedera {sb} = břečťan
hedonic {adj} = 
hedonismo {sb} = 
hedonista {sb} = 
hedonista {adj} = 
hedonistic {adj} = 
Hegel {sb npr} = 
hegelian {adj} = 
hegelianismo {sb} = 
hegeliano {sb} = 
hegemonia {sb} = 
hegemonic {adj} = 
hegemonisar {vb} = 
hegemonisation {sb} = 
hegira {sb} = 
Helena {sb npr} = 
heleocharis {sb} = 
Helgoland {sb npr} = 
heliac {adj} = 
helianthemo {sb} = 
helianthina {sb} = 
heliantho {sb} = slunečnice
heliasta {sb} = 
helice {sb} = šroub lodní
helice {sb} = spirála
helice {sb} = vrtule
helicicultor {sb} = 
helicicultura {sb} = 
heliciforme {adj} = 
helicitate {sb} = 
helicoidal {adj} = 
helicoide {sb} = 
helicoide {adj} = 
helicon {sb} = 
Helicon {sb npr} = 
helicoptero {sb} = vrtulník
helicoptero {sb} = helikoptéra
helichryso {sb} = 
heliocentric {adj} = 
heliogramma {sb} = 
heliographar {vb} = 
heliographia {sb} = 
heliographic {adj} = 
heliographo {sb} = 
heliogravure {sb} = 
heliochromia {sb} = 
heliochromic {adj} = 
heliolatra {sb} = 
heliolatria {sb} = 
heliometro {sb} = 
helion {sb} = 
heliophile {adj} = 
heliophobe {adj} = 
heliophobia {sb} = 
heliophyto {sb} = 
Helios {sb npr} = 
helioscopic {adj} = 
helioscopio {sb} = 
heliostatic {adj} = 
heliostato {sb} = 
heliotherapia {sb} = 
heliothermometro {sb} = 
heliotrope {adj} = 
heliotropic {adj} = 
heliotropina {sb} = 
heliotropio {sb} = 
heliotropismo {sb} = 
heliotypia {sb} = 
heliotypo {sb} = 
heliporto {sb} = 
helium {sb} = hélium
Hellade {sb npr} = 
helladic {adj} = 
helleborina {sb} = 
helleboro {sb} = 
Hellen {sb npr} = 
hellenic {adj} = 
hellenisar {vb} = 
hellenisation {sb} = 
hellenismo {sb} = 
hellenista {sb} = 
hellenistic {adj} = 
helminthe {sb} = roup
helminthia {sb} = 
helminthiasis {sb} = 
helminthic {adj} = 
helminthico {sb} = 
helminthochoro {sb} = 
helminthologia {sb} = 
helminthologic {adj} = 
helminthologo {sb} = 
helophyto {sb} = 
helota {sb} = 
helotarsoecaudate {sb} = 
helotismo {sb} = 
helvella {sb} = 
Helvetia {sb npr} = Švýcarsko
helvetic {adj} = 
helvetio {sb} = 
helvetismo {sb} = 
hemangioma {sb} = 
hemapoietic {adj} = 
hemarthrose {sb} = 
hemarthrosis {sb} = 
hematemesis {sb} = 
hematia {sb} = 
hematic {adj} = 
hematina {sb} = 
hematite {sb} = 
hematocele {sb} = 
hematocysto {sb} = 
hematogenese {sb} = 
hematogenesis {sb} = 
hematographia {sb} = 
hematographic {adj} = 
hematologia {sb} = 
hematologic {adj} = 
hematologista {sb} = 
hematologo {sb} = 
hematoma {sb} = 
hematophage {adj} = 
hematophagia {sb} = 
hematophago {sb} = 
hematophobia {sb} = 
hematopoiese {sb} = 
hematopoiesis {sb} = 
hematopoietic {adj} = 
hematoscopia {sb} = 
hematoscopic {adj} = 
hematoscopio {sb} = 
hematose {sb} = 
hematosis {sb} = 
hematozoarios {sb pl} = 
hematuria {sb} = 
hemeralope {adj} = 
hemeralopia {sb} = 
hemerobio {sb} = 
hemerocallide {sb} = 
hemerotheca {sb} = 
hemialgia {sb} = 
hemianopsia {sb} = 
hemicellulosa {sb} = 
hemicrania {sb} = 
hemicyclo {sb} = 
hemicylindric {adj} = 
hemigrammoocellifere {sb} = 
hemihedre {adj} = 
hemihedric {adj} = 
hemina {sb} = 
hemiparasito {sb} = 
hemiplegia {sb} = 
hemiplegic {adj} = 
hemiplegico {sb} = 
hemiprisma {sb} = 
hemiprismatic {adj} = 
hemiptere {adj} = 
hemiptero {sb} = 
hemispheric {adj} = 
hemispherio {sb} = polokoule
hemistichio {sb} = 
hemitrope {adj} = 
hemitropia {sb} = 
hemocyanina {sb} = 
hemocyto {sb} = 
hemodialyse {sb} = 
hemodialysis {sb} = 
hemodynamic {adj} = 
hemodynamica {sb} = 
hemoglobina {sb} = 
hemoglobinemia {sb} = 
hemoglobinometro {sb} = 
hemoglobinopathia {sb} = 
hemoglobinuria {sb} = 
hemogramma {sb} = 
hemochromatose {sb} = 
hemochromatosis {sb} = 
hemolympha {sb} = 
hemolyse {sb} = 
hemolysina {sb} = 
hemolysis {sb} = 
hemolytic {adj} = 
hemopathia {sb} = 
hemophile {adj} = 
hemophilia {sb} = 
hemophiliac {adj} = 
hemophiliaco {sb} = 
hemophilo {sb} = 
hemophobia {sb} = 
hemoptyse {sb} = 
hemoptysic {adj} = 
hemoptysico {sb} = 
hemoptysis {sb} = 
hemorrhagia {sb} = krvácení
hemorrhagia {sb} = krvácivost
hemorrhagic {adj} = 
hemorrhoidal {adj} = 
hemorrhoidari {adj} = 
hemorrhoidario {sb} = 
hemorrhoide {sb} = 
hemoscopia {sb} = 
hemoscopic {adj} = 
hemostase {sb} = 
hemostasis {sb} = 
hemostatic {adj} = 
hemostatica {sb} = 
hemostatico {sb} = 
hemostato {sb} = 
hemotheca {sb} = 
hemotoxina {sb} = 
hendecagone {adj} = 
hendecagono {sb} = 
hendecagyn {adj} = 
hendecandre {adj} = 
hendecasyllabe {adj} = 
hendecasyllabic {adj} = 
hendecasyllabo {sb} = 
hendiadys {sb} = 
henna {sb} = henovník
henna {sb} = henna
henotheismo {sb} = 
henotheista {sb} = 
henotheistic {adj} = 
Henrico {sb npr} = 
henry {sb} = 
heparina {sb} = 
hepatalgia {sb} = 
hepate {sb} = játra
hepatic {adj} = 
hepatica {sb} = 
hepatico {sb} = 
hepatisar {vb} = 
hepatisation {sb} = 
hepatitic {adj} = 
hepatitis {sb} = 
hepatobiliar {adj} = 
hepatocele {sb} = 
hepatocyto {sb} = 
hepatolitho {sb} = 
hepatologia {sb} = 
hepatologic {adj} = 
hepatologista {sb} = 
hepatologo {sb} = 
hepatomegalia {sb} = 
hepatopathia {sb} = 
hepatotherapia {sb} = 
hepatotoxina {sb} = 
heptagonal {adj} = 
heptagone {adj} = 
heptagono {sb} = 
heptahedre {adj} = 
heptahedric {adj} = 
heptahedro {sb} = 
heptachorde {adj} = 
heptachordo {sb} = 
heptametre {adj} = 
heptametro {sb} = 
heptandre {adj} = 
heptangular {adj} = 
heptano {sb} = 
heptaphylle {adj} = 
heptarchia {sb} = 
heptasyllabe {adj} = 
heptasyllabic {adj} = 
heptasyllabo {sb} = 
heptateucho {sb} = 
heptathleta {sb} = 
heptathlon {sb} = 
heptavalente {adj} = 
heptavalentia {sb} = 
heracleo {sb} = 
Heraklion {sb npr} = 
heraldic {adj} = 
heraldica {sb} = heraldika
heraldica {sb} = nauka o erbech
heraldico {sb} = 
heraldista {sb} = 
heraldo {sb} = hlasatel
heraldo {sb} = posel
heraldo {sb} = ohlašovat
herba {sb} = tráva
herba {sb} = bylina
herba {sb} = plevel
herba {sb} = rostlina
herbacee {adj} = 
herbage {sb} = 
herbal {adj} = 
herbario {sb} = herbář
herbicida {sb} = herbicid
herbicida {adj} = herbicid
herbivore {adj} = býložravec
herbivoro {sb} = 
herborisar {vb} = 
herborisation {sb} = 
herborisator {sb} = 
herborista {sb} = 
herboristeria {sb} = 
herbose {adj} = 
herculee {adj} = 
Hercules {sb npr} = 
hercynian {adj} = 
herede {sb} = dědic
hereditage {sb} = dědictví
hereditar {vb} = zdědit
hereditar {vb} = dědit
hereditari {adj} = dědičný
hereditari {adj} = dědický
hereditario {sb} = 
hereditate {sb} = dědičnost
heredosyphilis {sb} = 
heredosyphilitic {adj} = 
heresia {sb} = kacířství
heresia {sb} = bludařství
heresiarcha {sb} = 
heresiologia {sb} = 
heresiologic {adj} = 
heresiologo {sb} = 
heretic {adj} = 
hereticitate {sb} = 
heretico {sb} = kacíř
heretico {sb} = bludař
heri {adv} = včera
herma {sb} = 
herman {sb} = 
hermaphrodite {adj} = 
hermaphroditic {adj} = 
hermaphroditismo {sb} = 
hermaphrodito {sb} = 
hermeneuta {sb} = 
hermeneutic {adj} = 
hermeneutica {sb} = 
Hermes {sb npr} = 
Hermes Trismegisto {sb npr} = 
hermetic {adj} = vzduchotěsný
hermetic {adj} = vodotěsný
hermetic {adj} = hermetický
hermetic {adj} = nepropustný
hermeticitate {sb} = 
hermetismo {sb} = 
herminio {sb} = 
hermitage {sb} = 
hernia {sb} = kýla
hernial {adj} = 
herniari {adj} = 
herniaria {sb} = 
herniose {adj} = 
hernioso {sb} = 
herniotomia {sb} = 
Herode {sb npr} = 
Herodiade {sb npr} = 
herodian {adj} = 
heroe {sb} = hrdina
heroic {adj} = hrdinný
heroicitate {sb} = 
heroicomic {adj} = 
heroificar {vb} = 
heroina {sb} = hrdinka
heroina {sb} = heroin
heroinomane {adj} = 
heroinomania {sb} = 
heroinomano {sb} = 
heroismo {sb} = 
herpete {sb} = opar
herpetic {adj} = 
herpetiforme {adj} = 
herpetismo {sb} = 
herpetologia {sb} = 
herpetologic {adj} = 
herpetologo {sb} = 
herpocaule {adj} = 
hertz {sb} = 
hertzian {adj} = 
Herzegovina {sb npr} = 
hesitante {adj} = váhavý
hesitante {adj} = váhající
hesitantia {sb} = 
hesitar {vb} = váhat
hesitar {vb} = být v rozpacích
hesitar {vb} = pochybovat
hesitar {vb} = otálet
hesitation {sb} = váhání
hesperia {sb} = 
Hesperia {sb} = 
hesperide {adj} = 
Hesperides {sb npr pl} = 
hesperidina {sb} = 
hesperidio {sb} = 
hesperie {adj} = 
hesperis {sb} = 
Hespero {sb npr} = 
Hesse {sb npr} = 
hessian {adj} = 
hetera {sb} = 
heteratomic {adj} = 
heterocarpe {adj} = 
heterocentric {adj} = 
heterocerc {adj} = 
heteroclite {adj} = neobvyklý
heteroclito {sb} = 
heterocyclic {adj} = 
heterocyclo {sb} = 
heterodonte {adj} = 
heterodoxe {adj} = 
heterodoxia {sb} = 
heterodoxo {sb} = 
heterodyne {adj} = 
heterogame {adj} = 
heterogametic {adj} = 
heterogamia {sb} = 
heterogene {adj} = různorodý
heterogenee {adj} = heterogenní
heterogeneitate {sb} = 
heterogenese {sb} = 
heterogenesis {sb} = 
heterogenetic {adj} = 
heterochromatic {adj} = 
heterochromatina {sb} = 
heterochromia {sb} = 
heterochromosoma {sb} = 
heterochrone {sb} = 
heterochtone {adj} = 
heterolateral {adj} = 
heterologe {adj} = 
heterolyse {sb} = 
heterolysis {sb} = 
heterolytic {adj} = 
heteromorphe {adj} = 
heteromorphic {adj} = 
heteromorphismo {sb} = 
heteronome {adj} = 
heteronomia {sb} = 
heteronyme {adj} = 
heteronymo {sb} = 
heterophonia {sb} = 
heterophylle {adj} = 
heterophyllia {sb} = 
heteroplasma {adj} = 
heteroplasma {sb} = 
heteroplastia {sb} = 
heteroplastic {adj} = 
heteropolar {adj} = 
heteroproteina {sb} = 
heteroptere {adj} = 
heteropteros {sb pl} = 
heterosexual {adj} = heterosexuální
heterosexual {sb} = heterosexuální
heterosexualitate {sb} = 
heterospecific {adj} = 
heterosporee {adj} = 
heterosporia {sb} = 
heterostructura {sb} = 
heterosyllabe {adj} = 
heterosyllabic {adj} = 
heterosynapse {sb} = 
heterosynapsis {sb} = 
heterotaxia {sb} = 
heterotrophe {adj} = 
heterotrophia {sb} = 
heterotrophic {adj} = 
heterovaccino {sb} = 
heterozygote {adj} = 
heterozygotic {adj} = 
heterozygoto {sb} = 
hetman {sb} = 
heuristic {adj} = 
heuristica {sb} = 
hevea {sb} = 
hexadecimal {adj} = 
hexadecime {adj} = 
hexaflor {adj} = 
hexagonal {adj} = šestiúhelník
hexagonal {adj} = hexagonální
hexagone {adj} = 
hexagono {sb} = šestiúhelník
hexagramma {sb} = 
hexahedre {adj} = 
hexahedric {adj} = 
hexahedro {sb} = 
hexachordio {sb} = 
hexachordo {sb} = 
hexameron {sb} = 
hexametre {adj} = 
hexametric {adj} = 
hexametrista {sb} = 
hexametro {sb} = 
hexamotor {adj} = 
hexandre {adj} = 
hexano {sb} = 
hexapetale {adj} = 
hexaphylle {adj} = 
hexapode {adj} = 
hexapodo {sb} = 
hexaptere {adj} = 
hexastyle {adj} = 
hexastylo {sb} = 
hexasyllabe {adj} = 
hexasyllabic {adj} = 
hexasyllabo {sb} = 
hexateuchal {adj} = 
hexateucho {sb} = 
hexavalente {adj} = 
hiar {vb} = zevlovat
hiar {vb} = zívat
hiar {vb} = okounět
hiar {vb} = rozvírat
hiatal {adj} = 
hiato {sb} = nádech (vzduchu)
hiato {sb} = mezera
hiato {sb} = nádech
hibernaculo {sb} = 
hibernal {adj} = zimní
hibernante {sb} = 
hibernar {vb} = zazimovat
hibernar {vb} = přezimovat
hibernation {sb} = přezimování
hibernator {sb} = 
Hibernia {sb npr} = 
hiberno {sb} = zima
hibisco {sb} = ibišek
hic {adv} = zde
hic {adv} = tady
hidalgo {sb} = 
hieracio {sb} = 
hierarcha {sb} = 
hierarchia {sb} = hierarchie
hierarchic {adj} = 
hierarchisar {vb} = 
hierarchisation {sb} = 
hieratic {adj} = 
hieraticitate {sb} = 
hierocratia {sb} = 
hierocratic {adj} = 
hierodulo {sb} = 
hieroglyphic {adj} = 
hieroglyphico {sb} = 
hierologia {sb} = 
hieromantia {sb} = 
hierophanta {sb} = 
hi-fi {adj } = 
highlander {sb} = 
highlife {sb} = 
hilar {adj} = 
hilarante {adj} = 
hilare {adj} = veselý
hilare {adj} = bujarý
hilare {adj} = rozjařený
hilaritate {sb} = veselí
hilaritate {sb} = jásot
hilo {sb} = 
Himalaya {sb npr} = 
himalayan {adj} = 
himantoglosso {sb} = 
himation {sb} = 
hinc {adv} = odtud
hindu {adj} = Ind
hindu {adj} = indický
hindu {sb} = Ind
hindu {sb} = indický
hinduismo {sb} = 
Hindustan {sb npr} = 
hindustani {sb} = 
hinnimento {sb} = řehtání
hinnimento {sb} = ržání
hinnir {vb} = ržát
hinnir {vb} = řehtat se
hinnir {vb} = řehtat
hinterland {sb} = 
hipparchia {sb} = 
hipparcho {sb} = 
hipparion {sb} = 
hippiatria {sb} = 
hippiatric {adj} = 
hippiatro {sb} = 
hippic {adj} = 
hippies {sb pl} = 
hippismo {sb} = 
hippobosca {sb} = 
hippocampo {sb} = 
hippocastanacea {sb} = 
hippocentauro {sb} = 
Hippocrate {sb npr} = 
hippocratic {adj} = 
hippocratismo {sb} = 
hippodromo {sb} = dostihová dráha
hippogrypho {sb} = 
hippolitho {sb} = 
hippologia {sb} = 
hippologic {adj} = 
hippologo {sb} = 
hippophae {sb} = 
hippophage {adj} = 
hippophagia {sb} = 
hippophago {sb} = 
hippophilo {sb} = 
hippopotamic {adj} = 
hippopotamo {sb} = hroch
hippotrago {sb} = 
hippuric {adj} = 
hippy {sb} = 
hircin {adj} = 
hirpicar {vb} = vláčet
hirpicatura {sb} = 
hirpice {sb} = brány (na pole)
hirpice {sb} = brány (zemědělské)
hirsute {adj} = zarostlý
hirsute {adj} = chlupatý
hirsute {adj} = ježatý
hirsute {adj} = naježený
hirsutismo {sb} = 
hirudina {sb} = 
hirundine {sb} = vlašťovka
hirundine {sb} = vlaštovka
hispan {adj} = 
Hispania {sb npr} = 
hispanic {adj} = 
hispanisar {vb} = 
hispanismo {sb} = 
hispanista {sb} = 
hispano {sb} = 
hispanoamerican {adj} = 
hispanoamericano {sb} = 
hispanofrancese {adj} = 
hispanomauresc {adj} = 
hispanoparlante {adj} = 
hispanophile {adj} = 
hispanophilia {sb} = 
hispanophilo {sb} = 
hispanophobe {adj} = 
hispanophobia {sb} = 
hispanophobo {sb} = 
hispanophone {adj} = 
hispanophono {sb} = 
hispide {adj} = 
hissar {vb} = vztyčit (prapor)
hissar {vb} = vytáhnout
histamina {sb} = 
histaminic {adj} = 
histidina {sb} = 
histiocyto {sb} = 
histo {sb} = tkáň
histogene {adj} = 
histogenese {sb} = 
histogenesis {sb} = 
histogenetic {adj} = 
histogenia {sb} = 
histogramma {sb} = 
histographia {sb} = 
histographic {adj} = 
histographo {sb} = 
histochimia {sb} = 
histochimic {adj} = 
histoide {adj} = 
histologia {sb} = 
histologic {adj} = 
histologista {sb} = 
histologo {sb} = 
histolyse {sb} = 
histolysis {sb} = 
histolytic {adj} = 
histomorphologia {sb} = 
histon {sb} = 
histonomia {sb} = 
histopathologia {sb} = 
histopathologic {adj} = 
histophysiologia {sb} = 
histophysiologic {adj} = 
histoplasmose {sb} = 
histoplasmosis {sb} = 
historadiographia {sb} = 
historia {sb} = záznam
historia {sb} = dějiny
historia {sb} = historie
historia {sb} = historka
historia {sb} = příběh
historiar {vb} = 
historic {adj} = historický
historicismo {sb} = 
historicista {adj} = 
historicitate {sb} = 
historico {sb} = historik
historico-critic {adj} = 
historietta {sb} = 
historiographia {sb} = 
historiographic {adj} = 
historiographo {sb} = 
historiologia {sb} = 
historiologic {adj} = 
historiologo {sb} = 
historisar {vb} = 
historismo {sb} = 
histrion {sb} = 
histrionic {adj} = 
histriophocafasciate {sb} = 
hit {sb} = 
hit parade {sb} = 
hitlerian {adj} = 
hitleriano {sb} = 
hitlerismo {sb} = 
hittita {sb} = 
hittita {adj} = 
hl {sb} = 
hm {interj} = 
hobbies {sb} = 
hobby {sb} = koníček
hobby {sb} = hobby
hobbyismo {sb} = 
hobbyista {sb} = 
hockey {sb} = hokej
hockeyista {sb} = 
hodie {adv} = dnes
hodierne {adj} = dnešní
hodographo {sb} = 
hodologia {sb} = 
hodologic {adj} = 
hodometria {sb} = 
hodometric {adj} = 
hodometro {sb} = měřič km
hodometro {sb} = počítač ujeté dráhy
hodonymic {adj} = 
hodonymo {sb} = 
hoi polloi {sb } = 
holarctic {adj} = 
holco {sb} = 
holding {sb} = 
holismo {sb} = 
holista {sb} = 
holistic {adj} = 
holla {interj} = 
Hollanda {sb npr} = Holandsko
hollandese {adj} = Holanďan
hollandese {adj} = holandský
hollandese {sb} = Holanďan
hollandese {sb} = holandský
Hollerith {sb npr} = 
hollywoodian {adj} = 
holmium {sb} = 
holocausto {sb} = 
holocen {adj} = 
holoceno {sb} = 
holocephalo {sb} = 
holocrystallin {adj} = 
holoenzyma {sb} = 
hologame {adj} = 
hologamia {sb} = 
hologenese {sb} = 
hologenesis {sb} = 
hologramma {sb} = 
holographar {vb} = 
holographe {adj} = 
holographia {sb} = 
holographic {adj} = 
holographo {sb} = 
holomorphe {adj} = 
holomorphia {sb} = 
holonome {adj} = 
holonomia {sb} = 
holonomic {adj} = 
holoparasito {sb} = 
holophrase {sb} = 
holophrastic {adj} = 
holoproteina {sb} = 
holosteo {sb} = 
holothuria {sb} = 
holter {sb} = 
homage {sb} = hold
homage {sb} = pocta
homalographia {sb} = 
homalographic {adj} = 
homaloide {adj} = 
homarides {sb pl} = 
homaro {sb} = humr
hombre {sb} = 
home {sb} = 
home referee {sb} = 
home rule {sb} = 
homeomere {adj} = 
homeomorphe {adj} = 
homeomorphismo {sb} = 
homeopathe {sb} = 
homeopathia {sb} = 
homeopathic {adj} = 
homeopathista {sb} = 
homeostase {sb} = 
homeostasis {sb} = 
homeostatic {adj} = 
homeostato {sb} = 
homeric {adj} = 
homeride {sb} = 
Homero {sb npr} = 
home-trainer {sb} = 
homicida {adj} = vražedkyně
homicida {adj} = vrah
homicida {adj} = zabiják
homicida {sb} = vražedkyně
homicida {sb} = vrah
homicida {sb} = zabiják
homicidal {adj} = vražedný
homicidio {sb} = zavraždění
homicidio {sb} = zabití člověka
homicidio {sb} = vražda
homiletic {adj} = 
homiletica {sb} = 
homilia {sb} = 
homiliario {sb} = 
homilista {sb} = 
hominal {adj} = 
homine {sb} = člověk
homine {sb} = muž
hominide {sb} = 
hominiforme {adj} = 
hominoide {adj} = 
homocentric {adj} = 
homocentro {sb} = 
homocerc {adj} = 
homocinetic {adj} = 
homocyclic {adj} = 
homocysteina {sb} = 
homodonte {adj} = 
homofocal {adj} = 
homogame {adj} = 
homogametic {adj} = 
homogamia {sb} = 
homogamic {adj} = 
homogene {adj} = 
homogenee {adj} = 
homogeneisar {vb} = 
homogeneisation {sb} = 
homogeneitate {sb} = 
homogenetic {adj} = 
homogenisar {vb} = 
homogenisation {sb} = 
homogenisator {sb} = 
homographe {adj} = 
homographia {sb} = 
homographic {adj} = 
homographo {sb} = 
homochrome {adj} = 
homochromia {sb} = 
homolateral {adj} = 
homologar {vb} = 
homologation {sb} = 
homologe {adj} = 
homologia {sb} = 
homologo {sb} = 
homolyse {sb} = 
homolysis {sb} = 
homomorphe {adj} = 
homomorphia {sb} = 
homomorphic {adj} = 
homomorphismo {sb} = 
homonyme {adj} = 
homonymia {sb} = 
homonymic {adj} = 
homonymo {sb} = homonymum
homopetale {adj} = 
homophile {adj} = 
homophilia {sb} = 
homophilo {sb} = 
homophone {adj} = 
homophonia {sb} = 
homophonic {adj} = 
homophono {sb} = 
homoplastia {sb} = 
homoplastic {adj} = 
homopolar {adj} = 
homopolaritate {sb} = 
homoptere {adj} = 
homopteros {sb pl} = 
homosexual {adj} = homosexuál
homosexual {sb} = homosexuál
homosexualitate {sb} = 
homosphera {sb} = 
homotherme {adj} = 
homothermia {sb} = 
homothermia {sb} = 
homothetia {sb} = 
homothetic {adj} = 
homotopia {sb} = 
homotopic {adj} = 
homozygote {adj} = 
homozygoto {sb} = 
homunculo {sb} = 
Honduras {sb npr} = 
hondurese {adj} = 
hondurese {sb} = 
honestate {sb} = slušnost
honestate {sb} = poctivost
honeste {adj} = čestný
honeste {adj} = pravdivý
honestitate {sb} = 
honky-tonky {sb} = 
honor {sb} = úcta
honor {sb} = čest
honorabile {adj} = úctyhodný
honorabile {adj} = ctihodný
honorabilitate {sb} = 
honorar {vb} = uznávat
honorar {vb} = ctít
honorar {vb} = platit
honorar {vb} = odměnit
honorari {adj} = honorář
honorari {adj} = odměna
honorario {sb} = honorář
honorario {sb} = ocenění
honorific {adj} = 
honoris causa {sb} = 
hooligan {sb} = 
hooliganismo {sb} = 
hoplia {sb} = 
hoplita {sb} = 
hora {sb} = hodina
horari {adj} = hodinově
horario {sb} = cest. řád
horario {sb} = rozvrh hodin
horario {sb} = rozvrh času
horatian {adj} = 
Horatio {sb npr} = 
horda {sb} = smečka
horda {sb} = tlupa
horda {sb} = horda
hordeacee {adj} = 
hordeiforme {adj} = 
hordeina {sb} = 
hordeo {sb} = ječmen
hordeolo {sb} = ječné zrno v oku
horizontal {adj} = vodorovný
horizontalismo {sb} = 
horizontalista {adj} = 
horizontalista {sb} = 
horizontalistic {adj} = 
horizontalitate {sb} = 
horizonte {sb} = 
hormon {sb} = 
hormonal {adj} = 
hormonogene {adj} = 
hormonogenese {sb} = 
hormonogenesis {sb} = 
hormonologia {sb} = 
hormonotherapia {sb} = 
hornablende {sb} = 
horologier {adj} = 
horologieria {sb} = 
horologiero {sb} = hodinář
horologio {sb} = hodiny
horologio {sb} = hodinky
horoscopic {adj} = 
horoscopo {sb} = horoskop
horosphera {sb} = 
horrende {adj} = hrůzostrašný
horrende {adj} = hrůzný
horribile {adj} = strašný
horribile {adj} = hrozný
horribile {adj} = děsný
horribile {adj} = příšerný
horribilitate {sb} = 
horride {adj} = hnusný
horride {adj} = odporný
horride {adj} = nechutný
horriditate {sb} = 
horrific {adj} = hrozný
horrific {adj} = děsný
horrificar {vb} = děsit
horrificar {vb} = poděsit
horripilante {adj} = strašidelný
horripilante {adj} = děsivý
horripilante {adj} = hrůzostrašný
horripilar {vb} = 
horripilation {sb} = 
horripilatori {adj} = 
horrisone {adj} = 
horror {sb} = strach
horror {sb} = hrůza
hors-d'oeuvre {sb} = 
horsepower {sb} = 
horst {sb} = 
hortative {adj} = napomínajíce
Hortense {sb npr} = 
hortensia {sb} = 
horticole {adj} = 
horticultor {sb} = 
horticultura {sb} = zahradnictví
horticultural {adj} = zahradnický
horto {sb} = zahrada
horto {sb} = zeleninová zahrada
hosanna {sb} = 
hosophobia {sb} = 
hospital {adj} = nemocnice
hospital {adj} = pohostinný
hospital {sb} = nemocnice
hospital {sb} = pohostinný
hospitalari {adj} = 
Hospitalero {sb} = 
hospitalero {sb} = 
hospitalisar {vb} = hospitalizovat
hospitalisation {sb} = 
hospitalitate {sb} = pohostinnost
hospite {sb} = host
hospite {sb} = hostitel
hospite {sb} = hostitel (i host)
hospitio {sb} = 
hosta {sb} = 
hostage {sb} = rukojmí
hostage {sb} = rukojmí
hoste {sb} = host
hoste {sb} = cizinec
hoste {sb} = hostitel
hostelleria {sb} = 
hostellero {sb} = 
hostello {sb} = hostel
hosteria {sb} = 
hostessa {sb} = hostitelka
hostessa {sb} = hosteska
hostia {sb} = hostie
hostil {adj} = protichůdný
hostil {adj} = nevraživý
hostil {adj} = nepřátelský
hostilitate {sb} = 
hot-dog {sb} = 
hotel {sb} = hotel
hoteler {adj} = 
hoteleria {sb} = 
hotelier {sb} = hoteliér
hot-jazz {sb} = 
hottentot {adj} = 
hottentot {sb} = 
hottonia {sb} = 
huerta {sb} = 
huguenot {adj} = 
huguenot {sb} = 
huguenotismo {sb} = 
hulahup {sb} = 
hum {interj} = 
human {adj} = humánní
human {adj} = lidský
humanisar {vb} = 
humanisation {sb} = 
humanismo {sb} = lidskost
humanismo {sb} = humanismus
humanista {adj} = 
humanista {sb} = 
humanistic {adj} = 
humanitari {adj} = humanitární
humanitario {sb} = 
humanitarismo {sb} = 
humanitate {sb} = lidstvo
humano {sb} = člověk
humanoide {adj} = 
humanoide {sb} = 
humectabile {adj} = 
humectabilitate {sb} = 
humectante {adj} = 
humectante {sb} = 
humectar {vb} = svlažit
humectar {vb} = navlhčit
humectar {vb} = namočit
humectation {sb} = zvlhčování
humectator {sb} = 
humer {vb} = zvlhnout
humer {vb} = být vlhký
humeral {adj} = 
humero {sb} = rameno
humic {adj} = 
humide {adj} = vlhký
humide {adj} = zatuchlý
humide {adj} = lepkavý
humidificar {vb} = zvlhčit
humidification {sb} = 
humidificator {sb} = 
humidifuge {adj} = 
humiditate {sb} = vlhkost
humifere {adj} = 
humification {sb} = 
humile {adj} = skromný
humile {adj} = pokorný
humile {adj} = nízký
humiliante {adj} = 
humiliar {vb} = ponížit
humiliar {vb} = potupit
humiliar {vb} = pokořit
humiliation {sb} = ponížení
humiliator {sb} = 
humilitate {sb} = pokora
humor {sb} = humor
humor {sb} = legrace
humor {sb} = nálada
humoral {adj} = 
humorismo {sb} = 
humorista {adj} = vtipálek
humorista {adj} = humorista
humorista {sb} = vtipálek
humorista {sb} = humorista
humoristic {adj} = žertovný
humoristic {adj} = humorný
humorose {adj} = vtipný
humorositate {sb} = 
humus {sb} = 
hungare {adj} = maďarský
Hungaria {sb npr} = Maďarsko
hungaro {sb} = Maďar
hunnic {adj} = 
hunno {sb} = 
huppa {sb} = 
huracan {sb} = hurikán
huri {sb} = 
hurra {sb} = 
husky {sb} = 
hussar {sb} = 
hussita {sb} = 
hyacinthin {adj} = 
Hyacintho {sb npr} = hyacint
hyacintho {sb} = hyacint
Hyades {sb npr} = 
hyades {sb pl} = 
hyalin {adj} = 
hyalina {sb} = 
hyalite {sb} = 
hyalographia {sb} = 
hyalographo {sb} = 
hyaloide {adj} = 
hyaloma {sb} = 
hyaloplasma {sb} = 
hyalotechnia {sb} = 
hyalotypia {sb} = 
hybridar {vb} = 
hybridation {sb} = křížení
hybride {adj} = 
hybridismo {sb} = 
hybriditate {sb} = 
hybrido {sb} = 
hydarthrose {sb} = 
hydarthrosis {sb} = 
hydatic {adj} = 
hydatide {sb} = 
hydatitis {sb} = 
hydno {sb} = 
hydra {sb} = 
Hydra {sb} = 
hydracido {sb} = 
hydractinia {sb} = 
hydrangea {sb} = 
hydrangea {sb} = 
hydrante {sb} = hydrant
hydrargyrio {sb} = 
hydrargyrismo {sb} = 
hydratabile {adj} = 
hydratante {adj} = 
hydratar {vb} = 
hydratation {sb} = 
hydrato {sb} = 
hydraulic {adj} = hydraulický
hydraulica {sb} = 
hydravion {sb} = 
hydrazina {sb} = 
hydremia {sb} = 
hydria {sb} = 
hydric {adj} = 
hydrido {sb} = 
hydroaerodynamica {sb} = 
hydroaeroplano {sb} = 
hydroaerostatica {sb} = 
hydroavion {sb} = 
hydrobiologia {sb} = 
hydrobiologic {adj} = 
hydrobiologo {sb} = 
hydrocarbonato {sb} = 
hydrocarburo {sb} = 
hydrocele {sb} = 
hydrocephale {adj} = 
hydrocephalia {sb} = 
hydrocephalo {sb} = 
hydrocoralliario {sb} = 
hydrocortison {sb} = 
hydrocyanic {adj} = 
hydrodynamic {adj} = 
hydrodynamica {sb} = 
hydroecologia {sb} = 
hydroecologic {adj} = 
hydroeconomia {sb} = 
hydroeconomic {adj} = 
hydroelectric {adj} = hydroelektrický
hydroelectricitate {sb} = 
hydroenergia {sb} = 
hydrofoil {sb} = 
hydrofugar {vb} = 
hydrofuge {adj} = 
hydrogastria {sb} = 
hydrogel {sb} = 
hydrogenar {vb} = 
hydrogenation {sb} = 
hydrogene {adj} = 
hydrogenerator {sb} = 
hydrogeno {sb} = vodík
hydrogeologia {sb} = 
hydrogeologic {adj} = 
hydrographia {sb} = 
hydrographic {adj} = 
hydrographo {sb} = 
hydrocharis {sb} = 
hydrocharitaceas {sb pl} = 
hydrochimia {sb} = 
hydrochimic {adj} = 
hydrochinon {sb} = 
hydrochlorato {sb} = 
hydrochloric {adj} = 
hydrolato {sb} = 
hydrolitho {sb} = 
hydrologia {sb} = 
hydrologic {adj} = 
hydrologista {sb} = 
hydrologo {sb} = 
hydrolysabile {adj} = 
hydrolysar {vb} = 
hydrolyse {sb} = 
hydrolysis {sb} = 
hydrolytic {adj} = 
hydromagnetic {adj} = 
hydromagnetica {sb} = 
hydromachina {sb} = 
hydromantia {sb} = 
hydromechanic {adj} = 
hydromechanica {sb} = 
hydromel {sb} = 
hydrometeoro {sb} = 
hydrometeorologic {adj} = 
hydrometra {sb} = 
hydrometria {sb} = 
hydrometric {adj} = 
hydrometro {sb} = 
hydromodulo {sb} = 
hydronephrose {sb} = 
hydronephrosis {sb} = 
hydronymia {sb} = 
hydropatha {sb} = 
hydropathia {sb} = 
hydropathic {adj} = 
hydropedologic {adj} = 
hydrophile {adj} = 
hydrophilic {adj} = 
hydrophilo {sb} = 
hydrophobe {adj} = 
hydrophobia {sb} = 
hydrophobic {adj} = 
hydrophobo {sb} = 
hydrophono {sb} = 
hydrophyto {sb} = 
hydropic {adj} = 
hydropico {sb} = 
hydropisia {sb} = 
hydroplano {sb} = 
hydropneumatic {adj} = 
hydroponic {adj} = 
hydroponica {sb} = 
hydrorrhea {sb} = 
hydroscopio {sb} = 
hydrosequentia {sb} = 
hydrosilicato {sb} = 
hydrosol {sb} = 
hydrosoluble {sb} = 
hydrosphera {sb} = 
hydrostabilitate {sb} = 
hydrostatic {adj} = 
hydrostatica {sb} = 
hydrostructura {sb} = 
hydrotechnic {adj} = 
hydrotechnica {sb} = 
hydrotherapeuta {sb} = 
hydrotherapeutic {adj} = 
hydrotherapia {sb} = 
hydrotherapic {adj} = 
hydrothermal {adj} = 
hydrothorace {sb} = 
hydrotimetria {sb} = 
hydrotimetric {adj} = 
hydrotimetro {sb} = 
hydrotropismo {sb} = 
hydroxydo {sb} = 
hydroxylamina {sb} = 
hydroxylation {sb} = 
hydroxylo {sb} = 
hydruro {sb} = 
hyemal {adj} = 
hyena {sb} = hyena
hyenidos {sb pl} = 
hyeniforme {adj} = 
hyetal {adj} = 
hyetographic {adj} = 
hyetometro {sb} = 
hygiaphono {sb} = 
hygiene {sb} = hygiena
hygienic {adj} = hygienický
hygienista {sb} = 
hygrographo {sb} = 
hygrologia {sb} = 
hygrologic {adj} = 
hygroma {sb} = 
hygroma {sb} = 
hygrometria {sb} = 
hygrometric {adj} = 
hygrometricitate {sb} = 
hygrometro {sb} = 
hygrophile {adj} = 
hygrophobe {adj} = 
hygrophobic {adj} = 
hygrophoro {sb} = 
hygrophyto {sb} = 
hygroscopia {sb} = 
hygroscopic {adj} = 
hygroscopicitate {sb} = 
hygroscopio {sb} = 
hygrostato {sb} = 
hylocomio {sb} = 
hylomorphismo {sb} = 
hylozoismo {sb} = 
hylozoista {sb} = 
hylozoistic {adj} = 
hymenal {adj} = 
hymene {sb} = panenská blána
Hymene {sb npr} = panenská blána
Hymeneo {sb npr} = 
hymeneo {sb} = 
hymenio {sb} = 
hymenomycetos {sb pl} = 
hymenoptere {adj} = 
hymenopteros {sb pl} = 
hymnario {sb} = zpěvník
hymnic {adj} = 
hymno {sb} = hymnus
hymnographia {sb} = 
hymnographo {sb} = 
hymnologia {sb} = 
hymnologic {adj} = 
hymnologista {sb} = 
hymnologo {sb} = 
hyoide {adj} = 
hyoscina {sb} = 
hyoscyamina {sb} = 
hypallage {sb} = 
hypanthoido {sb} = 
hyperabrupte {adj} = 
hyperaciditate {sb} = 
hyperactive {adj} = 
hyperactivitate {sb} = 
hyperacusia {sb} = 
hyperalgesia {sb} = 
hyperalgia {sb} = 
hyperallergic {adj} = 
hyperbaton {sb} = 
hyperbola {sb} = 
hyperbolic {adj} = 
hyperbolicitate {sb} = 
hyperbolisar {vb} = 
hyperbolismo {sb} = 
hyperboloide {sb} = 
hyperboree {adj} = 
hypercarga {sb} = 
hypercatalectic {adj} = 
hypercomplexe {adj} = 
hyperconjugation {sb} = 
hypercorrecte {adj} = 
hypercorrection {sb} = 
hypercritic {adj} = 
hypercritica {sb} = 
hypercritico {sb} = 
hyperdulia {sb} = 
hyperelliptic {adj} = 
hyperemia {sb} = 
hyperemotive {adj} = 
hyperemotivitate {sb} = 
hyperendemic {adj} = 
hyperendemicitate {sb} = 
hyperenthusiasta {adj} = 
hyperesthesia {sb} = 
hyperexcitabile {adj} = 
hyperexcitabilitate {sb} = 
hyperexcitar {vb} = 
hyperexcitation {sb} = 
hyperexcretion {sb} = 
hyperextensibile {adj} = 
hyperextension {sb} = 
hyperfatigabilitate {sb} = 
hyperfin {adj} = 
hyperfocal {adj} = 
hyperfrequentia {sb} = 
hypergenese {sb} = 
hypergenesis {sb} = 
hypergeometric {adj} = 
hyperglobulia {sb} = 
hyperglycemia {sb} = 
hyperglycemia {sb} = 
hypergol {sb} = 
hyperhormonal {adj} = 
hyperchlorhydria {sb} = 
hyperchrome {adj} = 
hyperchromia {sb} = 
hypericaceas {sb pl} = 
hyperico {sb} = 
hyperimmunitate {sb} = 
hyperinflation {sb} = 
hyperlink {sb} = 
hypermatur {adj} = 
hypermaturitate {sb} = 
hypermenorrhagia {sb} = 
hypermercato {sb} = 
hypermetamorphose {sb} = 
hypermetamorphosis {sb} = 
hypermetria {sb} = 
hypermetric {adj} = 
hypermetro {sb} = 
hypermetrope {adj} = 
hypermetropia {sb} = 
hypermetropo {sb} = 
hypermnesia {sb} = 
hypernervose {adj} = 
hypernucleo {sb} = 
hypernutrition {sb} = 
hyperon {sb} = 
hyperonymo {sb} = 
hyperparasitismo {sb} = 
hyperparasito {sb} = 
hyperpepsia {sb} = 
hyperplano {sb} = 
hyperplasia {sb} = 
hyperplasic {adj} = 
hyperplastic {adj} = 
hyperpolarisation {sb} = 
hyperpyretic {adj} = 
hyperpyrexia {sb} = 
hyperreactive {adj} = 
hyperreactivitate {sb} = 
hyperrealismo {sb} = 
hyperrealista {adj} = 
hyperrealistic {adj} = 
hypersalivation {sb} = 
hypersecretion {sb} = 
hypersensibile {adj} = 
hypersensibilisation {sb} = 
hypersensibilitate {sb} = 
hypersensitive {adj} = 
hypersensitivitate {sb} = 
hypersomnia {sb} = 
hypersomniac {adj} = 
hypersomniaco {sb} = 
hypersonic {adj} = 
hypersono {sb} = 
hyperspatio {sb} = 
hypersphera {sb} = 
hyperstatic {adj} = 
hyperstaticitate {sb} = 
hypersynchrone {adj} = 
hypertension {sb} = 
hypertensive {adj} = 
hypertensivo {sb} = 
hyperthermia {sb} = 
hyperthyroide {adj} = 
hyperthyroidismo {sb} = 
hypertonia {sb} = 
hypertonic {adj} = 
hypertrophia {sb} = 
hypertrophiar {vb} = 
hypertrophic {adj} = 
hyperventilar {vb} = 
hyperventilation {sb} = 
hypervitaminose {sb} = 
hypervitaminosis {sb} = 
hypha {sb} = 
hypholoma {sb} = 
hyphomycetos {sb pl} = 
hypnagogic {adj} = 
hypno {sb} = 
hypnoide {adj} = 
hypnologia {sb} = 
hypnologic {adj} = 
hypnologista {sb} = 
hypnologo {sb} = 
hypnopedia {sb} = 
hypnophobia {sb} = 
hypnose {sb} = hypnóza
hypnosis {sb} = 
hypnotherapia {sb} = 
hypnotic {adj} = 
hypnotico {sb} = 
hypnotisabile {adj} = 
hypnotisar {vb} = hypnotizovat
hypnotisation {sb} = 
hypnotisator {sb} = 
hypnotismo {sb} = hypnotismus
hypnotista {sb} = hypnotizér
hypoacusia {sb} = 
hypoalgesia {sb} = 
hypocaloric {adj} = 
hypocausto {sb} = 
hypocentro {sb} = 
hypocoristic {adj} = 
hypocoristico {sb} = 
hypocotyle {sb} = 
hypocrisia {sb} = pokrytectví
hypocrita {sb} = pokrytecký
hypocrita {sb} = pokrytec
hypocrita {adj} = pokrytecký
hypocrita {adj} = pokrytec
hypocycloide {sb} = 
hypodermatic {adj} = podkožní
hypoderme {sb} = 
hypodermic {adj} = 
hypodermose {sb} = 
hypodermosis {sb} = 
hypogastric {adj} = 
hypogastrio {sb} = 
hypogee {adj} = 
hypogeo {sb} = 
hypoglauc {adj} = 
hypoglosse {adj} = 
hypoglosso {sb} = 
hypoglycemia {sb} = 
hypoglycemic {adj} = 
hypogyn {adj} = 
hypochlorhydria {sb} = 
hypochlorito {sb} = 
hypochlorose {adj} = 
hypochondria {sb} = hypochondrie
hypochondriac {adj} = hypochondrický
hypochondriaco {sb} = hypochondr
hypochondrio {sb} = 
hypochrome {sb} = 
hypochromia {sb} = 
hypoide {adj} = 
hypolysis {sb} = 
hyponymia {sb} = 
hyponymo {sb} = 
hypophosphato {sb} = 
hypophosphito {sb} = 
hypophosphoric {adj} = 
hypophosphorose {adj} = 
hypophysari {adj} = 
hypophyse {sb} = 
hypoproteic {adj} = 
hyposcenio {sb} = 
hyposecretion {sb} = 
hypospadia {sb} = 
hypospado {sb} = 
hypostase {sb} = 
hypostasis {sb} = 
hypostatic {adj} = 
hypostatisar {vb} = 
hypostatisation {sb} = 
hypostyle {adj} = 
hypostylo {sb} = 
hyposulfato {sb} = 
hyposulfito {sb} = 
hyposulfurose {adj} = 
hypotactic {adj} = 
hypotaxis {sb} = 
hypotension {sb} = 
hypotensive {adj} = 
hypotensivo {sb} = 
hypothalamic {adj} = 
hypothalamo {sb} = 
hypotheca {sb} = 
hypothecabile {adj} = 
hypothecabilitate {sb} = 
hypothecar {vb} = 
hypothecari {adj} = 
hypothenar {sb} = 
hypothenusa {sb} = 
hypothermia {sb} = 
hypothermic {adj} = 
hypothese {sb} = hypotéza
hypothesis {sb} = 
hypothetic {adj} = hypotetický
hypothetico {adj} = 
hypothymia {sb} = 
hypotonia {sb} = 
hypotonic {adj} = 
hypotrophia {sb} = 
hypotypose {sb} = 
hypotyposis {sb} = 
hypovitaminose {sb} = 
hypovitaminosis {sb} = 
hypoxemia {sb} = 
hyppuris {sb} = 
hypsographia {sb} = 
hypsographic {adj} = 
hypsochromia {sb} = 
hypsometria {sb} = 
hypsometric {adj} = 
hypsometro {sb} = 
hyssopo {sb} = 
hysterascopio {sb} = 
hysterectomia {sb} = hysterektomie
hysterese {sb} = 
hysteresis {sb} = 
hysteria {sb} = hysterie
hysteria {sb} = nepříčetnost
hysteric {adj} = hysterický
hysterica {sb} = 
hysterico {sb} = 
hysteriforme {adj} = 
hysterographia {sb} = 
hysterologia {sb} = 
hysterologic {adj} = 
hysterotomia {sb} = 
hystiocyto {sb} = 
chacal {sb} = šakal
chaco {sb} = šach
chaconne {sb} = 
cha-cha-cha {sb} = 
chachiero {sb} = 
chachista {sb} = 
chaise {sb} = židle
chal {sb} = šátek
chal {sb} = šála
chalaza {sb} = 
chalcographia {sb} = 
chalcographic {adj} = 
chalcographo {sb} = 
chalcochemigraphia {sb} = 
chalcolithic {adj} = 
chalcopyrite {sb} = 
chalcosina {sb} = 
chalcosite {sb} = 
chaldaic {adj} = 
Chaldea {sb} = Chaldejsko
chaldee {adj} = chaldejský
chaldeo {sb} = chaldejský
chaldeo {sb} = Chaldej
chalet {sb} = chata
challenge {sb } = 
challenger {sb} = 
chalupa {sb} = 
Cham {sb npr} = 
chambellan {sb} = 
chameleonic {adj} = 
chameleonte {sb} = 
chameleontic {adj} = 
chamita {sb} = 
chamitic {adj} = 
Champagne {sb npr} = šampaňské
champignon {sb} = žampion
champignon {sb} = žampión
champion {sb} = 
chance {sb} = 
chancre {sb} = 
chanfrenar {vb} = 
chanfreno {sb} = 
chanson {sb} = 
chansonnier {sb} = 
chantage {sb} = vydírání
chantagista {sb} = vyděrač
chantilly {sb} = 
chaos {sb} = chaos
chaotic {adj} = chaotický
chaperon {sb } = gardedáma
chaperonage {sb} = 
chaperonar {vb} = 
chaplinesc {adj} = 
char à bancs {sb} = 
character {sb} = znak
character {sb} = charakter
character {sb} = povaha
characterisar {vb} = 
characterisation {sb} = 
characteristic {adj} = charakteristický
characteristic {adj} = příznačný
characteristica {sb} = charakteristika
characterologia {sb} = 
characterologic {adj} = 
characterologo {sb} = 
charade {sb} = šaráda
charisma {sb} = charisma
charismatic {adj} = charismatický
charivari {sb} = 
charlatan {sb} = šarlatán
charlataneria {sb} = 
charlatanesc {adj} = 
charlatanismo {sb} = 
charleston {sb} = 
charme {sb} = šarm
Charon {sb npr} = 
charpa {sb} = šátek
charta {sb} = charta (list)
chartar {vb} = udělit právo
charter {sb} = 
chartismo {sb} = 
chartista {sb} = 
chartreuse {sb} = 
Charybdis {sb npr} = 
chassa {sb} = hon
chassa {sb} = lov zvěře
chassa {sb} = lov
chassamuscas {sb} = 
chassar {vb} = vyhnat
chassar {vb} = zaplašit
chassar {vb} = lovit
chassar {vb} = honit
chassar {vb} = odehnat
chassasubmarinos {sb} = 
chassator {sb} = lovec
chassatorpedero {sb} = 
chassatorpedinero {sb} = 
chassis {sb} = šasi
chassis {sb} = podvozek
chauffeur {sb} = šofér
chauvinismo {sb} = šovinismus
chauvinista {sb} = šovinista
chauvinista {sb} = národovec
chauvinista {sb} = šovinista
chauvinista {sb} = národovec
chauvinistic {adj} = šovinistický
chauvinistic {adj} = národovecký
checklist {sb} = 
check-up {sb} = 
cheddar {sb} = 
cheddite {sb} = 
chef {sb} = vedoucí
chef {sb} = šéf
cheirantho {sb} = 
Cheka {sb npr} = 
chela {sb} = 
chelate {adj} = 
chelation {sb} = 
chelato {sb} = 
chelator {sb} = 
chelicera {sb} = 
chelidonia {sb} = 
chelonian {adj} = 
cheloniano {sb} = 
chemiluminescentia {sb} = 
chemisorption {sb} = 
chemosorption {sb} = 
chemotropismo {sb} = 
chenille {sb} = 
chenomeles {sb} = 
chenopodiaceas {sb pl} = 
chenopodio {sb} = 
cheque {sb} = šek
cherophyllo {sb} = 
cherry brandy {sb} = 
chersydro {sb} = 
cherub {sb} = 
cherubic {adj} = 
cherubin {sb} = 
cherubinic {adj} = 
cherusco {sb} = 
chester {sb} = 
cheta {sb} = 
chetodon {sb} = 
chetopode {adj} = 
chetopodo {sb} = 
chewinggum {sb} = 
chianti {sb} = 
chiasma {sb} = 
chiasmatic {adj} = 
chiasmo {sb} = 
chic {adj} = vzhledný
chic {adj} = šik
chic {adj} = stylový
chic {adj} = chytrý
chic {adj} = módní
chic {adj} = nóbl
chic {adj } = vzhledný
chic {adj } = šik
chic {adj } = stylový
chic {adj } = chytrý
chic {adj } = módní
chic {adj } = nóbl
chicana {sb} = 
chicanar {vb} = 
chicanero {sb} = 
chiffonier {adj} = 
chignon {adj} = 
Chile {sb npr} = Chile
chilen {adj} = chilský
chileno {sb} = Chilan
chiliasmo {sb} = 
chiliasta {sb} = 
chiliastic {adj} = 
chimaphila {sb} = 
chimera {sb} = 
chimeric {adj} = 
chimerisar {vb} = 
chimerista {sb} = 
chimia {sb} = chemie
chimic {adj} = chemický
chimico {sb} = chemik
chimiotherapia {sb} = 
chimismo {sb} = 
chimista {sb} = 
chimotherapia {sb} = 
chimpanze {sb} = šimpanz
China {sb} = Čína
chinese {sb} = čínský
chinese {sb} = čínština
chinese {adj} = čínský
chinese {adj} = čínština
chinchilla {sb} = 
chionadoxa {sb} = 
chionantho {sb} = 
chip {sb} = čip
chipolata {sb} = 
chips {sb pl} = smažené brambůrky
chips {sb pl} = plátky
chiralgia {sb} = 
chirographia {sb} = 
chirographic {adj} = 
chirologia {sb} = 
chirologic {adj} = 
chirologo {sb} = 
chiromante {sb} = věštec z ruky
chiromantia {sb} = věštění z ruky
chiropodista {sb} = 
chiropractica {sb} = 
chiropractor {sb} = 
chiroptere {adj} = 
chiroptero {sb} = 
chiroscopia {sb} = 
chiroscopic {adj} = 
chirurgia {sb} = chirurgie
chirurgic {adj} = chirurgický
chirurgo {sb} = chirurg
chitina {sb} = 
chitinose {adj} = 
chlamyde {sb} = 
chloasma {sb} = 
chlora {sb} = 
chloracetic {adj} = 
chloral {sb} = 
chloralismo {sb} = 
chlorar {vb} = chlorovat
chlorate {adj} = 
chloration {sb} = 
chlorato {sb} = 
chlorella {sb} = 
chlorhydrato {sb} = 
chlorhydric {adj} = 
chloric {adj} = 
chlorido {sb} = 
chlorito {sb} = 
chloro {sb} = chlór
chloroacetato {sb} = 
chloroformar {vb} = 
chloroformic {adj} = 
chloroformisar {vb} = 
chloroformisation {sb} = 
chloroformismo {sb} = 
chloroformo {sb} = chloroform
chlorometria {sb} = 
chlorometric {adj} = 
chloromycetina {sb} = 
chlorophycea {sb} = 
chlorophylla {sb} = chlorofyl
chlorophyllian {adj} = 
chlorophyllic {adj} = 
chloropicrina {sb} = 
chloroplasto {sb} = 
chloropseida {sb} = 
chlorose {sb} = 
chlorose {adj} = 
chlorosis {sb} = 
chlorotic {adj} = 
chlorurar {vb} = 
chloruro {sb} = 
choc {sb} = šok
choc {sb} = otřes
choccar {vb} = šokovat
chocolate {sb} = čokoláda
chocolateria {sb} = 
chocolatero {sb} = 
chocolatiera {sb} = miska s čokoládou
cholagoge {adj} = 
cholagogo {sb} = 
cholecystitis {sb} = 
cholecystographia {sb} = 
cholelithiasis {sb} = 
cholelitho {sb} = 
cholemia {sb} = 
cholera {sb} = vztek
cholera {sb} = cholera
cholera {sb} = hněv
choleric {adj} = 
choleriforme {adj} = 
cholerina {sb} = 
cholesterina {sb} = 
cholesterol {sb} = 
cholesterolic {adj} = 
cholic {adj} = 
cholina {sb} = 
choluria {sb} = 
chomskyan {adj} = 
chondrificar {vb} = 
chondrification {sb} = 
chondrilla {sb} = 
chondrina {sb} = 
chondrioma {sb} = 
chondrite {sb} = 
chondritis {sb} = 
chondro {sb} = chrupavka
chondroblasto {sb} = 
chondrocranio {sb} = 
chondrogenese {sb} = 
chondrogenesis {sb} = 
chondroide {adj} = 
chondrologia {sb} = 
chondroma {sb} = 
chondroskeleto {sb} = 
chop suey {sb} = 
choral {adj} = chorál
choral {sb} = chorál
chorda {sb} = struna
chorea {sb} = 
choreic {adj} = 
choreographia {sb} = choreografie
choreographic {adj} = 
choreographo {sb} = choreograf
choriambic {adj} = 
choriambo {sb} = 
chorion {sb} = 
chorionic {adj} = 
chorispora {sb} = 
chorista {sb} = 
chorizo {sb} = 
choro {sb} = pěvecký sbor
choro {sb} = sbor
chorographia {sb} = 
chorographo {sb} = 
choroide {adj} = 
choroidea {sb} = 
choroidee {adj} = 
choroiditis {sb} = 
chorologia {sb} = 
chorologic {adj} = 
chorologista {sb} = 
chorologo {sb} = 
chorophyto {sb} = 
chow chow {sb} = 
chrestomathia {sb} = 
chrisma {sb} = 
chrismal {sb} = 
chrismon {sb} = 
christian {adj} = křesťanský
christianisar {vb} = 
christianisation {sb} = 
christianismo {sb} = křesťanství
christianitate {sb} = křesťanství
christiano {sb} = křesťan
Christo {sb} = Kristus
christolatria {sb} = 
christologia {sb} = 
christologic {adj} = 
christologo {sb} = 
chroma {sb} = trylek
chromage {sb} = 
chromar {vb} = 
chromate {adj} = pochromovaný
chromatic {adj} = chromatický
chromatica {sb} = 
chromaticitate {sb} = 
chromatidic {adj} = 
chromatido {sb} = 
chromatina {sb} = 
chromatismo {sb} = 
chromato {sb} = 
chromatogene {adj} = 
chromatogramma {sb} = 
chromatographar {vb} = 
chromatographia {sb} = 
chromatographic {adj} = 
chromatographo {sb} = 
chromatometria {sb} = 
chromatometro {sb} = 
chromatophile {adj} = 
chromatophobia {sb} = 
chromatophore {adj} = 
chromatophoro {sb} = 
chromatoplasma {sb} = 
chromatoproteina {sb} = 
chromatura {sb} = 
chromic {adj} = 
chrominantia {sb} = 
chromite {sb} = 
chromo {sb} = chrom
chromogene {adj} = 
chromogenic {adj} = 
chromolithographia {sb} = 
chromolithographiar {vb} = 
chromolithographic {adj} = 
chromolithographo {sb} = 
chromomero {sb} = 
chromonickel {sb} = 
chromophore {adj} = 
chromophoro {sb} = 
chromophotographia {sb} = 
chromophototherapia {sb} = 
chromoplasto {sb} = 
chromoproteina {sb} = 
chromosoma {sb} = 
chromosomic {adj} = 
chromosomina {sb} = 
chromosphera {sb} = 
chromospheric {adj} = 
chromotherapia {sb} = 
chromotypia {sb} = 
chromotypographia {sb} = 
chromotypographic {adj} = 
chronaxia {sb} = 
chronaximetria {sb} = 
chronic {adj} = chronický
chronica {sb} = sloupeček v novinách
chronica {sb} = kronika
chronicisar {vb} = 
chronicisation {sb} = 
chronicitate {sb} = 
chronista {sb} = sloupkař
chronobiologia {sb} = 
chronobiologic {adj} = 
chronogramma {sb} = 
chronogrammatic {adj} = 
chronographia {sb} = 
chronographic {adj} = 
chronographo {sb} = 
chronologia {sb} = chronologie
chronologic {adj} = chronologický
chronologista {sb} = 
chronologo {sb} = 
chronometrage {sb} = 
chronometrar {vb} = měřič času
chronometration {sb} = 
chronometrator {sb} = 
chronometria {sb} = 
chronometric {adj} = 
chronometrista {sb} = časoměřič
chronometro {sb} = stopky
chronon {sb} = 
chronopathologia {sb} = 
chronopharmacologia {sb} = 
chronophotographia {sb} = 
chronoscopic {adj} = 
chronoscopio {sb} = 
chronosticho {sb} = 
chronostratigraphia {sb} = 
chrysalidar se {vb} = 
chrysalide {sb} = kukla
chrysanthemo {sb} = chryzantéma
chrysaora {sb} = 
chryselephantin {adj} = 
chrysoberyllo {sb} = 
chrysocalco {sb} = 
chrysographia {sb} = 
chrysographic {adj} = 
chrysolitho {sb} = 
chrysolopho {sb} = 
chrysomela {sb} = 
chrysomelides {sb pl} = 
chrysopa {sb} = 
chrysopraso {sb} = 
chrysotypia {sb} = 
chthonie {adj} = 
chutney {sb} = čatní (ochucovač)
chylifere {adj} = 
chylifero {sb} = 
chylificar {vb} = 
chylification {sb} = 
chylo {sb} = 
chymase {sb} = 
chymificar {vb} = 
chymification {sb} = 
chymo {sb} = 
chysosplenio {sb} = 
iambic {adj} = 
iambico {sb} = 
iambo {sb} = 
iatrogene {adj} = 
iatrogenic {adj} = 
iatrochimia {sb} = 
iatrochimic {adj} = 
iatrochimico {sb} = 
iatroleptic {adj} = 
iatrotechnica {sb} = 
iber {adj} = 
Iberia {sb npr} = 
iberic {adj} = 
iberis {sb} = 
ibero {sb} = 
iberoamerican {adj} = 
ibi {adv} = tam
ibice {sb} = 
ibidem {adv} = na stejném místě
ibis {sb} = 
icarian {adj} = 
icarie {adj} = 
icaro {sb} = 
iceberg {sb} = ledovec
ice-cream {sb} = 
icefield {sb} = 
icing {sb} = 
icone {sb} = ikona
iconic {adj} = 
iconicitate {sb} = 
iconoclasma {sb} = 
iconoclasta {sb} = 
iconoclastic {adj} = 
iconographia {sb} = 
iconographic {adj} = 
iconographo {sb} = 
iconolatra {sb} = 
iconolatria {sb} = 
iconologia {sb} = 
iconologic {adj} = 
iconologista {sb} = 
iconologo {sb} = 
iconometro {sb} = 
iconoscopio {sb} = 
iconostase {sb} = 
iconostasis {sb} = 
iconotheca {sb} = 
icosahedro {sb} = 
icteric {adj} = 
icterico {sb} = 
ictero {sb} = 
ictus {sb} = 
idea {sb} = idea
idea {sb} = myšlenka
ideabile {adj} = 
ideal {adj} = ideál
ideal {adj} = ideální
ideal {sb} = ideál
ideal {sb} = ideální
idealisabile {adj} = 
idealisar {vb} = idealizovat
idealisation {sb} = 
idealisator {sb} = 
idealismo {sb} = idealismus
idealista {adj} = idealista
idealista {adj} = idealistický
idealista {sb} = idealista
idealista {sb} = idealistický
idealistic {adj} = 
idealitate {sb} = 
idear {vb} = 
ideario {sb} = 
ideation {sb} = 
idem {adv} = tentýž
idempotente {adj} = 
idempotentia {sb} = 
identic {adj} = identický
identicitate {sb} = 
identificabile {adj} = 
identificar {vb} = identifikovat
identification {sb} = určení totožnosti
identification {sb} = identifikace
identificator {sb} = 
identitate {sb} = shodnost
identitate {sb} = totožnost
identitate {sb} = identita
ideogramma {sb} = 
ideogrammatic {adj} = 
ideographia {sb} = 
ideographic {adj} = 
ideologia {sb} = ideologie
ideologic {adj} = 
ideologisar {vb} = 
ideologisation {sb} = 
ideologista {sb} = 
ideologo {sb} = 
idioblasto {sb} = 
idiogramma {sb} = 
idiolecto {sb} = 
Idiom Neutral {sb npr} = 
idioma {sb} = idiom
idioma {sb} = nářečí
idioma {sb} = řeč
idiomatic {adj} = idiomatický
idiomorphe {adj} = 
idiomorphic {adj} = 
idiomuscular {adj} = 
idiopathia {sb} = 
idiopathic {adj} = 
idiophone {adj} = 
idioplasma {sb} = 
idiosyncrasia {sb} = přecitlivělost něčeho
idiosyncrasic {adj} = 
idiosyncratic {adj} = 
idiota {adj} = idiot
idiota {adj} = mamlas
idiota {sb} = idiot
idiota {sb} = mamlas
idiotia {sb} = idiotství
idiotic {adj} = idiotský
idiotismo {sb} = 
idiotypo {sb} = 
idiovariation {sb} = 
idista {sb} = 
Ido {sb npr} = 
ido {sb} = 
idolatra {sb} = 
idolatra {adj} = 
idolatrar {vb} = 
idolatria {sb} = modlářství
idolatric {adj} = 
idolisar {vb} = zbožňovat
idolisation {sb} = 
idolo {sb} = modla
idonee {adj} = 
idoneitate {sb} = 
idyllic {adj} = idylický
idyllio {sb} = 
idyllista {sb} = 
igitur {adv } = tedy
igitur {adv } = načež
igloo {sb} = iglů
igname {sb} = svatojánský chléb
igname {sb} = karob
ignar {adj} = 
igne {sb} = oheň
ignee {adj} = 
ignicola {sb} = 
ignifere {adj} = 
ignifugar {vb} = 
ignifugation {sb} = 
ignifuge {adj} = 
ignifugo {sb} = 
ignipunctura {sb} = 
ignir {vb} = 
ignition {sb} = vznícení
ignivome {adj} = 
ignivore {adj} = 
ignivoro {sb} = 
ignobile {adj} = hanebný
ignobile {adj} = nešlechetný
ignobilitate {sb} = 
ignominia {sb} = potupa
ignominia {sb} = ostuda
ignominiose {adj} = 
ignorabile {adj} = 
ignorante {adj} = ignorant
ignorante {adj} = nevědomý
ignorante {adj} = neznalec
ignorante {adj} = nevzdělaný
ignorantia {sb} = nevědomost
ignorantismo {sb} = 
ignorar {vb} = ignorovat
ignorar {vb} = nevědět
ignorar {vb} = nedbat
iguana {sb} = 
iguanodonte {sb} = 
ichneumon {sb} = 
ichor {sb} = 
ichorose {adj} = 
ichthyic {adj} = 
ichthyocolla {sb} = 
ichthyographia {sb} = 
ichthyographic {adj} = 
ichthyoide {adj} = 
ichthyol {sb} = 
ichthyolitho {sb} = 
ichthyologia {sb} = 
ichthyologic {adj} = 
ichthyologista {sb} = 
ichthyologo {sb} = 
ichthyophage {adj} = 
ichthyophagia {sb} = 
ichthyophago {sb} = 
ichthyophobia {sb} = 
ichthyosauro {sb} = 
ichthyose {sb} = 
ichthyosis {sb} = 
ikebana {sb} = 
il {sb} = to
il {sb} = neosobní zájmeno - ono
il {sb} = on
ileal {adj} = 
ileitis {sb} = 
ileo {sb} = 
ileocecal {adj} = 
ileon {sb} = 
ileotomia {sb} = 
iliac {adj} = 
ilice {sb} = cesmína
ilio {sb} = 
iliocostal {adj} = 
iliodorsal {adj} = 
iliofemoral {adj} = 
iliospinal {adj} = 
iliotibial {adj} = 
illa {pron} = tato
illa {pron} = ona
illac {adv} = tam
illas {pron} = jim (ženám)
illas {pron} = ony (ženy)
illation {sb} = 
illative {adj} = 
ille {pron} = tento
ille {pron} = onen
ille {pron} = on
illegal {adj} = ilegální
illegal {adj} = protiprávní
illegalitate {sb} = 
illegibile {adj} = nečitelný
illegibilitate {sb} = 
illegitime {adj} = nelegitimní
illegitimitate {sb} = 
illes {sb} = ty
illes {sb} = ti
illes {sb} = jim (životným)
illes {sb} = oni (životní)
illes {sb} = oni
illese {adj} = nepoškozený
illesibile {adj} = 
illiberal {adj} = úzkoprsý
illiberal {adj} = lakomý
illiberalitate {sb} = 
illic {adv} = ten tam
illic {adv} = tam
illicite {adj} = nepovolený
illicite {adj} = nedovolený
illimitabile {adj} = 
illimitabilitate {sb} = 
illimitate {adj} = neomezený
illiquiditate {sb} = 
illitterate {adj} = negramotný
illo {pron} = to
illo {pron} = toto
illo {pron} = ono
illocution {sb} = 
illogic {adj} = nelogický
illogicitate {sb} = 
illogismo {sb} = 
illos {pron} = ty
illos {pron} = jim (věcem)
illos {pron} = ony (věci)
illuder {vb} = klamat
illuminabile {adj} = 
illuminante {adj} = 
illuminar {vb} = osvětlit
illuminar {vb} = osvítit
illuminate {adj} = požár
illuminate {adj} = osvícený
illumination {sb} = osvětlení
illuminative {adj} = 
illuminato {sb} = 
illuminator {sb} = 
illuminismo {sb} = 
illuminista {sb} = 
illusion {sb} = iluze
illusion {sb} = klam
illusion {sb} = přelud
illusionar {vb} = 
illusionismo {sb} = iluzionistický
illusionista {sb} = 
illusori {adj} = zdánlivý
illustrar {vb} = ilustrovat
illustration {sb} = ilustrace
illustrative {adj} = 
illustrator {sb} = 
illustre {adj} = známý
illustre {adj} = zářný
illustre {adj} = vznešený
illustrissime {adj} = 
illuvial {adj} = 
illuviation {sb} = 
illuvion {sb} = 
Illyria {sb npr} = 
illyric {adj} = 
illyrie {adj} = 
illyrio {sb} = 
ilmenite {sb} = 
ilota {sb} = 
ilotismo {sb} = 
imaginabile {adj} = 
imaginar {vb} = představit si
imaginar {vb} = představovat si
imaginari {adj} = představivost
imagination {sb} = fantazie
imaginative {adj} = imaginativní
imagine {sb} = obrázek
imagine {sb} = obraz
imagine {sb} = představa
imago {sb} = 
imam {sb} = 
imamato {sb} = 
imballage {sb} = balení
imballage {sb} = obal
imballar {vb} = zabalit
imballar {vb} = balit
imballar {vb} = sbalit
imballator {sb} = balič
imbalsamar {vb} = balsamovat
imbalsamar {vb} = balzamovat
imbalsamator {sb} = 
imbalsamento {sb} = 
imbarcamento {sb} = zásilka
imbarcar {vb} = nalodit
imbarcation {sb} = nalodění
imbarcatorio {sb} = molo
imbarcatorio {sb} = nábřeží
imbarcatorio {sb} = přístaviště
imbarrilar {vb} = 
imbattibile {adj} = 
imbattibilitate {sb} = 
imbecille {adj} = trouba
imbecille {adj} = slabomyslný
imbecille {adj} = blázen
imbecille {adj} = imbecilní
imbecille {adj} = imbecil
imbecille {adj} = hloupý
imbecille {sb} = trouba
imbecille {sb} = slabomyslný
imbecille {sb} = blázen
imbecille {sb} = imbecilní
imbecille {sb} = imbecil
imbecille {sb} = hloupý
imbecillitate {sb} = 
imbellimento {sb} = výzdoba
imbellimento {sb} = ozdobení
imbellir {vb} = dát do pucu
imbellir {vb} = okrášlit
imbellir {vb} = ozdobit
imberbe {adj} = 
imbiber {vb} = vsát
imbiber {vb} = namočit
imbiber {vb} = namáčet
imbiber {vb} = napít se
imbiber {vb} = nasáknout
imbibibile {adj} = 
imbibimento {sb} = 
imbibition {sb} = 
imboscada {sb} = nástraha
imboscar {vb} = 
imbottiliamento {sb} = dopravní zácpa
imbottiliar {vb} = naplnit láhev
imbottiliator {sb} = 
imbraciamento {sb} = objetí
imbraciar {vb} = sevřít sponkou
imbraciar {vb} = obejmout
imbraciar {vb} = objímat
imbricar {vb} = překrýt
imbricate {adj} = 
imbricatiflor {adj} = 
imbrication {sb} = překryv
imbroglio {sb} = 
imbroliamento {sb} = spleť
imbroliamento {sb} = spletenec
imbroliar {vb} = zmást
imbroliar {vb} = zamotat
imbroliar {vb} = poplést
imbrunir {vb} = zhnědnout
imbrutiente {adj} = 
imbrutimento {sb} = 
imbrutir {vb} = ohlušit
imbrutir {vb} = ohlupovat
imbuccamento {sb} = 
imbuccar {vb} = vzít do úst
imbuccar {vb} = vsugerovat
imbuccatura {sb} = ústí
imbuccatura {sb} = tryska
imbuccatura {sb} = náustek
imbuer {vb} = 
imburgesamento {sb} = 
imburgesar {vb} = 
imbursar {vb} = 
imitabile {adj} = 
imitabilitate {sb} = 
imitar {vb} = imitovat
imitar {vb} = napodobovat
imitar {vb} = napodobit
imitate {adj} = imitovaný
imitation {sb} = imitace
imitation {sb} = napodobenina
imitative {adj} = 
imitator {adj} = imitátor
imitator {adj} = napodobitel
imitator {sb} = imitátor
imitator {sb} = napodobitel
immaculate {adj} = bezúhonný
immaculate {adj} = neposkvrněný
immagazinabile {adj} = 
immagazinage {sb} = skladování
immagazinage {sb} = úložný prostor
immagazinar {vb} = uskladnit
immagazinar {vb} = zásobovat
immaliar {vb} = 
immancabile {adj} = 
immaneabile {adj} = 
immanente {adj} = 
immanentia {sb} = 
immanentismo {sb} = 
immanentista {sb} = 
immaner {vb} = tkvít uvnitř věci
immangiabile {adj} = 
immanicar {vb} = 
immarcescibile {adj} = 
immaterial {adj} = nehmotný
immaterialisar {vb} = 
immaterialismo {sb} = 
immaterialista {adj} = 
immaterialista {sb} = 
immaterialistic {adj} = 
immaterialitate {sb} = 
immatricular {vb} = 
immatriculation {sb} = 
immatur {adj} = nezralý
immaturitate {sb} = 
immediate {adj} = vyzývavý
immediate {adj} = bezprostřední
immedicabile {adj} = 
immemorabile {adj} = 
immemorial {adj} = 
immense {adj} = nesmírný
immense {adj} = nezměrný
immense {adj} = obrovský
immensitate {sb} = 
immensurabile {adj} = 
immensurabilitate {sb} = 
immentionabile {adj} = nestojící za řeč
immerger {vb} = uhasit
immerger {vb} = potopit
immeritate {adj} = nezasloužený
immersion {sb} = potápět
immersion {sb} = potápění
immersion {sb} = ponoření
immesurabile {adj} = 
immesurabilitate {sb} = 
immigrante {sb} = imigrační
immigrante {sb} = přistěhovalec
immigrar {vb} = přistěhovat se
immigrate {adj} = 
immigration {sb} = přistěhovalectví
immigrato {sb} = 
imminente {adj} = hrozící
imminente {adj} = bezprostřední
imminente {adj} = nadcházející
imminente {adj} = nastávající
imminentia {sb} = 
immiscer {vb} = zapojit se
immiscer {vb} = vmíchat
immiscibile {adj} = nesmísitelný s
immiscibilitate {sb} = 
immission {sb} = 
immitigabile {adj} = 
immixtion {sb} = vmíchání
immobile {adj} = bez hnutí
immobile {adj} = nehybný
immobile {adj} = nemovitý
immobile {adj} = nepohyblivý
immobile {sb} = bez hnutí
immobile {sb} = nehybný
immobile {sb} = nemovitý
immobile {sb} = nepohyblivý
immobiliari {adj} = 
immobilisar {vb} = znehybnit
immobilisar {vb} = svázat
immobilisation {sb} = znehybnění
immobilismo {sb} = 
immobilitate {sb} = nemovitost
immobilitate {sb} = nepohyblivost
immobilitate {sb} = nehybnost
immoderate {adj} = nepřiměřený
immoderatessa {sb} = 
immoderation {sb} = 
immodeste {adj} = 
immodestia {sb} = 
immodificabile {adj} = 
immolar {vb} = obětovat
immolation {sb} = 
immolator {sb} = 
immoral {adj} = nemorální
immoralisar {vb} = 
immoralismo {sb} = 
immoralista {adj} = 
immoralista {sb} = 
immoralitate {sb} = nemorálnost
immortal {adj} = nesmrtelný
immortal {sb} = nesmrtelný
immortalisar {vb} = 
immortalisation {sb} = 
immortalitate {sb} = nesmrtelnost
immortificate {adj} = 
immortification {sb} = 
immotivate {adj} = 
immun {adj} = důkaz
immun {adj} = imunní
immunde {adj} = špinavý
immunde {adj} = ušmudlaný
immunde {adj} = nečistý
immunditia {sb} = špína
immunisar {vb} = imunizovat
immunisation {sb} = 
immunisator {sb} = 
immunitari {adj} = 
immunitate {sb} = 
immunobiologia {sb} = 
immunodeficientia {sb} = 
immunodepressivo {sb} = 
immunofluorescentia {sb} = 
immunogene {adj} = 
immunogenetic {adj} = 
immunogenetica {sb} = 
immunoglobulina {sb} = 
immunochimia {sb} = 
immunologia {sb} = 
immunologic {adj} = 
immunologista {sb} = 
immunologo {sb} = 
immunomechanismo {sb} = 
immunopathia {sb} = 
immunoreaction {sb} = 
immunoreactive {adj} = 
immunoreactivitate {sb} = 
immunosero {sb} = 
immunosuppression {sb} = 
immunosuppressive {adj} = 
immunosuppressivo {sb} = 
immunosuppressor {adj} = 
immunosuppressor {sb} = 
immunotherapia {sb} = 
immunotolerantia {sb} = 
immurar {vb} = 
immuration {sb} = 
immutabile {adj} = neměnný
immutabilitate {sb} = 
impaccar {vb} = zabalit
impaccator {sb} = balič, pakovač
impacchettar {vb} = zabalit
impacchettator {sb} = 
impaction {sb} = 
impacto {sb} = srážka
impacto {sb} = dopad
impacto {sb} = náraz
impagabile {adj} = k nezaplacení
impala {sb} = 
impalamento {sb} = 
impalar {vb} = nabodnout
impaleage {sb} = 
impalear {vb} = vycpat
impaleator {sb} = 
impalpabile {adj} = 
impalpabilitate {sb} = 
impaludamento {sb} = 
impaludar {vb} = 
impaludation {sb} = 
impanar {vb} = 
impanation {sb} = 
impar {adj} = lichý
impar {adj} = nesouměrný
imparabile {adj} = 
impardonabile {adj} = neodpustitelný
impardonabilitate {sb} = 
imparidigitate {adj} = 
imparipennate {adj} = 
imparipinnate {adj} = 
imparisyllabe {adj} = 
imparisyllabic {adj} = 
imparisyllabo {sb} = 
imparitate {sb} = nerovnost
impartial {adj} = nestranný
impartial {adj} = nezaujatý
impartialitate {sb} = nestrannost
impartibile {adj} = 
impartibilitate {sb} = 
impartir {vb} = dát
impartir {vb} = poskytnout
impartir {vb} = oznámit
impartitor {sb} = 
impasse {sb} = slepá ulička
impasse {sb} = pat
impasse {sb} = neprůchodnost
impassibile {adj} = lhostejný
impassibile {adj} = neschůdný
impassibile {adj} = netečný
impassibile {adj} = nevnímavý
impassibilitate {sb} = 
impastabile {adj} = 
impastamento {sb} = 
impastar {vb} = hníst
impastator {sb} = 
impastatori {adj} = 
impatientar {vb} = 
impatiente {adj} = netrpělivý
impatientia {sb} = netrpělivost
impavide {adj} = nebojácný
impeachment {sb} = 
impeccabile {adj} = bezúhonný
impeccabile {adj} = bezvadný
impeccabile {adj} = dokonalý
impeccabile {adj} = bez viny
impeccabilitate {sb} = 
impecuniose {adj} = bez peněz
impecuniose {adj} = bez prostředků
impecuniositate {sb} = 
impedantia {sb} = 
impedibile {adj} = 
impedimento {sb} = závada
impedimento {sb} = zábrana
impedimento {sb} = handicap
impedimento {sb} = překážka
impedir {vb} = zabránit
impedir {vb} = zakázat
impedir {vb} = bránit
impedir {vb} = překážet
impeditive {adj} = 
impejorar {vb} = zhoršit
impellente {adj} = 
impeller {vb} = vhánět
impeller {vb} = hnát
impeller {vb} = podněcovat
impeller {vb} = pohánět
impellucide {adj} = 
impenetrabile {adj} = neproniknutelný
impenetrabile {adj} = navystopovatelný
impenetrabilitate {sb} = 
impenitente {adj} = nestoudný
impenitentia {sb} = 
impensabile {adj} = 
impensate {adj} = 
imperar {vb} = poroučet
imperative {adj} = kategorický
imperativo {sb} = rozkaz. způsob
imperativo {sb} = rozkazovací způsob
imperator {sb} = císař
imperator {sb} = imperátor
imperatrice {sb} = císařovna
imperatrice {sb} = panovnice
imperceptibile {adj} = 
imperceptibilitate {sb} = 
imperdibile {adj} = 
imperfecte {adj} = nedokonalý
imperfectibile {adj} = 
imperfectibilitate {sb} = 
imperfection {sb} = kaz
imperfection {sb} = nedokonalost
imperfection {sb} = nedostatek
imperfective {adj} = 
imperfecto {sb} = nedokonalost
imperforabile {adj} = 
imperforabilitate {sb} = 
imperforate {adj} = 
imperforation {sb} = 
imperial {adj} = vrchni paluba
imperial {adj} = císařský
imperial {sb} = vrchni paluba
imperial {sb} = císařský
imperialismo {sb} = 
imperialista {adj} = 
imperialista {sb} = 
imperialistic {adj} = 
imperibile {adj} = 
impericular {vb} = ohrozit
imperio {sb} = imperium
imperio {sb} = císařství
imperio {sb} = říše
imperiose {adj} = mistrovský
imperiose {adj} = panovačný
imperiose {adj} = pánovitý
imperite {adj} = 
imperitia {sb} = 
impermanente {adj} = 
impermanentia {sb} = 
impermeabile {adj} = nepropustný pro vlhkost
impermeabile {adj} = neprostupný
impermeabile {adj} = pláštěnka
impermeabile {adj} = nepromokavý
impermeabile {sb} = nepropustný pro vlhkost
impermeabile {sb} = neprostupný
impermeabile {sb} = pláštěnka
impermeabile {sb} = nepromokavý
impermeabilisar {vb} = impregnovat
impermeabilisation {sb} = 
impermeabilitate {sb} = 
impermissibile {adj} = 
impermissibilitate {sb} = 
impermutabile {adj} = 
impermutabilitate {sb} = 
imperscrutabile {adj} = 
imperscrutabilitate {sb} = 
impersonal {adj} = neosobní
impersonalisar {vb} = 
impersonalitate {sb} = 
impersuadibile {adj} = 
impersuasibile {adj} = 
impertinente {adj} = impertinentní
impertinente {adj} = hubatý
impertinente {adj} = nevhodný
impertinente {adj} = neslušný
impertinentia {sb} = drzost
impertinentia {sb} = neomalenost
imperturbabile {adj} = neochvějný
imperturbabilitate {sb} = 
impervie {adj} = neprostupný
impervietate {sb} = 
impetiginose {adj} = 
impetigo {sb} = 
impeto {sb} = impuls
impeto {sb} = prudkost
impeto {sb} = podnět
impeto {sb} = náraz
impeto {sb} = nápor
impeto {sb} = příval
impetrabile {adj} = 
impetrar {vb} = vyprosit něco
impetration {sb} = 
impetrative {adj} = 
impetuose {adj} = zbrklý
impetuose {adj} = vášnivý
impetuose {adj} = prudký
impetuositate {sb} = 
impetuoso {adv} = 
impie {adj} = bezbožný
impietate {sb} = podlost
impietose {adj} = nelítostný
impietose {adj} = nemilosrdný
impignorabile {adj} = 
impignorabilitate {sb} = 
impilabile {adj} = 
impilar {vb} = 
impilator {sb} = 
impinger {vb} = udeřit
impinger {vb} = srazit se
impinger {vb} = narazit
implacabile {adj} = neúprosný
implacabile {adj} = neoblomný
implacabile {adj} = neústupný
implacabilitate {sb} = neúprosnost
implaciamento {sb} = umístění
implaciar {vb} = umístit
implant {sb} = 
implantabile {adj} = 
implantar {vb} = implantovat
implantation {sb} = vsazení
implantation {sb} = implantát
implantation {sb} = implantování
implantologia {sb} = 
implausibile {adj} = 
implausibilitate {sb} = 
implementar {vb} = 
implementation {sb} = 
impler {vb} = naplnit
impletion {sb} = naplnění
implicar {vb} = zahrnout
implicar {vb} = zaplést
implicar {vb} = zapojit
implicar {vb} = implikovat
implicar {vb} = navrhnout
implication {sb} = účast
implication {sb} = důsledek
implicative {adj} = 
implicite {adj} = zahrnut v druhém
implicite {adj} = implicitní
imploder {vb} = 
implorabile {adj} = 
implorar {vb} = úpěnlivě prosit
implorar {vb} = žádat
implorar {vb} = prosit
imploration {sb} = vzývání
implorator {sb} = 
implosion {sb} = 
implosive {adj} = 
implumar {vb} = 
implumate {adj} = 
impluvio {sb} = 
impolarisabile {adj} = 
impolderar {vb} = 
impolite {adj} = nezdvořilý
impolitessa {sb} = nezdvořilost
impolitic {adj} = 
imponderabile {adj} = 
imponderabile {sb} = 
imponderabilitate {sb} = 
imponderate {adj} = 
imponente {adj} = velkolepý
imponente {adj} = impozantní
imponente {adj} = imponující
imponentia {sb} = 
imponer {vb} = uložit
imponer {vb} = vnutit
imponer {vb} = imponovat
imponibile {adj} = 
imponibilitate {sb} = 
impopular {adj} = nepopulární
impopularitate {sb} = 
importabile {adj} = 
importabilitate {sb} = 
importante {adj} = závažný
importante {adj} = důležitý
importante {adj} = důležité
importantia {sb} = význam
importantia {sb} = důležitost
importar {vb} = mít význam
importar {vb} = importovat
importar {vb} = dovážet
importation {sb} = význam
importation {sb} = dovoz
importator {adj} = 
importator {sb} = 
importun {adj} = vtíravý
importun {adj} = dotěrný
importun {adj} = neodbytný
importunar {vb} = sužovat
importunar {vb} = naléhavě žádat
importunar {vb} = obtěžovat
importunitate {sb} = 
importuno {sb} = 
imposition {sb} = 
impositor {sb} = 
impossibile {sb} = nemožný
impossibile {sb} = neuskutečnitelný
impossibile {adj} = nemožný
impossibile {adj} = neuskutečnitelný
impossibilitate {sb} = nemožnost
imposta {sb} = 
imposto {sb} = daň
imposto {sb} = poplatek
impostor {sb} = podvodník
impostor {sb} = pokrytec
impostura {sb} = podvod
impotente {adj} = impotentní
impotente {adj} = bezmocný
impotente {adj} = neschopný
impotentia {sb} = impotence
impotentia {sb} = neschopnost
impovrimento {sb} = 
impovrir {vb} = zbídačit
impovrir {vb} = ochudit
impovrite {adj} = 
impractic {adj} = 
impracticabile {adj} = nepoužitelný
impracticabilitate {sb} = 
imprecar {vb} = proklít
imprecation {sb} = 
imprecator {sb} = 
imprecatori {adj} = 
imprecisabile {adj} = 
imprecisate {adj} = 
imprecise {adj} = nepřesný
imprecision {sb} = vágnost
imprecision {sb} = nepřesnost
impregnabile {adj} = 
impregnar {vb} = impregnovat
impregnar {vb} = napouštět
impregnar {vb} = oplodnit
impregnation {sb} = 
impremeditate {adj} = 
imprendibile {adj} = 
imprendibilitate {sb} = 
impresario {sb} = impresário
impresario {sb} = manažer
imprescriptibile {adj} = 
imprescriptibilitate {sb} = 
impresentabile {adj} = 
impression {sb} = účinek
impression {sb} = tištění
impression {sb} = dojem
impression {sb} = razítko
impression {sb} = pocit
impressionabile {adj} = citlivý
impressionabilitate {sb} = 
impressionar {vb} = zapůsobit
impressionar {vb} = dojmout
impressionar {vb} = ohromit
impressionismo {sb} = 
impressionista {sb} = 
impressionista {adj} = 
impressive {adj} = působivý
impressor {sb} = 
imprestar {vb} = 
impresto {sb} = 
imprevidente {adj} = nedbalý
imprevidentia {sb} = 
imprevisibile {adj} = nepředvídatelný
imprevisibilitate {sb} = 
impreviste {adj} = nenadálý
impreviste {adj} = nepředvídatelný
imprimatur {sb} = 
imprimer {vb} = vtisknout
imprimer {vb} = tisknout
imprimer {vb} = vytisknout
imprimeria {sb} = tiskárna
imprimibile {adj} = 
imprimitor {sb} = tiskárna
imprimitos {sb pl} = tiskovina
imprisionamento {sb} = uvěznění
imprisionamento {sb} = odnětí svobody
imprisionar {vb} = uvěznit
imprisionator {sb} = 
improbabile {adj} = nepřirozený
improbabile {adj} = nepravděpodobný
improbabilitate {sb} = 
improbation {sb} = 
improbative {adj} = 
improbe {adj} = 
improbitate {sb} = 
improcrastinabile {adj} = 
improcrastinabilitate {sb} = 
improducibile {adj} = 
improductive {adj} = neproduktivní
improductivitate {sb} = 
impromptu {sb} = 
impronunciabile {adj} = 
improponibile {adj} = 
improponibilitate {sb} = 
improprie {adj} = nepřiměřený
improprie {adj} = nemístný
improprie {adj} = nevhodný
improprietate {sb} = 
improrogabile {adj} = 
improrogabilitate {sb} = 
improvisar {vb} = improvizovat
improvisation {sb} = improvizace
improvisator {sb} = 
improvisatori {adj} = 
improvise {adj} = 
imprudente {adj} = bezohledný
imprudente {adj} = neurvalý
imprudente {adj} = nerozvážný
imprudente {adj} = pošetilý
imprudente {adj} = nerozumný
imprudentia {sb} = bezohlednost
imprudentia {sb} = pošetilost
imprudentia {sb} = neurvalost
imprudentia {sb} = nerozvážnost
impubere {adj} = 
impubertate {sb} = 
impublicabile {adj} = 
impudente {adj} = drzý
impudente {adj} = nestydatý
impudentia {sb} = nestoudnost
impudic {adj} = neslušný
impudic {adj} = oplzlý
impudicitate {sb} = 
impudor {sb} = 
impugnabile {adj} = 
impugnabilitate {sb} = 
impugnar {vb} = uchopit
impugnar {vb} = napadnout
impugnar {vb} = popadnout
impugnation {sb} = 
impugnator {sb} = 
impugnatura {sb} = rukojeť
impulsar {vb} = 
impulsator {sb} = 
impulsion {sb} = podnět
impulsion {sb} = nátlak
impulsion {sb} = popud
impulsive {adj} = impulsivní
impulsive {adj} = prchlivý
impulsivitate {sb} = 
impulsivo {sb} = 
impulso {sb} = impuls
impulso {sb} = podnět
impulverar {vb} = 
impulverate {adj} = 
impun {adj} = beztrestný
impun {adj} = bez pohromy
impunctual {adj} = 
impunctualitate {sb} = 
impunibile {adj} = 
impunibilitate {sb} = 
impunitate {sb} = 
impunite {adj} = nepotrestaný
impur {adj} = nečistý
impuressa {sb} = 
impuritate {sb} = nečistota
imputabile {adj} = 
imputabilitate {sb} = 
imputar {vb} = přičítat vinu
imputation {sb} = 
imputrescibile {adj} = 
imputrescibilitate {sb} = 
in {prep} = v
in {prep} = do
in absentia {adv} = 
in abstracto {adv} = 
in articulo mortis {adv} = 
in extenso {adv} = 
in extremis {adv} = 
in grosso {adv} = ve velkém
in grosso {adv} = velkoobchod
in grosso {adv} = hromadně
in medias res {adv} = 
in petto {adv} = 
in situ {adv } = 
in vitro {adv} = 
in vivo {adv} = 
inabordabile {adj} = 
inabordabilitate {sb} = 
inabrogabile {adj} = 
inaccentuate {adj} = 
inacceptabile {adj} = nepřijatelný
inacceptabilitate {sb} = 
inaccessibile {adj} = nedostupný
inaccessibile {adj} = nepřístupný
inaccessibilitate {sb} = 
inaccommodabile {adj} = 
inaccordabile {adj} = 
inaccostabile {adj} = 
inaccostumate {adj} = 
inaccurate {adj} = 
inaccusabile {adj} = 
inactinic {adj} = 
inaction {sb} = nečinnost
inactivar {vb} = 
inactivation {sb} = 
inactivator {sb} = 
inactive {adj} = nečinný
inactivitate {sb} = 
inactuabile {adj} = 
inactual {adj} = 
inactualitate {sb} = 
inadaptabile {adj} = nepřizpůsobitelný
inadaptabilitate {sb} = 
inadaptate {adj} = 
inadaptation {sb} = 
inadaptato {sb} = 
inadequate {adj} = neadekvátní
inadequation {sb} = 
inadmissibile {adj} = 
inadmissibilitate {sb} = 
inadmission {sb} = 
inadoptabile {adj} = 
inadvertente {adj} = bezděčný
inadvertente {adj} = nepozorný
inadvertentia {sb} = nedopatření
inadvertentia {sb} = přehlédnutí
inagglutinabile {adj} = 
inaggregabile {adj} = 
inalienabile {adj} = 
inalienabilitate {sb} = 
inalienation {sb} = 
inalligabile {adj} = 
inalterabile {adj} = stabilní
inalterabilitate {sb} = 
inalterate {adj} = 
inambigue {adj} = jednoznačný
inambiguitate {sb} = 
inamical {adj} = nevlídný
inammissibile {adj} = 
inammissibilitate {sb} = 
inamoramento {sb} = 
inamorar {vb} = 
inamorate {adj} = zamilovaný
inamorate {adj} = roztoužený
inamovibile {adj} = 
inamovibilitate {sb} = 
inan {adj} = 
inanalysabile {adj} = 
inanimate {adj} = mrtvý
inanimate {adj} = neživý
inanitate {sb} = 
inanition {sb} = 
inappaciabile {adj} = 
inappaciate {adj} = 
inappellabile {adj} = 
inappellabilitate {sb} = 
inappetente {adj} = bez touhy
inappetentia {sb} = 
inappetibile {adj} = nežádoucí
inapplicabile {adj} = 
inapplicabilitate {sb} = nepoužitelnost
inapplication {sb} = 
inappreciabile {adj} = neocenitelný
inappreciate {adj} = nedoceněný
inapprendibile {adj} = 
inapprendibilitate {sb} = 
inapprensibile {adj} = 
inapprensibilitate {sb} = 
inappropriate {adj} = 
inapte {adj} = nevhodný
inapte {adj} = nezpůsobilý
inaptitude {sb} = 
inarabile {adj} = 
inargentar {vb} = 
inargentator {sb} = 
inargentatura {sb} = 
inarrugabile {adj} = 
inarticulabile {adj} = 
inarticulate {adj} = neartikulovaný
inartificial {adj} = 
inartistic {adj} = 
inascoltabile {adj} = 
inassimilabile {sb} = 
inattaccabile {adj} = 
inattaccabilitate {sb} = 
inattente {adj} = nepozorný
inattente {adj} = nedbalý
inattention {sb} = neopatrnost
inattentive {adj} = 
inattingibile {adj} = 
inattingibilitate {sb} = 
inaudibile {adj} = 
inaudibilitate {sb} = 
inaudite {adj} = neslýchaný
inaugural {adj} = zahajovací
inaugural {adj} = inaugurační
inaugurar {vb} = zahájit
inaugurar {vb} = slavnostně uvést
inauguration {sb} = inaugurace
inauguration {sb} = otevírání
inaugurative {adj} = 
inaugurator {sb} = 
inaugurator {adj} = 
inauthentic {adj} = 
inauthenticitate {sb} = 
inbreeding {sb} = 
inca {adj} = 
inca {sb} = 
incalculabile {adj} = nevypočitatelný
incalculabilitate {sb} = 
incalmabile {adj} = 
incambiabile {adj} = 
incambiate {adj} = 
incamminar {vb} = uvést na správnou cestu
incanaliar {vb} = 
incancellabile {adj} = 
incandescente {adj} = rozžhavený
incandescentia {sb} = 
incandescer {vb} = zažhnout
incantamento {sb} = okouzlení
incantar {vb} = okouzlit
incantar {vb} = očarovat
incantate {adj} = okouzlený
incantate {adj} = potěšen
incantation {sb} = zaklínání
incantator {adj} = čaroděj
incantator {adj} = okouzlující
incantator {sb} = čaroděj
incantator {sb} = okouzlující
incapabile {adj} = neschopný
incapabilitate {sb} = 
incapace {adj} = nezpůsobilý
incapace {adj} = neschopný
incapace {adj} = postižený
incapacitar {vb} = 
incapacitate {sb} = neschopnost
incapacitate {sb} = neschopný
incapacitation {sb} = 
incapistrar {vb} = 
incappuciar {vb} = 
incapsulamento {sb} = 
incapsular {vb} = 
incapsulation {sb} = 
incarcerar {vb} = žalářovat
incarceration {sb} = 
incarcerato {sb} = 
incardinar {vb} = 
incardination {sb} = 
incargar {vb} = zatížit
incargar {vb} = svěřit
incargar {vb} = nabít
incargar {vb} = pověřit
incaritabile {adj} = 
incarnar {vb} = ztělesňovat
incarnate {adj} = 
incarnatin {adj} = zbarvení
incarnation {sb} = 
incassamento {sb} = 
incassar {vb} = zaplatit
incassar {vb} = inkasovat
incassator {sb} = 
incastrabile {adj} = 
incastrar {vb} = vložit
incastrar {vb} = zapustit
incastratura {sb} = řezba
incatenamento {sb} = 
incatenar {vb} = spoutat
incatenar {vb} = řetězit
incatenar {vb} = připoutat
incaute {adj} = neopatrný
incaute {adj} = nestřežený
incaviar {vb} = zavřít do klece
incaviliar {vb} = vykolíkovat
incedibile {adj} = 
incender {vb} = zapálit
incender {vb} = zažehnout
incendiabile {adj} = 
incendiar {vb} = zapálit
incendiari {adj} = zápalný
incendiario {sb} = žhář
incendiarismo {sb} = žhářství
incendio {sb} = požár
incendio {sb} = oheň
incensamento {sb} = 
incensar {vb} = 
incensario {sb} = 
incensation {sb} = 
incensator {sb} = 
incenso {sb} = kadidlo
incensorio {sb} = 
incensurabile {adj} = 
incensurabilitate {sb} = 
incentive {adj} = rozněcující
incentivo {sb} = pobídka
inceptar {vb} = začít
inception {sb} = počátek
inceptive {adj} = 
inceramento {sb} = voskování
incerar {vb} = navoskovat
inceration {sb} = 
inceremoniose {adj} = 
incerte {adj} = nejistý
incertitude {sb} = napětí
incertitude {sb} = nejistota
incerto {sb} = 
incessabile {adj} = 
incessante {adj} = ustavičný
incessante {adj} = nepolevující
incessante {adj} = nekonečný
incessante {adj} = neustálý
incessibile {adj} = 
incessibilitate {sb} = 
incestar {vb} = 
inceste {adj} = 
incesto {sb} = incest
incesto {sb} = krvesmilstvo
incestuose {adj} = incestní
incidental {adj} = vedlejší
incidente {adj} = incident
incidente {adj} = příhoda
incidente {sb} = incident
incidente {sb} = příhoda
incidentia {sb} = 
incider {vb} = naříznout
incider {vb} = proříznout
incinerar {vb} = zpopelnit
incineration {sb} = 
incinerator {sb} = 
inciper {vb} = začít
incipiente {adj} = 
incirculamento {sb} = 
incircular {vb} = obklíčit
incircumcise {adj} = 
incircumcision {sb} = 
incisar {vb} = zaříznout do
incision {sb} = zářez
incision {sb} = štěrbina
incision {sb} = řez
incisive {adj} = 
incisivo {sb} = 
inciso {sb} = 
incisori {adj} = 
incisura {sb} = 
incitabile {adj} = 
incitabilitate {sb} = 
incitamento {sb} = pobídka
incitamento {sb} = podnět
incitar {vb} = podněcovat
incitar {vb} = podnítit
incitation {sb} = 
incitative {adj} = 
incitator {adj} = 
incitator {sb} = 
incivil {adj} = 
incivilisabile {adj} = 
incivilisate {adj} = 
incivilitate {sb} = 
incivismo {sb} = 
inclassabile {adj} = 
inclassificabile {adj} = nepopsatelný
inclassificate {adj} = 
inclavar {vb} = přibít
inclavatura {sb} = 
inclemente {adj} = 
inclementia {sb} = 
inclinabile {adj} = 
inclinar {vb} = směřovat
inclinar {vb} = zkřivit
inclinar {vb} = naklonit
inclinar {vb} = inklinovat
inclinar {vb} = přiklánět
inclinate {adj} = svažující se
inclinate {adj} = nakloněný
inclination {sb} = záliba
inclination {sb} = vadnout
inclination {sb} = sklon
inclination {sb} = náklon
inclinometro {sb} = 
includer {sb} = zahrnout
includer {sb} = vtěsnat
includer {sb} = vložit
incluse {adj} = připojený
incluse {adj} = přiložený
inclusion {sb} = zařazení
inclusive {adj} = do toho počítaje
incluso {sb} = příloha
inclusura {sb} = 
incoagulabile {adj} = 
incoagulabilitate {sb} = 
incoercibile {adj} = 
incoercibilitate {sb} = 
incoffrar {vb} = zamknout
incognita {sb} = 
incognite {adj} = neznámý
incognito {sb} = inkognito
incognoscibile {adj} = 
incognoscibilitate {sb} = 
incoherente {adj} = nesouvislý
incoherentia {sb} = 
incolor {adj} = bezbarvý
incombinabile {adj} = 
incombramento {sb} = shon
incombramento {sb} = překážka
incombrar {vb} = ucpat
incombrar {vb} = shon
incombrar {vb} = zatarasit
incombrar {vb} = vadit
incombrar {vb} = přeplnit
incombrar {vb} = překážet
incombustibile {adj} = ohnivzdorný
incombustibile {adj} = nehořlavý
incombustibilitate {sb} = 
incommensurabile {adj} = nesouměřitelný
incommensurabilitate {sb} = 
incommerciabile {adj} = 
incommerciabilitate {sb} = 
incommodante {adj} = 
incommodar {vb} = znepokojovat
incommodar {vb} = vadit
incommodar {vb} = obtěžovat
incommodator {sb} = 
incommode {adj} = nepohodlný
incommode {adj} = nevyhovující
incommoditate {sb} = nepříjemnost
incommoditate {sb} = nepohodlí
incommoditate {sb} = obtíž
incommunicabile {adj} = 
incommunicabilitate {sb} = 
incommutabile {adj} = 
incommutabilitate {sb} = 
incompacte {adj} = 
incomparabile {adj} = nevyrovnatelný
incomparabile {adj} = neporavnatelný
incomparabile {adj} = nesrovnatelný
incomparabilitate {sb} = 
incompassibile {adj} = 
incompatibile {adj} = neslučitelný
incompatibilitate {sb} = 
incompenetrabile {adj} = 
incompenetrabilitate {sb} = 
incompensabile {adj} = 
incompetente {adj} = nekompetentní
incompetente {adj} = neschopný
incompetente {adj} = nepříslušný
incompetentia {sb} = neoprávněnost
incompetentia {sb} = neschopnost
incomplete {adj} = neúplný
incomplete {adj} = nekompletní
incomplexe {adj} = 
incomplexitate {sb} = 
incomplite {adj} = nesplněný
incomprehensibile {adj} = 
incomprehensibilitate {sb} = 
incomprehension {sb} = 
incomprehensive {adj} = 
incomprensibile {sb} = nepochopitelný
incomprensibilitate {sb} = 
incomprension {sb} = 
incompressibile {adj} = 
incompressibilitate {sb} = 
incomprimibile {vb} = 
incomprimibilitate {sb} = 
incomputabile {adj} = 
inconciliabile {adj} = 
inconciliabilitate {sb} = 
inconcipibile {adj} = nemyslitelný
inconcipibile {adj} = neuvěřitelný
inconcipibile {adj} = nepředstavitelný
inconcipibilitate {sb} = 
inconcrete {adj} = 
incondite {adj} = 
inconditional {adj} = bezpodmínečný
inconditional {adj} = nepodmíněné
inconditionalitate {sb} = 
inconditionate {adj} = 
inconfessabile {adj} = 
inconfirmate {adj} = 
inconforme {adj} = 
inconformitate {sb} = 
inconfortabile {adj} = 
inconfundibile {adj} = 
inconfundibilitate {sb} = 
inconfutabile {adj} = 
incongelabile {adj} = 
incongenial {adj} = 
incongrue {adj} = nevhodný
incongruente {adj} = 
incongruentia {sb} = 
incongruitate {sb} = 
inconjugabile {adj} = 
inconsciente {sb} = bezděčný
inconsciente {sb} = bezvědomý
inconsciente {sb} = nevědomý
inconsciente {adj} = bezděčný
inconsciente {adj} = bezvědomý
inconsciente {adj} = nevědomý
inconscientia {sb} = zatemnění
inconscientia {sb} = bezvědomí
inconsequente {adj} = 
inconsequentia {sb} = 
inconsequential {adj} = 
inconsiderabile {adj} = 
inconsiderate {adj} = bezohledný
inconsiderate {adj} = neuvážený
inconsideration {sb} = 
inconsistente {adj} = nepodstatný
inconsistente {adj} = nekonzistentní
inconsistentia {sb} = 
inconsolabile {adj} = bezútěšný
inconsolate {adj} = 
inconsonante {adj} = 
inconspicue {adj} = 
inconstante {adj} = nestálý
inconstantia {sb} = 
inconstatabile {adj} = 
inconstitutional {adj} = 
inconstitutionalitate {sb} = 
inconsumibile {adj} = 
incontaminabile {adj} = 
incontaminate {adj} = 
incontemplabile {adj} = 
incontentabile {adj} = 
incontentabilitate {sb} = 
incontestabile {adj} = nesporný
incontestabilitate {sb} = 
incontestate {adj} = nesporný
inconteste {adj} = 
incontinente {adj} = inkontinentní
incontinente {adj} = neudržitelný
incontinentia {sb} = inkontinence
incontrar {vb} = sejít se
incontrar {vb} = setkat se s
incontrar {vb} = setkat
incontrar {vb} = potkat
incontrastabile {adj} = 
incontro {sb} = setkání
incontro {sb} = schůzka
incontrolabile {adj} = nekontrolovatelný
incontrolabilitate {sb} = 
incontrolate {adj} = 
incontrovertibile {adj} = 
incontrovertibilitate {sb} = 
inconveniente {sb} = nedostatek
inconveniente {sb} = nevhodný
inconveniente {adj} = nedostatek
inconveniente {adj} = nevhodný
inconvenientia {sb} = 
inconvertibile {adj} = 
inconvertibilitate {sb} = 
inconvincibile {adj} = 
incoordinabile {adj} = 
incoordinate {adj} = 
incoordination {sb} = 
incoragiamento {sb} = povzbuzení
incoragiar {vb} = povzbuzovat
incoragiar {vb} = povzbudit
incoragiator {sb} = 
incorporabile {adj} = 
incorporal {adj} = nehmotný
incorporalitate {sb} = 
incorporar {vb} = zahrnout
incorporar {vb} = přivtělován
incorporation {sb} = ztělesnění
incorporative {adj} = 
incorporator {sb} = 
incorporee {adj} = 
incorporeitate {sb} = 
incorrecte {adj} = chybný
incorrecte {adj} = nesprávný
incorrecte {adj} = nekorektní
incorrection {sb} = 
incorrigibile {adj} = 
incorrigibilitate {sb} = 
incorrupte {adj} = 
incorruptibile {adj} = 
incorruptibilitate {sb} = 
incorruption {sb} = 
incorsetar {vb} = 
incortinar {vb} = závěs
incortinar {vb} = skrýt (za oponu)
increate {adj} = 
incredibile {adj} = neuvěřitelný
incredibilitate {sb} = 
incredule {adj} = 
incredulitate {sb} = 
incremental {adj} = 
incrementar {vb} = 
incremento {sb} = přírůstek
incriminabile {adj} = 
incriminar {vb} = obvinit
incrimination {sb} = obvinění
incriminato {sb} = 
incriticabile {adj} = 
incrustar {vb} = potáhnout
incrustar {vb} = povléct
incrustation {sb} = kornatění
incrystallisabile {adj} = 
incubar {vb} = snášet
incubar {vb} = sedět na vejcích
incubar {vb} = inkubovat
incubation {sb} = inkubace
incubational {adj} = 
incubator {sb} = inkubátor
incubo {sb} = noční můra
incude {sb} = kovadlina
inculcar {vb} = přikázat (přísně)
inculcation {sb} = 
inculcator {sb} = 
inculpabile {adj} = 
inculpabilitate {sb} = 
inculpar {vb} = obviňovat
inculpate {adj} = 
inculpation {sb} = 
inculpato {sb} = 
inculte {adj} = divoký
inculte {adj} = ležící ladem
inculte {adj} = nevzdělaný
inculte {adj} = nekultivovaný
incultivabile {adj} = 
incultivate {adj} = 
incultura {sb} = 
incumbente {adj} = 
incumbentia {sb} = 
incumber {vb} = spočívat
incumber {vb} = patřit
incunabulista {sb} = 
incunabulo {sb} = původní vydání
incunar {vb} = vložit do kolébky
incupar {vb} = 
incurabile {adj} = nevyléčitelný
incurabile {adj} = neléčitelný
incurabilitate {sb} = 
incuria {sb} = nedbalost
incuriose {adj} = 
incuriositate {sb} = 
incurrer {vb} = vzniknout
incursion {sb} = vpád
incursion {sb} = nájezdník
incurvar {vb} = 
incurvate {adj} = 
incurvation {sb} = 
incurvatura {sb} = 
indatabile {adj} = 
inde {adv} = odtud
indebitamento {sb} = 
indebitar {vb} = zadlužit se
indecente {adj} = sprostý
indecente {adj} = neslušný
indecentia {sb} = 
indecidibile {adj} = 
indecidibilitate {sb} = 
indecifrabile {adj} = nerozluštitelný
indecise {adj} = nerozhodný
indecision {sb} = nerozhodnost
indeclinabile {adj} = 
indeclinabilitate {sb} = 
indecomponibile {adj} = 
indecoro {sb} = 
indecorose {adj} = nepořádný
indefectibile {adj} = 
indefectibilitate {sb} = 
indefendibile {adj} = 
indefense {adj} = 
indefensibile {adj} = neobhájitelný
indefensibilitate {sb} = 
indefinibile {adj} = nedefinovatelný
indefinibile {adj} = neurčitý
indefinibilitate {sb} = 
indefinite {adj} = neurčitý
indeformabile {adj} = 
indeformabilitate {sb} = 
indehiscente {adj} = 
indehiscentia {sb} = 
indeliberate {adj} = 
indeliberation {sb} = 
indelibile {adj} = 
indelibilitate {sb} = 
indelicate {adj} = 
indelicatessa {sb} = 
indemne {adj} = bez škody
indemne {adj} = nezraněný
indemnisabile {adj} = 
indemnisar {vb} = odškodnit
indemnisation {sb} = 
indemnitate {sb} = odškodnění
indemonstrabile {adj} = 
indemonstrabilitate {sb} = 
indemonstrate {adj} = 
indenegabile {adj} = nepopiratelný
indentar {vb} = vmísit se
indentar {vb} = důlkovat
indentar {vb} = přerušit
indentar {vb} = ozubit
indentation {sb} = zakousnutí
independente {adj} = soběstačný
independente {adj} = samostatný
independente {adj} = nezávislý
independente {adj} = samostatně výdělečný
independentia {sb} = nezávislost
independentismo {sb} = 
independentista {adj} = 
independentista {sb} = 
inderogabile {adj} = 
inderogabilitate {sb} = 
indescriptibile {adj} = nepopsatelný
indescriptibilitate {sb} = 
indesiderabile {adj} = 
indesiderabilitate {sb} = 
indesiderate {adj} = 
indesirabile {adj} = nežádoucí
indesirate {adj} = 
indestructibile {adj} = nezničitelný
indestructibilitate {sb} = 
indetectabile {adj} = 
indeterminabile {adj} = 
indeterminabilitate {sb} = 
indeterminate {adj} = neurčený
indetermination {sb} = 
indeterminismo {sb} = 
indeterminista {adj} = 
indeterminista {sb} = 
indeterministic {adj} = 
indevote {adj} = 
indevotion {sb} = 
index {sb} = 
indexar {vb} = 
indexation {sb} = 
India {sb npr} = Indie
indiabolar {vb} = 
indiabolate {adj} = 
indian {adj} = indický
indiana {sb} = 
Indiana {sb npr} = 
Indianapolis {sb npr} = 
indianismo {sb} = 
indianista {sb} = 
indiano {sb} = Ind
indiano {sb} = indián
indic {adj} = 
indicar {vb} = ukázat
indicar {vb} = indikovat
indicar {vb} = poukázat
indicar {vb} = naznačit
indicate {adj} = 
indication {sb} = označení
indicative {adj} = indikativní
indicative {adj} = orientační
indicativo {sb} = 
indicator {sb} = ukazatel
indicator {sb} = dopravní značka
indicator {sb} = měřidlo
indicator {sb} = indikátor
indicatori {adj} = 
indice {sb} = ukazatel
indice {sb} = ukazováček
indice {sb} = index
indice {sb} = indikátor
indicer {vb} = udávat
indicer {vb} = určovat
indiciar {vb} = 
indiciari {adj} = 
indicibile {adj} = 
indicio {sb} = vodítko
indicio {sb} = ukazatel
indicio {sb} = znamení
indicio {sb} = indicie
indicio {sb} = příznak
indico {sb} = 
indiction {sb} = ohlášení
indifferente {adj} = bez ohledu na
indifferente {adj} = indiferentní
indifferente {adj} = lhostejný
indifferente {adj} = netečný
indifferentia {sb} = lhostejnost
indifferentia {sb} = nezájem
indifferentismo {sb} = 
indifferentista {sb} = 
indifferibile {adj} = 
indifferibilitate {sb} = 
indigena {adj} = domorodec
indigena {adj} = původem
indigena {sb} = domorodec
indigena {sb} = původem
indigente {adj} = chudý
indigente {adj} = nuzný
indigente {adj} = opuštěný
indigente {sb} = chudý
indigente {sb} = nuzný
indigente {sb} = opuštěný
indigentia {sb} = nouze
indiger {vb} = potřebovat něco
indigeribile {adj} = 
indigeribilitate {sb} = 
indigeste {adj} = nestravitelný
indigestibile {adj} = nestravitelný
indigestibilitate {sb} = 
indigestion {sb} = špatné zažívání
indignar {vb} = rozhořčit
indignate {adj} = rozhořčený
indignation {sb} = hněv
indignation {sb} = rozhořčení
indigne {adj} = hanebný
indigne {adj} = nehodný
indignitate {sb} = potupa
indignitate {sb} = ponížení
indigo {sb} = 
indigofere {adj} = 
indigotina {sb} = 
indilatabile {adj} = 
indiligente {adj} = 
indiligentia {sb} = 
indiluite {adj} = nezředěný
indirecte {adj} = zdlouhavý
indirecte {adj} = nepřímý
indiscernibile {adj} = 
indiscernibilitate {sb} = 
indisciplina {sb} = 
indisciplinabile {adj} = 
indisciplinabilitate {sb} = 
indisciplinate {adj} = nedisciplinovaný
indisciplinate {adj} = neukázněný
indiscrete {adj} = netaktní
indiscretion {sb} = 
indiscriminate {adj} = 
indiscutibile {adj} = nesporný
indiscutibilitate {sb} = 
indismaliabile {adj} = 
indispensabile {adj} = nepostradatelný
indispensabilitate {sb} = 
indisponer {vb} = být nemocný
indisponibile {adj} = 
indisponibilitate {sb} = 
indisposite {adj} = indisponovaný
indisposite {adj} = pochybný
indisposition {sb} = neschopnost
indisputabile {adj} = nesporný
indisputabilitate {sb} = 
indisputate {adj} = 
indissociabile {adj} = 
indissolubile {adj} = 
indissolubilitate {sb} = 
indistincte {adj} = nejasný
indistincte {adj} = nezřetelný
indistincte {adj} = nerozlišený
indistinction {sb} = 
indistinguibile {adj} = 
indistinguibilitate {sb} = 
indisturbate {adj} = 
indium {sb} = 
individual {adj} = individuální
individualisar {vb} = 
individualisation {sb} = 
individualismo {sb} = 
individualista {adj} = 
individualista {sb} = 
individualistic {adj} = 
individualitate {sb} = 
individuar {vb} = vybrat
individuation {sb} = 
individuo {sb} = jedinec
individuo {sb} = jednotlivec
individuo {sb} = osoba
indivise {adj} = nerozdělený
indivisibile {adj} = nedělitelný
indivisibilitate {sb} = 
indivision {sb} = 
Indo {sb npr} = 
indoaryan {adj} = 
indocile {adj} = neučenlivý
indocile {adj} = neposlušný
indocilitate {sb} = neposlušnost
indoctrinamento {sb} = poučování
indoctrinar {vb} = vštěpovat
indoctrinar {vb} = poučovat
indoeuropee {adj} = 
indoeuropeo {sb} = 
indogermanic {adj} = 
Indochina {sb npr} = 
indochinese {adj} = 
indo-iranian {adj} = 
indol {sb} = 
indole {sb} = 
indolente {adj} = bezbolestný
indolente {adj} = lenivý
indolente {adj} = lhostejný
indolente {adj} = netečný
indolentia {sb} = zahálka
indologia {sb} = 
indologic {adj} = 
indologista {sb} = 
indolor {adj} = bezbolestný
indomabile {adj} = 
indomabilitate {sb} = 
indo-malay {sb} = 
indomate {adj} = 
indomesticabile {adj} = 
Indonesia {sb npr} = Indonésie
indonesian {adj} = indonéský
indonesiano {sb} = indonéština
indonesiano {sb} = Indonésan
indoor {adj } = 
indophenol {sb} = 
indorsabile {adj} = 
indorsamento {sb} = ověření
indorsar {vb} = indorzovat
indorsator {sb} = 
indri {sb} = 
indubitabile {adj} = 
indubitabilitate {sb} = 
indubitate {adj} = nepochybný
inducer {vb} = vyvolat
inducer {vb} = dosadit
inductantia {sb} = 
induction {sb} = uvedení
inductive {adj} = 
inductor {adj} = 
inductor {sb} = 
indulgente {adj} = shovívavý
indulgente {adj} = benevolentní
indulgentia {sb} = tolerance
indulgentia {sb} = laskavost
indulgentiar {vb} = 
indulger {vb} = odpouštět
indulina {sb} = 
indurabile {adj} = 
indurar {vb} = vytrpět
indurar {vb} = ztvrdnout
indurar {vb} = zatvrdit
indurar {vb} = zpevnit
indurar {vb} = snést
indurar {vb} = vytrvat
indurate {adj} = 
induration {sb} = 
indusio {sb} = 
industria {sb} = průmysl
industrial {adj} = průmyslový
industrial {adj} = průmyslník
industrial {sb} = průmyslový
industrial {sb} = průmyslník
industrialisar {vb} = 
industrialisate {adj} = 
industrialisation {sb} = industrializace
industrialismo {sb} = 
industrialista {sb} = 
industriose {adj} = pracovitý
induvia {sb} = 
inebriante {adj} = opojný
inebriar {vb} = opít
inebriation {sb} = 
ineconomic {adj} = 
inedibile {adj} = nejedlý
inedibilitate {sb} = 
inedite {adj} = nevydaný
inedite {adj} = nezveřejněný
ineducabile {adj} = 
ineducabilitate {sb} = 
ineducate {adj} = 
ineducation {sb} = 
ineducato {sb} = 
ineffabile {adj} = nevýslovný
ineffabilitate {sb} = 
ineffective {adj} = 
ineffectuabile {adj} = 
ineffectuabilitate {sb} = 
inefficace {adj} = bezmocný
inefficace {adj} = neúčinný
inefficacia {sb} = 
inefficacitate {sb} = neefektivní
inefficiente {adj} = neúčinný
inefficientia {sb} = neefektivnost
inelastic {adj} = 
inelasticitate {sb} = 
inelegante {adj} = staromódní
inelegantia {sb} = 
ineligibile {adj} = 
ineligibilitate {sb} = 
ineliminabile {adj} = 
ineloquente {adj} = 
ineluctabile {adj} = 
ineluctabilitate {sb} = 
ineludibile {adj} = 
ineludibilitate {sb} = 
inemendabile {adj} = 
inenarrabile {adj} = 
inepte {adj} = hloupý
inepte {adj} = nezpůsobilý
inepte {adj} = nešikovný
ineptia {sb} = 
ineptitude {sb} = 
inequabile {adj} = nerovnoměrný
inequal {adj} = nestejný
inequal {adj} = nerovný
inequalabile {adj} = 
inequalifolie {adj} = 
inequaliserrate {adj} = 
inequalitate {sb} = nerovnost
inequation {sb} = 
inequilateral {adj} = 
inequitabile {adj} = 
inequitate {sb} = 
inequivoc {adj} = nesporný
ineradicabile {adj} = 
ineradicabilitate {sb} = 
inerme {adj} = 
inerte {adj} = líný
inerte {adj} = inertní
inerte {adj} = netečný
inerte {adj} = nečinný
inertia {sb} = setrvačnost
inertial {adj} = 
inerudite {adj} = 
inerudition {sb} = 
inerudito {sb} = 
inescappabile {adj} = 
inescappabilitate {sb} = 
inessential {adj} = 
inesthetic {adj} = 
inestimabile {adj} = neodhadnutelný
inestimabile {adj} = neocenitelný
inevidente {adj} = 
inevidentia {sb} = 
inevitabile {adj} = nevyhnutelný
inevitabilitate {sb} = 
inexacte {adj} = nepřesný
inexactitude {sb} = nepřesnost
inexcitabile {adj} = 
inexcitabilitate {sb} = 
inexcogitabile {adj} = 
inexcusabile {adj} = neomluvitelný
inexcusabilitate {sb} = 
inexecutabile {adj} = 
inexecutate {adj} = 
inexecution {sb} = 
inexhauribile {adj} = 
inexhauribilitate {sb} = 
inexhauste {adj} = neunavený
inexhaustibile {adj} = nevyčerpatelný
inexhaustibile {adj} = neúnavný
inexhaustibilitate {sb} = 
inexigibile {adj} = 
inexigibilitate {sb} = 
inexistente {adj} = 
inexistentia {sb} = 
inexorabile {adj} = umíněný
inexorabile {adj} = neoblomný
inexorabilitate {sb} = 
inexpectate {adj} = 
inexperientia {sb} = 
inexperimentate {adj} = nezkušený
inexperte {adj} = nezkušený
inexperte {adj} = necvičený
inexpiabile {adj} = 
inexpiate {adj} = 
inexplanabile {adj} = 
inexplicabile {adj} = nevysvětlitelný
inexplicabilitate {sb} = 
inexplicate {adj} = 
inexploitabile {adj} = 
inexploitat {adj} = 
inexplorabile {adj} = 
inexplorate {adj} = 
inexplosive {adj} = 
inexpressive {adj} = 
inexprimibile {adj} = nepopsatelný
inexprimibile {adj} = nevyslovitelný
inexprimite {adj} = 
inexpugnabile {adj} = 
inexpugnabilitate {sb} = 
inextensibile {adj} = 
inextensibilitate {sb} = 
inextension {sb} = 
inextinguibile {adj} = 
inextirpabile {adj} = 
inextirpabilitate {sb} = 
inextricabile {adj} = 
inextricabilitate {sb} = 
infacete {adj} = hloupý
infacibile {adj} = 
infacibilitate {sb} = 
infacunde {adj} = 
infacundia {sb} = 
infallibile {adj} = neomylný
infallibilismo {sb} = 
infallibilitate {sb} = 
infalsificabile {adj} = 
infamante {adj} = 
infamar {vb} = 
infamation {sb} = 
infamator {sb} = 
infamatori {adj} = 
infame {adj} = hanebný
infame {adj} = ostudný
infamia {sb} = potupnost
infante {sb} = dítě
infanteria {sb} = pěchota
infantia {sb} = dětství
infantia {sb} = neplnoletost
infanticida {adj} = vražda dítěte
infanticida {sb} = vražda dítěte
infanticidio {sb} = vražda dětí
infanticidio {sb} = vražda dítěte
infantil {adj} = dětinský
infantil {adj} = infantilní
infantilisar {vb} = 
infantilisation {sb} = 
infantilismo {sb} = 
infantilitate {sb} = 
infantin {adj} = 
infarcto {sb} = 
infarctogene {adj} = 
infarctual {adj} = 
infarinar {vb} = 
infatigabile {adj} = neúnavný
infatigabilitate {sb} = 
infatigate {adj} = 
infatuar {vb} = pobláznit
infatuation {sb} = poblouznění
infebramento {sb} = 
infebrar {vb} = 
infectante {adj} = 
infectar {vb} = infikovat
infecte {adj} = shnilý
infecte {adj} = hnusný
infecte {adj} = nakažený
infecte {adj} = nakažlivý
infecte {adj} = nechutný
infection {sb} = infekce
infection {sb} = nákaza
infectiose {adj} = infekční
infectiositate {sb} = 
infective {sb} = 
infectivitate {sb} = 
infecunde {adj} = 
infecunditate {sb} = 
infelice {adj} = nešťastný
infelicissime {adj} = 
infelicitate {sb} = neštěstí
infere {adj} = nízký
inferentia {sb} = závěr
inferer {vb} = usoudit
inferer {vb} = vyvozovat
inferibile {adj} = 
inferior {adj} = spodní
inferior {adj} = druhořadý
inferior {adj} = podřadný
inferior {adj} = nižší
inferior {sb} = spodní
inferior {sb} = druhořadý
inferior {sb} = podřadný
inferior {sb} = nižší
inferioritate {sb} = podřízenost
infernal {adj} = hříšný
infernal {adj} = pekelný
infernalitate {sb} = 
inferno {sb} = peklo
infertile {adj} = 
infertilitate {sb} = 
infestar {vb} = zamořit
infestation {sb} = 
infestator {sb} = 
infeste {adj} = 
infeudar {vb} = 
infeudation {sb} = 
infibular {vb} = 
infibulation {sb} = 
infidel {adj} = nevěrný
infidelitate {sb} = nevěra
infilada {sb} = 
infilar {vb} = sešněrovat
infilar {vb} = navéct jehlu
infiltrar {vb} = vniknout
infiltrar {vb} = prosakovat
infiltrat {sb} = 
infiltration {sb} = pronikání
infiltration {sb} = prosakování
infiltrator {sb} = 
infiltrometro {sb} = 
infime {adj} = 
infinitate {sb} = nekonečno
infinite {adj} = nekonečný
infinitesimal {adj} = 
infinitesime {adj} = 
infinitival {adj} = 
infinitive {adj} = 
infinitivo {sb} = infinitiv
infinitivo {sb} = neurčitý způsob (gramaticky)
infinito {sb} = 
infinitude {sb} = 
infirmar {vb} = oslabovat
infirmation {sb} = 
infirme {adj} = slabý
infirme {adj} = disabled
infirme {adj} = churavý
infirme {adj} = nepevný
infirme {adj} = nejistý
infirmera {sb} = ošetřovatelka
infirmeria {sb} = 
infirmero {sb} = zdravotní sestra
infirmero {sb} = ošetřovatel
infirmitate {sb} = postižený
infixo {sb} = 
inflabile {adj} = 
inflammabile {adj} = vznětlivý
inflammabile {adj} = hořlavý
inflammabile {adj} = nehořlavý
inflammabilitate {sb} = 
inflammar {vb} = zapálit
inflammar {vb} = vzplanout
inflammar {vb} = rozvášnit
inflammate {adj} = zanícený
inflammation {sb} = zápal
inflammative {adj} = 
inflammatori {adj} = 
inflar {vb} = zanítit
inflar {vb} = nafouknout
inflar {vb} = nafouknout se
inflar {vb} = otékat
inflar {vb} = napumpovat
inflar {vb} = otéci
inflate {adj} = oteklý
inflation {sb} = zánět
inflation {sb} = znehodnocení měny
inflation {sb} = nafouknutí
inflation {sb} = inflace
inflationismo {sb} = 
inflationista {adj} = 
inflationista {sb} = 
inflecter {vb} = 
inflexibile {adj} = tuhý
inflexibile {adj} = neohebný
inflexibilitate {sb} = tuhost
inflexion {sb} = skloňování
infliction {sb} = postižení
infliger {vb} = uložit
infliger {vb} = způsobit
infliger {vb} = připojit
infloramento {sb} = 
inflorar {vb} = 
inflorescentia {sb} = rozkvět
inflorescer {vb} = začít kvést
influente {adj} = vlivný
influentia {sb} = vliv
influentiabile {adj} = 
influentiar {vb} = ovlivňovat
influentiar {vb} = ovlivnit
influentiation {sb} = 
influenza {sb} = chřipka
influer {vb} = ovlivňovat
influxo {sb} = vtok
influxo {sb} = nával
influxo {sb} = přítok
info {sb} = 
in-folio {sb} = 
informal {adj} = 
informalitate {sb} = 
informante {sb} = 
informar {vb} = seznámit
informar {vb} = informovat
informatic {adj} = 
informatica {sb} = 
information {sb} = informace
informatisar {vb} = 
informatisation {sb} = 
informative {adj} = informativní
informator {sb} = informátor
informatori {adj} = 
informe {adj} = beztvarý
informe {adj} = neforemný
informitate {sb} = 
infortuna {sb} = smůla
infortunate {adj} = smolařský
infortunate {adj} = nešťastný
infra {adv} = dole
infra {adv} = dolů
infra {adv} = nízko
infra {adv} = pod
infra {adv} = níže
infra {prep} = dole
infra {prep} = dolů
infra {prep} = nízko
infra {prep} = pod
infra {prep} = níže
infraction {sb} = přestoupení
infractor {sb} = 
infracultura {sb} = 
infralingual {adj} = 
infrangibile {adj} = nerozbitný
infrangibilitate {sb} = 
infrarubie {adj} = infračervený
infrascapular {adj} = 
infrasonic {adj} = 
infrasono {sb} = 
infrasonor {adj} = 
infraspinal {adj} = 
infrastructura {sb} = 
infrastructural {adj} = 
infrenabile {adj} = 
infrequente {adj} = ojediněle
infrequentia {sb} = 
infringer {vb} = zhřešit
infringer {vb} = porušit
infringer {vb} = porušit zákon
infringimento {sb} = porušení
infructifere {adj} = 
infructuose {adj} = neplodný
infructuositate {sb} = 
infrutescentia {sb} = 
infula {sb} = 
infumabile {adj} = 
infundate {adj} = zapadlý
infunder {vb} = vlít
infunder {vb} = rozlít
infunder {vb} = nalít
infundibular {adj} = 
infundibuliforme {adj} = 
infundibulo {sb} = trychtýř
infungibile {adj} = 
infungibilitate {sb} = 
infuriar {vb} = rozzuřit
infuriate {adj} = 
infusibile {adj} = 
infusibilitate {sb} = 
infusion {sb} = ústí
infusion {sb} = nalití
infusiorial {adj} = 
infusorio {sb} = 
ingagiamento {sb} = pronájem
ingagiar {vb} = zařídit
ingagiar {vb} = najmout (někoho)
ingagiar {vb} = najmout
ingagiator {sb} = 
ingemmar {vb} = 
ingeneramento {sb} = 
ingenerar {vb} = zapříčinit
ingenerar {vb} = plodit
ingenerose {adj} = 
ingenerositate {sb} = 
ingeniar {vb} = 
ingenieria {sb} = strojírenství
ingeniero {sb} = inženýr
ingenio {sb} = talent
ingenio {sb} = nadání
ingeniose {adj} = vynalézavý
ingeniose {adj} = duchaplný
ingeniose {adj} = geniální
ingeniositate {sb} = vynalézavost
ingeniositate {sb} = důvtip
ingenue {adj} = bezelstný
ingenue {adj} = naivní
ingenue {adj} = prostý
ingenue {adj} = nepředpojatý
ingenuitate {sb} = 
ingerentia {sb} = vměšování
ingerentia {sb} = zasahování
ingerer {vb} = zavést
ingestion {sb} = zmínka
inglobar {vb} = spojit
ingloriose {adj} = 
inglutimento {sb} = doušek
inglutir {vb} = spolknout
inglutir {vb} = pohltit
inglutir {vb} = polykat
ingluvie {sb} = 
ingorgamento {sb} = 
ingorgar {vb} = ucpat
ingovernabile {adj} = neovladatelný
ingovernabile {adj} = nezvládnutelný
ingovernabile {adj} = neukázněný
ingovernabilitate {sb} = 
ingranage {sb} = pohon
ingranage {sb} = ozubení
ingranage {sb} = ozubené kolo
ingranamento {sb} = 
ingranar {vb} = zasnoubit se
ingranar {vb} = zapadnout do sebe
ingranar {vb} = proplést
ingranar {vb} = opatřit pohonem
ingrassar {vb} = namazat
ingrassator {sb} = 
ingrassiar {vb} = tloustnout
ingrassiar {vb} = vykrmit
ingrassiar {vb} = namastit
ingrate {adj} = nevděčný
ingrate {adj} = nevděčný -
ingratiar {vb} = zpříjemnit
ingratiose {adj} = nemilostivý
ingratitude {sb} = nevděčnost
ingratitude {sb} = nevděk
ingrediente {sb} = složka
ingrediente {sb} = součást
ingrediente {sb} = přísada
ingressar {vb} = 
ingresso {sb} = vchod
ingresso {sb} = přístup
ingrossamento {sb} = 
ingrossar {sb} = 
inguinal {adj} = 
inguine {sb} = třísla
inguine {sb} = rozkrok
inguirlandar {vb} = ozdobit
ingummar {vb} = žvýkat
ingurgitar {vb} = spolykat
ingurgitation {sb} = 
ingustabile {adj} = 
ingypsar {vb} = omítat
inhabile {adj} = trapný
inhabile {adj} = nešikovný
inhabile {adj} = nemotorný
inhabilitate {sb} = 
inhabitabile {adj} = neobyvatelný
inhabitabilitate {sb} = 
inhabitate {adj} = 
inhabitual {adj} = 
inhalante {sb} = 
inhalar {vb} = vdechnout
inhalar {vb} = inhalovat
inhalation {sb} = 
inhalator {sb} = inhalátor
inhalatori {adj} = 
inhardir {vb} = povzbudit
inharmonia {sb} = 
inharmonic {adj} = 
inharmoniose {adj} = nelibozvučný
inherente {adj} = vlastní
inherente {adj} = přilnavý
inherente {adj} = obsažený v něčem
inherentia {sb} = 
inherer {vb} = 
inhiber {vb} = 
inhibite {adj} = 
inhibition {sb} = zákaz
inhibition {sb} = ztlumení
inhibition {sb} = inhibice
inhibitive {adj} = 
inhibito {sb} = 
inhibito {sb} = 
inhibitor {sb} = 
inhibitori {adj} = 
inhomogene {adj} = 
inhomogenitate {sb} = 
inhonestate {sb} = 
inhoneste {adj} = 
inhonestitate {sb} = 
inhospital {adj} = nehostinný
inhospitalitate {sb} = 
inhospite {adj} = 
inhuman {adj} = nelidský
inhumanitate {sb} = nelidskost
inhumar {vb} = zahrabat
inhumar {vb} = pochovat
inhumar {vb} = pohřbít
inhumation {sb} = 
inhygienic {adj} = 
inch {sb} = 
inchoar {vb} = 
inchoation {sb} = 
inchoative {adj} = 
incholerisar {vb} = hněvat
incholerisar {vb} = rozzlobit
inidentificabile {adj} = 
inimaginabile {adj} = nepředstavitelný
inimaginabilitate {sb} = 
inimic {adj} = nepřátelský
inimicar {vb} = znepřátelit si
inimicitate {sb} = svár
inimicitate {sb} = nepřátelství
inimico {sb} = nepřítel
inimitabile {adj} = 
inimitabilitate {sb} = 
inimportante {adj} = 
ininflammabile {adj} = 
ininflammabilitate {sb} = 
inintelligente {adj} = neinteligentní
inintelligentia {sb} = tupost
inintelligibile {adj} = nesrozumitelný
inintelligibilitate {sb} = 
inintentionate {adj} = 
ininteressante {adj} = 
ininterrumpite {adj} = 
ininterrupte {adj} = nepřetržitý
ininvestigabile {adj} = 
inique {adj} = nespravedlivý
iniquitate {sb} = 
initial {adj} = začátek
initial {adj} = výchozí
initial {adj} = počáteční
initial {sb} = začátek
initial {sb} = výchozí
initial {sb} = počáteční
initialisar {vb} = 
initiar {vb} = zahájit
initiar {vb} = začínat
initiar {vb} = iniciovat
initiatic {adj} = 
initiation {sb} = zahájení
initiativa {sb} = iniciativa
initiative {adj} = 
initiato {sb} = 
initiator {sb} = 
initiatori {adj} = 
initio {sb} = vznik
initio {sb} = počátek
injectabile {adj} = 
injectar {vb} = vpíchnout
injectar {vb} = vstříknout
injectate {adj} = naplněný
injection {sb} = injekce
injective {adj} = 
injector {adj} = 
injector {sb} = 
injicer {vb} = vstříknout
injocabile {adj} = 
injudiciose {adj} = 
injunction {sb} = příkaz
injunctive {adj} = 
injunger {vb} = dát příkaz
injuria {sb} = újma
injuria {sb} = zranění
injuria {sb} = křivda
injuria {sb} = potupa
injuriante {adj} = 
injuriar {vb} = zneužívat
injuriar {vb} = tupit
injuriar {vb} = urazit
injuriar {vb} = urážet
injuriar {vb} = hanět
injuriar {vb} = nadávat
injuriar {vb} = potupit
injuriar {vb} = podkopat
injuriar {vb} = pomlouvat
injuriator {adj} = 
injuriator {sb} = 
injuriose {adj} = zhoubný
injuriose {adj} = potupný
injuriose {adj} = nespravedlivý
injuste {adj} = nesprávný
injuste {adj} = nespravedlivý
injuste {adj} = nekalý
injustificabile {adj} = neospravedlnitelný
injustificabile {adj} = nepodložený
injustificate {adj} = neodůvodněný
injustitia {sb} = bezpráví
inlandsis {sb} = 
inlattar {vb} = 
in-line {adj} = 
innate {adj} = vrozený
innatismo {sb} = 
innatista {sb} = 
innatural {adj} = nepřirozený
innavigabile {adj} = 
innavigabilitate {sb} = 
innegabile {adj} = 
innervar {vb} = 
innervation {sb} = 
inning {sb} = 
innobilimento {sb} = 
innobilir {vb} = 
innocente {adj} = nevinný
innocentia {sb} = nevinnost
innocue {adj} = neškodný
innocuitate {sb} = 
innominabile {adj} = 
innominate {adj} = nejmenovaný
innovar {vb} = 
innovation {sb} = inovace
innovation {sb} = novinka
innovative {adj} = 
innovator {adj} = zlepšovatel
innovator {sb} = zlepšovatel
innumerabile {adj} = nespočetný
innumerabile {adj} = nesčetný
innumerabilitate {sb} = 
inobediente {adj} = 
inobedientia {sb} = 
inoblidabile {adj} = nezapomenutelný
inobservabile {adj} = 
inobservante {adj} = 
inobservantia {sb} = 
inobservate {adj} = nepovšimnutý
inobservation {sb} = 
inoccultabile {adj} = 
inoccupate {adj} = 
inoccupation {sb} = 
inoculabile {adj} = 
inoculabilitate {sb} = 
inocular {vb} = očkovat
inocular {vb} = naočkovat
inoculation {sb} = očkování
inoculator {sb} = 
inodor {adj} = bez zápachu
inodor {adj} = bez vůně
inodorifere {adj} = 
inoffensive {adj} = mírumilovný
inoffensive {adj} = neškodný
inofficiose {adj} = 
inofficiositate {sb} = 
inomittibile {adj} = 
inope {adj} = ubohý
inope {adj} = bezmocný
inoperabile {adj} = 
inoperabilitate {sb} = 
inoperante {adj} = nefunkční
inopia {sb} = nedostatek
inopia {sb} = nouze
inopinabile {adj} = 
inopinate {adj} = nečekaný
inopportun {adj} = nevhodný
inopportun {adj} = nepříležitostný
inopportunitate {sb} = 
inoppugnabile {adj} = 
inoppugnabilitate {sb} = 
inordinate {adj} = 
inorganic {adj} = 
inorganicitate {sb} = 
inorganisabile {adj} = 
inorgoliar {vb} = 
inoxydabile {adj} = nerezový
inoxydabilitate {sb} = 
input {sb} = 
inquadramento {sb} = 
inquadrar {vb} = zarámovat
inquadrator {sb} = 
inqualificabile {adj} = nekvalifikovatelný
inquesta {sb} = vyšetřování
inquesta {sb} = dotazník
inquesta {sb} = poptávka
inquestar {vb} = 
inquestator {sb} = 
inquietante {adj} = zneklidňující
inquietar {vb} = znepokojovat
inquietar {vb} = znepokojit
inquietar {vb} = dělat si starosti
inquietator {sb} = 
inquiete {adj} = neklidný
inquietude {sb} = znepokojení
inquietude {sb} = neklid
inquietude {sb} = péče
inquietude {sb} = nepokoj
inquilina {sb} = 
inquirer {vb} = vyšetřovat
inquirer {vb} = dotazovat se
inquirer {vb} = požadovat
inquiritor {sb} = žadatel
inquisibile {adj} = 
inquisition {sb} = vyšetřování
inquisition {sb} = výslech
inquisition {sb} = inkvizice
inquisitor {sb} = vyšetřovatel
inquisitori {adj} = 
inquisitorial {adj} = 
inrabiamento {sb} = 
inrabiar {vb} = rozzuřit
inragiamento {sb} = 
inragiar {vb} = rozzuřit
inraucamento {sb} = 
inraucar {vb} = 
inregimentar {vb} = zařadit do pluku
inregimentation {sb} = 
inricchimento {sb} = obohacení
inricchir {vb} = obohatit
inrobar {vb} = 
inrolabile {adj} = 
inrolamento {sb} = zápis
inrolamento {sb} = zařazení
inrolar {vb} = srolovat
inrolar {vb} = najmout
inrolar {vb} = navinout
insablamento {sb} = naplavenina
insablar {vb} = 
insaccar {vb} = sbalit
insaccator {sb} = 
insaccharar {vb} = 
insalar {vb} = nasolit
insalivar {vb} = 
insalivation {sb} = 
insalubre {adj} = churavý
insalubre {adj} = nezdravý
insalubritate {sb} = 
insalvabile {adj} = 
insan {adj} = 
insanabile {adj} = 
insanabilitate {sb} = 
insanguinamento {sb} = 
insanguinar {vb} = 
insanitate {sb} = 
insatiabile {adj} = nenasytný
insatiabilitate {sb} = 
insatiate {adj} = 
insatisfacte {adj} = 
insatisfaction {sb} = 
insatisfactori {adj} = 
insaturabile {adj} = 
insaturate {adj} = 
inscenar {vb} = fáze
inscenation {sb} = výroba
inscenator {sb} = produkční
insciente {adj} = nevědomý
inscientia {sb} = nevědomost
inscindibile {adj} = 
inscindibilitate {sb} = 
inscriber {vb} = zapsat (se)
inscriber {vb} = vepsat
inscriber {vb} = zapsat
inscribibile {adj} = 
inscripte {adj} = 
inscriptibile {adj} = 
inscription {sb} = zápis
inscription {sb} = registrace
inscription {sb} = nápis
inscriptional {adj} = 
inscrupulose {adj} = bezskrupulózní
inscrutabile {adj} = 
inscrutabilitate {sb} = 
insecabile {adj} = 
insecabilitate {sb} = 
insecar {vb} = škrábnout
insecar {vb} = udělat vrub
insecar {vb} = zaznamenat
insecar {vb} = prořezat se
insectario {sb} = 
insecticida {adj} = insekticid
insecticida {sb} = insekticid
insectifere {adj} = 
insectiforme {adj} = 
insectifuge {adj} = repelent
insectifugo {sb} = 
insectivore {adj} = 
insectivoro {sb} = 
insecto {sb} = hmyz
insectologia {sb} = 
insectologic {adj} = 
insectologo {sb} = 
insecur {adj} = vratký
insecur {adj} = nebezpečný
insecur {adj} = nejistý
insecurisar {vb} = 
insecuritate {sb} = nejistota
inseducibile {adj} = 
insellar {vb} = osedlat
insellate {adj} = 
inseminar {vb} = inseminovat
insemination {sb} = inseminace
inseminator {sb} = 
inseniabile {adj} = 
inseniamento {sb} = výuka
inseniante {sb} = učitel
inseniar {vb} = učit
inseniar {vb} = vyučovat
inseniator {sb} = 
insensate {adj} = bezmyslný
insensate {adj} = hloupý
insensate {adj} = nesmyslný
insensate {adj} = pošetilý
insensibile {adj} = bezcitný
insensibile {adj} = lhostejný
insensibile {adj} = necitlivý
insensibilisar {vb} = 
insensibilisation {sb} = 
insensibilitate {sb} = necitlivost
insensitive {adj} = 
insensitivitate {sb} = 
inseparabile {adj} = nerozlučný
inseparabilitate {sb} = 
insequestrabile {adj} = 
insequetrabilitate {sb} = 
inserer {vb} = vsunout
inserer {vb} = zastrčit
inserer {vb} = vložit
inserer {vb} = uvést
insertar {vb} = vkládat
insertar {vb} = zasunout
insertar {vb} = vložit
insertion {sb} = vložení
insertion {sb} = inzerát
inservibile {adj} = nepoužitelný
inservibilitate {sb} = 
insidia {sb} = zákeřnost
insidia {sb} = léčka
insidia {sb} = osidlo
insidia {sb} = past
insidia {sb} = nástraha
insidiar {vb} = stopovat
insidiar {vb} = spiknout se
insidiar {vb} = číhat
insidiar {vb} = nastražit
insidiator {sb} = 
insidiose {adj} = zákeřný
insidiose {adj} = chytlavý
insigne {adj} = vynikající
insignia {sb} = znamení
insignia {sb} = symbol
insignia {sb} = standarda
insignia {sb} = insignie
insignia {sb} = odznak
insignificante {adj} = zanedbatelný
insignificante {adj} = triviální
insignificante {adj} = malicherný
insignificante {adj} = bezvýznamný
insignificante {adj} = nevýznamný
insignificante {adj} = nedůležitý
insignificantia {sb} = malichernost
insignificantia {sb} = bezvýznamnost
insilage {sb} = 
insilar {vb} = 
insimul {adv} = spolu
insimul {adv} = zároveň
insimul {adv} = dohromady
insimul {sb} = spolu
insimul {sb} = zároveň
insimul {sb} = dohromady
insincer {adj} = neupřímný
insinceritate {sb} = 
insinuante {adj} = 
insinuar {vb} = vlévat
insinuar {vb} = vniknout
insinuar {vb} = naznačovat
insinuar {vb} = naznačit
insinuation {sb} = nápověda
insinuation {sb} = narážka
insinuative {adj} = 
insinuator {sb} = 
insipide {adj} = všední
insipide {adj} = mdlý
insipide {adj} = bez chuti
insipide {adj} = nijaký
insipide {adj} = nekořeněný
insipide {adj} = nezajímavý
insipiditate {sb} = zažraný
insipiditate {sb} = nechutný
insipiente {adj} = nevědoucí
insipientia {sb} = 
insistente {adj} = neústupný
insistentia {sb} = naléhání
insister {vb} = urgovat
insister {vb} = trvat na
insister {vb} = trvat
insister {vb} = naléhat
insobrie {adj} = 
insobrietate {sb} = 
insociabile {adj} = nespolečenský
insociabilitate {sb} = 
insolar {vb} = slunce
insolar {vb} = slunit
insolation {sb} = úpal
insolente {adj} = drzý
insolentia {sb} = drzost
insolentia {sb} = nestoudnost
insolidari {adj} = 
insolidaritate {sb} = 
insolide {adj} = 
insolite {adj} = neobvyklý
insolite {adj} = podivný
insolubile {adj} = 
insolubilisar {vb} = 
insolubilitate {sb} = 
insolvente {adj} = insolventní
insolvente {adj} = bez peněz
insolvente {adj} = neschopný platit
insolventia {sb} = 
insomne {adj} = bezesný
insomnia {sb} = nespavost
insomniac {adj} = 
insomniaco {sb} = 
insondabile {adj} = nezměrný
insondabile {adj} = nevyčerpatelný
insonor {adj} = zvukotěsný
insonorisar {vb} = 
insonorisate {adj} = 
insonorisation {sb} = 
insonoritate {sb} = 
inspectar {vb} = zkontrolovat
inspectar {vb} = kontrolovat
inspectar {vb} = dohlížet o
inspectar {vb} = prohlížet
inspection {sb} = inspekce
inspection {sb} = prohlídka
inspector {sb} = inspektor
inspectoral {adj} = 
inspectorato {sb} = 
insperabile {adj} = 
insperate {adj} = nečekaný
insperate {adj} = neočekávaný
inspicer {vb} = dozírat
inspirar {vb} = vdechnout
inspirar {vb} = nadechnout
inspirar {vb} = inspirovat
inspirate {adj} = 
inspiration {sb} = vnuknutí
inspiration {sb} = inspirace
inspirator {sb} = 
inspiratori {adj} = 
inspissar {vb} = 
inspissation {sb} = zahušťování
instabile {adj} = nestabilní
instabile {adj} = nestálý
instabilitate {sb} = nestálost
installar {vb} = uvést
installar {vb} = nainstalovat
installar {vb} = instalovat
installation {sb} = instalace
installator {sb} = 
instantanee {adj} = 
instantaneitate {sb} = 
instantaneo {sb} = 
instante {adj} = okamžitý
instante {adj} = okamžik
instante {adj} = průběžný
instante {sb} = okamžitý
instante {sb} = okamžik
instante {sb} = průběžný
instantia {sb} = instance
instar {vb} = naléhat
instaurar {vb} = seřídit
instaurar {vb} = uvést
instaurar {vb} = dosadit
instauration {sb} = 
instaurator {sb} = 
instigar {vb} = podněcovat
instigar {vb} = popichovat
instigation {sb} = 
instigator {sb} = vůdce
instigator {sb} = provokatér
instigatrice {sb} = 
instillar {vb} = vštípit
instillar {vb} = nakapat
instillation {sb} = 
instinctive {adj} = instinktivní
instinctive {adj} = pudový
instinctivitate {sb} = 
instincto {sb} = instinkt
instincto {sb} = pud
instinctual {adj} = 
instituer {vb} = založit
instituer {vb} = dosadit
instituta {sb} = 
institution {sb} = instituce
institutional {adj} = 
institutionalisar {vb} = 
institutionalisate {adj} = 
institutionalisation {sb} = 
institutionalismo {sb} = 
institutionalista {sb} = 
instituto {sb} = ústav
institutor {sb} = zakladatel
instruction {sb} = směrnice
instruction {sb} = instrukce
instruction {sb} = návod
instructive {adj} = instruktivní
instructive {adj} = poučný
instructor {sb} = učitel
instructor {sb} = instruktor
instruer {vb} = vyučovat
instruer {vb} = instruovat
instruer {vb} = poučit
instruite {adj} = 
instrumental {adj} = instrumentální
instrumentalismo {sb} = 
instrumentar {vb} = instrumentovat
instrumentation {sb} = 
instrumentista {sb} = 
instrumento {sb} = instrument
instrumento {sb} = nástroj
insubmergibile {adj} = 
insubmergibilitate {sb} = 
insubmersibile {adj} = 
insubmersibilitate {sb} = 
insubmisse {adj} = 
insubmission {sb} = 
insubordinate {adj} = neukázněný
insubordination {sb} = nepodřízenost
insubordination {sb} = nekázeň
insubornabile {adj} = 
insubstantial {adj} = 
insubstantialitate {sb} = 
insubstituibile {adj} = 
insubstituibilitate {sb} = 
insuccesso {sb} = neúspěch
insucrar {vb} = 
insufficiente {adj} = nedostatek
insufficiente {adj} = nedostačující
insufficiente {adj} = nedostatečný
insufficientia {sb} = nedostatek
insufflar {vb} = 
insufflation {sb} = 
insufflator {sb} = 
insuffribile {adj} = 
insuffribilitate {sb} = 
insula {sb} = ostrůvek
insula {sb} = ostrov
insulamento {sb} = 
insulan {adj} = 
insulano {sb} = 
insular {adj} = izolovat
insular {adj} = odloučit
insular {adj} = ostrovní
insular {vb} = izolovat
insular {vb} = odloučit
insular {vb} = ostrovní
insulario {sb} = 
insularitate {sb} = 
insulation {sb} = izolace
insulator {sb} = 
insulina {sb} = inzulín
insulinase {sb} = 
insulinic {adj} = 
insulinotherapia {sb} = 
insultante {adj} = 
insultar {vb} = urazit
insultar {vb} = inzultovat
insultar {vb} = pohanět
insultator {sb} = 
insulto {sb} = urážka
insuperabile {adj} = 
insuperabilitate {sb} = 
insuperate {adj} = 
insupportabile {adj} = nesnesitelný
insupportabilitate {sb} = 
insupprimibile {adj} = 
insupprimibilitate {sb} = 
insurgente {adj} = povstalec
insurgente {sb} = povstalec
insurger {vb} = vzbouřit se
insurger {vb} = pobuřovat
insurgite {adj} = 
insurgito {sb} = 
insurmontabile {adj} = 
insurmontabilitate {sb} = 
insurrection {sb} = vzpoura
insurrectional {adj} = 
insusceptibile {adj} = 
insusceptibilitate {sb} = 
insuspectabile {adj} = 
insuspectate {adj} = 
insustenibile {adj} = 
insustenibilitate {sb} = 
insystematic {adj} = 
intabulamento {sb} = 
intabular {vb} = 
intacte {adj} = nedotčený
intactile {adj} = 
intaliar {vb} = 
intalio {sb} = 
intangibile {adj} = 
intangibilitate {sb} = 
intarsia {sb} = 
intascar {vb} = mít v kapse
integrabile {adj} = 
integrabilitate {sb} = 
integral {sb} = souhrnný
integral {sb} = celistvý
integral {sb} = integrální
integral {sb} = integrál
integral {adj} = souhrnný
integral {adj} = celistvý
integral {adj} = integrální
integral {adj} = integrál
integralismo {sb} = 
integralista {adj} = 
integralista {sb} = 
integralistic {adj} = 
integralitate {sb} = 
integrante {adj} = 
integrar {vb} = shrnovat
integrar {vb} = integrovat
integrar {vb} = scelovat
integration {sb} = zacelení
integration {sb} = shrnutí
integrationismo {sb} = 
integrationista {sb} = 
integrationista {adj} = 
integrationistic {adj} = 
integrative {adj} = 
integrator {sb} = 
integre {adj} = úplný
integre {adj} = integrovaný
integre {adj} = celý
integre {adj} = celistvý
integrifolie {adj} = 
integrilabie {adj} = 
integripetale {adj} = 
integritate {sb} = integrita
integritate {sb} = celistvost
integumento {sb} = 
intellection {sb} = 
intellective {adj} = 
intellecto {sb} = um
intellecto {sb} = intelekt
intellecto {sb} = rozum
intellectual {adj} = intelektuálský
intellectual {adj} = intelektuální
intellectual {sb} = intelektuálský
intellectual {sb} = intelektuální
intellectualisar {vb} = 
intellectualisation {sb} = 
intellectualismo {sb} = 
intellectualista {adj} = 
intellectualista {sb} = 
intellectualistic {adj} = 
intellectualitate {sb} = 
intelligente {adj} = moudrý
intelligente {adj} = inteligentní
intelligente {adj} = chytrý
intelligentia {sb} = inteligence
intelligentia {sb} = chytrost
intelligential {adj} = 
intelligentsia {sb} = inteligence
intelligibile {adj} = srozumitelný
intelligibilitate {sb} = 
intemperante {adj} = nestřídmý
intemperantia {sb} = 
intemperate {adj} = 
intemperie {sb} = 
intempestive {adj} = 
intempestivitate {sb} = 
intemporal {adj} = 
intemporalitate {sb} = 
intendente {sb} = 
intendentia {sb} = 
intender {vb} = zamýšlet
intender {vb} = chtít
intender {vb} = hodlat
intendimento {sb} = 
intenibile {adj} = neudržitelný
intenibilitate {sb} = 
intense {adj} = silný
intense {adj} = intenzivní
intense {adj} = prudký
intensificar {vb} = intenzifikovat
intensification {sb} = intenzifikace
intension {sb} = 
intensitate {sb} = intenzita
intensitometro {sb} = 
intensive {adj} = intenzivní
intensivo {sb} = 
intentar {vb} = 
intente {adj} = cílený
intente {adj} = dychtivý
intente {adj} = pozorný
intention {sb} = úmysl
intention {sb} = záměr
intention {sb} = snaha
intention {sb} = intence
intentional {adj} = záměrný
intentionalitate {sb} = 
intentionate {adj} = 
intento {sb} = záměr
inter {prep} = uprostřed
inter {prep} = mezi
interacademic {adj} = 
interaction {sb} = 
interactive {adj} = 
interacto {sb} = přestávka
interager {vb} = 
interalliate {adj} = 
interalveolar {adj} = 
interamerican {adj} = 
interaperir {vb} = 
interaperte {adj} = 
interatomic {adj} = 
interbancari {adj} = 
intercalar {vb} = vsunout
intercalari {adj} = 
intercalation {sb} = 
intercambiabile {adj} = vyměnitelné
intercambiabilitate {sb} = 
intercambiar {vb} = 
intercambio {sb} = směna
intercambio {sb} = výměna
intercapillar {adj} = 
interceder {vb} = zprostředkovat
interceder {vb} = přimluvit se
intercellular {adj} = 
intercensitaire {adj} = 
interceptar {vb} = zachytit
interceptar {vb} = zadržet
interceptation {sb} = 
interceptator {sb} = 
interception {sb} = zachycení
interceptor {sb} = stihačka
intercession {sb} = zakročení
intercessor {sb} = 
intercity {adj } = 
intercity {sb} = 
interclavicular {adj} = 
intercolonial {adj} = 
intercommunal {adj} = 
intercommunicar {vb} = 
intercommunication {sb} = 
intercomprehension {sb} = 
intercomprension {sb} = 
interconfederal {adj} = 
interconfessional {adj} = 
interconfessionalitate {sb} = 
interconnecter {vb} = 
interconnectibile {adj} = 
interconnexion {sb} = 
interconsonantic {adj} = 
intercontinental {adj} = 
interconvertibile {adj} = 
intercostal {adj} = 
intercotidal {sb} = 
intercruciar {vb} = křížit
intercultural {adj} = 
intercurrente {adj} = 
intercutanee {adj} = 
interdental {adj} = 
interdentari {adj} = 
interdepartimental {adj} = 
interdependente {adj} = 
interdependentia {sb} = 
interdicer {vb} = zakázat
interdiction {sb} = zákaz
interdicto {sb} = 
interdiffusion {sb} = 
interdigital {adj} = 
interdiocesan {adj} = 
interdisciplinari {adj} = 
interdisciplinaritate {sb} = 
interdum {adv} = občas
interea {adv} = zatím
interea {adv} = mezitím
interessante {adj} = zajímavý
interessar {vb} = zajímat
interessate {adj} = zajímavý
interessate {adj} = předpojatý
interessato {sb} = 
interesse {sb} = zájem
interesse {sb} = úrok
interethnic {adj} = 
intereuropee {adj} = 
interface {sb} = 
interfacial {adj} = 
interfacie {sb} = 
interfacultate {sb} = 
interfascicular {adj} = 
interfederal {adj} = 
interfemoral {adj} = 
interferente {adj} = 
interferentia {sb} = interference
interferential {adj} = 
interferer {vb} = zakročit
interferogramma {sb} = 
interferometria {sb} = 
interferometric {adj} = 
interferometro {sb} = 
interferon {sb} = 
interfibrose {adj} = 
interfluvio {sb} = 
interfoliar {vb} = 
interfoliate {adj} = 
interfoliation {sb} = 
intergalactic {adj} = 
interganglionar {adj} = 
interglacial {adj} = 
interglaciari {adj} = 
interglandular {adj} = 
intergovernamental {adj} = 
intergranular {adj} = 
intergruppo {sb} = 
interhemispheric {adj} = 
interhuman {adj} = 
interim {adv} = mezitím,
interim {adv} = dočasně
interim {adv} = mezidobí
interim {adv} = prozatimní
interim {sb} = mezitím,
interim {sb} = dočasně
interim {sb} = mezidobí
interim {sb} = prozatimní
interimari {adj} = dočasně
interime {adj} = prozatímní
interindividual {adj} = 
interinsular {adj} = 
interior {adj} = vnitřní
interior {adj} = vnitřek
interior {adj} = interiér
interior {sb} = vnitřní
interior {sb} = vnitřek
interior {sb} = interiér
interiorisar {vb} = 
interiorisation {sb} = 
interioritate {sb} = 
interjacente {adj} = 
interjection {sb} = citoslovce
interjective {adj} = 
interlabial {adj} = 
interlaciamento {sb} = 
interlaciar {vb} = 
interlardamento {sb} = 
interlardar {vb} = 
interlinea {sb} = vzdálenost řádků
interlinear {vb} = 
interlinear {adj} = 
interlineation {sb} = 
interlingua {sb} = 
interlingual {adj} = 
interlinguista {sb} = 
interlinguistic {adj} = 
interlinguistica {sb} = 
interlobular {adj} = 
interlock {sb} = 
interlocution {sb} = rozhovor
interlocutor {sb} = 
interlocutori {adj} = 
interlope {adj} = 
interloquer {vb} = mluvit do něčeho
interludio {sb} = mezihra
interlunio {sb} = 
intermaxillar {adj} = 
intermediar {vb} = zprostředkovat
intermediari {adj} = zprostředkovaně
intermediario {sb} = zprostředkovatel
intermediation {sb} = 
intermedie {adj} = střední
intermedio {sb} = spojení mezi
intermembranose {adj} = 
intermenstrual {adj} = 
intermezzo {sb} = 
intermigration {sb} = 
interminabile {adj} = nekonečný
interminabilitate {sb} = 
interministerial {adj} = 
intermission {sb} = přerušení
intermittente {adj} = střídavý
intermittentia {sb} = 
intermitter {vb} = přerušit
intermodulation {sb} = 
intermolecular {adj} = 
intermunicipal {adj} = 
intermuscular {adj} = 
internamento {sb} = 
internar {vb} = vehnat dovnitř
internar {vb} = internovat
internasal {adj} = 
international {adj} = mezinárodní
International {sb} = mezinárodní
internationalisar {vb} = 
internationalisation {sb} = 
internationalismo {sb} = 
internationalista {adj} = 
internationalista {sb} = 
internationalistic {adj} = 
internationalitate {sb} = mezinárodnost
internato {sb} = internát
internato {sb} = chovanec
internato {sb} = internátní škola
interne {adj} = uvnitř
interne {adj} = vnitřní
internebular {adj} = 
interneuron {sb} = 
internista {sb} = 
interno {sb} = vnitrozemí
interno {sb} = strávník
internodal {adj} = 
internodio {sb} = 
internuclear {adj} = 
internunciatura {sb} = 
internuncio {sb} = 
interoceanic {adj} = 
interoceptive {adj} = 
interocular {adj} = 
interossee {adj} = 
interpalpebral {adj} = 
interparietal {adj} = 
interparlamentari {adj} = 
interpartitic {adj} = 
interpellante {sb} = 
interpellar {vb} = interpelovat
interpellation {sb} = 
interpellator {sb} = 
interpenetrar {vb} = 
interpenetration {sb} = 
interphase {sb} = 
interphono {sb} = 
interplanetari {adj} = 
Interpol {sb npr} = 
interpolabile {adj} = 
interpolar {vb} = 
interpolation {sb} = 
interpolator {sb} = 
interponer {vb} = vložit
interponer {vb} = zasáhnout
interponte {sb} = 
interposition {sb} = 
interprendente {adj} = podnikavý
interprender {vb} = podnikat
interprender {vb} = podniknout
interprenditor {sb} = podnikatel
interpretabile {adj} = 
interpretabilitate {sb} = 
interpretar {vb} = vysvětlit
interpretar {vb} = tlumočit
interpretar {vb} = interpretovat
interpretariato {sb} = 
interpretation {sb} = výklad
interpretative {adj} = 
interprete {sb} = tlumočník
interprete {sb} = interpret
interprisa {sb} = podnik
interprofessional {adj} = 
interprovincial {adj} = 
interpsychologia {sb} = 
interracial {adj} = 
interramento {sb} = pohřbení
interrar {vb} = pohřbít
interregional {adj} = 
interregno {sb} = 
interrelatar {vb} = 
interrelation {sb} = 
interrenal {adj} = 
interrogar {vb} = vyslýchat
interrogar {vb} = zpytovat se
interrogar {vb} = podrobit křížovému výslechu
interrogation {sb} = výslech
interrogative {adj} = tázací
interrogator {sb} = tazatel
interrogatori {adj} = 
interrogatorio {sb} = 
interrumper {vb} = přerušit
interrupte {adj} = 
interruption {sb} = interupce
interruption {sb} = přerušení
interruptive {adj} = 
interruptor {sb} = vypínač
interruptor {sb} = přerušovač
interscapular {adj} = 
intersecar {vb} = protnout
intersection {sb} = průsečík
intersectional {adj} = 
intersectorial {adj} = 
intersexo {sb} = 
intersexual {adj} = 
intersexualitate {sb} = 
interscholar {adj} = 
intersideral {adj} = 
interspecific {adj} = 
interspinal {adj} = 
interstellar {adj} = 
intersterilitate {sb} = 
interstitial {adj} = 
interstitio {sb} = mezera
interstratificate {adj} = 
interstratification {sb} = 
intersubjective {adj} = 
intersubjectivitate {sb} = 
intersyndical {adj} = 
intertanto {adv} = mezitím.
intertanto {adv} = prozatím
intertener {vb} = obveselovat
intertener {vb} = pořádat
intertenimento {sb} = zábava
intertextual {adj} = 
intertextualitate {sb} = 
intertextura {sb} = 
intertribal {adj} = 
intertrigo {sb} = 
intertropical {adj} = 
interurban {adj} = 
intervallar {adj} = 
intervallic {adj} = 
intervallo {sb} = časová mezera
intervallo {sb} = interval
intervallo {sb} = přestávka
intervalvular {adj} = 
intervascular {adj} = 
intervenir {vb} = zakročit
intervenir {vb} = zasahovat
intervenir {vb} = intervenovat
intervention {sb} = zásah
intervention {sb} = intervence
interventionismo {sb} = 
interventionista {adj} = 
interventionista {sb} = 
interventricular {adj} = 
interversion {sb} = 
intervertebral {adj} = 
interverter {vb} = 
intervider {vb} = zahlédnout
intervider {vb} = letmo vidět
intervider {vb} = předpovědět
interview {sb} = interview
interview {sb} = rozhovor
interviewar {vb} = dělat rozhovor
interviewer {sb} = tazatel
intervista {sb} = interview
intervista {sb} = pohovor
intervocalic {adj} = 
interzonal {adj} = 
intestatario {sb} = 
intestate {adj} = bez závěti
intestato {sb} = 
intestin {adj} = vnitřní
intestin {adj} = domácí
intestinal {adj} = střevní
intestino {sb} = střevo
intestino {sb} = střevní
intestino {sb} = vnitřnosti
inthronar {vb} = 
inthronisar {vb} = 
inthronisation {sb} = 
intifada {sb} = 
intimar {vb} = dát na vědomí
intimar {vb} = přikázat
intimation {sb} = 
intime {adj} = uzavřený
intime {adj} = soukromý
intime {adj} = intimní
intime {adj} = důvěrný
intimidabile {adj} = 
intimidante {adj} = 
intimidar {vb} = terorizovat
intimidar {vb} = zastrašovat
intimidar {vb} = zastrašit
intimidation {sb} = 
intimidator {sb} = 
intimidatori {adj} = 
intimismo {sb} = 
intimista {sb} = 
intimista {adj} = 
intimitate {sb} = soukromí
intimitate {sb} = intimita
intinction {sb} = 
intitular {vb} = 
intitulation {sb} = 
intoccabile {adj} = nedotknutelný
intoccabile {sb} = nedotknutelný
intoccabilitate {sb} = 
intolerabile {adj} = neomluvitelný
intolerabile {adj} = nesnesitelný
intolerabile {adj} = netolerantní
intolerabilitate {sb} = 
intolerante {adj} = intolerantní
intolerante {adj} = netolerantní
intolerantia {sb} = intolerance
intolerantia {sb} = nesnášenivost
intonar {vb} = udat tón
intonation {sb} = intonace
intonnar {vb} = plnit do sudů
intorquer {vb} = 
intorsion {sb} = 
intoxicante {adj} = 
intoxicar {vb} = otrávit
intoxication {sb} = intoxikace
intoxication {sb} = otrávení
intra {adv} = v rámci
intra {adv} = v
intra {adv} = uvnitř
intra {adv} = mezi
intra {adv} = do
intra {prep} = v rámci
intra {prep} = v
intra {prep} = uvnitř
intra {prep} = mezi
intra {prep} = do
intra-alveolar {adj} = 
intra-articular {adj} = 
intra-atomic {adj} = 
intra-aural {adj} = 
intrabuccal {adj} = 
intracardiac {adj} = 
intracellular {adj} = 
intracerebral {adj} = 
intracervical {adj} = 
intracommunitari {adj} = 
intracranian {adj} = 
intracranic {adj} = 
intractabile {adj} = nepřístupný
intractabilitate {sb} = 
intradermic {adj} = 
intradorso {sb} = 
intraducibile {adj} = 
intraducibilitate {sb} = 
intraduodenal {adj} = 
intragastric {adj} = 
intralingual {adj} = 
intramarginal {adj} = 
intramesso {sb} = 
intramolecular {adj} = 
intramural {adj} = 
intramuscular {adj} = 
intranasal {adj} = 
intranquille {adj} = 
intranquillitate {sb} = 
intransferibile {adj} = 
intransferibilitate {sb} = 
intransigente {adj} = nepodajný
intransigente {adj} = neústupný
intransigentia {sb} = 
intransitive {adj} = intranzitivní
intransitive {adj} = nepřechodný
intransitivitate {sb} = 
intransitivo {sb} = 
intransmissibile {adj} = 
intransmissibilitate {sb} = 
intransmutabile {adj} = 
intransmutabilitate {sb} = 
intransportabile {adj} = 
intranuclear {adj} = 
intraocular {adj} = 
intrapelvic {adj} = 
intrapulmonar {adj} = 
intrarectal {adj} = 
intrarenal {adj} = 
intrascrotal {adj} = 
intraspinal {adj} = 
intratelluric {adj} = 
intratesticular {adj} = 
intrathoracic {adj} = 
intratumoral {adj} = 
intrauterin {adj} = 
intravaginal {adj} = 
intravascular {adj} = 
intravenose {adj} = 
intraventricular {adj} = 
intravertebral {adj} = 
intravesical {adj} = 
intrazonal {adj} = 
intrepide {adj} = neohrožený
intrepide {adj} = nebojácný
intrepiditate {sb} = 
intricar {vb} = zaplést
intricar {vb} = intrikovat
intricar {vb} = pletichařit
intricate {adj} = spletitý
intrication {sb} = 
intrico {sb} = 
intriga {sb} = intrika
intrigante {adj} = vměšující se
intrigante {adj} = všetečka
intrigante {adj} = intrikán
intrigante {sb} = vměšující se
intrigante {sb} = všetečka
intrigante {sb} = intrikán
intrigar {vb} = intrikovat
intrigar {vb} = osnovat nástrahy
intrinsec {adj} = vnitřní
intrinsec {adj} = skutečný
intrinsecar {vb} = 
intrinsecitate {sb} = 
intro {adv} = dovnitř
introducer {vb} = vložit
introducer {vb} = uvést
introducer {vb} = předvedení
introducer {vb} = představit
introducibile {adj} = 
introducibilitate {sb} = 
introduction {sb} = úvod
introductive {adj} = 
introductor {sb} = představitel
introductori {adj} = úvodní
introgression {sb} = 
introgressive {adj} = 
introito {sb} = 
introjection {sb} = 
intromission {sb} = vpuštění
intromitter {vb} = vpustit
intron {sb} = 
introrse {adj} = 
introspection {sb} = sebepozorování
introspective {adj} = sebezpytující
introspective {adj} = introspektivní
introspicer {vb} = hledět dovnitř
introvabile {adj} = nedostupný
introvabilitate {sb} = 
introversion {sb} = zaměření na sebe
introversion {sb} = introverze
introverter {vb} = 
introvertite {adj} = 
introvertito {sb} = introvert
intruder {vb} = vtírat se
intruder {vb} = vtáhnout
intruder {vb} = zasáhnout
intruse {adj} = 
intrusion {sb} = vnucování
intrusion {sb} = vetření
intrusion {sb} = dotěrnost
intrusion {sb} = narušení
intrusive {adj} = 
intruso {sb} = vetřelec
intubar {vb} = 
intubation {sb} = 
intubator {sb} = 
intuer {vb} = vhlédnout
intuer {vb} = vnuknutím chápat
intuibile {adj} = 
intuibilitate {sb} = 
intuition {sb} = tušení
intuition {sb} = intuice
intuitionismo {sb} = 
intuitionista {adj} = 
intuitionista {sb} = 
intuitive {adj} = intuitivní
intuitivitate {sb} = 
intumescente {adj} = 
intumescentia {sb} = 
intumescer {vb} = 
intus {adv} = uvnitř
intus {adv} = dovnitř
intussusception {sb} = 
inula {sb} = 
inulina {sb} = 
inunction {sb} = 
inundabile {adj} = 
inundar {vb} = zatopit
inundar {vb} = zaplavit
inundation {sb} = záplava
inundation {sb} = povodeň
inurban {adj} = 
inurbanitate {sb} = 
inusabile {adj} = 
inusual {adj} = 
inutile {adj} = zbytečný
inutile {adj} = nepotřebný
inutilisabile {adj} = nevyužitelný
inutilisabile {adj} = nepoužitelný
inutilisabilitate {sb} = 
inutilisar {vb} = 
inutilisate {adj} = nepoužitý
inutilisation {sb} = 
inutilitate {sb} = 
invadabile {adj} = 
invader {vb} = vtrhnout
invader {vb} = napadnout
invaginar {vb} = 
invaginate {adj} = 
invagination {sb} = 
invainar {vb} = schovat do pochvy
invalidabile {adj} = 
invalidabilitate {sb} = 
invalidar {vb} = zrušit
invalidar {vb} = anulovat
invalidation {sb} = 
invalide {adj} = invalidní
invalide {adj} = neplatný
invalide {adj} = nemocný
invaliditate {sb} = invalidita
invalido {sb} = invalida
invar {sb} = 
invariabile {adj} = neměnný
invariabilitate {sb} = 
invariante {adj} = 
invariante {sb} = 
invariantia {sb} = 
invariate {adj} = 
invasar {vb} = 
invasion {sb} = vtrhnutí
invasion {sb} = invaze
invasive {adj} = 
invasor {sb} = nájezdník
invectiva {sb} = zneužívání
invectiva {sb} = útok
invectiva {sb} = urážka
invectiva {sb} = útok (slovní)
invectiva {sb} = nadávka
invectiva {sb} = invektiva
invectiva {sb} = potupa
invectiva {sb} = napadení (slovní)
invectivar {vb} = 
invective {adj} = 
inveher {vb} = prudce napadnout
inveher {vb} = napadnout
inveloppamento {sb} = balení
inveloppar {vb} = zabalit
inveloppar {vb} = zabalit se
inveloppar {vb} = obalit
inveloppar {vb} = ověnčit
inveloppe {sb} = obálka
invendibile {adj} = 
invendibilitate {sb} = 
invendite {adj} = 
invenenamento {sb} = otrava
invenenar {vb} = otrávit
invenenator {sb} = 
invengiate {adj} = 
inventar {vb} = vymyslet
inventar {vb} = nacházet
inventariar {vb} = inventarizovat
inventariation {sb} = 
inventario {sb} = inventář
inventario {sb} = inventarizace
inventario {sb} = časový plán
invention {sb} = vynález
inventiva {sb} = 
inventive {adj} = vynalezený
inventivitate {sb} = 
inventor {sb} = vynálezce
inverificabile {adj} = 
inverisimile {adj} = nepravděpodobný
inverosimilante {adj} = 
inverosimilantia {sb} = 
inverosimile {adj} = 
inverse {adj} = inverzní
inverse {adj} = obrácený
inversiflor {adj} = 
inversion {sb} = inverze
inversion {sb} = obrácení
inversion {sb} = obrácený řád
inversive {adj} = 
inverso {sb} = 
inversor {sb} = 
invertase {sb} = 
invertebrate {adj} = bezobratlý
invertebrato {sb} = bezobratlovec
inverter {vb} = vyvrátit
inverter {vb} = zvrátit
inverter {vb} = invertovat
inverter {vb} = otočit
inverter {vb} = převrátit
inverter {vb} = obrátit
invertibile {adj} = 
invertibilitate {sb} = 
invertina {sb} = 
invertito {sb} = 
investibile {adj} = 
investibilitate {sb} = 
investigabile {adj} = 
investigar {vb} = zkoumat
investigar {vb} = vyšetřit
investigar {vb} = vyšetřovat
investigar {vb} = pátrat
investigation {sb} = vyšetřování
investigator {adj} = vyšetřovatel
investigator {sb} = vyšetřovatel
investimento {sb} = investice
investir {vb} = vkládat (peníze)
investir {vb} = investovat
investitor {sb} = investor
investitura {sb} = 
inveterar {vb} = zestárnout
inveterate {adj} = zakořeněný
inveterate {adj} = nepoučitelný
inviabile {vb} = 
inviar {vb} = poslat
inviato {sb} = vyslanec
inviato {sb} = posel
invicte {adj} = neporažený
invide {adj} = závistivý
invidia {sb} = závist
invidia {sb} = nenávist
invidiabile {adj} = záviděníhodný
invidiar {vb} = závidět
invidiose {adj} = závistivý
invincibile {adj} = neporazitelný
invincibilitate {sb} = 
invindicate {adj} = 
invio {sb} = zásilka
invio {sb} = odeslání
inviolabile {adj} = 
inviolabilitate {sb} = 
inviolate {adj} = 
invirgar {vb} = 
invirgatura {sb} = rozpětí křídel
invisibile {adj} = neviditelný
invisibile {adj} = neviděný
invisibilitate {sb} = neviditelnost
invitante {adj} = 
invitar {vb} = žádat
invitar {vb} = pozvat
invitation {sb} = pozvání
invitato {sb} = pozvaný
invitator {sb} = 
invitatori {adj} = 
invitatorio {sb} = 
invivibile {adj} = 
invocar {vb} = vzývat
invocar {vb} = vyvolávat
invocar {vb} = vyzvat
invocation {sb} = vzývání
invocative {adj} = 
invocator {sb} = 
invocatori {adj} = 
involucello {sb} = 
involucrate {adj} = 
involucro {sb} = 
involuntar {adj} = 
involute {adj} = 
involution {sb} = zapletení
involutive {adj} = 
involver {vb} = zavinout
involver {vb} = zahalit
involver {vb} = zabalit
involver {vb} = obvázat
invulnerabile {adj} = nezranitelný
invulnerabilitate {sb} = 
io {pron} = já
iodar {vb} = 
iodato {sb} = 
iodhydric {adj} = 
iodic {adj} = 
iodido {sb} = 
iodifere {adj} = 
iodismo {sb} = 
iodo {sb} = jód
iodoformo {sb} = 
iodometria {sb} = 
iodometric {adj} = 
iodose {adj} = 
iodurar {vb} = 
ioduration {sb} = 
ioduro {sb} = 
ion {sb} = 
ionic {adj} = 
ionico {sb} = 
ionisabile {adj} = 
ionisante {adj} = 
ionisar {vb} = 
ionisation {sb} = 
ionisator {sb} = 
ionium {sb} = 
ionogramma {sb} = 
ionometria {sb} = 
ionometric {adj} = 
ionometro {sb} = 
ionophono {sb} = 
ionosphera {sb} = 
ionospheric {adj} = 
iota {sb} = drobek
iotacismo {sb} = 
ipecacuanha {sb} = 
Iphigenia {sb npr} = 
ipse {sb} = sebe
ipse {sb} = já osobně
ipse {sb} = moje maličkost
ipse {sb} = sám sebe
ipse {sb} = sám
ipso facto {adv} = 
ipso jure {sb} = 
ir {vb} = jet
ir {vb} = jít
ira {sb} = hněv
iracunde {adj} = 
iracundia {sb} = 
Irak {sb npr} = 
irakian {adj} = 
irakiano {sb} = 
Iran {sb npr} = Írán
iranian {adj} = íránský
iraniano {sb} = Íránec
irascer {vb} = zlobit se
irascer {vb} = rozlobit
irascer {vb} = rozčílit se
irascibile {adj} = vznětlivý
irascibile {adj} = prchavý
irascibile {adj} = prchlivý
irascibilitate {sb} = 
irate {adj} = rozzlobený
irenic {adj} = 
irenismo {sb} = 
iridaceas {sb pl} = 
iridacee {adj} = 
Iride {sb npr} = duhovka
Iride {sb npr} = duha
iride {sb} = duhovka
iride {sb} = duha
iridectomia {sb} = 
iridescente {adj} = 
iridescentia {sb} = 
iridescer {vb} = 
iridic {adj} = 
iridium {sb} = 
iridotomia {sb} = 
iris {sb} = duha
irisar {vb} = 
irisate {adj} = 
irisation {sb} = 
irish coffee {sb} = 
iritis {sb} = 
Irlanda {sb npr} = Irsko
irlandese {adj} = irský
irlandese {adj} = Ir
irlandese {adj} = irština
irlandese {sb} = irský
irlandese {sb} = Ir
irlandese {sb} = irština
ironia {sb} = ironie
ironic {adj} = ironický
ironisar {vb} = 
ironista {sb} = 
iroquese {adj} = 
iroquese {sb} = 
irradiante {adj} = 
irradiar {vb} = vyzařovat
irradiar {vb} = ozářit
irradiation {sb} = 
irradiator {sb} = 
irrationabile {adj} = iracionální
irrationabile {adj} = nerozumný
irrational {adj} = iracionální
irrationalismo {sb} = 
irrationalista {adj} = 
irrationalitate {sb} = 
irreal {adj} = neskutečný
irrealisabile {adj} = 
irrealisabilitate {sb} = 
irrealisate {adj} = nenaplněný
irrealismo {sb} = 
irrealista {adj} = 
irrealista {sb} = 
irrealitate {sb} = 
irrecipibile {adj} = 
irrecipibilitate {sb} = 
irreclamabile {adj} = 
irreclamabilitate {sb} = 
irrecognoscibile {adj} = nerozeznatelný
irrecognoscibilitate {sb} = 
irreconciliabile {adj} = nesmiřitelné
irreconciliabilitate {sb} = 
irrecovrabile {adj} = 
irrecuperabile {adj} = 
irrecuperabilitate {sb} = 
irrecusabile {adj} = 
irrecusabilitate {sb} = 
irredenta {sb} = 
irredentismo {sb} = 
irredentista {adj} = 
irredentista {sb} = 
irredimibile {adj} = 
irredimibilitate {sb} = 
irreducibile {adj} = 
irreducibilitate {sb} = 
irreductibile {adj} = 
irreductibilitate {sb} = 
irreflexion {sb} = bezmyšlenkovitost
irreflexive {adj} = 
irreflexivitate {sb} = 
irreformabile {adj} = 
irrefragabile {adj} = 
irrefragabilitate {sb} = 
irrefrangibile {adj} = 
irrefrangibilitate {sb} = 
irrefrenabile {adj} = 
irrefrenabilitate {sb} = 
irrefrenate {adj} = nekontrolovaný
irrefutabile {adj} = nevyvratitelný
irrefutabilitate {sb} = 
irrefutate {adj} = 
irregular {adj} = nepravidelný
irregularitate {sb} = odchylka
irreimplaciabile {adj} = 
irrelevante {adj} = 
irrelevantia {sb} = 
irreligion {sb} = 
irreligiose {adj} = 
irreligiositate {sb} = 
irremediabile {adj} = neodčinitelný
irremediabilitate {sb} = 
irremissibile {adj} = 
irremissibilitate {sb} = 
irremovibile {adj} = 
irremunerabile {adj} = 
irremunerate {adj} = 
irrenunciabile {adj} = 
irrenunciabilitate {sb} = 
irreparabile {adj} = nenapravitelný
irreparabilitate {sb} = 
irrepetibile {vb} = 
irrepetibilitate {sb} = 
irreprehensibile {adj} = 
irreprehensibilitate {sb} = 
irrepressibile {adj} = 
irreprimibile {adj} = 
irreproducibile {adj} = 
irreproducibilitate {sb} = 
irreprochabile {adj} = nepřijatelný
irreprochabilitate {sb} = 
irresistibile {adj} = autoritativní
irresistibile {adj} = neodolatený
irresistibilitate {sb} = 
irresolubile {adj} = 
irresolubilitate {sb} = 
irresolute {adj} = nerozhodný
irresolution {sb} = 
irrespecto {sb} = 
irrespectuose {adj} = 
irrespectuositate {sb} = 
irrespirabile {adj} = 
irrespirabilitate {sb} = 
irresponsabile {adj} = nezodpovědný
irresponsabilitate {sb} = 
irrestaurabile {adj} = 
irretractile {adj} = 
irretractilitate {sb} = 
irrevelabile {adj} = 
irrevelabilitate {sb} = 
irrevelate {adj} = 
irreverente {adj} = neuctivý
irreverentia {sb} = neúcta
irreversibile {adj} = nevratný
irreversibilitate {sb} = 
irrevocabile {adj} = neodvolatelný
irrevocabilitate {sb} = 
irrider {vb} = vysmát se
irrider {vb} = vysmívat
irrider {vb} = zesměšňovat
irrigabile {adj} = 
irrigabilitate {sb} = 
irrigar {vb} = zavodňovat
irrigar {vb} = zavlažit
irrigation {sb} = zavlažování
irrigator {sb} = 
irrigatori {adj} = 
irrision {sb} = úšklebek
irrision {sb} = zesměšnění
irrision {sb} = vysmívání
irrisor {sb} = posměváček
irrisori {adj} = posměšný
irritabile {adj} = dráždivý
irritabile {adj} = rozmrzelý
irritabile {adj} = nedůtklivý
irritabile {adj} = popudlivý
irritabile {adj} = nervní
irritabile {adj} = popudivý
irritabilitate {sb} = 
irritante {sb} = dráždivý
irritante {sb} = obtěžující
irritante {sb} = otravný
irritante {adj} = dráždivý
irritante {adj} = obtěžující
irritante {adj} = otravný
irritar {vb} = zlobit
irritar {vb} = dráždit
irritar {vb} = iritovat
irritar {vb} = otravovat
irritar {vb} = odřít
irritate {adj} = 
irritation {sb} = podráždění
irritative {adj} = 
irritator {sb} = 
irrite {adj} = marný
irrite {adj} = neplatný
irrorabile {adj} = 
irrorar {vb} = kropit
irrorar {vb} = orosit
irroration {sb} = 
irrorator {sb} = orosovač
irrumper {vb} = vtrhnout
irrumpibile {adj} = 
irrumpibilitate {sb} = 
irruption {sb} = vtrhnutí
irruption {sb} = vpád
irruptive {adj} = 
Isaac {sb npr} = 
isagoge {sb} = 
isagogic {adj} = 
Isaia {sb npr} = 
isallobare {adj} = 
isallobaro {sb} = 
isallotherma {sb} = 
isatis {sb} = 
isba {sb} = 
isentropic {adj} = 
ischemia {sb} = 
ischemic {adj} = 
ischiatic {adj} = 
ischio {sb} = 
isiac {adj} = 
isiaco {sb} = 
islam {sb} = islám
islamic {adj} = islámský
islamisar {vb} = 
islamisation {sb} = 
islamismo {sb} = 
islamita {adj} = islámita
islamita {sb} = islámita
islamitic {adj} = 
islamologo {sb} = 
Islanda {sb npr} = Island
islandese {adj} = islandština
islandese {adj} = Islanďan
islandese {adj} = islandský
islandese {sb} = islandština
islandese {sb} = Islanďan
islandese {sb} = islandský
islandic {adj} = islandský
ismaelita {adj} = 
ismaelita {sb} = 
ismo {sb} = 
isoagglutinisation {sb} = 
isobare {adj} = 
isobaric {adj} = 
isobaro {sb} = 
isobarometric {adj} = 
isobatha {adj} = 
isobatha {sb} = 
isocahedro {sb} = 
isocardia {sb} = 
isocellular {adj} = 
isoclinal {adj} = 
isocline {adj} = 
isoclino {sb} = 
isocoagulabilitate {sb} = 
isodiametric {adj} = 
isodynamia {sb} = 
isodynamic {adj} = 
isoelectric {adj} = 
isoenergetic {adj} = 
isoete {sb} = 
isogame {adj} = 
isogameta {sb} = 
isogamia {sb} = 
isoglossa {sb} = 
isoglosse {adj} = 
isogonal {adj} = 
isogone {adj} = 
isogonic {adj} = 
isohedric {adj} = 
isohyete {sb} = 
isohypsa {sb} = 
isohypse {adj} = 
isochore {adj} = 
isochromatic {adj} = 
isochrome {adj} = 
isochrone {adj} = 
isochronismo {sb} = 
isochrono {sb} = 
isoionic {adj} = 
isolabile {adj} = 
isolamento {sb} = odloučení
isolante {adj} = 
isolar {vb} = izolovat
isolar {vb} = oddělit
isolate {adj} = izolovaný
isolate {adj} = oddělit
isolate {adj} = oddělený
isolation {sb} = ústraní
isolation {sb} = izolace
isolationismo {sb} = 
isolationista {adj} = 
isolationista {sb} = 
isolator {sb} = 
isolator {adj} = 
isoleucina {sb} = 
isologe {adj} = 
isomere {adj} = 
isomeria {sb} = 
isomeric {adj} = 
isomerisation {sb} = 
isomerisme {sb} = 
isomero {sb} = 
isometria {sb} = 
isometric {adj} = 
isomorphe {adj} = 
isomorphic {adj} = 
isomorphismo {sb} = 
isonomia {sb} = 
isoperimetric {adj} = 
isophylle {adj} = 
isopode {sb} = 
isoptere {adj} = 
isoscele {adj} = rovnoramenný
isoscelia {sb} = 
isosensibilisation {sb} = 
isospin {sb} = 
isostasia {sb} = 
isostatic {adj} = 
isostaticitate {sb} = 
isosyllabe {adj} = 
isosyllabic {adj} = 
isosyllabismo {sb} = 
isotherma {sb} = 
isothermal {adj} = 
isotherme {adj} = 
isothermia {sb} = 
isothermic {adj} = 
isotonia {sb} = 
isotonic {adj} = 
isotope {adj} = 
isotopic {adj} = 
isotopo {sb} = 
isotransplant {sb} = 
isotransplantation {sb} = 
isotron {sb} = 
isotrope {adj} = 
isotropia {sb} = 
isotropic {adj} = 
isotropo {sb} = 
isotypo {sb} = 
Israel {sb npr} = Izrael
israeli {adj} = 
israeli {sb} = 
israelian {adj} = 
israeliano {sb} = 
israelita {sb} = Israelita
israelita {sb} = izraelský
israelita {adj} = Israelita
israelita {adj} = izraelský
israelo-arabe {adj} = 
israelo-palestinian {adj} = 
iste {pron} = tato
iste {pron} = tento
iste {pron} = toto
isthmic {adj} = 
isthmo {sb} = 
isto {pron} = tento
Italia {sb npr} = Itálie
italian {adj} = italština
italianisar {vb} = 
italianisation {sb} = 
italianismo {sb} = 
italianitate {sb} = 
italiano {sb} = italština
italiano {sb} = Ital
italic {adj} = italský
italica {sb} = 
italico {sb} = kurzíva
italophone {adj} = 
italophono {sb} = 
item {adv} = taktéž
item {adv} = také
item {adv} = i
item {sb} = taktéž
item {sb} = také
item {sb} = i
iterabile {adj} = 
iterar {vb} = opakovat
iteration {sb} = 
iterative {adj} = 
iterativo {sb} = opakující se slovo
iterator {sb} = 
itero {adv} = zase
itero {adv} = znova
ithyphallia {sb} = 
ithyphallic {adj} = 
itinerante {adj} = 
itinerantia {sb} = 
itinerar {vb} = 
itinerari {adj} = 
itinerario {sb} = trasa
itinerario {sb} = itinerář
itinerario {sb} = průvodce
itinere {sb} = trasa
itinere {sb} = cesta
ition {sb} = 
Ivan {sb npr} = 
ixia {sb} = 
ixobrycho {sb} = 
ja {adv} = už
ja {adv} = již
jaborandi {sb} = 
jacaranda {sb} = 
jacea {sb} = 
jacer {vb} = ležet
jacimento {sb} = vrstva
jacimento {sb} = ložisko
jackpot {sb} = 
jaco {sb} = bunda
jaco {sb} = sako
jacobin {adj} = 
jacobinismo {sb} = 
jacobino {sb} = 
jacobita {sb} = 
jacobitismo {sb} = 
Jacobo {sb npr} = 
jacular {vb} = házet
jaculation {sb} = 
jaculatori {adj} = 
jaculatoria {sb} = 
jada {sb} = nefrit (drahokam)
jaguar {sb} = jaguár
jachetta {sb} = kabát
jachetta {sb} = bunda
jalnastre {adj} = 
jalne {adj} = žlutý
jalne {adj} = jantar
jalne {adj} = jantarový
jalne {sb} = žlutý
jalne {sb} = jantar
jalne {sb} = jantarový
jalnessa {sb} = žloutenka
jalnessa {sb} = žluť
jalnette {adj} = 
jalnimento {sb} = 
jalnir {vb} = 
jalon {sb} = 
jalonamento {sb} = 
jalonar {vb} = 
jalonator {sb} = 
jalousie {sb} = žaluzie
jam {adv} = již
Jamaica {sb npr} = Jamaica
jamaican {adj} = jamajský
jamaicano {sb} = Jamajčan
jamboree {sb} = veselice
jammais {adv} = kdykoli
jammais {adv} = někdy
jam-session {sb} = 
janissaro {sb} = 
Jano {sb npr} = 
jansenismo {sb} = 
jansenista {adj} = 
jansenista {sb} = 
janta {sb} = 
januario {sb} = leden
Japhet {sb} = 
japhetic {adj} = 
Japon {sb npr} = Japonsko
japonese {adj} = japonský
japonese {adj} = Japonec
japonese {sb} = japonský
japonese {sb} = Japonec
japoneseria {sb} = 
japonisar {adj} = 
japonisation {sb} = 
jardin {sb} = zahrada
jardinage {sb} = zahradnictví
jardinar {vb} = 
jardineria {sb} = 
jardinero {sb} = zahradník
jardiniera {sb} = 
jargon {sb} = žargon
jargon {sb} = hantýrka
jargonar {vb} = 
jarovisation {sb} = 
jarra {sb} = nádoba
jarra {sb} = džbán
jasione {sb} = 
jasmin {sb} = jasmín
jaspe {sb} = 
Java {sb npr} = 
javanese {sb} = 
javanese {adj} = 
javelina {sb} = 
javelotto {sb} = oštěp
jazz {sb} = džez
jazz-band {sb} = 
jazzificar {vb} = 
jazzista {adj} = 
jazzistic {adj} = 
jeans {sb pl} = 
jectabile {adj} = 
jectar {vb} = vrhat
jectar {vb} = hodit
jectar {vb} = házet
jectar {vb} = mrštit
jectata {sb} = molo
jectata {sb} = kotviště
jectata {sb} = přístavní hráz
jectator {sb} = 
jecto {sb} = chrlič
jecto {sb} = proud
jeep {sb} = džíp
Jehovah {sb npr} = jehova
jejun {adj} = lačný
jejunal {adj} = 
jejunar {vb} = spěchat
jejunar {vb} = postit se
jejunator {sb} = 
jejuno {sb} = spěch
jelose {adj} = žárlivý
jelosia {sb} = žárlivost
jentaculo {sb} = snídaně
jentar {sb} = snídat
jentar {vb} = snídat
Jeremia {sb npr} = 
jeremiade {sb} = 
Jericho {sb npr} = 
jerrycan {sb} = 
jersey {sb} = 
Jerusalem {sb npr} = 
jesuita {adj} = 
jesuita {sb} = 
jesuitic {adj} = 
jesuitismo {sb} = 
Jesus {sb npr} = Ježíš
jet set {sb} = 
jetlag {sb} = 
jeton {sb} = 
jet-stream {sb} = 
jiga {sb} = 
jigar {vb} = křepčit
jihad {sb} = 
job {sb} = práce
Job {sb npr} = práce
jocar {vb} = hrát si
jocar {vb} = hazardovat
jocar {vb} = hrát (divadlo)
jocar {vb} = hrát
jocar {vb} = sázet na
jocator {sb} = hráč
jocator {sb} = hazardní hráč
jockey {sb} = žokej
joco {sb} = žert
joco {sb} = gambling
joco {sb} = hra
joco {sb} = hazard
jocose {adj} = veselý
jocose {adj} = hravý
jocositate {sb} = hravost
jocular {adj} = žonglovat
jocular {vb} = žonglovat
joculator {sb} = žonglér
joculeria {sb} = hračkářství
joculo {sb} = hračička
joculo {sb} = hračka
joggar {vb} = 
jogger {sb} = 
jogging {sb} = jogging
Johanna {sb npr} = 
Johannes {sb npr} = 
johannic {adj} = 
johannita {adj} = 
johannita {sb} = 
joia {sb} = radost
joiel {sb} = klenot
joieleria {sb} = šperky
joielero {sb} = klenotník
joint {sb} = 
joiose {adj} = rozradostněný
joiositate {sb} = 
joker {sb} = 
Jonas {sb npr} = 
jonkheer {sb} = 
Jordan {sb npr} = 
Jordania {sb npr} = Jordánsko
jordanian {adj} = jordánský
jordaniano {sb} = Jordánec
jornal {sb} = deník
jornal {sb} = časopis
jornal {sb} = noviny
jornalero {sb} = 
jornalismo {sb} = žurnalistika
jornalista {sb} = novinář
jornalistic {adj} = 
jornata {sb} = 
jorno {sb} = den
Joseph {sb npr} = 
Josephina {sb npr} = 
joste {sb} = 
Josue {sb npr } = 
Joule {sb npr} = 
Jove {sb npr} = Zeus
Jove {sb npr} = Jupiter
jovedi {sb} = čtvrtek
jovial {adj} = veselý
jovial {adj} = vlídný
jovial {adj} = žoviální
jovialitate {sb} = 
joy-rider {sb} = 
joy-riding {sb} = 
jubilante {adj} = 
jubilar {adj} = jásat
jubilar {adj} = oslavovat
jubilar {vb} = jásat
jubilar {vb} = oslavovat
jubilation {sb} = jásot
jubilation {sb} = jásání
jubilator {sb} = 
jubileo {sb} = jubileum
jubilo {sb} = 
Juda {sb npr} = 
judaic {adj} = 
judaicitate {sb} = 
judaisar {vb} = 
judaismo {sb} = judaismus
judaista {sb} = 
Judas {sb npr} = 
Judea {sb npr} = 
judee {adj} = židovský
judeo {sb} = Žid
judeoespaniol {adj} = 
judeoespaniol {sb} = 
judeogerman {adj} = jidiš
judeogermano {sb} = 
judeochristiano {sb} = 
judicamento {sb} = soud
judicamento {sb} = rozsudek
judicar {vb} = soudit
judicative {adj} = 
judicator {sb} = 
judicatori {adj} = 
judicatura {sb} = 
judice {sb} = soudce
judicial {adj} = soudní
judiciari {adj} = 
judicio {sb} = soud
judicio {sb} = rozsudek
judiciose {adj} = soudný
judiciose {adj} = po právu
judiciose {adj} = rozumný
judo {sb} = džudo
judogi {sb} = 
judoista {sb} = 
judoka {sb} = 
jugal {adj} = 
jugendstil {sb} = 
juglandaceas {sb pl} = 
jugo {sb} = jho
jugular {vb} = podříznout krk
jugular {adj} = podříznout krk
jugulo {sb} = krk
jujube {sb} = 
jujutsu {sb} = 
juke-box {sb} = 
Julia {sb npr} = 
julian {adj} = 
Juliano {sb} = 
Julietta {sb} = 
Julio {sb} = červenec
julio {sb} = červenec
jumbo {adj} = 
jumbojet {sb} = jumbo-jet
junca {sb} = 
juncaceas {sb pl} = 
juncaginaceas {sb pl} = 
junciforme {adj} = 
junco {sb} = třtina
junco {sb} = chvat
juncte {adj} = připojený
juncte {adj} = připojeny
junction {sb} = spojení
juncto {sb} = 
junctura {sb} = skloubení
junctura {sb} = kloub
junctura {sb} = připojení
junctura {sb} = propojení
junger {vb} = spojit se proti
junger {vb} = spojovat
junger {vb} = skloubit
jungla {sb} = džungle
juncheto {sb} = 
junchiera {sb} = 
junio {sb} = červen
junior {adj} = mladší
junior {adj} = junior
junior {sb} = mladší
junior {sb} = junior
junipero {sb} = jalovec
junipero {sb} = borůvka
junk {sb} = džunka
junker {sb} = 
junta {sb} = chunta
junta {sb} = junta
Jupiter {sb npr} = Jupiter
juramento {sb} = přísaha
jurar {vb} = přísahat
jurassic {adj} = 
jurassico {sb} = 
jurate {adj} = 
jurato {sb} = porotce
juratori {adj} = 
jure {sb} = právo
juridic {adj} = 
juridicitate {sb} = 
jurisconsulto {sb} = 
jurisdiction {sb} = jurisdikce
jurisdictional {adj} = 
jurisprudente {adj} = 
jurisprudentia {sb} = 
jurisprudential {adj} = 
jurista {sb} = právník
jury {sb npr} = porota
justa {sb} = 
juste {adj} = správný
juste {adj} = spravedlivý
juste {adj} = přesný
justessa {sb} = správnost
justessa {sb} = přesnost
justificabile {adj} = 
justificante {adj} = 
justificar {adj} = zdůvodnit
justificar {adj} = ospravedlnit
justificar {adj} = omluvit
justificate {adj} = 
justification {sb} = ospravedlnění
justificative {adj} = 
justificator {sb} = 
justinian {adj} = 
Justiniano {sb npr} = 
justitia {sb} = spravedlnost
Justitia {sb npr} = spravedlnost
justitiabile {adj} = 
justo {adv} = přesně
justo {adv} = právě
jute {sb} = juta
jutlandese {adj} = 
Jutlandia {sb npr} = 
juvar {vb} = pomáhat
juvene {adj} = mladý
juvene {adj} = mládík
juvene {sb} = mladý
juvene {sb} = mládík
juvenil {adj} = mladistvý
juvenilitate {sb} = mladost
juventute {sb} = mládí
juxta {adv} = vedle
juxta {adv} = těsně vedle
juxta {adv} = blízko vedle
juxta {prep} = vedle
juxta {prep} = těsně vedle
juxta {prep} = blízko vedle
juxtacardial {adj} = 
juxtalinear {adj} = 
juxtaponer {vb} = 
juxtaponibile {adj} = 
juxtaposition {sb} = vedle sebe
kabuki {sb} = 
kafkaian {adj} = 
kainite {sb} = 
kaiser {sb} = 
kakemono {sb} = 
kaki {adj} = khaki
kaki {sb} = khaki
kaleidophonio {sb} = 
kaleidoscopic {adj} = kaleidoskopický
kaleidoscopio {sb} = kaleidoskop
kalium {sb} = 
kallima {sb} = 
kalmia {sb} = 
kalong {sb} = 
kamikaze {sb} = 
kampong {sb} = 
Kampuchea {sb npr} = Kambodža
kampuchean {adj} = 
kampucheano {sb} = 
kanguru {sb} = klokánek
kanguru {sb} = klokan
kantian {adj} = 
kantiano {sb} = 
kantismo {sb} = 
Kanton {sb npr} = 
kaolin {sb} = 
kaolinic {adj} = 
kaolinisar {vb} = 
kaolinisation {sb} = 
kapo {sb} = 
kapok {sb} = 
kappa {sb} = 
karakul {sb} = 
karate {sb} = karate
karateka {sb} = 
Karelia {sb npr} = 
karelic {adj} = 
karma {sb} = 
karst {sb} = 
karstic {adj} = 
karstification {sb} = 
kart {sb} = 
karting {sb} = 
kasher {adj} = košer
kasherar {vb} = 
kava {sb} = 
kayak {sb} = kajak
kayakista {sb} = 
Kb {sb} = 
kebab {sb} = 
kefir {sb} = 
kelvin {sb} = 
kendo {sb} = 
Kenya {sb npr} = Keňa
kenyan {adj} = keňský
kenyano {sb} = Keňan
kepi {sb} = 
keplerian {adj} = 
keratina {sb} = 
keratinisar {vb} = 
keratinisation {sb} = 
keratitis {sb} = 
keratocono {sb} = 
keratose {sb} = 
keratotoma {sb} = 
keratotomie {sb} = 
kerma {sb} = 
kermes {sb} = 
kermesse {sb} = 
kerosina {sb} = 
kerria {sb} = 
ketchup {sb} = 
keton {sb} = 
keuper {sb} = 
kevlar {sb} = 
Keynes {sb npr} = 
keynesian {adj} = 
keynesiano {sb} = 
kg {sb} = 
khan {sb} = 
khanato {sb} = 
khedivato {sb} = 
khedive {sb} = 
khmer {sb} = 
kibbutz {sb} = kibuc
kibbutznik {sb} = 
kidnappar {vb} = 
kidnapper {sb} = 
kidnapping {sb} = 
kigelia {sb} = 
kilo {sb} = tisíc
kilo {sb} = kilogram
kiloampere {sb} = 
kilobyte {sb} = 
kilocaloria {sb} = 
kilocurie {sb} = 
kilocyclo {sb} = 
kilogramma {sb} = kilogram
kilogramma {sb} = kilogram
kilogramma-fortia {sb} = 
kilogrammetro {sb} = 
kilohertz {sb} = 
kilojoule {sb} = 
kilolitro {sb} = kubík
kilometrage {sb} = 
kilometrar {vb} = 
kilometric {adj} = 
kilometro {sb} = kilometr
kiloparsec {sb} = 
kilotonna {sb} = 
kilovar {sb} = 
kilovolt {sb} = 
kilovoltampere {sb} = 
kilovoltamperehora {sb} = 
kilowatt {sb} = kilowatt
kilowatthora {sb} = 
kilt {sb} = 
kimono {sb} = kimono
kinase {sb} = 
kiosque {sb} = stánek
kiosque {sb} = kiosek
kiosque {sb} = letní dům
kiosque {sb} = obchodní stánek
Kipp {sb npr} = 
kipper {sb} = 
kirsch {sb} = 
kirschwasser {sb} = 
kit {sb} = 
kitsch {sb} = 
kiwi {sb} = kiwi
kl {sb} = 
klaxon {sb} = klakson
klaxon {sb} = houkačka
klaxonar {vb} = 
kleptomane {adj} = 
kleptomania {sb} = kleptomanie
kleptomano {sb} = kleptoman
klystron {sb} = 
km {sb} = 
knäckebröd {sb} = 
knautia {sb} = 
knickerbockers {sb} = 
knock-out {sb} = 
knock-outar {vb} = knokautovat
know-how {sb} = 
knut {sb} = bič
knut {sb} = knuta
knut {sb} = pomlázka
koala {sb} = 
kobold {sb} = 
kodak {sb} = 
koff {sb} = 
kochia {sb} = 
koine {sb} = 
kolkhoz {sb} = 
Kominform {sb npr} = 
Komintern {sb npr} = 
kopeka {sb} = 
koran {sb} = 
koranic {adj} = 
korfball {sb} = 
kraal {sb} = 
kremlin {sb} = Kreml
kremlinologia {sb} = 
kremlinologic {adj} = 
kremlinologista {sb} = 
kremlinologo {sb} = 
kren {sb} = křen
krill {sb} = 
kronprinz {sb} = 
krypton {sb} = 
kulak {sb} = 
kümmel {sb} = 
kungfu {sb} = 
Kuomintang {sb npr} = 
kurde {adj} = 
Kurdistan {sb npr} = 
kurdo {sb} = 
Kuwait {sb npr} = Kuvajt
kuwaiti {adj} = 
kuwaiti {sb} = 
kyrie eleison {sb } = 
l {sb} = 
la {adv} = ji
la {adv} = ona (v nepřímých pádech)
la {pron } = ji
la {pron } = ona (v nepřímých pádech)
labaro {sb} = 
labdanum {sb} = 
label {sb} = 
labello {sb} = 
laber {vb} = kolísat
laber {vb} = oslábnout
labial {adj} = retní
labial {sb} = retní
labialisar {vb} = 
labialisation {sb} = 
labiate {adj} = 
labiates {sb pl} = 
labile {adj} = vratký
labile {adj} = nepevný
labilitate {sb} = 
labio {sb} = pysk
labio {sb} = ret
labio {sb} = pera
labiodental {adj} = 
labiolectura {sb} = 
labiolingual {adj} = 
labionasal {adj} = 
labiopalatal {adj} = 
labiose {adj} = 
labiovelar {adj} = 
labor {sb} = úkol
labor {sb} = dřina
labor {sb} = práce
laborabile {adj} = 
laborabilitate {sb} = 
laborar {vb} = pracovat
laborator {sb} = dělník
laborator {sb} = pracovník
laboratorial {adj} = laboratorní
laboratorio {sb} = laboratoř
laboriose {adj} = usilovný
laboriose {adj} = pracný
laboriose {adj} = pracovitý
laboriositate {sb} = 
labrador {sb} = 
Labrador {sb npr} = 
labradorite {sb} = 
labro {sb} = 
laburno {sb} = 
labyrinthic {adj} = 
labyrinthiforme {adj} = 
labyrintho {sb} = labyrint
labyrintho {sb} = bludiště
labyrinthodonte {sb} = 
labyrinthologia {sb} = 
labyrinthologic {adj} = 
labyrinthologo {sb} = 
labyrinthose {sb} = 
labyrinthosis {sb} = 
lacai {sb} = lokaj
lacca {sb} = lak
Laccadivas {sb npr pl} = 
Laccadive {adj} = 
laccar {vb} = lakovat
laccarialaccate {sb} = 
laccase {sb} = 
laccator {sb} = 
laccolithe {sb} = 
Lacedemone {sb npr} = 
lacedemonie {adj} = 
lacedemonio {sb} = 
lacerabile {adj} = 
lacerabilitate {sb} = 
lacerar {vb} = rvát
lacerar {vb} = roztrhat
laceration {sb} = trhání
laceration {sb} = roztržení
lacerta {sb} = ještěrka
lacetto {sb} = 
laciar {vb} = olemovat
laciniate {adj} = 
lacio {sb} = 
laco {sb} = jezero
Laconia {sb npr} = 
laconic {adj} = 
laconisar {vb} = 
laconismo {sb} = 
lacono {sb} = 
lacrima {sb} = slza
lacrimabile {adj} = 
lacrimal {adj} = 
lacrimar {vb} = slzet
lacrimation {sb} = 
lacrimatori {adj} = 
lacrimatorio {sb} = 
lacrimogene {adj} = slzný
lacrimose {adj} = slzavý
lacrimose {adj} = uplakaný
lacrimoso {adv} = 
lacrosse {sb} = 
lacryma Christi {sb} = 
lactalbumina {sb} = 
lactar {vb} = dojit
lactar {vb} = kojit
lactari {adj} = 
lactario {sb} = 
lactase {sb} = 
lactation {sb} = 
lactato {sb} = 
lacte {sb} = mléko
lactee {adj} = mléčný
lactera {sb} = 
lacteria {sb} = mlékárna
lactero {sb} = mlékař
lactescente {adj} = 
lactescentia {sb} = 
lactescer {vb} = 
lactic {adj} = 
lacticolor {adj} = 
lactifere {adj} = 
lactiflor {adj} = 
lactobacillo {sb} = 
lactodensimetro {sb} = 
lactoflavina {sb} = 
lactogene {adj} = 
lactoglobulina {sb} = 
lactometro {sb} = 
lactone {sb} = 
lactonic {adj} = 
lactoproteina {sb} = 
lactosa {sb} = 
lactoscopia {sb} = 
lactoscopio {sb} = 
lactose {adj} = 
lactovegetarian {adj} = 
lactovegetarianismo {sb} = 
lactovegetariano {sb} = 
lactuca {sb} = hlávkový salát
lactucario {sb} = 
lacuna {sb} = štěrbina
lacuna {sb} = mezera
lacunar {adj} = 
lacunose {adj} = 
lacunositate {sb} = 
lacustre {adj} = kůlová stavba
ladano {sb} = 
ladanum {sb} = 
ladin {adj} = 
ladino {sb} = 
Lady {sb} = 
ladyshave {sb} = 
lagenaria {sb} = 
lageniforme {adj} = 
lagopede {sb} = 
lagotrice {sb} = 
laguna {sb} = laguna
lagunar {adj} = 
lagunose {adj} = 
laguro {sb} = 
lahar {sb} = 
laic {adj} = laický
laical {adj} = 
laicato {sb} = 
laicisar {vb} = 
laicisation {sb} = 
laicismo {sb} = 
laicista {sb} = 
laicitate {sb} = 
laico {sb} = laik
laico {sb} = neodborník
Lakenveld {sb npr} = 
lalation {sb} = 
lallation {sb} = 
lalophobia {sb} = 
lama {sb} = 
lamaismo {sb} = 
lamaista {adj} = 
lamaista {sb} = 
lamaistic {adj} = 
lamantino {sb} = 
lamarckismo {sb} = 
lamarckista {adj} = 
lamarckista {sb} = 
lambda {sb} = lambda
lambdacismo {sb} = 
lambdoide {adj} = 
lambel {sb} = 
lambente {adj} = plápolavý
lambentia {sb} = 
lamber {vb} = lízat (plamen)
lamber {vb} = lízat
lambert {sb} = 
lambrequin {sb} = 
lamé {sb} = 
lamella {sb} = lupínek
lamella {sb} = lamela
lamella {sb} = pásek
lamellar {adj} = 
lamellate {adj} = 
lamellibranchio {sb} = 
lamellicornio {sb} = 
lamelliforme {adj} = 
lamellirostro {sb} = 
lamellose {adj} = 
lamentabile {adj} = 
lamentar {vb} = lamentovat
lamentar {vb} = fňukat
lamentar {vb} = naříkat
lamentation {sb} = 
lamentator {sb} = 
lamento {sb} = kvílení
lamento {sb} = nářek
lamentose {adj} = žalostný
lamentose {adj} = naříkající
lamentoso {adv} = 
lamiacornubic {sb} = 
lamina {sb} = vrstva
lamina {sb} = čepel
lamina {sb} = plátek
laminabile {adj} = 
laminar {adj} = 
laminar {vb} = 
laminaria {sb} = 
laminaritate {sb} = 
laminate {adj} = 
lamination {sb} = 
laminato {sb} = 
laminator {sb} = 
laminatorio {sb} = válcovna
laminectomia {sb} = 
laminose {adj} = 
lamio {sb} = 
lampa {sb} = žárovka
lampa {sb} = lampa
lampada {sb} = lampa
lampadario {sb} = 
lampadero {sb} = 
lampadophoro {sb} = 
lampion {sb} = 
lampista {sb} = 
lampisteria {sb} = 
lampreda {sb} = 
lamprocarpe {adj} = 
lampyride {sb} = svatojánská muška
lana {sb} = vlna
lana {sb} = vlna (ovčí)
lanate {adj} = 
lancea {sb} = kopí
lancea {sb} = oštěp
lanceabile {adj} = 
lanceabilitate {sb} = 
lanceabombas {sb} = 
lanceaflammas {sb} = 
lanceagranatas {sb} = 
lanceaharpon {sb} = 
lanceamento {sb} = vypuštění
lanceamento {sb} = start
lanceaminas {sb} = 
lanceamissiles {sb} = 
lancear {vb} = vrhat
lancear {vb} = házet oštěp
lancear {vb} = házet
lancear {vb} = dát do oběhu
lancear {vb} = odstartovat
lancearocchettas {sb} = 
lanceasatellites {sb} = 
lanceator {sb} = oštěpař
lanceatorpedos {sb} = 
lanceola {sb} = 
lanceolate {adj} = 
lancero {sb} = 
lancetta {sb} = 
lancettada {sb} = 
lancettar {vb} = probodnout
lancifolie {adj} = 
lanciforme {adj} = 
lancinante {adj} = 
lancinar {vb} = 
lancipetale {adj} = 
landa {sb} = vřesoviště
landa {sb} = pustina
Landau {sb npr} = 
landgrave {sb} = 
landgraviato {sb} = 
ländler {sb} = 
landolphia {sb} = 
landrover {sb} = 
laneria {sb} = výrobky z vlny
lanero {sb} = 
languer {vb} = umdlévat
languer {vb} = skomírat
languer {vb} = chřadnout
languide {adj} = malátný
languide {adj} = netečný
languido {adv} = 
languimento {sb} = 
languor {sb} = malátnost
languorose {adj} = 
langusta {sb} = 
langustina {sb} = 
Lancha {sb npr} = vypuštění
Lancha {sb npr} = zahájení
Lancha {sb npr} = odstartování
lanifere {adj} = 
lanio {sb} = 
lanolina {sb} = 
lanose {adj} = vlněný
lanositate {sb} = 
lansquenet {sb} = 
lantana {sb} = 
lanterna {sb} = laterna
lanterna {sb} = lucerna
lanthanidos {sb pl} = 
lanthanium {sb} = 
lanthano {sb} = 
lanthanum {sb} = 
lanugine {sb} = dolů
lanugine {sb} = chmýří
lanuginose {adj} = načechraný
lanuginose {adj} = ochmýřený
Laos {sb npr} = 
laotian {adj} = 
laotiano {sb} = 
laparoscopia {sb} = 
laparoscopic {adj} = 
laparoscopio {sb} = 
laparotomia {sb} = 
lapidar {vb} = kamenovat
lapidari {adj} = jasný
lapidari {adj} = pádný
lapidario {sb} = 
lapidation {sb} = 
lapidator {sb} = 
lapide {sb} = kámen
lapidee {adj} = 
lapidescente {adj} = 
lapidescentia {sb} = 
lapidicole {adj} = 
lapidific {adj} = 
lapidificar {vb} = 
lapidification {sb} = 
lapidose {adj} = 
lapillo {sb} = 
lapislazuli {sb} = 
lappon {adj} = Laponec
lappon {adj} = laponský
lappon {sb} = Laponec
lappon {sb} = laponský
Lapponia {sb npr} = Laponsko
lapponic {adj} = 
lappula {sb} = 
lapso {sb} = zpoždění
lapso {sb} = sklouznutí
lapso {sb} = lapsus
lapso {sb} = chyba
lapso {sb} = poklesek
lapsus {sb} = 
laptop {sb} = 
lardacee {adj} = 
lardar {vb} = špikovat
lardo {sb} = slanina
lardo {sb} = sádlo
lardose {adj} = 
lares {sb pl} = 
large {adj} = široký
large {adj} = dlouho
largessa {sb} = šířka
largessa {sb} = štědrost
larghetto {adv} = 
largo {sb} = rozloha
largo {sb} = rozsáhlý
largor {sb} = šířka
largor {sb} = šíře
largor {sb} = rozloha
larice {sb} = modřín
larix {sb} = 
laro {sb} = racek
larva {sb} = larva
larva {sb} = maska
larval {adj} = 
larvari {adj} = 
larvate {adj} = 
larvicida {adj} = 
larvicida {sb} = 
larviforme {adj} = 
larvipare {adj} = 
laryngal {adj} = 
larynge {sb} = hrdlo
larynge {sb} = hrtan
laryngectomia {sb} = 
laryngectomisar {vb} = 
laryngee {adj} = 
laryngitis {sb} = zánět hrtanu
laryngitis {sb} = zánět hrdla
laryngographo {sb} = 
laryngologia {sb} = 
laryngologic {adj} = 
laryngologista {sb} = 
laryngologo {sb} = 
laryngophono {sb} = 
laryngoscopia {sb} = 
laryngoscopic {adj} = 
laryngoscopio {sb} = 
laryngostenose {sb} = 
laryngostenosis {sb} = 
laryngotomia {sb} = 
las {pron} = je (ženy)
lasagna {sb} = 
lascive {adj} = chtivý
lascive {adj} = lascivní
lascive {adj} = chlípný
lascivitate {sb} = 
laser {sb} = laser
laserotherapia {sb} = 
laserpitio {sb} = 
lassar {vb} = nechat
lasse {adj} = unavený
lasse {adj} = vyčerpaný
lassitude {sb} = vyčerpanost
lassitude {sb} = malátnost
lasso {sb} = laso
lasso {sb} = oprátka
last {sb} = zátěž
lastar {vb} = 
lastex {sb} = 
latania {sb} = 
late {adj} = široký
latente {adj} = skrytý
latente {adj} = spící
latente {adj} = latentní
latentia {sb} = 
later {vb} = utajit
later {vb} = zatajit
later {vb} = být skrytý
lateral {adj} = boční
lateral {adj} = postranní
lateralitate {sb} = 
latere {sb} = boční
laterite {sb} = 
lateritic {adj} = 
latex {sb} = 
lathrea {sb} = 
lathyro {sb} = 
latibracteate {adj} = 
laticaude {adj} = 
laticifere {adj} = 
laticlavio {sb} = 
laticolle {adj} = 
latiflor {adj} = 
latifoliate {adj} = 
latifolie {adj} = 
latifundiario {sb} = 
latifundio {sb} = 
latifundista {sb} = 
latilabie {adj} = 
latimaculate {adj} = 
latimane {adj} = 
latin {adj} = latinský
latinisar {vb} = 
latinisation {sb} = 
latinismo {sb} = 
latinista {sb} = 
latinitate {sb} = latinita
latino {sb} = latina
Latino-America {sb npr} = 
latino-american {adj} = 
latino-americano {sb} = 
Latio {sb npr} = 
latipede {vb} = 
latipennate {adj} = 
latipetale {adj} = 
latipinnate {adj} = 
latirostre {adj} = 
latisepale {adj} = 
latitude {sb} = zeměpisná šířka
latitude {sb} = šířka
latitudinal {adj} = 
latitudinari {adj} = 
latitudinario {sb} = 
laton {sb} = mosaz
latoneria {sb} = 
latonero {sb} = 
latrar {vb} = štěkat
latrato {sb} = štěkot
latrator {sb} = 
latria {sb} = 
latrina {sb} = záchod
latrocinio {sb} = 
latta {sb} = cín
latta {sb} = plechovka
latta {sb} = plech
latte {sb} = 
Latvia {sb npr} = Lotyšsko
laudabile {adj} = chvályhodný
laudabilitate {sb} = 
laudanina {sb} = 
laudano {sb} = opiová tinktura
laudar {vb} = velebit
laudar {vb} = chválit
laudation {sb} = 
laudative {adj} = uznalý
laudator {sb} = 
laudatori {adj} = 
laude {sb} = chvála
laude {sb} = chvalozpěv
lauraceas {sb pl} = 
lauracee {adj} = 
laurea {sb} = 
laureate {adj} = lauerát
laureate {adj} = ověnčený
laureato {sb} = 
lauree {adj} = 
laureto {sb} = 
lauric {adj} = 
lauriero {sb} = vavřínový keř
laurifolie {adj} = 
lauro {sb} = vavřín
lava {sb} = láva
lavabile {adj} = prací
lavabilitate {sb} = 
lavabo {sb} = umývadlo
lavage {sb} = mytí
lavamanos {sb} = 
lavamento {sb} = mytí
lavanda {sb} = koupel
lavanda {sb} = prádlo
lavanda {sb} = praní
lavandera {sb} = 
lavanderia {sb} = prádelna
lavandula {sb} = levandule
lavaplattos {sb} = myčka
lavar {vb} = mýt
lavator {sb} = pračka
lavatorio {sb} = umývárna
lavatorio {sb} = umyvadlo
lavatorio {sb} = toaleta
lavatorio {sb} = záchod
lavatura {sb} = voda na mytí
lavatura {sb} = myčka nádobí
lavatura {sb} = prádelna
lavavitros {sb} = čistič oken
lavic {adj} = 
lawn tennis {sb} = 
lawrencium {sb} = 
laxar {vb} = uvolnit
laxar {vb} = polevit
laxative {adj} = projímavý
laxativo {sb} = projímadlo
laxe {adj} = uvolněný
laxe {adj} = laxní
laxe {adj} = nedbalý
laxicaule {adj} = 
laxismo {sb} = 
laxitate {sb} = 
lay-out {sb} = 
lazaretto {sb} = 
lazaristo {sb} = 
Lazaro {sb npr} = 
lazuli {sb} = 
lazulite {sb} = 
lazurite {sb} = 
le {art def} = ten
le {art def} = ta
le {art def} = to
le {art def} = mu
le {art def} = člen určitý
le {art def} = ho
le {pron } = ten
le {pron } = ta
le {pron } = to
le {pron } = mu
le {pron } = člen určitý
le {pron } = ho
leader {sb} = vůdce
leasing {sb} = 
lecanora {sb} = 
leccamento {sb} = 
leccar {vb} = lízat
leccator {sb} = 
lecithina {sb} = 
lectiera {sb} = podestýlka
lectiera {sb} = nosítka
lection {sb} = lekce
lection {sb} = čtení
lectionario {sb} = 
lectisternio {sb} = 
lecto {sb} = lůžko
lecto {sb} = postel
lector {sb} = čtenář
lectotypo {sb} = 
lectura {sb} = čtení
leder {vb} = urazit
leder {vb} = způsobit újmu
leder {vb} = poranit
ledo {sb} = 
legal {adj} = zákonitý
legal {adj} = právní
legalisabile {adj} = 
legalisar {vb} = legalizovat
legalisation {sb} = 
legalismo {sb} = 
legalista {sb} = 
legalista {adj} = 
legalistic {adj} = 
legalitate {sb} = 
legar {vb} = zanechat
legar {vb} = vyslat
legar {vb} = delegovat
legar {vb} = odkázat
legasthenia {sb} = 
legatario {sb} = 
legation {sb} = vyslanectví
legato {adv} = závěť
legato {adv} = odkaz
legator {sb} = 
lege {sb} = statut
lege {sb} = zákon
legenda {sb} = vysvětlivka
legenda {sb} = titulek
legenda {sb} = legenda
legendari {adj} = legendární
legendario {sb} = 
leger {vb} = číst
leger {vb} = sbírat
leggings {sb pl} = 
leghorn {sb} = 
legibile {adj} = čitelný
legibilitate {sb} = 
legier {adj} = lehký
legier {adj} = křehký
legier {adj} = klamný
legier {adj} = ležérní
legier {adj} = hbitý
legier {adj} = prostořeký
legier {adj} = povrchní
legier {adj} = nenucený
legieressa {sb} = ležérnost
legieressa {sb} = hbitost
legiferar {vb} = vydávat zákony
legifere {adj} = 
legifero {sb} = zákonodárce
legion {sb} = legie
legionari {adj} = 
legionario {sb} = 
legislation {sb} = zákonodárství
legislation {sb} = legislativa
legislative {adj} = zákonodárný
legislative {adj} = legislativní
legislator {sb} = 
legislatura {sb} = 
legista {sb} = právník
legitimar {vb} = legalizovat
legitimation {sb} = 
legitime {adj} = zákonný
legitime {adj} = legitimní
legitime {adj} = právoplatný
legitimismo {sb} = 
legitimista {adj} = 
legitimista {sb} = 
legitimitate {sb} = 
legumina {sb} = 
legumine {sb} = zelenina
leguminiforme {adj} = 
leguminosas {sb pl} = 
leguminose {adj} = 
lei {sb pl} = 
Leiden {sb npr} = 
leitmotiv {sb} = 
Lemano {sb npr} = 
lemma {sb} = 
lemmatisar {vb} = 
lemmatisation {sb} = 
lemming {sb} = 
lemna {sb} = 
lemnaceas {sb pl} = 
lemniscato {sb} = 
lemur {sb} = 
lenificar {vb} = 
lenification {sb} = 
Leningrad {sb npr} = 
leninismo {sb} = 
leninista {adj} = 
leninista {sb} = 
leninistic {adj} = 
lenitive {adj} = 
lenitivo {sb} = 
lentamento {sb} = 
lentar {vb} = zpomalit
lente {adj} = čočka
lente {adj} = čočka (optická)
lente {adj} = lepkavý
lente {adj} = pomalý
lente {sb} = čočka
lente {sb} = čočka (optická)
lente {sb} = lepkavý
lente {sb} = pomalý
lentibulariaceas {sb pl} = 
lenticella {sb} = 
lenticula {sb} = čočka (luštěnina)
lenticular {adj} = 
lentiforme {adj} = 
lentigine {sb} = 
lentiginose {adj} = 
lentisco {sb} = 
lento {adv} = 
lentor {sb} = viskozita
leon {sb} = lev
leona {sb} = 
leonardesc {adj} = 
leonessa {sb} = lvice
Leonidas {sb npr pl} = 
leoniera {sb} = lví doupě
leonin {adj} = lví
leonino {sb} = lvíče
leontiasis {sb} = 
leonuro {sb} = 
leonurocardiac {adj} = 
leopardo {sb} = leopard
leotia {sb} = 
lepidio {sb} = 
lepidodendro {sb} = 
lepidolitho {sb} = 
lepidoptere {adj} = 
lepidopterista {sb} = 
lepidopteros {sb pl} = 
lepidosirena {sb} = 
lepiota {sb} = 
lepisma {sb} = 
leporario {sb} = chrt
lepore {sb} = zajíc
leporide {sb} = 
leporin {adj} = 
lepra {sb} = malomocenství
leprologia {sb} = 
leprologista {sb} = 
leprologo {sb} = 
leproma {sb} = 
leprose {adj} = 
leproseria {sb} = 
leproso {sb} = malomocný
lepto {sb} = 
leptocaule {adj} = 
leptocephale {adj} = 
leptocephalic {adj} = 
leptocephalo {sb} = 
leptolithico {sb} = 
leptomeninges {sb pl} = 
lepton {sb} = 
leptonic {adj} = 
leptopetale {adj} = 
leptophylle {adj} = 
leptorrhin {adj} = 
leptorrhinia {sb} = 
leptosepale {adj} = 
leptosome {adj} = 
leptosomic {adj} = 
leptospadice {adj} = 
leptosperme {adj} = 
leptospira {sb} = 
leptospirose {sb} = 
leptospirosis {sb} = 
leptothrice {sb} = 
les {pron} = jejich
les {pron} = jim
les {pron} = je (životné)
les {pron} = oni
lesbian {adj} = lesbický
lesbiana {sb} = lesbička
lesbianismo {sb} = 
lesbic {adj} = 
lesbismo {sb} = 
Lesbos {sb npr} = 
lese {adj} = 
lesion {sb} = poranění
lesional {adj} = 
lethal {adj} = smrtelný
lethalitate {sb} = 
lethargia {sb} = letargie
lethargic {adj} = letargický
lethargo {sb} = 
lethologia {sb} = 
lethologic {adj} = 
lette {adj} = lotyšský
letto {sb} = 
letton {sb} = Lotyšan
letton {adj} = Lotyšan
Lettonia {sb npr} = Lotyšsko
leu {sb} = 
leucania {sb} = 
leucemia {sb} = leukémie
leucemic {adj} = 
leucemico {sb} = 
leucina {sb} = 
leucisco {sb} = 
leucoblasto {sb} = 
leucocarpe {adj} = 
leucocaule {adj} = 
leucocytari {adj} = 
leucocyto {sb} = bílá krvinka
leucocytose {sb} = 
leucocytosis {sb} = 
leucodermia {sb} = 
leucojo {sb} = 
leucoma {sb} = 
leucopetale {adj} = 
leucophylle {adj} = 
leucorrhea {sb} = 
leucotomia {sb} = 
lev {sb} = 
leva {sb} = vlevo
levade {sb} = 
levamento {sb} = 
levante {sb} = východ
levantin {adj} = 
levantino {sb} = 
levapneumaticos {sb} = 
levar {vb} = vstát
levar {vb} = zvednout
levar {vb} = vyzvednout
levar {vb} = vstávat
levar {vb} = vznášet
levar {vb} = vycházet (slunce)
levar {vb} = vzlétnout
levar {vb} = kynout těsto
levar {vb} = odnést
levata {sb} = odvod
levator {sb} = páka
levatori {sb} = 
levatura {sb} = kvasinka
levatura {sb} = kvas
levatura {sb} = droždí
leve {adj} = levý
leve {adj} = lehký
leve {adj} = nepatrný
leviathan {sb} = 
leviratic {adj} = 
levirato {sb} = 
levistico {sb} = 
levita {sb} = 
levitar {vb} = vznášet se
levitate {sb} = 
levitation {sb} = 
levitic {adj} = 
Levitico {sb npr} = 
levogyr {adj} = 
levulosa {sb} = 
lexema {sb} = 
lexical {adj} = 
lexicalisar {vb} = 
lexicalisation {sb} = 
lexico {sb} = lexikon
lexicographia {sb} = 
lexicographic {adj} = 
lexicographo {sb} = 
lexicologia {sb} = 
lexicologic {adj} = 
lexicologista {sb} = 
lexicologo {sb} = 
lexicostatistica {sb} = 
liaison {sb} = spojení
liana {sb} = 
Lias {sb} = 
liassic {adj} = 
libanese {adj} = libanonský
libanese {sb} = libanonský
Libano {sb npr} = Libanon
libation {sb} = 
libatorio {sb} = 
libellar {vb} = nařknout
libellista {sb} = 
libello {sb} = spis
libello {sb} = hanopis
libello {sb} = pamflet
libellula {sb} = vážka
liber {sb} = 
liberal {adj} = liberál
liberal {adj} = liberální
liberal {sb} = liberál
liberal {sb} = liberální
liberalisar {vb} = 
liberalisation {sb} = 
liberalismo {sb} = 
liberalista {adj} = 
liberalistic {adj} = 
liberalitate {sb} = osvícenost
liberar {vb} = uvolnit
liberar {vb} = osvobodit
liberation {sb} = osvobození
liberation {sb} = osbobození
liberator {adj} = osvoboditel
liberator {sb} = osvoboditel
libere {adj} = svobodný
libere {adj} = volný
libere {adj} = živelný
libere {adj} = bezcelní
Liberia {sb npr} = 
liberian {adj} = 
liberiano {sb} = 
libero {sb} = uklízeč
libero-excambismo {sb} = 
libero-excambista {adj} = 
libero-excambista {sb} = 
libertari {adj} = 
libertario {sb} = 
libertarismo {sb} = 
libertate {sb} = svoboda
liberticida {sb} = 
liberticida {adj} = 
liberticidio {sb} = 
libertin {adj} = nevázaný
libertinage {sb} = 
libertinismo {sb} = 
libertino {sb} = nemrava
liberto {sb} = 
libidine {sb} = 
libidinose {adj} = vilný
libidinositate {sb} = 
libido {sb} = 
libra {sb} = Váhy (znamení)
libra {sb} = libra
libral {adj} = 
libration {sb} = 
libreria {sb} = knihovna
librero {sb} = 
libresc {adj} = 
librettista {sb} = 
libretto {sb} = libreto
libriforme {adj} = 
librium {sb} = 
libro {sb} = kniha
Libya {sb npr} = Libye
libyan {adj} = libyjský
libyano {sb} = Libyjec
libyc {adj} = 
licentia {sb} = licence
licentia {sb} = povolení
licentiamento {sb} = rozvolnění
licentiamento {sb} = rozpad
licentiar {vb} = opravňovat
licentiar {vb} = povolit
licentiato {sb} = 
licentiose {adj} = necudný
licentiositate {sb} = 
licet {sb} = 
licitar {vb} = 
licitation {sb} = 
licite {adj} = zákonný
licite {adj} = dovolený
lictor {sb} = 
lido {sb} = 
lied {sb} = 
lieder {sb pl} = 
Liechtenstein {sb npr} = 
liechtensteinese {adj} = 
liechtensteinese {sb} = 
lienteria {sb} = 
lienteric {adj} = 
lift {sb} = výtah
liga {sb} = 
ligamento {sb} = vaz
ligamento {sb} = svazek
ligamentose {adj} = 
ligamine {sb} = vazba
ligamine {sb} = spojení
ligamine {sb} = odkaz
ligar {vb} = svázat
ligar {vb} = spojit
ligar {vb} = vázat
ligar {vb} = spojovat
ligase {sb} = 
ligation {sb} = 
ligator {sb} = 
ligatoria {sb} = 
ligatura {sb} = vazání (tónů not)
ligatura {sb} = vazba
ligatura {sb} = vázání
ligatura {sb} = spojení
ligatura {sb} = ligatura
ligaturar {vb} = 
lignage {sb} = řezivo
lignator {sb} = 
lignicole {adj} = 
lignifere {adj} = 
lignificar se {vb} = 
lignification {sb} = 
ligniforme {adj} = 
lignina {sb} = 
lignite {sb} = 
lignitifere {adj} = 
ligno {sb} = dřevo
lignocellulosa {sb} = 
lignose {adj} = dřevnatý
lignositate {sb} = 
ligroina {sb} = 
ligula {sb} = 
ligulate {adj} = 
liguliflores {sb pl} = 
ligulifolie {adj} = 
liguliforme {adj} = 
ligulina {sb} = 
ligure {adj} = 
ligure {sb} = 
Liguria {sb npr} = 
ligustico {sb} = 
ligustro {sb} = ptačí zob
lichen {sb} = lišejník
lichenificar {vb} = 
lichenification {sb} = 
lichenoide {adj} = 
lichenologia {sb} = 
lichenose {adj} = 
lilac {adj} = šeřík
lilac {adj} = šeříkový
lilac {sb} = šeřík
lilac {sb} = šeříkový
liliaceas {sb pl} = 
liliacee {adj} = 
lilial {adj} = 
liliflor {adj} = 
liliiflor {adj} = 
lilio {sb} = chrpa
lilio {sb} = lilie
Lilliput {sb npr} = 
lilliputian {adj} = 
lilliputiano {sb} = 
lima {sb} = vápno
lima {sb} = limetka
lima {sb} = nástroj
lima {sb} = pilník
limabile {adj} = 
limace {sb} = slimák
limaciforme {adj} = 
liman {sb} = 
limanda {sb} = 
limar {vb} = obrábět
limator {sb} = 
limatura {sb} = kovové piliny
limbic {adj} = 
limbo {sb} = limbus
limerick {sb} = 
limes {sb} = 
limetta {sb} = 
limicole {adj} = 
limiforme {adj} = 
liminal {adj} = 
liminar {adj} = 
limine {sb} = schod přede dveřmi
limine {sb} = práh
limitabile {adj} = 
limitabilitate {sb} = 
limitar {adj} = vymezit
limitar {adj} = limitovat
limitar {vb} = vymezit
limitar {vb} = limitovat
limitate {adj} = limitovaný
limitate {adj} = omezený
limitation {sb} = omezení
limitative {adj} = 
limitator {sb} = 
limite {sb} = limit
limite {sb} = limita
limite {sb} = hranice
limite {sb} = příděl
limitrophe {adj} = 
limivore {adj} = 
limnanthemo {sb} = 
limnea {sb} = 
limnimetric {vb} = 
limnimetro {sb} = 
limnivore {sb} = 
limnologia {sb} = 
limnologic {adj} = 
limnologista {sb} = 
limnologo {sb} = 
limnophile {adj} = 
limnoplancton {sb} = 
limo {sb} = bláto
limon {sb} = citron
limon {sb} = citrón
limonada {sb} = limonáda
limonadero {sb} = 
limoniero {sb} = 
limonio {sb} = 
limonite {sb} = 
limosa {sb} = 
limose {adj} = sliznatý
limosella {sb} = 
limositate {sb} = 
limousine {sb} = 
limpide {adj} = jasný
limpide {adj} = přehledný
limpiditate {sb} = 
limulo {sb} = 
linaceas {sb pl} = 
linacee {adj} = 
linaria {sb} = 
linea {sb} = železniční dráha
linea {sb} = linka
linea {sb} = čára
linea {sb} = řádek
linea recta {adv } = 
lineage {sb} = původ
lineage {sb} = rodová linie
lineal {adj} = 
lineamento {sb} = 
linear {vb} = lineární
linear {vb} = linkovat
linear {vb} = připojit
linear {adj} = lineární
linear {adj} = linkovat
linear {adj} = připojit
lineariflor {adj} = 
linearifolie {adj} = 
linearilabie {adj} = 
linearipetale {adj} = 
linearisation {sb} = 
linearitate {sb} = 
lineetta {sb} = pomlčka
lineic {adj} = 
lingerie {sb} = 
lingoto {sb} = ingot
lingua {sb} = jazyk
lingua {sb} = řeč
linguafranca {sb} = 
linguage {sb} = jazyk
linguage {sb} = jazykový
lingual {adj} = 
linguatula {sb} = 
linguetta {sb} = 
linguifolie {adj} = 
linguiforme {adj} = 
linguista {sb} = lingvista
linguistic {adj} = jazykový
linguistica {sb} = lingvistika
linguohistoric {adj} = 
linicole {adj} = 
linicultura {sb} = 
liniera {sb} = 
linimento {sb} = 
linina {sb} = 
linir {vb} = mazat
linir {vb} = namazat
linir {vb} = pomazat
links {sb} = 
linnea {sb} = 
lino {sb} = len
lino {sb} = prádlo
linoleic {adj} = 
linoleum {sb} = linoleum
linon {sb} = 
linotto {sb} = 
linotypia {sb} = 
linotypista {sb} = 
linotypo {sb} = 
linsang {sb} = 
lintel {sb} = 
liparite {sb} = 
lipase {sb} = 
lipectomia {sb} = 
lipemia {sb} = 
lipide {sb} = 
lipidic {adj} = 
lipocyto {sb} = 
lipogenese {sb} = 
lipogenesis {sb} = 
lipogramma {sb} = 
lipogrammatic {adj} = 
lipochromo {sb} = 
lipoide {sb} = 
lipoide {adj} = 
lipolyse {sb} = 
lipolysis {sb} = 
lipoma {sb} = 
lipomatose {sb} = 
lipomatosis {sb} = 
lipophile {adj} = 
lipoproteina {sb} = 
liposarcoma {sb} = 
liposolubile {adj} = 
liposuction {sb} = 
lipothymia {sb} = 
lipotrope {adj} = 
lipovaccin {sb} = 
liquefacer {vb} = tavit
liquefacer {vb} = rozpouštět
liquefactibile {adj} = 
liquefaction {sb} = 
liquefactive {adj} = 
liquescente {adj} = 
liquescer {vb} = 
liquida {sb} = 
liquidabile {adj} = 
liquidambar {sb} = 
liquidar {vb} = zkapalnit
liquidar {vb} = zlikvidovat
liquidar {vb} = likvidovat
liquidation {sb} = vyřízení
liquidation {sb} = likvidace (platby)
liquidation {sb} = likvidace
liquidator {sb} = likvidátor
liquide {adj} = tekutý
liquide {adj} = kapalný
liquide {adj} = likvidní
liquiditate {sb} = 
liquido {sb} = kapalina
liquiritia {sb} = lékořice
liquor {sb} = tekutina
liquor {sb} = likér
liquorista {sb} = 
liquorose {adj} = 
lira {sb} = lira
lire {sb pl} = 
liriodendro {sb} = 
lis {sb} = lilie
Lisbona {sb npr} = Lisabon
lisiamento {sb} = vyhlazení
lisiar {vb} = lísat
lisiar {vb} = hladit
lisiator {sb} = 
lisie {adj} = sudý
lisie {adj} = hladký
lisie {adj} = elegantní
lista {sb} = seznam
lista {sb} = pruh
lista {sb} = proužek
listage {sb} = 
listar {vb} = vyjmenovat
listel {sb} = 
listera {sb} = 
litania {sb} = litanie
lite {sb} = soudní pře
lithargyro {sb} = 
lithiasic {adj} = 
lithiasis {sb} = 
lithic {adj} = 
lithinifere {adj} = 
lithium {sb} = 
lithogene {adj} = 
lithogenese {sb} = 
lithogenesis {sb} = 
lithographia {sb} = litografie
lithographiar {vb} = 
lithographic {adj} = 
lithographo {sb} = 
lithochromia {sb} = 
lithoide {adj} = 
litholatria {sb} = 
lithologia {sb} = 
lithologic {adj} = 
lithologo {sb} = 
lithophaga {sb} = 
lithophage {adj} = 
lithophania {sb} = 
lithophile {adj} = 
lithophyto {sb} = 
lithopone {sb} = 
lithoscopio {sb} = 
lithospermo {sb} = 
lithosphera {sb} = 
lithostratigraphia {sb} = 
lithostratigraphic {adj} = 
lithotomia {sb} = 
lithotomic {adj} = 
lithotripsia {sb} = 
lithotriptic {adj} = 
lithotriptor {sb} = 
lithotrophe {adj} = 
lithotypographia {sb} = 
litigante {sb} = 
litigar {vb} = vést spor
litigation {sb} = 
litigator {sb} = 
litigio {sb} = 
litigiose {adj} = 
litigiositate {sb} = 
litispendentia {sb} = 
litoral {adj} = pobřežní čára
litoral {adj} = pobřežní
litoral {sb} = pobřežní čára
litoral {sb} = pobřežní
litore {sb} = břeh
litore {sb} = pobřeží
litorina {sb} = brčál
litote {sb} = 
litro {sb} = litr
littera {sb} = dopis
littera {sb} = písmeno
litteral {adj} = 
litterari {adj} = 
litteraritate {sb} = 
litterate {adj} = 
litterato {sb} = 
litterator {sb} = 
litteratura {sb} = 
littorella {sb} = 
lituan {adj} = 
Lituania {sb npr} = 
lituano {sb} = 
liturgia {sb} = liturgie
liturgic {adj} = 
liturgiologia {sb} = 
liturgista {sb} = 
lividastre {adj} = 
livide {adj} = sinalý
livide {adj} = bledý
livide {adj} = rozlícený
lividitate {sb} = 
living {sb} = 
Livonia {sb npr} = 
livonie {adj} = 
livonio {sb} = 
livor {sb} = smrtelná bledost
livrabile {adj} = 
livrar {vb} = dodat zboží
livrar {vb} = posílat
livrar {vb} = odevzdat
livration {sb} = dodání
livrator {sb} = doručovatel
livrator {sb} = dodavatel
livrator {sb} = poslíček
livrator {sb} = pošťák
livrea {sb} = stejnokroj sluhů
livrea {sb} = livrej
lixivia {sb} = 
lixivial {adj} = 
lixiviar {vb} = 
lixiviation {sb} = 
lixiviator {sb} = 
lo {pron } = to
lo {pron } = ono
lob {sb} = 
lobar {adj} = 
lobar {vb} = 
lobaria {sb} = 
lobate {adj} = 
lobby {sb} = 
lobbyista {sb} = 
lobectomia {sb} = 
lobelia {sb} = 
lobeliaceas {sb pl} = 
lobelina {sb} = 
lobifere {adj} = 
lobivanello {sb} = 
lobo {sb} = lalok
lobotomia {sb} = 
lobotomisar {vb} = 
lobular {adj} = 
lobulate {adj} = 
lobulo {sb} = 
local {adj} = místnost
local {adj} = místní
local {sb} = místnost
local {sb} = místní
localisabile {adj} = 
localisabilitate {sb} = 
localisar {vb} = lokalizovat
localisation {sb} = 
localisator {adj} = 
localisator {sb} = 
localitate {sb} = lokalita
localitate {sb} = oblast
locar {vb} = umístit
locar {vb} = najmout bydlení
locar {vb} = pronajmout
locatario {sb} = nájemník
locatario {sb} = nájemce
location {sb} = umístění
location {sb} = nájem
location {sb} = leasing
location {sb} = poloha
location {sb} = pronájem
locative {adj} = nájemný
locativo {sb} = 
locator {sb} = nájemce
locator {sb} = pronajímatel
lockiano {sb} = 
lockismo {sb} = 
lock-out {sb} = 
loco {sb} = místo
locomobile {adj} = 
locomobile {sb} = 
locomobilitate {sb} = 
locomotion {sb} = směna místa
locomotion {sb} = pohyb
locomotiva {sb} = lokomotiva
locomotive {adj} = pohyblivý
locomotor {adj} = 
locomotor {sb} = 
locotenente {sb} = poručík
locular {adj} = 
loculate {adj} = 
loculo {sb} = 
locus {sb} = 
locusta {sb} = akát
locusta {sb} = koník luční
locusta {sb} = kobylka
locustides {sb pl} = 
locution {sb} = styl řeci
locutor {sb} = rozhl. hasatel
loden {sb} = 
loess {sb} = 
lof {sb} = 
lofar {vb} = 
log {sb} = 
loganiaceas {sb pl} = 
logarithmic {adj} = 
logarithmo {sb} = logaritmus
loge {sb} = lóže
loggia {sb} = 
logia {sb} = lodžie
logia {sb} = lóže
logic {adj} = logický
logica {sb} = logika
logicastro {sb} = 
logicismo {sb} = 
logicista {adj} = 
logicista {sb} = 
logicitate {sb} = 
logico {sb} = 
logicomathemathic {sb} = 
logicopositivismo {sb} = 
logistic {adj} = 
logistica {sb} = 
logo {sb} = 
logogramma {sb} = 
logogrammatic {adj} = 
logographia {sb} = 
logographic {adj} = 
logographo {sb} = 
logogripho {sb} = 
logolatria {sb} = 
logomache {adj} = 
logomachia {sb} = 
logomachic {adj} = 
logomacho {sb} = 
logometro {sb} = 
logopathia {sb} = 
logopathic {adj} = 
logopathico {sb} = 
logopedia {sb} = 
logopedic {adj} = 
logopedista {sb} = 
logophobia {sb} = 
logorrhea {sb} = 
logos {sb } = 
logotypo {sb} = 
loch {sb} = 
lochia {sb} = 
loipe {sb} = 
lolio {sb} = 
lombarde {adj} = 
Lombardia {sb npr} = 
lombardic {adj} = 
lombardo {sb} = 
London {sb npr} = Londýn
londonese {adj} = 
londonese {sb} = 
longa {sb} = 
longanime {adj} = shovívavý
longanimitate {sb} = 
long-drink {sb} = 
longe {adj} = dlouhý
longe {adj} = daleký
longe {adv} = dlouhý
longe {adv} = daleký
longemente {adv} = dlouho
longeve {adj} = dlouhověký
longevitate {sb} = dlouhověkost
longicaude {adj} = 
longicaule {adj} = 
longicephale {adj} = 
longicephalia {sb} = 
longicorne {adj} = 
longiflor {adj} = 
longifoliate {sb} = 
longifolie {adj} = 
longilinee {adj} = 
longimane {adj} = 
longimetria {sb} = 
longimetric {adj} = 
longipede {adj} = 
longipenne {adj} = 
longipetale {adj} = 
longirostre {adj} = 
longistilate {adj} = 
longistile {adj} = 
longitude {sb} = zeměpisná délka
longitude {sb} = délka
longitudinal {adj} = 
longobardic {adj} = 
longobardo {sb} = 
longor {sb} = trvání
lonicera {sb} = 
lontan {adj} = vzdálený
lontanantia {sb} = 
lontano {adv} = daleko
looping {sb} = 
lophobranchios {sb pl} = 
lophocolea {sb} = 
lophophoro {sb} = 
loquace {adj} = upovídaný
loquace {adj} = hovorný
loquacitate {sb} = mnohomluvnost
lor {pron } = jejich
loran {sb} = 
lorantho {sb} = 
Lord {sb} = 
lordose {sb} = 
lordosis {sb} = 
lordotic {adj} = 
lore {pron } = 
Lorena {sb npr} = 
lorenese {adj} = 
Lorentz {sb npr} = 
lorgnette {sb} = 
loris {sb} = 
los {pron } = je (věci)
losange {sb} = 
lot {sb} = šarže
lot {sb} = los
lot {sb} = lot (v aukci)
lot {sb} = dávka
lot {sb} = podíl
lota {sb} = 
lotiforme {adj} = 
lotion {sb} = mytí
lotion {sb} = roztok
lotisamento {sb} = 
lotisar {vb} = 
lotisation {sb} = 
loto {sb} = lotos
lotophage {adj} = 
lotophago {sb} = 
lotteria {sb} = tombola
lotteria {sb} = loterie
lotteria {sb} = sázka
lotto {sb} = loto
Louisiana {sb npr} = 
love game {sb} = 
loxia {sb} = 
loxodromia {sb} = 
loxodromic {adj} = 
loyal {adj} = spolehlivý
loyal {adj} = loajální
loyal {adj} = kladný
loyalismo {sb} = 
loyalista {sb} = 
loyalitate {sb} = loyalita
lubric {adj} = kluzký
lubricante {sb} = lubricant
lubricar {vb} = mazat
lubricar {vb} = namazat
lubrication {sb} = 
lubricative {adj} = lubrikativní
lubricator {sb} = 
lubricitate {sb} = 
lubrificante {sb} = lubrikant
lubrificante {adj} = lubrikant
lubrificar {vb} = natírat
lubrification {sb} = mazání
lubrificator {sb} = 
Luca {sb npr} = 
luce {sb} = světlo
lucente {adj} = svítící
lucente {adj} = lesklý
lucentia {sb} = lesk
lucer {vb} = svítit
lucer {vb} = zářit
lucerna {sb} = lucerna
lucidar {vb} = 
lucide {adj} = zářivý
lucide {adj} = jasný
luciditate {sb} = jas
luciditate {sb} = jasnost
lucifuge {adj} = 
lucilia {sb} = 
lucimetro {sb} = 
lucio {sb} = štika
luciola {sb} = 
lucioperca {sb} = 
lucrabile {adj} = 
lucrabilitate {sb} = 
lucrar {vb} = 
lucrative {adj} = výnosný
lucrative {adj} = lukrativní
lucro {sb} = zisk
lucro {sb} = výdělek
lucrose {adj} = 
lucta {sb} = zápas
lucta {sb} = šrot
lucta {sb} = boj
luctar {vb} = usilovat
luctar {vb} = zápasit
luctar {vb} = bojovat
luctar {vb} = bojovat s
luctator {sb} = zápasník
luctator {sb} = bojovník
lucto {sb} = smutek
luctose {adj} = 
luculente {adj} = 
lucullan {adj} = 
lucullo {sb} = 
Lucullo {sb npr} = 
luddismo {sb} = 
ludic {adj} = 
ludificar {vb} = dráždit
ludificar {vb} = posmívat
ludification {sb} = 
ludion {sb} = 
ludo {sb} = hra
ludotheca {sb} = 
ludothecario {sb} = 
Ludovico {sb npr} = 
lues {sb} = 
luetic {adj} = 
luffa {sb} = 
luffa cylindric {sb} = 
lugente {adj} = 
luger {vb} = truchlit
luger {vb} = rmoutit
lugre {sb} = 
lugubre {adj} = tristní
lugubre {adj} = smutný
lugubre {adj} = truchlivý
lugubre {adj} = bezútěšný
lugubre {adj} = ponurý
lullula arboree {sb} = 
lumbagine {sb} = ústřel v zádech
lumbago {sb} = 
lumbalgia {sb} = 
lumbalgic {adj} = 
lumbalgico {sb} = 
lumbar {adj} = 
lumbarthrose {sb} = 
lumbarthrosis {sb} = 
lumbo {sb} = slabina
lumbo {sb} = bedra
lumbo {sb} = bok
lumbo-sacral {adj} = 
lumbosciatica {sb} = 
lumbrical {adj} = 
lumbrico {sb} = žížala
lumbrico terrestre {sb} = 
lumbricoide {adj} = 
lumen {sb} = 
lumiflavina {sb} = 
luminantia {sb} = 
luminar {sb} = svítit
lumine {sb} = světlo
luminescente {adj} = 
luminescentia {sb} = 
luminescer {vb} = svítit
luminismo {sb} = 
luminista {sb} = 
luminophoro {sb} = 
luminose {adj} = zářivý
luminose {adj} = jasný
luminositate {sb} = 
luna {sb} = Měsíc
lunar {adj} = měsíční
lunaria {sb} = 
lunario {sb} = 
lunate {adj} = 
lunatic {adj} = bláznivý
lunatic {adj} = náměsíčník
lunatico {sb} = 
lunation {sb} = 
lunatismo {sb} = 
lunedi {sb} = pondělí
lunetta {sb} = 
lunch {sb} = oběd
lunchar {vb} = obědvat
lunisolar {adj} = 
lunula {sb} = 
lunulate {adj} = 
lupa {sb} = 
lupanar {sb} = 
lupetto {sb} = 
lupin {adj} = vlčí
lupino {sb} = vlčí štěně
lupinose {sb} = 
lupinosis {sb} = 
lupo {sb} = vlk
lupulicultor {sb} = 
lupulicultura {sb} = 
lupuliera {sb} = 
lupulin {adj} = 
lupulino {sb} = chmel
lupulo {sb} = vlk
lupus {sb} = vlk
lusitan {adj} = 
Lusitania {sb npr} = 
lusitano {sb} = 
lustrage {sb} = 
lustral {adj} = 
lustrar {vb} = vyleštit
lustrar {vb} = svítit
lustrar {vb} = leštit
lustrar {vb} = čistit
lustrascarpas {sb} = 
lustration {sb} = 
lustrina {sb} = 
lustro {sb} = lesk
lustro {sb} = lustr
lustrose {vb} = shining
lustrose {vb} = lesklý
lut {sb} = loutna
luteina {sb} = 
luteinisation {sb} = 
luteolina {sb} = 
lutero {sb} = 
lutetium {sb} = 
lutheran {adj} = 
lutheranisar {vb} = 
lutheranismo {sb} = 
lutherano {sb} = 
lutheric {adj} = 
lutista {sb} = 
lutra {sb} = 
lux {sb} = 
luxar {vb} = vykloubit
luxation {sb} = vytčené
Luxemburg {sb npr} = Lucembursko
luxemburgese {adj} = 
luxemburgese {sb} = 
luxmetro {sb} = 
luxo {sb} = luxus
luxo {sb} = přepych
luxuose {adj} = přepychový
luxuria {sb} = bujnost
luxuria {sb} = necudnost
luxuriante {adj} = bohatý
luxuriante {adj} = bujný
luxuriantia {sb} = 
luxuriar {vb} = 
luxuriose {adj} = luxusní
luzula {sb} = 
lycanthropia {sb} = 
lycanthropic {adj} = 
lycanthropo {sb} = vlkodlak
lycaon {sb} = 
lyceal {adj} = 
lyceo {sb} = lyceum
lycio {sb} = 
lycoperdon {sb} = 
lycopo {sb} = 
lycopodiaceas {sb pl} = 
lycopodio {sb} = 
lycopsis {sb} = 
lycosa {sb} = 
lyddite {sb} = 
Lydia {sb npr} = 
lydian {adj} = 
lydiano {sb} = 
lydie {sb} = 
lydie {adj} = 
lygodio {sb} = 
lychnide {sb} = 
lychnis {sb} = 
lymantria {sb} = 
lympha {sb} = 
lymphangioma {sb} = 
lymphangitis {sb} = 
lymphatic {adj} = 
lymphatismo {sb} = 
lymphoblasto {sb} = 
lymphocyto {sb} = 
lymphocytose {sb} = 
lymphocytosis {sb} = 
lymphographia {sb} = 
lymphoide {adj} = 
lymphoma {sb} = 
lymphomatose {sb} = 
lymphomatosis {sb} = 
lymphosarcoma {sb} = 
lynce {sb} = rys
lynchamento {sb} = 
lynchar {vb} = lynčovat
lynchator {sb} = 
lyochromo {sb} = 
Lyon {sb npr} = 
lyonese {sb} = 
lyonese {adj} = 
lyophile {adj} = 
lyophilic {adj} = 
lyophilisar {vb} = 
lyophilisation {sb} = 
lyophilisator {sb} = 
lyophobe {adj} = 
lyophobic {adj} = 
lyra {sb} = lyra
lyric {adj} = lyrický
lyrica {sb} = lyrika
lyricisar {vb} = 
lyricitate {sb} = 
lyrico {sb} = 
lyrismo {sb} = 
lyse {sb} = 
lysergic {adj} = 
lysimachia {sb} = 
lysina {sb} = 
lysis {sb} = 
lysosoma {sb} = 
lysozyma {sb} = 
lythraceas {sb pl} = 
lythro {sb} = 
lytic {adj} = 
ma {conj} = ale
ma {conj} = no
ma {conj} = nicméně
macabre {adj} = strašný
macabre {adj} = strašidelný
macabre {adj} = hrozný
macabre {adj} = příšerný
macaca {sb} = 
macadam {sb} = 
macadamisar {vb} = 
macadamisation {sb} = 
macaron {sb} = makarón
macaronea {sb} = 
macaroni {sb} = makaróny
macaronic {adj} = 
Macassar {sb npr} = 
Maccabeos {sb npr} = 
macedone {adj} = 
macedone {sb} = 
Macedonia {sb npr} = 
macedonia {sb} = 
macedonie {adj} = 
macellabile {adj} = 
macellar {vb} = porážet (dobytek)
macellation {sb} = 
macellator {sb} = 
macelleria {sb} = masna
macelleria {sb} = řeznictví
macellero {sb} = řezník
macello {sb} = jatka
macello {sb} = řezník
maceramento {sb} = 
macerar {vb} = vyluhovat
macerar {vb} = máčet
maceration {sb} = 
macerator {sb} = 
macerator {adj} = 
macie {sb} = hubenost
macis {sb} = 
macla {sb} = 
macrame {sb} = 
macrobiotic {adj} = 
macrobiotica {sb} = 
macrobiotismo {sb} = 
macrocarpe {adj} = 
macrocellula {sb} = 
macrocephale {adj} = 
macrocephalia {sb} = 
macroclimate {sb} = 
macrocosmic {adj} = 
macrocrystallin {adj} = 
macrocyste {sb} = 
macrocyto {sb} = 
macrodactyle {adj} = 
macrodactylia {sb} = 
macrodecision {sb} = 
macrodefinition {sb} = 
macroeconomia {sb} = 
macroeconomic {adj} = 
macroeconomista {sb} = 
macroevolution {sb} = 
macroexpansion {sb} = 
macrofauna {sb} = 
macroflora {sb} = 
macrogameta {sb} = 
macrogenerator {sb} = 
macrogeographia {sb} = 
macrogeographic {adj} = 
macroglobulina {sb} = 
macroglossia {sb} = 
macrographia {sb} = 
macrographic {adj} = 
macrohistoria {sb} = 
macrolinguage {sb} = 
macrolobe {adj} = 
macrologia {sb} = 
macromethodo {sb} = 
macromolecula {sb} = 
macromolecular {adj} = 
macromutation {sb} = 
macronucleo {sb} = 
macroorganismo {sb} = 
macrophage {adj} = 
macrophago {sb} = 
macrophoto {sb} = 
macrophotographia {sb} = 
macrophotographic {adj} = 
macrophylle {adj} = 
macrophylogenese {sb} = 
macrophylogenesis {sb} = 
macroplasia {sb} = 
macropode {adj} = 
macropsia {sb} = 
macroscele {adj} = 
macroscelia {sb} = 
macroscelide {sb} = 
macroscopia {sb} = 
macroscopic {adj} = 
macroseismic {adj} = 
macroseismo {sb} = 
macrosociologia {sb} = 
macrosociologic {adj} = 
macrosociologista {sb} = 
macrosociologo {sb} = 
macrosomia {sb} = 
macrosomic {adj} = 
macrospora {sb} = 
macrosporangio {sb} = 
macrostructura {sb} = 
macrostructural {adj} = 
macrotia {sb} = 
macuba {sb} = 
macula {sb} = skvrna
macula {sb} = flek
maculabile {adj} = 
maculamento {sb} = 
macular {vb} = špinit
macular {vb} = znečistit
macular {vb} = zamazat
macular {vb} = umazat
macular {vb} = cákat
macular {vb} = poskvrnit
maculate {adj} = skvrnitý
maculate {adj} = puntíkovaný
maculation {sb} = 
maculator {sb} = 
maculatura {sb} = 
maculetta {sb} = smítko
maculettar {vb} = 
maculiflor {adj} = 
maculifolie {adj} = 
maculiforme {adj} = 
maculose {adj} = 
Madagascar {sb npr} = 
madapolam {sb} = 
madeira {sb} = 
madonna {sb} = madona
madras {sb} = 
madrepora {sb} = 
madreporic {adj} = 
Madrid {sb npr} = 
madrigal {sb} = 
madrigalesc {adj} = 
madrigalisar {vb} = 
madrigalista {sb} = 
madrilen {sb} = 
madrileno {sb} = 
Madura {sb npr} = 
madurese {sb} = 
madurese {adj} = 
maelstrom {sb} = 
maestoso {adv} = 
maestra {sb} = učitelka
maestrabile {adj} = 
maestral {adj} = 
maestramento {sb} = 
maestrar {vb} = školit
maestrar {vb} = vycvičit
maestrar {vb} = cvičit
maestrative {adj} = 
maestria {sb} = mistrovství
maestria {sb} = řemeslo
maestro {sb} = učitel
maestro {sb} = mistr
maestro {sb} = řemeslník
mafia {sb} = 
mafiose {adj} = 
mafiositate {sb} = 
mafioso {sb} = 
maga {sb} = čarodějnice
magazin {sb} = sklad
magazin {sb} = nakupovat
magazin {sb} = magazín
magazin {sb} = obchod
magazinage {sb} = 
magazine {sb} = časopis
magazinero {sb} = skladník
Magdaleniano {sb} = 
Magdeburg {sb npr} = 
magenta {sb} = 
magenta {adj} = 
maggi {sb} = 
Maghreb {sb npr} = 
magia {sb} = magie
magia {sb} = čarodějnictví
magic {adj} = 
magico {sb} = 
Maginot {sb npr} = 
magistral {adj} = mistrný
magistrato {sb} = soudce
magistrato {sb} = magistrát
magistratura {sb} = 
magistro {sb} = učitel
magistro {sb} = magistr
magistro {sb} = mistr
magma {sb} = 
magmatic {adj} = 
magnalio {sb} = 
magnanime {sb} = velkodušný
magnanimitate {sb} = 
magnate {sb} = magnát
magne {adj} = význačný
magne {adj} = velký
magnesia {sb} = 
magnesian {adj} = 
magnesic {adj} = 
magnesifere {adj} = 
magnesite {sb} = 
magnesium {sb} = 
magnete {sb} = 
magnetic {adj} = 
magnetisabile {adj} = 
magnetisabilitate {sb} = 
magnetisar {vb} = 
magnetisation {sb} = 
magnetisator {sb} = 
magnetismo {sb} = 
magnetite {sb} = 
magneto {sb} = 
magnetocardiogramma {sb} = 
magnetodielectrico {sb} = 
magnetodynamic {adj} = 
magnetoelectric {adj} = 
magnetoelectricitate {sb} = 
magnetogramma {sb} = 
magnetographo {sb} = 
magnetohydrodynamic {adj} = 
magnetohydrodynamica {sb} = 
magnetochimia {sb} = 
magnetometria {sb} = 
magnetometric {adj} = 
magnetometro {sb} = 
magnetomotor {adj} = 
magneton {sb} = 
magneto-optic {adj} = 
magneto-optica {sb} = 
magnetopausa {sb} = 
magnetophonic {adj} = 
magnetophono {sb} = magnetofon
magnetoresistive {adj} = 
magnetoscopic {adj} = 
magnetoscopio {sb} = 
magnetosphera {sb} = 
magnetostatic {adj} = 
magnetostatica {sb} = 
magnetostriction {sb} = 
magnetostrictive {adj} = 
magnetron {sb} = 
magnific {adj} = úžasný
magnific {adj} = nádherný
magnificar {vb} = 
magnificat {sb} = 
magnification {sb} = 
magnificator {sb} = 
magnificente {adj} = 
magnificentia {sb} = nádhera
magnificentia {sb} = majestátnost
magniloquente {adj} = 
magniloquentia {sb} = 
magnitude {sb} = velikost
magnolia {sb} = 
magnoliaceas {sb pl} = 
magnum {sb} = 
mago {sb} = kouzelník
mago {sb} = čaroděj
magre {adj} = skrovný
magre {adj} = tenký
magre {adj} = drobný
magre {adj} = hubený
magre {adj} = chudý
magre {adj} = libový
magressa {sb} = hubenost
magrimento {sb} = 
magrir {vb} = zhubnout
magyar {adj} = 
magyar {sb} = 
mahagoni {sb} = 
maharaja {sb} = maharádža
maharani {sb} = 
mahatma {sb} = 
mahdi {sb} = 
mahdismo {sb} = 
mahdista {adj} = 
mahdista {sb} = 
mah-jong {sb} = 
Mahomet {sb npr} = 
mahometan {adj} = 
mahometanismo {sb} = 
mahometista {sb} = 
mahonia {sb} = 
Mach {sb npr} = 
machaon {sb} = 
machete {sb} = 
machiavellic {adj} = 
machiavellismo {sb} = 
machiavellista {sb} = 
machina {sb} = stroj
machinal {adj} = mechanické
machinar {vb} = 
machination {sb} = 
machinator {sb} = 
machineria {sb} = strojírna
machineria {sb} = strojní zařízení
machinista {sb} = strojvedoucí
machinista {sb} = strojvůdce
machinista {sb} = strojník
machismo {sb} = 
machmetro {sb} = 
macho {sb} = 
machopolypo {sb} = 
maieutic {adj} = 
maieutica {sb} = 
mailing {sb} = 
mainframe {sb} = 
maio {sb} = květen
mais {sb} = ale
mais {sb} = kukuřice
maizena {sb} = 
majanthemo {sb} = 
majestate {sb} = vznešenost
majestatic {adj} = 
majestose {adj} = 
majolica {sb} = 
major {adj} = větší
major {sb} = větší
majorana {sb} = majoránka
majorante {sb} = 
majorar {vb} = 
majoration {sb} = 
Majorca {sb npr} = 
majordomo {sb} = vrchní správce
majordomo {sb} = majordomus
majorette {sb} = 
majorchese {adj} = 
majorchin {adj} = 
majorchino {sb} = 
majoria {sb} = 
majoritari {adj} = 
majoritate {sb} = většina
majuscula {sb} = velké písmeno
majuscule {adj} = 
make-up {sb} = 
maki {sb} = 
mal {sb} = zlý
mal {sb} = zlo
mal {sb} = špatný
mal {sb} = špatně
mal {sb} = bolest
mal {adj} = zlý
mal {adj} = zlo
mal {adj} = špatný
mal {adj} = špatně
mal {adj} = bolest
mal {adv} = zlý
mal {adv} = zlo
mal {adv} = špatný
mal {adv} = špatně
mal {adv} = bolest
Malacca {sb npr} = 
malaceas {sb pl} = 
malacee {adj} = 
malacia {sb} = 
malacic {adj} = 
malacoderme {adj} = 
malacologia {sb} = 
malacologic {adj} = 
malacologista {sb} = 
malacologo {sb} = 
malade {adj} = nemocný
maladia {sb} = choroba
maladia {sb} = nemoc
malado {sb} = 
malaga {sb} = 
malachio {sb} = 
malachite {sb} = 
malandrino {sb} = 
malapteruro {sb} = 
malar {adj} = 
malaria {sb} = 
malariatherapia {sb} = 
malaric {adj} = 
malato {sb} = 
Malawi {sb npr} = 
malawian {adj} = 
malawiano {sb} = 
malaxar {vb} = 
malaxation {sb} = 
malaxator {sb} = 
malaxatori {adj} = 
malay {adj} = 
malay {sb} = 
Malaya {sb npr} = 
malayo-polynesian {adj} = 
Malaysia {sb npr} = 
malaysian {adj} = 
malaysiano {sb} = 
malcontente {adj} = nespokojený
Maldivas, Le {sb npr} = 
maldivian {adj} = 
maldiviano {sb} = 
maledicente {sb} = 
maledicente {adj} = 
maledicentia {sb} = 
maledicer {vb} = proklít
maledicte {adj} = prokletý
malediction {sb} = kletba
malefic {adj} = škodlivý
maleficentia {sb} = 
maleficio {sb} = zločin
maleficio {sb} = poškození
malevole {adj} = zlomyslný
malevolente {adj} = 
malevolentia {sb} = zlá vůle
malfacer {vb} = dělat zlo
malfaciente {adj} = 
malfacientia {sb} = 
malfacto {sb} = 
malfactor {sb} = zločinec
malfactor {sb} = hříšník
malfamate {adj} = vykřičený
malformation {sb} = 
malgrado {prep} = bohužel
malgrado {prep} = přesto
malgrado {prep} = navzdory
malgrado {prep} = nicméně
malgratiose {adj} = hrubý
Mali {sb npr} = 
malia {sb} = oko pletací
malia {sb} = pletivo
malia {sb} = pošta
malian {adj} = 
maliano {sb} = 
maliar {vb} = síťkovat
malic {adj} = jablečný
malignar {vb} = 
maligne {adj} = špatný
maligne {adj} = zlomyslný
malignitate {sb} = 
malintentionate {adj} = 
malitia {sb} = špatnost
malitia {sb} = zlomyslnost
malitiose {adj} = zlomyslný
malleabile {adj} = 
malleabilisar {vb} = 
malleabilisation {sb} = 
malleabilitate {sb} = 
mallear {vb} = kout
mallear {vb} = mlátit
malleo {sb} = zabiják
malleo {sb} = kladivo
malleolar {adj} = 
malleolo {sb} = 
mallette {sb} = 
mallophagos {sb pl} = 
malnutrite {adj} = 
malnutrition {sb} = 
malo {sb} = jablko
malodor {adj} = 
malpighia {sb} = 
malpighiageas {sb pl} = 
malposition {sb} = 
malsan {adj} = churavý
malsan {adj} = nezdravý
malsonante {adj} = špatně znějící
malsonante {adj} = skandální
malt {sb} = slad
Malta {sb npr} = Malta
maltage {sb} = 
maltar {vb} = 
maltase {sb} = 
maltator {sb} = 
malteria {sb} = 
maltese {adj} = Malťan
maltese {adj} = maltský
maltese {sb} = Malťan
maltese {sb} = maltský
malthusian {adj} = 
malthusianismo {sb} = 
malthusiano {sb} = 
maltificar {vb} = 
maltosa {sb} = sladový cukr
maltractamento {sb} = týrání
maltractar {vb} = týrat
maltractar {vb} = zneužívat
maltractar {vb} = špatně zacházet
malva {sb} = 
malvaceas {sb pl} = 
malvacee {adj} = 
malversar {vb} = zpronevěřit
malversation {sb} = 
Malvinas {sb npr} = 
mambo {sb} = 
mameluk {sb} = 
mamilla {sb} = mateřská prsa
mamillar {adj} = 
mamillaria {sb} = 
mamillate {adj} = 
mamilliforme {adj} = 
mamillon {sb} = 
mamma {sb} = maminka
mamma {sb} = prsa
mammal {sb} = savec
mammalogia {sb} = 
mammalogic {adj} = 
mammalogista {sb} = 
mammalogo {sb} = 
mammari {adj} = 
mammectomia {sb} = 
mammifere {adj} = 
mammifero {sb} = 
mammiforme {adj} = 
mammitis {sb} = 
mammogramma {sb} = 
mammographia {sb} = 
mammographic {adj} = 
mammona {sb} = 
mammut {sb} = mamut
Man {sb npr} = 
management {sb} = 
manager {sb} = 
manar {vb} = téct
manar {vb} = téci
manar {vb} = proudit
manata {sb} = hrst
mancamento {sb} = 
mancantia {sb} = nedostatek
mancar {vb} = chybět
mancipar {vb} = 
mancipation {sb} = 
mancipe {sb} = 
manco {sb} = manko
manco {sb} = nedostatek
mandala {sb} = 
mandamento {sb} = 
mandante {sb} = delegující orgán
mandar {vb} = vyslat
mandar {vb} = stanovit
mandar {vb} = pověřit
mandar {vb} = poručit
mandarin {sb} = mandarín
mandarina {sb} = mandarinka
mandarinato {sb} = 
mandariniero {sb} = 
mandarinismo {sb} = 
mandatario {sb} = 
mandato {sb} = mandát
mandato {sb} = pověření
mandator {sb} = 
mandibula {sb} = zobák
mandibula {sb} = čelist (spodní)
mandibular {sb} = 
mandola {sb} = 
mandolinista {sb} = 
mandolino {sb} = mandolína
mandragora {sb} = 
mandril {sb} = 
manducabile {adj} = 
manducar {vb} = žvýkat
manducar {vb} = jíst
manducation {sb} = 
maneabile {adj} = šikovný
maneabile {adj} = zvládnutelný
maneabilitate {sb} = 
maneamento {sb} = 
manear {vb} = zacházet s
manear {vb} = manipulovat
manear {vb} = ovládat zbraň
manear {vb} = ovládat
maneo {sb} = lest
maneo {sb} = klam
maneo {sb} = klamání
maneo {sb} = mámení
manes {sb pl} = 
manese {adj} = 
manese {sb} = 
manganato {sb} = 
manganese {sb} = 
manganesifere {adj} = 
manganic {adj} = 
manganifere {adj} = 
manganina {sb} = 
manganite {sb} = 
manganose {adj} = 
mangiabile {adj} = jedlý
mangiabilitate {sb} = 
mangiante {sb} = 
mangiar {vb} = jíst
mangiar {sb} = jíst
mangiator {sb} = jedlík
mangiatoria {sb} = žlab
mangiatoria {sb} = koryto
mangiatoria {sb} = jesle (krmicí)
mango {sb} = mango
mango {sb} = rukáv
mangosta {sb} = 
mangrove {sb} = 
mangusta {sb} = 
manche {sb} = 
manchette {sb} = manžeta
manchu {sb} = 
Manchukuo {sb npr} = 
Manchuria {sb npr} = 
mania {sb} = vášeň
mania {sb} = výstřelek
mania {sb} = mánie
mania {sb} = náruživost
maniac {adj} = 
maniaco {sb} = maniak
maniacodepressive {adj} = 
manica {sb} = hadice
manica {sb} = pouta
manica {sb} = rukáv
manicate {adj} = 
manico {sb} = hmatník
manico {sb} = držadlo
manico {sb} = násada
manico {sb} = rukojeť
manicura {sb} = manikúra
manicurar {vb} = 
manicurista {sb} = 
manicuro {sb} = manikérka
maniera {sb} = styl
maniera {sb} = způsob
maniera {sb} = manýra
maniera {sb} = chování
manierar {sb} = 
manierismo {sb} = manýrismus
manierista {adj} = 
manierista {sb} = 
manieristic {adj} = 
manierose {adj} = způsobný
manierose {adj} = rafinovaný
manifestabile {adj} = 
manifestante {sb} = 
manifestar {vb} = manifestovat
manifestation {sb} = manifestace
manifestator {sb} = manifestátor
manifeste {adj} = zjevný
manifeste {adj} = očividný
manifesto {sb} = manifest
maniforme {adj} = 
manichee {adj} = 
manicheismo {sb} = 
manicheo {sb} = 
manichetto {sb} = rukávník
manichordio {sb} = 
Manila {sb npr} = 
manilla {sb} = náramek
manilla {sb} = ruční pouto
maniluvio {sb} = 
manioc {sb} = 
manipetale {adj} = 
manipulabile {adj} = 
manipular {vb} = zacházet
manipular {vb} = manipulovat
manipulation {sb} = manipulace
manipulative {adj} = 
manipulator {sb} = 
manipulatori {adj} = 
manipulo {sb} = 
manismo {sb} = 
Manitu {sb npr} = 
manivella {sb} = klika
manivellar {vb} = 
manna {sb} = 
mannequin {sb} = krejčovská pana
mannite {sb} = 
mannitol {sb} = 
mannosa {sb} = 
mano {sb} = házená
mano {sb} = ruka
manographo {sb} = 
manometria {sb} = 
manometric {adj} = 
manometro {sb} = manometr
manomorte {sb} = 
manostato {sb} = 
manovra {sb} = manévr
manovrabile {adj} = 
manovrabilitate {sb} = 
manovrar {vb} = zacházet
manovrar {vb} = vést
manovrar {vb} = manévrovat
manovrar {vb} = pracovat
manovrator {sb} = 
mansarda {sb} = mansarda
mansarda {sb} = podkroví
mansuete {adj} = mírný
mansuete {adj} = krotký
mansuete {adj} = pokorný
mansuetude {sb} = vlídnost
mansuetude {sb} = nuda
mansuetude {sb} = pokora
mansuk {sb} = 
manta {sb} = 
mante {sb} = 
mantelletto {sb} = 
mantello {sb} = kabát
mantello {sb} = rám u krbu
mantello {sb} = plášť
mantenentia {sb} = údržba
mantener {vb} = zachovat
mantener {vb} = udržovat
mantener {vb} = udržet
mantener {vb} = keep-up
mantener {vb} = obdržet
mantenibile {adj} = 
mantenimento {sb} = údržba
mantenitor {sb} = údržbář
mantic {adj} = 
mantica {sb} = 
mantilla {sb} = 
mantissa {sb} = 
mantra {sb} = 
Mantua {sb npr} = 
mantuan {adj} = 
manual {adj} = manuál
manual {adj} = ruční
manual {adj} = příručka
manual {sb} = manuál
manual {sb} = ruční
manual {sb} = příručka
manualitate {sb} = 
manufactura {sb} = výroba
manufactura {sb} = manufaktura
manufacturabile {adj} = 
manufacturar {vb} = vyrábět
manufacturari {adj} = 
manumission {sb} = osvobození
manuscripte {adj} = rukopisný
manuscripto {sb} = rukopis
maoismo {sb} = 
maoista {adj} = 
maoista {sb} = 
maori {adj} = 
maori {sb} = 
mappa {sb} = mapa
mappamundi {sb} = 
maquerello {sb} = 
maquette {sb} = 
mar {sb} = more
mar {sb} = moře
marabu {sb} = 
marabut {sb} = mohamedánský kněz
maracuja {sb} = 
maranta {sb} = 
marasca {sb} = višeň
maraschino {sb} = 
marasmic {adj} = 
marasmo {sb} = 
marathon {sb} = maratón
marca {sb} = značka
marca {sb} = známka
marca {sb} = znak
marca {sb} = popisovač
marca {sb} = označení
marcage {sb} = 
marcapaginas {sb} = 
marcar {vb} = označit
marcar {vb} = označení
marcasite {sb} = 
marcate {adj} = 
marcator {sb} = značkovač
marcer {sb} = vyblednout
marcer {sb} = vadnout
marcer {sb} = zvadnout
marcer {sb} = línat
marcescente {adj} = 
marcescentia {sb} = 
marcescer {vb} = vadnout
marcescer {vb} = chřadnout
marcescibile {adj} = 
marcide {adj} = vyšisovaný
marcide {adj} = zvadlý
marcide {adj} = scvrklý
marco {sb} = marka (peníz)
marco {sb} = marka
Marco {sb npr} = marka (peníz)
Marco {sb npr} = marka
marcor {sb} = zvadnutí
marcor {sb} = vadnout
marcor {sb} = chřadnutí
mare {sb} = 
marea {sb} = slapy
marechal {sb} = maršál
marechala {sb} = 
marechalato {sb} = 
maremma {sb} = bláto
maremma {sb} = bahno
maremmatic {adj} = 
marena {sb} = 
mareogramma {sb} = 
mareographo {sb} = 
mareometro {sb} = 
margaric {adj} = 
margarina {sb} = margarín
margarita {sb} = sedmikráska
margarita {sb} = kopretina
Margarita {sb npr} = sedmikráska
Margarita {sb npr} = kopretina
margaritifere {adj} = 
marginal {adj} = marginální
marginal {adj} = okrajový
marginalia {sb} = 
marginalisar {vb} = 
marginalisation {sb} = 
marginalitate {sb} = 
marginar {vb} = 
marginate {adj} = 
marginator {sb} = 
marginatura {sb} = 
margine {sb} = břeh řeky
margine {sb} = okraj
marginifere {adj} = 
marginose {adj} = 
margrave {sb} = 
margraviato {sb} = 
marcha {sb} = pochod
marchar {vb} = kráčet
marchar {vb} = pochodovat
marchesa {sb} = markýza
marchesato {sb} = 
marchese {sb} = markýz
Maria {sb npr} = 
marial {adj} = 
marian {adj} = 
marianismo {sb} = 
Marianna {sb npr} = 
maricultura {sb} = 
marihuana {sb} = marihuana
marijuana {sb} = 
marimba {sb} = 
marin {adj} = mořský břeh
marin {adj} = mořský
marin {adj} = námořní
marina {sb} = loďstvo
marinada {sb} = marináda
marinar {vb} = marinovat
marinar {vb} = nasolit
marinar {vb} = naložit do láku
marinate {adj} = 
marinero {sb} = plavčík
marinero {sb} = námořník
marinismo {sb} = 
marinista {sb} = 
Mario {sb npr} = 
mariolatria {sb} = 
mariologia {sb} = 
mariologic {adj} = 
mariologo {sb} = 
Marion {sb npr} = 
marionette {sb} = loutka
marionettista {sb} = 
marisco {sb} = bažina
marisco {sb} = bahno
marista {sb} = 
marita {sb} = manželka
maritabile {adj} = 
maritage {sb} = manželství
marital {adj} = manželský
maritar {vb} = vdát se
maritar {vb} = oženit se
maritime {adj} = námořní
marito {sb} = manžel
mark {sb} = 
marketing {sb} = 
markka {sb} = 
Marmara {sb npr} = 
marmelada {sb} = marmelada
marmita {sb} = hrnec
marmorar {vb} = 
marmorari {adj} = mramorový
marmorate {adj} = 
marmorator {sb} = 
marmore {sb} = mramor
marmoree {adj} = 
marmoreria {sb} = 
marmorero {sb} = 
marmoriera {sb} = 
marmorisar {vb} = 
marmorisation {sb} = 
marmotta {sb} = 
marna {sb} = 
marnar {vb} = 
Marne, Le {sb npr} = 
marniera {sb} = 
marnose {adj} = 
Marocco {sb npr} = 
marocchin {sb} = 
marocchin {adj} = 
marocchinar {vb} = 
marocchineria {sb} = 
marocchinero {sb} = 
marocchino {sb} = 
maronita {adj} = 
maronita {sb} = 
Marquesas {sb npr pl} = 
marquetar {vb} = 
marquetator {sb} = 
marqueteria {sb} = 
marquis {sb} = 
marquisato {sb} = 
marquise {sb} = 
marron {sb} = kaštan jedlý
marroniero {sb} = kaštan
marrubio {sb} = 
marsala {sb} = 
Marsilia {sb npr} = 
Marsiliesa, Le {sb npr} = 
marsiliese {adj} = 
marsupial {sb} = 
marsupial {adj} = 
marsupio {sb} = 
martagon {sb} = 
martara {sb} = 
Marte {sb npr} = Mars
martedi {sb} = úterý
martellamento {sb} = 
martellar {vb} = zatlouci
martellata {sb} = 
martellato {adv} = 
martellator {sb} = 
martelletto {sb} = 
martello {sb} = kladivo
martensite {sb} = 
Martha {sb npr} = 
martial {adj} = válečný
martial {adj} = udatný
martial {adj} = bojový
martialitate {sb} = 
martian {adj} = 
martiano {sb} = 
Martin {sb npr} = 
martingala {sb} = 
martini {sb} = martini
Martino {sb npr} = 
martio {sb} = březen
martyre {sb} = mučedník
martyrio {sb} = mučednictví
martyrisar {vb} = 
martyrologio {sb} = 
martyrologista {sb} = 
marxismo {sb} = marxismus
marxismo-leninismo {sb} = 
marxista {adj} = marxistický
marxista {adj} = marxista
marxista {sb} = marxistický
marxista {sb} = marxista
marxiste-leninista {adj} = 
marxiste-leninista {sb} = 
marzapane {sb } = marcipán
masca {sb} = maska
mascar {vb} = maskovat se
mascara {sb} = maškara
mascarada {sb} = maškaráda
mascarar {vb} = 
mascaron {sb} = 
mascon {sb} = 
mascotte {sb} = věc pro štěstí
mascotte {sb} = maskot
mascule {adj} = 
masculiflor {adj} = 
masculin {adj} = samčí
masculinisar {vb} = 
masculinisation {sb} = 
masculinitate {sb} = mužnost
masculino {sb} = mužský rod
masculo {sb} = muž
masculo {sb} = býk
maser {sb} = 
masochismo {sb} = masochismus
masochista {adj} = masochista
masochista {sb} = masochista
masochistic {adj} = masochistický
mason {sb} = svobodný zednář
mason {sb} = zedník
masoneria {sb} = zdivo
masoneria {sb} = zednictví
masonic {adj} = zednický
Masora {sb npr} = 
masora {sb} = 
masoreric {adj} = 
masoreta {sb} = 
masoreta {sb} = 
masoretic {adj} = 
mass media {sb pl} = 
massa {sb} = žezlo
massa {sb} = hmota
massa {sb} = masa
massa {sb} = muškátový květ
massa {sb} = množství
massa {sb} = hmotnost
massa {sb} = píst
massa {sb} = sbírka
massa {sb} = perlík
massacrar {vb} = masakrovat
massacrator {sb} = 
massacro {sb} = krveprolití
massacro {sb} = masakr
massage {sb} = masáž
massar {vb} = bít (holí)
massar {vb} = masírovat
massar {vb} = hromadit
massé {sb} = 
massero {sb} = 
masseter {sb} = 
massetta {sb} = 
masseur {sb} = masér
masseuse {sb} = 
massic {adj} = 
massicot {sb} = 
massificar {vb} = 
massification {sb} = 
massive {adj} = masivní
massivitate {sb} = 
massivo {sb} = 
massora {sb} = 
Massora {sb npr} = 
massoreta {sb} = 
massoreta {sb} = 
massoretic {adj} = 
massoretic {adj} = 
mast {sb} = sloup
mastaba {sb} = 
mastectomia {sb} = 
masticabile {adj} = 
masticar {vb} = žvýkat
mastication {sb} = 
masticator {sb} = 
masticatori {adj} = 
mastico {sb} = tmel
mastico {sb} = kyt
mastico {sb} = mast
mastiff {sb} = 
mastitis {sb} = 
mastocyto {sb} = 
mastodonte {sb} = 
mastodontic {adj} = 
mastoide {adj} = 
mastoide {sb} = 
mastoiditis {sb} = 
masturbar {vb} = 
masturbation {sb} = masturbace
masturbator {sb} = 
masturbatori {adj} = 
mat {adj} = matný
mat {adj} = fádní
matador {sb} = zápasník s býky
matador {sb} = matador
matar {vb} = hrát šachy
matar {vb} = dávat mat
mataxa {sb} = 
mater dolorosa {sb} = 
materia {sb} = látka
materia {sb} = hmota
material {adj} = materiál
material {adj} = fyzický
material {sb} = materiál
material {sb} = fyzický
materialisar {vb} = zhmotnit
materialisation {sb} = 
materialismo {sb} = materialismus
materialista {adj} = materialista
materialista {sb} = materialista
materialistic {adj} = 
materialitate {sb} = 
maternal {adj} = rodný
materne {adj} = mateřský
maternitate {sb} = mateřství
mathematic {adj} = matematický
mathematica {sb} = matematika
mathematico {sb} = matematik
mathematisar {vb} = 
mathematisation {sb} = 
Mathusala {sb npr} = 
match {sb} = zápas
matinal {adj} = 
matinas {sb pl} = 
matinata {sb} = 
matinee {sb} = matiné
matinero {sb} = 
matino {sb} = jitro
matino {sb} = ráno
matitate {sb} = 
matras {sb} = matrace
matrassero {sb} = 
matrastra {sb} = macecha
matrastra {sb} = nevlastní matka
matre {sb} = matka
matreperla {sb} = perleť
matriarcha {sb} = 
matriarchal {adj} = matriarchální
matriarchato {sb} = 
matricaria {sb} = 
matrice {sb} = matice
matrice {sb} = pole
matriceria {sb} = 
matricial {adj} = 
matricida {sb} = vrah matky
matricidal {adj} = 
matricidio {sb} = 
matricula {sb} = matrika
matricular {vb} = 
matricular {adj} = 
matriculation {sb} = 
matrilinear {adj} = 
matrilinee {adj} = 
matrilocal {adj} = 
matrimonial {adj} = 
matrimonio {sb} = manželství
matrina {sb} = kmotra
matrona {sb} = stará žena
matrona {sb} = matróna
matronal {adj} = 
matronymic {adj} = 
matronymico {sb} = 
matta {sb} = rohož
mattar {vb} = 
Mattheo {sb npr} = 
matthiola {sb} = fiala
matur {adj} = zralý
maturar {vb} = uzrát
maturar {vb} = dospět
maturar {vb} = dozrávat
maturar {vb} = dozrát
maturase {sb} = 
maturation {sb} = zrání
maturative {adj} = 
maturitate {sb} = zkouška zralosti
maturitate {sb} = zralost
maturitate {sb} = dospělost
matutin {adj} = 
matutinal {adj} = raný
matutinas {sb pl} = 
matutino {sb} = ráno
maurandia {sb} = 
maure {adj} = 
mauresc {adj} = 
mauresca {sb} = 
Mauretania {sb npr} = 
mauretaniano {sb} = 
mauretarian {adj} = 
mauritiaflexuose {sb} = 
mauritian {adj} = 
mauritiano {sb} = 
Mauritio {sb npr} = 
mauro {sb} = černoch
mauser {sb} = 
mausoleo {sb} = mauzoleum
Mausolo {sb npr} = 
mauve {adj} = slez
mauve {adj} = nafialovělý
mauve {adj} = lila (barva)
mauve {adj } = slez
mauve {adj } = nafialovělý
mauve {adj } = lila (barva)
maxi {adj} = 
maxigonna {sb} = 
maxigonnella {sb} = 
maxilla {sb} = čelist (horní)
maxilla {sb} = sanice
maxillar {adj} = 
maxilliforme {adj} = 
maxillofacial {adj} = 
maxillolabial {adj} = 
maxim {sb} = 
maxima {sb} = zásada
maxima {sb} = pravidlo
maximal {adj} = 
maximalismo {sb} = 
maximalista {adj} = 
maximalista {sb} = 
maximantello {sb} = 
maxime {adj} = maximální
maxime {adj} = nejvíce
maxime {adj} = největší
maxime {adv} = maximální
maxime {adv} = nejvíce
maxime {adv} = největší
maximisar {vb} = 
maximisation {sb} = 
maximo {sb} = maximum
maximo {sb} = aforismus
Maximo {sb npr} = maximum
Maximo {sb npr} = aforismus
maxwell {sb} = 
Maxwell {sb npr} = 
maya {adj} = 
maya {sb} = 
mayonnaise {sb} = majonéza
mazdaic {adj} = 
mazdaismo {sb} = 
mazdaista {adj} = 
mazdaista {sb} = 
mazdeismo {sb} = 
mazdeista {sb} = 
mazdeista {sb} = 
mazurka {sb} = 
me {pron} = mě
me {pron} = mně
meandric {adj} = 
meandro {sb} = 
mear {vb} = jíst
meato {sb} = 
meatoscopia {sb} = 
Mecca {sb npr} = 
meccano {sb} = 
mecenas {sb} = 
mecenate {sb} = mecenáš
mecenato {sb} = 
meconio {sb} = 
mecopteros {sb pl} = 
medalia {sb} = medaile
medaliar {vb} = 
medaliario {sb} = 
medalion {sb} = medailon
medalion {sb} = medailónek
medalista {sb} = 
mede {adj} = 
Media {sb npr} = průměr
media {sb} = průměr
medial {sb} = 
medial {adj} = 
median {adj} = střední
median {adj} = medián
mediana {sb} = 
mediano {sb} = středák
mediante {sb} = 
mediar {vb} = zprostředkovat
mediastino {sb} = 
mediate {adj} = zprostředkovaně
mediatheca {sb} = 
mediation {sb} = zprostředkování
mediatisar {vb} = 
mediatisation {sb} = 
mediator {sb} = prostředník
mediator {adj} = prostředník
mediatrice {sb} = 
medic {adj} = lékařský
medica {sb} = 
medicabile {adj} = 
medicago {sb} = 
medical {adj} = 
medicamentar {vb} = 
medicamento {sb} = lék
medicamentose {adj} = 
medicar {vb} = léčit
medicastro {sb} = 
medication {sb} = léčba
medicina {sb} = lékařství
medicinal {adj} = léčivý
medicinar {vb} = 
medico {sb} = lékař
medico {sb} = praktiktický lékař
medicochirurgic {adj} = 
medicolegal {adj} = 
medicosocial {adj} = 
medie {adj} = střední
medie {adj} = poloviční
medie {adj} = průměrný
medie {adj} = polovina
mediedie {sb} = jih
mediedie {sb} = poledne
medienocte {sb} = půlnoc
medietate {sb} = polovina
medieval {adj} = středověký
medievalismo {sb} = 
medievalista {adj} = 
medievalistic {adj} = 
medievismo {sb} = 
medievista {sb} = 
medievo {sb} = středověk
medio {sb} = střed
medio {sb} = střední
medio {sb} = prostředek
medio {adv} = střed
medio {adv} = střední
medio {adv} = prostředek
mediocre {adj} = nevalný
mediocre {adj} = průměrný
mediocre {adj} = prostřední
mediocritate {sb} = průměrnost
mediodorsal {adj} = 
mediopalatal {adj} = 
meditabile {adj} = 
meditar {vb} = uvažovat
meditar {vb} = meditovat
meditar {vb} = přemítat
meditar {vb} = přemýšlet
meditation {sb} = rozjímání
meditative {adj} = zamyšlený
meditator {sb} = prostředník
mediterranee {adj} = středozemský
Mediterraneo {sb npr} = středozemní
Mediterraneo {sb npr} = Středozemní moře
mediterraneo {sb} = středozemní
mediterraneo {sb} = Středozemní moře
medium {sb} = médium
mediumnic {adj} = 
mediumnitate {sb} = 
medo {sb} = 
medulla {sb} = morek
medulla {sb} = dřeň
medullar {adj} = 
medullitis {sb} = 
medullose {adj} = morkový
Medusa {sb npr} = medúza
medusa {sb} = medúza
meeting {sb} = schůze
megabar {sb} = 
megabyte {sb} = 
megacaloria {sb} = 
megacarpe {adj} = 
megacero {sb} = 
megacolon {sb} = 
megacyclo {sb} = 
megadose {sb} = 
megadosis {sb} = 
megadyne {sb} = 
megaevolution {sb} = 
megafarad {sb} = 
megahertz {sb} = 
megachip {sb} = 
mega-interprisa {sb} = 
megajoule {sb} = 
megalithic {adj} = 
megalitho {sb} = 
megaloblasto {sb} = 
megalocardia {sb} = 
megalocephale {adj} = 
megalocephalic {adj} = 
megalomane {adj} = 
megalomania {sb} = velikášství
megalomaniac {adj} = 
megalomaniaco {sb} = 
megalomano {sb} = 
megalophylle {adj} = 
megalopole {sb} = 
megalopteros {sb pl} = 
megalosauro {sb} = 
megalosperme {adj} = 
megametro {sb} = 
megaohm {sb} = 
megaohmetro {sb} = 
megaohmetro {sb} = 
megaphono {sb} = megafon
megaphylle {adj} = 
megaptere {adj} = 
megaptero {sb} = 
megascopio {sb} = 
megasperme {adj} = 
megaspora {sb} = 
megatherio {sb} = 
megatonna {sb} = megatuna
megatonnic {adj} = 
megavolt {sb} = megavolt
megawatt {sb} = megawatt
megohm {sb} = 
megohmetro {sb} = 
mehari {sb} = 
meharista {sb} = 
mechanic {adj} = mechanické
mechanica {sb} = mechanika
mechanicismo {sb} = 
mechanicista {sb} = 
mechanicistic {adj} = 
mechanicitate {sb} = 
mechanico {sb} = mechanik
mechanisar {vb} = mechanizovat
mechanisation {sb} = mechanizace
mechanismo {sb} = mechanismus
mechanostriction {sb} = 
mechanotherapia {sb} = 
meiose {sb} = 
meiosis {sb} = 
meiospora {sb} = 
meiotic {adj} = 
meitnerium {sb} = 
melamina {sb} = 
melampyro {sb} = 
melanemia {sb} = 
Melanesia {sb npr} = 
melanesian {adj} = 
melanesiano {sb} = 
melancholia {sb} = zádumčivost
melancholia {sb} = melancholie
melancholic {adj} = melancholický
melancholic {adj} = melanchlický
melancholico {sb} = 
melanic {adj} = 
melanina {sb} = 
melanismo {sb} = 
melanite {sb} = 
melanitta {sb} = 
melanoblasto {sb} = 
melanoblastoma {sb} = 
melanocarpe {adj} = 
melanocaule {adj} = 
melanocephale {adj} = 
melanodermia {sb} = 
melanoma {sb} = 
melanophylle {adj} = 
melanopode {adj} = 
melanoptere {adj} = 
melanosarcoma {sb} = 
melanose {sb} = 
melanosis {sb} = 
melanostimulina {sb} = 
melanotic {adj} = 
melanuria {sb} = 
melasma {sb} = 
melassa {sb} = sirup
melatonina {sb} = 
meleagrina {sb} = 
melée {sb} = 
melena {sb} = 
melia {sb} = 
melic {adj} = melodický
melica {sb} = 
melilite {sb} = 
meliloto {sb} = 
melinite {sb} = 
melio {adv} = lépe
melior {adj} = lepší
meliorabile {adj} = 
meliorar {vb} = 
melioration {sb} = zlepšení
meliorative {adj} = 
meliorativo {sb} = 
meliorator {sb} = 
meliorismo {sb} = 
melisma {sb} = 
melismatic {adj} = 
melissa {sb} = 
melituria {sb} = 
mellar {vb} = 
mellata {sb} = 
mellate {adj} = 
mellatura {sb} = 
melle {sb} = med
mellero {sb} = 
mellicolor {adj} = 
mellifere {adj} = 
mellific {adj} = 
mellificar {vb} = 
mellification {sb} = 
melliflue {adj} = 
mellifluentia {sb} = 
mellifluitate {sb} = 
mellino {sb} = 
melliphage {adj} = 
mellito {sb} = 
mellose {adj} = 
mellositate {sb} = 
melocacto {sb} = 
melodia {sb} = melodie
melodic {adj} = 
melodiose {adj} = melodický
melodiositate {sb} = 
melodista {sb} = 
melodrama {sb} = melodrama
melodramatic {adj} = melodramatický
melodramatisar {vb} = 
meloe {sb} = 
melolontha {sb} = chroust
melomane {adj} = 
melomania {sb} = 
melomaniac {adj} = 
melomaniaco {sb} = 
melomano {sb} = 
melon {sb} = meloun
melonero {sb} = 
meloniera {sb} = 
melopeia {sb} = 
melophago {sb} = 
melopsittaco {sb} = 
melotherapia {sb} = 
membrana {sb} = blána
membrana {sb} = membrána
membranacee {adj} = 
membranifolie {adj} = 
membraniforme {adj} = 
membranose {adj} = 
membranula {sb} = 
membrato {sb} = 
membratura {adj} = 
membro {sb} = článek
membro {sb} = člen (spolku)
membro {sb} = člen
membro {sb} = končetina
membrute {adj} = 
memento {sb} = memento
memento {sb} = připomínka
memento mori {sb} = 
memorabile {adj} = pamětihodný
memorabile {adj} = památný
memorabilitate {sb} = 
memoralista {sb} = 
memorandum {sb} = memorandum
memorandum {sb} = memo
memorar {vb} = vzpomínat si
memorar {vb} = pamatovat
memoration {sb} = 
memorative {adj} = 
memore {adj} = dbalý
memoria {sb} = vzpomínka
memoria {sb} = paměť
memoria {sb} = pamětní kniha
memorial {sb} = 
memorialista {sb} = 
memorisar {vb} = 
memorisation {sb} = 
menacia {sb} = hrozba
menacia {sb} = ohrožení
menaciante {adj} = hrozící
menaciante {adj} = hrozivý
menaciar {vb} = hrozit
menaciate {adj} = 
menade {sb} = 
menage {sb} = domácnost
menagera {sb} = hospodyně
menagerie {sb } = zvěřinec
menar {vb} = vodit
menar {vb} = vést
menarche {sb} = 
menda {sb} = vada
menda {sb} = chyba
menda {sb} = nedostatek
mendace {adj} = lživý
mendace {adj} = nepravdivý
mendacietta {sb} = 
mendacio {sb} = lež
mendacitate {sb} = 
Mendel {sb npr} = 
mendelevium {sb} = 
mendelian {adj} = 
mendelismo {sb} = 
mendic {adj} = 
mendicante {adj} = žebrák
mendicante {sb} = žebrák
mendicar {vb} = žebrat
mendication {sb} = 
mendicitate {sb} = 
mendico {sb} = vyžírka
mendose {adj} = 
menestrel {sb} = potulný zpěvák
menhir {sb} = 
menchevico {sb} = 
menchevismo {sb} = 
menchevista {sb} = 
menchevista {adj} = 
meninge {sb} = mozková blána
meningee {adj} = 
meningioma {sb} = 
meningitic {adj} = 
meningitis {sb} = zánět m. b.
meningococco {sb} = 
meningoencephalitis {sb} = 
meniscal {adj} = 
menisco {sb} = meniskus
mennonita {sb} = 
menologio {sb} = 
menopausa {sb} = menopauza
menopausic {adj} = 
menorah {sb} = 
menorrhagia {sb} = 
menostase {sb} = 
menostasis {sb} = 
mensa {sb} = 
mense {adv} = měsíc
mensor {sb} = 
menstrual {adj} = menstruační
menstrual {adj} = měsíční
menstruar {vb} = menstruovat
menstruation {sb} = menstruace
menstruo {sb} = ženská perioda
menstruose {adj} = 
mensual {adj} = měsíční
mensualitate {sb} = 
mensura {sb} = měřítko
mensurabile {adj} = 
mensurabilitate {sb} = 
mensurar {vb} = 
mensurate {adj} = 
mensuration {sb} = 
mensurator {sb} = 
mental {adj} = duševní
mental {adj} = mentální
mentalismo {sb} = 
mentalitate {sb} = mentalita
mente {sb} = mysl
mentecapte {adj} = slabomyslný
mentha {sb} = máta
menthol {sb} = mentol
mentholate {adj} = 
mentholic {adj} = 
mentifere {adj} = 
mention {sb} = zmínka
mentionabile {sb} = 
mentionar {vb} = vzpomenout
mentionar {vb} = zmínit
mentir {vb} = lhát
mentita {sb} = lež
mentitor {sb} = lhář
mento {sb} = brada
mentolabial {adj} = 
mentor {sb} = mentor
menu {sb} = menu
menuet {sb} = 
menyanthe {sb} = 
Mephistopheles {sb npr} = 
mephistophelic {adj} = 
mephitic {adj} = 
mephitismo {sb} = 
mer {adj} = pouhý
meravilia {sb} = zázrak
meravilia {sb} = div
meraviliose {adj} = úžasný
meraviliose {adj} = zázračný
meraviliose {adj} = podivuhodný
mercabile {adj} = obchodovatelný
mercabilitate {sb} = 
mercalia {sb} = 
mercante {adj} = obchodník
mercante {sb} = obchodník
mercantia {sb} = zboží
mercantil {adj} = obchodní
mercantilismo {sb} = 
mercantilista {adj} = 
mercantilista {sb} = 
mercantilistic {adj} = 
mercaptan {sb} = 
mercar {vb} = obchodovat
mercato {sb} = trh
mercator {sb} = obchodník
Mercator {sb npr} = obchodník
merce {sb} = zboží
merce {sb} = komodita
mercede {sb} = slitování
mercede {sb} = laskavost
mercede {sb} = milost
mercenari {adj} = námezdní
mercenario {sb} = žoldák
merceria {sb} = 
mercerisage {sb} = 
mercerisar {vb} = 
mercerisate {adj} = 
mercerisation {sb} = 
mercero {sb} = obchodník
mercurial {adj} = 
mercurialis {sb} = 
mercurialismo {sb} = 
mercuric {adj} = 
mercuridi {sb} = středa
mercurifere {adj} = 
mercurio {sb} = Merkur
mercurio {sb} = rtuť
Mercurio {sb npr} = Merkur
Mercurio {sb npr} = rtuť
mercuriose {adj} = 
mercurochromo {sb} = 
merda {sb} = 
merdivore {adj} = 
merdose {adj} = 
merenda {sb} = večeře
merendar {vb} = 
merer {vb} = zasloužit si
merer {vb} = vydělávat
meretrice {sb} = prostitutka
meretricie {adj} = 
merger {vb} = nořit se
mergitor {sb} = 
mergo {sb} = 
mericarpo {sb} = 
meridian {adj} = polední
meridiano {sb} = poledník
meridie {sb} = polední
meridie {sb} = poledne
meridional {sb} = jižní
meridional {adj} = jižní
meringue {sb} = sněhová pusinka
meringue {sb} = laskomka
merino {sb} = 
meristema {sb} = 
meristematic {adj} = 
meritar {vb} = zasloužit
meritar {vb} = zasloužit si
merito {sb} = zásluha
meritocrate {sb} = 
meritocratia {sb} = 
meritocratic {adj} = 
meritori {adj} = záslužný
meritori {adj} = zasloužilý
meritori {adj} = podstatný
merla {sb} = drozd
merla {sb} = kos
merlan {sb} = 
merlin {sb} = 
merlon {sb} = 
merlucio {sb} = 
merogamia {sb} = 
meromorphe {adj} = 
meromorphismo {sb} = 
meropia {sb} = 
merostomo {sb} = 
merovingian {adj} = 
merovingiano {sb} = 
merozygoto {sb} = 
merycismo {sb} = 
mésalliance {sb} = 
mescal {sb} = 
mescalina {sb} = 
mesencephalic {adj} = 
mesencephalo {sb} = 
mesenchyma {sb} = 
mesenchymatose {adj} = 
mesenteric {adj} = 
mesenterio {sb} = 
mesenteritis {sb} = 
meschin {adj} = ubohý
meschin {adj} = žalostný
meschin {adj} = malicherný
meschin {adj} = chudý
meschin {adj} = omšelý
meschineria {sb} = 
meschinitate {sb} = 
mesme {adj} = stejně
mesme {adj} = tentýž
mesme {adj} = stejný
mesme {adj} = já osobně
mesme {adj} = sám
mesme {adj} = oni sami
mesme {adj} = samotný
mesme {adj} = sám o sobě
mesme {adj} = on sám
mesmerian {adj} = 
mesmeric {adj} = 
mesmerisar {vb} = fascinovat
mesmerisar {vb} = okouzlit
mesmerisation {sb} = 
mesmerismo {sb} = 
mesmerista {sb} = 
mesmo {adv} = dokonce
mesmo {adv} = dokonce i
mesoblasto {sb} = 
mesocarpio {sb} = 
mesocephale {adj} = 
mesocephalia {sb} = 
mesocephalo {sb} = 
mesoderma {sb} = 
mesodermic {adj} = 
mesolithic {adj} = 
mesolithico {sb} = 
mesologia {sb} = 
mesomorphe {adj} = 
meson {sb} = 
mesonic {adj} = 
mesopausa {sb} = 
mesophyllo {sb} = 
mesophyto {sb} = 
mesoplancton {sb} = 
Mesopotamia {sb npr} = 
mesopotamian {adj} = 
mesopotamiano {sb} = 
mesopotamic {adj} = 
mesosphera {sb} = 
mesotherapeuta {sb} = 
mesotherapia {sb} = 
mesothorace {sb} = 
mesothoracic {adj} = 
mesothorium {sb} = 
mesotron {sb} = 
mesotrophe {adj} = 
mesotrophic {adj} = 
mesozoic {adj} = 
mesozoico {sb} = 
mespila {sb} = 
mespiliero {sb} = 
mess {sb} = 
message {sb} = zpráva
message {sb} = poselství
messageria {sb} = zasilatelství
messagero {sb} = posel
messe {sb} = žeň
Messia {sb npr} = mesiáš
messianic {adj} = 
messianicitate {sb} = 
messianismo {sb} = 
messianista {sb} = 
messidor {sb} = 
mesticiage {sb} = 
mesticiar {vb} = 
mesticio {sb} = míšenec
mestiero {sb} = řemeslo
mesura {sb} = míra
mesura {sb} = krok
mesurabile {adj} = měřitelný
mesurabilitate {sb} = 
mesurar {vb} = změřit
mesurar {vb} = měřit
mesurate {adj} = 
mesuration {sb} = měření
mesurator {sb} = 
metabiose {sb} = 
metabiosis {sb} = 
metabletica {sb} = 
metabolic {sb} = 
metabolimetro {sb} = 
metabolisabile {adj} = 
metabolisar {vb} = 
metabolismo {sb} = výměna
metabolismo {sb} = metabolismus
metabolismo {sb} = přeměna
metabolito {sb} = 
metacarpal {adj} = 
metacarpian {adj} = 
metacarpo {sb} = 
metacentric {adj} = 
metacentro {sb} = 
metacyclic {adj} = 
metagenese {sb} = 
metagenesis {sb} = 
metagenetic {adj} = 
metageometria {sb} = 
metageometric {adj} = 
metagramma {sb} = 
metahemoglobina {sb} = 
metachromatic {adj} = 
metachromatismo {sb} = 
metachronismo {sb} = 
metaldehyde {sb} = 
metalepse {sb} = 
metalepsis {sb} = 
metaleptic {adj} = 
metalingua {sb} = 
metalinguage {sb} = 
metalinguistic {adj} = 
metalinguistica {sb} = 
metallic {adj} = kovový
metallifere {adj} = 
metalliforme {adj} = 
metallin {adj} = 
metallina {sb} = 
metallisar {vb} = 
metallisation {sb} = 
metallo {sb} = kov
metallographia {sb} = 
metallographic {adj} = 
metallographo {sb} = 
metallochimia {sb} = 
metallochromia {sb} = 
metalloide {sb} = 
metalloidic {adj} = 
metalloproteina {sb} = 
metallotherapia {sb} = 
metallurgia {sb} = hutnictví
metallurgic {adj} = 
metallurgista {sb} = 
metallurgo {sb} = 
metalogic {adj} = 
metalogica {sb} = 
metamagnetico {sb} = 
metamathematica {sb} = 
metamere {adj} = 
metameria {sb} = 
metameric {adj} = 
metamero {sb} = 
metamitose {sb} = 
metamitosis {sb} = 
metamorphe {adj} = 
metamorphic {adj} = 
metamorphismo {sb} = 
metamorphosabile {adj} = 
metamorphosar {vb} = 
metamorphose {sb} = metamorfóza
metamorphose {sb} = proměna
metamorphosis {sb} = 
metaphase {sb} = 
metaphora {sb} = metafora
metaphoric {adj} = metaforický
metaphorisar {vb} = 
metaphosphoric {adj} = 
metaphrasar {vb} = 
metaphrase {sb} = 
metaphraste {sb} = 
metaphrastic {adj} = 
metaphysic {adj} = metafyzický
metaphysica {sb} = metafyzika
metaphysicitate {sb} = 
metaphysico {sb} = 
metaplasia {sb} = 
metaplasma {sb} = 
metapsychic {adj} = 
metapsychica {sb} = 
metapsychologia {sb} = 
metastabile {adj} = 
metastabilitate {sb} = 
metastase {sb} = 
metastasis {sb} = 
metastatic {adj} = 
metatarsal {adj} = 
metatarso {sb} = 
metathese {sb} = 
metathesis {sb} = 
metathetic {adj} = 
metathorace {sb} = 
metathoracic {adj} = 
metempsychosis {sb} = 
metempsychosista {sb} = 
metempsychosose {sb} = 
metencephalic {adj} = 
metencephalo {sb} = 
meteoric {adj} = meteorický
meteorismo {sb} = 
meteorite {sb} = meteorit
meteoro {sb} = meteor
meteorogramma {sb} = 
meteorographia {sb} = 
meteorographic {adj} = 
meteorographo {sb} = 
meteoroide {sb} = 
meteorologia {sb} = meteorologie
meteorologic {adj} = 
meteorologista {sb} = meteorolog
meteorologo {sb} = meteorolog
meteoropathologia {sb} = 
meteoroscopia {sb} = 
meteoroscopio {sb} = 
meteosat {sb} = 
meteosatellite {sb} = 
methacrylic {adj} = 
methadon {sb} = 
methamphetamino {sb} = 
methanal {sb} = 
methanic {adj} = 
methanifere {adj} = 
methano {sb} = metan
methanol {sb} = 
methemoglobina {sb} = 
methionina {sb} = 
methodic {adj} = metodický
methodic {adj} = pořádný
methodica {sb} = 
methodicitate {sb} = 
methodisar {vb} = 
methodismo {sb} = 
methodista {sb} = metodik
methodista {adj} = metodik
methodistic {adj} = 
methodo {sb} = způsob zkoumání
methodo {sb} = metoda
methodologia {sb} = metodologie
methodologic {adj} = 
methodologista {sb} = 
methodologo {sb} = 
methylamino {sb} = 
methylation {sb} = 
methylbenzene {sb} = 
methylcellulosa {sb} = 
methyleno {sb} = 
methylic {adj} = 
methylnaphthalene {sb} = 
methylo {sb} = 
meticulose {adj} = puntičkářský
meticulositate {sb} = úzkostlivost
metir {vb} = skandovat
metir {vb} = vyměřit
metir {vb} = měřit
metonomasia {sb} = 
metonyme {sb} = 
metonymia {sb} = 
metonymic {adj} = 
metopa {sb} = 
metrage {sb} = 
metrar {vb} = měřit
metric {adj} = metrický
metrica {sb} = 
metritis {sb} = 
metro {sb} = metr
metro {sb} = metr na měření
metro {sb} = metro
metro {sb} = podzemní dráha
metrologia {sb} = 
metrologic {adj} = 
metrologista {sb} = 
metrologo {sb} = 
metromania {sb} = 
metronomic {adj} = 
metronomo {sb} = 
metronymic {adj} = 
metronymico {sb} = 
metropole {sb} = hlavní město
metropole {sb} = metropole
metropolita {sb} = 
metropolitan {adj} = 
metropolitano {sb} = metro
metrorrhagia {sb} = 
metzgeriafurcate {sb} = 
mexican {adj} = mexický
mexicano {sb} = Mexičan
Mexico {sb npr} = Mexiko
mezzana {sb} = 
mezzanin {sb} = 
mezzavoce {sb} = 
mezzosoprano {sb} = 
mezzotinto {sb} = 
mi {pron} = můj
mi {sb} = můj
miasma {sb} = 
miasmatic {adj} = 
miau {interj} = mňouk
miau {sb} = mňouk
miaular {vb} = mňoukat
mibora {sb} = 
mica {sb} = špetka
mica {sb} = střídka
mica {sb} = drobek
micacee {adj} = 
micar {vb} = drolit
micar {vb} = drobit (chléb)
micaschisto {sb} = 
micca {sb} = knot
micca {sb} = rozbuška
micella {sb} = 
micellar {adj} = 
microampere {sb} = 
microamperometro {sb} = 
microanalyse {sb} = 
microanalysis {sb} = 
microarchivo {sb} = 
microbalancia {sb} = 
microbar {sb} = 
microbarometro {sb} = 
microbic {adj} = 
microbicida {adj} = 
microbicida {sb} = 
microbio {sb} = mikrób
microbiologia {sb} = 
microbiologic {adj} = 
microbiologista {sb} = 
microbiologo {sb} = 
microcalorimetria {sb} = 
microcalorimetric {adj} = 
microcamera {sb} = 
microcarpe {adj} = 
microcarta {sb} = 
microcellular {adj} = 
microcephale {adj} = 
microcephalia {sb} = 
microcephalic {adj} = 
microcircuito {sb} = 
microclimate {sb} = 
microclimatic {adj} = 
microclimatologia {sb} = 
microclimatologic {adj} = 
microclin {adj} = 
micrococco {sb} = 
microcomputator {sb} = mikropočítač
microcomputer {adj } = 
microcopia {sb} = 
microcopiar {vb} = 
microcosmic {adj} = 
microcosmo {sb} = mikrokosmos
microcrystallin {adj} = 
microcrystallo {sb} = 
microcurie {sb} = 
microcyste {sb} = 
microcytose {sb} = 
microcytosis {sb} = 
microdactyle {adj} = 
microdactylia {sb} = 
microdialyse {sb} = 
microdialysis {sb} = 
microdispersion {sb} = 
microdissection {sb} = 
microdistillation {sb} = 
microdocumentation {sb} = 
microeconomia {sb} = 
microeconomic {adj} = 
microelectrodo {sb} = 
microelectronic {adj} = 
microelectronica {sb} = 
microelemento {sb} = 
microevolution {sb} = 
microfarad {sb} = 
microfauna {sb} = 
microfibra {sb} = 
microfiche {sb} = mikrofiš
microfilm {sb} = mikrofilm
microfilmar {vb} = 
microfissura {sb} = 
microflora {sb} = 
microfossile {sb} = 
microgalvanometro {sb} = 
microgameta {sb} = 
microglossa {sb} = 
microgramma {sb} = 
micrographia {sb} = 
micrographic {adj} = 
micrographo {sb} = 
microgravitate {sb} = 
microhabitat {sb} = 
microchimia {sb} = 
microchip {sb} = mikročip
microchirurgia {sb} = 
microchirurgic {adj} = 
microchirurgo {sb} = 
microchromosoma {sb} = 
microinformatica {sb} = 
microinjection {sb} = 
microinstruction {sb} = 
microinterferometro {sb} = 
microlector {sb} = 
microlithic {adj} = 
microlitho {sb} = 
microlithographia {sb} = 
micrologia {sb} = 
micromania {sb} = 
micromanipulation {sb} = 
micromanipulator {sb} = 
micromanometro {sb} = 
micrometeorite {sb} = 
micrometeorologia {sb} = 
micromethodo {sb} = 
micrometria {sb} = 
micrometric {adj} = 
micrometro {sb} = 
micromillimetro {sb} = 
microminiaturisation {sb} = 
micromodulo {sb} = 
micromorphologia {sb} = 
micromorphologic {adj} = 
micromutation {sb} = 
micron {sb} = 
Micronesia {sb npr} = 
micronesian {adj} = 
micronesiano {sb} = 
micronuclear {adj} = 
micronucleo {sb} = 
micronutriente {sb} = 
microorganismo {sb} = 
micropaleontologia {sb} = 
microparasito {sb} = 
micropetale {adj} = 
microphago {sb} = 
microphonia {sb} = 
microphonic {adj} = 
microphono {sb} = mikrofon
microphoto {sb} = 
microphotographia {sb} = 
microphotographic {adj} = 
microphotometro {sb} = 
microphylle {adj} = 
microphylogenese {sb} = 
microphylogenesis {sb} = 
microphysica {sb} = 
microphyto {sb} = 
micropilula {sb} = 
micropipetta {sb} = 
microplancton {sb} = 
microprocessor {sb} = 
microprogramma {sb} = 
microprogrammation {sb} = 
microprojection {sb} = 
microproteina {sb} = 
microptere {adj} = 
micropunction {sb} = 
micropylo {sb} = 
microradiographia {sb} = 
microrobot {sb} = 
microscopia {sb} = 
microscopic {adj} = microscopický
microscopio {sb} = mikroskop
microscopista {sb} = 
microsecunda {sb} = 
microseismo {sb} = 
microseismographo {sb} = 
microsepale {adj} = 
microsocietate {sb} = 
microsoma {sb} = 
microsonda {sb} = 
microspectrophotometria {sb} = 
microspectrophotometro {sb} = 
microspectroscopio {sb} = 
microsperme {adj} = 
microsphera {sb} = 
microspora {sb} = 
microsporangio {sb} = 
microstructura {sb} = 
microsulco {sb} = 
microtechnica {sb} = 
microtechnologia {sb} = 
microtomia {sb} = 
microtomo {sb} = 
microtono {sb} = 
microtubulo {sb} = 
microunda {sb} = 
microvolt {sb} = 
microwatt {sb} = 
micruro {sb} = 
miction {sb} = 
Midas {sb npr} = 
mie {pron } = můj
migmatite {sb} = 
migraine {sb} = migréna
migrainose {adj} = 
migrante {adj} = 
migrante {sb} = 
migrar {vb} = stěhovat se
migrar {vb} = migrovat
migration {sb} = migrace
migrator {sb} = poutník
migratori {adj} = 
Michael {sb npr} = 
michetta {sb} = 
mikado {sb} = 
Milan {sb npr} = 
milanese {adj} = 
milanese {sb} = 
milano {sb} = Milán
mildew {sb} = plíseň
miliar {adj} = 
miliaria {sb} = 
milieu {sb} = milieu
milieu {sb} = prostředí
milieu {sb} = okolí
milio {sb} = 
militante {adj} = bojující
militante {adj} = militantní
militante {sb} = bojující
militante {sb} = militantní
militantia {sb} = militantnost
militar {adj} = voják
militar {adj} = vojenský
militar {adj} = brojit
militar {sb} = voják
militar {sb} = vojenský
militar {sb} = brojit
militar {vb} = voják
militar {vb} = vojenský
militar {vb} = brojit
militarisar {vb} = 
militarisation {sb} = 
militarismo {sb} = 
militarista {adj} = 
militarista {sb} = 
militaristic {adj} = 
militaro-communista {adj} = 
militaro-industrial {adj} = 
military {sb} = 
milite {sb} = voják
militia {sb} = milice
militiano {sb} = milicionář
milk-shake {sb} = 
mille {num} = tisíc
milleflor {adj} = 
mille-flores {sb} = 
millefolie {adj} = 
mille-folios {sb} = 
millenari {adj} = 
millenario {sb} = 
millenarismo {sb} = 
millenarista {adj} = 
millenarista {sb} = 
millennio {sb} = tisíciletí
mille-pedes {sb} = 
millesime {num} = tisící
millesimo {sb} = tisícina
millia {sb} = míle
milliampere {sb} = 
milliardari {adj} = 
milliardario {sb} = 
milliardesime {num} = 
milliardo {num} = miliarda
milliari {adj} = 
millibar {sb} = 
millicurie {sb} = 
milliequivalente {sb} = 
milligrado {sb} = 
milligramma {sb} = miligram
millilitro {sb} = millilitr
millimetrate {adj} = 
millimetric {adj} = 
millimetro {sb} = milimetr
millimicron {sb} = 
million {num} = milión
millionari {adj} = 
millionario {sb} = milionář
millionesime {num} = milióntý
millionesimo {sb} = miliontina
millirad {sb} = 
millirem {sb} = 
millivolt {sb} = 
milliwatt {sb} = 
mimar {vb} = napodobovat
mimeographar {vb} = kopírovat
mimeographar {vb} = obkreslovat
mimeographic {adj} = 
mimeographo {sb} = rozmnožovací stroj
mimese {sb} = 
mimesis {sb} = 
mimetic {adj} = napodobující
mimetismo {sb} = 
mimic {adj} = mimický
mimica {sb} = znaková řeč
mimica {sb} = mimikry
mimica {sb} = posunky svalstva na tváři
mimo {sb} = mim
mimodrama {sb} = 
mimographo {sb} = 
mimologia {sb} = 
mimologo {sb} = 
mimosa {sb} = mimóza
mimosaceas {sb pl} = 
mimosacee {adj} = 
mimulo {sb} = 
mina {sb} = důl
minar {vb} = dolovat
minar {vb} = podkopat
minaret {sb} = minaret
minator {sb} = horník
mineral {adj} = minerální
mineral {adj} = minerál
mineral {adj} = nerostný
mineral {adj} = nerost
mineral {sb} = minerální
mineral {sb} = minerál
mineral {sb} = nerostný
mineral {sb} = nerost
mineralisar {vb} = 
mineralisation {sb} = 
mineralisator {adj} = 
mineralisator {sb} = 
mineralogia {sb} = 
mineralogic {adj} = 
mineralogista {sb} = 
mineralogo {sb} = 
mineralographia {sb} = 
mineralographic {adj} = 
minerari {adj} = těžební
Minerva {sb npr} = 
minerval {adj} = 
minestrone {sb} = 
Ming {sb npr} = 
mini {adj} = 
miniar {vb} = 
miniaspirator {sb} = 
miniatura {sb} = miniatura
miniaturar {vb} = 
miniaturisar {vb} = 
miniaturisation {sb} = 
miniaturista {sb} = 
minibus {sb} = minibus
minicalculator {sb} = 
minicassetta {sb} = 
minicomputator {sb} = 
minicomputer {sb} = 
minidisco {sb} = 
miniformato {sb} = 
minigolf {sb} = 
minigonna {sb} = 
minigonnella {sb} = 
minima {sb} = částečka
minima {sb} = půltón
minimal {adj} = 
minimax {sb} = 
minime {adj} = minimální
minime {adj} = nejmenší
minime {adj} = nejméně
minimicrophono {sb} = 
minimiflor {adj} = 
minimifolie {adj} = 
minimisar {vb} = minimalizovat
minimisation {sb} = 
minimo {sb} = minimum
minimo {sb} = nejméně
minio {sb} = 
minipilula {sb} = 
miniski {sb} = 
minislip {sb} = 
ministerial {adj} = ministerský
ministerio {sb} = ministerstvo
ministrabile {adj} = 
ministrar {vb} = sloužit
ministrar {vb} = ministrovat
ministro {sb} = ministr
minitrip {sb} = 
minoan {adj} = 
minoano {sb} = 
minor {adj} = menší
minor {adj} = mladistvý
minor {adj} = mladší
minor {adj} = malý
minor {sb} = menší
minor {sb} = mladistvý
minor {sb} = mladší
minor {sb} = malý
minorante {sb} = 
minorar {vb} = 
minoration {sb} = 
minorative {adj} = 
Minorca {sb npr} = 
minorchin {adj} = 
minorchino {sb} = 
Minorita {sb} = 
minoritari {adj} = 
Minos {sb npr} = 
Minotauro {sb npr} = 
minuendo {sb} = 
minuer {vb} = snižovat
minuer {vb} = zmenšovat
minuer {vb} = zmenšit
minus {adv} = minus
minus {adv} = méně
minuscula {sb} = malé písmeno
minuscule {adj} = malé písmeno
minuscule {adj} = nepatrný
minuspreciar {vb} = podceňovat
minuspreciar {vb} = opovrhovat
minuspreciar {vb} = pohrdat
minuspreciator {sb} = 
minusprecio {sb} = podcenění
minuta {sb} = minuta
minuta {sb} = návrh smlovy
minutar {vb} = návrhnout zápis
minutari {adj} = 
minute {adj} = zmenšenina
minute {adj} = velmi malý
minute {adj} = minutový
minute {adj} = minuta
minutia {sb} = velká přesnost
minutiar {vb} = rozsekat na drobno
minutiflor {adj} = 
minutifolie {adj} = 
minutiose {adj} = důkladný
minutiose {adj} = puntičkářský
minutiose {adj} = podrobný
minutiose {adj} = podrobně
minutiositate {sb} = pečlivost
minutipetale {adj} = 
miocen {adj} = 
mioceno {sb npr} = 
mira {sb} = muška
mira {sb} = mířidla
mira {sb} = muška na pušce
mirabella {sb} = 
mirabile dictu {interj} = kouzlo řečeného
mirabilis {sb} = 
miraculo {sb} = zázrak
miraculose {adj} = zázračný
miraculositate {sb} = 
mirador {sb} = 
mirage {sb} = přelud
mirar {vb} = cílit
mirar {vb} = obdivovat
mirific {adj} = obdivuhodný
mirliton {sb} = 
misandria {sb} = 
misandrista {sb} = 
misanthrope {adj} = 
misanthropia {sb} = 
misanthropic {adj} = 
misanthropisar {vb} = 
misanthropo {sb} = misantrop
misapplicar {vb} = 
misapplication {sb} = 
misaventura {sb} = 
misavisar {vb} = 
miscalcular {vb} = 
miscalculation {sb} = 
miscellanea {sb pl} = všehochuť
miscellanee {adj} = smíšený
miscer {vb} = smíchat
miscer {vb} = mixovat
miscer {vb} = míchat
miscibile {adj} = 
miscibilitate {sb} = 
miscitor {sb} = 
miscognoscer {vb} = 
miscognoscimento {sb} = 
miscolorar {vb} = 
miscommunication {sb} = 
miscomprension {sb} = 
misconception {sb} = 
misconciper {vb} = 
miscontente {adj} = nespokojený
miscredente {adj} = nevěřící
miscredente {sb} = nevěřící
miscredentia {sb} = 
miscreder {vb} = 
misdatar {vb} = 
misdescriber {vb} = 
mise en sc?ne {sb} = 
misemplear {vb} = 
miserabile {adj} = ubohý
miserabile {adj} = žalostný
miserabile {adj} = bídný
miserabile {adj} = nuzný
miserabile {adj} = politováníhodný
miserabilitate {sb} = 
miserar {vb} = truchlit
miserar {vb} = oplakávat
misere {adj} = nešťastný
miserere {sb} = 
miseria {sb} = bída
miseria {sb} = chudoba
misericorde {adj} = soucitný
misericorde {adj} = milosrdný
misericordia {sb} = slitování
misericordia {sb} = milosrdenství
misericordiose {adj} = 
misfacer {vb} = 
misguidar {vb} = 
misguidator {sb} = 
misgurno {sb} = 
misinformar {vb} = 
misinformation {sb} = 
misinformator {sb} = 
misinterpretar {vb} = špatně vysvětlit
misinterpretation {sb} = 
misjudicamento {sb} = 
misjudicar {vb} = 
misogame {adj} = 
misogamia {sb} = 
misogamo {sb} = 
misogyne {adj} = 
misogynia {sb} = 
misogyno {sb} = 
misologia {sb} = 
misoneismo {sb} = 
misoneista {adj} = 
misoneista {sb} = 
misoneistic {adj} = 
mispickel {sb} = 
misplaciar {vb} = zrušit
misplaciar {vb} = někam založit
mispunctuar {vb} = 
misreportar {vb} = 
missa {sb} = mše
missal {sb} = 
missile {sb} = 
mission {sb} = vyslání
mission {sb} = mise
missionari {adj} = 
missionario {sb} = misionář
missionologia {sb} = 
Mississippi {sb npr} = 
missiva {sb} = 
mistella {sb} = 
mistral {sb} = 
misusage {sb} = 
misusar {vb} = zneužít
misusar {vb} = zneužívat
misusar {vb} = napadat
misuso {sb} = zlořád
misuso {sb} = zneužití
misuso {sb} = zneužívání
misuso {sb} = nadávka
misuso {sb} = odpad
misuso {sb} = napadení
misuso {sb} = plýtvání
Mithra {sb npr} = 
mithracismo {sb} = 
mithraic {adj} = 
mithraismo {sb} = 
Mithridates {sb npr} = 
mithridatisar {vb} = 
mithridatisation {sb} = 
mithridatismo {sb} = 
mithridato {sb} = 
mitigabile {adj} = 
mitigar {vb} = zmírnit
mitigation {sb} = zmírnění
mitigatori {adj} = 
mitogenetic {adj} = 
mitochondrial {adj} = 
mitochondrio {sb} = 
miton {sb} = palčáky
mitose {sb} = 
mitosis {sb} = 
mitosoma {sb} = 
mitotic {adj} = 
mitra {sb} = mitra
mitral {adj} = 
mitralia {sb} = 
mitraliar {vb} = střílet z kulometu
mitraliator {sb} = 
mitraliatrice {sb} = kulomet
mitrar {vb} = 
mitter {vb} = zastrčit
mitter {vb} = dát
mitter {vb} = položit
mitter {vb} = posílat
mixage {sb} = 
mixer {sb} = 
mixotrophe {adj} = 
mixte {adj} = smíšený
mixtelinee {adj} = 
mixtion {sb} = směsice
mixtura {sb} = směs
mm {sb} = 
mnemogenese {sb} = 
mnemogenesis {sb} = 
mnemonic {adj} = 
mnemonica {sb} = 
mnemonicitate {sb} = 
mnemotechnia {sb} = 
mnemotechnic {adj} = 
mnemotechnica {sb} = 
mnesic {adj} = 
moa {sb} = 
moabita {sb} = 
moabitic {adj} = 
mobilar {vb} = vybavit
mobile {adj} = mobilní
mobile {adj} = mobil
mobile {adj} = pohyblivý
mobile {sb} = mobilní
mobile {sb} = mobil
mobile {sb} = pohyblivý
mobiliari {adj} = 
mobiliario {sb} = mobiiář
mobiliario {sb} = nábytek
mobilisabile {adj} = 
mobilisar {vb} = mobilizovat
mobilisar {vb} = dát do pohybu
mobilisation {sb} = mobilizace
mobilisator {adj} = 
mobilitate {sb} = mobilita
mobilitate {sb} = pohyblivost
mobilophonic {adj} = 
mobilophono {sb} = 
mocar {vb} = 
mocassin {sb} = 
moda {sb} = móda
modal {adj} = 
modalitate {sb} = způsob
modellabile {adj} = 
modellage {sb} = 
modellamento {sb} = 
modellar {vb} = modelovat
modellation {sb} = 
modellator {sb} = 
modellista {sb} = 
modello {sb} = vzor
modello {sb} = model
modem {sb} = 
moderante {adj} = 
moderantismo {sb} = 
moderantista {sb} = 
moderar {vb} = ztišit
moderar {vb} = zmírňovat
moderar {vb} = zmírnit
moderate {adj} = umírněný
moderate {adj} = mírný
moderatessa {sb} = 
moderation {sb} = umírněnost
moderation {sb} = přiměřenost
moderatismo {sb} = 
moderato {adv} = 
moderator {sb} = 
moderne {adj} = moderní
modernisar {vb} = modernizovat
modernisation {sb} = 
modernisator {sb} = 
modernismo {sb} = 
modernista {sb} = 
modernista {adj} = 
modernistic {adj} = 
modernitate {sb} = 
modeste {adj} = upejpavý
modeste {adj} = skromný
modeste {adj} = nenápadný
modestia {sb} = skromnost
modic {adj} = mírný
modic {adj} = přiměřený
modicitate {sb} = 
modificabile {adj} = 
modificabilitate {sb} = 
modificante {adj} = 
modificar {vb} = upravit
modificar {vb} = měnit
modificar {vb} = modifikovat
modification {sb} = modifikace
modification {sb} = obměna
modificative {adj} = 
modificator {sb} = 
modificatori {adj} = 
modio {sb} = 
modiolo {sb} = střed dění
modiolo {sb} = hub (centrum)
modiolo {sb} = náboj (kola)
modista {sb} = 
modo {sb} = způsob
modulabile {adj} = 
modular {vb} = modulovat
modular {adj} = modulovat
modularitate {sb} = 
modulation {sb} = 
modulator {sb} = 
modulatura {sb} = odlitek
modulo {sb} = modul
modus vivendi {sb} = 
mofeta {sb} = 
moffetta {sb} = skunk
Mogol {sb npr} = 
mohair {sb} = mohér
Mohammed {sb npr} = 
mohammedan {adj} = 
mohammedanismo {sb} = 
mohammedano {sb} = 
mohicanos {sb pl} = 
moiré {adj } = 
moiré {sb} = 
moka {sb} = 
mol {sb} = 
mola {sb} = 
molal {adj} = 
molalitate {sb} = 
molar {adj} = zubní stolička
molar {sb} = zubní stolička
molaritate {sb} = 
Moldava {sb npr} = 
moldave {adj} = 
Moldavia {sb npr} = 
moldavo {sb} = 
mole {sb} = vlnolam
mole {sb} = molo
mole {sb} = hromada
molecula {sb} = molekula
molecular {adj} = molekulární
molecular-cinetic {adj} = 
molecularitate {sb} = 
moler {vb} = mlít
moleskin {sb} = 
molestar {vb} = obtěžovat
molestation {sb} = obtěžování
molestator {sb} = 
moleste {adj} = únavný
moleste {adj} = obtížný
moleste {adj} = nepříjemný
molestia {sb} = trampota
molestia {sb} = obtíž
moletta {sb} = 
molinar {vb} = mlít
molinar {vb} = mlýt
molinero {sb} = mlynář
molinetto {sb} = 
molinismo {sb} = 
molinista {adj} = 
molinista {sb} = 
molinistic {adj} = 
molino {sb} = mlýn
molinosismo {sb} = 
molinosista {sb} = 
molitura {sb} = 
molle {adj} = měkký
mollessa {sb} = něha
molleton {sb} = 
molliabile {adj} = 
molliabilitate {sb} = 
molliamento {sb} = 
molliar {vb} = máčet
molliar {vb} = navlhčit
molliar {vb} = namočit
molliator {sb} = 
molliatura {sb} = vlhkost
molliatura {sb} = smáčení
molliatura {sb} = mokro
mollicaule {adj} = 
mollificar {vb} = uchlácholit
mollificar {vb} = změkčovat
mollification {sb} = 
molliflor {adj} = 
mollifolie {adj} = 
mollipile {adj} = 
mollir {vb} = změkčovat
mollir {vb} = změkčit
mollusco {sb} = měkkýš
mollusco {sb} = mušle
molluscum {sb} = 
moloch {sb} = 
molotov {sb} = 
molto {adv} = 
moluccan {adj} = 
moluccano {sb} = 
Moluccas {sb npr pl} = 
molucco {sb} = 
molybdato {sb} = 
molybdenite {sb} = 
molybdeno {sb} = 
molybdic {adj} = 
momentanee {adj} = momentální
momento {sb} = moment
momento {sb} = hybnost
momento {sb} = okamžik
momentose {adj} = závažný
momordica {sb} = 
Monaco {sb npr} = 
monade {sb} = 
monadelphe {adj} = 
monadelphia {sb} = 
monadic {adj} = 
monadismo {sb} = 
monadista {sb} = 
monadologia {sb} = 
monadologic {adj} = 
monacha {sb} = jeptiška
monachal {adj} = 
monachato {sb} = 
monachismo {sb} = 
monacho {sb} = mnich
monandre {adj} = 
monandria {sb} = 
monarcha {sb} = monarcha
monarchia {sb} = monarchie
monarchic {adj} = 
monarchismo {sb} = 
monarchista {adj} = 
monarchista {sb} = 
monasterial {adj} = 
monasterio {sb} = klášter
monastic {adj} = klášterní
monasticismo {sb} = 
monatomic {adj} = 
monaural {adj} = 
monazite {sb} = 
monedula {sb} = 
monegasc {adj} = 
monegasco {sb} = 
monema {sb} = 
moner {vb} = napomínat
monergol {sb} = 
moneta {sb} = mince
moneta {sb} = měna
moneta {sb} = peníz
moneta {sb} = peníze
Moneta {sb npr} = mince
Moneta {sb npr} = měna
Moneta {sb npr} = peníz
Moneta {sb npr} = peníze
monetage {sb} = 
monetar {vb} = 
monetari {adj} = měnový
monetarismo {sb} = 
monetarista {adj} = 
monetarista {sb} = 
monetero {sb} = 
monetisar {vb} = 
monetisation {sb} = 
mongol {adj} = 
mongol {sb} = 
Mongolia {sb npr} = 
mongolic {adj} = 
mongolico {sb} = 
mongolismo {sb} = 
mongoloide {adj} = 
monilia {sb} = 
monismo {sb} = 
monista {adj} = 
monista {sb} = 
monistic {adj} = 
monition {sb} = výstraha
monitor {sb} = monitor
monitor {sb} = dohlížející
monitori {adj} = varovný
monitorio {sb} = 
mono {adj} = 
monoacide {adj} = 
monoatomic {adj} = 
monoaural {adj} = 
monobasic {adj} = 
monoblasto {sb} = 
monobloco {adj} = 
monocâble {sb} = 
monocameral {adj} = 
monocarpic {adj} = 
monocarpo {sb} = 
monocaule {adj} = 
monocausal {adj} = 
monocellular {adj} = 
monocephale {adj} = 
monoclinal {adj} = 
monoclinic {adj} = 
monoclonal {adj} = 
monococco {sb} = 
monocotyledon {sb} = 
monocotyledon {adj} = 
monocrate {sb} = 
monocratia {sb} = 
monocratic {adj} = 
monocrystallin {adj} = 
monocrystallo {sb} = 
monocular {adj} = 
monoculo {sb} = monokl
monocultura {sb} = 
monocycle {adj} = 
monocyclic {adj} = 
monocyclo {sb} = 
monocylindric {adj} = 
monocyto {sb} = 
monodactyle {adj} = 
monodia {sb} = 
monodic {adj} = 
monodrama {sb} = 
monodromia {sb} = 
monofactorial {adj} = 
monofilamento {sb} = 
monogame {adj} = 
monogamia {sb} = monogamie
monogamic {adj} = 
monogamista {sb} = 
monogamo {sb} = 
monogenese {sb} = 
monogenesis {sb} = 
monogenetic {adj} = 
monogenia {sb} = 
monogenic {adj} = 
monogenismo {sb} = 
monogenista {sb} = 
monogerminal {adj} = 
monogonia {sb} = 
monogramma {sb} = monogram
monogrammista {sb} = 
monogranular {adj} = 
monographia {sb} = 
monographic {adj} = 
monographo {sb} = 
monohybride {adj} = 
monochorde {adj} = 
monochordista {sb} = 
monochordo {sb} = 
monochromasia {sb} = 
monochromatic {adj} = 
monochromaticitate {sb} = 
monochromatisar {vb} = 
monochromatisation {sb} = 
monochromatismo {sb} = 
monochromator {sb} = 
monochrome {adj} = jednobarevný
monochromia {sb} = 
monoic {adj} = 
monoideismo {sb} = 
monokini {sb} = 
monolingue {adj} = 
monolinguismo {sb} = 
monolithic {adj} = 
monolithismo {sb} = 
monolitho {sb} = 
monolocular {adj} = 
monologar {vb} = 
monologic {adj} = 
monologo {sb} = monolog
monologo {sb} = samomluva
monomane {adj} = 
monomania {sb} = 
monomaniac {adj} = 
monomaniaco {sb} = 
monomano {sb} = 
monomere {adj} = 
monomero {sb} = 
monometallismo {sb} = 
monometallista {adj} = 
monometallista {sb} = 
monometric {adj} = 
monometro {sb} = 
monomial {adj} = 
monomie {adj} = 
monomio {sb} = 
monomolecular {adj} = 
monomorphe {adj} = 
monomorphia {sb} = 
monomotor {adj} = 
mononuclear {adj} = 
mononucleose {sb} = 
mononucleosis {sb} = 
monoparental {adj} = 
monopetale {adj} = 
monophage {adj} = 
monophago {sb} = 
monophasate {adj} = 
monophase {adj} = 
monophasic {adj} = 
monophobia {sb} = 
monophonematic {adj} = 
monophonia {sb} = 
monophonic {adj} = 
monophthongal {adj} = 
monophthongar {vb} = 
monophthongation {sb} = 
monophthonge {adj} = 
monophthongisar {vb} = 
monophthongisation {sb} = 
monophthongo {sb} = 
monophyletic {adj} = 
monophylle {adj} = 
monophysita {adj} = 
monophysita {sb} = 
monophysitismo {sb} = 
monoplano {sb} = jednoplošník
monoplegia {sb} = 
monoplegic {adj} = 
monopolar {adj} = 
monopolio {sb} = monopol
monopolisar {vb} = mít jen pro sebe
monopolisar {vb} = monopolizovat
monopolisation {sb} = 
monopolisator {sb} = 
monopolismo {sb} = 
monopolista {adj} = 
monopolista {sb} = 
monopolistic {adj} = 
monopolo {sb} = 
monoproduction {sb} = 
monopsonio {sb} = 
monoptere {adj} = 
monorail {sb} = 
monorhythmic {adj} = 
monorime {adj} = 
monorimo {sb} = 
monosaccharido {sb} = 
monosepale {adj} = 
monoski {sb} = 
monoskiator {sb} = 
monosoma {sb} = 
monosperme {adj} = 
monospermia {sb} = 
monosticho {sb} = 
monostrophic {adj} = 
monostyle {adj} = 
monosyllabe {adj} = jednoslabičný
monosyllabic {adj} = 
monosyllabismo {sb} = 
monosyllabo {sb} = jednoslabičné slovo
monotheismo {sb} = 
monotheista {adj} = 
monotheista {sb} = 
monotheistic {adj} = 
monothelismo {sb} = 
monothelita {adj} = 
monothelita {sb} = 
monothematic {adj} = 
monotone {adj} = jednotvárný
monotone {adj} = monotónní
monotonia {sb} = monotonie
monotonia {sb} = monotónnost
monotonic {adj} = 
monotrema {sb} = 
monotropa {sb} = 
monotropia {sb} = 
monotropic {adj} = 
monotypo {sb} = 
monovalente {adj} = 
monovalentia {sb} = 
monoxydo {sb} = 
monoxyle {adj} = 
monozygote {adj} = 
monozygote {sb} = 
monozygotic {adj} = jednovaječný
monsenior {sb} = 
monson {sb} = monzum
monsonic {adj} = 
monstra {sb} = vitrína
monstra {sb} = ukazatel
monstra {sb} = zobrazovač
monstra {sb} = monitor
monstrabile {adj} = 
monstrantia {sb} = 
monstrar {vb} = ukázat
monstrar {vb} = ukazovat
monstrar {vb} = předvést
monstrar {vb} = předvádět
monstrator {sb} = 
monstravento {sb} = korouhvička
monstro {sb} = monstrum
monstro {sb} = netvor
monstro {adj} = monstrum
monstro {adj} = netvor
monstruose {adj} = obludný
monstruositate {sb} = obludnost
montacargas {sb} = výtah
montacargas {sb} = zvedák
montacargas {sb} = vrátek
montacargas {sb} = nákladní výtah
montage {sb} = montáž
montage {sb} = montážní
montan {adj} = hornatý
montania {sb} = hory
montania {sb} = hora
montania {sb} = pohoří
montanic {adj} = 
montaniero {sb} = horolezec
montaniose {adj} = hornatý
montanismo {sb} = 
montanista {adj} = 
montanista {sb} = 
montante {sb} = 
montante {adj} = 
montaplattos {sb} = 
montar {vb} = sestavovat
montar {vb} = vystupovat (nahoru)
montar {vb} = uvést hru
montar {vb} = vylézt
montar {vb} = vzletět
montar {vb} = šplhat
montar {vb} = stoupat
montar {vb} = vyšplhat
montar {vb} = stoupet
montar {vb} = smontovat
montar {vb} = stoupat nahoru
montar {vb} = jít nahoru
montar {vb} = montovat
montar {vb} = nastoupit
montata {sb} = sklon
montata {sb} = výstup
montata {sb} = svah
montata {sb} = návrší
montator {sb} = montér
montatura {sb} = držák
montatura {sb} = podstavec
montbretia {sb} = 
monte {sb} = vrch
monte {sb} = hora
montenegrin {adj} = 
montenegrino {sb} = 
Montenegro {sb npr} = 
Montessori {sb npr} = 
montessorian {adj} = 
monticole {adj} = 
monticulo {sb} = kopeček
monticulo {sb} = kopec
monticulo {sb} = pahorek
montuose {adj} = hornatý
montuositate {sb} = 
monumental {adj} = monumentální
monumentalitate {sb} = 
monumento {sb} = památník
moon boot {sb} = 
moquette {sb} = 
mora {sb} = zpoždění
mora {sb} = moruše
moraceas {sb pl} = 
moracee {adj} = 
moral {adj} = mravní
moral {sb} = mravní
moralisar {vb} = 
moralisation {sb} = 
moralisator {sb} = 
moralisator {adj} = 
moralismo {sb} = 
moralista {adj} = 
moralista {sb} = 
moralistic {adj} = 
moralitate {sb} = 
morar {vb} = zmeškat
morar {vb} = prodlévat
moratori {adj} = 
moratorio {sb} = odklad
morave {adj} = 
Moravia {sb npr} = 
moravo {sb} = 
morbide {adj} = zesinalý
morbide {adj} = chorobný
morbide {adj} = mrtvolný
morbiditate {sb} = 
morbifere {adj} = 
morbific {adj} = 
morbillo {sb} = spalničky
morbillose {adj} = 
morbo {sb} = choroba
morbo {sb} = nemoc
morbose {adj} = 
morbositate {sb} = 
mordace {adj} = kousavý
mordace {adj} = jizlivost
mordacia {sb} = špalek
mordacia {sb} = roubík
mordacitate {sb} = 
mordente {adj} = 
mordente {sb} = 
morder {vb} = zakousnout
morder {vb} = zabít
morder {vb} = hryzat
morder {vb} = kousat
morder {vb} = pokousat
mordettar {vb} = 
more {sb} = mrav
more {sb} = obyčej
morella {sb} = 
morena {sb} = 
morendo {adv} = 
morenic {adj} = 
morganatic {adj} = 
morgue {sb} = márnice
moribunde {adj} = umírající
moribundo {sb} = 
moriente {adj} = umírající
moriente {sb} = umírající
moriero {sb} = moruše
morilla {sb} = 
morinda {sb} = 
morion {sb} = 
morir {vb} = umřít
morir {vb} = zemřít
morisco {sb} = 
mormon {sb} = 
Mormon {sb npr} = 
mormonic {adj} = 
mormonismo {sb} = 
moro {sb} = 
morose {adj} = vleklý
morose {adj} = liknavý
morose {adj} = morous
morose {adj} = doznívající
morose {adj} = mrzutý
morositate {sb} = rozmrzelost
morositate {sb} = nedochvilnost
morphema {sb} = 
morphematic {adj} = 
Morpheo {sb npr} = 
morphina {sb} = 
morphinismo {sb} = 
morphinista {sb} = 
morphinomane {adj} = 
morphinomania {sb} = 
morphinomano {sb} = 
morphismo {sb} = 
morphogenese {sb} = 
morphogenesis {sb} = 
morphogenetic {adj} = 
morphogenia {sb} = 
morphogenic {adj} = 
morphologia {sb} = tvarosloví
morphologic {adj} = 
morphologista {sb} = 
morphologo {sb} = 
morphonologia {sb} = 
morphonologic {adj} = 
morphophonologia {sb} = 
morphophonologic {adj} = 
morphopsychologia {sb} = 
morsa {sb} = mrož
Morse {sb npr} = 
morsellabile {adj} = 
morsellamento {sb} = 
morsellar {vb} = 
morsello {sb} = kousek
morso {sb} = udidlo
morso {sb} = uzda
morsura {sb} = kousnutí
mortadello {sb} = 
mortal {adj} = smrtelný
mortal {sb} = smrtelný
mortalitate {sb} = smrtelnost
mortalitate {sb} = úmrtnost
mortasa {sb} = 
morte {sb} = smrt
morte {sb} = mrtvý
morte {adj} = smrt
morte {adj} = mrtvý
mortero {sb} = malta
mortifere {adj} = smrtelný
mortificar {vb} = usmrtit
mortificate {adj} = 
mortification {sb} = 
mortificator {sb} = 
mortinatalitate {sb} = 
morto {sb} = mrtvá karta
morto {sb} = mrtvý
mortuari {adj} = 
morula {sb} = 
Mosa {sb npr} = 
mosaic {adj} = 
mosaicista {sb} = 
mosaico {sb} = mozaika
mosaismo {sb} = 
mosan {adj} = 
mosasauro {sb} = 
Moscova {sb npr} = Moskva
Moscovia {sb npr} = 
moscovita {adj} = muskovit
moscovita {sb} = muskovit
Mosella {sb npr} = 
mosellan {adj} = 
Moses {sb npr} = 
moschea {sb} = mešita
moslem {adj} = muslim
moslem {sb} = muslim
mosqueton {sb} = 
mosquitiera {sb} = 
mosquito {sb} = komár
mosquito {sb} = moskyt
mosso {adv} = 
motacilla {sb} = 
motel {sb} = 
motetto {sb} = 
motile {adj} = 
motilitate {sb} = 
motin {sb} = vzpoura
motinar {vb} = vyvolat vzpouru
motinar {vb} = vzbouřit se
motinero {sb} = vzbouřenec
motinero {sb} = odbojník
motinose {adj} = vzpurný
motion {sb} = projev důvěry
motion {sb} = pohyb
motivabile {adj} = 
motivar {vb} = podněcovat
motivation {sb} = 
motivational {adj} = 
motive {adj} = hnací
motivo {sb} = motiv
motivo {sb} = námět
motivo {sb} = podnět
motobarca {sb} = motorový člun
motocross {sb} = 
motocrossista {sb} = 
motocultura {sb} = 
motocycletta {sb} = motocykl
motocyclismo {sb} = 
motocyclista {sb} = motocyklista
motocyclo {sb} = 
motolancha {sb} = nastartování motoru
motonautic {adj} = 
motonautica {sb} = 
motonautismo {sb} = 
motonave {sb} = 
motopropulsor {adj} = 
motopumpa {sb} = 
motor {adj} = hnací stroj
motor {adj} = motor
motor {adj} = motorový
motor {sb} = hnací stroj
motor {sb} = motor
motor {sb} = motorový
motorcyclista {sb} = 
motorcyclo {sb} = 
motorisar {vb} = 
motorisation {sb} = 
motoslitta {sb} = 
mototractor {sb} = 
motto {sb} = motto
motto {sb} = heslo
motu proprio {sb} = 
mouse {sb} = 
mousse {sb} = 
movente {adj} = 
mover {vb} = hýbat
mover {vb} = pohybovat
movibile {adj} = pohyblivý
movimentar {vb} = 
movimento {sb} = hnutí
movimento {sb} = pohyb
Moyse {sb npr} = 
Mozambique {sb npr} = 
mozarabe {adj} = 
mozarabe {sb} = 
mozarabic {adj} = 
mozartian {adj} = 
mozzarella {sb} = 
mozzetta {sb} = 
mu {sb} = 
mucer {vb} = hnít
mucer {vb} = plesnivět
mucic {adj} = 
mucide {adj} = zatuchlý
mucide {adj} = plesnivý
mucigene {adj} = 
mucilagine {sb} = 
mucilaginose {adj} = 
mucina {sb} = 
mucinose {adj} = 
mucipare {adj} = 
muco {sb} = sliz
muco {sb} = sopel
muco {sb} = hlen
mucolytic {adj} = 
mucor {sb} = ztuchlina
mucor {sb} = plíseň
mucosa {sb} = 
mucose {adj} = sliznatý
mucositate {sb} = 
mucoviscidose {sb} = 
mucoviscidosis {sb} = 
mucron {sb} = 
mucronate {adj} = 
muezzin {sb} = 
muffin {sb} = 
mufla {sb} = 
muflon {sb} = 
mufti {sb} = 
mugir {vb} = bučení
mugir {vb} = hulákat
mugir {vb} = hučet
mugir {vb} = bučet
mugito {sb} = šum
mugito {sb} = hučení
muguette {sb} = 
mula {sb} = mezek
mulatto {sb} = 
mulcta {sb} = ztráta
mulcta {sb} = peněžitá pokuta
mulcta {sb} = pokuta
mulctabile {adj} = 
mulctabilitate {sb} = 
mulctar {vb} = pokutovat
mulero {sb} = 
muleta {sb} = 
mulger {vb} = dojit
mulgition {sb} = 
mulgitor {sb} = dojič
mulgitura {sb} = dojení
mullah {sb} = 
mulo {sb} = mula
mulo {sb} = mezek
mulsion {sb} = dojení
multarticulate {adj} = 
multe {adj} = hojný
multe {adj} = hodně
multe {adj} = mnohý
multe {adj} = četný
multe {adj} = mnoho
multiangular {adj} = 
multiarticulate {adj} = 
multibracteate {adj} = 
multicanal {adj} = 
multicapsular {adj} = 
multicaudate {adj} = 
multicaule {adj} = 
multicellular {adj} = 
multicellularitate {sb} = 
multicentric {adj} = 
multicephale {adj} = 
multicolor {adj} = vícebarevný
multicolor {adj} = mnohobarevný
multiconfessional {adj} = 
multicultural {adj} = 
multiculturalismo {sb} = 
multicuspide {adj} = 
multidentate {adj} = 
multidimensional {adj} = 
multidimensionalitate {sb} = 
multidirectional {adj} = 
multidisciplinari {adj} = 
multiethnic {adj} = 
multifide {adj} = 
multifilar {adj} = 
multiflor {adj} = 
multifocal {adj} = 
multifoliate {adj} = 
multifolie {adj} = 
multiforme {adj} = mnohotvárný
multiformitate {sb} = 
multifunctional {adj} = 
multifunctionalitate {sb} = 
multiglandulose {adj} = 
multigrade {adj} = 
multilateral {adj} = 
multilateralitate {sb} = 
multilatere {adj} = mnohostranný
multilinear {adj} = 
multilineate {adj} = 
multilingual {adj} = 
multilingue {adj} = 
multilinguismo {sb} = 
multilobate {adj} = 
multilobe {adj} = 
multilocular {adj} = 
multiloque {adj} = výmluvný
multiloquente {adj} = 
multiloquentia {sb} = 
multimedia {sb pl} = 
multimedial {adj} = 
multimetro {sb} = 
multimilliardari {adj} = 
multimilliardario {sb} = 
multimillionari {adj} = 
multimillionario {sb} = multimilionář
multimodal {adj} = 
multimotor {adj} = 
multinational {adj} = 
multinational {sb} = 
multinerve {adj} = 
multinodular {adj} = 
multinomial {adj} = 
multinomie {sb} = 
multinomio {sb} = 
multinuclear {adj} = 
multinucleate {adj} = 
multipara {sb} = 
multipare {adj} = 
multiparitate {sb} = 
multipartite {adj} = 
multipede {adj} = 
multipetale {adj} = 
multiphase {adj} = 
multiple {adj} = mnohonásobný
multiple {adj} = násobný
multiplet {sb} = 
multiplex {sb} = 
multiplex {adj} = 
multiplicabile {adj} = 
multiplicabilitate {sb} = 
multiplicando {sb} = 
multiplicar {vb} = 
multiplication {sb} = násobení
multiplicative {adj} = 
multiplicator {sb} = násobitel
multiplice {adj} = rozmanitý
multiplicitate {sb} = mnohočetnost
multiplo {sb} = násobek
multipolar {adj} = 
multipolaritate {sb} = 
multipolo {sb} = 
multiprogrammation {sb} = 
multiracial {adj} = 
multiradiate {adj} = 
multiramose {adj} = 
multiregional {adj} = 
multiresistente {adj} = 
multiresistentia {sb} = 
multisecular {adj} = 
multisense {adj} = 
multisiliquose {adj} = 
multisone {adj} = 
multispicate {adj} = 
multisyllabe {adj} = 
multitubular {adj} = 
multitude {sb} = zástup
multitude {sb} = dav
multitude {sb} = množství
multiungulate {adj} = 
multivage {adj} = 
multivalente {adj} = 
multivalve {adj} = 
multivalvular {adj} = 
multivariabile {adj} = 
multivariate {adj} = 
multivibrator {sb} = 
multivie {adj} = 
multivoc {adj} = 
multo {adv} = velice
multo {adv} = spousta
multo {adv} = strašně
multo {adv} = vysoce
multo {adv} = velmi
multo {adv} = mimořádně
multo {adv} = hodně
multo {adv} = mnohý
multungulate {adj} = 
multungule {adj} = 
mumia {sb} = mumie
mumificar {vb} = 
mumification {sb} = 
mumificator {sb} = 
mundabile {adj} = 
mundadentes {sb} = párátko
mundan {adj} = světácký
mundan {adj} = světový
mundanitate {sb} = světovost
mundapipa {sb} = 
mundapista {sb} = 
mundapistas {sb} = 
mundar {vb} = vyčistit
mundar {vb} = očistit
munde {adj} = čistý
mundial {adj} = světový
mundialisar {vb} = 
mundialisation {sb} = 
mundificar {vb} = čistit
mundification {sb} = čištění
mundificative {adj} = 
munditia {sb} = čistota
mundo {sb} = svět
munerar {vb} = dát
munerar {vb} = darovat
municipal {adj} = městský
municipal {adj} = obecní
municipalisar {vb} = 
municipalisation {sb} = 
municipalitate {sb} = obec
municipe {sb} = městský
municipio {sb} = 
munificente {adj} = štědrý
munificentia {sb} = 
Munich {sb npr} = Mnichů
munir {vb} = opevňovat
munition {sb} = střelivo
munition {sb} = munice
munitionar {vb} = 
munitionero {sb} = 
muon {sb} = 
mural {adj} = nástěnný
muralia {sb} = zdivo
muralia {sb} = zeď
muralista {sb} = 
murar {vb} = zdít
mure {sb} = myš
murena {sb} = 
murex {sb} = 
muria {sb} = 
muriate {adj} = 
muriatic {adj} = 
muriato {sb} = 
murice {sb} = 
murides {sb pl} = 
murin {adj} = 
murmurar {vb} = mrmlat
murmurar {vb} = mumlat
murmurar {vb} = reptat
murmuration {sb} = mumlání
murmurator {sb} = 
murmure {sb} = vrčení
murmure {sb} = šepot
murmure {sb} = mumlání
murmure {sb} = repot
murmurear {vb} = 
murmurose {adj} = 
muro {sb} = zeď
muro {sb} = stěna
mus {sb} = myš
musa {sb} = múza
musaranea {sb} = rejsek
musca {sb} = moucha
muscardino {sb} = plch
muscari {sb} = 
muscarina {sb} = 
muscario {sb} = 
muscate {adj} = 
muscatello {sb} = 
muscato {sb} = 
muscides {sb pl} = 
muscifere {adj} = 
muscivore {adj} = 
musco {sb} = mech
muscologia {sb} = 
muscose {adj} = 
muscular {adj} = svalnatý
muscularitate {sb} = 
musculate {adj} = 
musculatura {sb} = svalstvo
musculina {sb} = 
musculo {sb} = sval
musculo {sb} = mlž
musculo {sb} = mušle
musculose {adj} = svalnatý
musculositate {sb} = 
museal {adj} = 
musellar {vb} = zacpat ústa
musellar {vb} = odmlouvat
muselliera {sb} = 
musello {sb} = tlama
musello {sb} = houba
musello {sb} = čumák
museo {sb} = muzeum
museographia {sb} = 
museographic {adj} = 
museographo {sb} = 
museologia {sb} = 
museologic {adj} = 
muscheton {sb} = 
muschettero {sb} = mušketýr
muschetto {sb} = mušketa
music {adj} = hudební
music hall {sb} = 
musica {sb} = hudba
musicabile {adj} = 
musicabilitate {sb} = 
musical {sb} = 
musical {adj} = 
musicalitate {sb} = 
musicante {sb} = hudebník
musicar {vb} = 
musicassetta {sb} = 
musicastro {sb} = 
musico {sb} = hudebník
musicographia {sb} = 
musicographo {sb} = 
musicologia {sb} = 
musicologic {adj} = 
musicologista {sb} = 
musicologo {sb} = 
musicomane {adj} = 
musicomania {sb} = 
musicomano {sb} = 
musicotheca {sb} = 
musicotherapia {sb} = 
musichetta {sb} = 
müsli {sb} = 
muso {sb} = tlama
muso {sb} = čenich
muso {sb} = čumák
muso {sb} = rypák
musselina {sb} = mušelín
mussitation {sb} = 
mussive {adj} = 
Mussolini {sb npr} = 
mussolinian {adj} = 
mustachio {sb} = vousy
mustachio {sb} = knír
mustang {sb} = 
mustarda {sb} = hořčice
mustardero {sb} = 
mustardiera {sb} = 
mustela {sb} = lasice
mustelides {sb pl} = 
musto {sb} = mošt
musulman {adj} = musulman
musulman {sb} = musulman
muta {sb} = smečka
muta {sb} = pelichání
mutabile {adj} = změnitelný
mutabilitate {sb} = 
mutagene {adj} = 
mutagenese {sb} = 
mutagenesis {sb} = 
mutagenic {adj} = 
mutageno {sb} = 
mutante {sb} = 
mutar {vb} = měnit
mutation {sb} = mutace
mutation {sb} = proměna
mutational {adj} = 
mutationismo {sb} = 
mutationista {adj} = 
mutationista {sb} = 
mutatis mutandis {adv} = 
mutative {adj} = 
mutator {sb} = 
mute {adj} = tichý
mute {adj} = bezeslov
mute {adj} = mlčenlivý
mute {adj} = němý
mutescer {vb} = oněmět
mutilante {adj} = 
mutilar {vb} = zmrzačit
mutilar {vb} = zkomolit
mutilate {adj} = poškozený
mutilation {sb} = zkomolený
mutilation {sb} = zmrzačení
mutilato {sb} = 
mutilator {adj} = 
mutilator {sb} = 
mutile {adj} = 
mutismo {sb} = 
mutitate {sb} = 
muto {sb} = němý
mutual {adj} = vzájemný
mutualismo {sb} = 
mutualista {adj} = 
mutualista {sb} = 
mutualitate {sb} = 
mutue {adj} = vzájemný
mutue {adj} = oboustranný
mutulo {sb} = 
muzhik {sb} = 
mya {sb} = 
myalgia {sb} = 
myalgic {adj} = 
myasthenia {sb} = 
myasthenic {adj} = 
mycelian {adj} = 
mycelio {sb} = 
mycenee {adj} = 
myceneo {sb} = 
Mycenes {sb npr} = 
mycenian {adj} = 
myceniano {sb} = 
myceto {sb} = 
mycetologia {sb} = 
mycetoma {sb} = 
mycobacterio {sb} = 
mycoderma {sb} = 
mycodermic {adj} = 
mycologia {sb} = 
mycologic {adj} = 
mycologista {sb} = 
mycologo {sb} = 
mycophage {adj} = 
mycoplasma {sb} = 
mycorrhiza {sb} = 
mycorrhizal {adj} = 
mycose {sb} = 
mycosis {sb} = 
mycotrophia {sb} = 
mycotrophic {adj} = 
mydriasis {sb} = 
mydriatic {adj} = 
mydriatico {sb} = 
myelencephalo {sb} = 
myelina {sb} = 
myelitis {sb} = 
myeloblasto {sb} = 
myelocyto {sb} = 
myelographia {sb} = 
myeloma {sb} = 
myelopathia {sb} = 
mygale {sb} = 
myiasis {sb} = 
myoblastic {adj} = 
myoblasto {sb} = 
myocardio {sb} = 
myocardiopathia {sb} = 
myocarditis {sb} = 
myocyto {sb} = 
myofibrilla {sb} = 
myofibroma {sb} = 
myoglobina {sb} = 
myogramma {sb} = 
myographia {sb} = 
myographo {sb} = 
myologia {sb} = 
myologic {adj} = 
myologo {sb} = 
myoma {sb} = 
myomero {sb} = 
myonecrose {sb} = 
myonecrosis {sb} = 
myopathia {sb} = 
myopathic {adj} = 
myope {adj} = krátkozraký
myopia {sb} = krátkozrakost
myopic {adj} = 
myoplasma {sb} = 
myopotamo {sb} = 
myose {sb} = 
myosis {sb} = 
myositis {sb} = 
myosotis {sb} = pomněnka
myosuro {sb} = 
myotic {adj} = 
myotomo {sb} = 
myriade {sb} = spousta
myriagramma {sb} = 
myrialitro {sb} = 
myriametro {sb} = 
myriapode {sb} = 
myriapodo {sb} = 
myrica {sb} = 
myricaceas {sb pl} = 
myringitis {sb} = 
myriocarpe {adj} = 
myriocephale {adj} = 
myriophylle {adj} = 
myriophyllo {sb} = 
myrmecologia {sb} = 
myrmecologic {adj} = 
myrmecologo {sb} = 
myrmecophage {adj} = 
myrmecophile {adj} = 
myrmecophilia {sb} = 
myrmecophilo {sb} = 
myrmeleon {sb} = 
myrobalano {sb} = 
myrosina {sb} = 
myrrha {sb} = myrha (pryskyřice)
myrrhar {vb} = 
myrrhic {adj} = 
myrrhis {sb} = 
myrtaceas {sb pl} = 
myrtacee {adj} = 
myrtiforme {adj} = 
myrtillo {sb} = borůvka
myrto {sb} = myrta
mysta {sb} = 
mystagogia {sb} = 
mystagogic {adj} = 
mystagogo {sb} = 
mysterio {sb} = tajemství
mysteriose {adj} = tajemný
mysteriose {adj} = tajuplný
mysteriose {adj} = mysteriózní
mysteriose {adj} = děsivý
mysteriositate {sb} = 
mystic {adj} = mysticý
mystica {sb} = 
mysticeto {sb} = 
mysticismo {sb} = mysticismus
mysticitate {sb} = 
mystico {sb} = mystik
mystificar {vb} = lhát
mystificar {vb} = mystifikovat
mystification {sb} = mystifikace
mystificator {sb} = 
mystificatori {adj} = 
mythic {adj} = mytický
mythicisar {vb} = 
mythicisation {sb} = 
mythicitate {sb} = 
mythificar {vb} = 
mythification {sb} = 
mytho {sb} = mýtus
mythographia {sb} = 
mythographic {adj} = 
mythographo {sb} = 
mythologia {sb} = mytologie
mythologic {adj} = mytologický
mythologisar {vb} = 
mythologista {sb} = 
mythologo {sb} = 
mythomane {adj} = 
mythomania {sb} = 
mythomaniac {adj} = 
mythomaniaco {sb} = 
mythomano {sb} = 
mytilicultor {sb} = 
mytilicultura {sb} = 
mytilin {adj} = 
mytilo {sb} = 
mytilotoxina {sb} = 
myxedema {sb} = 
myxofibroma {sb} = 
myxoma {sb} = 
myxomatose {adj} = 
myxomatose {sb} = 
myxomatosis {sb} = 
myxomyceto {sb} = 
myxovirus {sb} = 
nabab {sb} = 
Nabuchodonosor {sb npr} = 
nacella {sb} = 
nacrar {vb} = 
nacrate {adj} = 
nacre {sb} = perleť
nadir {sb} = úplné dno
nadir {sb} = podzemík (opak nadhlavníku)
naga {sb} = 
nagana {sb} = 
naiade {sb} = 
naive {adj} = naivní
naive {adj} = dětinský
naive {adj} = prostoduchý
naivitate {sb} = naivita
naivitate {sb} = prostoduchost
naja {sb} = 
najadaceas {sb pl} = 
najas {sb} = 
nam {conj} = vždyť
nam {conj} = pro
nam {conj} = neboť
Namibia {sb npr} = 
namibian {adj} = 
namibiano {sb} = 
nana {sb} = trpaslice
nandu {sb} = 
nanificar {vb} = 
nanismo {sb} = 
nano {sb} = trpaslík
nanobacterio {sb} = 
nanocephale {adj} = 
nanocephalia {sb} = 
nanoelectronica {sb} = 
nanometro {sb} = 
nanoplancton {sb} = 
nanoprocessor {sb} = 
nanosecunda {sb} = 
napalm {sb} = napalm
naphtha {sb} = 
naphthalene {sb} = 
naphthalina {sb} = 
naphthene {sb} = 
naphthenic {adj} = 
naphthol {sb} = 
napoleon {sb} = 
Napoleon {sb npr} = 
napoleonic {adj} = 
Napoli {sb npr} = Neapol
napolitan {adj} = 
napolitano {sb} = 
nappa {sb} = 
narceina {sb} = 
narcissic {adj} = 
narcissismo {sb} = 
narcissista {adj} = 
narcissista {sb} = 
narcissistic {adj} = 
Narcisso {sb npr} = narcis
narcisso {sb} = narcis
narcoanalyse {sb} = 
narcoanalysis {sb} = 
narcodollar {sb} = 
narcolepsia {sb} = 
narcoleptic {adj} = 
narcoleptico {sb} = 
narcomane {adj} = 
narcomania {sb} = závislost na drogách
narcomano {sb} = drogově závislý
narcomano {sb} = narkoman
narcose {sb} = 
narcosis {sb} = 
narcotherapia {sb} = 
narcotic {adj} = narkotický
narcotico {sb} = narkotik
narcotico {sb} = narkoman
narcotina {sb} = 
narcotisar {vb} = uspat
narcotisation {sb} = 
narcotismo {sb} = 
narcotrafficante {sb} = 
nardin {adj} = 
nardo {sb} = 
nare {sb} = chřípí
nare {sb} = nozdry
narghile {sb} = 
narrabile {adj} = 
narrar {vb} = vyprávět
narrar {vb} = povídat
narration {sb} = vyprávění
narration {sb} = příběh
narrative {adj} = děj
narrativitate {sb} = 
narratologia {sb} = 
narratologic {adj} = 
narrator {sb} = vypravěč
narratori {adj} = 
narthecio {sb} = 
narthrex {sb} = 
narval {sb} = 
nasal {adj} = nosní
nasal {adj} = nosný
nasal {sb} = nosní
nasal {sb} = nosný
nasalisar {vb} = 
nasalisation {sb} = 
nasalitate {sb} = 
nascente {adj} = svítání
nascentia {sb} = porod
nascentia {sb} = narození
nascer {vb} = narodit se
nascite {adj} = narozený
nascite {adj} = rozená
nasica {sb} = 
nasiforme {adj} = 
nasilabie {adj} = 
naso {sb} = nos
nasobuccal {adj} = 
nasolabial {adj} = 
nasopharynge {sb} = 
nassa {sb} = 
nastic {adj} = 
nasturtio {sb} = 
nasua {sb} = 
natal {adj} = vánoce
natal {adj} = rodný
natal {adj} = rozený
Natal {sb} = vánoce
Natal {sb} = rodný
Natal {sb} = rozený
natalitate {sb} = porodnost
natante {adj} = 
natar {vb} = koupat se
natar {vb} = plavat
natation {sb} = plavání
natator {sb} = plavec
natatori {adj} = 
natatorio {sb} = bazén
natatorio {sb} = plavecký bazén
nate {adj} = narozený
natica {sb} = 
naticute {adj} = 
nation {sb} = národ
national {adj} = národní
nationalisar {vb} = znárodnit
nationalisation {sb} = znárodnění
nationalismo {sb} = nacionalismus
nationalista {sb} = nacionalista
nationalista {adj} = nacionalista
nationalitate {sb} = národnost
nationalsocialismo {sb} = 
nationalsocialista {adj} = 
nationalsocialista {sb} = 
nationalsocialistic {adj} = 
native {adj} = rodilý
nativismo {sb} = 
nativista {adj} = 
nativista {sb} = 
nativitate {sb} = narození
nativo {sb} = domorodec
nativo {sb} = rodák
natrice {sb} = 
natrium {sb} = sodík
natrix {sb} = 
natrolitho {sb} = 
natrometro {sb} = 
natron {sb} = 
natura {sb} = příroda
natural {sb} = přírodní
natural {adj} = přírodní
naturalisar {vb} = zdomácnět
naturalisation {sb} = naturalizace
naturalismo {sb} = 
naturalista {adj} = 
naturalista {sb} = 
naturalistic {adj} = 
naturalitate {sb} = 
naturalmente {adv} = samozřejmě
naturalmente {adv} = přirozeně
naturismo {sb} = 
naturista {sb} = 
naturista {adj} = 
naturopathe {sb} = 
naturopathia {sb} = 
naturopathic {adj} = 
naufragar {vb} = ztroskotat
naufrage {adj} = ztroskotaný
naufragio {sb} = vrak lodi
naufragio {sb} = ztroskotání lodi
naufrago {sb} = trosečník
naumachia {sb} = 
naupathe {sb} = 
naupathia {sb} = 
naupathic {adj} = 
naupathico {sb} = 
nauplio {sb} = 
nausea {sb} = nevolnost
nauseabunde {adj} = na zvracení
nauseabunde {adj} = chorobný
nauseabunde {adj} = hnusný
nausear {vb} = zvedat žaludek
nausear {vb} = cítit nevolnost
nauseose {adj} = zvracení
nauta {sb} = plavec
nauta {sb} = námořník
nautaphono {sb} = 
nautic {adj} = nautický
nautica {sb} = námořnictví
nautilo {sb} = 
navaja {sb} = 
naval {adj} = námořní
navarcha {sb} = 
nave {sb} = loď
navel {sb} = 
naveschola {sb} = 
navetta {sb} = loďka
navicert {sb} = 
navicula {sb} = 
navicular {adj} = 
navigabile {adj} = způsobilý k námořní dopravě
navigabilitate {sb} = 
navigante {adj} = 
navigar {vb} = plavit
navigar {vb} = navigovat
navigation {sb} = plachtění
navigation {sb} = navigace
navigational {adj} = 
navigator {adj} = navigátor
navigator {sb} = navigátor
nazaren {adj} = 
nazareno {sb} = 
Nazareth {sb npr} = 
nazi {sb} = 
nazificar {vb} = 
nazification {sb} = 
nazismo {sb} = 
nazista {sb} = 
nazista {adj} = 
ne varietur {sb} = 
neanderthaloide {adj} = 
Neapole {sb npr} = 
neapolita {sb} = 
neapolitan {adj} = 
neapolitano {sb} = 
nearctic {adj} = 
nearthrose {sb} = 
nearthrosis {sb} = 
nebula {sb} = mlha
nebular {adj} = 
nebulisar {vb} = 
nebulisation {sb} = 
nebulisator {sb} = 
nebulium {sb} = 
nebulosa {sb} = mlhovina
nebulose {adj} = zamlžený
nebulose {adj} = mlhavý
nebulositate {sb} = 
nec {conj} = ani
nec {conj} = neboť
nec plus ultra {sb} = 
necamento {sb} = utopení
necar {vb} = 
necessaire {sb} = 
necessari {adj} = nezbytný
necessari {adj} = potřebný
necesse {adj} = nutný
necesse {adj} = potřebný
necessitante {adj} = 
necessitar {vb} = vyžadovat
necessitar {vb} = potřebovat
necessitate {sb} = potřebný
necessitate {sb} = požadavek
necessitate {sb} = nutnost
necessitose {adj} = bídný
necessitose {adj} = potřebný
necrobiose {sb} = 
necrobiosis {sb} = 
necrobiotic {adj} = 
necrologia {sb} = 
necrologic {adj} = 
necrologista {sb} = 
necrologo {sb} = 
necromania {sb} = 
necromante {sb} = 
necromantia {sb} = 
necromantic {adj} = 
necrophage {adj} = 
necrophagia {sb} = 
necrophago {sb} = 
necrophile {adj} = 
necrophilia {sb} = 
necrophilo {sb} = 
necrophobe {adj} = 
necrophobia {sb} = 
necrophobo {sb} = 
necrophoro {sb} = 
necropole {sb} = 
necropolis {sb} = 
necropsia {sb} = 
necrosar {vb} = 
necroscopia {sb} = 
necroscopic {adj} = 
necrose {sb} = 
necrosis {sb} = 
necrotic {adj} = 
necrotomia {sb} = 
necrotoxina {sb} = 
nectare {sb} = nektar
nectarifere {adj} = 
nectarin {adj} = 
nectarina {sb} = 
nectario {sb} = 
necton {sb} = 
necun {pron } = žádný
necun {pron } = ani
necuno {pron} = žádný
necuno {pron} = nikdo
Nederland {sb npr} = Nizozemí
nederlandese {sb} = Holanďan
nederlandese {sb} = holandský
nederlandese {adj} = Holanďan
nederlandese {adj} = holandský
nederlandophone {adj} = 
neerlandese {sb} = 
neerlandese {adj} = 
nefaste {adj} = nedobrý
negabile {adj} = 
negabilitate {sb} = 
negar {vb} = zapírat
negar {vb} = popírat
negar {vb} = negovat
negation {sb} = zápor
negativa {sb} = negativ
negative {adj} = záporný
negative {adj} = negativní
negativismo {sb} = 
negativista {sb} = 
negativista {adj} = 
negativitate {sb} = 
negativo {sb} = negativní
negator {sb} = 
negatori {adj} = 
negatoscopio {sb} = 
neglecte {adj} = zanedbaný
neglecte {adj} = zchátralý
négligé {sb} = 
negligente {adj} = zanedbaný
negligente {adj} = ledabylý
negligente {adj} = nedbalec
negligente {adj} = nedbalý
negligentia {sb} = zanedbanost
negligentia {sb} = nedbalost
negliger {vb} = zanedbávat
negliger {vb} = zanedbatelný
negliger {vb} = zanedbat
negligibile {adj} = zanedbatelný
negotiabile {adj} = 
negotiabilitate {sb} = 
negotiante {sb} = vyjednavač
negotiante {sb} = obchodník
negotiar {vb} = vyjednávat
negotiation {sb} = jednání
negotiator {sb} = vyjednávač
negotio {sb} = vyjednávat
negotio {sb} = obchod
negrero {sb} = 
negressa {sb} = 
negrito {sb} = 
negritude {sb} = 
negro {sb} = černoch
negroafrican {adj} = 
negroafricano {sb} = 
negroamerican {adj} = 
negroamericano {sb} = 
negroide {adj} = 
negro-spiritual {sb} = 
negus {sb} = 
nelumbio {sb} = 
nemathelminthe {sb} = 
nematocida {sb} = 
nematocysto {sb} = 
nematodo {sb} = 
nematosepale {adj} = 
nemesia {sb} = 
Nemesis {sb npr} = odplata
nemo {pron} = ani duše
nemo {pron} = nikdo
nemobiosilvestre {sb} = 
nenuphar {sb} = 
neocalvinismo {sb} = 
neocapitalismo {sb} = 
neocapitalista {adj} = 
neocapitalista {sb} = 
neocapitalistic {adj} = 
neocatholic {adj} = 
neocatholicismo {sb} = 
neocatholico {sb} = 
neoceltic {adj} = 
neoclassic {adj} = 
neoclassicismo {sb} = 
neoclassicista {sb} = 
neoclassico {sb} = 
neocolonialismo {sb} = 
neocolonialista {adj} = 
neocolonialista {sb} = 
neocolonialistic {adj} = 
neocommunista {sb} = 
neoconfucianismo {sb} = 
neoconservatismo {sb} = 
neoconservative {adj} = 
neocorporatismo {sb} = 
neocortical {adj} = 
neocortice {sb} = 
neocriticismo {sb} = 
neodadaismo {sb} = 
neodarwinismo {sb} = 
neodarwinista {adj} = 
neodarwinista {sb} = 
neodymium {sb} = 
neo-expressionismo {sb} = 
neo-expressionista {adj} = 
neo-expressionista {sb} = 
neofascismo {sb} = 
neofascista {adj} = 
neofascista {sb} = 
neofascistic {adj} = 
neofigurative {adj} = 
neoformation {sb} = 
neogene {adj} = 
neogenic {adj} = 
neogeno {sb} = 
neogothic {adj} = 
neogothico {sb} = 
neogrammatico {sb} = 
neogrec {adj} = 
neogreco {sb} = 
neochristianismo {sb} = 
neo-impressionismo {sb} = 
neo-impressionista {adj} = 
neo-impressionista {sb} = 
neokantian {adj} = 
neokantiano {sb} = 
neokantismo {sb} = 
neolamarckismo {sb} = 
neolamarckista {sb} = 
neolatin {adj} = 
neolatinista {sb} = 
neolatino {sb} = 
neoliberal {sb} = 
neoliberal {adj} = 
neoliberalismo {sb} = 
neoliberalista {adj} = 
neoliberalista {sb} = 
neolithic {adj} = 
neolithico {sb} = 
neolitho {sb} = 
neologia {sb} = 
neologic {adj} = 
neologisar {vb} = 
neologismo {sb} = neologismus
neologista {sb} = 
neomalthusian {adj} = 
neomalthusianismo {sb} = 
neomalthusiano {sb} = 
neomarxismo {sb} = 
neomarxista {adj} = 
neomarxista {sb} = 
neomercantilismo {sb} = 
neomycina {sb} = 
neon {sb} = neon
neonatal {adj} = 
neonate {adj} = novorozený
neonato {sb} = novorozenec
neonatologia {sb} = 
neonatologic {adj} = 
neonatologo {sb} = 
neonazi {sb} = 
neonazismo {sb} = 
neonazista {adj} = 
neonazista {sb} = 
neontologia {sb} = 
neophobia {sb} = 
neophyto {sb} = nováček
neoplasma {sb} = 
neoplastic {adj} = 
neoplasticismo {sb} = 
neoplatonic {adj} = 
neoplatonico {sb} = 
neoplatonismo {sb} = 
neoplatonista {sb} = 
neopositivismo {sb} = 
neopositivista {adj} = 
neopositivista {sb} = 
neopositivistic {adj} = 
neopreno {sb} = 
neopythagoric {adj} = 
neopythagorismo {sb} = 
neorama {sb} = 
neorealismo {sb} = 
neorealista {adj} = 
neorealista {sb} = 
neorealistic {adj} = 
neorenascentia {sb} = 
neoromanticismo {sb} = 
neoscholastic {adj} = 
neoscholasticismo {sb} = 
neoscholastico {sb} = 
neostalinista {adj} = 
neostalinista {sb} = 
neotenia {sb} = 
neotenic {adj} = 
neotestamentari {adj} = 
neothomismo {sb} = 
neothomista {adj} = 
neothomista {sb} = 
neothomistic {adj} = 
neottia {sb} = 
neovitalismo {sb} = 
neoyorkese {sb} = newyorkský
neoyorkese {adj} = newyorkský
neozelandese {adj} = Novozélanďan
neozelandese {adj} = novozélandský
neozelandese {sb} = Novozélanďan
neozelandese {sb} = novozélandský
neozoic {adj} = 
neozoico {sb} = 
Nepal {sb npr} = 
nepalese {adj} = 
nepalese {sb} = 
nepenthaceas {sb pl} = 
nepenthe {sb} = 
neper {sb} = 
neperian {adj} = 
nepeta {sb} = 
nephelogic {adj} = 
nephelometria {sb} = 
nephelometric {adj} = 
nephelometro {sb} = 
nephologia {sb} = 
nephoscopio {sb} = 
nephralgia {sb} = 
nephrectomia {sb} = 
nephrite {sb} = 
nephritic {adj} = 
nephritico {sb} = 
nephritis {sb} = 
nephrocele {sb} = 
nephrographia {sb} = 
nephrolithiasis {sb} = 
nephrolitho {sb} = 
nephrologia {sb} = 
nephrologic {adj} = 
nephrologista {sb} = 
nephrologo {sb} = 
nephropathia {sb} = 
nephrorrhagia {sb} = 
nephrose {sb} = 
nephrosis {sb} = 
nepote {sb} = synovec
nepote {sb} = vnuk
nepotismo {sb} = protěžování příbuzných
nepotismo {sb} = nepotismus
nepotista {sb} = 
nepta {sb} = vnučka
nepta {sb} = neteř
nepto {sb} = vnuk
neptunian {adj} = 
neptunismo {sb} = 
neptunista {sb} = 
neptunium {sb} = 
Neptuno {sb npr} = Neptun
nereide {sb} = 
neritic {adj} = 
Neron {sb npr} = 
neronian {adj} = 
nerval {adj} = 
nervation {sb} = 
nervatura {sb} = 
nervifoliate {adj} = 
nervifolie {adj} = 
nervin {adj} = 
nervo {sb} = nerv
nervose {adj} = nervózní
nervosismo {sb} = 
nervositate {sb} = nervozita
nervura {sb} = 
nescie {adj} = hloupý
nescie {adj} = nevědomý
nescietate {sb} = neznalost
neslia {sb} = 
Nesso {sb npr} = 
Nestor {sb npr} = 
nestorian {adj} = 
nestorianismo {sb} = 
nestoriano {sb} = 
nettacamino {sb} = 
nettapenna {sb} = 
nettapipa {sb} = 
nettar {vb} = uklízet
nettar {vb} = vyčistit
nettar {vb} = čistit
nettar {vb} = očistit
nettation {sb} = 
nettator {sb} = 
nettatrice {sb} = uklizečka
nette {adj} = zřetelný (kopie)
nette {adj} = upravený
nette {adj} = čistý
nettitate {sb} = čistota
neuma {sb} = 
neural {adj} = 
neuralgia {sb} = 
neuralgic {adj} = 
neurasthenia {sb} = 
neurasthenic {adj} = 
neurasthenico {sb} = 
neuritis {sb} = 
neurobiologia {sb} = 
neurobiologic {adj} = 
neurobiologo {sb} = 
neuroblasto {sb} = 
neurocybernetica {sb} = 
neurodepressor {sb} = 
neuroendocrin {adj} = 
neuroendocrinologia {sb} = 
neurofibrilla {sb} = 
neurofibroma {sb} = 
neurogenese {sb} = 
neurogenesis {sb} = 
neuroglia {sb} = 
neurohormon {sb} = 
neurochimia {sb} = 
neurochimic {adj} = 
neurochirurgia {sb} = 
neurochirurgic {adj} = 
neurochirurgo {sb} = 
neuroleptic {adj} = 
neuroleptico {sb} = 
neurolinguistica {sb} = 
neurologia {sb} = 
neurologic {adj} = 
neurologista {sb} = 
neurologo {sb} = 
neuroma {sb} = 
neuromediator {sb} = 
neuromuscular {adj} = 
neuron {sb} = 
neuronal {adj} = 
neuronic {adj} = 
neuronolyse {sb} = 
neuronolysis {sb} = 
neuropathe {adj} = 
neuropathe {sb} = 
neuropathia {sb} = 
neuropathic {adj} = 
neuropathico {sb} = 
neuropathologia {sb} = 
neuropathologic {adj} = 
neuropathologico {sb} = 
neuropathologista {sb} = 
neuropathologo {sb} = 
neurophylle {adj} = 
neurophysiologia {sb} = 
neurophysiologic {adj} = 
neurophysiologista {sb} = 
neurophysiologo {sb} = 
neuroplasma {sb} = 
neuroplegic {adj} = 
neuroplegico {sb} = 
neuropsychiatria {sb} = 
neuropsychiatric {adj} = 
neuropsychiatro {sb} = 
neuropsychologia {sb} = 
neuropsychologic {adj} = 
neuropsychologista {sb} = 
neuropsychologo {sb} = 
neurosarcoma {sb} = 
neurose {sb} = 
neurosepale {adj} = 
neurosis {sb} = neuróza
neurotic {adj} = neurotický
neurotico {sb} = 
neurotomia {sb} = 
neurotoxic {adj} = 
neurotoxina {sb} = 
neurotrope {adj} = 
neurotropismo {sb} = 
neurovegetative {adj} = 
neurovirus {sb} = 
neurula {sb} = 
neuston {sb} = 
neutral {adj} = neutrální
neutral {sb} = neutrální
neutralisabile {adj} = 
neutralisabilitate {sb} = 
neutralisar {vb} = neutralizovat
neutralisation {sb} = 
neutralismo {sb} = 
neutralista {adj} = 
neutralista {sb} = 
neutralistic {adj} = 
neutralitate {sb} = neutralita
neutre {adj} = střední
neutre {adj} = nestranný
neutre {adj} = neutrální
neutrino {sb} = 
neutro {sb} = 
neutron {sb} = neutron
neutronic {adj} = 
neutrophile {adj} = 
nevo {sb} = mateřské znaménko
nevo {sb} = néva
nevroptere {adj} = 
nevroptero {sb} = 
new-look {sb} = 
Newton {sb npr} = 
newton {sb} = 
newtonian {adj} = 
nexo {sb} = souvislost
ni {conj} = ani
niacina {sb} = 
Niagara {sb npr} = 
Nicaragua {sb npr} = 
nicaraguen {adj} = 
nicaragueno {sb} = 
Nicea {sb npr} = 
nicen {adj} = 
nickel {sb} = nikl
nickelage {sb} = 
nickelar {vb} = 
nickelator {sb} = 
nickelatura {sb} = 
nickelifere {adj} = 
nicol {sb} = 
Nicolaus {sb npr} = 
nicotiana {sb} = 
nicotina {sb} = nikotin
nicotinamido {sb} = 
nicotinic {adj} = 
nicotinismo {sb} = 
nicotinose {adj} = 
nidata {sb} = 
nidation {sb} = 
nidicole {adj} = 
nidificar {vb} = 
nidification {sb} = 
nidifuge {adj} = 
nido {sb} = hnízdo
nidulario {sb} = 
niellar {vb} = 
niellator {sb} = 
niellatura {sb} = 
niello {sb} = 
nietzschean {adj} = 
nietzscheanismo {sb} = 
nietzscheano {sb} = 
nife {sb} = 
nigella {sb} = 
Niger {sb npr} = 
Nigeria {sb npr} = Nigérie
nigerian {adj} = nigerijský
nigeriano {sb} = Nigerijec
night-club {sb} = 
nigrar {vb} = zčernal
nigrar {vb} = černat
nigrastre {adj} = 
nigre {adj} = černý
nigre {adj} = černá barva
nigriflor {adj} = 
nigrilabie {adj} = 
nigritia {sb} = temnota
nigro {sb} = 
nihil {sb} = nic
nihilismo {sb} = 
nihilista {adj} = 
nihilista {sb} = 
nihilistic {adj} = 
nihilitate {sb} = 
nichar {vb} = 
niche {sb} = výklenek
niche {sb} = koutek
nichromo {sb} = 
nil {sb} = nic
Nilo {sb} = Nil
nilotic {adj} = 
nilpotente {adj} = 
nimbar {vb} = 
nimbo {sb} = gloriola
nimbo {sb} = dešťový mrak
nimbostrato {sb} = 
nimbostratus {sb} = 
nimie {adj} = přílišný
nimietate {sb} = 
nimis {adv} = příliš
Ninive {sb npr} = 
ninivita {sb} = 
niobium {sb} = 
niple {sb} = 
Nippon {sb npr} = 
nirvana {sb} = 
nirvanic {adj} = 
nitide {adj} = skvělý
nitide {adj} = jasný
nitide {adj} = čistý
nitidicaude {adj} = 
nitidiflor {adj} = 
nitiditate {sb} = 
nitor {sb} = lesk
nitor {sb} = jasnost
nitrar {vb} = 
nitration {sb} = 
nitrato {sb} = 
nitric {adj} = dusičný
nitrido {sb} = 
nitriera {sb} = 
nitrificante {adj} = 
nitrificar {vb} = 
nitrification {sb} = 
nitrillo {sb} = 
nitrito {sb} = 
nitro {sb} = 
nitrobacterio {sb} = 
nitrobenzene {sb} = 
nitrobenzina {sb} = 
nitrocellulosa {sb} = 
nitrogeno {sb} = dusík
nitroglycerina {sb} = nitroglycerin
nitrometro {sb} = 
nitrophile {adj} = 
nitrophosphato {sb} = 
nitrose {adj} = 
nitrotoluene {sb} = 
nival {adj} = 
nivar {vb} = sněžit
nivata {sb} = 
nivate {adj} = zasněžený
nive {sb} = sníh
niveal {adj} = 
nivee {adj} = 
nivellamento {sb} = nivelace
nivellar {vb} = vyrovnat
nivellator {sb} = 
nivello {sb} = váha
nivello {sb} = úroveň
nivicola {sb} = 
nivicole {adj} = 
niviforme {adj} = 
nivologo {sb} = 
nivometria {sb} = 
nivometro {sb} = 
nivose {adj} = 
nivositate {sb} = 
nivoso {sb} = 
nizam {sb} = 
nizzarde {adj} = 
no {interj} = ne
no {interj} = ne (opak ano)
Nobel {sb npr} = 
nobelium {sb} = 
nobile {adj} = vznešený
nobile {adj} = šlechtic
nobile {adj} = šlechtický
nobile {adj} = ušlechtilý
nobile {adj} = noblesní
nobile {sb} = vznešený
nobile {sb} = šlechtic
nobile {sb} = šlechtický
nobile {sb} = ušlechtilý
nobile {sb} = noblesní
nobiliari {adj} = 
nobiliario {sb} = 
nobilitate {sb} = šlechta
nobilitate {sb} = panstvo
noblesse oblige {sb} = 
nocente {adj} = 
nocer {vb} = škodit
nociceptive {adj} = 
nociceptor {sb} = 
nocive {adj} = špatný
nocive {adj} = škodlivý
nocivitate {sb} = 
noctambule {adj} = náměsíčný
noctambulismo {sb} = 
noctambulo {sb} = 
noctata {sb} = noční doba
nocte {sb} = noc
noctiflor {adj} = 
noctiluca {sb} = 
noctiluce {adj} = 
noctivage {adj} = 
noctuella {sb} = 
noctula {sb} = 
nocturne {adj} = noční
nocturno {sb} = 
nocue {adj} = škodlivý
nocue {adj} = zhoubný
nocuitate {sb} = 
nodal {adj} = 
nodar {vb} = zauzlit
nodicaule {adj} = 
nodiflor {adj} = 
nodo {sb} = suk
nodo {sb} = výstřednost
nodo {sb} = uzel
nodo {sb} = knot
nodo {sb} = drdol
nodose {adj} = sukovitý
nodose {adj} = zamotaný
nodose {adj} = hrbolatý
nodositate {sb} = 
nodular {adj} = 
nodulo {sb} = 
nodulose {adj} = 
Noe {sb npr} = 
noema {sb} = 
noematic {adj} = 
noesis {sb} = 
noetic {adj} = 
noetica {sb} = 
nolens volens {adv} = chtě nechtě
nolente {adv} = neochotně
nolente {adv} = neochotný
nolente {adj} = neochotně
nolente {adj} = neochotný
noli me tangere {sb} = 
noma {sb} = 
nomade {adj} = kočovný
nomade {adj} = nomád
nomade {sb} = kočovný
nomade {sb} = nomád
nomadismo {sb} = 
noman's land {sb} = 
nomenclar {vb} = 
nomenclator {sb} = 
nomenclatura {sb} = seznam jmen
nomenclatura {sb} = nomenklatura
nomic {adj} = obvyklý
nominal {adj} = nominální
nominalismo {sb} = 
nominalista {adj} = 
nominalista {sb} = 
nominalistic {adj} = 
nominar {vb} = jmenovat
nominar {vb} = nominovat
nomination {sb} = jmenování (do funkce)
nominative {adj} = jmenovaný
nominativitate {sb} = 
nominativo {sb} = jmenovatel
nominator {sb} = 
nomine {sb} = jméno
nomismo {sb} = 
nomocratia {sb} = 
nomogramma {sb} = 
nomographia {sb} = 
nomographic {adj} = 
nomographo {sb} = 
nomologia {sb} = 
nomologic {adj} = 
nomothetic {adj} = 
nomotheto {sb} = 
non {adv} = ne-
non {adv} = ne
non {sb} = ne-
non {sb} = ne
non plus ultra {sb} = není nic nad
non-activitate {sb} = 
nonagenari {adj} = 
nonagenario {sb} = 
nonagesime {num} = 
non-aggression {sb} = 
nonagono {sb} = 
nonagria {sb} = 
non-alineamento {sb} = 
non-alineate {adj} = 
non-aquose {adj} = 
nonas {sb pl} = 
non-belligerente {sb} = 
non-belligerente {adj} = 
non-belligerentia {sb} = 
non-combattente {adj} = 
non-combattente {sb} = 
non-commutativitate {sb} = 
non-comparition {sb} = 
non-conformismo {sb} = 
non-conformista {sb} = 
non-conformista {adj} = 
non-conformistic {adj} = 
non-conformitate {sb} = 
non-constructive {adj} = 
non-contradiction {sb} = 
non-cooperation {sb} = 
non-degradabile {adj} = 
non-dimensional {adj} = 
non-discrimination {sb} = 
non-dissemination {sb} = 
none {num} = devátý
nonetto {sb} = 
non-euclidian {adj} = 
non-execution {sb} = 
non-existente {adj} = 
non-existentia {sb} = 
non-exoperante {sb} = 
non-ferree {adj} = 
non-ferrose {adj} = 
non-fiction {sb} = 
non-figurative {adj} = 
non-fumator {sb} = 
nonchalance {sb} = nenucenost
nonchalant {adj } = bezstarostný
nonchalant {adj } = nonšalantní
nonchalant {adj } = nenucený
non-ingerentia {sb} = 
non-initiato {sb} = 
non-intervention {sb} = 
non-interventionista {adj} = 
non-interventionista {sb} = 
nonius {sb} = 
non-lethal {adj} = 
non-linear {adj} = 
non-me-oblida {sb} = pomněnka
nonne? {interj} = 
non-negative {adj} = 
nono {sb} = devítina
nonobstante {prep} = i když
nonobstante {prep} = ačkoli
nonobstante {prep} = nicméně
nonobstante {prep} = přesto
nonobstante {adv} = i když
nonobstante {adv} = ačkoli
nonobstante {adv} = nicméně
nonobstante {adv} = přesto
non-pagamento {sb} = 
non-positive {adj} = 
non-proliferation {sb} = 
non-recognition {sb} = 
non-residente {adj} = 
non-residente {sb} = 
non-retorno {sb} = 
non-salariato {sb} = 
nonsenso {sb} = žvanění
nonsenso {sb} = blábol
nonsenso {sb} = nesmysl
non-spheric {adj} = 
non-stop {adj} = 
non-taxabile {adj} = 
nonuplar {vb} = 
nonuple {adj} = devítinásobný
nonuplo {sb} = 
non-verbal {adj} = 
non-viabile {adj} = 
non-violente {adj} = 
non-violentia {sb} = 
nopal {sb} = 
noradrenalina {sb} = 
norbertino {sb} = 
nord {adj} = severní
nord {adj} = sever
nord {sb} = severní
nord {sb} = sever
nord-african {adj} = 
nord-africano {sb} = 
nord-american {adj} = 
nord-americano {sb} = 
nord-corean {adj} = 
nord-coreano {sb} = 
nord-est {sb} = 
nord-europee {adj} = 
nord-europeo {sb} = 
nordic {adj} = 
nord-vietnamese {adj} = 
nord-vietnamese {sb} = 
nord-west {sb} = 
noria {sb} = 
noric {adj} = 
norma {sb} = norma
norma {sb} = pravidlo
normal {sb} = standardní
normal {sb} = normální
normal {adj} = standardní
normal {adj} = normální
normalisabile {adj} = 
normalisar {vb} = 
normalisation {sb} = 
normalisator {sb} = 
normalitate {sb} = 
normande {adj} = 
Normandia {sb npr} = Normandie
normandisar {vb} = 
normando {sb} = 
normanne {adj} = normandský
normanno {sb} = Norman
normar {vb} = 
normative {adj} = 
normativitate {sb} = 
normographo {sb} = 
norton {adj} = 
Norvega {sb npr} = 
Norvegia {sb npr} = Norsko
norvegian {adj} = norský
norvegiano {sb} = Nor
nos {pron} = my
nos {pron} = nás
nos {pron} = nám
nosocomial {adj} = 
nosographia {sb} = 
nosographic {adj} = 
nosologia {sb} = 
nosologic {adj} = 
nosophobe {adj} = 
nosophobia {sb} = 
nostalgia {sb} = stesk po domově
nostalgia {sb} = touha po domově
nostalgia {sb} = nostalgie
nostalgic {adj} = nostalgický
nostoc {sb} = 
nostre {pron} = náš
nota {sb} = známka
nota {sb} = záznam
nota {sb} = anotace
nota {sb} = nota
nota {sb} = náznak
nota {sb} = nóta
nota {sb} = poznámka
nota {sb} = paragon
nota bene {sb} = 
notabilato {sb} = 
notabile {adj} = vážený
notabile {adj} = znamenitý
notabile {adj} = ctěný
notabiles {sb pl} = 
notabilitate {sb} = 
notacanthe {adj} = 
notacantho {sb} = 
notal {adj} = 
notar {vb} = zaznamenat
notar {vb} = všimnout si
notar {vb} = poznamenat
notarial {adj} = 
notariato {sb} = 
notario {sb} = notář
notation {sb} = poznámka
note {adj} = známý
notebook {sb} = 
notificar {vb} = oznámit
notification {sb} = vyhláška
notification {sb} = oznámení
notificative {adj} = 
notificator {sb} = 
notion {sb} = pojem
notion {sb} = pojetí
notional {adj} = 
notitia {sb} = zpráva
notitia {sb} = poznámka
noto {sb} = 
notochordo {sb} = 
notonecta {sb} = 
notonectal {adj} = 
notori {adj} = 
notorietate {sb} = notoričnost
nougat {sb} = 
noumenal {adj} = 
noumeno {sb} = 
nova {sb} = zpráva
nova {sb} = novinka (zpráva)
Nova Zembla {sb npr} = 
noval {adj} = 
novanta {num} = devadesát
novanta {num} = devadesátka
novantena {sb} = 
novantesime {adj} = devadesátý
novantesimo {sb} = devadesát
novar {vb} = 
novation {sb} = 
novator {sb} = novátor
nove {adj} = devět
nove {adj} = nový
Nove Caledonia {sb npr} = 
Nove Guinea {sb npr} = 
Nove Orleans {sb npr} = 
Nove York {sb npr} = 
Nove Zelanda {sb npr} = Nový Zéland
novella {sb} = novela
novelle {adj} = 
novellista {sb} = novelista
novellitate {sb} = novinka
novem {num} = 
novembre {sb} = listopad
novemlobate {adj} = 
novemnervate {adj} = 
novena {sb} = 
novesime {adj} = devátý
novesimo {sb} = 
Novial {sb npr} = 
novialista {sb} = 
novicia {sb} = 
noviciato {sb} = 
novicio {sb} = nováček
novicio {sb} = novic
novilunar {adj} = 
novilunio {sb} = novoluní
novitate {sb} = novinka
novo {adv} = 
novocaina {sb} = 
nuance {sb} = nádech
nuance {sb} = odstín
nuance {sb} = nuance
nuanciar {vb} = 
nube {sb} = mrak
nube {sb} = mračno
nube {sb} = oblak
Nubia {sb npr} = 
nubian {adj} = 
nubiano {sb} = 
nubie {adj} = 
nubifere {adj} = 
nubile {adj} = zralý na sňatek
nubilitate {sb} = 
nubilo {sb} = bouřkový mrak
nubilose {adj} = zataženo
nubilositate {sb} = 
nubio {sb} = 
nuca {sb} = obejda
nucal {adj} = 
nuce {sb} = vlašský ořech
nuce {sb} = ořech
nucello {sb} = 
nuciero {sb} = ořešák
nucifere {adj} = 
nuciforme {adj} = 
nucleal {adj} = 
nuclear {adj} = jaderný
nuclear {vb} = jaderný
nuclease {sb} = 
nucleato {sb} = 
nucleic {adj} = 
nucleido {sb} = 
nucleiforme {adj} = 
nucleina {sb} = 
nucleo {sb} = jádro
nucleolar {adj} = 
nucleolina {sb} = 
nucleolo {sb} = 
nucleolyse {sb} = 
nucleolysis {sb} = 
nucleoma {sb} = 
nucleon {sb} = 
nucleonic {adj} = 
nucleonica {sb} = 
nucleophile {adj} = 
nucleophilo {sb} = 
nucleoplasma {sb} = 
nucleoplasmic {adj} = 
nucleoproteina {sb} = 
nucleosido {sb} = 
nucleotidic {adj} = 
nucleotido {sb} = 
nucleotoxic {adj} = 
nuclido {sb} = 
nuda {sb} = 
nude {adj} = nahý
nude {adj} = akt
nudicaule {adj} = 
nudiflor {adj} = 
nudiglume {adj} = 
nudismo {sb} = 
nudispiculate {adj} = 
nudista {adj} = nudista
nudista {sb} = nudista
nuditate {sb} = nahota
nudo {sb} = 
nudophobia {sb} = 
nulle {pron } = žádný
nulle {pron } = nulitní
nulle {pron } = nula
nulle {adj} = žádný
nulle {adj} = nulitní
nulle {adj} = nula
nullemente {adv} = vůbec ne
nullemente {adv} = ani v nejmenším
nullemente {adv} = nulově
nullificar {vb} = anulovat
nullification {sb} = 
nullipara {sb} = 
nullipare {adj} = 
nulliparitate {sb} = 
nullipore {sb} = 
nullisomia {sb} = 
nullitate {sb} = nebytí
nullitate {sb} = nicka
numantin {adj} = 
numantino {sb} = 
numerabile {adj} = 
numerabilitate {sb} = 
numeral {adj} = číselný
numeral {adj} = číslice
numeral {sb} = číselný
numeral {sb} = číslice
numerar {vb} = číslovat
numerari {adj} = 
numerario {sb} = měna
numerate {vb} = 
numeration {sb} = 
numerator {sb} = 
numeric {adj} = numerický
numerisar {vb} = 
numerisation {sb} = 
numero {sb} = číslice
numero {sb} = číslo
numero {sb} = počet
numerologia {sb} = 
numerologic {adj} = 
numerologo {sb} = 
numerose {adj} = početný
numerositate {sb} = 
numerus clausus {sb} = 
numerus fixus {sb} = 
numida {sb} = 
Numidia {sb npr} = 
numidic {adj} = 
numinose {adj} = 
numinositate {sb} = 
numisma {sb} = mince
numismatic {adj} = 
numismatica {sb} = 
numismatico {sb} = 
numismatographia {sb} = 
numismatographic {adj} = 
numismatographo {sb} = 
nummularia {sb} = 
nummulite {sb} = 
nummulithico {sb} = 
nummulitic {adj} = 
nunc {adv} = nyní
nunciatura {sb} = 
nuncio {sb} = posel
nuncupation {sb} = 
nuncupative {adj} = 
nunquam {adv} = nikdy
nuper {adv} = nedávno
nuphar {sb} = 
nuptial {adj} = svatební
nuptialitate {sb} = 
nuptias {sb pl} = sňatek
nuptias {sb pl} = svatba
nuptias {sb pl} = manželství
Nuremberg {sb npr} = 
nurse {sb} = 
nursery {sb} = 
nursing {sb} = 
nusquam {adv} = nikam
nusquam {adv} = nikde
nutantiflor {adj} = 
nutantifolie {adj} = 
nutar {vb} = kolébat se
nutar {vb} = přikývnout
nutation {sb} = kývání
nutria {sb} = 
nutribile {adj} = 
nutrice {sb} = kojná
nutriente {adj} = výživný
nutriente {sb} = výživný
nutrimental {adj} = 
nutrimento {sb} = výživa
nutrimento {sb} = jídlo
nutrimento {sb} = potrava
nutrir {vb} = živit
nutrir {vb} = krmit
nutrition {sb} = výživa
nutrition {sb} = strava
nutritional {adj} = 
nutritive {adj} = výživný
nutritivitate {sb} = 
nutritor {sb} = 
nyctaginaceas {sb pl} = 
nyctalgia {sb} = 
nyctalis {sb} = 
nyctalope {adj} = 
nyctalopia {sb} = 
nyctalopo {sb} = 
nycthemeral {adj} = 
nycticorace {sb} = 
nyctinastia {sb} = 
nyctinastic {adj} = 
nyctiphobia {sb} = 
nyctitante {adj} = 
nyctitation {sb} = 
nycturia {sb} = 
nylon {sb} = nylon
nympha {sb} = lesní víla
nympha {sb} = nymfa
nymphal {adj} = 
nymphea {sb} = 
nympheaceas {sb pl} = 
nymphee {adj} = 
nymphomana {sb} = 
nymphomane {adj} = nymfomanický
nymphomania {sb} = nymfomanka
nymphomaniac {adj} = 
nymphomaniaca {sb} = 
nymphose {sb} = 
nymphosis {sb} = 
nyroca {sb} = 
nystagmo {sb} = 
o {conj} = ach
o {conj} = nebo
O.K. {interj } = dobře
oases {sb} = 
oasis {sb} = oáza
obediente {adj} = poslušný
obedientia {sb} = poslušnost
obedir {vb} = poslouchat
obelisco {sb} = obelisk
obelo {sb} = 
obese {adj} = obézní
obesiologo {sb} = 
obesitate {sb} = obezita
obir {vb} = umřít
obir {vb} = zahynout
obito {sb} = smrt
obitorio {sb} = 
obituari {adj} = pohřební
obituario {sb} = parte
obituario {sb} = nekrolog
objectar {vb} = namítat
objection {sb} = námitka
objectivabile {adj} = 
objectivar {vb} = 
objectivation {sb} = 
objective {adj} = nezaujatý
objective {adj} = nestranný
objective {adj} = objektivní
objectivismo {sb} = 
objectivista {sb} = 
objectivistic {adj} = 
objectivitate {sb} = objektivnost
objectivo {sb} = cíl
objectivo {sb} = objektiv
objecto {sb} = účel
objecto {sb} = objekt
objecto {sb} = předmět
objector {sb} = 
objurgar {vb} = přísahat
objurgation {sb} = 
objurgatori {adj} = 
oblata {sb} = 
oblate {adj} = 
oblation {sb} = nabídka
oblation {sb} = dar
oblation {sb} = obětování
oblation {sb} = oběť
oblational {adj} = 
oblative {adj} = 
oblato {sb} = 
oblidabile {adj} = snadno zapomenutelné
oblidar {vb} = zapomenout
oblido {sb} = zapomenutí
obligante {adj} = kamarádský
obligar {vb} = zavázat
obligation {sb} = závazek
obligation {sb} = obligace
obligation {sb} = povinnost
obligationista {sb} = 
obligatori {adj} = závazný
obligatori {adj} = povinný
obligatorietate {sb} = 
obliquangule {adj} = 
obliquar {vb} = 
oblique {adj} = šikmo
oblique {adj} = šikmý
oblique {adj} = nakřivo
oblique {adj} = nepřímý
obliquemente {adv} = bokem
obliquitate {sb} = 
obliterar {vb} = vymazat
obliterar {vb} = zničit
obliterar {vb} = vyhladit
obliterar {vb} = zahladit
obliteration {sb} = vyhlazení
obliterative {adj} = 
obliterator {sb} = 
oblivion {sb} = zapomenutí
oblivion {sb} = zapomnětlivost
obliviose {adj} = zapomětlivý
obliviose {adj} = zapomnětlivý
oblonge {adj} = podlouhlý
oblongibractee {adj} = 
oblongifolie {adj} = 
obnubilar {vb} = 
obnubilation {sb} = 
oboe {sb} = hoboj
oboista {sb} = hobojista
obolo {sb} = 
obra {sb} = dílo
obreption {sb} = 
obreptitie {adj} = 
obrer {adj} = 
obrero {sb} = dělník
obrero {sb} = procovník
obscen {adj} = špinavý
obscen {adj} = obscénní
obscen {adj} = neslušný
obscen {adj} = oplzlý
obscenitate {sb} = obscénnost
obscenitate {sb} = nemravnost
obscenitate {sb} = oplzlost
obscur {adj} = ztemnělý
obscur {adj} = tmavý
obscur {adj} = stinný
obscur {adj} = temný
obscur {adj} = obskurní
obscur {adj} = omšelý
obscurabile {adj} = 
obscurante {sb} = 
obscurantismo {sb} = 
obscurantista {adj} = 
obscurantista {sb} = 
obscurantistic {adj} = 
obscurar {vb} = ztmavit
obscurar {vb} = zatemnit
obscurar {vb} = udělat nejasným
obscuration {sb} = 
obscuritate {sb} = šero
obscuritate {sb} = tma
obscuritate {sb} = nejasnost
obsecrar {vb} = snažně prosit
obsecration {sb} = 
obseder {vb} = posednout
obsequer {vb} = holdovat
obsequiar {vb} = 
obsequias {sb pl} = pohřební obřady
obsequio {sb} = 
obsequiose {adj} = úslužný
obsequiositate {sb} = patolízalství
observabile {adj} = přehledný
observabilitate {sb} = 
observante {adj} = sledující
observantia {sb} = dodržování
observantia {sb} = pozorování
observar {vb} = pozorovat
observation {sb} = pozorování
observator {adj} = pozorovatel
observator {sb} = pozorovatel
observatorio {sb} = hvězdárna
observatorio {sb} = observatoř
obsession {sb} = obsese
obsession {sb} = posedlost
obsessional {adj} = 
obsessive {adj} = 
obsessivitate {sb} = 
obsidiana {sb} = 
obsidional {adj} = 
obsolescente {adj} = zastarávající
obsolescentia {sb} = zastaralost
obsolescer {vb} = zastarat
obsolescer {vb} = opotřebovat se
obsolete {adj} = staromódní
obsolete {adj} = zastaralý
obstaculo {sb} = zádrhel
obstaculo {sb} = překážka
obstaculo {sb} = nesnáz
obstar {vb} = 
obstetric {adj} = porodnický
obstetrice {sb} = porodní asistentka
obstetricia {sb} = porodnictví
obstetrico {sb} = porodník
obstinar {vb} = 
obstinate {adj} = tvrdohlavý
obstinate {adj} = svéhlavý
obstinate {adj} = umíněný
obstination {sb} = umíněnost
obstination {sb} = tvrdohlavost
obstruction {sb} = zábrana
obstruction {sb} = dopravní zácpa
obstruction {sb} = obstrukce
obstruction {sb} = překážka
obstructionismo {sb} = 
obstructionista {adj} = 
obstructionista {sb} = 
obstructionistic {adj} = 
obstructive {adj} = obstrukční
obstructor {sb} = 
obstruer {vb} = zamezit
obstruer {vb} = ucpat
obstruer {vb} = zabraňovat
obstruer {vb} = zatarasit
obstruer {vb} = stop-up
obstruer {vb} = dělat potíže
obstruer {vb} = bránit
obstruer {vb} = překážet
obtemperar {vb} = poslouchat
obtener {vb} = získat
obtener {vb} = dostat
obtener {vb} = obdržet
obtenibile {adj} = dosažitelný
obtenimento {sb} = 
obtention {sb} = dosažení
obtentor {sb} = 
obtundente {adj} = 
obtunder {vb} = znecitlivit
obtunder {vb} = otupit
obturante {adj} = 
obturar {vb} = vyplnit
obturar {vb} = zacpat
obturar {vb} = utěsnit
obturation {sb} = výplň zubu
obturator {sb} = závěrka
obtusangular {adj} = 
obtusangule {adj} = 
obtuse {adj} = tupý
obtuse {adj} = tupohlavý
obtuse {adj} = fádní
obtusiflor {adj} = 
obtusifoliate {adj} = 
obtusifolie {adj} = 
obtusilobe {adj} = 
obtusion {sb} = 
obtusipetale {adj} = 
obtusisepale {adj} = 
obtusitate {sb} = tupost
obumbrar {vb} = 
obverso {sb} = averze
obviar {vb} = předejít něčemu
obvie {adj} = zřejmý
obvie {adj} = jasný
obvie {adj} = samozřejmý
obvietate {sb} = 
oca {sb} = husa
ocarina {sb} = 
ocarinista {sb} = 
occamismo {sb} = 
occamista {sb} = 
occasion {sb} = šance
occasion {sb} = příležitost
occasion {sb} = příčina
occasional {adj} = nahodilý
occasional {adj} = příležitostný
occasionalismo {sb} = 
occasionar {vb} = zapříčinit
occasionar {vb} = způsobit
occasionator {sb} = 
occidemuscas {sb} = 
occidental {adj} = západní
occidental {sb} = západní
occidentalisar {vb} = 
occidentalisation {sb} = 
occidentalista {sb} = 
occidente {sb} = Západ
occider {vb} = usmrtit
occider {vb} = zabít
occiderattos {sb} = 
occipital {adj} = 
occipite {sb} = záhlaví
occipitofrontal {adj} = 
occision {sb} = usmrcení
occisor {sb} = 
occitan {adj} = 
Occitania {sb npr} = 
occitanic {adj} = 
occitanista {sb} = 
occitano {sb} = 
occluder {vb} = zavřít
occlusion {sb} = zamknutí
occlusiva {sb} = 
occlusive {adj} = 
occultabile {adj} = 
occultar {vb} = zatajit
occultation {sb} = 
occultator {sb} = 
occulte {adj} = skrytý
occulte {adj} = tajný
occultismo {sb} = okultismus
occultista {adj} = okultista
occultista {sb} = okultista
occultistic {adj} = 
occupante {adj} = okupant
occupante {adj} = obyvatel
occupante {sb} = okupant
occupante {sb} = obyvatel
occupantia {sb} = držba
occupar {vb} = zabírat
occupar {vb} = zabrat
occupar {vb} = obsadit
occupate {adj} = zaneprázdněný
occupation {sb} = vlastnictví
occupation {sb} = zaměstnání
occupation {sb} = držba
occupation {sb} = obsazenost
occupation {sb} = povolání
occupation {sb} = okupace
occupational {adj} = 
occupator {sb} = okupant
occurrentia {sb} = výskyt
occurrentia {sb} = příhoda
occurrer {vb} = udát se
occurrer {vb} = stát se
occurrer {vb} = přihodit se
occurrer {vb} = nastat
occurrer {vb} = probíhat
oceanauta {sb} = 
Oceania {sb npr} = 
oceanian {adj} = 
oceaniano {sb} = 
oceanic {adj} = 
oceanide {sb} = 
oceano {sb} = oceán
oceanographia {sb} = 
oceanographic {adj} = 
oceanographo {sb} = 
oceanologia {sb} = 
oceanologic {adj} = 
oceanologista {sb} = 
oceanologo {sb} = 
ocellate {adj} = 
ocellifere {adj} = 
ocello {sb} = 
ocelot {sb} = 
ocre {sb} = 
octagonal {adj} = osmiúhlý
octagone {adj} = 
octagono {sb} = osmiúhelník
octahedre {adj} = 
octahedric {adj} = 
octahedrite {sb} = 
octahedro {sb} = 
octachorde {adj} = 
octametro {sb} = 
octandre {adj} = 
octangular {adj} = 
octano {sb} = oktan
octanta {num} = osmdesát
octante {sb} = 
octantesime {num} = osmdesáté
octantesime {num} = osmdesátý
octantesimo {sb} = osmdesátka
octastylo {sb} = 
octava {sb} = oktáva
octavar {vb} = 
octave {num} = osmý
octavino {sb} = pikola
octavo {sb} = osmička
octavo {sb} = osmý
octesime {num} = 
octesimo {sb} = 
octetto {sb} = 
octo {num} = osm
octobre {sb} = říjen
octodecimo {sb} = 
octoflor {adj} = 
octogenari {adj} = 
octogenario {sb} = 
octogesime {num} = osmdesáté
octogesimo {sb} = 
octopetale {adj} = 
octophylle {adj} = 
octopode {adj} = chobotnice
octopodo {sb} = 
octostyle {adj} = 
octosyllabe {adj} = 
octosyllabic {adj} = 
octosyllabo {sb} = 
octuplar {vb} = 
octuple {adj} = osminásobný
octuplicar {vb} = 
octuplication {sb} = 
octuplo {sb} = 
ocular {vb} = zírat
ocular {vb} = mrkat
ocular {vb} = dívat
ocular {vb} = okukovat
ocular {vb} = oční
ocular {vb} = pohlédnout
ocular {adj} = zírat
ocular {adj} = mrkat
ocular {adj} = dívat
ocular {adj} = okukovat
ocular {adj} = oční
ocular {adj} = pohlédnout
ocular {sb} = zírat
ocular {sb} = mrkat
ocular {sb} = dívat
ocular {sb} = okukovat
ocular {sb} = oční
ocular {sb} = pohlédnout
ocularista {sb} = 
oculetto {sb} = smyčka
oculetto {sb} = očko
oculiera {sb} = klapky
oculiforme {adj} = 
oculista {sb} = oftalmolog
oculistic {adj} = 
oculistica {sb} = 
oculo {sb} = oko
oculogramma {sb} = 
oculomotor {adj} = 
oculonasal {adj} = 
ocytocina {sb} = 
odalisca {sb} = 
ode {sb} = óda
odeletta {sb} = 
odeon {sb} = 
odiabile {adj} = 
odiar {vb} = nenávidět
odiator {sb} = 
odio {sb} = nenávist
odiose {adj} = protivný
odiose {adj} = odporný
odiose {adj} = nenávistný
odiose {adj} = neoblíbený
odiositate {sb} = 
odonates {sb pl} = 
odontalgia {sb} = bolest zubů
odontalgic {adj} = 
odontalgico {sb} = 
odontitis {sb} = 
odontoblasto {sb} = 
odontocarpe {adj} = 
odontoceta {sb} = 
odontogenese {sb} = 
odontogenesis {sb} = 
odontoide {adj} = 
odontolitho {sb} = 
odontologia {sb} = 
odontologic {adj} = 
odontologista {sb} = 
odontologo {sb} = 
odontometria {sb} = 
odontometric {adj} = 
odontometro {sb} = 
odontopathia {sb} = 
odontoscopio {sb} = 
odontostomatologia {sb} = 
odontotechnia {sb} = 
odontotechnic {adj} = 
odontotechnica {sb} = 
odontotechnico {sb} = 
odor {sb} = vůně
odor {sb} = smrad
odor {sb} = zápach
odorante {adj} = voňavý
odorar {vb} = smrdět
odorate {adj} = 
odoratiflor {adj} = 
odoratissime {adj} = 
odorifere {adj} = vonný
odorose {adj} = vonný
odorose {adj} = voňavý
Odyssea {sb} = 
odyssea {sb} = 
Odysseus {sb npr} = 
oenanthe {sb} = 
oersted {sb} = 
offender {vb} = ukřivdit
offender {vb} = zranit
offender {vb} = urazit
offenditor {sb} = viník
offensa {sb} = urážka
offensa {sb} = zranění
offensa {sb} = útok
offensiva {sb} = útok
offensive {adj} = útočný
offensive {adj} = urážlivý
offensive {adj} = bojechtivý
offensor {sb} = útočník
offerenda {sb} = 
offerente {sb} = nabízející
offerer {vb} = nabídnout
offerer {vb} = nabízet
offerta {sb} = nabídka
offertorio {sb} = 
official {adj} = úřední
official {adj} = úředník
official {sb} = úřední
official {sb} = úředník
officialisar {vb} = 
officialisation {sb} = 
officiante {sb} = 
officiar {vb} = úřadovat
officiator {sb} = 
officiero {sb} = důstojník
officina {sb} = dílna
officina {sb} = kancelář
officina {sb} = provozovna
officinal {adj} = 
officio {sb} = úředník
officio {sb} = úřad
officio {sb} = kancelář
officiose {adj} = všetečný
officiose {adj} = ochotný
officiositate {sb} = 
off-line {adj } = 
offset {sb} = ofset
offset {sb} = ofsetový
offshore {adj } = 
offside {sb} = ofsajd
offuscamento {sb} = 
offuscar {vb} = 
offuscation {sb} = 
offuscator {sb} = 
ogam {sb} = 
ogamic {adj} = 
ogham {sb} = 
oginoismo {sb} = 
ogiva {sb} = 
ogival {adj} = 
ogressa {sb} = 
ogro {sb} = bubák
oh {interj} = oh!
Ohm {sb npr} = 
ohm {sb} = 
ohmic {adj} = 
ohmmetro {sb} = 
ochlocrate {sb} = 
ochlocratia {sb} = vláda davu
ochlocratia {sb} = davové chování
ochlocratic {adj} = 
ochre {sb} = 
oidio {sb} = 
okapi {sb} = 
oleaceas {sb} = 
oleacee {adj} = 
oleage {sb} = olejování
oleaginose {adj} = olejnatý
oleaginositate {sb} = 
oleandro {sb} = 
olear {vb} = naolejovat
olear {vb} = olejovat
oleastro {sb} = 
oleate {adj} = 
oleato {sb} = 
oleator {sb} = 
olecrano {sb} = 
olefina {sb} = 
oleic {adj} = 
oleicole {adj} = 
oleicultor {sb} = 
oleicultura {sb} = 
oleifere {adj} = 
oleina {sb} = 
olente {adj} = 
olentia {sb} = 
oleo {sb} = olej
oleoducto {sb} = ropovod
oleographia {sb} = 
oleographic {adj} = 
oleomargarina {sb} = 
oleometro {sb} = 
oleopneumatic {adj} = 
oleoresina {sb} = 
oleose {adj} = olejnatý
oleositate {sb} = 
oleosolubile {adj} = 
oler {vb} = vonět
oler {vb} = čichat
oleria {sb} = 
oleum {sb} = 
olfacer {vb} = zápáchat
olfacer {vb} = zapáchat
olfacer {vb} = větřit
olfacer {vb} = čichat
olfaction {sb} = čichání
olfaction {sb} = čich
olfactive {adj} = 
olfactometria {sb} = 
olfactometro {sb} = 
olfactori {adj} = 
olibano {sb} = 
olifant {sb} = 
oligarcha {sb} = 
oligarchia {sb} = 
oligarchic {adj} = 
oligocarpe {adj} = 
oligocen {adj} = 
oligoceno {sb} = 
oligoclase {sb} = 
oligocratia {sb} = 
oligodynamic {adj} = 
oligochete {adj} = 
oligochetos {sb pl} = 
oligochronic {adj} = 
oligochronometro {sb} = 
oligopeptido {sb} = 
oligophrenia {sb} = 
oligophrenic {adj} = 
oligophylle {adj} = 
oligopolio {sb} = 
oligopolista {sb} = 
oligopolistic {adj} = 
oligopsonio {sb} = 
oligosperme {adj} = 
oligotrophic {adj} = 
oliguria {sb} = 
olim {adv} = dávno
olim {adv} = kdysi
oliva {sb} = olivový
oliva {sb} = oliva
olivacee {adj} = 
olivari {adj} = 
olivastre {adj} = 
oliveto {sb} = 
olivicultor {sb} = 
olivicultura {sb} = 
oliviforme {adj} = 
olivina {sb} = 
olivo {sb} = olivový
olla {sb} = hrnec
olla {sb} = hrnek
olla {sb} = květináč
olla podrida {sb} = 
ollar {adj} = 
olleria {sb} = hrnčířství
olleria {sb} = nádobí
olleria {sb} = porcelán
ollero {sb} = hrnčíř
Olympia {sb npr} = 
olympiade {sb} = olympiáda
olympic {adj} = olympijský
olympie {adj} = 
Olympo {sb npr} = 
omagra {sb} = 
omalgia {sb} = 
Oman {sb npr} = 
omanita {adj} = 
omanita {sb} = 
omaso {sb} = 
ombrographo {sb} = 
ombrometro {sb} = 
ombudsman {sb} = 
omega {sb} = 
omelette {sb} = omoleta
omen {sb} = 
omicron {sb} = 
ominose {adj} = 
omissibile {adj} = 
omission {sb} = vynechání
omitter {vb} = vynechat
omitter {vb} = zapomenout
omitter {vb} = zanedbat
omitter {vb} = opomenout
ommatidio {sb} = 
omne {adj} = veškerý
omne {adj} = každý
omnes {pron} = všichni
omnes {pron} = každý
omnibus {sb} = autobus
omnibus {sb} = omnibus
omnicolor {adj} = 
omnidirectional {adj} = 
omnifocal {adj} = 
omniforme {adj} = 
omnimode {adj} = 
omnipotente {adj} = všemohoucí
omnipotentia {sb} = všemohoucnost
omnipresente {adj} = všudypřítomný
omnipresentia {sb} = všudypřítomnost
omnisciente {adj} = vševědoucí
omniscientia {sb} = vševědoucnost
omnivalente {adj} = 
omnividente {adj} = 
omnivore {adj} = všežravec
omnivoro {sb} = 
omophagia {sb} = 
omoplate {sb} = lopatka
omphalia {sb} = 
omphalic {adj} = 
omphalitis {sb} = 
omphalo {sb} = 
omphalocele {sb} = 
omphalorrhagia {sb} = 
omphalotomia {sb} = 
on {pron} = ono se
on {pron} = neosobní zájmeno
on the rocks {adj } = 
onagra {sb} = 
onagraceas {sb pl} = 
onagro {sb} = 
onanismo {sb} = 
onanista {sb} = 
oncle {sb} = strýc
oncogene {adj} = 
oncogenic {adj} = 
oncogenicitate {sb} = 
oncogolia {sb} = 
oncogolic {adj} = 
oncogolista {sb} = 
oncologo {sb} = 
ondatra {sb} = 
oneiric {adj} = 
oneirismo {sb} = 
oneirogene {adj} = 
oneirogeno {sb} = 
oneirologia {sb} = 
oneirologo {sb} = 
oneiromantia {sb} = 
one-manshow {sb} = 
onerar {vb} = zatížit
onerar {vb} = obtěžovat
onerari {adj} = 
onere {sb} = tíha
onere {sb} = zatížení
onere {sb} = břemeno
onerose {adj} = tíživý
onerose {adj} = obtížný
onerositate {sb} = 
one-step {sb} = 
onchocerciasis {sb} = 
oniric {adj} = 
oniromantia {sb} = 
onisco {sb} = 
on-line {adj } = 
onoclea {sb} = 
onolatria {sb} = 
onomasiologia {sb} = 
onomasiologic {adj} = 
onomasiologo {sb} = 
onomastic {adj} = 
onomastica {sb} = 
onomatologia {sb} = 
onomatomania {sb} = 
onomatopea {sb} = 
onomatopeic {adj} = 
ononis {sb} = 
ontic {adj} = 
ontogenese {sb} = 
ontogenesis {sb} = 
ontogenetic {adj} = 
ontogenia {sb} = 
ontogenista {sb} = 
ontologia {sb} = 
ontologic {adj} = 
ontologisar {vb} = 
ontologisation {sb} = 
ontologismo {sb} = 
ontologista {sb} = 
ontologo {sb} = 
onyche {sb} = 
onychia {sb} = 
onychophagia {sb} = 
onychophago {sb} = 
oocyto {sb} = 
oogenese {sb} = 
oogenesis {sb} = 
oogonio {sb} = 
oolithic {adj} = 
oolitho {sb} = 
ooplasma {sb} = 
oosphera {sb} = 
oospora {sb} = 
ootheca {sb} = 
op art {sb} = 
opac {adj} = neprůhledný
opacificar {vb} = 
opacification {sb} = 
opacifolie {adj} = 
opacimetria {sb} = 
opacimetro {sb} = 
opacitate {sb} = neprůzračný
opalescente {adj} = 
opalescentia {sb} = 
opalescer {vb} = 
opalin {adj} = 
opalina {sb} = 
opalisar {vb} = 
opalisation {sb} = 
opalo {sb} = opál
open {sb} = 
opera {sb} = dílo
opera {sb} = opera
opera buffa {sb} = 
operabile {adj} = 
operabilitate {sb} = 
operante {adj} = operující
operar {vb} = účinkovat
operar {vb} = operovat
operar {vb} = působit
operation {sb} = operace
operational {adj} = 
operative {adj} = praktický
operativitate {sb} = 
operator {sb} = operátor
operatori {adj} = operativní
opercular {adj} = 
operculate {adj} = 
operculo {sb} = 
operetta {sb} = opereta
operettista {sb} = 
operose {adj} = 
operositate {sb} = 
ophicleide {sb} = 
ophidie {adj} = 
ophioglosso {sb} = 
ophiographia {sb} = 
ophiographo {sb} = 
ophiolatra {sb} = 
ophiolatria {sb} = 
ophiologia {sb} = 
ophiologic {adj} = 
ophiologista {sb} = 
ophiologo {sb} = 
ophiophage {adj} = 
ophiophago {sb} = 
ophite {sb} = 
ophitic {adj} = 
ophiura {sb} = 
ophrys {sb} = 
ophthalmia {sb} = 
ophthalmic {adj} = 
ophthalmologia {sb} = 
ophthalmologic {adj} = 
ophthalmologista {sb} = 
ophthalmologo {sb} = 
ophthalmometria {sb} = 
ophthalmometric {adj} = 
ophthalmometro {sb} = 
ophthalmoplegia {sb} = 
ophthalmoscopia {sb} = 
ophthalmoscopic {adj} = 
ophthalmoscopio {sb} = 
ophthalmotomia {sb} = 
opiacee {adj} = 
opiate {adj} = opiátový
opiato {sb} = opiát
opinabile {adj} = 
opinabilitate {sb} = 
opinar {vb} = domnívat se
opinar {vb} = myslet
opinion {sb} = mínění
opinion {sb} = názor
opiniose {adj} = 
opiomania {sb} = 
opiomano {sb} = drogově závislý
opiophagia {sb} = 
opisthobranchios {sb pl} = 
opisthodomo {sb} = 
opisthographic {adj} = 
opistographe {adj} = 
opium {sb} = opium
opopanax {sb} = 
opossum {sb} = 
opotherapia {sb} = 
opotherapic {adj} = 
opponente {adj} = odporující
opponente {adj} = oponující
opponente {adj} = oponent
opponente {sb} = odporující
opponente {sb} = oponující
opponente {sb} = oponent
opponer {vb} = odporovat někomu
opponer {vb} = odporovat
opponer {vb} = oponovat
opponibile {adj} = 
opponibilitate {sb} = 
opportun {adj} = aktuální
opportun {adj} = příhodný
opportunismo {sb} = 
opportunista {adj} = oportunista
opportunista {sb} = oportunista
opportunistic {adj} = 
opportunitate {sb} = příležitost
opposite {adj} = protilehlý
opposite {adj} = protikladný
opposition {sb} = odpor
opposition {sb} = nesouhlas
opposition {sb} = opozice
oppositional {adj} = 
oppositive {adj} = 
opposito {sb} = opak
opposito {sb} = protiklad
oppositor {sb} = 
oppression {sb} = útlak
oppression {sb} = potlačení
oppressive {adj} = utlačující
oppressive {adj} = despotický
oppresso {sb} = outsider
oppressor {sb} = utlačovatel
oppressor {sb} = tyran
opprimer {vb} = utlačovat
opprimito {sb} = 
opprobio {sb} = 
opprobiose {adj} = 
oppugnabile {adj} = 
oppugnabilitate {sb} = 
oppugnar {vb} = 
oppugnation {sb} = 
oppugnator {sb} = 
opsonic {adj} = 
opsonina {sb} = 
optante {sb} = 
optar {vb} = volit
optar {vb} = vybrat si
optative {adj} = 
optativo {sb} = 
optic {adj} = optický
optica {sb} = nauka o světle
optica {sb} = optika
optico {sb} = optik
optimal {adj} = 
optimalisar {vb} = 
optimalisation {sb} = 
optimalitate {sb} = 
optime {adj} = velmi dobrý
optime {adj} = optimální
optime {adj} = nejlepší
optimetro {sb} = 
optimisar {vb} = 
optimisation {sb} = 
optimismo {sb} = optimismus
optimista {sb} = optimistický
optimista {sb} = optimista
optimista {adj} = optimistický
optimista {adj} = optimista
optimistic {adj} = 
optimo {sb} = 
option {sb} = volba
optional {adj} = volitelný
optoelectronic {adj} = 
optoelectronica {sb} = 
optographia {sb} = 
optometria {sb} = 
optometric {adj} = 
optometrista {sb} = 
optometro {sb} = 
optophonia {sb} = 
optophono {sb} = 
optotypo {sb} = 
opulente {adj} = velmi bohatý
opulente {adj} = opulentní
opulentia {sb} = hojnost
opulentia {sb} = opulence
opuntia {sb} = 
opus {sb} = dílo
opusculo {sb} = malé dílo
ora {adv} = teď
ora {adv} = nyní
oracular {adj} = 
oraculo {sb} = věštec
oral {adj} = ústní
oralitate {sb} = 
orange {adj} = oranžový
orange {adj} = pomeranč
orange {adj} = pomerančový
orange {sb} = oranžový
orange {sb} = pomeranč
orange {sb} = pomerančový
orangeria {sb} = 
orangiada {sb} = oranžáda
orangiero {sb} = pomerančovník
orangismo {sb} = 
orangista {adj} = 
orangista {sb} = 
orang-utan {sb} = 
orante {sb} = 
orar {sb} = modlit se
orar {sb} = prosit
orar {sb} = řečnit
oratio pro domo {sb} = 
oration {sb} = slavnostní řeč
oration {sb} = modlitba
orator {sb} = řečník
oratori {adj} = řečnický
oratoria {sb} = řečniště
oratorian {adj} = 
oratorio {sb} = oratorium
orbe {sb} = zeměkoule
orbe {sb} = koule
orbe {sb} = okruh
orbicular {adj} = 
orbita {sb} = dráha nebeských těles
orbita {sb} = oběžná dráha
orbita {sb} = oční jamka
orbita {sb} = oční důlek
orbital {adj} = orbitální
orbitar {vb} = 
orbitari {adj} = 
orbitelo {sb} = 
orbitonometria {sb} = 
orbitonometro {sb} = 
orca {sb} = 
ordalia {sb} = těžká zkouška
ordimento {sb} = 
ordinal {adj} = řadový
ordinal {sb} = řadový
ordinando {sb} = 
ordinante {sb} = 
ordinantia {sb} = doprovod nosičů (vojenský)
ordinantia {sb} = ordonance
ordinar {vb} = uspořádat
ordinar {vb} = velet
ordinar {vb} = předepsat
ordinar {vb} = rozkázat
ordinar {vb} = nařídit
ordinar {vb} = přikazovat
ordinari {adj} = všední
ordinari {adj} = běžný
ordinari {adj} = obvyklý
ordinari {adj} = normální
ordinariato {sb} = 
ordinario {sb} = řád
ordinata {sb} = 
ordinate {adj} = pravidelný
ordinate {adj} = nařízený
ordination {sb} = ustanovení
ordination {sb} = vysvěcení
ordinator {sb} = 
ordine {sb} = řád
ordine {sb} = rozkaz
ordine {sb} = pořádek
ordine {sb} = řada
ordir {vb} = tkát
ordir {vb} = zosnovat
orditor {sb} = 
orditorio {sb} = 
orditura {sb} = 
ore {sb} = ústa
ore {sb} = pusa
oreade {sb} = 
oremus {sb} = 
organdi {sb} = 
organello {sb} = 
organetto {sb} = 
organic {adj} = orgán
organicismo {sb} = 
organicista {sb} = 
organicista {adj} = 
organigramma {sb} = 
organisabile {adj} = 
organisar {vb} = organizovat
organisate {adj} = organizovaný
organisation {sb} = varhaník
organisation {sb} = plánování
organisative {adj} = 
organisator {adj} = organizátor
organisator {sb} = organizátor
organismo {sb} = organismus
organista {sb} = varhaník
organo {sb} = úd
organo {sb} = varhany
organo {sb} = orgán
organogene {adj} = 
organogenese {sb} = 
organogenesis {sb} = 
organogenetic {adj} = 
organogenia {sb} = 
organogenic {adj} = 
organogramma {sb} = 
organographia {sb} = 
organographic {adj} = 
organoide {adj} = 
organoleptic {adj} = 
organologia {sb} = 
organologic {adj} = 
organometallic {adj} = 
organopathia {sb} = 
organoplastic {adj} = 
organoscopia {sb} = 
organotherapia {sb} = 
organotrophe {adj} = 
organotrophic {adj} = 
organzino {sb} = 
orgasmic {adj} = 
orgasmo {sb} = orgasmus
orgastic {adj} = 
orgia {sb} = prostopášnost
orgiac {adj} = 
orgiasta {sb} = 
orgiastic {adj} = 
orgolio {sb} = hrdost
orgolio {sb} = pýcha
orgoliose {adj} = pyšný
orgoliositate {sb} = 
orchestra {sb} = orchestr
orchestral {adj} = 
orchestrar {vb} = dirigovat
orchestrar {vb} = organizovat
orchestration {sb} = příprava
orchestrator {sb} = 
orchestrion {sb} = 
orchidaceas {sb pl} = 
orchidea {sb} = orchidej
orchidee {adj} = 
orchidologia {sb} = 
orchis {sb} = 
orchitis {sb} = 
orchotomia {sb} = 
orientabile {adj} = 
oriental {sb} = východní
oriental {sb} = orientální
oriental {adj} = východní
oriental {adj} = orientální
orientalisar {vb} = 
orientalisation {sb} = 
orientalismo {sb} = 
orientalista {sb} = 
orientalitate {sb} = 
orientar {vb} = namířit
orientation {sb} = orientace
oriente {sb} = východ
oriente {sb} = orient
orificio {sb} = ústí
orificio {sb} = otvor
orificio {sb} = průduch
oriflamma {sb} = 
origami {sb} = 
origano {sb} = 
Origenes {sb npr} = 
origenismo {sb} = 
origenista {sb} = 
original {adj} = originální
original {adj} = původní
original {adj} = originál
original {sb} = originální
original {sb} = původní
original {sb} = originál
originalitate {sb} = originalita
originar {vb} = pocházet
originari {adj} = 
origination {sb} = původ
originator {sb} = původce
origine {sb} = začátek
origine {sb} = původ
oriolo {sb} = 
Orion {sb npr} = 
orlar {vb} = lemovat
orlaya {sb} = 
orleanista {adj} = 
orleanista {sb} = 
Orleans {sb npr} = 
orlo {sb} = lem
orlo {sb} = hrana
orlo {sb} = pokraj
orlo {sb} = obruba
orlo {sb} = okraj
ornamental {adj} = ornamentální
ornamentalista {sb} = 
ornamentar {vb} = ozdobit ornamentem
ornamentation {sb} = zdobení
ornamentator {sb} = 
ornamento {sb} = ozdoba
ornamento {sb} = ornament
ornar {vb} = ozdobit
ornar {vb} = ozdobovat
ornar {vb} = pokrýt
ornate {adj} = zdobný
ornate {adj} = ozdobený
ornithina {sb} = 
ornithogalo {sb} = 
ornithographia {sb} = 
ornithographic {adj} = 
ornithographo {sb} = 
ornithologia {sb} = ornitologie
ornithologia {sb} = nauka o ptácích
ornithologic {adj} = 
ornithologista {sb} = ornitolog
ornithologo {sb} = ornitolog
ornithomantia {sb} = 
ornithophile {adj} = 
ornithophilo {sb} = 
ornithopo {sb} = 
ornithorhynco {sb} = 
ornithorhynche {adj} = 
ornithose {sb} = 
ornithosis {sb} = 
orobanchaceas {sb pl} = 
orobanche {sb} = 
orogenese {sb} = 
orogenesis {sb} = 
orogenetic {adj} = 
orogenia {sb} = 
orogenic {adj} = 
orographia {sb} = 
orographic {adj} = 
orographo {sb} = 
orologia {sb} = 
orologic {adj} = 
orologista {sb} = 
orologo {sb} = 
oronymia {sb} = 
oropharynge {sb} = 
orophobia {sb} = 
orphana {sb} = 
orphanato {sb} = sirotčinec
orphane {adj} = 
orphano {sb} = sirotek
Orpheo {sb npr} = 
orphic {adj} = 
orphismo {sb} = 
orpimento {sb} = 
orthese {sb} = 
orthesis {sb} = 
orthicon {sb} = 
orthobiotic {adj} = 
orthocarpe {adj} = 
orthocentric {adj} = 
orthocentro {sb} = 
orthocephale {adj} = 
orthocephalic {adj} = 
orthoclase {sb} = 
orthodactyle {adj} = 
orthodonte {adj} = 
orthodontia {sb} = 
orthodontic {adj} = 
orthodontista {sb} = 
orthodoxe {adj} = ortodoxní
orthodoxia {sb} = ortodoxnost
orthodoxo {sb} = 
orthodromia {sb} = 
orthodromic {adj} = 
orthoepia {sb} = 
orthoepic {adj} = 
orthoepista {sb} = 
orthofrenia {sb} = 
orthogenese {sb} = 
orthogenesis {sb} = 
orthogenetic {adj} = 
orthognathe {adj} = 
orthognathismo {sb} = 
orthogonal {adj} = 
orthogonalitate {sb} = 
orthographia {sb} = pravopis
orthographiar {vb} = hláskovat
orthographic {adj} = 
orthochromatic {adj} = 
orthologia {sb} = 
orthologic {adj} = 
orthometria {sb} = 
orthonormal {adj} = 
orthonormate {adj} = 
orthopanchromatic {adj} = 
orthopedagogia {sb} = 
orthopedagogo {sb} = 
orthopedia {sb} = ortopedie
orthopedic {adj} = ortopedický
orthopedico {sb} = 
orthopedista {sb} = ortopedik
orthopetale {adj} = 
orthophonia {sb} = 
orthophonic {adj} = 
orthophonista {sb} = 
orthopnea {sb} = 
orthopsychiatria {sb} = 
orthopsychiatric {adj} = 
orthoptere {adj} = 
orthopteros {sb pl} = 
orthoptic {adj} = 
orthoptica {sb} = 
orthoptista {sb} = 
orthorhombic {adj} = 
orthoscopia {sb} = 
orthoscopic {adj} = 
orthosepale {adj} = 
orthosympathic {adj} = 
orthotrope {adj} = 
orthotropic {adj} = 
orthotropismo {sb} = 
ortolan {sb} = 
orwellian {adj} = 
oryce {sb} = 
orycteropo {sb} = 
oryx {sb} = 
oryziphage {adj} = 
oryzivore {adj} = 
osar {vb} = smět
osar {vb} = odvážit se
osate {adj} = 
osato {sb} = opovážlivec
oscar {sb} = 
oscillar {vb} = vlnit se
oscillar {vb} = houpat
oscillar {vb} = kmitat
oscillar {vb} = oscilovat
oscillation {sb} = houpání
oscillation {sb} = kmitání
oscillation {sb} = oscilace
oscillator {sb} = oscilátor
oscillatori {adj} = 
oscillo {sb} = 
oscillogramma {sb} = 
oscillographic {adj} = 
oscillographo {sb} = 
oscillometria {sb} = 
oscillometric {adj} = 
oscillometro {sb} = 
oscilloscopio {sb} = osciloskop
oscitar {vb} = zívat
oscitation {sb} = zívnutí
oscitation {sb} = propast
osco-umbre {adj} = 
oscular {vb} = líbat se
osculation {sb} = 
osculatori {adj} = 
osculatorio {sb} = 
osculo {sb} = polibek
osmanli {sb} = 
osmic {adj} = 
osmiridium {sb} = 
osmium {sb} = 
osmolaritate {sb} = 
osmologia {sb} = 
osmometria {sb} = 
osmometro {sb} = 
osmoreceptor {sb} = 
osmoregulation {sb} = 
osmose {sb} = 
osmosis {sb} = 
osmotic {adj} = 
osmunda {sb} = 
ossario {sb} = 
ossatura {sb} = kostra
ossee {adj} = kostnatý
osseina {sb} = 
Ossian {sb npr} = 
ossianic {adj} = 
ossianismo {sb} = 
ossiculo {sb} = 
ossifere {adj} = 
ossific {adj} = 
ossificar {vb} = 
ossification {sb} = 
ossiforme {adj} = 
ossifraga {sb} = 
osso {sb} = kost
ossose {adj} = kostnatý
ossuario {sb} = kostnice
ossute {adj} = 
ostage {sb} = rukojmí
ostealgia {sb} = 
ostealgic {adj} = 
osteitis {sb} = zánět kostí
ostender {vb} = ukazovat
ostensibile {adj} = očividný
ostensibile {adj} = předstíraný
ostensive {adj} = 
ostensorio {sb} = 
ostentar {vb} = vychloubat
ostentar {vb} = chlubit se
ostentation {sb} = 
ostentatiose {adj} = očividně
ostentatiose {adj} = nápadně
ostentator {adj} = 
ostentator {sb} = 
osteoarthritis {sb} = 
osteoblasto {sb} = 
osteoclasia {sb} = 
osteoclaste {sb} = 
osteocyto {sb} = 
osteogenese {sb} = 
osteogenesis {sb} = 
osteographia {sb} = 
osteoide {adj} = 
osteolitho {sb} = 
osteologia {sb} = 
osteologic {adj} = 
osteologista {sb} = 
osteologo {sb} = 
osteoma {sb} = 
osteomalacia {sb} = 
osteomalacic {adj} = 
osteometria {sb} = 
osteomuscular {vb} = 
osteomyelitis {sb} = 
osteopathe {sb} = 
osteopathia {sb} = 
osteopathic {adj} = 
osteopathologia {sb} = 
osteoplastia {sb} = 
osteoplastic {adj} = 
osteoporose {sb} = 
osteoporosis {sb} = 
osteoporotic {adj} = 
osteoporotico {sb} = 
osteosarcoma {sb} = 
osteotomia {sb} = 
ostiero {sb} = 
ostinato {adv} = 
ostio {sb} = vchod
ostio {sb} = dveře
ostiolo {sb} = 
ostitis {sb} = 
ostracisar {vb} = ignorovat
ostracismo {sb} = ostrakizace
ostracodermo {sb} = 
ostracodes {sb pl} = 
ostracon {sb} = 
ostrea {sb} = ústřice
ostreacee {adj} = 
ostreate {adj} = 
ostreicola {adj} = 
ostreicultor {sb} = 
ostreicultura {sb} = 
ostreiera {sb} = ústřicová líheň
ostreiforme {adj} = 
ostrero {sb} = 
ostrogothic {adj} = 
ostrogotho {sb} = 
ostrya {sb} = 
otalgia {sb} = 
otalgic {adj} = 
otaria {sb} = 
otiar {vb} = zahálet
otiar {vb} = být nečinný
otiar {vb} = lenošit
otic {adj} = 
otide {sb} = 
otio {sb} = volná chvíle
otio {sb} = volno
otiorrhyncho {sb} = 
otiose {adj} = líný
otiositate {sb} = zahálka
otitis {sb} = 
otocyon {sb} = 
otographia {sb} = 
otographic {adj} = 
otolitho {sb} = 
otologia {sb} = 
otologic {adj} = 
otologista {sb} = 
otologo {sb} = 
otophotographia {sb} = 
otorhinolaryngologia {sb} = 
otorhinolaryngologic {adj} = 
otorhinolaryngologista {sb} = 
otorhinolaryngologo {sb} = 
otorrhagia {sb} = 
otorrhea {sb} = 
otoscopia {sb} = 
otoscopic {adj} = 
otoscopio {sb} = 
Ottoman {sb npr} = 
ottoman {adj} = 
ottomana {sb} = 
ottomano {sb} = 
out {adj } = 
out {interj } = 
outcast {sb} = 
output {sb} = 
outsider {sb} = outsider
oval {adj} = vaječný
oval {adj} = oválný
oval {adj} = ovál
oval {sb} = vaječný
oval {sb} = oválný
oval {sb} = ovál
ovalbumina {sb} = 
ovalifolie {adj} = 
ovalipetale {adj} = 
ovalisar {vb} = 
ovalisation {sb} = 
ovalisepale {adj} = 
ovalitate {sb} = 
ovante {adj} = 
ovar {vb} = jásat
ovar {vb} = plesat
ovarian {adj} = 
ovaric {adj} = 
ovariectomia {sb} = 
ovario {sb} = vaječník
ovariotomia {sb} = 
ovaritis {sb} = 
ovate {adj} = 
ovation {sb} = velkolepá pocta
ovation {sb} = ovace
ovationar {vb} = 
ove {sb} = ovce
overdose {sb} = 
overdrive {sb} = 
overtura {sb} = předehra
oviario {sb} = salaš
ovibos {sb} = 
oviducto {sb} = 
oviero {sb} = kalíšek na vejce
ovifere {adj} = 
oviforme {adj} = 
ovil {sb} = ohrada
ovin {adj} = 
ovipare {adj} = 
oviparitate {sb} = 
oviposition {sb} = 
ovipositor {sb} = 
oviscapto {sb} = 
ovivore {adj} = 
ovo {sb} = vejce
ovo {sb} = vajíčko
ovoblasto {sb} = 
ovocyto {sb} = 
ovogenese {sb} = 
ovogenesis {sb} = 
ovoglobulina {sb} = 
ovoide {adj} = 
ovomucina {sb} = 
ovoscopio {sb} = 
ovovivipare {adj} = 
ovoviviparitate {sb} = 
ovular {adj} = ovulovat
ovular {vb} = ovulovat
ovulation {sb} = 
ovulo {sb} = vajíčko
oxalamido {sb} = 
oxalato {sb} = 
oxalic {adj} = 
oxalidaceas {sb pl} = 
oxalidacee {adj} = 
oxalide {sb} = šťovík
oxalismo {sb} = 
oxalite {sb} = 
oxamido {sb} = 
oxyacetylen {sb} = 
oxyacetylenic {adj} = autogenní
oxycarpe {adj} = 
oxycocco {sb} = 
oxydabile {adj} = 
oxydabilitate {sb} = 
oxydante {adj} = 
oxydante {sb} = 
oxydar {vb} = okysličovat
oxydase {sb} = 
oxydation {sb} = okysličování
oxydation {sb} = patina
oxydation {sb} = oxydace
oxydative {adj} = 
oxydimetria {sb} = 
oxydo {sb} = kysličník
oxydoreductase {sb} = 
oxydoreduction {sb} = 
oxygenar {vb} = 
oxygenation {sb} = 
oxygeno {sb} = kyslík
oxygenotherapia {sb} = 
oxyhemoglobina {sb} = 
oxyluminescentia {sb} = 
oxymetria {sb} = 
oxymetric {adj} = 
oxymoron {sb} = 
oxyopia {sb} = 
oxypetale {adj} = 
oxyphylle {adj} = 
oxyptere {adj} = 
oxysepale {adj} = 
oxysulfido {sb} = 
oxytocina {sb} = 
oxyton {sb} = 
oxytone {adj} = 
oxytonisar {vb} = 
oxyuro {sb} = 
ozena {sb} = 
ozocerite {sb} = 
ozonifere {adj} = 
ozonisar {vb} = 
ozonisation {sb} = 
ozonisator {sb} = 
ozono {sb} = 
ozonometria {sb} = 
ozonometric {adj} = 
ozonometro {sb} = 
ozonosphera {sb} = 
ozonotherapia {sb} = 
P.S. {sb} = 
pabulo {sb} = 
paca {sb} = 
paccar {vb} = 
pacco {sb} = balík
pace {sb} = mír
pacemaker {sb} = 
pacchettar {vb} = zabalit
pacchetto {sb} = balík
pacchetto {sb} = balíček
pacibile {adj} = mírumilovný
pacific {adj} = tichý
pacific {adj} = mírumilovný
pacific {adj} = pacifický
pacificabile {adj} = 
pacificamente {adv} = 
pacificar {vb} = tišit
pacificar {vb} = pacifikovat
pacification {sb} = 
pacificator {sb} = 
pacificator {adj} = 
Pacifico {sb npr} = Pacifik
pacifismo {sb} = pacifismus
pacifista {sb} = pacifista
pacifista {adj} = pacifista
pacifistic {adj} = 
pack {sb} = 
package {sb} = 
pacotilia {sb} = 
pacto {sb} = smlouva
pacto {sb} = dohoda
pacto {sb} = pakt
paddock {sb} = výběh pro koně
Padua {sb npr} = 
paduan {adj} = 
paduano {sb} = 
paella {sb} = 
paf {interj} = 
paga {sb} = plat
paga {sb} = platba
pagabile {adj} = splatný
pagaia {sb} = veslo
pagaia {sb} = pádlo
pagaiar {vb} = veslovat
pagaiar {vb} = pádlovat
pagaiator {sb} = 
pagamento {sb} = splátka (měsíční)
pagamento {sb} = zaplacení
pagan {adj} = pohanský
pagan {adj} = pohan
paganisar {vb} = 
paganisation {sb} = 
paganismo {sb} = 
pagano {sb} = pohanský
pagano {sb} = pohan
pagar {vb} = zaplatit za
pagar {vb} = platit
pagate {adj} = 
pagator {sb} = 
page {sb} = páže
pagello {sb} = 
pagina {sb} = stránka (v knize)
paginar {vb} = ostránkovat
pagination {sb} = stránkování
pagoda {sb} = pagoda
pagro {sb} = 
paguro {sb} = 
pachycarpe {adj} = 
pachyderme {adj} = 
pachydermia {sb} = 
pachydermic {adj} = 
pachydermo {sb} = 
pachypetale {adj} = 
pachyphylle {adj} = 
pachyptere {adj} = 
pais {sb} = země
pais {sb} = zem
pais {sb} = území
pais {sb} = krajina
paisage {sb} = krajina
paisage {sb} = scenérie
paisagista {sb} = 
paisano {sb} = vesničan
paisano {sb} = rolník
pajama {sb} = pyžama
Pakistan {sb npr} = Pákistán
pakistani {sb} = pakistánský
pakistani {adj} = pakistánský
pala {sb} = lopatka
pala {sb} = lopata
pala {sb} = rýč
paladin {sb} = 
palafitta {sb} = 
palafrenero {sb} = 
palamedea {sb} = 
palanquin {sb} = 
palar {vb} = uzavřít do ohrady
palata {sb} = 
palatal {sb} = 
palatal {adj} = 
palatalisar {vb} = 
palatalisation {sb} = 
palatial {adj} = luxusní
palatian {adj} = 
palatianismo {sb} = 
palatiano {sb} = 
palatin {adj} = palácový
palatinato {sb} = 
palatino {sb} = 
palatio {sb} = palác
palatitis {sb} = 
palato {sb} = patro (v ústech)
palato {sb} = patro
palatoalveolar {adj} = 
palatogramma {sb} = 
pale ale {sb} = 
palea {sb} = sláma
palea {sb} = kštice
paleario {sb} = 
paleassa {sb} = slamník
paleasso {sb} = 
paleate {adj} = 
palemon {sb} = 
paleoanthropologia {sb} = 
paleoarctic {adj} = 
paleobiologia {sb} = 
paleobotanic {adj} = 
paleobotanica {sb} = 
paleobotanico {sb} = 
paleocen {adj} = 
paleoceno {sb} = 
paleoclimate {sb} = 
paleoclimatologia {sb} = 
paleoecologia {sb} = 
paleoecologic {adj} = 
paleoethnologia {sb} = 
paleoethnologic {adj} = 
paleogeographia {sb} = 
paleogeographic {adj} = 
paleogeologia {sb} = 
paleographia {sb} = 
paleographic {adj} = 
paleographo {sb} = 
paleochristian {adj} = 
paleolithic {adj} = 
paleolithico {sb} = 
paleolitho {sb} = 
paleomagnetismo {sb} = 
paleontographia {sb} = 
paleontographic {adj} = 
paleontologia {sb} = 
paleontologic {adj} = 
paleontologista {sb} = 
paleontologo {sb} = 
paleopathologia {sb} = 
paleophytologia {sb} = 
paleose {adj} = 
paleotectonic {adj} = 
paleotectonica {sb} = 
paleotropical {adj} = 
paleozoic {adj} = 
paleozoico {sb} = 
paleozoologia {sb} = 
paleozoologic {adj} = 
palestin {adj} = palestinský
Palestina {sb npr} = Palestina
palestino {sb} = Palestinec
palestra {sb} = 
paletot {sb} = svrchník
paletot {sb} = paleto
paletta {sb} = destička
paletta {sb} = lopatka
paletta {sb} = paleta
paletta {sb} = rýč
palettisar {vb} = 
palettisation {sb} = 
paliforme {adj} = 
paligraphia {sb} = 
palilalia {sb} = 
palilogia {sb} = 
palimpsesto {sb} = 
palindromic {adj} = 
palindromo {sb} = 
palingenese {sb} = 
palingenesis {sb} = znovuzrození
palingenetic {adj} = 
palinodia {sb} = 
palinodic {sb} = 
palinodista {sb} = 
palinographia {sb} = 
palinologia {sb} = 
palissada {sb} = kolíkování
palissada {sb} = plot z kůlů
palissada {sb} = ohrada
palissada {sb} = palisáda
palissadar {vb} = 
palissandro {sb} = 
palla {sb} = 
Pallade {sb npr} = 
palladic {adj} = 
Palladio {sb npr} = záštita
palladio {sb} = záštita
palladium {sb} = 
Pallas {sb npr} = 
palleal {adj} = 
pallet {sb} = 
palliar {vb} = 
palliation {sb} = 
palliative {adj} = 
palliativo {sb} = paliativní
pallide {adj} = bledý
pallidessa {sb} = 
pallidiflor {adj} = 
pallidifolie {adj} = 
pallidir {vb} = blednout
palliditate {sb} = 
pallio {sb} = 
pallor {sb} = bledost
palma {sb} = dlaň
palma {sb} = palma
palmaceas {sb pl} = 
palmacee {adj} = 
palmar {vb} = 
palmar {adj} = 
palmate {adj} = 
palmatifide {sb} = 
palmatilobate {adj} = 
palmatipartite {adj} = 
palmero {sb} = poutník
palmeto {sb} = 
palmetta {sb} = 
palmifide {adj} = 
palmiforme {adj} = 
palmilobate {adj} = 
palmilobe {adj} = 
palmina {sb} = 
palminerve {adj} = 
palmipartite {adj} = 
palmipede {adj} = 
palmipede {sb} = 
palmitato {sb} = 
palmitic {adj} = 
palmitina {sb} = 
palmito {sb} = 
palmo {sb} = rozpětí
palmo {sb} = píď
palo {sb} = sloup
palo {sb} = zveřejnit
palo {sb} = branková tyč
palo {sb} = kůl
palo {sb} = plot
palpabile {adj} = hmatatelný
palpabilitate {sb} = 
palpar {vb} = dotýkat se
palpar {vb} = hmatat
palpar {vb} = osahávat
palpation {sb} = tlukot
palpation {sb} = bušení srdce
palpator {sb} = 
palpebra {sb} = oční víčko
palpebral {adj} = 
palpebrar {vb} = blikat
palpebrar {vb} = mrkat
palpebration {sb} = 
palpitante {adj} = tlukoucí
palpitante {adj} = bijící
palpitante {adj} = pulzující
palpitar {vb} = tlouct (srdce)
palpitar {vb} = bušit
palpitar {vb} = pulzovat
palpitation {sb} = tlukot (srdce)
palpitation {sb} = bití (srdce)
palpitation {sb} = pulzace
palpo {sb} = 
palude {sb} = bahno
palude {sb} = bažina
paludella {sb} = 
paludic {adj} = bažinatý
paludicola {sb} = 
paludicole {adj} = 
paludina {sb} = 
paludismo {sb} = 
paludose {adj} = bažinatý
paludositate {sb} = 
palumbo {sb} = 
palustre {adj} = 
palynologia {sb} = 
palynologic {adj} = 
palynologista {sb} = 
palynologo {sb} = 
pampa {sb} = 
pamphletero {sb} = 
pamphleto {sb} = hanopis
Pan {sb npr} = chléb
Pan {sb npr} = bochník chleba
pan {sb} = chléb
pan {sb} = bochník chleba
panacea {sb} = univerzální lék
panacea {sb} = všelék
panafrican {adj} = 
panafricanismo {sb} = 
panafricanista {sb} = 
panama {sb} = Panama
Panama {sb npr} = Panama
panamen {adj} = 
panameno {sb} = 
panamerican {adj} = panamerický
panamericanismo {sb} = 
panamericanista {sb} = 
panar {vb} = 
panarabe {adj} = 
panarabismo {sb} = 
panarabista {sb} = 
panaritio {sb} = 
panasiatic {adj} = 
panasiatismo {sb} = 
panasiatista {sb} = 
panathenaic {adj} = 
panatheneas {sb pl} = 
pancia {sb} = břicho
pancia {sb} = panděro
panciute {adj} = 
panciuto {sb} = 
panclastite {sb} = 
pancratiasta {sb} = 
pancratio {sb} = 
pancreas {sb} = slinivka
pancreas {sb} = slinivka břišní
pancreatic {adj} = 
pancreatina {sb} = 
pancreatitis {sb} = 
pancreozymina {sb} = 
panda {sb} = panda
pandanaceas {sb pl} = 
pandano {sb} = 
pandectas {sb pl} = 
pandemia {sb} = 
pandemic {adj} = 
pandemonio {sb} = peklo
pandemonio {sb} = pekelný křik
pandiculation {sb} = 
pandit {sb} = vědátor
Pandora {sb npr} = 
panegyric {adj} = oslavný
panegyrico {sb} = chvalořeč
panegyris {sb} = 
panegyrisar {vb} = 
panegyrista {sb} = 
panentheismo {sb} = 
panentheista {sb} = 
paneteria {sb} = pekařství
paneteria {sb} = pekárna
panetero {sb} = pekař
panetto {sb} = chlebíček
paneuropee {adj} = 
pangen {sb} = 
pangenese {sb} = 
pangenesis {sb} = 
pangeometria {sb} = 
pangerman {adj} = 
pangermanismo {sb} = 
pangermanista {sb} = 
pangermanista {adj} = 
pangolin {sb} = 
panhellenic {adj} = 
panhellenismo {sb} = 
panhellenistic {adj} = 
panchromatic {adj} = 
panic {adj} = 
panicitate {sb} = 
panico {sb} = panika
panicula {sb} = 
paniculate {adj} = 
paniero {sb} = koš (s víkem)
paniero {sb} = košík
panificabile {adj} = 
panificar {vb} = 
panification {sb} = 
panificator {sb} = 
panislamic {adj} = 
panislamismo {sb} = 
panislamista {sb} = 
panislamitic {adj} = 
panlogic {adj} = 
panlogismo {sb} = 
panna {sb} = porucha
pannello {sb} = šátek
pannello {sb} = hadr
pannello {sb} = kapesník
pannello {sb} = přihrádka
pannello {sb} = panel
pannello {sb} = prachovka
panniculo {sb} = 
panno {sb} = tkanina
panno {sb} = plena
panno {sb} = plátno
panno {sb} = plenka
panno {sb} = plachta
panophthalmia {sb} = 
panoplia {sb} = sbírka zbraní
panoptic {adj} = 
panoptico {sb} = 
panorama {sb} = široký rozhled
panorama {sb} = panoráma
panoramic {adj} = panoramatický
panoramicitate {sb} = 
panorpa {sb} = 
panorthodoxe {adj} = 
panotis {sb} = 
panplegia {sb} = 
panpneumatismo {sb} = 
panpsychismo {sb} = 
panslavismo {sb} = 
panslavista {adj} = 
panslavista {sb} = 
pansophia {sb} = 
pansophic {adj} = 
panspermia {sb} = 
Pantagruel {sb npr} = 
pantagruelic {adj} = 
pantagruelismo {sb} = 
pantagruelista {sb} = 
pantalgia {sb} = 
pantalon {sb} = 
pantalonada {sb} = 
pantalones {sb pl} = kalhoty
pantalones {sb pl} = dlouhé kalhoty
pantelegrapho {sb} = 
pantheismo {sb} = 
pantheista {adj} = 
pantheista {sb} = 
pantheistic {adj} = 
pantheon {sb} = 
panthera {sb} = panter
pantofla {sb} = pantofel
pantographia {sb} = 
pantographic {adj} = 
pantographo {sb} = 
pantometro {sb} = 
pantomima {sb} = pantomima
pantomimar {vb} = 
pantomime {adj} = 
pantomimic {adj} = 
pantomimo {sb} = 
pantophobia {sb} = 
pantothenic {adj} = 
panty {sb} = 
papa {sb} = tatínek
papa {sb} = táta
papa {sb} = otec
papa {sb} = papež
papa {sb} = tatínek
papa {sb} = táta
papa {sb} = otec
papa {sb} = papež
papabile {adj} = 
papagai {sb} = papoušek
papaina {sb} = 
papal {adj} = papežský
papalin {adj} = 
papalino {sb} = 
papalismo {sb} = 
papamobile {sb} = 
paparazzi {sb pl} = 
paparchia {sb} = 
papato {sb} = papežství
papaveraceas {sb pl} = 
papaveracee {adj} = 
papavere {sb} = mák
papaverina {sb} = 
papaya {sb} = papája
paperback {sb} = 
papessa {sb} = 
papiamento {sb} = 
papier-maché {sb} = 
papilion {sb} = motýl
papilionaceas {sb pl} = 
papilionacee {adj} = 
papilionar {vb} = třepat se
papilionar {vb} = mávat křídly
papilionar {vb} = poletovat
papilla {sb} = bradavka
papillar {adj} = 
papillectomia {sb} = 
papillifere {adj} = 
papilliforme {adj} = 
papilloma {sb} = 
papillose {adj} = 
papillote {sb} = 
papiralia {sb} = sběrový papír
papireria {sb} = papírnictví
papirero {sb} = papírník
papiro {sb} = papír
papiro-smerilio {sb} = 
papismo {sb} = 
papista {sb} = papeženec
papista {adj} = papeženec
papistic {adj} = 
pappa {sb} = maz
pappa {sb} = lep
pappa {sb} = kaše
pappiforme {sb} = 
pappo {sb} = 
paprika {sb } = paprika
papu {adj} = 
papu {sb} = 
papuan {adj} = 
papuano {sb} = 
papula {sb} = 
papular {adj} = 
papulose {adj} = 
papyracee {adj} = 
papyro {sb} = 
papyrologia {sb} = 
papyrologic {adj} = 
papyrologista {sb} = 
papyrologo {sb} = 
par {adj} = stejný
par {adj} = sudý
par {adj} = pár
par {adj} = osoba stejného stavu
par {adj} = párový
par {sb} = stejný
par {sb} = sudý
par {sb} = pár
par {sb} = osoba stejného stavu
par {sb} = párový
para {sb} = 
paraballas {sb} = 
parabasal {adj} = 
parabase {sb} = 
parabasis {sb} = 
parabellum {sb} = 
parabiose {sb} = 
parabiosis {sb} = 
parabiotic {adj} = 
parabola {sb} = parabola
parabola {sb} = podobenství
parabolic {adj} = 
parabolicitate {sb} = 
parabolisar {vb} = 
paraboloide {sb} = 
parabrisa {sb} = čelní sklo
parabrisa {sb} = přední sklo
parabuccal {adj} = 
paracadita {sb} = padák
paracaditismo {sb} = 
paracaditista {sb} = výsadkář
paracaditista {sb} = parašutista
paracentese {sb} = 
paracentesis {sb} = 
paracentral {adj} = 
paracentric {adj} = 
paracetamol {sb} = 
paracleto {sb} = 
paracolpos {sb} = nárazník
paracompacte {adj} = 
paracorolla {sb} = 
parada {sb} = průvod
paradar {vb} = chlubit se
paradar {vb} = jít průvodem
paradar {vb} = pochodovat
paradar {vb} = předvádět se
paradental {adj} = 
paradentari {adj} = 
paradentose {sb} = 
paradentosis {sb} = 
paradigma {sb} = 
paradigmatic {adj} = 
paradigmatica {sb} = 
paradisiac {adj} = 
paradiso {sb} = ráj
paradontose {sb} = 
paradontosis {sb} = 
paradoxal {adj} = 
paradoxalitate {sb} = 
paradoxar {vb} = 
paradoxe {adj} = paradoxní
paradoxista {sb} = 
paradoxo {sb} = paradox
paraelectrico {sb} = 
parafango {sb} = 
paraffin {sb} = parafín
paraffinage {sb} = 
paraffinar {vb} = 
paraffinate {sb} = 
parafiscal {sb} = 
parafiscalitate {sb} = 
paraflamma {sb} = 
parafoco {sb} = 
parafulmine {sb} = bleskosvod
parafulmine {sb} = hromosvod
paragenese {sb} = 
paragenesis {sb} = 
parages {sb pl} = 
paragoge {sb} = 
paragogic {adj} = 
paragogisar {vb} = 
paragon {sb} = 
paragonabile {adj} = 
paragonar {vb} = 
paragonite {sb} = 
paragramma {sb} = 
paragraphia {sb} = 
paragrapho {sb} = odstavec
Paraguay {sb npr} = Paraguay
paraguayan {adj} = 
paraguayano {sb} = 
paraguttas {sb} = 
parahepatic {adj} = 
parachocs {sb} = 
parachronismo {sb} = 
paralalia {sb} = 
paralexia {sb} = 
paralinguage {sb} = 
paralinguistic {adj} = 
paralinguistica {sb} = 
paralipomenas {sb pl} = 
paralipsis {sb} = 
paraliturgic {adj} = 
parallactic {adj} = 
parallaxe {sb} = 
parallel {adj} = rovnoběžný
parallel {adj} = paralelní
parallel {sb} = rovnoběžný
parallel {sb} = paralelní
parallelepipedo {sb} = 
parallelisar {vb} = 
parallelismo {sb} = 
parallelo {sb} = rovnoběžka (zeměpisná)
parallelogramma {sb} = 
paralogia {sb} = 
paralogisar {vb} = 
paralogismo {sb} = 
paralogistic {adj} = 
paralumine {sb} = stínidlo
paralysante {adj} = 
paralysar {vb} = zamezit
paralysar {vb} = paralyzovat
paralysation {sb} = 
paralyse {sb} = paralýza
paralyse {sb} = ochrnutí
paralysis {sb} = 
paralytic {adj} = paralytický
paralytico {sb} = 
paramagnetic {adj} = 
paramagnetico {sb} = 
paramagnetismo {sb} = 
paramecio {sb} = 
paramedic {adj} = 
paramedical {adj} = 
paramedico {sb} = 
paramentar {vb} = 
paramento {sb} = skvost
paramento {sb} = ozdoba
parametric {adj} = 
parametrisar {vb} = 
parametrisation {sb} = 
parametro {sb} = parametr
paramidophenol {sb} = 
paramilitar {adj} = 
paramitose {sb} = 
paramitosis {sb} = 
paramnesia {sb} = 
paramnesic {adj} = 
paramorphina {sb} = 
paramuscas {sb} = 
paramylon {sb} = 
paraneural {adj} = 
parangon {sb} = 
parangon {sb} = 
parangonabile {adj} = 
parangonar {vb} = 
paranive {sb} = 
paranoia {sb} = paranoia
paranoiac {adj} = 
paranoiaco {sb} = 
paranoic {adj} = 
paranoico {sb} = 
paranoide {adj} = 
paranormal {adj} = 
paranormalitate {sb} = 
paranuclear {adj} = 
paranucleo {sb} = 
paranympho {sb} = 
paraoculos {sb} = 
parapetras {sb} = 
parapetto {sb} = parapet
paraphar {vb} = 
paraphasia {sb} = 
parapherna {sb pl} = 
paraphernal {sb} = 
paraphernal {adj} = 
paraphimose {sb} = 
paraphimosis {sb} = 
parapho {sb} = 
paraphonia {sb} = 
paraphrasar {vb} = parafrázovat
paraphrasator {sb} = 
paraphrase {sb} = obměna
paraphrase {sb} = parafráze
paraphrasia {sb} = 
paraphrasis {sb} = 
paraphraste {sb} = 
paraphrastic {adj} = 
paraphrenia {sb} = 
paraphyse {sb} = 
paraphysica {sb} = 
paraphysis {sb} = 
paraplasma {sb} = 
paraplegia {sb} = 
paraplegic {adj} = 
paraplegico {sb} = 
parapluvia {sb} = deštník
parapodio {sb} = 
parapophyse {sb} = 
parapophysis {sb} = 
parapsychic {adj} = 
parapsychologia {sb} = 
parapsychologic {adj} = 
parapsychologista {sb} = 
parapsychologo {sb} = 
parar {vb} = zažehnat
parar {vb} = odmítnout
parar {vb} = odrazit
parar {vb} = odrážet
parar {vb} = ozdobovat
pararectal {adj} = 
parasanga {sb} = 
parasceve {sb} = 
parascintillas {sb} = 
paraselene {sb} = 
parasexual {adj} = 
parasexualitate {sb} = 
parascholar {adj} = 
parasitar {vb} = 
parasitari {adj} = 
parasite {adj} = cizopasný
parasitic {adj} = 
parasiticida {adj} = 
parasiticida {sb} = 
parasitismo {sb} = 
parasito {sb} = příživník
parasito {sb} = parazit
parasitologia {sb} = 
parasitologic {adj} = 
parasitologista {sb} = 
parasitologo {sb} = 
parasitophobia {sb} = 
parasitose {sb} = 
parasitosis {sb} = 
parasol {sb} = slunečník
parastatal {adj} = 
parasympathic {adj} = 
parasynthese {sb} = 
parasynthesis {sb} = 
parasynthetic {adj} = 
parasynthetico {sb} = 
parata {sb} = odmítnutí
paratactic {adj} = 
parataxis {sb} = 
parathion {sb} = 
parathormone {sb} = 
parathyroide {sb} = 
paratonic {adj} = 
paratorpedos {sb} = 
paratyphic {adj} = 
paratyphico {sb} = 
paratypho {sb} = 
paratyphoide {adj} = 
paratypo {sb} = 
paravariation {sb} = 
paravento {sb} = ochrana proti větru
paravento {sb} = paravan
paraxial {adj} = 
Parca {sb} = 
parcamento {sb} = parkoviště
parcar {vb} = parkovat
parcella {sb} = pozemek
parcella {sb} = parcela
parcellamento {sb} = 
parcellar {vb} = 
parcellari {adj} = 
parcellation {sb} = 
parcellisar {vb} = 
parcellisation {sb} = 
parco {sb} = ohrádka
parco {sb} = park
parcometro {sb} = parkovací automat
pardonabile {adj} = odpustitelný
pardonar {vb} = omlovat se
pardonar {vb} = prominout
pardonar {vb} = odpustit
pardono {sb} = pardon
pardono {sb} = prominutí
pardono {sb} = odpuštění
paregoric {adj} = 
paregorico {sb} = 
paremia {sb} = 
paremiographia {sb} = 
paremiographo {sb} = 
paremiologia {sb} = 
paremiologic {adj} = 
paremiologista {sb} = 
paremiologo {sb} = 
parenesis {sb} = 
parenetic {adj} = 
parenchyma {sb} = 
parental {adj} = rodičovský
parentalia {sb} = 
parentato {sb} = 
parente {sb} = příbuzný
parente {sb} = příbuznost
parente {sb} = rodič
parentela {sb} = příbuzenstvo
parenteral {adj} = 
parentes {sb pl} = rodiče
parentes {sb pl} = příbuzní
parenthese {sb} = závorka
parenthese {sb} = vsuvka
parenthese {sb} = vložka
parenthesis {sb} = 
parenthetic {adj} = 
parer {vb} = vypadat
parer {vb} = zdát se
parer {vb} = jevit se
parer {vb} = objevit se
parer {vb} = porodit
parer {vb} = rodit
parese {sb} = 
paresis {sb} = 
paresthesia {sb} = 
paresthetic {adj} = 
paretic {adj} = 
paretico {sb} = 
pargasite {sb} = 
parhelic {adj} = 
parhelio {sb} = 
paria {sb} = pária
paridigitate {adj} = 
parietal {adj} = nástěnný
parietal {sb} = nástěnný
parietari {adj} = 
parietaria {sb} = 
pariete {sb} = stěna
pariforme {adj} = 
paripennate {adj} = 
paripinnate {adj} = 
paris {sb} = 
Paris {sb npr } = 
parisian {adj} = 
parisiana {sb} = 
parisianismo {sb} = 
parisiano {sb} = 
parisyllabe {adj} = 
parisyllabic {adj} = 
paritari {adj} = 
paritate {sb} = kravata
paritate {sb} = rovnocennost
paritate {sb} = parita
parka {sb} = 
parking {sb} = 
Parkinson {sb npr} = 
parkinsonian {adj} = 
parkinsoniano {sb} = 
parkinsonismo {sb} = 
parlabile {adj} = 
parlamentar {vb} = vyjednávat
parlamentari {adj} = parlamentní
parlamentario {sb} = poslanec
parlamentarismo {sb} = 
parlamento {sb} = parlament
parlando {adv} = 
parlar {vb} = mluvit
parlar {vb} = říkat
parlator {sb} = mluvčí
parlator {sb} = řečník
parlatorio {sb} = 
Parma {sb npr} = 
parmelia {sb} = 
parmentiera {sb} = 
parmesan {adj} = 
parmesano {sb} = 
parnassia {sb} = 
parnassian {adj} = 
parnassio {sb} = 
Parnasso {sb npr} = 
paro {sb} = 
parodia {sb} = parodie
parodiar {vb} = parodovat
parodic {adj} = 
parodista {sb} = 
parodistic {adj} = 
parochetto {sb} = papoušek
parochia {sb} = fara
parochia {sb} = farnost
parochial {adj} = farní
parochialisar {vb} = 
parochian {adj} = 
parochiano {sb} = farník
parocho {sb} = vikář
parocho {sb} = děkan
parocho {sb} = farář
parola {sb} = slovo
parola {sb} = řeč
paronomasia {sb} = 
paronomastic {adj} = 
paronyme {adj} = 
paronymia {sb} = 
paronymic {adj} = 
paronymo {sb} = 
Paros {sb npr} = 
parotide {sb} = 
parotiditis {sb} = příušnice
paroxysmal {adj} = 
paroxysmic {adj} = 
paroxysmo {sb} = záchvat
paroxystic {adj} = 
paroxytone {adj} = 
paroxytonic {adj} = 
paroxytono {sb} = 
parquet {sb} = parket
parquetar {vb} = 
parquetator {sb} = 
parricida {sb} = 
parricidio {sb} = 
parsec {sb} = 
parsi {adj} = 
parsi {sb} = 
parsimonia {sb} = spořivost
parsimonia {sb} = skoupost
parsimoniose {adj} = šetrný
parsimoniose {adj} = skoupý
parsimoniose {adj} = lakomý
parsimoniose {adj} = lakotný
parsismo {sb} = 
parte {sb} = stranou
parte {sb} = součást
parte {sb} = strana
parte {sb} = část
parte {sb} = podíl
parterre {sb} = záhon
parthe {adj} = 
parthenocarpia {sb} = 
parthenocisso {sb} = 
parthenogenese {sb} = 
parthenogenesis {sb} = 
parthenogenetic {adj} = 
parthenologia {sb} = 
Parthenon {sb npr} = 
Parthenope {sb npr} = 
parthenopee {adj} = 
Parthia {sb npr} = 
partho {sb} = 
parthogenese {sb} = 
parthogenesis {sb} = 
parthogenetic {adj} = 
partial {adj} = zaujatý
partial {adj} = stranický
partial {adj} = stranný
partial {adj} = částečný
partial {adj} = předpojatý
partialisar {vb} = 
partialitate {sb} = předsudek
partibile {adj} = 
partibilitate {sb} = 
participante {sb} = 
participar {vb} = účastnit se
participation {sb} = účast
participator {sb} = 
participe {adj} = 
participial {adj} = 
participio {sb} = příčestí
particula {sb} = ždibec
particula {sb} = částečka
particula {sb} = částice
particula {sb} = část
particular {adj} = zvláštní
particular {adj} = jednotlivý
particular {sb} = zvláštní
particular {sb} = jednotlivý
particularisar {vb} = 
particularisation {sb} = 
particularismo {sb} = 
particularista {adj} = 
particularista {sb} = 
particularistic {adj} = 
particularitate {sb} = 
partinive {sb} = 
partir {vb} = vyplout
partir {vb} = vydat se
partir {vb} = dělit
partir {vb} = opustit
partir {vb} = odejít
partir {vb} = odcházet
partir {vb} = odjet
partir {vb} = odletět
partisano {sb} = přívrženec
partisano {sb} = podporovatel
partisano {sb} = partyzán
partita {sb} = sportovní zápas
partita {sb} = vysazení
partita {sb} = utkání
partita {sb} = kolo při hře
partita {sb} = opuštění
partita {sb} = odchod
partita {sb} = odlet
partita {sb} = odjezd
partita {sb} = partie
partita {sb} = odejití
partitario {sb} = 
partitarismo {sb} = 
partite {adj} = 
partitic {adj} = 
partition {sb} = rozdělení
partition {sb} = partitura
partitive {adj} = 
partito {sb} = strana
partito {sb} = politická strana
partitor {sb} = 
partitura {sb} = 
partner {sb} = 
parto {sb} = porod
parturiente {adj} = rodící
parturiente {sb} = rodící
parturir {vb} = porodit
parturir {vb} = rodit
parturition {sb} = porod
party {sb} = 
parulis {sb} = 
parure {sb} = 
parusia {sb} = 
parve {adj} = malý
parvenu {sb} = povýšenec
parvibracteate {adj} = 
parvicaule {adj} = 
parvicellular {adj} = 
parvificar {vb} = 
parviflor {adj} = 
parvifolie {adj} = 
parviglume {adj} = 
parvilabie {adj} = 
parvilobe {adj} = 
parvipetale {adj} = 
parvisepale {adj} = 
parvispiculate {adj} = 
parvistipulate {adj} = 
parvitate {sb} = 
parvo {sb} = 
parvovirus {sb} = 
pascal {sb} = 
Pascal {sb npr} = 
pascalian {adj} = 
pascer {vb} = pást
pasha {sb} = 
pascha {sb} = velikonoce
pascha {sb} = pesach (židovský)
paschal {adj} = velikonoční
pasigraphia {sb} = 
paso doble {sb} = 
pasquin {sb} = 
pasquinada {sb} = 
pasquinar {vb} = 
passabile {adj} = jakžtakž
passabile {adj} = průchodný
passabilemente {adv} = ucházejícně
passacaglia {sb} = 
passada {sb} = 
passage {sb} = trajekt
passage {sb} = průchod
passage {sb} = pasáž
passager {adj} = 
passagero {sb} = cestující
passamentar {vb} = 
passamenteria {sb} = 
passamentero {sb} = 
passamento {sb} = 
passante {sb} = kolemjdoucí
passaporto {sb} = cestovní pas
passar {vb} = strávit čas
passar {vb} = uplynout
passar {vb} = minout
passar {vb} = jít vedle
passar {vb} = kráčet
passar {vb} = podat
passar {vb} = propojit
passar {vb} = předat (zkušenosti)
passar {vb} = předjet
passarella {sb} = 
passate {adj} = uplynulý
passate {adj} = minulý
passatempore {sb} = záliba
passatempore {sb} = koníček
passatempore {sb} = pastime
passato {sb} = minulý čas (gram.)
passato {sb} = minulost
passavante {sb} = 
passe {sb} = 
passe-partout {sb} = univerzální klíč
passe-partout {sb} = všude pasující
passere {sb} = vrabec
passibile {adj} = 
passibilitate {sb} = 
passiflor {sb} = mučenka
passifloraceas {sb pl} = 
passiflorina {sb} = 
passim {adv} = dokola
passim {adv} = kolem
passing-shot {sb} = 
passion {sb} = vášeň
passion {sb} = nadšení
passional {sb} = 
passional {adj} = 
passionalitate {sb} = 
passionar {vb} = 
passionario {sb} = 
passionate {adj} = vášnivý
passionate {adj} = horkokrevný
passionista {sb} = 
passive {adj} = trpný
passive {adj} = pasivní
passive {adj} = nečinný
passivismo {sb} = 
passivitate {sb} = pasivita
passivo {sb} = trpný rod
passivo {sb} = pasivum
passo {sb} = schodový stupeň
passo {sb} = krok
pasta {sb} = těsto
pasta {sb} = lepidlo
pasta {sb} = pasta
pastata {sb} = paštika
pastellista {sb} = 
pastello {sb} = pastelka
pastello {sb} = pastel
pasteurian {adj} = 
pasteurisar {vb} = pasterizovat
pasteurisate {adj} = 
pasteurisation {sb} = 
pasteurisator {sb} = 
pastificar {vb} = 
pastification {sb} = 
pastificator {sb} = 
pastichar {vb} = 
pastiche {sb} = 
pastilla {sb} = tableta
pastilla {sb} = kosočtverec
pastilla {sb} = pastilka
pastinaca {sb} = pastinák
pastissar {vb} = 
pastisseria {sb} = zákusek
pastisseria {sb} = cukrárna
pastissero {sb} = cukrář
pastisso {sb} = pečivo
pastor {sb} = farář
pastor {sb} = pastýř
pastor {sb} = pastor
pastoral {sb} = pastorální
pastoral {adj} = pastorální
pastorato {sb} = 
pastorella {sb} = 
pastose {adj} = těstovitá
pastose {adj} = kašovitá
pastositate {sb} = 
pastura {sb} = pastva
pastura {sb} = pastvina
pasturar {vb} = pást
pat {sb} = 
pata {sb} = tlapka
pata {sb} = tlapa
pata {sb} = pařát
patagio {sb} = 
patagon {sb} = 
patagon {adj} = 
Patagonia {sb npr} = 
patagonian {adj} = 
patagoniano {sb} = 
pataphysica {sb} = 
patarasso {sb} = 
patata {sb} = brambora
patata {sb} = brambor
pâté {sb} = 
patella {sb} = topinka
patella {sb} = čéška
patella {sb} = pánev na smažení
patella {sb} = pánev
patellar {adj} = 
patellata {sb} = 
patellero {sb} = 
patelliforme {adj} = 
patena {sb} = 
patentar {vb} = patentovat
patentato {sb} = patentovaný
patente {adj} = povolení
patente {adj} = patent
patente {sb} = povolení
patente {sb} = patent
pater familias {sb} = 
Pater Noster {sb} = 
paternal {adj} = otcovský
paternalismo {sb} = 
paternalista {adj} = 
paternalistic {adj} = 
paterne {adj} = 
paternitate {sb} = otcovství
pathetic {adj} = 
patheticitate {sb} = 
pathogene {adj} = choroboplodný
pathogenese {sb} = 
pathogenesis {sb} = 
pathogenetic {adj} = 
pathogenia {sb} = 
pathogenic {adj} = 
pathogenicitate {sb} = 
pathogeno {sb} = 
pathognomia {sb} = 
pathognomonic {adj} = 
pathognostic {adj} = 
pathographia {sb} = 
pathologia {sb} = patologie
pathologic {adj} = patologická
pathologista {sb} = 
pathologo {sb} = patolog
pathomania {sb} = 
pathophobia {sb} = 
pathophysiologia {sb} = 
pathophysiologic {adj} = 
pathopsychologia {sb} = 
pathopsychologic {adj} = 
pathos {sb} = patos
patchouli {sb} = 
patchwork {sb} = 
patibile {adj} = 
patibular {adj} = 
patibulo {sb} = 
patientar {vb} = 
patiente {adj} = trpělivý
patiente {adj} = klidný
patiente {adj} = pacient
patiente {sb} = trpělivý
patiente {sb} = klidný
patiente {sb} = pacient
patientia {sb} = trpělivost
patin {sb} = brusle
patin {sb} = lyžina
patin {sb} = sanice
patina {sb} = 
patinage {sb} = bruslení
patinar {vb} = bruslit
patinate {adj} = 
patination {sb} = 
patinator {sb} = bruslař
patinatorio {sb} = 
patinette {sb} = koloběžka
patinose {adj} = 
patio {sb} = 
patir {vb} = trpět
patois {sb} = 
patrastro {sb} = nevlastní otec
patre {sb} = otec
patrenostre {sb} = 
patria {sb} = vlast
patria {sb} = otčina
patriarcha {sb} = patriarcha
patriarchal {adj} = patriarchální
patriarchato {sb} = 
patriarchia {sb} = 
patriciato {sb} = 
patricie {adj} = 
Patricio {sb npr} = 
patricio {sb} = 
patrilineal {adj} = 
patrilinear {adj} = 
patrilocal {adj} = 
patrimonial {adj} = 
patrimonio {sb} = zděděný majetek
patrino {sb} = kmotr
patriota {sb} = vlastenec
patriota {sb} = patriot
patriota {adj} = vlastenec
patriota {adj} = patriot
patriotic {adj} = vlastenecký
patriotismo {sb} = patriotismus
patrista {sb} = 
patristic {adj} = 
patristica {sb} = 
patristico {sb} = 
patrocinante {sb} = 
patrocinar {vb} = 
patrocinator {sb} = 
patrocinio {sb} = 
patroclin {adj} = 
patroclinia {sb} = 
patrologia {sb} = 
patrologic {adj} = 
patrologista {sb} = 
patrologo {sb} = 
patrona {sb} = malířská šablona
patrona {sb} = patrona
patronage {sb} = 
patronal {adj} = 
patronato {sb} = 
patronessa {sb} = 
patronisar {vb} = být patronem
patrono {sb} = šablona
patrono {sb} = vzorek
patrono {sb} = člen
patrono {sb} = kapitán
patrono {sb} = domácí pán
patrono {sb} = patron
patrono {sb} = ochránce
patrono {sb} = patrona
patronymic {adj} = 
patronymico {sb} = 
patrulia {sb} = hlídka
patrulia {sb} = obhlídka
patruliar {vb} = hlídkovat
patruliator {sb} = hlídač
patta {sb} = 
patute {adj} = 
pauc {adj} = málo
pauc {adj} = malinko
pauc {adj} = nemnohý
paucidentate {adj} = 
pauciflor {adj} = 
paucifolie {vb} = 
paucinerve {adj} = 
paucitate {sb} = nepatrnost
pauco {adv} = málo
pauco {sb} = málo
Paula {sb npr} = 
paulin {adj} = 
Paulina {sb npr} = 
paulinismo {sb} = 
paulinista {sb} = 
paulista {sb} = 
Paulo {sb npr} = 
paulownia {sb} = 
paupere {adj} = chudý
paupere {sb} = chudý
pauperisar {vb} = 
pauperisation {sb} = 
pauperismo {sb} = 
paupertate {sb} = bída
paupertate {sb} = chudoba
pausa {sb} = přestávka
pausa {sb} = pouza
pausa {sb} = pauza
pausa {sb} = odklad
pausa {sb} = pauza na nádech
pausar {vb} = držet přestávku
pausation {sb} = 
pavage {sb} = 
pavana {sb} = 
pavide {adj} = bázlivý
pavide {adj} = plachý
paviditate {sb} = 
pavilion {sb} = letní dům
pavilion {sb} = pavilón
pavilion {sb} = pavilon
pavimentar {vb} = 
pavimentation {sb} = 
pavimentator {sb} = 
pavimento {sb} = chodník
pavimento {sb} = dláždění
pavimento {sb} = dlažba
pavimento {sb} = podlaha
pavir {vb} = dláždit
pavitor {sb} = 
Pavlov {sb npr} = 
pavlovian {adj} = 
pavon {sb} = páv
pavona {sb} = 
pavonisar {vb} = kráčet jako páv
pavonisar {vb} = naparovat se
pavor {sb} = strach
pavor {sb} = obava
pavorose {adj} = bojácný
paxillo {sb} = 
pean {sb} = 
pebrina {sb} = 
pecari {sb} = 
peccabile {adj} = 
peccabilitate {sb} = 
peccadilio {sb} = 
peccante {adj} = 
peccar {vb} = zhřešit
peccar {vb} = hřešit
peccatilio {sb} = malý hřích
peccato {sb} = hřích
peccator {sb} = hříšník
pecia {sb} = záplata
pecia {sb} = kus
pecietta {sb} = úlomek
pecietta {sb} = utržek
pecietta {sb} = šrot
pecietta {sb} = kousek
pecietta {sb} = ratolest
pecietta {sb} = pahýl
pecietta {sb} = odřezek
pectase {sb} = 
pectato {sb} = 
pectic {adj} = 
pectina {sb} = 
pectinar {vb} = česat hřebenem
pectinar {vb} = česat (se)
pectinate {adj} = 
pectinator {sb} = 
pectinatura {sb} = účes
pectine {sb} = hřeben
pectine {sb} = lastura
pectineria {sb} = 
pectinero {sb} = 
pectinibranchie {adj} = 
pectinibranchios {sb pl} = 
pectiniera {sb} = 
pectinifere {adj} = 
pectiniforme {adj} = 
pectoral {adj} = 
pectoral {sb} = 
pectore {sb} = hruď
pectore {sb} = prsa
pectore-blau {sb} = 
pectore-rubie {sb} = 
pecular {vb} = zpronevěřit
peculato {sb} = zpronevěra
peculator {sb} = defraudant
peculiar {adj} = 
peculiaritate {sb} = zvláštnost
peculiaritate {sb} = podivnost
peculio {sb} = úspory
peculio {sb} = majetek
pecunia {sb} = peníze
pecuniari {adj} = peněžní
pecuniose {adj} = 
pedage {sb} = mýto
pedagero {sb} = vyběrač mýta
pedagista {sb} = 
pedagogia {sb} = 
pedagogic {adj} = 
pedagogica {sb} = 
pedagogo {sb} = vychovatel
pedagogo {sb} = pedagog
pedal {adj} = pedál
pedal {sb} = pedál
pedalabile {adj} = 
pedalar {vb} = šlapat pedály
pedalator {sb} = 
pedante {adj} = důkladný
pedante {sb} = důkladný
pedanteria {sb} = puntičkářství
pedantesc {adj} = pedantský
pedantismo {sb} = 
pede {sb} = chodidlo
pede {sb} = noha
pedemontan {adj} = 
pedemonte {sb} = 
pedemontese {adj} = 
pedemontese {sb} = 
peder {vb} = 
pederasta {sb} = 
pederastia {sb} = 
pederastic {adj} = 
pedestallo {sb} = podstavec
pedestallo {sb} = podstavec soch
pedestallo {sb} = podnožník
pedestre {adj} = pěšky
pediatria {sb} = 
pediatric {adj} = 
pediatro {sb} = 
pedica {sb} = léčka
pedica {sb} = okov na nohu
pedica {sb} = poto na noze
pedicellate {sb} = 
pedicello {sb} = 
pedicular {adj} = odvšivit
pedicularis {sb} = 
pediculate {adj} = 
pediculo {sb} = veš
pediculophobia {sb} = 
pediculose {adj} = 
pediculose {sb} = 
pediculosis {sb} = 
pedicura {sb} = pedikúra
pedicuro {sb} = pedikér
pediforme {adj} = 
pedigree {sb} = rodokmen zvířat
pediluvio {sb} = 
pedimano {sb} = 
pedipalpo {sb} = 
pedito {sb} = 
pedogenese {sb} = 
pedogenesis {sb} = 
pedogenetic {adj} = 
pedologia {sb} = půdoznalectví
pedologic {adj} = 
pedologista {sb} = 
pedologo {sb} = 
pedometro {sb} = 
pedon {sb} = pěší
pedon {sb} = pěšec (šachy)
pedophile {adj} = 
pedophilia {sb} = 
pedophilo {sb} = 
pedopsychiatria {sb} = 
pedotherapia {sb} = 
peduncular {adj} = 
pedunculate {adj} = 
pedunculo {sb} = stonek
peepshow {sb} = 
Pegaso {sb npr} = 
pegmatite {sb} = 
pechblende {sb} = 
peignoir {sb} = župan
pejo {adv} = horší
pejo {adv} = hůře
pejor {adj} = horší
pejor {adj} = nejhorší
pejorar {vb} = pokazit
pejorative {adj} = pejorativní
pejorativo {sb} = pejorativ
pekinese {adj} = 
pekinese {sb} = 
Peking {sb npr} = 
pekingese {adj} = pekingský
pekingese {sb} = pekingský
pelagian {adj} = 
pelagianismo {sb} = 
pelagiano {sb} = 
pelagic {adj} = 
Pelagio {sb npr} = 
pelagoscopio {sb} = 
pelamyde {sb} = 
pelargonio {sb} = 
pelasgian {adj} = 
pelasgic {adj} = 
pelearctic {adj} = 
pelegrinage {sb} = pouť
pelegrinar {vb} = putovat
pelegrino {sb} = poutník
pelerina {sb} = 
pelicano {sb} = pelikán
pellagra {sb} = 
pellagrose {adj} = 
pellapatatas {sb} = 
pellar {vb} = kůže
pellar {vb} = loupat
pellator {sb} = 
pellaturas {sb pl} = 
pelle {sb} = slupka
pelle {sb} = srst
pelle {sb} = kůra
pelle {sb} = kožešina
pelle {sb} = blána
pelle {sb} = kůže
pelle {sb} = pokožka
pellicia {sb} = kožich
pellicieria {sb} = 
pelliciero {sb} = 
pellicula {sb} = slabá vrstva: film
pellicula {sb} = film (vrstva)
pellicula {sb} = kožešina
pellicula {sb} = kůžička
pellicula {sb} = povlak
pellicular {adj} = 
pellucide {adj} = 
pelluciditate {sb} = 
pellute {adj} = 
pelobato {sb} = 
Pelope {sb npr} = 
peloponnesiac {adj} = 
peloponnesian {adj} = 
peloponnesiano {sb} = 
Peloponneso {sb npr} = 
peloria {sb} = 
peloric {adj} = 
pelota {sb} = 
peloton {sb} = četa
peloton {sb} = peleton
pelta {sb} = 
peltasta {sb} = 
peltate {adj} = 
peltifolie {adj} = 
peltigera {sb} = 
peltro {sb} = cín
pelve {sb} = pánev
pelve {sb} = pánev (kost)
pelvic {adj} = 
pelviforme {adj} = 
pelvigraphia {sb} = 
pelvimetria {sb} = 
pelvimetric {adj} = 
pelvimetro {sb} = 
pelviperonitis {sb} = 
pemmican {sb} = 
pemphigo {sb} = 
PEN {sb npr} = 
pena {sb} = starost
pena {sb} = trest
pena {sb} = bolest
pena {sb} = námaha
pena {sb} = pokuta
penal {adj} = trestní
penalisar {vb} = penalizovat
penalisation {sb} = 
penalitate {sb} = trest
penalty {sb} = 
penar {vb} = trápit
penar {vb} = sužovat
penates {sb pl} = 
pendant {sb} = doplněk
pendant {sb} = protějšek
pendant {sb} = přívěsek
pendente {sb} = visící
pendente {sb} = čekající
pendente {sb} = přívěšek
pendente {sb} = nevyřešený
pendente {adj} = visící
pendente {adj} = čekající
pendente {adj} = přívěšek
pendente {adj} = nevyřešený
pender {vb} = viset
pender {vb} = zavěsit
pendiculo {sb} = nepokoj (v hodinkách)
pendula {sb} = pendlovky
pendular {adj} = 
pendule {adj} = kývající se
pendulo {sb} = kyvadlo
peneplana {sb} = 
peneplanation {sb} = 
penetrabile {adj} = 
penetrabilitate {sb} = 
penetrante {adj} = dotěrný
penetrante {adj} = pronikavý
penetrantia {sb} = 
penetrar {vb} = vniknout
penetrar {vb} = pronikat
penetrar {vb} = penetrovat
penetrar {vb} = prostoupit
penetrar {vb} = proniknout
penetrate {adj} = 
penetration {sb} = proniknutí
penetration {sb} = penetrace
penetration {sb} = pronikání
penetrative {adj} = pronikavý
penetrator {sb} = 
penetrometro {sb} = 
pengö {sb } = 
penchant {sb} = 
penian {adj} = 
penicillate {adj} = 
penicilliforme {adj} = 
penicillina {sb} = penicilin
penicillinic {adj} = 
penicillium {sb} = 
penicillo {sb} = štětec
penicilloresistente {adj} = 
peninsula {sb} = poloostrov
peninsular {sb} = poloostrovní
peninsular {adj} = poloostrovní
penis {sb} = penis
penitente {sb} = kajícný
penitente {sb} = kající
penitente {adj} = kajícný
penitente {adj} = kající
penitentia {sb} = zkroušenost
penitentia {sb} = kajícnost
penitentia {sb} = pokání
penitential {adj} = 
penitential {sb} = 
penitentiari {adj} = 
penitentiario {sb} = trestnice
penitentiario {sb} = polepšovna
penitentieria {sb} = 
penitentiero {sb} = 
penna {sb} = brk
penna {sb} = pero
penna {sb} = psací pero
penna {sb} = plnicí pero
pennachio {sb} = 
pennate {adj} = 
penniforme {adj} = 
pennon {sb} = 
Pennsylvania {sb npr} = 
pennsylvanian {adj} = 
pennsylvaniano {sb} = 
penny {sb} = penny
penologia {sb} = 
penologic {adj} = 
penose {adj} = trapný
penose {adj} = bolestivý
penose {adj} = bolestný
penose {adj} = otravný
penositate {sb} = 
pensabile {adj} = 
pensabilitate {sb} = 
pensamento {sb} = myšlení
pensante {adj} = 
pensar {sb} = myslet
pensar {vb} = myslet
pensata {sb} = maceška
pensata {sb} = myšlenka
pensata {sb} = mysl
pensative {adj} = zamyšlený
pensative {adj} = přemýšlivý
pensator {sb} = myslitel
pensile {adj} = visací
pension {sb} = důchod
pension {sb} = penzión
pensionamento {sb} = 
pensionar {vb} = být v důchodu
pensionar {vb} = penzionovat
pensionario {sb} = důchodce
pensionario {sb} = penzista
pensionario {sb} = podnájemník
pensionat {sb} = 
pensive {adj} = 
pentaculo {sb} = 
pentadactyle {adj} = 
pentadecagone {adj} = 
pentadecagono {sb} = 
pentadelphe {adj} = 
pentagonal {adj} = 
pentagone {adj} = 
pentagono {sb} = pětiúhelník
pentagono {sb} = pentagon
pentagramma {sb} = 
pentahedre {adj} = 
pentahedro {sb} = 
pentachordio {sb} = 
pentamere {adj} = 
pentameros {sb pl} = 
pentametro {sb} = 
pentandre {adj} = 
pentano {sb} = 
pentanol {sb} = 
pentapetale {adj} = 
pentaphylle {adj} = 
pentapolis {sb} = 
pentaptere {adj} = 
pentarchia {sb} = 
pentase {sb} = 
pentasepale {adj} = 
pentasperme {adj} = 
pentasyllabe {adj} = 
pentasyllabic {adj} = 
pentasyllabo {sb} = 
pentateuchal {adj} = 
Pentateucho {sb npr} = 
pentathleta {sb} = 
pentathlon {sb} = pětiboj
pentatomic {adj} = 
pentatonic {adj} = 
pentavalente {adj} = 
pentavalentia {sb} = 
pentecostal {adj} = letniční
pentecostalismo {sb} = 
pentecostalista {sb} = 
pentecoste {sb} = letnice
pentelic {adj} = 
penthotal {sb} = 
pentodo {sb} = 
penultima {sb} = 
penultime {adj} = předposlední
penumbra {sb} = polostín
penumbral {adj} = 
penumbrose {adj} = 
penuria {sb} = nouze
penuria {sb} = nedostatek
penuriose {adj} = 
Peon {sb npr} = 
peonia {sb} = pivoňky
pep {sb} = 
pepita {sb} = valoun
pepita {sb} = semena
pepita {sb} = jadérko
pepita {sb} = hrouda (např. zlata)
pepita {sb} = pecka
peponide {sb} = 
pepsia {sb} = 
pepsina {sb} = 
pepsinogene {adj} = 
pepsis {sb} = 
peptic {adj} = 
peptidase {sb} = 
peptide {sb} = 
peptidic {adj} = 
peptisar {vb} = 
peptisation {sb} = 
peptona {sb} = 
peptonisar {vb} = 
peptonisation {sb} = 
peptotoxina {sb} = 
per {prep} = skrze
per {prep} = za
per {prep} = pomocí
per {prep} = prostřednictvím
per {prep} = přes
peracido {sb} = 
peramele {sb} = 
perborato {sb} = 
perca {sb} = okoun
percale {sb} = 
percalina {sb} = 
percentage {sb} = procento
percentil {adj} = 
percentil {sb} = 
percentual {adj} = 
perceptibile {adj} = znatelný
perceptibile {adj} = vnímatelný
perceptibilitate {sb} = 
perception {sb} = vnímání
perceptional {adj} = 
perceptionismo {sb} = 
perceptionista {sb} = 
perceptive {adj} = vnímavý
perceptivitate {sb} = 
perceptor {sb} = 
perciar {vb} = provrtat
perciforme {adj} = 
perciper {vb} = vnímat
perciper {vb} = zahlédnout
perciper {vb} = chápat
perciper {vb} = postřehnout
perciper {vb} = rozeznat
percipibile {adj} = 
percipibilitate {sb} = 
percnoptero {sb} = 
percoides {sb pl} = 
percolar {vb} = přecedit
percolar {vb} = prosakovat
percolation {sb} = 
percolator {sb} = cedník
percomorphe {adj} = 
percomorphos {sb pl} = 
percurrer {vb} = jet
percurrer {vb} = proběhnout
percurrer {vb} = procestovat
percurso {sb} = vzdálenost
percurso {sb} = výlet
percurso {sb} = běh
percurso {sb} = proběhlá dráha
percussion {sb} = úder
percussion {sb} = poklep
percussionista {sb} = 
percussor {sb} = úderník
percutente {adj} = 
percuter {vb} = bít
percuter {vb} = poklepat
percutor {sb} = 
perdente {adj} = proherce
perdente {sb} = proherce
perder {vb} = zkáza
perder {vb} = zahubit
perder {vb} = ztratit
perdibile {adj} = 
perdice {sb} = koroptev
perdice {sb} = koroptev.
perdita {sb} = ztráta
perdita {sb} = plýtvání
perdita {sb} = odpad
perdition {sb} = zatracení
perdition {sb} = zkáza
perditor {sb} = 
perdurabile {adj} = 
perdurabilitate {sb} = 
perdurar {vb} = vytrvat
perdurar {vb} = vydrží
peregrin {adj} = 
peregrinar {vb} = putovat
peregrination {sb} = putování
peregrinator {sb} = 
peregrino {sb} = poutník
perempte {adj} = marný
perempte {adj} = neplatný
perempte {adj} = odpadlý
peremption {sb} = 
peremptori {adj} = jistý
peremptori {adj} = konečný
peremptori {adj} = definitivní
peremptori {adj} = rozhodný
perennal {adj} = 
perenne {adj} = trvalý
perenne {adj} = stálý
perennitate {sb} = 
perestroika {sb} = 
perfecte {adj} = dokonalý
perfecte {adj} = perfektní
perfectibile {adj} = 
perfectibilitate {sb} = 
perfection {sb} = dokonalost
perfection {sb} = perfektnost
perfectionabile {adj} = 
perfectionabilitate {sb} = 
perfectionamento {sb} = pokrok
perfectionar {vb} = zdokonalovat
perfectionar {vb} = vytříbit
perfectionar {vb} = vylepšit
perfectionator {sb} = 
perfectionismo {sb} = 
perfectionista {adj} = 
perfectionista {sb} = 
perfectionistic {adj} = 
perfective {adj} = 
perfecto {sb} = předpřítomný čas
perfecto {sb} = perfektum
perfide {adj} = zrádný
perfide {adj} = věrolomná
perfide {adj} = proradný
perfidia {sb} = zrada
perfidiose {adj} = 
perfoliate {adj} = 
perforabile {adj} = 
perforabilitate {sb} = 
perforar {vb} = děrovat
perforar {vb} = prorazit
perforar {vb} = perforovat
perforar {vb} = propíchnout
perforar {vb} = protrhnout
perforar {vb} = provrtat
perforate {adj} = perforovaný
perforation {sb} = dírkování
perforator {adj} = děrovač
perforator {sb} = děrovač
performance {sb} = představení
perfumar {vb} = parfémovat
perfumar {vb} = navonět
perfumate {adj} = 
perfumator {sb} = 
perfumeria {sb} = voňavkářství
perfumeria {sb} = parfumerie
perfumista {sb} = 
perfumo {sb} = voňavka
perfumo {sb} = vůně
perfumo {sb} = parfém
perfunctori {adj} = 
perfusion {sb} = 
pergamena {sb} = pergament
pergamena {sb} = pergamen
Pergamo {sb npr} = 
pergola {sb} = besídka
perhydrol {sb} = 
percha {sb} = žlab
percha {sb} = bidýlko
percha {sb} = okoun říční
percha {sb} = okap
perchlorato {sb} = 
perchloric {adj} = 
perchlorido {sb} = 
perchloruro {sb} = 
peri {sb} = 
periantho {sb} = 
periarthritis {sb} = 
peribile {adj} = zkazitelný
peribile {adj} = podléhající zkáze
periblema {sb} = 
peribolo {sb} = 
pericambio {sb} = 
pericardic {adj} = 
pericardio {sb} = 
pericarditis {sb} = 
pericarpio {sb} = 
pericentric {adj} = 
periclinal {adj} = 
periclitar {vb} = 
pericope {sb} = 
pericopic {adj} = 
pericranio {sb} = 
periculo {sb} = nástraha
periculo {sb} = nebezpečí
periculose {adj} = nebezpečný
periculositate {adj} = 
pericyclo {sb} = 
peridermo {sb} = 
peridot {sb} = 
peridotic {adj} = 
peridotite {sb} = 
peridromo {sb} = 
periec {adj} = 
perigee {adj} = 
perigeo {sb} = 
periglacial {adj} = 
periglaciari {sb} = 
perigonio {sb} = 
perigyn {adj} = 
perigynic {adj} = 
perihelio {sb} = 
perichondrio {sb} = 
perichondritis {sb} = 
perimer {vb} = zkolabovat
perimer {vb} = uplynout
perimer {vb} = dosah
perimer {vb} = promlčet
perimetral {adj} = 
perimetria {sb} = 
perimetric {adj} = 
perimetrio {sb} = 
perimetro {sb} = obvod
perimite {adj} = propadlý
perimite {adj} = prošlý
perimysio {sb} = 
perinatal {adj} = 
perinatalitate {sb} = 
perinatalogia {sb} = 
perinatologic {adj} = 
perineal {adj} = 
perineo {sb} = 
perineocele {sb} = 
periodic {adj} = periodický
periodicitate {sb} = 
periodico {sb} = časopis
periodisar {vb} = 
periodisation {sb} = 
periodo {sb} = snap
periodo {sb} = časové období
periodo {sb} = perioda
periodontal {adj} = 
periodontitis {sb} = 
periodonto {sb} = 
perioptrica {sb} = 
periosteo {sb} = 
periostitis {sb} = 
peripatetic {adj} = 
peripatetico {sb} = 
peripatetismo {sb} = 
peripetia {sb} = 
peripheria {sb} = periférie
peripheric {adj} = periferní
periphlebitis {sb} = 
periphrasar {vb} = 
periphrase {sb} = popis
periphrasis {sb} = 
periphrastic {adj} = 
periplanatic {adj} = 
periplasma {sb} = 
periplo {sb} = 
periptere {adj} = 
periptero {sb} = 
perir {vb} = zahynout
perir {vb} = hynout
periscopic {adj} = 
periscopio {sb} = periskop
perisperma {sb} = 
perisplenitis {sb} = 
perissodactylo {sb} = 
perissologia {sb} = 
peristaltic {adj} = 
peristaltismo {sb} = 
peristerio {sb} = 
peristole {sb} = 
peristoma {sb} = 
peristylo {sb} = 
perithecio {sb} = 
peritoneal {adj} = 
peritoneo {sb} = pobřišnice
peritonitis {sb} = zánět pobřišnice
perjur {adj} = 
perjurar {vb} = 
perjurator {sb} = křivopřísežník
perjurio {sb} = křivá přísaha
perjuro {sb} = 
perla {sb} = perla
perlar {vb} = 
perlate {adj} = 
perlifere {adj} = 
perliforme {adj} = 
perlingual {adj} = 
perlite {sb} = 
perlitic {adj} = 
permafrost {sb} = 
permanentar {vb} = 
permanente {adj} = stálý
permanente {adj} = trvalý
permanente {adj} = nepřetržitý
permanente {adj} = permanentní
permanente {sb} = stálý
permanente {sb} = trvalý
permanente {sb} = nepřetržitý
permanente {sb} = permanentní
permanentia {sb} = trvalost
permaner {vb} = vydržet
permaner {vb} = vytrvat
permanganato {sb} = 
permanganic {adj} = 
permeabile {adj} = propustný
permeabile {adj} = prostupný
permeabilitate {sb} = 
permeantia {sb} = 
permear {vb} = propouštět
permear {vb} = pronikat
permease {sb} = 
permeation {sb} = 
permian {adj} = 
permiano {sb} = 
permissibile {adj} = 
permissibilitate {sb} = 
permission {sb} = povolení
permissive {adj} = liberální
permissivismo {sb} = 
permissivitate {sb} = 
permisso {sb} = povolení
permitter {vb} = dovolit
permitter {vb} = povolit
permutabile {adj} = 
permutabilitate {sb} = 
permutar {vb} = změnit
permutar {vb} = obměnit
permutation {sb} = přemístění
permutation {sb} = obměňování
permutation {sb} = permutace
permutator {sb} = 
permutite {sb} = 
pernicie {sb} = zničení
perniciose {adj} = zhoubný
perniciositate {sb} = 
pernoctamento {sb} = 
pernoctar {vb} = přenocovat
pernoctation {sb} = 
perone {sb} = 
peroneal {adj} = 
peronee {adj} = 
peronismo {sb} = 
peronista {adj} = 
peronista {sb} = 
peronosporacea {sb} = 
perorar {vb} = 
peroration {sb} = závěr řeči
peroxydar {vb} = 
peroxydase {sb} = 
peroxydo {sb} = peroxid
perpendicular {adj} = svislý
perpendicular {adj} = kolmý
perpendicularitate {sb} = 
perpendiculo {sb} = kolmice
perpetrar {vb} = spáchat
perpetrar {vb} = dopustit se
perpetration {sb} = zločin
perpetration {sb} = spáchání
perpetrator {sb} = pachatel
perpetuabile {adj} = 
perpetual {adj} = 
perpetualitate {sb} = 
perpetuar {vb} = zvěčnit
perpetuation {sb} = 
perpetuator {sb} = 
perpetue {adj} = věčný
perpetue {adj} = neustálý
perpetuitate {sb} = ustavičnost
perplexe {adj} = zmatený
perplexe {adj} = popletený
perplexitate {sb} = zmatek
perplexitate {sb} = rozpaky
perque {adv} = protože
perque {conj} = protože
perquirer {vb} = vyhledávání
perquirer {vb} = hledat
perquirer {vb} = prohledat
perquisition {sb} = vyhledávání
perquisition {sb} = prohledání
perquisitor {sb} = 
perron {sb} = 
perrucca {sb} = paruka
perrucchero {sb} = kadeřník
persa {sb} = 
perscrutabile {adj} = 
perscrutar {vb} = pátrat
perscrutation {sb} = pátrání
perse {adj} = 
persecution {sb} = honit
persecution {sb} = perzekuce
persecution {sb} = pronásledování
persecutor {adj} = pronásledovatel
persecutor {sb} = pronásledovatel
perseide {sb} = 
Perseo {sb npr} = 
Persepole {sb npr} = 
persequer {vb} = pronásledovat
persequer {vb} = perzekuovat
persequitor {sb} = 
perseverante {adj} = 
perseverantia {sb} = vytrvalost
perseverar {vb} = vytrvat
perseverar {vb} = setrvat
perseveration {sb} = 
Persia {sb npr} = Persie
persian {adj} = perský
persiana {sb} = žaluzie
persiana {sb} = okenice
persiano {sb} = Peršan
persic {adj} = 
persica {sb} = broskev
persicaria {sb} = 
persico {sb} = 
persiflage {sb} = 
persichiero {sb} = broskvoň
persistente {adj} = trvalý
persistente {adj} = houževnatý
persistentia {sb} = vytrvalost
persistentia {sb} = perzistence
persister {vb} = vytrvat
persister {vb} = setrvat
persister {vb} = odolávat
persona {sb} = osoba
persona grata {sb} = 
persona non grata {sb} = 
personage {sb} = 
personal {adj} = osobní
personal {adj} = personál
personal {sb} = osobní
personal {sb} = personál
personalisar {vb} = 
personalisation {sb} = 
personalismo {sb} = 
personalista {adj} = 
personalista {sb} = 
personalitate {sb} = osobnost
personate {adj} = 
personificar {vb} = ztělesňovat
personificar {vb} = personifikovat
personification {sb} = zosobnění
perspectiva {sb} = perspektivní
perspectiva {sb} = perspektiva
perspective {adj} = 
perspectivismo {sb} = 
perspex {sb} = 
perspicace {adj} = bystrý
perspicace {adj} = bystrozraký
perspicace {adj} = prozíravý
perspicacia {sb} = úsudek
perspicacia {sb} = vhled
perspicacitate {sb} = bystrost
perspicer {vb} = prohlédnout
perspicue {adj} = průhledný
perspicuitate {sb} = zřetelnost
perspirar {vb} = 
perspiration {sb} = 
persuader {vb} = přesvědčit
persuader {vb} = přemluvit
persuadibile {adj} = 
persuaditor {sb} = 
persuasibile {adj} = 
persuasion {sb} = přesvědčení
persuasive {adj} = přesvědčivý
persuasor {sb} = 
persulfato {sb} = 
pertica {sb} = tyč
pertica {sb} = hůl
pertica {sb} = prejt
perticage {sb} = 
pertinace {adj} = tvrdošíjný
pertinacia {sb} = 
pertinacitate {sb} = 
pertinente {adj} = přiměřený
pertinente {adj} = příslušný
pertinente {adj} = relevantní
pertinentia {sb} = vhodnost
pertinentia {sb} = příslušnost
pertinentia {sb} = přiléhavost
pertiner {vb} = patřit
pertiner {vb} = přináležet
perturbabile {adj} = 
perturbar {vb} = vyrušovat
perturbar {vb} = znepokojovat
perturbar {vb} = rušit
perturbation {sb} = porucha
perturbative {adj} = znepokojivý
perturbator {adj} = 
perturbator {sb} = 
pertussal {adj} = 
pertusse {sb} = černý kašel
Peru {sb npr} = peru
peruan {adj} = peruánský
peruano {sb} = Peruánec
Peruvia {sb npr} = 
peruvian {adj} = 
peruviano {sb} = 
pervader {vb} = 
pervasion {sb} = 
pervasive {adj} = 
perveantia {sb} = 
pervenir {vb} = dojít
pervenir {vb} = dohonit
perverse {adj} = zvrácený
perverse {adj} = perverzní
perversion {sb} = překroucení
perversitate {sb} = perverznost
perverter {vb} = zvrhnout se
perverter {vb} = pokazit
perverter {vb} = nesprávně použitý
pervertibile {adj} = 
pervertimento {sb} = 
pervertite {adj} = 
pervertitor {adj} = 
pervertitor {sb} = 
pervibrar {vb} = 
pervibration {sb} = 
pervibrator {sb} = 
pervicace {adj} = 
pervicacia {sb} = 
pervie {adj} = schůdný
pervinca {sb} = 
pervitina {sb} = 
pesabebe {sb} = 
pesabile {adj} = 
pesalacte {sb} = 
pesaliquor {sb} = 
pesalitteras {sb} = 
pesamonetas {sb} = 
pesante {adj} = těžký
pesante {adv} = těžký
pesapersonas {sb} = 
pesar {vb} = vážit
pesator {sb} = 
peseta {sb} = peseta (španělská měna)
peso {sb} = váha
peso {sb} = hmotnost
pessario {sb} = 
pessime {adj} = nejhorší
pessimismo {sb} = pesimismus
pessimista {adj} = pesimistický
pessimista {adj} = pesimista
pessimista {sb} = pesimistický
pessimista {sb} = pesimista
pessimistic {adj} = 
pessulo {sb} = zástrčka
pessulo {sb} = závora
pessulo {sb} = klika (u dveří)
peste {sb} = škůdce
peste {sb} = mor
peste {sb} = nákaza
pesticida {adj} = pesticid
pesticida {sb} = pesticid
pestifere {adj} = 
pestilente {adj} = 
pestilentia {sb} = ničivé hejno hmyzu
pestilential {adj} = 
pestose {adj} = 
petaliforme {adj} = 
petalismo {sb} = 
petalo {sb} = okvětní lístek
petalodia {sb} = 
petaloide {adj} = 
petanca {sb} = 
petardo {sb} = granát
petardo {sb} = prskavka
petardo {sb} = petarda
petauro {sb} = 
petechia {sb} = 
petechial {adj} = 
peter {vb} = žádat
peter {vb} = prosit
petiolar {adj} = 
petiolate {adj} = 
petiolo {sb} = 
petiolulo {sb} = 
petit-four {sb} = 
petit-gris {sb} = 
petition {sb} = žádost
petition {sb} = petice
petitionar {vb} = odávat petici
petitionario {sb} = 
petitionero {sb} = 
petitori {adj} = 
petomano {sb} = 
petra {sb} = skála
petra {sb} = kámen
petragenese {sb} = 
petragenesis {sb} = 
Petrarca {sb npr} = 
petrarchisar {vb} = 
petrarchismo {sb} = 
petrarchista {sb} = 
petrario {sb} = 
petrel {sb} = 
petreria {sb} = kamenolom
petreria {sb} = lom
petrific {adj} = 
petrificar {vb} = zkamenět
petrificate {adj} = 
petrification {sb} = zkamenění
Petro {sb npr} = 
petrodollar {sb} = 
petroglypho {sb} = 
petrographia {sb} = 
petrographic {adj} = 
petrographo {sb} = 
petrochimia {sb} = 
petrochimic {adj} = 
petrochimista {sb} = 
petroleo {sb} = ropa
petroleo {sb} = petrolej
petroler {adj} = 
petroleria {sb} = 
petrolero {sb} = 
petrolifere {adj} = 
petrologia {sb} = 
petrologic {adj} = 
petrologista {sb} = 
petrologo {sb} = 
petronia {sb} = 
petrose {adj} = kamenný
petrosilio {sb} = 
petrositate {sb} = 
pettycoat {sb} = 
petulante {adj} = 
petulantia {sb} = 
petunia {sb} = 
peucedano {sb} = 
peziza {sb} = 
pfennig {sb} = 
pfennige {sb pl} = 
Phaethon {sb npr} = 
phaeton {sb} = 
phagedenic {adj} = 
phagedenismo {sb} = 
phagocytar {vb} = 
phagocytari {adj} = 
phagocyto {sb} = 
phagocytose {sb} = 
phagocytosis {sb} = 
phalange {sb} = sevřený šik
phalange {sb} = článek na končetinách
phalangetta {sb} = 
phalangian {adj} = 
phalangina {sb} = 
phalansterian {adj} = 
phalansterio {sb} = 
phalaris {sb} = 
phalarope {sb} = 
phalena {sb} = 
phallic {adj} = 
phallicismo {sb} = 
phallina {sb} = 
phallo {sb} = falus
phallocentric {adj} = 
phallocrate {adj} = 
phallocrate {sb} = 
phallocratia {sb} = 
phallocratic {adj} = 
phalloide {adj} = 
phanerogama {sb} = 
phanerogame {adj} = 
phanerophyto {sb} = 
phantasia {sb} = fantazie
phantasma {sb} = vidina
phantasma {sb} = duch
phantasma {sb} = přízrak,
phantasma {sb} = přízrak
phantasmagoria {sb} = fantom
phantasmagoria {sb} = mámení
phantasmagoric {adj} = 
phantasmatic {adj} = 
phantasta {sb} = snílek
phantasta {sb} = fantasta
phantasta {sb} = blouznivec
phantastic {adj} = úžasný
phantastic {adj} = fantastický
phantoma {sb} = 
phantomatic {adj} = 
pharaon {sb} = faraon
pharaonic {adj} = 
pharetra {sb} = 
pharisaic {adj} = pokrytecký
pharisaismo {sb} = 
phariseo {sb} = 
pharmaceuta {sb} = farmaceut
pharmaceutic {adj} = farmaceutický
pharmaceutica {sb} = lékárnictví
pharmaceutico {sb} = 
pharmacia {sb} = farmacie
pharmacia {sb} = lekárna
pharmacia {sb} = lékárna
pharmacista {sb} = lekárník
pharmacista {sb} = farmaceut
pharmaco {sb} = lék
pharmacocinetica {sb} = 
pharmacodependente {adj} = 
pharmacodependentia {sb} = 
pharmacodynamic {adj} = 
pharmacodynamica {sb} = 
pharmacogenetica {sb} = 
pharmacognosia {sb} = 
pharmacologia {sb} = 
pharmacologic {adj} = 
pharmacologista {sb} = 
pharmacologo {sb} = 
pharmacomania {sb} = 
pharmacopeia {sb} = 
pharmacotherapia {sb} = 
pharo {sb} = světlomet
pharo {sb} = maják
Pharos {sb npr} = 
pharyngal {adj} = 
pharynge {sb} = hltan
pharyngee {adj} = 
pharyngitis {sb} = 
pharyngolaryngitis {sb} = 
pharyngologia {sb} = 
pharyngoscopia {sb} = 
pharyngoscopio {sb} = 
phase {sb} = fáze
phaseolo {sb} = fazole
phaseometro {sb} = 
phasic {adj} = 
phasor {sb} = 
phatic {adj} = 
phegopteris {sb} = 
phellema {sb} = 
phellodermo {sb} = 
phellogene {adj} = 
phellogenic {adj} = 
phellogeno {sb} = 
phenacetina {sb} = 
phenato {sb} = 
phenic {adj} = 
phenice {sb} = fénix
Phenicia {sb npr} = 
phenicie {adj} = 
phenicio {sb} = 
phenicoptero {sb} = 
phenobarbital {sb} = 
phenococco {sb} = 
phenocopia {sb} = 
phenocytologia {sb} = 
phenogenetic {adj} = 
phenogenetica {sb} = 
phenol {sb} = 
phenolato {sb} = 
phenolic {adj} = 
phenologia {sb} = 
phenologic {adj} = 
phenologista {sb} = 
phenologo {sb} = 
phenoloxydase {sb} = 
phenolphtaleina {sb} = 
phenomenal {adj} = fenomenální
phenomenalismo {sb} = 
phenomenalista {sb} = 
phenomenalistic {adj} = 
phenomenalitate {sb} = 
phenomeno {sb} = úkaz
phenomeno {sb} = jev
phenomenologia {sb} = 
phenomenologic {adj} = 
phenomenologista {sb} = 
phenomenologo {sb} = 
phenoplasto {sb} = 
phenotypia {sb} = 
phenotypic {adj} = 
phenotypo {sb} = 
phenylalanina {sb} = 
phenylamino {sb} = 
phenylo {sb} = 
pheromona {sb} = 
phiala {sb} = 
Philadelphia {sb npr} = 
philadelphocoronari {sb} = 
philanthrope {adj} = 
philanthropia {sb} = filantropie
philanthropic {adj} = dobročinný
philanthropismo {sb} = 
philanthropo {sb} = filantrop
philatelia {sb} = filatelie
philatelic {adj} = 
philatelista {sb} = filatelista
philatelista {sb} = sběratel známé
philharmonia {sb} = 
philharmonic {adj} = 
philhellene {adj} = 
philhellenic {adj} = 
philhellenismo {sb} = 
philhelleno {sb} = 
philina {sb} = 
philippense {adj} = 
philippense {sb} = 
Philippi {sb npr} = 
philippica {sb} = 
philippin {adj} = 
philippina {sb} = 
Philippinas {sb npr pl} = 
philippino {sb} = 
Philippo {sb npr} = 
Philistea {sb npr} = 
philistee {adj} = šosácký
philisteismo {sb} = 
philisteo {sb} = šosák
philisteria {sb} = 
philodendron {sb} = 
philohelaminor {sb} = 
philologia {sb} = filologie
philologic {adj} = 
philologo {sb} = filolog
philopterodentate {sb} = 
philosophal {adj} = 
philosophar {vb} = filozofovat
philosophastro {sb} = 
philosophema {sb} = 
philosophia {sb} = filozofie
philosophic {adj} = filozofický
philosophismo {sb} = 
philosopho {sb} = filozof
philotechnic {adj} = 
philtro {sb} = 
phimosis {sb} = 
phiola {sb} = 
phlebitis {sb} = zánět žil
phlebogramma {sb} = 
phlebographia {sb} = 
phlebographic {adj} = 
phlebologia {sb} = 
phlebologo {sb} = 
phleborrhagia {sb} = 
phlebotomia {sb} = 
phlebotomisar {vb} = 
phlebotomista {sb} = 
phlebotomo {sb} = 
Phlegethonte {sb npr} = 
phlegma {sb} = hlen
phlegma {sb} = lenost
phlegmatic {adj} = flegmatický
phlegmatic {adj} = netečný
phlegmatic {adj} = pomalý
phlegmon {sb} = zánět podkoží
phlegmonose {adj} = 
phleo {sb} = 
phloema {sb} = 
phlogiston {sb} = 
phlox {sb} = 
phobia {sb} = strach
phobia {sb} = chorobná bázlivost
phobia {sb} = bázeň
phobia {sb} = fobie
phobic {adj} = bázlivý
phobico {sb} = 
phoca {sb} = tuleň
phocena {sb} = 
phoma {sb} = 
phon {sb} = 
phonation {sb} = 
phonatori {adj} = 
phonema {sb} = foném
phonematic {adj} = 
phonematica {sb} = 
phonemic {adj} = 
phonetic {adj} = fonetický
phonetica {sb} = fonetika
phonetico {sb} = 
phonetismo {sb} = 
phonetista {sb} = 
phoniatria {sb} = 
phoniatric {adj} = 
phoniatro {sb} = 
phonic {adj} = 
phonica {sb} = 
phonobanda {sb} = zvuková páska
phonocardiographia {sb} = 
phonogenia {sb} = 
phonogenic {adj} = 
phonogramma {sb} = 
phonographia {sb} = 
phonographic {adj} = 
phonographo {sb} = 
phonolithic {adj} = 
phonolitho {sb} = 
phonologia {sb} = 
phonologic {adj} = 
phonologista {sb} = 
phonologo {sb} = 
phonometria {sb} = 
phonometric {adj} = 
phonometro {sb} = 
phonon {sb} = 
phonophobia {sb} = 
phonophotographia {sb} = 
phonoscopio {sb} = 
phonotheca {sb} = 
phonothecario {sb} = 
phonotypia {sb} = 
phonotypo {sb} = 
phormio {sb} = 
phosgeno {sb} = 
phosphatase {sb} = 
phosphatate {adj} = 
phosphatic {adj} = 
phosphato {sb} = 
phosphaturia {sb} = 
phosphaturic {adj} = 
phospheno {sb} = 
phosphido {sb} = 
phosphina {sb} = 
phosphito {sb} = 
phosphoproteina {sb} = 
phosphorate {adj} = 
phosphorescente {adj} = světélkující
phosphorescentia {sb} = světélkování
phosphorescer {vb} = 
phosphoric {adj} = 
phosphorismo {sb} = 
phosphorite {sb} = 
phosphoro {sb} = fosfor
phosphorolyse {sb} = 
phosphorolysis {sb} = 
phosphoroscopio {sb} = 
phosphorose {adj} = 
phosphorylar {vb} = 
phosphorylase {sb} = 
phosphorylation {sb} = 
phosphuro {sb} = 
phot {sb} = 
photic {adj} = 
photica {sb} = 
photismo {sb} = 
photo {sb} = snímek
photo {sb} = momentka
photo {sb} = foto
photo {sb} = fotografie
photobacterio {sb} = 
photobiologia {sb} = 
photocatalysator {sb} = 
photocatalyse {sb} = 
photocatalysis {sb} = 
photocathodo {sb} = 
photocellula {sb} = 
photoceramica {sb} = 
photocomponer {vb} = 
photocomposition {sb} = 
photocompositor {sb} = 
photoconductivitate {sb} = 
photoconductor {adj} = 
photoconductor {sb} = 
photocopia {sb} = fotokopie
photocopiar {vb} = fotokopírovat
photocopiator {sb} = kopírka
photocurrente {sb} = 
photodegradabile {adj} = 
photodegradabilitate {sb} = 
photodetector {sb} = 
photodiodo {sb} = 
photodissociation {sb} = 
photodynamic {adj} = 
photoelasticitate {sb} = 
photoelectric {adj} = fotoelektrický
photoelectricitate {sb} = 
photoelectron {sb} = 
photoelemento {sb} = 
photoemission {sb} = 
photoemulsion {sb} = 
photofinish {sb} = 
photogalvanographia {sb} = 
photogene {adj} = 
photogenia {sb} = 
photogenic {adj} = fotogenický
photogeologia {sb} = 
photogeologo {sb} = 
photogoniometro {sb} = 
photogramma {sb} = 
photogrammetria {sb} = 
photogrammetric {adj} = 
photographar {vb} = fotografovat
photographia {sb} = fotografie
photographic {adj} = 
photographo {sb} = fotograf
photogravure {sb} = 
photoheliographo {sb} = 
photochimia {sb} = 
photochimic {adj} = 
photochromatic {adj} = 
photochromia {sb} = 
photochromic {adj} = 
photochromismo {sb} = 
photoionisation {sb} = 
photojornalismo {sb} = 
photojornalista {sb} = 
photolithographia {sb} = 
photolithographiar {vb} = 
photolithographic {adj} = 
photoluminescentia {sb} = 
photolyse {sb} = 
photolysis {sb} = 
photolytic {adj} = 
photomagnetismo {sb} = 
photomasca {sb} = 
photomechanic {adj} = 
photomechanica {sb} = 
photometeoros {sb pl} = 
photometrar {vb} = 
photometria {sb} = 
photometric {adj} = 
photometro {sb} = expozimetr
photometro {sb} = fotometr
photomicrographia {sb} = 
photomontage {sb} = 
photomorphose {sb} = 
photomorphosis {sb} = 
photomultiplicator {sb} = 
photon {sb} = 
photonastia {sb} = 
photonegative {adj} = 
photonic {adj} = 
photonica {sb} = 
photoperception {sb} = 
photoperiodic {adj} = 
photoperiodicitate {sb} = 
photoperiodismo {sb} = 
photoperiodo {sb} = 
photopheric {adj} = 
photophobe {adj} = 
photophobia {sb} = 
photophobic {adj} = 
photoreceptor {sb} = 
photoresiste {adj} = 
photoresistentia {sb} = 
photoroman {sb} = 
photosafari {sb} = 
photoscopio {sb} = 
photosensibile {adj} = 
photosensibilisation {sb} = 
photosensibilitate {sb} = 
photoserigraphia {sb} = 
photosphera {sb} = 
photospheric {adj} = 
photostatic {adj} = 
photostato {sb} = 
photosynthese {sb} = 
photosynthesis {sb} = 
photosynthetic {adj} = 
phototaxis {sb} = 
phototechnic {adj} = 
phototelegraphia {sb} = 
phototheca {sb} = 
phototheodolite {sb} = 
phototherapia {sb} = 
phototherapic {adj} = 
phototransistor {sb} = 
phototropia {sb} = 
phototropic {adj} = 
phototropismo {sb} = 
phototypia {sb} = 
phototypic {adj} = 
phototypo {sb} = 
phototypographia {sb} = 
phototypographic {adj} = 
photovoltaic {adj} = 
photozincographia {sb} = 
photozincographic {adj} = 
phragmitis {sb} = 
phrasar {vb} = frázovat
phrase {sb} = věta
phrase {sb} = fráze
phraseologia {sb} = frazeologie
phraseologic {adj} = 
phrastic {adj} = 
phratria {sb} = 
phreatic {adj} = 
phreatologia {sb} = 
phreatologic {adj} = 
phrenalgia {sb} = 
phrenesia {sb} = šílenství
phrenesia {sb} = zuřivost
phrenetic {adj} = frenetický
phrenetic {adj} = bouřlivě nadšený
phrenetico {sb} = posedlý
phrenic {adj} = 
phrenitis {sb} = 
phrenographo {sb} = 
phrenologia {sb} = 
phrenologic {adj} = 
phrenologista {sb} = 
phrenologo {sb} = 
phrenopathia {sb} = 
phrenopathic {adj} = 
phrygano {sb} = 
Phrygia {sb npr} = 
phrygie {adj} = 
phrygio {sb} = 
phrynosoma {sb} = 
phtalato {sb} = 
phtaleina {sb} = 
phtalic {adj} = 
phtalocyanina {sb} = 
phthiriasis {sb} = 
phthisic {adj} = 
phthisico {sb} = 
phthisis {sb} = 
phycologia {sb} = 
phycomyceto {sb} = 
phycophago {sb} = 
phylacterio {sb} = 
phylactic {adj} = 
phylaxis {sb} = 
phyletic {adj} = 
phyllio {sb} = 
phyllite {sb} = 
phyllocacto {sb} = 
phyllodio {sb} = 
phyllophago {sb} = 
phyllopodo {sb} = 
phyllotaxis {sb} = 
phylloxera {sb} = 
phylloxeric {adj} = 
phylo {sb} = 
phylogenese {sb} = 
phylogenesis {sb} = 
phylogenetic {adj} = 
phylogenetica {sb} = 
phylogenia {sb} = 
phylogenista {sb} = 
physalia {sb} = 
physalis {sb} = 
physic {adj} = fyzický
physica {sb} = fyzika
physicalismo {sb} = 
physicalista {sb} = 
physico {sb} = tělesná konstituce
physico {sb} = fyzik
physicochimia {sb} = 
physicochimic {adj} = 
physicochimico {sb} = 
physicomathemathica {sb} = 
physicomathematic {adj} = 
physicotheologic {adj} = 
physiocrate {sb} = 
physiocratia {sb} = 
physiocratic {adj} = 
physiognomia {sb} = 
physiognomic {adj} = 
physiognomista {sb} = 
physiognomonia {sb} = 
physiognomonic {adj} = 
physiographia {sb} = 
physiographic {adj} = 
physiologia {sb} = fyziologie
physiologic {adj} = 
physiologista {sb} = 
physiologo {sb} = fyziolog
physionomia {sb} = 
physionomic {adj} = 
physionomista {adj} = 
physionomista {sb} = 
physiopathic {adj} = 
physiopathologia {sb} = 
physiopathologic {adj} = 
physiopathologista {sb} = 
physioplastic {adj} = 
physiotegia {sb} = 
physiotherapeuta {sb} = fyzioterapeut
physiotherapia {sb} = fyzioterapie
physiotherapista {sb} = 
physis {sb} = příroda
physocarpo {sb} = 
physostoma {sb} = 
physostome {adj} = 
physotegia {sb} = 
phytina {sb} = 
phytobiologia {sb} = 
phytobiologic {adj} = 
phytobiologista {sb} = 
phytobiologo {sb} = 
phytocida {adj} = 
phytocida {sb} = 
phytoecologia {sb} = 
phytogene {adj} = 
phytogenese {sb} = 
phytogenesis {sb} = 
phytogenetica {sb} = 
phytogeographia {sb} = 
phytogeographic {adj} = 
phytogeographo {sb} = 
phytogeologia {sb} = 
phytoglobulina {sb} = 
phytographia {sb} = 
phytographo {sb} = 
phytohormon {sb} = 
phytochimia {sb} = 
phytochimic {adj} = 
phytol {sb} = 
phytolacca {sb} = 
phytolaccaceas {sb pl} = 
phytologia {sb} = 
phytologic {adj} = 
phytopaleontologia {sb} = 
phytoparasito {sb} = 
phytopathologia {sb} = 
phytopathologic {adj} = 
phytopathologista {sb} = 
phytopathologo {sb} = 
phytophage {adj} = 
phytophago {sb} = 
phytopharmacia {sb} = 
phytophtora {sb} = 
phytophysiologia {sb} = 
phytophysiologic {adj} = 
phytoplancton {sb} = 
phytosanitari {adj} = 
phytosciologic {adj} = 
phytosociologia {sb} = 
phytosterol {sb} = 
phytotherapia {sb} = 
phytotomia {sb} = 
phytotoxic {adj} = 
phytotoxina {sb} = 
phytotoxitate {sb} = 
phytotron {sb} = 
phytovirologia {sb} = 
phytovirus {sb} = 
pi {sb} = 
pi?ce {sb} = 
pianino {sb} = 
pianissimo {adv} = 
pianista {sb} = klavírista
pianistic {adj} = 
piano {adv} = klavír
piano {adv} = potichu
piano {adv} = piano
piano {sb} = klavír
piano {sb} = potichu
piano {sb} = piano
pianoforte {sb} = 
pianola {sb} = 
piassava {sb} = 
piastra {sb} = 
pica {sb} = straka
picador {sb} = 
picarde {adj} = 
Picardia {sb npr} = 
picardo {sb} = 
picaresc {adj} = 
picaro {sb} = darebák
picaro {sb} = ničema
picaro {sb} = rošťák
picca {sb} = kopí
picca {sb} = lopata
picca {sb} = hněv
picca {sb} = píka
piccalilly {sb } = 
piccante {adj} = štiplavý
piccante {adj} = bodající
piccante {adj} = pikantní
piccar {vb} = štípnout
piccar {vb} = bodat
piccar {vb} = píchat
piccar {vb} = píchnout
piccatura {sb} = bodnutí
picco {sb} = špičák (nářadí)
picco {sb} = vrchol hory
picco {sb} = špička
picco {sb} = krumpáč
picco {sb} = hrot
piccolo {sb} = pikola
pice {sb} = smůla
pice {sb} = smola
picea {sb} = smrk
picchettar {vb} = upínat
picchetto {sb} = upínák
picchetto {sb} = kolík
piciar {vb} = smolit
piciose {adj} = neúspěšný
pickles {sb} = lák
pickpocket {sb} = kapsář
pickpocket {sb} = kapesní zloděj
pick-up {sb} = 
picnic {sb} = piknik
picnicar {vb} = 
pico {sb} = datel
picocurie {sb} = 
picofarad {sb} = 
picoprocessor {sb} = 
picosecunda {sb} = 
picot {sb} = 
picrato {sb} = 
picric {adj} = 
picris {sb} = 
picrotoxina {sb} = 
pictic {adj} = 
picto {sb} = 
pictogramma {sb} = 
pictographia {sb} = 
pictographic {adj} = 
pictor {sb} = malíř
pictora {sb} = 
pictoresc {adj} = barvitý
pictoresc {adj} = malebný
pictoresc {adj} = pitoreskní
pictoressa {sb} = malířka
pictoric {adj} = 
pictura {sb} = malířství
pictura {sb} = malovaný obraz
pictura {sb} = obrázek
pictural {adj} = obrázkový
pidgin {sb} = 
pie {adj} = zbožný
pied-à-terre {sb} = 
piercing {sb} = 
pieride {sb} = 
Pierrot {sb} = 
pietà {sb} = 
pietate {sb} = zbožnost
pietate {sb} = žalost
pietismo {sb} = 
pietista {sb} = 
pietista {adj} = 
pietistic {adj} = 
pietose {adj} = žalostný
piezocrystallo {sb} = 
piezoelectric {adj} = 
piezoelectricitate {sb} = 
piezochimia {sb} = 
piezomagnetismo {sb} = 
piezometria {sb} = 
piezometric {adj} = 
piezometro {sb} = 
piezoquarz {sb} = 
pif {interj} = 
pigmentar {vb} = 
pigmentari {adj} = 
pigmentation {sb} = pigmentace
pigmento {sb} = pigment
pigmentogene {adj} = 
pignorabile {adj} = 
pignorabilitate {sb} = 
pignorar {vb} = 
pignoration {sb} = 
pignorative {adj} = 
pignore {sb} = zástava
pignore {sb} = rukojemstí
pigre {adj} = líný
pigre {adj} = líny
pigre {adj} = nečinný
pigressa {sb} = zahálka
pigressa {sb} = lenost
pigressa {sb} = lenochod
pigritia {sb} = zahálka
pigritia {sb} = lenost
pila {sb} = sloup
pila {sb} = zásobník
pila {sb} = baterka
pila {sb} = kopa
pila {sb} = kupa
pila {sb} = baterie (el.)
pila {sb} = buňka
pila {sb} = pilíř
pilar {sb} = zbavit vlasů
pilar {sb} = hromadit
pilar {sb} = nakupit
pilastro {sb} = 
Pilato {sb npr} = 
pilav {sb} = 
pilaw {sb } = 
pilchard {sb} = 
piliage {sb} = loupení
piliage {sb} = drancování
piliage {sb} = plenění
piliage {sb} = rabování
piliar {vb} = vyplenit
piliar {vb} = vyloupit
piliar {vb} = drancovat
piliar {vb} = rabovat
piliator {sb} = lupič
piliator {sb} = drancovník
pilo {sb} = vlast
pilo {sb} = vlas
pilo {sb} = srst
pilo {sb} = chlup
pilocarpina {sb} = 
pilocarpo {sb} = 
pilori {sb} = pranýř
pilose {adj} = chlupatý
pilosella {sb} = 
pilosiflor {adj} = 
pilosipetale {adj} = 
pilositate {sb} = 
pilota {adj} = pilot
pilota {sb} = pilot
pilotage {sb} = 
pilotar {vb} = pilotovat
pilula {sb} = pilulka
pilular {adj} = 
pilularia {sb} = 
pilulifere {adj} = 
pilum {sb} = 
pimenta {sb} = 
pimentar {vb} = 
pimento {sb} = nové koření
pimento {sb} = paprika
pimpinella {sb} = 
pinacea {sb} = 
pinaceas {sb} = 
pinacee {adj} = 
pinacotheca {sb} = galerie umění
pinastro {sb} = 
pincel {sb} = štětec
pincel {sb} = malířský štětec
pincel {sb} = brk
pincelar {vb} = 
pincelata {sb} = 
pince-nez {sb} = 
pincette {sb} = pinzeta
pincia {sb pl} = kleště (zubařské)
pinciamento {sb} = 
pinciar {vb} = štípat
pinciar {vb} = štípnout
pincion {sb} = pěnkava
pindaric {adj} = 
pindarismo {sb} = 
Pindaro {sb npr} = 
pinea {sb} = šiška
pinea {sb} = borová šiška
pinea {sb} = kobliha
pineal {adj} = 
pinee {adj} = 
pineto {sb} = 
pinger {vb} = malovat
pingpong {sb} = 
pinguicula {sb} = 
pinguifoliate {adj} = 
pinguifolie {adj} = 
pinguin {sb} = tučňák
pincher {sb} = 
pinifere {adj} = 
pinion {sb} = 
pinna {sb} = vrcholek
pinna {sb} = ploutev
pinnaculo {sb} = vížka
pinnaculo {sb} = vrchol
pinnaculo {sb} = věžička
pinnate {adj} = 
pinnatifolie {adj} = 
pinnifere {adj} = 
pinniforme {adj} = 
pinnion {sb} = křidélko
pinnion {sb} = ozub
pinnion {sb} = ozubené kolo
pinnipede {adj} = 
pinnipede {sb} = 
pinnula {sb} = 
pino {sb} = sosna
pino {sb} = borovice
pinocytose {sb} = 
pinocytosis {sb} = 
pinta {sb} = pinta
pintada {sb} = perlička
pin-up {sb} = obraz oblíbence
pin-up {sb} = přišpendlovací plakát
pion {sb} = 
pionero {sb} = pionýr
pionero {sb} = průkopník
pip {interj} = 
pipa {sb} = tabáková špička
pipa {sb} = dýmka
pipar {vb} = cvrlikání
pipar {vb} = kvičet
pipar {vb} = pípání
pipar {vb} = pištět
pipar {vb} = pípat
pipata {sb} = 
pipator {sb} = 
pipeline {sb} = 
piperaceas {sb pl} = 
piperacee {adj} = 
piperar {vb} = 
piperate {adj} = peprný
piperazina {sb} = 
pipere {sb} = pepř
piperiera {sb} = pepřenka
piperiero {sb} = 
piperina {sb} = 
piperonal {sb} = 
pipetta {sb} = 
pipettar {vb} = 
pipi {sb} = 
pipion {sb} = holub
pipistrello {sb} = 
piqué {sb} = 
piquet {sb} = 
pira {sb} = hruška
piranha {sb} = 
pirata {sb} = únosce
pirata {sb} = lupič
pirata {sb} = pirát
piratar {vb} = loupit
pirateria {sb} = pirátství
piratic {adj} = 
piriero {sb} = hrušeň
piriforme {adj} = 
pirouettar {vb} = dělat piruetu
pirouette {sb} = pirueta
Pisa {sb npr} = 
pis-aller {sb} = 
pisan {adj} = 
pisano {sb} = 
pisca {sb} = rybaření
pisca {sb} = rybolov
piscar {vb} = lovit ryby
piscar {vb} = chytat ryby
piscaria {sb} = 
piscator {sb} = rybář
piscatori {adj} = 
pisce {sb} = ryba
piscicole {adj} = 
piscicultor {sb} = 
piscicultura {sb} = chov ryb
pisciculturista {sb} = 
pisciforme {adj} = 
piscina {sb} = bazén
piscina {sb} = rybník
piscina {sb} = plavecký bazén
piscivore {adj} = 
piscivoro {sb} = 
piscose {adj} = 
piscositate {sb} = 
pischeria {sb} = 
pisicarpe {adj} = 
pisiforme {adj} = 
piso {sb} = hrách
piso {sb} = hrášek
pisolithic {adj} = 
pisolitho {sb} = 
pissa {sb} = 
pissar {vb} = 
pissator {sb} = 
pissatorio {sb} = 
pista {sb} = stezka
pista {sb} = stopa
pista {sb} = cesta
pista {sb} = dráha
pista {sb} = pěšinka
pistacia {sb} = 
pistaciero {sb} = 
pistacio {sb} = 
pistillar {adj} = 
pistillate {adj} = 
pistillifere {adj} = 
pistillo {sb} = značka
pistillo {sb} = razítko
pistola {sb} = pistole
pistoliera {sb} = pouzdro na pistoli
piston {sb} = píst
pitantia {sb} = 
pithecanthropo {sb} = 
pithiatic {adj} = 
pithiatismo {sb} = 
pithometro {sb} = 
pitcher {sb} = 
pitocina {sb} = 
piton {sb} = 
pituita {sb} = 
pituitari {adj} = 
pityriasis {sb} = 
pivot {sb} = pivot
pivotal {adj} = 
pivotar {vb} = otáčet se
pixel {sb} = 
pizza {sb} = 
pizzeria {sb} = 
pizzicar {vb} = drnkat
pizzicato {adv} = 
placa {sb} = značka
placa {sb} = plaketa
placa {sb} = odznak
placabile {adj} = 
placabilitate {sb} = 
placage {sb} = plakátovací plocha
placar {vb} = uklidnit
placar {vb} = utišit
placar {vb} = smířit
placard {sb} = plakát
placardar {vb} = 
placation {sb} = 
placator {sb} = 
placatori {adj} = 
placebo {sb} = 
placenta {sb} = placenta
placental {adj} = 
placentari {adj} = 
placentation {sb} = 
placente {adj} = příjemný
placentiforme {adj} = 
placentographia {sb} = 
placer {sb} = udělat radost
placer {sb} = vyhovět
placer {sb} = líbit se
placer {sb} = radost
placer {sb} = potěšení
placer {sb} = radovat se
placer {vb} = udělat radost
placer {vb} = vyhovět
placer {vb} = líbit se
placer {vb} = radost
placer {vb} = potěšení
placer {vb} = radovat se
placet {sb} = 
placia {sb} = sedadlo
placia {sb} = místo
placia {sb} = náměstí
placiamento {sb} = umístění
placiar {vb} = umístit
placiar {vb} = položit
placide {adj} = tichý
placide {adj} = klidný
placide {adj} = milý
placiditate {sb} = 
plafond {sb} = 
plaga {sb} = zranění
plaga {sb} = škoda
plaga {sb} = úraz
plaga {sb} = pohroma
plaga {sb} = rána
plagal {adj} = 
plagar {vb} = trápit
plagar {vb} = dotírat
plagia {sb} = pláž
plagia {sb} = pobřeží
plagiar {vb} = napodobit
plagiar {vb} = opsat
plagiario {sb} = plagiátor
plagiato {sb} = plagiát
plagio {sb} = 
plagioclase {sb} = 
plagiogeotropismo {sb} = 
plagiotropic {adj} = 
plagiotropismo {sb} = 
plachetta {sb} = plaketa
plaid {sb} = přehoz
plaidar {vb} = 
plaitar {vb} = obhajovat ve sporu
plan {adj} = plochý
plan {adj} = rovný
plana {sb} = hoblík
plana {sb} = rovina
plana {sb} = prostý
planar {vb} = vznášet se
planar {vb} = hoblovat
planar {vb} = klouzat
planar {vb} = plánovat
planar {vb} = plachtit
planarias {sb pl} = 
planator {sb} = větroň
planator {sb} = kluzák
planca {sb} = deska
planca {sb} = police
planca {sb} = římsa
planca {sb} = regál
planca {sb} = plaňka
planca {sb} = prkno
planctive {adj} = 
plancto {sb} = stížnost
plancto {sb} = lamentování
plancto {sb} = lamentace
plancto {sb} = naříkání
plancton {sb} = 
planctonic {adj} = 
planctonophago {sb} = 
planessa {sb} = plochost
planeta {sb} = planeta
planetari {adj} = planetární
planetario {sb} = planetárium
planetoide {sb} = 
planetologia {sb} = 
planetologic {adj} = 
planetologo {sb} = 
planger {vb} = naříkat
planchetta {sb} = planžeta
planicaule {adj} = 
planificabile {adj} = 
planificabilitate {sb} = 
planificar {vb} = 
planificate {adj} = 
planification {sb} = plánování
planificator {sb} = plánovač
planiflor {vb} = 
planifolie {adj} = 
planigramma {sb} = 
planigraphia {sb} = 
planigraphic {adj} = 
planimetria {sb} = 
planimetric {adj} = 
planimetro {sb} = 
planipede {adj} = 
planirostre {adj} = 
planispheric {adj} = 
planispherio {sb} = 
planning {sb} = 
plano {sb} = schéma
plano {sb} = plánek
plano {sb} = plán
plano {sb} = návrh
planoconcave {adj} = 
planoconvexe {adj} = 
planographia {sb} = 
planographic {adj} = 
planometria {sb} = 
planometric {adj} = 
planometro {sb} = 
planorbis {sb} = 
plan-parallel {adj} = 
planta {sb} = chodidlo
planta {sb} = rostlina
plantabile {adj} = 
plantaginaceas {sb pl} = 
plantagine {sb} = jitrocel
plantar {vb} = pěstovat
plantar {vb} = sázet
plantar {vb} = postavit stan
plantar {adj} = pěstovat
plantar {adj} = sázet
plantar {adj} = postavit stan
plantation {sb} = plantáž
plantator {sb} = 
plantigrade {adj} = 
plantigrado {sb} = 
planton {sb} = výhonek
planton {sb} = sazenice
planton {sb} = potomek
plantula {sb} = 
plasma {sb} = plazma
plasmagene {adj} = 
plasmapherese {sb} = 
plasmapheresis {sb} = 
plasmatic {adj} = 
plasmic {adj} = 
plasmido {sb} = 
plasmificar {vb} = 
plasmina {sb} = 
plasmocyto {sb} = 
plasmodio {sb} = 
plasmogamia {sb} = 
plasmolysar {vb} = 
plasmolyse {sb} = 
plasmolysis {sb} = 
plasmon {sb} = 
plasmotomia {sb} = 
plastic {adj} = plastický
plastica {sb} = 
plasticina {sb} = plastelína
plasticitate {sb} = 
plastico {sb} = plast
plastico {sb} = plastický
plastificante {sb} = 
plastificar {vb} = 
plastification {sb} = 
plastificator {sb} = 
plastilina {sb} = 
plastogamia {sb} = 
plastron {adj } = 
platanaceas {sb pl} = 
platanacee {adj} = 
plataneto {sb} = 
platano {sb} = platan
platanthera {sb} = 
plateau {sb} = plošina
plateresc {adj} = 
platessa {sb} = platýz
plathelminthe {sb} = 
platina {sb} = deska
platinar {vb} = 
platinatura {sb} = 
platinic {adj} = 
platinifere {adj} = 
platinite {sb} = 
platino {sb} = platina
platinoide {adj} = 
platinoide {sb} = 
platinotypia {sb} = 
platitude {sb} = všednost
platitude {sb} = fráze
platitude {sb} = plochost
Platon {sb npr} = 
platonic {adj} = platonický
platonico {sb} = 
platonisar {vb} = 
platonismo {sb} = 
platta {sb} = deska
platta {sb} = list
platta {sb} = plát
plattata {sb} = 
platte {adj} = rovina
platte {adj} = plochý
platte {adj} = rovný
plattebanda {sb} = 
platteforma {sb} = základna
platteforma {sb} = platforma
platteforma {sb} = plošina
platto {sb} = talíř
platto {sb} = jídlo
platto {sb} = chod (jídla)
platto {sb} = mísa
platuro {sb} = 
platycarpe {adj} = 
platycaule {adj} = 
platycephale {adj} = 
platycephalia {sb} = 
platycerio {sb} = 
platylobe {adj} = 
platypetale {adj} = 
platyphylle {adj} = 
platypode {adj} = 
platypodia {sb} = 
platyrrhin {adj} = 
platyrrhinos {sb pl} = 
platysperme {adj} = 
platyure {adj} = 
plauder {vb} = tleskat
plausibile {adj} = přijatelný
plausibilitate {sb} = věrohodnost
playback {sb} = 
playboy {sb} = 
play-off {sb} = 
plebano {sb} = 
plebe {sb} = prostý lid
plebeie {adj} = 
plebeio {sb} = 
plebeisar {vb} = 
plebeismo {sb} = 
plebeitate {sb} = 
plebiscitar {vb} = 
plebiscitari {adj} = 
plebiscito {sb} = 
plectognathos {sb pl} = 
plectro {sb} = trsátko
Pleiade {sb npr} = 
pleiocarpe {adj} = 
pleiopetale {adj} = 
pleiotrope {adj} = 
pleiotropia {sb} = 
pleistocen {adj} = 
pleistoceno {sb} = 
plen {adj} = plný
plenar {vb} = plnit
plenar {vb} = naplnit
plenari {adj} = všeobecný
plenari {adj} = plenární
pleniflor {adj} = 
plenilunar {adj} = 
plenilunio {sb} = úplněk
plenipotentia {sb} = plná moc
plenipotentiari {adj} = zplnomocněný
plenipotentiario {sb} = zplnomocněnec
plenitude {sb} = 
plenum {sb} = 
pleochroismo {sb} = 
pleochroitic {adj} = 
pleomorphismo {sb} = 
pleonasmo {sb} = 
pleonastic {adj} = 
pleonasto {sb} = 
pleopodo {sb} = 
plesiomorphe {adj} = 
plesiosauro {sb} = 
plethora {sb} = spousta
plethora {sb} = velké množství
plethora {sb} = přebytek
plethoric {adj} = 
pleura {sb} = pohrudnice
pleural {adj} = 
pleurapophyse {sb} = 
pleurapophysis {sb} = 
pleuritic {adj} = 
pleuritis {sb} = zánět pohrudnice
pleurobranchio {sb} = 
pleurodynia {sb} = 
pleuronecto {sb} = 
pleuropneumonia {sb} = 
pleuroscopia {sb} = 
pleuroto {sb} = 
pleurotomia {sb} = 
plexiglas {sb} = plexisklo
pleximetro {sb} = 
plexo {sb} = tkáň
plica {sb} = záhyb
plicabile {adj} = skládací
plicante {adj} = poddajný
plicar {vb} = skládat
plicar {vb} = plisovat
plicate {adj} = plizovaný
plicator {sb} = 
plicatura {sb} = 
plicifolie {adj} = 
plintho {sb} = podstavec
pliocen {adj} = 
plioceno {sb} = 
plorar {vb} = plakat
plorator {sb} = 
pluche {sb} = plyš
pluma {sb} = chochol
pluma {sb} = pero ptačí
plumage {sb} = peří
plumar {vb} = trhat
plumar {vb} = škubat
plumbaginacea {sb} = 
plumbagine {sb} = tuha
plumbago {sb} = 
plumbar {vb} = zaplombovat
plumbato {sb} = 
plumbator {sb} = 
plumbee {adj} = olověný
plumberia {sb} = Instalatérství
plumbero {sb} = instalatér
plumbic {adj} = 
plumbifere {adj} = 
plumbo {sb} = plomba
plumbo {sb} = olovnice
plumbo {sb} = olovo
plumose {adj} = 
plumpudding {sb} = 
plumula {sb} = chmýří
plural {adj} = množný
plural {sb} = množný
pluralisar {vb} = 
pluralisation {sb} = 
pluralismo {sb} = 
pluralista {sb} = 
pluralista {adj} = 
pluralistic {adj} = 
pluralitate {sb} = mnohost
plure {adj} = více
plure {adj} = několik
plures {pron} = vicero
pluriannual {adj} = 
pluricaudate {adj} = 
pluricellular {adj} = 
pluricellularitate {sb} = 
pluricolor {adj} = 
pluridecorate {adj} = 
pluridimensional {adj} = 
pluridimensionalitate {sb} = 
pluridirectional {adj} = 
pluridisciplinari {adj} = 
pluridisciplinaritate {sb} = 
pluriethnic {adj} = 
pluriethnicitat {sb} = 
plurifilar {adj} = 
pluriflor {adj} = 
plurifolie {adj} = 
pluriforme {adj} = 
plurifunctionalitate {sb} = 
pluriglandulose {adj} = 
plurilateral {adj} = 
plurilateralitate {sb} = 
plurilingue {adj} = 
plurilinguisme {sb} = 
plurilocular {adj} = 
plurime {adj} = mnozí
plurimembre {adj} = 
plurimo {adv} = velmi mnoho
plurinational {adj} = 
plurinominal {adj} = 
plurinucleate {adj} = 
pluripartite {adj} = 
pluripartitic {adj} = 
pluripartitismo {sb} = 
pluripresentia {sb} = 
plurisecular {adj} = 
plurivalente {adj} = 
plurivalentia {sb} = 
plurivoc {adj} = 
plurivocitate {sb} = 
plus {adv} = více
plus {adv} = dále
plus {adv} = navíc
plus {adv} = plus
plus {sb} = více
plus {sb} = dále
plus {sb} = navíc
plus {sb} = plus
plusquamperfecto {sb} = předminulý čas
plus-valor {sb} = 
plutocrate {sb} = plutokrat
plutocratia {sb} = plutokracie
plutocratic {adj} = plutokratický
plutologia {sb} = 
plutologic {adj} = 
plutologo {sb} = 
pluton {sb} = 
Pluton {sb npr} = 
plutonic {adj} = 
plutonie {adj} = 
plutonismo {sb} = 
plutonista {sb} = 
plutonium {sb} = 
plutonomia {sb} = 
plutonomic {adj} = 
pluver {vb} = pršet
pluvia {sb} = déšť
pluvia {sb} = liják
pluvial {adj} = deštivý
pluvial {adj} = plášťenka
pluvial {sb} = deštivý
pluvial {sb} = plášťenka
pluviero {sb} = 
pluvietta {sb} = 
Pluvio {sb npr} = 
pluviographo {sb} = 
pluviometria {sb} = 
pluviometric {adj} = 
pluviometro {sb} = 
pluviose {adj} = deštivý
pluviositate {sb} = 
pluvioso {sb} = 
pneu {sb} = pneumatika
pneuma {sb} = duše
pneumatic {adj} = pneumatický
pneumatica {sb} = 
pneumaticitate {sb} = 
pneumatico {sb} = pneumatika
pneumatologia {sb} = 
pneumatologic {adj} = 
pneumatolyse {sb} = 
pneumatolysis {sb} = 
pneumatometro {sb} = 
pneumatophoro {sb} = 
pneumatoscopia {sb} = 
pneumatoscopio {sb} = 
pneumectomia {sb} = 
pneumocele {sb} = 
pneumococco {sb} = 
pneumoconiose {sb} = 
pneumoconiosis {sb} = 
pneumogastric {adj} = 
pneumographia {sb} = 
pneumographic {adj} = 
pneumographo {sb} = 
pneumologia {sb} = 
pneumologic {adj} = 
pneumologo {sb} = 
pneumonalgia {sb} = 
pneumonectomia {sb} = 
pneumonia {sb} = zápal plic
pneumonic {adj} = 
pneumonico {sb} = 
pneumonitis {sb} = 
pneumonotherapia {sb} = 
pneumorrhagia {sb} = 
pneumothorace {sb} = 
poa {sb} = 
poc {adj} = málo
poco {adv} = trošku
podagra {sb} = 
podalgia {sb} = 
podesta {sb} = 
podical {adj} = 
podice {sb} = zadek
podice {sb} = hýždě
podice {sb} = řiť
podio {sb} = stupínek
podio {sb} = pódium
podoide {sb} = 
podologia {sb} = 
podologic {adj} = 
podologista {sb} = 
podologo {sb} = 
podometro {sb} = 
podura {sb} = 
podzol {sb} = 
podzolic {adj} = 
podzolisar {vb} = 
podzolisation {sb} = 
poema {sb} = báseň
poemario {sb} = 
poesia {sb} = poezie
poeta {sb} = básník
poetastro {sb} = 
poetessa {sb} = básnířka
poetic {adj} = poetický
poetica {sb} = 
poeticitate {sb} = 
poeticomusical {adj} = 
poetisar {vb} = 
poetisation {sb} = 
pogrom {sb} = 
poikilotherme {adj} = 
poikilothermia {sb} = 
poikilothermic {adj} = 
poilu {sb} = 
poinsettia {sb} = 
pointer {sb} = 
pois {adv} = poté
pois {adv} = později
pois {adv} = po
pois {adv} = pak
pois {conj} = poté
pois {conj} = později
pois {conj} = po
pois {conj} = pak
poise {sb} = 
poker {sb} = poker
polac {adj} = polština
polaco {sb} = Polák
polacra {sb} = 
polar {adj} = polární
polarimetria {sb} = 
polarimetric {adj} = 
polarimetro {sb} = 
polarisabile {adj} = 
polarisabilitate {sb} = 
polarisante {adj} = 
polarisar {vb} = polarizovat
polarisate {adj} = 
polarisation {sb} = polarizace
polarisator {sb} = 
polariscopic {adj} = 
polariscopio {sb} = 
polaritate {sb} = polarita
polarographia {sb} = 
polarographic {adj} = 
polarographo {sb} = 
polaroscopia {sb} = 
polaroscopic {adj} = 
polder {sb} = 
polea {sb} = kladka
polemarcho {sb} = 
polemeto {sb} = 
polemic {adj} = polemický
polemica {sb} = útočná řeč
polemica {sb} = polemika
polemicitate {sb} = 
polemisar {vb} = polemizovat
polemista {sb} = 
polemologia {sb} = 
polemologic {adj} = 
polemologista {sb} = 
polemologo {sb} = 
polemoniaceas {sb pl} = 
polenta {sb} = kukuřičná kaše
policia {sb} = policie
policiar {vb} = sloužit u policie
policiari {adj} = policejní
policiera {sb} = policistka
policiero {sb} = policista
polimento {sb} = leštění
polio {sb} = 
poliomyelitic {adj} = 
poliomyelitico {sb} = 
poliomyelitis {sb} = obrna
poliorcetica {sb} = 
polir {vb} = leštit
polissa {sb} = pojištění
polissa {sb} = pojistka
Politburo {sb} = 
polite {adj} = zdvořilý
polite {adj} = uhlazený
politessa {sb} = zdvořilost
politic {adj} = politický
politica {sb} = politika
politicastro {sb} = 
politicitate {sb} = 
politico {sb} = politik
politicologia {sb} = 
politicologic {adj} = 
politicologo {sb} = 
politisar {vb} = 
politisation {sb} = 
politologia {sb} = 
politologic {adj} = 
politologo {sb} = 
politor {sb} = 
politura {sb} = politura
polka {sb} = 
polkar {vb} = 
pollack {sb} = 
pollice {sb} = coul (míra)
pollice {sb} = palec
pollinario {sb} = 
polline {sb} = pyl
pollinic {adj} = 
pollinifere {adj} = 
pollinio {sb} = 
pollinisar {vb} = opylovat
pollinisation {sb} = 
pollinose {sb} = 
pollinosis {sb} = 
polluer {vb} = znečistit
polluer {vb} = zašpinit
pollution {sb} = znečištění
Pollux {sb npr} = 
polo {sb} = pól
polo {sb} = pólo
polon?se {sb} = 
polonese {adj} = polský
polonese {adj} = polština
polonese {sb} = polský
polonese {sb} = polština
Polonia {sb} = Polsko
polonium {sb} = 
poltergeist {sb} = strašidlo
poltron {sb} = zbabělec
poltroneria {sb} = zbabělost
polyacide {adj} = 
polyamido {sb} = 
polyamino {sb} = 
polyandre {adj} = 
polyandria {sb} = mnohomužství
polyandric {adj} = 
polyanthes {sb} = 
polyarchia {sb} = 
polyarchic {adj} = 
polyarthritis {sb} = 
polyatomic {adj} = 
polybasic {adj} = 
polycanthe {adj} = 
polycarpic {adj} = 
polycellular {adj} = 
polycentric {adj} = 
polycephale {adj} = 
polyclinic {adj} = 
polyclinica {sb} = 
polycnemo {sb} = 
polycondensation {sb} = 
polycondensato {sb} = 
polycopia {sb} = 
polycopiar {vb} = 
polycrystallin {adj} = 
polycrystallo {sb} = 
polycultura {sb} = 
polycyclic {adj} = 
polydactyle {adj} = 
polydactylia {sb} = 
polydelphe {adj} = 
polydiplomato {sb} = 
polydipsia {sb} = 
polyembryonia {sb} = 
polyerotic {adj} = 
polyester {sb} = polyester
polyether {sb} = 
polyethylene {sb} = 
polyforme {adj} = 
polyformitate {sb} = 
polyfunctional {adj} = 
polyfunctionalitate {sb} = 
polygala {sb} = 
polygalaceas {sb pl} = 
polygame {adj} = polygamní
polygamia {sb} = mnohoženství
polygamic {adj} = 
polygamo {sb} = polygamista
polygenese {sb} = 
polygenesis {sb} = 
polygenismo {sb} = 
polygenista {sb} = 
polyglobulia {sb} = 
polyglotte {adj} = mnohajazyčný
polyglottic {adj} = 
polyglottismo {sb} = 
polyglotto {sb} = znalec mnoha jazyků
polyglotto {sb} = polyglot
polygonaceas {sb pl} = 
polygonal {adj} = 
polygonalitate {sb} = 
polygonation {sb} = 
polygonato {sb} = 
polygone {adj} = 
polygono {sb} = polygon
polygraphia {sb} = 
polygraphic {adj} = 
polygrapho {sb} = 
polygyn {adj} = 
polygynia {sb} = 
polyhedre {adj} = 
polyhedric {adj} = 
polyhedricitate {sb} = 
polyhedro {sb} = 
polyhormonal {adj} = 
polyhybride {adj} = 
polyhybridismo {sb} = 
polychete {adj} = 
polychetos {sb pl} = 
polychorde {adj} = 
polychordo {sb} = 
polychroismo {sb} = 
polychromar {vb} = 
polychromatic {adj} = 
polychrome {adj} = vícebarevný
polychromia {sb} = 
polychromographia {sb} = 
poly-insaturate {adj} = 
polyinterpretabile {adj} = 
polyinterpretabilitate {sb} = 
polylateral {adj} = 
polylingue {adj} = 
polymerase {sb} = 
polymere {adj} = 
polymeria {sb} = 
polymeric {adj} = 
polymerisabile {adj} = 
polymerisar {vb} = 
polymerisation {sb} = 
polymero {sb} = polymer
polymetallismo {sb} = 
polymetria {sb} = 
polymetric {adj} = 
polymetro {sb} = 
polymorphe {adj} = 
polymorphia {sb} = 
polymorphic {adj} = 
polymorphismo {sb} = 
Polynesia {sb} = Polynésie
polynesian {adj} = polynéský
polynesiano {sb} = polynésan
polyneuritis {sb} = 
polynomie {sb} = 
polynomio {sb} = 
polynuclear {adj} = 
polynucleotido {sb} = 
polynya {sb} = 
polynyme {adj} = 
polypeptide {sb} = 
polypeptidic {adj} = 
polypetale {adj} = 
polyphage {adj} = 
polyphagia {sb} = 
polyphago {sb} = 
polyphasate {adj} = 
polyphase {adj} = 
polyphasic {adj} = 
polyphilia {sb} = 
polyphone {adj} = 
polyphonia {sb} = 
polyphonic {adj} = 
polyphyletic {adj} = 
polyphyletismo {sb} = 
polyphylle {adj} = 
polyploide {adj} = 
polyploidia {sb} = 
polypnea {sb} = 
polypo {sb} = 
polypode {adj} = 
polypodio {sb} = 
polypodo {sb} = 
polypogon {sb} = 
polypolio {sb} = 
polyporo {sb} = 
polypose {adj} = 
polypropylene {sb} = 
polyptero {sb} = 
polyptyco {sb} = 
polyreme {sb} = 
polyrhythmica {sb} = 
polyribosoma {sb} = 
polysaccharido {sb} = 
polysemia {sb} = 
polysemic {adj} = 
polysepale {adj} = 
polysomia {sb} = 
polysomic {adj} = 
polysperme {adj} = 
polyspermia {sb} = 
polysticho {sb} = 
polystyle {adj} = 
polystyrene {sb} = 
polysulfido {sb} = 
polysulfuro {sb} = 
polysyllabe {adj} = mnohoslabičný
polysyllabic {adj} = 
polysyllabo {sb} = 
polysyndetic {adj} = 
polysyndeton {sb} = 
polysynthese {sb} = 
polysynthesis {sb} = 
polysynthetic {adj} = 
polytechnic {adj} = polytechnický
polytechnico {sb} = polytechnický
polytheismo {sb} = 
polytheista {adj} = 
polytheista {sb} = 
polytheistic {adj} = 
polythene {sb} = polyethylen
polytonal {adj} = 
polytonalitate {sb} = 
polytonia {sb} = 
polytonic {adj} = 
polytopia {sb} = 
polytopic {adj} = 
polytraumatic {adj} = 
polytricho {sb} = 
polytypic {adj} = 
polyurethano {sb} = 
polyuria {sb} = 
polyuric {sb} = 
polyvalente {adj} = 
polyvalentia {sb} = 
polyvalve {adj} = 
polyvinyl {sb} = 
polyvinylic {adj} = 
pomaceas {sb pl} = 
pomacee {adj} = 
pomada {sb} = 
pomadar {vb} = 
pomelo {sb} = 
pomeran {adj} = 
Pomerania {sb npr} = 
pomerano {sb} = 
pomicultor {sb} = 
pomicultura {sb} = 
pomiero {sb} = jabloň
pomifere {adj} = 
pomiforme {adj} = 
pomo {sb} = jablko
pomologia {sb} = 
pomologic {adj} = 
pomologista {sb} = 
pomologo {sb} = 
Pomona {sb npr} = 
pompa {sb} = ukázka
pompa {sb} = nádhera
pompa {sb} = okázalost
pompa {sb} = pompa
Pompei {sb npr} = 
pompeian {adj} = 
Pompeiano {sb} = 
pompelmus {sb} = grapefruit
Pompeo {sb npr} = 
pompon {sb} = střapec
pompose {adj} = velkolepý
pompose {adj} = pompézní
pompositate {sb} = pompéznost
pomposo {adv} = 
ponceau {adj } = 
ponderabile {adj} = 
ponderabilitate {sb} = 
ponderal {adj} = 
ponderar {vb} = zvažovat
ponderar {vb} = uvažovat
ponderar {vb} = vážit
ponderate {adj} = 
ponderation {sb} = 
ponderose {adj} = těžkopádný
ponderositate {sb} = 
poneminas {sb} = 
poner {vb} = umístit
poner {vb} = dát
poner {vb} = postavit
poner {vb} = položit
poncho {sb} = 
pontar {vb} = přemostit
ponte {sb} = můstek
ponte {sb} = most
pontero {sb} = 
pontifical {adj} = 
pontifical {sb} = 
pontificar {vb} = pontifikovat
pontificato {sb} = pontifikát
pontifice {sb} = hlavní kněz
pontifice {sb} = papež
ponton {sb} = 
pontonero {sb} = 
pony {sb} = poník
pop {adj} = 
pop {sb} = 
pop art {sb} = 
popcorn {sb} = 
pope {sb} = 
popelina {sb} = 
poplite {sb} = 
poplitee {sb} = 
poplo {sb} = topol
popo {sb} = 
poppa {sb} = záď lodi
populaceo {sb} = sebranka
populaceo {sb} = havěť
populaceo {sb} = populace
popular {adj} = zalidnit
popular {adj} = osídlit
popular {adj} = oblíbený
popular {vb} = zalidnit
popular {vb} = osídlit
popular {vb} = oblíbený
popularisar {vb} = popularizovat
popularisation {sb} = 
popularitate {sb} = oblíbenost
popularitate {sb} = popularita
populate {adj} = osídlený
population {sb} = obyvatelstvo
population {sb} = populace
populationismo {sb} = 
populationista {sb} = 
populator {sb} = 
populeo {sb} = 
populismo {sb} = 
populista {adj} = 
populista {sb} = 
populo {sb} = lid
populo {sb} = národ
populose {adj} = populární
porca {sb} = svině
porca {sb} = prase
porca {sb} = prasnice
porcellana {sb} = porcelán
porcellanari {adj} = 
porcellaneria {sb} = 
porcellanero {sb} = 
porcellanite {sb} = 
porcin {adj} = 
porco {sb} = vepřové
porco {sb} = svině
porco {sb} = vepř
porco {sb} = prase
porcospino {sb} = dikobraz
porcheria {sb} = vepřové řeznictví
porchero {sb} = 
porchetto {sb} = 
porchiera {sb} = prasečí chlívek
por