a = e
a ... a = e ...e
a priori = apriori
abdikovat = abdicar
abeceda = alphabeto
abecedně = alphabeticamente
abecední = alphabetic
aberace = aberration
ablativ = ablative
abnormalita = anormalitate
abnormální = anormal
abonent = abonato
abonentura = abonamento
abracadabra = abracadabra (magical incantation)
abracadabra = incantation magic
abrasivní = abrasion
abrazivní = abrasive
absces = abscesso
absence = absentia
absentér = absentista
absolutní = absolute
absolutní vlastnictví = proprietate absolute
absolvent = alumno
absolvent = graduato
absolvovat = graduar
absorbér = amortisator
absorbovaný = absorbite
absorbovat = absorber
absorbující = watta
abstinence = abstinentia
abstinence v pití = abstinentia de alcohol
abstinent = abstinente
abstinovat = abstiner se
abstrahovat = abstraher
abstrakce = abstraction
abstrakt = summario
abstraktní = abstracte
absurdní = absurde
absurdnost = absurditate
aby = a fin que
aby = por (= pro)
aby = ut
aby tím = quo
abych nezapomněl = a propos
acidita = aciditate
acrobaticky = acrobaticamente
actinium = actinio
actinium (prvek Ac) = actinium (Ac)
ač = ben que
ačkoli = ben que
ačkoli = benque
ačkoli = beque
ačkoli = como si
ačkoli = et-si
ačkoli = nonobstante
ačkoli = quamquam
Adamovo jablko = pomo de adam
adaptabilní = adaptabile
adaptér = adaptator
adekvátní = adequate
adept = adepto
adept = experto
administrátor = administrator
admirál = admiral
admiralita = admiralitate
adolescent = adolescente
adoptivní dítě = infante adoptive
adoptivní matka = matre adoptive
adoptovat = filiar
adresa = adresse
adresář = adressario
adresát = destinatario
adresát = recipiente
adresování zkrácené = adresation abbreviate
adresovat = adressar
advent = advento
advokát = advocato
advokát = avocato
advokát = procurator
aerodynamický = aerodynamic
aerosol = aerosol
afázický = aphasic
afázie = aphasia
afektovanost = affectation
afektovaný = affectate
aféra = affaire
Afghánec = afghano
afghánský = afgha
afilace = filiation
afinita = affinitate
aforismus = aphorismo
aforismus = gnoma
aforismus = maximo
aforistický = aphoristic
africký = africa
Afričan = africano
Afrika = Africa
afrodiziakální = aphrodisiac
aft = aphtha
agape = agape
agape = amor christian
agar = agar
agar = gellatina de alga
agave = agave
agent = agente
agentura = agentia
Aghánistán = Afghanistan
agilita = agilitate
agilní = agile
agilnost = agilitate
agitace = agitation
agitovat = agitar
agnosticismus = agnosticismo
agnostický = agnostic
agnostik = agnostico
agónie = agonia
agorafobický = agoraphobic
agorafobie (strach z prostoru) = agoraphobia
agregát = aggregato
agregátně = total
agrese = aggression
agresivní = aggressive
agresor = aggressor
aha = aha
aha = heia
ahoj = a revider
ahoj! = salute!
ach = ah
ach = ei
ach = eia
ach = guai
ach = ha
ach = heia
ach = o
akademická práce = these
akademický = academic
akademie = academia
akát = acacia
akát = locusta
akce = action
akcelerace = acceleration
akcent = accento
akcentovat = accentuar
akceptovat = acceptar
akcie = action
akcionář = actionero
akciová společnost = societate anonyme
akciový list = certificato de actiones
akciový trh = mercato de actiones
aklamace = acclamation
aklimatizovat se = acclimatar se
akné = acne
akord = accordo
akord (hudebně) = accordo
akordeon = accordion
akr = acre
akrebuza (puška) = arquebuse
akreditace = accreditation
akrobacie = acrobatia
akrobat = acrobata
akrobatický = acrobatic
akronym = acromymo
akt = acto
akt = nude
aktiva = activo
aktivista = activista
aktivita = activitate
aktivní = active
aktivovat = activar
aktivum = avantage
aktovka = portafolio
aktovka (na papíry) = valise pro documentos
aktualita = currente
aktuality = actualitates
aktuální = actual
aktuální = currente
aktuální = opportun
aktuální = real
aktuální = recente
aktuální = topic
akumulace = accumulation
akumulace = amassamento
akumulovat = accumular
akumulovat = accumular se
akupunktura = acupunctura
akusticky = acusticamente
akustický = acustic
akustika = acustica
akutní = acute
akuzativ (4.pád) = accusativo
akvadukt = aqueducto
akvarel = aquarella
akvárium = aquario
akvatinta (zrnkový lept) = aquatint
akvizice = emption
alarm = alarma
alarm = alarma de antifurto
alarm proti vloupání = alarma de antifurto
alarmující = alarmante
Albánie = Albania
album = album
ale = ma
ale = mais
ale = sed
alegorie = allegoria
alej = allee
alej = vico
aleluja = hallelujah
alergický = allergic
alergický na = ericiate de
alergie = allergia
alfanumerický = alphanumeric
algebra = algebra
algebraický = algebraic
algoritmický = algorithmic
algoritmus = algorithmo
aliance = alliantia
alias = alias
alibi = alibi
aligátor = alligator
alimenty = alimentos
Aljaška = Alaska
alkálie = alcali
alkohol = alcohol
alkoholický = alcoholic
alkoholický = spirituose
alkoholický nápoj = biberage alcoholic
alkoholický nápoj = bibitura alcoholic
alkoholik = alcoholico
alkoholismus = alcoholismo
almanach = almanac
almužna = almosna
almužna = eleemosyna
almužna = pitancia
aloe = aloe
alokátor = allocator
alpinista = alpinista
alpský = alpestre
Alpy = Alpes
alternativa = alternativa
alternativní = alternative
alternátor = alternator
altruismus = altruismo
altruistický = altruistic
alumna = alumna
Alžírsko = Algeria
alžírský = algeria
Alžířan = algeriano
amant = amante
amatér = amateur
amatérský = dilettantesc
ambasáda = ambassada
ambiciózní = ambitiose
ambivalence = ambivalentia
ambivalentní = ambivalente
ambra = ambergris
ambra = ambra
ambrózie = ambrosia
ambulance = ambulantia
ambulantní = ambulante
ambulantní pacient = patiente externe
amen = amen
americký = americano
americký (USA) = statounitese
Američan = americano
Amerika = America
ametyst = amethysto
amfetamin = amphetamina
amnestie = amnestia
amnézie = amnesia
amok = amok
amoniak = ammoniaco
amorální = amoral
amortizace = depreciation
ampér = ampere
amplituda = amplitude
ampule = ampulla
amputace = amputation
amputovat = amputar
amulet = amuleto
amusement = amusamento
anagram = anagramma
anachronický = anachronistic
anachronismus = anachronismo
anakonda = anaconda
analfabet = analphabeto
analgetikum = anodino
anální = anal
analog = analogo
analogický = analoge
analogie = analogia
analogový = analogic
analogový počítač = computator analogic
analytik = analysator
analytik = analysta
analýza = analyse
analyzovat = analysar
ananas = ananas
anarchický = anarchic
anarchie = anarchia
anarchista = anarchista
anatomicky = anatomicamente
anatomický = anatomic
anatomie = anatomia
ančovička = anchoa
Andalusan = andalusiano
Andalusia = Andalusia
andaluský = andalus
andaluský = andalusia
anděl = angelo
anděl strážný = angelo tutelar
andělský = angelic
Andorra = Andorra
andské = Andin
anekdota = anecdota
anektovat = annectar
anektovat = annexar
anémie = anemia
aneroid = aneroide
anestetický = anesthetic
anestetikum = anesthetico
anesteziolog = anesthesista
anglický = anglese
anglický kanál = le canal
anglicky mluvící = anglophone
Angličan = anglese
Angličan = britone
Angličanka = anglese
Anglie = Anglaterra
anglikán = anglicano
Anglikánská církev = Ecclesia Anglican
anglikánský = anglicano
Angola = Angola
Angolan = angolano
angolský = angolano
angrešt = grossula
ani = nec
ani = necun
ani = neque
ani = ni
ani ... ani = ni ... ni
ani duše = nemo
ani on nepřišel = anque ille non veniva
ani ten, ani onen = ni le un ni le altere
ani v nejmenším = nullemente
ani... ani... = ni ... ni ...
animace = animation
animace = verve
animovaný = animate
animovat = animar
ankylóza = ankylosis
annam = Annam
ano = si
anomálie = anomalia
anomální = anomale
anonymita = anonymitate
anonymní = anonyme
anotace = extracto de conto
anotace = nota
anotace = summario
anotovat = annotar
antagonismus = antagonismo
antagonista = antagonista
antagonistický = antagonistic
antarktický = antarctic
Antarktický oceán = Oceano Antarctic
Antarktida = Antarctica
antedatovat = retrodatar
anténa = antenna
anti = de mal grado
antibiotický = antibiotic
antibiotikum = antibiotico
anticipovat = anticipar
anticyklón = anticyclon
antidepresivum = antidepressive antidepressivo
antikoncepce = anticonception
antikoncepce = medio anticonceptional
antikoncepční = anticonceptional
antikoncepční prostředek = medio anticonceptional
antilopa = antilope
Antily = Antillas
antiproton = antiproton
antipyretikum = antipyretic
antique-dealer = antiquario
antisemitský = antisemitic
antiseptický = antiseptic
antiseptický = antiseptico
antologie = anthologia
antropologie = anthropologia
anuita = annuitate
anulovat = absolver
anulovat = annullar
anulovat = invalidar
anulovat = nullificar
anýzovka = anisette
aorta = aorta
Apač = apache
apanáž = apanage
aparát = apparato
aparátek = apparato
apartheid = apartheid
apatický = apathic
apatie = apathia
apel = appello
apelace = recurso
apelovat = appellar
apendicitida = appendicite
aperitiv = aperitivo
aplikace = application
aplikovat = applicar
apokalypsa = apocalypse
apokalyptický = apocalyptic
apostrof = apostropho
apoštol = apostolo
aproximovat = approximar (se)
apsída = abside
apyrexie = apyrexia
Arab = arabe
arabeska = arabesc
arabeska = arabesco
Arabie = Arabia
arabsky = arabe
arabský = arabe
arabský = arabic
arabština = arabic
aramejština = aramaic
aramejština = aramea
aranžovat = arrangiar
arašid = arachide
arbitráž = arbitro
arboretum = arboreto
arcibiskup = archiepiscopo
aréna = arena
arfbitr = arbitrator
Argentina = Argentina
Argentinec = argentino
argentinský = argentin
argumentovat = arguer
argumentovat = argumentar
archaický = archaic
archeolog = archeologo
archeologicky = archeologicamente
archeologický = archeologic
archeologie = archeologia
archimandrita (opat v řeckém klášteru) = archimandrita
architekt = architecto
architektonicky = architecturalmente
architektonický = architectural
architektura = architectura
archiv = archivo
archivace = archivamento
archivovat = archivar
aristokracie = aristocratia
aristokrat = aristocrate
aristokratický = aristocratic
aritmetika = arithmetica
arkáda = arcada
arktický = arctic
arkýřové okno = fenestra saliente
armáda = armada
armáda = armea
armáda = militare
Armagedón = Harmagedon
armatura = armatura
arogance = arrogantia
arogantní = arrogante
aroma = aroma
aromatický = aromatic
artefakt = artefacto
arteriální = arterial
artéský = artesian
artikulace = articulation
artikulovaný = articulate
artikulovat = articular
artikulovat = enunciar
artista = artista
artriticýé = arthritic
artritida = arthritis
artyčok = artichoc
"arzenik" = arsenico
asertivní = assertive
asfalt = asphalto
asfaltová lepenka = tela catranate
asfaltovat = asphaltar
asi = circa
asi jako = quasi
Asie = Asia
Asijec = asiatico
asijský = asiatic
asimilovat = assimilar
asimilovat se = assimilar (se)
asistent = assistente
asistent = commisso
asistovat = assister
asketa = asceta
asketismus = ascetismo
aspekt = aspecto
aspirace = aspiration
aspirant = aspirante
aspirin = aspirina
aspirovat = aspirar (a)
aspirující = aspirante
assembler = assemblator
astma = asthma
astma = respiration asthmatic
astmatický = asthmatic
astmatik = asthmatico
astrolog = astrologo
astrologický = astrologic
astrologie = astrologia
astronaut = astronauta
astronautický = astronautic
astronautika = astronautica
astronom = astronomo
astronomický = astronomic
astronomie = astronomia
asymptote = asymptote
asymptotický = asymptotic
Asýrie = Assyria
asyrský = assyrie
ať = que
ať je! = sia!
ať platí trest = que vale le pena
ať si to zařídí sám = que ille se arrangia sol
ať žije = vivat
atakovat = attaccar
atantát = attentato
atašé = attache
atd. = et cetera
ateista = atheista
ateizmus = atheismo
atentát = assassination
atestace = attestation
Athény = Athenas
Atlantický oceán = atlantic
Atlantický oceán = Oceano Atlantic
Atlantik = Atlantico
atlas = atlas
atlet = athleta
atletický = athletic
atletika = athletica
atmosféra = atmosphera
atmosférické poruchy = disturbationes atmospheric
atmosférický = atmospheric
atom = atomo
atomová bomba = bomba atomic
atomový = atomic
atrakce = attraction
atraktivní = attractive
atraktivní = sympathic
atrapa = attrappa
atribut = attributo
atrium = atrio
au pair = au pair
audience = audientia
audience = audition
audiovizuálně = audiovisualmente
audiovizuální = audiovisual
audit = verification de contos
auditor = revisor
auditor = verificator de contos
auditorium = auditorio
aukce = auction
aula = aula
aula = sala de assemblea
aula = sala de reuniones
aura = aura
Australan = australiano
Austrálie = Australia 
australský = australia
autem = in auto
autentický = autentic
autentický = authentic
autismus = autismo
autistický = autistic
auto = auto
autobiografický = autobiographic
autobiografie = autobiographia
autobus = autobus
autobus = bus
autobus = omnibus
autobusem = in bus
autobusová zastávka = halto de autobus
autocisterna = camion cisterna
autodrom = autodromo
autogenní = oxyacetylenic
autogram = autographo
autokar = autocar
autokláv = autoclave
automatická pračka = machina a lavar
automatický = automatic
automatizace = automation
automatizace = automisation
automobil = automobile
automobilismus = automobilismo
automobilový salon = salon del automobile
autonomní = autonome
autoportrét = autoportrait
autoportrét = portrait del artisto per se mesme
autor = autor
autorita = autor
autorita = autoritate
autoritářský = autoritari
autoritativní = autoritari
autoritativní = autoritative
autoritativní = irresistibile
autorizovaný = autorisate
autostop = autostop
autostráda = autostrata
autoškola = schola de guidar
avenue = avenue
averze = aversion
averze = obverso
avízo = a curte aviso
avocet = avocetta
avokádo = avocato
avšak = comocunque
avšak = totevia
axióm = axioma
azalka = azalea
azbest = asbesto
Azerbejdžán = Azerbaidzhan
azimut = azimuth
Azory = le Insulas Azores
aztécký = azteca
azyl = asylo
azyl pro cizince = asylo pro alienatos
až do = a
až do = ante que
až do = usque
až do aviza = usque nove aviso
až na = a minus que
až po = usque
až za = ultra
ba dokonce = quin
babička = ava
babička = granmamma
babička = granmatre
babizna = vetula repulsive
Babylon = Babilon
badatel = explorator
badatel = recercator
badminton = badminton
bagr = draga
bagrovat = dragar
Bahamy = Bahamas
bahno = argilla
bahno = fango
bahno = maremma
bahno = marisco
bahno = palude
báječný = fabulose
báječný = stupende
bajka = fabula
bajonet = bayonetta
bakalář = baccalaureo
bakanalie = bacchanalia
baktericidní = bactericidal
bakterie = bacterios
bakterie = germine pathogenic
bál = ballo
balada = ballada
balancovat = balanciar
balast = ballast
baldachýn = baldacchino
baldachýn = baldachino
Baleary = Baleares
balení = imballage
balení = inveloppamento
balerína = ballerina
balet = ballet
baletka = ballerina
baletní botička = scarpino
Bali = Bali
balicí papír = papiro de imballage
balič = imballator
balič, pakovač = impaccator
balíček = pacchetto
balík = fardo
balík = pacco
balík = pacchetto
balíková pošta = servicio de pacchos postal
balistický = ballistic
balistika = ballistica
balit = imballar
balkón = balcon
balón = ballon
balsamovat = imbalsamar
baltický = baltic
Baltské moře = Baltico
balustráda = balustrada
balvan = petra grosse
balza = balsa
balzám = balsamo
balzám = unguento
balzamování = imbalsamamento
balzamovat = imbalsamar
bambus = bambu
banalita = banalitate
banální = banal
banán = banana
baňatý = ampullose
banda = banda
bandaska = cassa de latta
bandážovat = bandar
bandita = bandito
Bangladéš = Banglades
banka = banca
banka = banco
baňka = ampulla
bankéř = banchero
banket = banchetto
banket = regalo
banketka = banchetto
bankovka = billet de banca
bankovka = papiro moneta
bankovní = bancari
bankovní knížka = libretto de conto
bankovní sazba = rata bancari
bankovní účet = conto bancari
bankrot = bancarupta
bankrot = fallimento
bankrotář = bancaruptero
baptista = baptista
bar = bar
Barbados = le Insulas Barbados
barbar = barbaro
barbarský = barbare
barbarský = barbaric
barbarství = barbaritate
barbecue = barbecue
bard = bardo
barel = barril
barel = botte
baret = beret
barevné sklo = vitro a colores
bariéra = barriera
barikáda = barricada
barikáda = bloco stratal
bárka = barca
bárka = gabarra
Barma = Burma
barman = servitor
barmanka = servitrice
barometr = barometro
baron = baron
barter = troco
barva = color
barva = tincto
barva = tinta
barva bordó = claretto
barva pleti = carnation
barvení = tinctura
barvič = tincturero
barvírna = tinctureria
barvíř = tinctor
barvit = colorar
barvit = tinger
barvit = tintar
barvit modře = blauir
barvit na červeně = rubificar
barvitý = pictoresc
barvivo = tinctura
barvoslepost = daltonismo
barvoslepý = daltonian
baryton = barytono
barytonový = barytone
bas = basso
baseball = baseball
báseň = poema
basketbal = basketball
baskický = basco
básník = poeta
básnířka = poetessa
basový klíč = clave de basso
bastard = bastarde
bastard = bastardo
bašta = bastion
bát se = haber pavor
bát se = haber timor
bát se = timer
batalión = battalion
batáta = batata
baterie = accumulator
baterie = batteria
baterie (el.) = pila
baterka = lampa de tasca
baterka = pila
batoh = rucksack
batoh = sacco de dorso
batole = infante qui comencia ambular
batolit se = ambular a passos breve e incerte
bavit = amusar
bavit = distraher
bavit = diverter
bavit se = diverter se
bavit se = diverter se de
bavlna = coton
Bavorsko = Bavaria
bazalka = basilico
báze = base
bazén = fundo commun
bazén = natatorio
bazén = piscina
bázeň = phobia
bazilišek = basilisco
bázlivý = coarde
bázlivý = pavide
bázlivý = phobic
bázlivý = timide
bázlivý = timorose
bažant = faisan
bažina = marisco
bažina = palude
bažinatý = paludic
bažinatý = paludose
bažit = concupiscer
bdělost = acutessa
bdělost = vigilantia
bdělý = alerte
bdělý = allerte
bdělý = vigilante
bdělý = vigile
bdění = vigilantia
bdění = vigilia
bdít = veliar
bdít = vigilar
bdít nad = vigilar super
bečet = balar
bečka = botte
běda = guai
beďar = abscesso
bedlivý = attente
bednář = barrilero
bednář = fabricator de barriles
bědovat = lamentar se
bedra = lumbo
běh = cursa
běh = curso
běh = diriger
běh = percurso
běh = trotto
běh na dlouhou trať = curso al longe
běh života = tenor
během = durante
během = durante que
během dne = de die
během noci = durante le nocte
běhna (nadávka) = puta
bekot = balato
běl (obvodové dřevo) = alburno
beletrie = belles lettres
belgický = belge
Belgičan = belga
Belgie = Belgica
Belgie = Belgio
bělidlo = agente de blanchimento
Belize = Belize
běloba = blanco
běloch = blanco
Bělorusko = Bielorussia
bělovlasý = a capillos blanc
Benátky = Venetia
bendžo = banjo
benefit = beneficio
benevolence = benevolentia
benevolentní = benevole
benevolentní = indulgente
benigní = benigne
Benin = Benin
benzín = gasolina
benzínka = station de gasolina
benzinová stanice = station de petrol
beran = agno
beran = ariete
beranidlo = ariete
berle = baston
berle = crucia
Bermudy = le Insula de Bermuda
berní = fiscal
besedovat = debatter
besídka = pergola
besídka (zahradní) = herbiero
beton = beton
betonovat = betonar
betonový = beton
betonový = de beton
bez = sin
bez dechu = foras de halito
bez dechu = sin halito
bez diplomu = sin diploma
bez diskriminace = sin discrimination
bez doprovodu = sin accompaniamento
bez haléře = sin un soldo
bez hlasovacího práva = sin derecto de voto
bez hnutí = immobile
bez horečky = apyretic
bez humoru = de mal humor
bez chuti = insipide
bez chyby = sin falta
bez inspirace = sin inspiration
bez lásky = sin amor
bez licence = sin licentia
bez námahy = sin effortio
bez nehod = sin accidente
bez oddechu = sin pausa
bez ohledu na = indifferente
bez okolků = sin ceremonia
bez peněz = curte de moneta
bez peněz = impecuniose
bez peněz = insolvente
bez podpisu = sin signatura
bez pohromy = impun
bez pomoci = sin adjuta
bez prostředků = impecuniose
bez překážek = sin incombramento
bez přípravy = sin preparation
bez rozlišení = sin discernimento
bez řádu = sin ordine
bez skvrny = sin macula
bez škody = indemne
bez titulu = sin titulo
bez touhy = inappetente
bez úrazu = sin damno
bez ustání = sin fin
bez vášně = sin passion
bez viny = impeccabile
bez vůně = inodor
bez zájmu = sin interesse
bez zápachu = inodor
bez záruky = sin garantia
bez závěti = intestate
bezbarvý = albe
bezbarvý = incolor
bezbolestný = indolente
bezbolestný = indolor
bezbožný = athee
bezbožný = impie
bezbřehý = sin limites
bezcelní = exempte de doana
bezcelní = libere
bezcennost = manco de valor
bezcenný = sin valor
bezcílný = sin proposito
bezcitný = insensibile
bezděčný = inadvertente
bezděčný = inconsciente
bezděčný = involuntari
bezdrátový = radio
bezduchý = exanime
bezduchý = sin animo
bezdůvodně = gratuitemente
bezdůvodný = sin fundamento
beze strachu = sin pavor
bezedný = sin fundo
bezejmenný = anonyme
bezejmenný = sin nomine
bezelstný = ingenue
bezeslov = mute
bezesný = insomne
bezhlavý = sin capite
bezhorečnatý = apyretic
bezcharakterní = sin character
bezinka = sambuco
bezkonkurenční = sin rival
bezlimitní = sin limite
bezmocný = impotente
bezmocný = inefficace
bezmocný = inope
bezmyslný = insensate
bezmyšlenkovitě opakovat = echoar
bezmyšlenkovitost = irreflexion
beznadějný = sin sperantia
bezobratlovec = invertebrato
bezobratlý = invertebrate
bezohlednost = imprudentia
bezohledný = imprudente
bezohledný = inconsiderate
bezohledný = sin conscientia
bezohledný = sin consideration pro le alteres
bezpečnost = securitate
bezpečnostní = securitate
bezpečnostní knoflík = button de securitate
bezpečnostní pás = cinctura de securitate
bezpečný = salve
bezpečný = secur
bezplatně = gratis
bezplatně = gratuite
bezplatný = gratuite
bezpodmínečný = inconditional
bezpochyby = sin dubita
bezpracný = non ganiate per labor
bezpracný důchod = renta
bezpráví = injustitia
bezprávní = anarchic
bezprecedenční = sin precedente
bezprecedentní = sin precedente
bezprostřední = immediate
bezprostřední = imminente
bezskrupulózní = inscrupulose
bezstarostný = libere de inquietude
bezstarostný = nonchalant
beztrestný = impun
beztvarý = informe
bezúhonný = immaculate
bezúhonný = impeccabile
bezútěšný = inconsolabile
bezútěšný = lugubre
bezuzdný = sin freno
bezvadný = impeccabile
bezvadný = sin defecto
bezváznamný = sin importantia
bezvědomí = inconscientia
bezvědomý = inconsciente
bezvlasý = sin capillos
bezvýhradně = sin reserva
bezvýznamnost = insignificantia
bezvýznamný = de basse categoria
bezvýznamný = disproviste de senso
bezvýznamný = futile
bezvýznamný = insignificante
bezzubý = sin dentes
běžec = cursor
běžet = currer
běžet zvolna = currer lentemente
běžně = frequentemente
běžně = normalmente
běžný = ordinari
běžný = regular
běžný účet = conto currente
běžný účet = saldoconto
béžový = beige
bianko šek = cheque in blanco
bible = Biblia
bible = historia sacre
bible = Sacre Scriptura
biblicky = biblicamente
biblický = biblic
biblický = scriptural
bibliograficky = bibliographicamente
bibliografický = bibliographic
bibliografie = bibliographia
biceps = bicipite
bicykl = bicycletta
bicykl = bicyclo
bič = flagello
bič = knut
bičování = flagellamento
bičování = flagellation
bičování = verberation
bičovat = flagellar
bičovat = fustigar
bičovat = verberar
bída = destitution
bída = miseria
bída = paupertate
bída = povressa
bídák = canalia
bídný = abjecte
bídný = desolate
bídný = miserabile
bídný = necessitose
bidýlko = percha
biftek = beefsteak
bigamický = bigame
bigamie = bigamia
bigamista = bigamo
bigotní = bigot
bijící = palpitante
bikiny = bikini
bílá káva = caffe con lacte
bílá krvinka = leucocyto
bílá řepa = beta-rapa
bilance = balancia
bílé vejce = blanco ovo
bílek = albumine
bílek = blanc de ovo
biletář = billetero
bilingvní = bilingue
bilion = trillion
bílit = blanchir
bílkovina = albumina
billboard = grande tabula publicitari
billion = billion
bílý = albe
bílý = blanc
bílý jako sníh = si blanc como le nive
bílý jako sníh = tanto blanc como le nive
bílý kov = metallo blanc
bílý medvěd = urso blanc
binární = binari
binární číslo = digito binari
binární kód = codice binari
biografický = biographical
biolog = biologista
biolog = biologo
biologicky = biologicamente
biologický = biologic
biologie = biologia
biskup = episcopo
bit = bit
bít = batter
bít = batter se
bít = disgranar
bít = fustigar
bít = percuter
bít = verberar
bít (holí) = massar
bít do očí = saltar al oculos
bít holí = bastonar
bití = battimento
bití (srdce) = palpitation
bitka = battente
bitka = combatto
bitva = battalia
bizarní = bizarre
bizární = bizarre
bizarnost = bizarria
bizon = bison
blábol = nonsenso
blábolit = balbutiar
blaf = bluff
blaho = bon senso
blahobyt = affluentia
blahobyt = ben-esser
blahobytný = affluente
blahopřání = congratulation
blahopřání = felicitation
blahopřát = congratular
blahopřát = felicitar
blahosklonný = condescendente
blahoslavený = beate
blahoslavený = benedicte
bláhový = fatue
blamovat se = blandir se
blána = membrana
blána = pelle
blanket = formulario
blankytný = blau
blátivý = fangose
blatník = guardafango
bláto = fango
bláto = limo
bláto = maremma
blatouch = button de auro
blázen = alienate
blázen = folle
blázen = imbecille
blázinec = asylo de alienatos
bláznit = affolar
bláznit = affollar
bláznit = delirar
bláznivost = follia
bláznivý = folle
bláznivý = lunatic
bláznovství = alienato
blažený = beate
blbec = stulto
blbnout = facer stupiditates
blbost = stupiditate
blbý = stupide
blednout = pallidir
bledost = pallor
bledý = livide
bledý = pallide
blecha = pulice
blejzr = blazer
blesk = fulgure
blesk = fulmine
blesk = fúlmine
blesk = fulminee
blesk fotoaparátu = flash
bleskosvod = parafulmine
blikání = scintilla
blikat = fulgurar
blikat = palpebrar
blikat = scintillar
blízce = proximemente
blízko = apud
blízko = presso
blízko = prope
blízko = propter
blízko ležící = propinque
blízko vedle = juxta
blízkost = proximitate
blízký = presso
blízký = proxime
blízký = proximo
Blízký východ = Proxime Oriente
blíženci = geminos
blíženec = gemine
blížící se = approchante
blížit se = approchar
blok = bloco
blok na psaní = bloco
blokáda = blocada
blokovat = blocar
blokovat = bloccar
blond = blonde
blond = flave
blonďatý = blonde
blondýna = blonda
blondýnka = blondessa
bloudit = errar
blouznění = delirio
blouznění = excursion
blouznění = reverie
blouznit = delirar
blouznivec = phantasta
blouznivý = delirante
blud = delusion
blud = fallacia
bludař = heretico
bludařství = heresia
bludiště = labyrintho
bludný = devie
bludný = erratic
bludný kruh = circulo vitiose
blufovat = bluffar
blůza = blusa
blúznivec = visionario
blýskat = fulminar
blýskat se = fulger
blýskavý = resplendente
bob = faba
bobr = castor
bobule = baca
boční = lateral
boční = latere
boční silnice = cammino lateral
boční světlo = lumine lateral
bočník = shunt
bod = puncto
bod mrazu = puncto de congelation
bod tání = puncto de fusion
bod varu = puncto de ebullition
bod zvratu = puncto decisive
bodající = piccante
bodat = piccar
bodavá bolest = dolor
bodík = atomo
bodlák = cardo
bodnout = dagar
bodnout = pugnalar
bodnutí = colpo de pugnal
bodnutí = piccatura
bodrý = affabile
boháč = rico
bohatství = ricchessa
bohatství = richessa
bohatý = abundante
bohatý = copie
bohatý = exuberante
bohatý = luxuriante
bohatý = pluto
bohatý = ric
bohoslužba = servicio divin
bohudárný = que da placer
bohužel = infortunatemente
bohužel = malgrado
bohužel = regret
bohyně = dea
bochník chleba = pan
boj = combatto
boj = lucta
boj o mzdy = reclamation de salario
bojácný = coarbe
bojácný = defaite
bojácný = pavorose
bojácný = pusillanime
bóje = boia
bojechtivý = offensive
bojiště = campo de battalia
bojkot = boycott
bojkot = boycottage
bojkotovat = boycottar
bojová vřava = lucta precipitate
bojovat = combatter
bojovat = lucar
bojovat = luctar
bojovat = propugnar
bojovat = pugnar
bojovat proti přesile = luctar contra le fortias superior
bojovat s = luctar
bojovat ukvapeně = luctar precipitatemente
bojovat v souboji = duellar
bojové letadlo = avion de combatto
bojovník = guerrero
bojovník = luctator
bojovnost = corage
bojovný = guerrier
bojový = martial
bojující = combattente
bojující = militante
bok = coxa
bok = flanco
bok = hanca
bok = lumbo
bok po boku = in fila
bokem = del latere
bokem = lateralmente
bokem = obliquemente
bolení břicha = mal de stomacho
bolest = doler
bolest = dolor
bolest = mal
bolest = pena
bolest hlavy = mal de capite
bolest ucha = dolor de aure
bolest zad = dolor de lumbos
bolest zubů = dolor de dentes
bolest zubů = odontalgia
bolestivost = dolor
bolestivý = dolorose
bolestivý = penose
bolestný = dolente
bolestný = emotionante
bolestný = penose
bolestný = pungente
bolet = doler
bolet v krku = haber mal de gorga
bolí mne hlava = le capite me dole
bolí mne hrdlo = me dole le gorga
bolí mne xxx = le xxxx me dole
Bolívian = boliviano
Bolívie = Bolivia
bolivijský = boliviano
bolševicý = bolchevista
bolševik = bolchevico
bolševismus = bolchevismo
bomba = bomba
bombarder = avion bombator
bombardér = bombator
bombardování = bombardamento
bombardovat = bombar
bombardovat = bombardar
bonbon = bonbon
bonbón = bonbon
bonbón = sucro candite
bonboniéra = bonboniera
bonifikace = bonification
bonmot = argutia
bonmot = facetia
bonus = bonus
bonus = premio
bookmaker = agente de sponsiones
bookmaker = book-maker
bookmakerská agentura = agentia de sponsiones
bordel = bordello
borová šiška = pinea
borovice = pino
borůvka = junipero
borůvka = myrtillo
bořitel = destructor
Bosna a Hercegovina = Bosnia e Herzegovina
bota = botta
bota = calceo
bota = calceolo
bota = scarpa
botanický = botanic
botanik = botanista
botanika = botanica
botička = calceolo
Botswana = Botswana
bouchání = battimento
bouchnutí = ruito surde
bourec = larva de seta
bouře = tempesta
bouřící se = surgente
bouřit = expugnar
bouřit = tempestar
bouřit se = rebellar se
bouřit se = sublevar se
bouřit se = tumultuar
bouřka = tempesta de tonitro
bouřkový mrak = nubilo
bouřlivě nadšený = phrenetic
bouřlivost = turbulentia
bouřlivý = agitate
bouřlivý = tempestuose
bowling = joco de bollas
boxer = boxator
boxer = pugilista
boxerský zápas = match de boxa
boxovací pytel = ballon de exercitation
boxovat = boxar
boží skutek = caso fortuite
božský = dive
božský = divin
božství = divinitate
božstvo = deitate
božstvo = divinitate
brada = barba
brada = mento
bradavice = verruca
bradavka = papilla
bradka = vibrissas
braillovo písmo = braille
brambor = patata
brambora = patata
bramborové čipsy = chips patata
brána = porta
brána = porta grande
brandy = brandy
branec = conscripto
branec = recruta
bránit = defender
bránit = impedir
bránit = obstruer
bránit = sustener
bránit se = defender se
bránit se = prender le defensa de
brankář = goal keeper
brankář = guardiano
branková tyč = palo
brány (na pole) = hirpice
brány (zemědělské) = hirpice
branže = branca
brašna = cuna portabile
brát = prender
bratr = fratre
bratranec = cosino
bratrovražda = fratricidio
bratrský = fraternal
bratrský = fraterne
bratrství = fraternitate
bratřit se = fraternisar
bravura = bravada
brázda = sulco
brázdit = cannellar
Brazilec = brasiliano
Brazílie = Brasil
brazilský = brasilian
brčál = litorina
brebentit = blaterar
brejlovec = aspide
bridž = bridge
brigáda = brigada
brigádník = brigadero
brilantní = brillante
briskní = brusc
Brit = britanno
Britanie = Britannia
britský = britannic
brk = penna
brk = pincel
brloh = habitation inferior
brnění = armatura
brnění = cuirasse
brnění = formicamento
brnění = harnese
brnět = formicar
brnkat = jocar pigremente
brod = vado
brodit = marchar in le aqua con pedes nude
brodit se = transir per un vado
brojit = militar
brokolice = broccoli
brokolice = broccolli
bronchitida = bronchitis
bronz = bronzo
bronzový = de bronzo
broskev = persica
broskvoň = persichiero
brouk = scarabeo
brouk létající = coleoptero
broukat = cantar a bucca clause
brousek = petra de affilar
brož = broche
brožura = brochure
brožura = libro brochate
brožura = libro de tasca
brukev = rapa svedese
Brunei = Brunei
bruneta = brunetta
Brusel = Brussel
Brusel = Bruxelles
bruslař = patinator
brusle = patin
brusle kolečkové = patin de rotas
bruslení = patinage
bruslit = patinar
brusný = abrasive
brutálně = brutalmente
brutální = atroce
brutální = brutal
brutální = brute
brva = cilio
brýle = berillos
bryndáček = pannello pectoral
brysknost = bruscheria
brzda = freno
brzdit = frenar
brzdový buben = tambur de freno
brzký = antique
brzy = cito
brzy = de bon hora
brzy = mox
brzy = precoce
brzy = prime
brzy = tosto
břečťan = hedera
břeh = banco
břeh = bordo
břeh = litore
břeh = ripa
břeh řeky = margine
břeh říční = bordo del fluvio
břemeno = carga
břemeno = cargo
břemeno = fardello
břemeno = fardo
břemeno = onere
břemeno = responsabilitate
břevno = trabe
břevno = trave
březen = martio
břidlice = ardesia
břichatý = abdominose
břicho = abdomine
břicho = gastro
břicho = pancia
břicho = stomacho
břicho = ventre
břichomluva = ventriloquio
břichomluvec = ventriloquo
břímě = carga
břímě = gravamine
břišní = abdominal
břišní pás = cincturon
břišní tyfus = febre typhoide
břit = talia
břitva = rasorio
bříza = betula
bubák = ogro
buben = tambur
buben = timbal
bubínek = tamburino
bublání = gluglu
bublat = facer gluglu
bublina = bulla
bubnovat = batter le tambur
bubnovat = tamburinar
bučení = mugir
bučet = mugir
buď = sia
buď = sive
buď = vel
buď ... nebo = o ... o
buď ... nebo = sive ... sive
buď ... nebo = vel ... vel
buď jak buď = sia que sia
buď on nebo ona = o ille o illa
buď vítán = ave
buď zdrav! = salve!
buď! = esse!
bude-li příležitost = si le occasion se presenta
budhismus = buddhismo
budhista = buddista
budhistický = buddista
budící pohoršení = scandalose
budíček = diana
budík = eveliator
budoucí = futur
budoucnost = futuro
budova = edificio
bufet = buffet
buffet = buffet
bůh = deo
buchtička = pastisseria scotese
buchtičky = culettas
bujarý = hilare
bujnost = luxuria
bujnost = prurito
bujný = exuberante
bujný = luxuriante
bujný = non frenabile
buk = fago
bula (listina) = bulla
buldok = bulldog
buldozer = bulldozer
Bulhar = bulgaro
Bulharsko = Bulgaria
bulharský = bulgare
bulíkovat = dicer parve menditas
bulka = tumor
bulletin = bulletin
bulvár = boulevard
bunda = anorak
bunda = jaco
bunda = jachetta
bungalov = bungalow
buničina = pulpa
buňka = cella
buňka = cellula
buňka = pila
bunkr = refugio subterranee
burácení = fremito
burácet = fremer
Burundi = Burundi
burza = bursa
buřičský = seditiose
bus = bus
busta = busto
bušení = battimento pesante
bušení srdce = palpation
bušit = batter
bušit = batter pesantemente
bušit = palpitar
butik = boteca
buvol = bufalo
buxus = buxo
buzola = bussola
buzola = bússola
býčí trh = altista
bydlet = demorar
bydlet = habitar
bydlet = resider
bydlící = habitante
bydlící = residente
bydliště = demora
bydliště = domicilio
býk = fago
býk = masculo
býk = tauro
byl (=esseva) = era
bylina = herba
bylinný čaj = tisana
býložravec = herbivore
byro = bureau
byrokracie = bureaucratia
byrokrat = bureaucrate
byrokratický = bureaucratic
bystrost = acumine
bystrost = perspicacitate
bystrozraký = perspicace
bystrý = perspicace
bystřina = torrente
byt = appartamento
byt = quartiero
být = esser
být = ser
být agilní = esser agitate
být bez peněz = haber nulle moneta
být bezpečný = esser secur
být bezradný = non saper que facer
být blokován = esser bloccate
být dezorientován = esser disorientate
být hotov = esser quite
být chladno = facer frigido
byť i = ben que
být koktavý = esser blese
být lidský = esser human
být mimo provoz = disrangiar
být na dietě = poner a dieta
být na dovolené = feriar
být na omylu = esser in error
být na pochybách = esser in dubita
být nápadný = esser conspicue
být nastydlý = haber frigido
být názoru = esser de opinion
být nečinný = otiar
být nejlepší = esser superior
být někomu horko = haber calor
být někomu zima = haber frigido
být nemocný = esser malade
být nemocný = indisponer
být nepevný = esser instabile
být obecný = esser commun
být orientován = esser orientate
být partnerem = esser partenario de
být patronem = patronisar
být platný = valer
být po ruce = venir al manos
být posazen = esser sedite
být použitelný = esser applicabile
být propuštěn = esser dimittite
být předzvěstí = prefigurar
být při síle = viger
být připraven = esser preste
být připraven = tener se preste
být rutinní = esser routinero
být sehraný = colluder
být seznámen = esser al currente de
být shovívaý k = esser indulgente con
být schopen = poter
být skrytý = later
být svobodný = esser libere
být šílený = furer
být švorc = haber nulle moneta
být teplo = facer calor
být u = assister a
být u vytržení = ecstasiar se
být uctivý = facer un reverentia
být úspěšný = ir ben
být ustanoven = esser incargate de
být v bídě = desolar
být v celku = esser in toto
být v čele = esser al testa
být v důchodu = pensionar
být v kurzu = haber curso
být v módě = esser in voga
být v oběhu = haber curso
být v pohotovosti = esser presente
být v rozpacích = hesitar
být v rozporu = esser in contradiction
být v sezení (spojení) = esser in session
být v souladu = harmonisar se
být v učení = mitter in apprentissage
být v úvaze = esser in consideration
být vděčný = esser grate a
být ve shodě = esser de accordo
být ve spojení s = esser in contacto con
být vědom = esser conscie de
být vědom = non ignorar
být vhodný = congruer
být vlhký = humer
být vzdálený = distar
být zábavný = esser amusante
být zadlužen = esser indebitate
být zavěšen = esser suspendite
být zodpovědný za = il incumbe a
být zpět = esser de retorno
být zticha = esser quite
být zvyklý = soler
bytí = esser
bytí = existentia
bytí = subsistentia
býti = esser
bytná = albergera
bytost = ente
bytost = essente
bytost (filoz) = entitate
bytová jednotka = casas
bytový zloděj = effractor
bývalý = ancian
bývalý = anterior
bývalý manžel = ex-marito
byzantský = byzantin
bzučet = sussurar
bzučet = susurrar
bzukot = susurro
cákat = macular
cákot = ruito de fango exprimite
car = czar
car = tsar
cedit = cribrar
cedník = caffetiera filtrante
cedník = colo
cedník = cribro
cedník = percolator
cedr = cedro
cedule = schedula
cedulka = scheda
Cejlon = Ceylon
cejlonský = cingalese
cela = cella
celebrita = celebritate
celek = totalitate
celer = seleri
celibát = celibatario
celibát = celibato
celistvost = integritate
celistvost = totalitate
celistvý = integral
celistvý = integre
celkem = in summa
celkem = total
celková kontrola = inspection general
celkově = del toto
celkově = generalmente
celkově = in toto
celkově = integremente
celkově = total
celkové náklady = costos general
celkový = amontar a
celkový = global
celkový = total
celkový majetek = activo
celní = doanal
celní odbavení = disdoanamento
celnice = doana
celník = doanero
celofán = cellophan
celonárodní = a scala national
celoplošný = in tote parte
celosvětový = in tote le mundo
celozrnný = farino integral
celý = integre
celý = tote
celý = tote le
celý den = tote le jorno
celý svět = tote le mundo
cement = cemento
cena = costo
cena = precio
cena = premio
cena = valor
ceník = tarifa
ceniny = valores
cenit = preciar
cenit si = appreciar
cenné papíry = devisa
cenné papíry = valores
cennost = objecto de valor
cenný = preciose
cenný = valorose
cent = cent
centilitr = centilitro
centimetr = centimetro
centr = centro
centralizace = centralisation
centralizovat = centralisar
centrálně = centralmente
centrální = central
centrální = focal
centrum = centro
cenzor = censor
cenzura = censura
cenzurovat = censer
cenzurovat = censurar
cenzurovat = expurgar
cenzurovat = submitter al censura
certifikát = certificato
cesmína = ilice
cest. řád = horario
cesta = avenue
cesta = cammino
cesta = itinere
cesta = pista
cesta = route
cesta = sentiero
cesta = strata
cesta = via
cesta = viage
cestář = travaliator (sur le camminos)
cestou = in route
cestování = viages
cestování zdarma = viage gratuite
cestovat = facer un viage
cestovat = viagiar
cestovat (čím) = viagiar per
cestovat koňmo = viagiar per cavallos
cestovat s průkazkou = viagiar con abonamento
cestovatel = viagiator
cestovní = de viages
cestovní kancelář = agentia de viages
cestovní pas = passaporto
cestovní ruch = tourismo
cestovní šek = cheque de viagiator
cestovní taška = sacco de viage
cestovní vak = sacco de viage
cestující = passagero
céva = vasculo
cévnatý = vascular
cibule = bulbo
cibule = cepa
cibule = cibolla
cibulka = cibolletta
cibulka = parve cibolla
cídit = furbir
cídit = nettar con fricamento
ciferník = quadrante
cifra = cifra
cigareta = cigaretta
cihelna = teguleria
cihla = bricca
cihla = tegula
cikáda = cicada
cikán = tsigano
cikánský = tsigan
cikcak = zigzag
cikorka = cichorea
cíl = destination
cíl = fin
cíl = objectivo
cíl = scopo
cílený = intente
cílevědomost = autodisciplina
cílevědomý = autodiscipline
cílevědomý = deliberate
cílevědomý = tenace
cílit = mirar
cílová čára = posto de arrivata
cílová rovinka = posto de arrivata
cín = latta
cín = peltro
cín = stanno
cink! = clanc!
cinkání = tintinnamento
cinkat = sonar
cinkat = sonar como clinc
cinkat = sonar metallic como clanc
cinkat = tintinnar
cinknutí = clinc
cinkot = sono metallic
cinkot = tintinno
cínování = stannatura
cínovat = stannar
církev = ecclesia
církevní = ecclesiastic
církevní = ecclesiastico
cirkus = circo
císař = imperator
císařovna = imperatrice
císařský = cesaree
císařský = imperial
císařství = imperio
cisterna = cisterna
cit = sentimento
citace = citation
citace = quotation
citát = citation
cítění = sentimento
cítit = sensar
cítit = sentir
cítit čím = redoler de
cítit nevolnost = nausear
cítit nevolnost = sentir le nausea
cítit odpor k = sentir repugnantia a
cítit se dobře = sentir se ben
cítit se špatně = sentir se mal
citlivost = sensibilitate
citlivost = susceptibilitate
citlivý = delicate
citlivý = impressionabile
citlivý = sensibile
citlivý = sensitive
citlivý = susceptibile
citoslovce = interjection
citovat = allegar
citovat = citar
citový = emotional
citron = limon
citrón = citro
citrón = limon
citronáda = citronada
citrónový = citrin
civil = civil
civilizace = civilisation
civilizovat = civilisar
civilní = civic
civilní = civil
civilní = gentil
civilní šaty = vestimentos civil
cívka = bobina
cívka = fuso
cívka = rolo
cívka = solenoide
cívka = spira
cizí = alien
cizí = estranie
cizí = extranee
cizina = extero
cizinec = estraniero
cizinec = hoste
cizokrajný = exotic
cizoložník = adultero
cizoložství = adulterio
cizopasný = parasite
cizozemský = extere
clo = derecto
clo = doana
clot = grumo
cloumat = succuter
co = depois que
co = que
co = quid
co ho trápí = que cosa le afflige?
co je třeba udělat? = que facer?
co nejdříve = si tosto que
co se děje? = que passa?
co se týče = a proposito de
co se týče ... = quanto a ...
co se týká = concernente
cokoliv = alique
cokoliv = quecunque
cop = galon
cop = tressa
copánek = cauda
copyright = copyright
cosi = qualcosa
cosi jiného = qualcosa altere
coul (míra) = pollice
coura = femina immodeste
coura = femina negligente
couvat = guidar a retro
couvat = ir a retro
couvnout = recular
cpát = stipar
cpát (se) = plenar (se) con nutrimento
crescendo = crescendo
ctěný = notabile
ctihodný = honorabile
ctihodný = reverende
ctihodný = venerabile
ctít = honorar
ctít = reverar
ctít = venerar
ctít si = estimar
ctitel = venerator
ctižádost = ambition
ctižádost = vangloria
ctižádostivý = ambitiose
ctižádostivý = vangloriose
ctnost = virtute
ctnostný = virtuose
cudnost = castitate
cudnost = pudor
cudný = caste
cudný = pudente
cudný = pur
cuchta = femina negligente
cukr = saccharo
cukr = sucro
cukrárna = bonboneria
cukrárna = confecteria
cukrárna = pastisseria
cukrář = confectero
cukrář = pastissero
cukrář = sucrero
cukrová řepa = beta de sucro
cukrová třtina = canna
cukrovat = sucrar
cukrovinky = confecteria
cukrovka = diabete
cukrový = sucrate
cukřenka = sucrar carter
cukřenka = sucriera
cval = galopo
cval = parve galopo
cválat = galopar
cválat = ir a parve galopo
cvičení = exercitio
cvičit = exercer
cvičit = exercitar
cvičit = exercitar se
cvičit = maestrar
cvičit = trainar
cvičit (se) = exercitar (se)
cvičit (se) = exercitiar (se)
cvičit boxování = facer exercitios de boxa
cvičit nohy = exercitar le gambas
cvičitel = repetitor
cvoček = clavo
cvrček = grillo
cvrlikání = pipar
cvrlikat = emitter critos
cvrnknutí = colpetto
cyklista = bicyclista
cyklista = cyclista
cyklón = cyclon
cyklostylovat = stencilar
cyklus = cyclo
cylindr = cappello cylindro
cylindrický = cylindric
cynický = cynic
cynik = cynico
cynismus = cynismo
cypřiš = arborvite
cypřiš = cypresso
cysta = cyste
Čad = Chad
čaj = the
čajník = theiera
čajová lžička = coclear de the
čajová obsluha = servicio de the
čajovna = salon de the
čajový dýchánek = partita al hora del the
čajový lístek = folio del the
čajový podnos = tabuliero de the
čajový sáček = sacchetto de the
čajový ubrousek = drappo de the
čalouník = tapissero
čáp = ciconia
čáp = cicoňia
čapka = bonetto
čára = barra
čára = linea
čárka = comma
čárka = virgula
čaroděj = incantator
čaroděj = mago
čarodějnice = incantatrice
čarodějnice = maga
čarodějnictví = magia
čarovná formule = formula magic
čas = tempore
čas = tense
čas na čaj = hora del the
čas na spaní = hora de dormir
čas oběda = hora de prandio
čas od času = de tempore in tempore
čas uzávěrky = data ultime
čas večeře = hora de souper
čas vrcholu = hora de puncta
časoměřič = chronometrista
časopis = jornal
časopis = magazine
časopis = periodico
časopis = revista
časopis = revista mensual
časová mezera = intervallo
časovaná bomba = bomba a horologieria
časování = conjugation
časovat = conjugar
časové období = periodo
časový = temporal
časový plán = inventario
časový prostor = spatio de tempore
část = fraction
část = parte
část = particula
část = portion
částečka = minima
částečka = particula
částečná platba = pagamento partial
částečně = in parte
částečný = partial
částečný úvazek = a medie tempore
částice = particula
částka = amonta
částka = fraction
částka = summa
často = sovente
často navštívit = frequentar
častý = frequente
čatní (ochucovač) = chutney
čekací lhůta = periodo de attender
čekající = pendente
čekanka (kávovina) = cichorea
čekanka (salát) = endivia
čekárna = sala de attender
čekat = attender
čeleď = tribo
čelem = de fronte
čelenka = diadema
čelenka = pruina
čelist (horní) = maxilla
čelist (spodní) = mandibula
čelit = bravar
čelit = contrariar
čelní = frontal
čelní sklo = parabrisa
čelo = fronte
čenich = capistro
čenich = muso
čep = tenon
čep = valvula
čepec s vázáním pod krkem = cappotta
čepel = cultello
čepel = lamina
čepice = bonetto
černá barva = nigre
černá tabule = tabula nigre
černat = nigrar
černé oko (monokl) = oculo contose
černé pivo = bira obscur
černidlo = tinta
černoch = mauro
černoch = negro
černoška = negra
černý = nigre
černý humor = humor mordente
černý jako inkoust = nigre como le tinta
černý kašel = pertusse
černý pasažér = passagero clandestin
černý rybíz = ribes nigre
černý trh = mercato nigre
čerpací = pumpage
čerpací stanice = station de gasolina
čerpadlo = pumpa
čerpat = exhaurir
čerpat = haurir
čerpat = pumpar
čerstvost = frescor
čerstvý = fresc
čerstvý = recente
čertík = diaboletto
červ = verme
červen = junio
červeň = rubor
červená karta = carta rubie
červená řepa = beta
červená řepa = beta rapa
červenající se = rubescente
červenec = julio
červenka = pectore rubie
červenohnědý = color de ferrugine
červený = rubie
červený = rubre
červený rybíz = rubes rubie
čeřit se = undular
česaná příze = stamine
česání = toilette
česat (se) = pectinar
česat (se) = pectinar (se)
česat hřebenem = pectinar
Československo = Tchecoslovachia
český = tcheco
česnek = alio
česnek = allio
česnek = porro
čest = honor
čestně = honestemente
čestné slovo = parola de honor
čestný = apertemente
čestný = complimentari
čestný = franc
čestný = honeste
čestný = sin deception
čestný lístek = billet de favor
čéška = patella
čéška = rotula
čeština = tcheco
četa = esquadra
četa = peloton
četa = truppa
četař = commandante de esquadron
četnost = frequentia
četný = abundante
četný = multe
či ...? = num ...?
či ne? = an-non?
číhat = insidiar
čich = olfaction
čichání = olfaction
čichat = aspirar con le nares
čichat = oler
čichat = olfacer
čilost = alacritate
čilost = vivacitate
čilý = active
čilý = alerte
čilý = allegre
čilý = animate
čilý = energic
čilý = galliarde
čilý = vivace
čilý = vivide
čím ... tím = quanto ... tanto
čím dál-tím hůř = de mal in pejo
čím dříve tím lépe = le plus tosto serea le melior
čímž = per le qual
čímž = quo
čin = acto
čin = facto
Čína = China
činel = cymbalo
činící námitky = facente objectiones
činidlo = agente
činit = ager
činit přípravy = facer le preparativos
činitel = actor
činitel = facitor
činitel = factor
činka = peso de mano
činnost = action
činný = agile
čínský = chinese
čínština = chinese
činžák = casa de appartamentos
čip = chip
čípek = suppositorio
čípek = uvula
čípek (v krku) = uvula
čiperný = vigorose
čiperný = vivace
číselný = numeral
číslice = digito
číslice = numeral
číslice = numero
číslo = numero
číslovat = numerar
číst = leger
číst spatra = leger a prime vista
číst zběžně = leger sin methodo
číst ze rtů = leger sur le labios
čistá váha = netto
čisticí = abstersive
čisticí = detersive
čisticí prostředek = abstergente
čisticí prostředek = detergente
čisticí prostředek = detersivo
čisticí prostředek = dismaculator
čistič = detersivo
čistič = dismaculator
čistič oken = lavavitros
čistírna = station de purification
čistit = brus
čistit = furbir
čistit = lustrar
čistit = mundificar
čistit = nettar
čistit = purgar
čistit = purificar
čistit na sucho = nettar a sic
čistokrevný = de racia
čistota = castitate
čistota = munditia
čistota = nettitate
čistota = puressa
čistota = puritate
čistý = caste
čistý = clar
čistý = immnaculate
čistý = munde
čistý = nette
čistý = nitide
čistý = pur
číše = bicario
číška = bicarietto
číšník = servitor
čištění = dismaculatura
čištění = mundification
čištění = nettamento
čištění = purification
čištění = raffination
čitelný = legibile
článek = articulo
článek = membro
článek na končetinách = phalange
článkař = articulista
článkovaní = articulation
člen = articulo
člen = membro
člen = patrono
člen (spolku) = membro
člen určitý = le
členství = adhesion
členství = qualitate de membro
člověk = homine
člověk = humano
člun = barca
člunek = fuso
člunek = gabarra
čmáranice = scriptura illegibile
čmáranina = scriptura illegibile
čmelák = bombo
čočka = lente
čočka (luštěnina) = lenticula
čočka (optická) = lente
čokoláda = chocolate
čolek = triton
čpavek = ammoniaco
čpavková voda = aqua ammoniac
čtenář = lector
čtení = lection
čtení = lectura
čtrnáct = dece-quatro
čtrnáctý = dece-quarte
čtverec = quadrato
čtverečkovat = esquadrar
čtvero = quattuor
čtvrť = quartiero
čtvrt hodiny = un quarte hora
čtvrtek = jovedi
čtvrtina = quadrante
čtvrtina = quarte parte
čtvrtina = quarto
čtvrtinový = quarto
čtvrtletí = trimestre
čtvrtletní = trimestral
čtvrťová nota = semiminima
čtvrtý = quarte
čtyřčata = quadrigeminos
čtyřče = quadrigemino
čtyři = quarto
čtyři = quatro
čtyři = tetra
čtyřicátý = quarantesime
čtyřicet = quaranta
čtyřicet = quarantesimo
čtyřicítka = quaranta
čtyřka (rychlost) = quarte velocitate
čtyřletý = quadriennal
čtyřnásobit = quadruplicar
čtyřnásobný = quadruple
čtyřnohý = quadrupede
čtyřnožec = quadrupede
čtyřslabičný = quadrisyllabe
čtyřstramně = quadrilatere
čtyřstranně = quadrilatero
čtyřstranný = quadrilateral
čtyřúhelník = quadrangulo
čtyřúhelník = quadrate
čtyřúhelník = tetragono
čtyřveslice = quadrireme
čumák = musello
čumák = muso
čvachtat = facer ruito de fango exprimite
ďábel = diabolo
ďábelský = diabolic
dále = plus
dále dělit = subdivider
dále než = trans
daleko = distante
daleko = lontano
daleko = procul
daleko = tele
daleko pryč = multo lontan
dalekohled = telescopio
dalekosáhlý = de grande portata
dalekozraký = presbyopic
dalekozraký = presbyte
daleký = longe
daleký = remote
dálkoměr = telemetro
dálkové ovládání = teleguidage
dálkové ovládat = teleguidar
dálkově řídit = teleguidar
dálkové řízení = teleguidage
dálkový = remote
dálnice = autostrata
dálnice = strata
Dálný Východ = Oriente Extreme
další = additional
další = altere
další = le un le altere
další = postea
další = proxime
další = ulterior
další = un altere
další jeden = ancora un
dáma = dama
dáma = damas
dáma = donna
daň = imposto
daň = taxa
daň = tributo
Dán = danese
daň z příjmu = imposto sur le receptas
daň z vyšších příjmů = supertaxa
daňová přirážka = supertaxa
daňový = fiscal
daňový ráj = refugio fiscal
daňový únik = fraude fiscal
daňový zástupce = procurator fiscal
Dánsko = Danmark
dánský = danese
dánština = danese
dar = donation
dar = dono
dar = oblation
dar z nebes = fortuna inexpectate
dárce = donator
dárce = oblator
dárce krve = donator de sanguine
darebák = picaro
darebák = scelerato
darebák = villano
darmaturg = dramaturgo
darovat = donar
darovat = munerar
darovat život = dar quartiero
dařit se = prosperar
dařit se = vader ben
dáseň = alveolo
dáseň = gingiva
dát = dar
dát = impartir
dát = mitter
dát = munerar
dát = poner
dát almužnu = facer le caritate
dát do oběhu = lancear
dát do pohybu = mobilisar
dát do police = mitter sur plancas
dát do pořádku = poner in ordine
dát do pucu = imbellir
dát do úschovy = deponer
dát kvótu = quotisar
dát na vědomí = intimar
dát někomu do nosu = mitter le naso in
dát podnět pro = dar loco a
dát pokyn = suggerer
dát příkaz = injunger
dát se = poner se
dát se = poner se a
dát se na pochod = poner se in marcha
dát si šlofíka = cubar se
dát stranou = poner a un latere
dát v plen = mitter in commun
dát volný průběh = dar libere expression
dát zmizet = escamotar
dát znovu = poner de nove
data = datos
datel = pico
datle = dattilo
datovat = datar
datum = dactylo
datum = data
datum kalendářní = data
datum od = datar de
dav = grande cumulos de
dav = grege
dav = multitude
dávat = dar
dávat mat = matar
dávat pít = abiber
dávat pozor = prestar attention
dávat přednost = anteponer
dávat přednost = preferer
dávat znamení = signalar
dávicí = emetic
dávidlo = emetico
dávit = regurgitar
dávit = vomir
dávivý = vomitive
dávka = dose
dávka = lot
dávkovací proces zpracování = processo per lot
dávkování = dosage
dávkovat = dosar
dávno = ante multe tempore
dávno = il ha multe tempore
dávno = olim
dávno = pridem
davové chování = ochlocratia
dbalý = memore
dcera = filia
deadline = data ultime
debakl = deroute
debatovat = agitar
debatovat = debatter
debatovat = discuter
debutovat = exordir
decentní = decente
decentralizovat = discentralisar
decibel = decibel
děda = avo
dědeček = avo
dědeček = granpatre
dědic = herede
dědická daň = derectos de succession
dědický = hereditari
dědictví = hereditage
dědictví = succession
dědičnost = hereditate
dědičnost = succession
dědičný = hereditari
dědit = hereditar
dedukce = deduction
defekt = defecto
defekt na pneumatice = panna de pneu
defektní = defective
deficit = deficit
definice = definition
definitivní = definitive
definitivní = peremptori
definovaný = expresse
definovat = definir
deflace = deflation
deformovat = deformar
deformovat = disfigurar
deformovat = distorquer
defraudant = peculator
defrost = disgelar
degenerovaný = degenerate
degenerovat = degenerar
degradace = degradation
degradovat = degradar
degradovat = reducer a un grado inferior
dehet = catran
dehtovat = catranar
dehydratace = dishydration
dech = halito
dech = sufflo
dechový nástroj = instrumento de vento
děj = narrative
dej mi vědět = face saper lo a me
dej pozor = cura te
dějiny = historia
deka = copertura
dekadence = decadentia
děkan = decano
děkan = parocho
dekarbonizovat = discarburar
deklamovat = declamar
dekódovat = decifrar
dekorace = decoration
dekorace = guarnimento
dekorovaný = decorate
dekret = decreto
dekretovat = decretar
děkuji = gratias
děkuji pěkně! = multo obligate!
dělající pokrok = proficiente
dělání = faction
dělání narážek = allusion
dělaný na míru = facite per sartor
dělat = facer
dělat (ne)možné = facer le possibile
dělat dutinu = cavar
dělat dvoření = facer le corte a
dělat grimasy = facer grimasses
dělat hezkým = blandir
dělat charitu = facer le caritate
dělat komplimenty = complimentar
dělat komplimenty = facer complimentos
dělat kompot = facer un compota de
dělat kotrmelce = facer capriolas
dělat narážky = alluder
dělat narážky = alluder (a)
dělat piknik = facer picnic
dělat piruetu = pirouettar
dělat pokroky = facer progressos
dělat posunky = gesticular
dělat potíže = obstruer
dělat rámus = strepitar
dělat rozhovor = interviewar
dělat se = facer se
dělat si legraci = facer un farce
dělat si nároky = pretender
dělat si nároky = vindicar
dělat si starosti = inquietar
dělat složitým = complicar
dělat šarlatánství = facer quac quac
dělat uklizečku = travaliar como nettatrice domestic
dělat závěr = concluder
dělat zlo = malfacer
delegace = delegation
delegát = delegato
delegovat = delegar
delegovat = legar
delegující orgán = mandante
dělení = division
dělení na tři části = trisection
delfín = delphino
delikátní = delicate
delikt = delicto
delikvent = delinquente
delikventní = delinquente
dělit = divider
dělit = partir
dělit = tribuer
dělitelný = commensurabile
dělitelný = divisibile
dělitelný pěti = quinari
délka = longitude
dělnická třída = classe obrer
dělník = laborator
dělník = obrero
dělník specialista = obrero specialisate
dělo = cannon
děloha = utero
dělostřelba = cannonada
dělostřelba = foco de artilleria
dělostřelec = artillero
dělostřelectvo = artilleria
delší = plus longe
demarkační čára = linea de demarcation
demence = dementia
dementní = demente
demise = dimission
demografická statistika = statistica demographic
demokracie = democratia
demokrat = democrate
demokratický = democratic
demolice = demolition
demolovat = demolir
démon = demone
démon = demonio
démonický = demoniac
demonstrativní = demonstrative
demontovat = dismantellar
demoralizovat = dismoralisar
den = die
den = jorno
den odpočinku = feria
den praní = die de lavage
denaturovaný líh = alcohol denaturate
deník = diario
deník = jornal
denně = omne die
denní = diurne
denní program = ordine del die
denní světlo = die
denník = quotidiano
deodorant = desodorante
deodorant = disodorante
depeše = depeche
deponovat = deponer
deponovat = depositar
depozitář = deposito
deprese = depression
deprimovaný = discoragiate
deprimovat = deprimer
deprimovat = discoragiar
deprimující = discoragiante
deprivace = deprivation
deputace = deputation
derivace = derivation
derivát = derivativo
derivát = derivato
děrovač = perforator
děrovač štítků = perforator de cartas
děrovat = cannellar
děrovat = perforar
děrovat = punch
desátek = decima
desátník = caporal
desátý = decime
deset = dece
desetiboj = decathlon
desetiletí = decade
desetiletí = decennio
desetina = decimo
desetinásobný = de cuple
desetinná čárka = puncto decimal
desetinná místa = fraction decimal
desetinná tečka = puncto
desetinný = decimal
design = designo
desinpretovat = mal interpretar
desintegrace = disintegration
děsit = horrificar
desítka = decima
děsivý = espaventabile
děsivý = horripilante
děsivý = mysteriose
deska = bordada
deska = planca
deska = platina
deska = platta
deska = tabula
deska gramofonní = disco
deska na hry = tabuliero
děsně = abysmalmente
děsný = horribile
děsný = horrific
děsný = terribile
děsný = terrificante
despekt = despecto
despota = despota
despotický = despotic
despotický = oppressive
destička = paletta
destilace = alambicamento
destilace = distillation
destilovat = alambicar
destilovat = distillar
destruktivní = destructive
déšť = pluvia
deštivé počasí = tempore de pluvia
deštivý = pluvial
deštivý = pluviose
deštivý den = die de pluvia
deštník = parapluvia
deštník = umbrella
dešťová kapka = gutta de pluvia
dešťový mrak = nimbo
detail = detalio
detailní = detaliate
děťátko = baby
detekovat = deteger
detektivka = romance policiari
detektivní = detective
detektor = detector
dětinský = infantil
dětinský = infantile
dětinský = naive
dětinský = pueril
detonace = detonation
detonovat = detonar
dětská opatrovnice = babysitter
dětská postýlka = lecto de infante
dětská říkanka = rima infantil
dětský kočárek = cochietto de infante
dětství = infantia
devadesát = novanta
devadesát = novantesimo
devadesátka = novanta
devadesátý = novantesime
devalvace = devalutation
devastace = devastation
devatenáct = dece-novem
devatenáctina = dece-none parte
devatenáctý = dece-none
devátý = none
devátý = novesime
děvče = puera
devět = nove
devítina = none parte
devítina = nono
devítinásobný = nonuple
děvka = puta
děvka = putana
dezén = banda de rolamento
dezerce = desertion
dezert = dessert
dezertovat = desertar
deziluze = disillusion
"dezinfekce" = antiseptico
dezinfekční prostředek = disinfectante
dezinfenkční = disinfectante
dezinfikovat = disinfectar
dezinformovat = mal informar
dezolátní = desolate
dezorganizovaný = disorganisate
dezorientovat = disorientar
diabetický = diabetic
diabetik = diabetico
diadém = tiara
diafilm = film fixe
diagnostikovat = diagnosticar
diagnóza = diagnose
diagram = diagramma
dialekt = dialecto
dialog = dialogo
diamant = diamant
diamantový = diamante
diapozitiv = diapositiva
diecéze = diocese
diesel = Diesel
dieta = dieta
difundovat = diffunder
difuze = diffusion
digitální = digital
digitální jednotka = piecetta digital
dikobraz = porcospino
diktát = dictato
diktátor = dictator
diktátorský = dictatorial
diktatura = dictatura
diktovat = dictar
díkůvzdání = action de gratias
díky = gratia
díky tomu = gratias a
dílek = calceolo
dílek = fragmento
dilema = dilemma
dilema = situation difficile
diletant = dilettante
dílna = camera de labor
dílna = officina
dílo = obra
dílo = opera
dílo = opus
dimenze = dimension
dinosaurus = dinosauro
dioxide = bioxido
diplom = diploma
diplomacie = diplomatia
diplomat = diplomate
diplomatický = diplomatic
diplomatický = diplomatico
díra = cavo
díra = foramine
díra = fossa
dirigent = conductor
dirigent = director
dirigent = dirigente
dirigovat = diriger
dirigovat = orchestrar
dírkování = perforation
disabled = infirme
disciplina = disciplina
disciplína = disciplina
disciplinární = disciplinari
discus = disco
disident = dissidente
disk = disc
disk = disco
diskdžokej = presentator de discos
diskotéka = discotheca
diskreditace = discredito
diskreditovat = discreditar
diskrétní = discrete
diskriminace = discrimination
diskriminovat = discriminar
diskurz = discurso
diskuse = discussion
diskutabilní = arguibile
diskutabilní = discutibile
diskuze = discussion
diskvalifikace = disqualification
diskvalifikovat = disqualificar
dislokován = in guarnition
disparita = disparitate
displej = apparato de presentation
disponovat = disponer
disposibilní = disposite
dispozice = disposition
disproporční = disparite
disproporční = disproportionate
disputace = disputation
distancovat se = distantiar
distribuovat = distribuer
dítě = baby
dítě = infante
dítě = pupo
div = meravilia
divadelní = theatral
divadelní představení = spectaculo
divadelní výstup = sortita
divadlo = spectaculo
divadlo = theatro
divák = spectator
dívat = ocular
dívat = reguardar
dívat = spectar
dívat se dopředu = prospicer
dívat se na TV = telespectar
diverze = diversion
diverzifikovat = diversificar
dividenda = dividendo
divit se = stuper
dívka = puella
dívka = puera
divný = bizarre
divočina = salvageria
divoká husa = ansere
divoká krajina = region inculte
divokost = prodigio
divoký = feroca
divoký = feroce
divoký = inculte
divoký = salvage
divoký = truculente
divoký stav = stato salvage
divošský = salvage
divotvorce = thaumaturgo
dlabat = sculper
dlabat (dlátem) = cavar
dlaha = tabuletta
dlaň = palma
dláto = cisello
dláto = gubia
dlažba = pavimento
dláždění = pavimento
dlaždice = tegula
dlaždička = tabula
dláždit = pavir
dláždit = tegular
dlažební kostka = tabula de pavimento
dle = secundo
dle libosti = a voluntate
dle libosti = ad lib
dle mého názoru = in mi opinion
dlouhá chvíle = enoio
dlouhá chvíle = tedio
dlouhá řeč = tirada
dlouhé kalhoty = pantalones
dlouhé vlny = undas longe
dlouho = large
dlouho = longemente
dlouhodobě = al longe
dlouhodobý = a longe termino
dlouhohrající = a longe duration
dlouhometrážní (film) = de longe metrage
dlouhověkost = longevitate
dlouhověký = longeve
dlouhý = longe
dlouhý člun = canoa
dlouhý hřebík = spica
dluh = debite
dluh = debito
dluhopis = vinculo
dlužit = debitar
dlužník = debitor
dlužný = debite
dmychadlo = attisator
dnes = hodie
dnes večer = iste vespere
dnešní = contemporanee
dnešní = de hodie
dnešní = hodierne
dnešní noc = iste nocte
dno = base
dno = puncto basse
dno lahve = culo de botilia
do = a
do = a in
do = in
do = intra
do (2p.) = al
do bodu = al puncto
do budoucna = de nunc in futuro
do neděle = ante dominica
do očí bijící = flagrante
do písmene = al pede del littera
do prava = al dextra
do puntíku = al puncto
do soboty = ante sabbato
do té míry = a proposito
do toho počítaje = inclusive
do zahraničí = al estraniero
do zahraničí = al extero
doba = era
doba = evo
doba platnosti = validitate
doba přístupu = tempore de accesso
dobrá myšlenka = bon idea
dobrá vůle = bon voluntate
dobrák = bonhomo
dobré jméno = renomine
dobré jméno = reputation
dobré množství = un bon numero de
dobré vůle = bon voler
dobročinný = beneficente
dobročinný = philanthropic
dobrodiní = beneficio
dobrodružný = aventurose
dobrodružství = aventura
dobromyslný = affabile
dobrosrdečně = de bon corde
dobrosrdečný = a corde tenere
dobrosrdečný = de bon corde
dobrota = bonitate
dobrou noc = bon nocte
dobrovolně = de bon voluntate
dobrovolně = sponte
dobrovolně = voluntarimente
dobrovolník = voluntario
dobrovolný = facultative
dobrovolný = voluntari
dobrý = bon
dobrý den = bon die
dobrý den = bon jorno
dobrý den! = bon die!
dobrý hráč = jocator loyal
dobrý večer = bon vespere
dobře = ben
dobře = correcte
dobře = O.K.
dobře = salve
dobře = va ben!
dobře mínit = esser ben intentionate
dobře udělaný = ben facite
dobře vypadající = de belle aspecto
dobře! = de accordo
dobýt = conquirer
dobýt = exir con successo
dobytčí trh = mercato altista
dobytek = bestial
dobytí = conquesta
dobytí = prisa
dobyvatel = conguisitor
dobyvatel = conquisitor
docela = bastante
docela = exactemente
dočasná výpomoc = recurso provisional
dočasně = interim
dočasně = interimari
dočasně = temporari
dočasný = provisori
dočasný = temporanee
dodání = delivration
dodání = livration
dodat energii = infunder energia a
dodat odvahu = dar corage a
dodat zboží = livrar
dodatečně = additionalmente
dodatečný = additional
dodatek = accessorio
dodatek = appendice
dodatek = corollario
dodatek = supplemento
dodávat = fornir
dodávat = guarnir de
dodávat = provider a
dodavatel = contractista
dodavatel = fornitor
dodavatel = livrator
dodavatel jídel = approvisionator
dodávka = camionetta
dodržování = conformitate
dodržování = observantia
dogma = dogma
dogmatický = dogmatic
dohad = conjectura
dohled = surveliantia
dohlížející = monitor
dohlížet = surveliar
dohlížet = vigilar super
dohlížet o = inspectar
dohoda = accordo
dohoda = convention
dohoda = pacto
dohoda = stipulation
dohodnout se = poner se de accordo
dohonění = reattrappar
dohonit = pervenir
dohořet = extinguer se
dohromady = insimul
dochvilnost = punctualitate
dojem = impression
dojemný = emotionante
dojemný = toccante
dojení = mulgitura
dojení = mulsion
dojet k = arrivar a
dojetí = emotion
dojič = mulgitor
dojímat = emotionar
dojímat = emover
dojímavý = emotional
dojit = lactar
dojit = mulger
dojít = arrivar
dojít = pervenir
dojíždějící = viagiator quotidian
dojíždět = commutar viagiar omne die
dojmout = emover
dojmout = impressionar
dok = bassino
dok = dock
dokázaný = documentari
dokázat = averar
dokázat = provar
doklad = documento
dokola = passim
dokonalost = perfection
dokonalý = experte
dokonalý = impeccabile
dokonalý = perfecte
dokonce = mesmo
dokonce = usque al fin
dokonce i = mesmo
dokončení = completion
dokončit = compler
dokončit = completar
dokončit = complir
dokončit = finir
dokončovací úprava = tonditura
dokořán = toto aperte
doktor = doctor
doktrína = doctrina
dokud = dum
dokud = usque a
dokument = documento
dokumentace = documentation
dokumentární = documentari
dokumentovat = documentar
dolar = dollar
dole = in basso
dole = infra
dole = subtus
dolní sněmovna = Camera del Communes
dolní sněmovna = Camera Inferior
dolovat = minar
dolů = a basso
dolů = a valle
dolů = infra
dolů = lanugine
dóm = domo
doma = a casa
domácí = albergero
domácí = domestic
domácí = domestico
domácí = facite in casa
domácí = intestin
domácí ekonomika = economia domestic
domácí pán = patrono
domácí práce = deberes
domácí práce = travalios domestic
domácí učitel = preceptor
domácí zvířátko = animal domestic
domácnost = familia
domácnost = focar
domácnost = menage
domáhat se = pretender a
doména = dominio
domestikovat = domesticar
dominance = dominantia
dominance = domination
dominantní = dominante
dominium = dominio
domino = domino
dominovat = dominar
dominující = dominante
domlouvat = suader
domnělý = presumptuose
domnělý = putative
domnělý = suppositive
domněnka = conjectura
domněnka = presumption
domnívat se = conjecturar
domnívat se = opinar
domnívat se = presumer
domnívat se = putar
domobrana = militia territorial
domorodec = domestico
domorodec = indigena
domorodec = nativo
domorodka = domestica
domorodý = aborigine
domov důchodců = pension de vetulessa
domov důchodců = pension pro vetulessa
domovník = custode
domovník = dispensero
domovník = portero
domýšlet se = conjecturar
domýšlivost = pretension
domýšlivost = vanitate
domýšlivý = arrogante
domýšlivý = pretentiose
domýšlivý = troppo confidente
domýšlivý = vanitose
donašeč = apportator
donucení = coaction
donucení = coercion
donucení = coercition
donutit = coager
donutit = coercer
donutit = fortiar
doostřování = acuitate
dopad = impacto
dopis = littera
dopisy = correspondentia
doplněk = accessorio
doplněk = complemento
doplněk = pendant
doplněk = supplemento
doplnit = reimpler
doplnit = replenar
doplnit = repler
doplnit = supplementar
doplňkový = accessori
doplňkový = supplementari
dopoledne = medie matino
dopolední = antemeridian
doporučení = recommendation
doporučit = commendar
doporučit = recommendar
doporučitelný = consiliabile
doporučující dopis = littera de recommendation
doposud = usque al presente
doposud = usque nunc
doprava = imbaroamento
doprava = traffico
doprava = transporto
doprava auty = camionage
dopravit = transportar
dopravní kancelář = agentia de navigation
dopravní ostrůvek = refugio
dopravní pás = banda transportator
dopravní tepna = via public
dopravní ukazatel = indicator de direction
dopravní zácpa = imbottiliamento
dopravní zácpa = obstruction
dopravní zácpa = paralyse de circulation
dopravní značka = indicator
dopravovat = transportar
doprovázení = accompaniamento
doprovázet = accompaniar
doprovázet = conviar
doprovázet = convoyar
doprovázet = escortar
doprovod = accompaniamento
doprovod = escorta
doprovod nosičů (vojenský) = ordinantia
dopřát sluchu = dar audition a
dopřávat si čeho = permitter se le luxo de
dopustit se = perpetrar
dopustit se chyby = committer un erronee
dorazit = arrivar
dort = torta
dort = torta dulce
dortík = torta
dortík = torteletta
doručit = delivrar
doručovatel = currero
doručovatel = livrator
dosadit = inducer
dosadit = instaurar
dosadit = instituer
dosah = distantia
dosah = perimer
dosáhnout = acquier
dosáhnout = attinger
dosáhnout = complir
dosáhnout = tender le mano
dosahovat = attinger
dosažení = attingimento
dosažení = complimento
dosažení = obtention
dosažení = talento
dosažitelný = obtenibile
doslov = epilogo
doslov = postscripto
doslovně = parola pro parola
doslovně = verbatim
doslovný = literal
doslovný = textual
dospělost = maturitate
dospělý = adulte
dospělý = adulto
dospět = devenir adulte
dospět = maturar
dospívající = adolescente
dospívání = adolescentia
dospívat = adolescer
dost = assatis
dost = assatis de
dost = bastante
dost = satis
dost času = satis de tempore
dost! = basta!
dostačovat = sufficer
dostačující = bastante
dostat = acceptar
dostat = obtener
dostat = reciper
dostat amok = currer amok
dostatečnost = bastantia
dostatečnost = sufficientia
dostatečný = ample
dostatečný = assatis
dostatečný = bastante
dostatečný = sufficiente
dostatek = abundantia
dostatek = bastantia
dostatek = sufficientia
dostatek čeho = satis de
dostaveníčko = appunctamento
dostavit se = arrivar
dostavník = diligentia
dosti = bastante
dosti velký = satis grande
dostihová dráha = hippodromo
dostihová dráha = stato del pista
dostihy = concurso hippic
dostihy = turf
dostřel = distantia de tiro
dostupnost = disponibilitate
dostupný = accessibile
dostupný = accessibile a
dostupný = disponibile
dostupný pěšky = ambulante
dosud = ancora
dosud existující = ancora existante
dosud ne = nondum
dosvit (po zádadu) = imagine restante
došková střecha = tecto de palea
doškový = impaleate
dotace = dotation
dotace = subsidio
dotace = subvention
dotaz = question
dotázat se = demandar
dotazník = inquesta
dotazník = questionario
dotazovat = querer
dotazovat = questionar
dotazovat se = inquirer
dotazovat se = questionar
dotehdy = ante iste momento
dotek = dactylo
dotek = tacto
dotek = tocca
dotek = tocco
dotekový = tactile
dotěrnost = intrusion
dotěrný = importun
dotěrný = penetrante
dotěrný = troppo intime
dotěrný = verminose
dotírat = plagar
dotisk = reimpression
dotisknout = reimprimer
dotknout se = continger
dotknutelný = tangibile
dotovat = subsidiar
dotovat = subventionar
dotýkat = connecter
dotýkat = toccar
dotýkat se = continger
dotýkat se = palpar
dotýkat se = tanger
dotýkat se = tastar
dotýkat se = tastar se
dotýkat se = toccar
dotýkat se = toccar se
dotýkat se čeho = toccar a
doufat = sperar
doupě = antro
doupě = cava
doupě = coniliera
doupě = cubil
doušek = inglutimento
doutnat = arder sin flamma
doutník = cigarro
dovádění = buffonerias
dovádění = joco turbulente
dovádění = succeder facilemente
dovádět = facer perquisition de
dovádět = jocar con turbulentia
dovážet = importar
dovedně = habilemente
dovednost = habilitate
dovedný = dextre
dovedný = habile
dovedný = versate
dovnitř = intro
dovnitř = intus
dovnitř = verso le interior
dovolená = commeato
dovolená = die feriate
dovolená = ferial
dovolená = ferias
dovolená odchylka = tolerantia
dovolený = admissibile
dovolený = licite
dovolit = permitter
dovolit si (dát) = dar
dovolte mi = permitte me
dovoz = importation
dozadu = a retro
dozírat = inspicer
dozírat = surveliar
doznívající = morose
dozor = surveliantia
dozor = vigilia
dozorce = attendente
dozorce = guardiano
dozorce = supervisor
dozorce = surveliante
dozrát = maturar
dozrávat = maturar
dozvědět se = apprender
dožadování = requisition
dožadovat se = appeter
dožadovat se palčivě = desirar ardentemente
DPH = imposto super le valor adjungite
dráb = deputato disciplinari
dračice = viragine
dráha = banda
dráha = pista
dráha = tracia
dráha (střely) = trajectoria
dráha nebeských těles = orbita
drahocenný = preciose
drahokam = gemma
drahokam = topazo
drahoušek (muž.) = caro
drahoušek (žen.) = cara
drahý = car
drahý = costose
drak = dracon
drama = drama
dramatický = dramatic
dramatizovat = dramatisar
drancování = piliage
drancování = saccheo
drancovat = depredar
drancovat = piliar
drancovat = predar
drancovat = sacchear
drancovník = piliator
dráp = ungula
drápat = scriber con pressa
drásání = hirpicage
draselný = potassa
draslík = potassium
drastický = drastic
drát = filo
dráteník = caldierero
dravec = ave de preda
dravý = rapace
dravý = rapide
dravý proud = torrente
draw-up = rediger
dráždit = irritar
dráždit = ludificar
dráždit = vexar
dráždivý = irritabile
dráždivý = irritante
dražé = comprimito
dražit = auctionar
dražitel = auctionator
drb = rumor
drbna = commatre
drby = rumores
drdol = nodo
drenáž = aquiero
drenáž = escolamento
drenáž = trenchea
drezina = automotrice
drhnutí = brus grossier
driblovat = dribblar
drift = flottar al deriva
drmolit = pronunciar indistincte e rapidemente
drn = pecia de turfa
drnkat = pizzicar
drobek = iota
drobek = mica
drobit (chléb) = micar
drobné (peníze) = parve moneta
drobnost = trica
drobný = magre
drobný = micre
drobný = pusille
drobný = venial
droby = corage
droga = droga
drogérie = drogeria
drogista = drogista
drogovat = drogar
drogově závislý = narcomano
drogově závislý = opiomano
drolit = micar
drolit se = disintegrar se
drozd = merla
drozd = turdo
droždí = levatura
drsnost = asperitate
drsný = agreste
drsný = ardue
drsný = aspere
drsný = crude
drsný = grossier
drsný = rauc
drsný = rude
drsný = sever
drsný = vulgar
drsný tón = tono aspere
dršťky = tripas
drtič = fracturator
drtit = destruer in massa
drtit = fullar
drůbež = ave domestic
drůbež = aves domestic
drůbežářství = pullicultura
druh = companion
druh = genere
druh = socio
druh = sorta
druh = specie
druh = typo
druhá = secunda
druhá přirozenost = secunde natura
druhá třída = de secunde classe
druhořadý = inferior
druhořadý = secundari
druhotný = secundari
druhotný účinek = repercussio
druhový = generic
druhý = altere
druhý = cetere
druhý = secunde
druhý nejlepší = secunde
druhý od konce = antepenultime
druhý za vítězem = secundo
družička = damisella de honor
drůžička = pronuba
družina = accompaniamento
družina = suite
družný = convival
družný = solidari
družstevní = cooperative
družstvo = cooperativa
drzost = audacia
drzost = impertinentia
drzost = insolentia
drzý = impudente
drzý = insolente
držadlo = ansa
držadlo = fuste
držadlo = manico
držák = montatura
držba = occupantia
držba = occupation
držba = periodo de officlo
držení těla = postura
držení těla (postoj) = aplomb
držet = adherer
držet = restar
držet = tener
držet (se) zpátky = tener (se) distante
držet dietu = esser a dieta
držet dietu = sequer un regime attenuante
držet na uzdě = bridar
držet na uzdě = refrenar
držet pohromadě = monstrar solidaritate
držet přestávku = pausar
držet se = collar se
držet se dál = tener a distantia
držet se vpravo = tener se al dextra
držet se vzpříma = tener se erecte
držet se zpátky = tener se a retro
držet skladem = tener in magazin
držet ústa = non dicer un parola
držet v zásobě = tener in magazin
držitel = detentor
držitel lístků = tenitor de billet
dřeň = medulla
dřeň = pulpa
dřeň = succo
dřepět = quattar
dřevák = calceo de ligno
dřevěné uhlí = brasa
dřevěné uhlí = carbon de ligno
dřevěné výrobky = instrumentos de ligno
dřevěný = de ligno
dřevěný sokl = socculo de ligno
dřevnatý = lignose
dřevník = deposito de ligno
dřevo = ligno
dřevorubec = abattitor de arbores
dřevoryt = gravura sur ligno
dřevoryt = xylographia
dřez = affundar
dřez = lava-plattos
dříč = quasi sclavo
dřík = coxa
dřík = hanca
dřík = trunco
dřímat = facer un somno curte
dřina = labor
dřina = labor ingrate
dřina = oleo de cubito
dřina = servitude
dřina = travalio
dřina = travalio penose
dřít = laborar tenacemente
dřít = travaliar
dřít = travaliar como un sclavo
dřít kartáčem = fricar con le brossa
dřív = previemente
dřív = pridem
dříve = ante
dříve = plus tosto
dříve = potius
dříve = previemente
dříve či později = tosto o tarde
dříve než = ante
dříve než = ante que
dřívěji = plus tosto
dřívější = anterior
dub = querco
duben = april
dublovat = duplicar
dudák = cornamusero
dudák = jocator de cornamusa
dudlík = tetta
dudlík s kroužkem = tetta sur anello
dudy = cornamusa
duet = duo
duha = iride
duha = iris
duhovka = iride
duch = animo
duch = phantasma
duch = spectro
duch = spirito
duch svatý = spirito sanote
duch těla = spirito de corpore
duchaplnost = argutia
duchaplný = facetiose
duchaplný = ingeniose
duchaplný = spirituose
důchod = pension
důchodce = pensionario
duchovenský = clerical
duchovenstvo = clero
duchovní = spiritual
duchovní úroveň = nivello a bulla de aere
důkaz = evidentia
důkaz = immun
důkaz = proba
důkaz = prova
důkaz = testimonio
důkazní břemeno = onere del prova
důkladná prohlídka = examine detaliate
důkladně = a fundo
důkladně probrat = discuter a fundo
důkladně prohlédnout = examinar in detalio
důkladný = minutiose
důkladný = pedante
důkladný = radical
důl = carboniera
důl = mina
důlek = fossetta
důlek = marca de colpo
důležité = importante
důležitost = importantia
důležitý = importante
důležitý = relevante
důležitý aspekt = aspecto notabile
důlkovat = indentar
důlní těžba = posa de minas
dům = casa
dům = domo
dump = discargatorio
důmyslný = de ressources
duna = duna
dunět = streper
dupat = calcar
duplikát = duplicato
duplikátní = duplicate
duplikovat = duplicar
důraz = emphase
důrazný = emphatic
dusičný = nitric
dusík = nitrogeno
dusit = brasar
dusit = estufar
dusit = rostir
dusit = suffocar
dusítko = surdina
důsledek = consequentia
důsledek = corollario
důsledek = implication
dusno = calor suffocante
dusný = mal ventilate
dusný = seductive
dusný = sensual
dusný = suffocante
důstojník = officiero
důstojnost = dignitate
důstojný = digne
důstojný = grave
duše = anima
duše = pneuma
duše = psyche
dušený = estufato
duševně nemocný = psychopathe
duševní = mental
duševní = psychic
dušičky = vigilia de omne sanctos
dutina = caverna
dutina = cavitate
dutina = sinus
důtka = reprehension
důtka = reprimenda
důtka = reproche
dutý = casse
dutý = cave
důvěra = confidentia
důvěra = credentia
důvěra = fidantia
důvěra = fiducia
důvěrnost = familiaritate
důvěrný = confidential
důvěrný = discrete
důvěrný = intime
důvěryhodnost = fidelitate
důvěryhodný = credibile
důvěryhodný = de confidentia
důvěryhodný = digne de fide
důvěřivý = confidente
důvěřivý = sin suspicion
důvěřovat = confider
důvěřovat = creder in
důvod = argumento
důvod = ration
důvtip = argutia
důvtip = finessa
důvtip = ingeniositate
důvtipný = argute
důvtipný člověk = persona de ressource
dužina = carne
dužninatý = succulente
dva = duo
dva po dvou = bin
dva po sobě = bin
dva týdny = duo septimanas
dvacátý = vigesime
dvacátý = vintesime
dvacet = viginti
dvacet = vinti
dvacet devět = vinti novem
dvacetiletý = vicennal
dvacetina = vintesimo
dvacítka = vintena
dvakrát = bis
dvakrát = duo vices
dvanáct = dece-duo
dvanáct = dodeca
dvanáctka = dece-secundo
dvanáctník = duodeno
dvanáctý = dece-secunde
dveře = ostio
dveře = porta
dveřní křídlo = valva
dveřní zámek = serratura
dvojaký = ambivalente
dvojčata jednovaječná = geminos monozygotic
dvojče = gemino
dvojčenský = gemine
dvojí = dual
dvojice = dupletto
dvojice = duplice
dvojitý = duple
dvojjazyčně = bilinguemente
dvojjazyčný = bilingue
dvojnásobek = al passo de carga
dvojnásobný = duple
dvojnásobný = gemine
dvojník = sosia
dvojsečný = a duple talia
dvojsklo = vitro duple
dvojslabičný = bisyllabe
dvojsmyslný = ambigue
dvojsmyslný = equivoc
dvojtečka = colon
dvojtečka = duo punctos
dvojznačnost = ambiguitate
dvojznačný = ambigue
dvojznačný = equivoc
dvorana = sala
dvorný = gallante
dvořit se = cortesar
dvořit se komu = facer le corte a
dvoukolák = carretta
dvouletá rostlina = planta biennal
dvouletý = biennal
dvoulůžkový = lecto matrimonial
dvoulůžkový pokoj = camera a duo personas
dvouměsíční = bimestral
dvouměsíční = bimestre
dvoumotorový = bimotor
dvoumotorový = con duo motores
dvounohý = bipede
dvouproudová vozovka = strata de sensos separate
dvouročně = biennalmente
dvourohý = bicorne
dvousetroční = bicentenario
dvousměrný = reciproc
dvousmyslnost = equivocation
dvousmyslný = equivocal
dvoutakt = motor a duo tempores
dvůr = corte
dvůr = corte de ferma
dýha = folio de ligno
dýchací hadice pod vodu = tubo de respiration submarin
dýchací maska (vodní) = masca de respiration submarin
dýchání = respiration
dýchat = respirar
dýchat = spirar
dychtit = appeter
dychtit = desirar ardentemente
dychtivost = ardor
dychtivost = aviditate
dychtivý = alacre
dychtivý = cupide
dychtivý = excitate
dychtivý = intente
dýka = daga
dýka = pugnal
dým = fumo
dýmat = fumar
dýmějový mor = peste bubonic
dýmka = pipa
dynamický = dynamic
dynamika = dynamica
dynamika = dynamismo
dynamit = dynamite
dynamitovat = dynamitar
dynamo = dynamo
dynastie = dynastia
dýně = cucurbita
dyspeptický = dyspeptic
dyspeptik = dyspeptico
džbán = flasco
džbán = jarra
džbán = urceo
džbánek = carrafa
džez = jazz
džezový = jazzate
džínová košile = gonnella de jeans
džínovina = tela de jeans
džínový = de jeans
džíny = blue jeans
džíp = jeep
džudo = judo
džungle = jungla
džunka = junk
eben = ebeno
edice = edition
Edinburgh = Edinburgo
editace = redaction
editor = editor
editovat = editar
efektivně = effectivemente
efektivní = effective
efektivní = efficace
Egejské moře = Mar Egee
egejský = egee
ego = ego
egoismus = egoismo
Egypt = Egypto
Egypťan = egyptiano
egyptian = egyptian
ehm = ehem
EHS = Communitate Economic Europee
echo = echo
ejhle = ecce
ejhle! = ecce!
ekcentrický = eccentric
ekipáž = equipage
ekliptický = ecliptic
ekolog = ecologo
ekologický = ecologic
ekologie = ecologia
ekonom = economista
ekonomicky slabý = economicamente debile
ekonomika = economia
ekonomika = economia politic
ekumenický = ecumenic
Ekvádor = Ecuador
ekvipáž = equipage
ekvivalent = equivalente
ekvivalentní = equivalente a
ekzém = eczema
el. pojistka = fusibile
elán = brio
elasticita = elasticitate
elastický = elastic
elegance = elegantia
elegantní = elegante
elegantní = lisie
elektorát = electorato
elektrárna = central
elektrická zásuvka = prisa
elektrická zásuvka = prisa de currente
elektrické vedení = filos electric
elektrický = electric
elektrický kontakt = clave de contacto
elektrický šok = succussa electric
elektrifikovat = electrificar
elektrikář = electricista
elektroda = electrodo
elektron = electron
elektronický = electronic
elektronika = electronica
elektronka = tubo
elektrotechnika = electrotechnica
elektřina = electricitate
eliminovat = eliminar
elita = elite
emancipace = emancipation
embargo = embargo
embolie = embolia
embryo = embryon
emigrace = emigration
emigrovat = emigrar
eminentní = eminente
emisar = emissario
emisař = emissario
emise = emission
emitovat = emitter
emoce = emotion
emoce = emotionante
emociální = emotional
emotivní = emotionante
empirický = empiric
emulze = emulsion
encián = gentiana
encyklika = encyclica
encyklopedie = encyclopedia
endemický = endemic
energicky = energicamente
energický = allegre
energický = energic
energie = energia
enormní = enorme
entrée = entree
epicentrum = epicentro
epický = epic
epidemie = epidemia
epilepsie = epilepsia
epileptický = epileptic
epileptik = epileptico
epilog = epilogo
episkopální = episcopal
epitaf = epitaphio
epizoda = episodio
epocha = epocha
epos = epos
éra = era
erb = blason
erb = scuto
erekce = erection
erodovat = eroder
erotický = erotic
eroze = erosion
erudice = erudition
erudovaný = erudite
erupce = eruption
esej = essayo
eskalace = augmentation
eskalátor = scala mobile
eskalovat = augmentar
eskorta = convio
eskortovat = escortar
eskymácký pes = can eschimese
eskymák = eschimo
eso = asse
esoterický = esoteric
esplanáda = esplanada
esteticky = estheticamente
estetický = esthetic
estetika = esthetica
éter = ethere
etický = ethic
etika = ethica
etiketa = cliche
etiketa = etiquetta
Etiopie = Ethiopia
etiopský = ethiope
etnický = ethnic
étos = ethos
etymologie = etymologia
eufemismus = euphemismo
euforie = euphoria
eukalypt = eucalypto
eunuch = eunucho
eutanázie = euthanasia
evakuace = evacuation
evakuovat = evacuar
evangelický = evangelic
evangelík = evangelic
evangelík = evangelista
evangelium = evangelio
evangelizovat = evangelisar
eventualita = eventualitate
evidentní = evidente
evokovat = evocar
evokující = evocatori
Evropa = Europa
Evropan = europeo
evropský = europee
ex offo = de officio
exaltace = exaltation
exaltovaný = exaltate
excentrický = eccentric
exces = excesso
exemplář = exemplar
exhibicionista = exhibitionista
exhumovat = exhumar
exil = exilio
existence = existentia
existovat = esser
existovat = exister
existující = existente
existující = subsistente
exkomunikace = excommunication
exkomunikovat = excommunicar
exkrement = excremento
exkurze = excursion
exmanželka = ex-marita
exodus = exodo
exotický = exotic
exotika = exotismo
expandovat = expande
expanze = expansion
expatriot = expatriato
expedice = expedition
experiment = experimento
experimentovat = experimentar
expert = experte
expert = experto
expirace = expiration
explodovat = exploder
explodovat = facer exploder
exploze = explosion
exponát = exhibition
exponent = exponente
exponovat se = exponer se a
exportovat = exportar
expozice = exposition
expozimetr = photometro
ex-president = ex-presidente
expresivní = expressive
extatický = ecstatic
extáze = ecstase
exterior = exterior
externí = exterior
externí = externe
externí = extramural
extra = extra
extrahování = extraction
extrahovat = extracter
extrakt = extracto
extravagance = extravagantia
extravagantní = extravagante
extrém = extremo
extrémista = extremista
extrémita = extremitate
extrémní = extreme
extrovert = extrovertito
extrovertní = extrovertite
F = F
facelift = operation plastic facial
fackovat = colpar con le palma
fádní = banal
fádní = enoiose
fádní = mat
fádní = obnubilate
fádní = obtuse
fádní = triste
fagot = fagotto
fair-play = comportamento loyal
faksimile = facsimile
faksimile = reimpression
fakta = realitate
fakticky = de facto
faktor = factor
faktura = factura
fakturovat = facturar
fakulta = facultate
falešně = false
falešné zuby = dentes posticie
falešnost = duplicitate
falešný = apocryphe
falešný = contrafacer
falešný = false
falešný = falso
falešný = fingite
falešný = posticie
falsifikovat = falsificar
falšování = adulteration
falšovat = falsificar
falus = phallo
falzifikace = falsification
falzifikovat = falsificar
fáma = fama
familiární = familiar
fanatický = fanatic
fanatický = zelote
fanatik = fanatico
fanatik = zelator
fanatismus = fanatismo
fanfára = fanfar
fanfára = floritura
fanklub = club de admiratores
fanoušek = flabello
fantasta = phantasta
fantastický = de phantasia
fantastický = phantastic
fantazie = imagination
fantazie = phantasia
fantom = phantasmagoria
fara = cura
fara = parochia
fara = presbyterio
faraon = pharaon
farář = parocho
farář = pastor
farář = vicario
farářka = prestressa
farma = ferma
farmaceut = pharmaceuta
farmaceut = pharmacista
farmaceutický = pharmaceutic
farmacie = pharmacia
farmář = fermero
farní = parochial
farní úřad = presbyterio
farník = parochiano
farnost = parochia
fasáda = faciada
fascikl = dossier
fascinovat = fascinar
fascinovat = mesmerisar
fascinující = fascinante
fašismus = fascismo
fašista = fascista
fašistický = fascista
fatální = fatal
faul = falta
fauna = fauna
favorit = favorito
favoritka = favorita
favorizovat = favorir
fáze = inscenar
fáze = phase
fazeta = facietta
fazetovat = faciettar
fazole = faba
fazole = phaseolo
federace = federation
federalizovat = federar
federální = federal
fekální = fecal
fén = siccacapillos
fena = can feminin
fenikl = fenuculo
fénix = phenice
fenomenální = phenomenal
fénovat = flabellar
fenykl = feniculo
fermež = vernisse
festival = festival
feston = feston
fešný = de belle presentia
fetiš = fetiche
feudál = feudal
feudalismus = feudalismo
feudální = feudal
feudální statek = feudo
fiakr = fiacre
fiala = matthiola
fialka = viola
fialová barva = violetto
fialový = violette
fiasko = fiasco
figura = figura
figura na přídi = figura de proa
fík = fico
fikce = fiction
fíkovník = fichiero
fiktivní = fictive
filantrop = philanthropo
filantropie = philanthropia
filatelie = philatelia
filatelista = philatelista
filé = filet
filiálka = filial
filiálka = succursal
filigrán = filigrana
film = film
film (vrstva) = pellicula
filmová hvězda = stella de cinema
filmová kamera = camera
filmovací kamera = camera
filmovat = filmar
filmový šot = sequentia filmic
filolog = philologo
filologie = philologia
filozof = philosopho
filozofický = philosophic
filozofie = philosophia
filozofovat = philosophar
filtr = colatorio
filtr = filtro
filtrovat = colar
filtrovat = filtrar
filtrovat = filtrar (se)
Fin = Finno
finále = final
finále mistrovství = campionato final
finále šampionátu = campionato final
finalista = finalista
finální = final
finance = financia
financovat = financiar
finanční = financiari
finanční = fiscal
finanční prostředky = medios
finanční společnost = compania de financiamento
finančník = financiero
finesa = finessa
fingovaný útok = attacco simulate
fingovat = finger
fingovat = fintar
finská = finnese
Finsko = Finlandia
finta = finta
firma = firma
firma = firme
fiskální = fiscal
fiskální rok = anno fiscal
fit = in forma
fixace = fixation
fixní = fixe
fjord = fiord
flagrantní = flagrante
flákat se = flanar
flákat se = negliger su labor
flakon = flacon
flanel = flanella
flanelový = de flanella
flegmatický = phlegmatic
flek = macula
flétna = flauta
flétnista = flautista
flexibilní = flexibile
flirtovat = flirtar
flirtující = flirtator
flís = tonsion
flitr = dischetto brillante
flóra = flora
flotila = flotta
fluktuace = fluctuation
fluktuovat = fluctuar
fluorescentní = fluorescente
fluorid = fluoruro
fňukat = lamentar
fňukat = respirar con ruito
fobie = phobia
folie = folio
fólie = folio
folklór = folklore
fond = fundation
fond = fundo
foném = phonema
fonetický = phonetic
fonetika = phonetica
fontána = fontana
forenzní = forense
forma = forma
formace = formation
formalita = formalitate
formální = formal
formát = formato
formativní = formative
formovat = conformar
formovat = formar
formulář = formulario
formulovat = formular
forsáž = becco de post-ignition
forum = foro
fosfor = phosphoro
fosilie = fossile
fosilní = fossile
fotbal = football
fotbalista = footballero
fotel = fauteuil
foto = photo
fotoaparát = apparato photographic
fotoaparát = camera
fotoelektrický = photoelectric
fotogenický = photogenic
fotograf = photographo
fotografický = photographie
fotografie = photo
fotografie = photographia
fotografovat = photographar
fotokopie = photocopia
fotokopírovat = photocopiar
fotometr = photometro
foukací harmonika = harmonica
foukat = flar
foukat = sufflar
foukátko = aerographo
foxtrot = fox-trot
foyer = foyer
fragment = fragmento
frakce = faction
Francie = Francia
Francouz = francese
Francouzka = francese
francouzský = francese
frank = franco
frankfurtský párek = salsicia de Francoforte
franšíza = franchitia
fraška = buffoneria
fraška = farce
fraška = farsa
fráze = phrase
fráze = platitude
frazeologie = phraseologia
frázovat = phrasar
frekvence = frequentia
frekventant = frequente
frekventovaný = frequentate
frenetický = phrenetic
freska = fresco
fretka = furetto
frigidní = frigide
fritovat = friger
frivolní = frivole
fronta = cauda
fronta = serie
frustrace = frustration
frustrovat = frustrar
fukar = vanno
fuksie = fuchsia
fundament = fundamento
fundament = fundo
fundamentální = fundamental
fundovaný = fundate
funění = expiration ruitose
funět = expirar ruitosemente
fungování = functionamento
fungovat = functionar
fungující = functionante
funkce = ceremonia public
funkce = function
funkcionář = functionario
funkční = functional
funkční = functionante
fůra = carrettata
fuška = travalio penose
fušovat = occupar se como dilettante
fušovat = reparar inexpertemente
futro = fodero
fúze = fusion
fúze = fusionamento
fyzický = material
fyzický = physic
fyzik = physico
fyzika = physica
fyziolog = physiologo
fyziologie = physiologia
fyzioterapeut = physiotherapeuta
fyzioterapie = physiotherapia
gala = gala
galantní = gallante
galaxie = galaxia
galeje = galea
galéra = galeon
galerie = galeria
galerie (cti) = tribuna (de honor)
galerie umění = pinacotheca
galon = gallon
galon = galon
galón = galon
galvanizovat = galvanisar
gambling = joco
gang = banda
gangréna = gangrena
gangster = gangster
garáž = garage
gardedáma = chaperon
garnýž = bordatura pendente
gastritida = gastritis
gastronomický = gastronomic
gauč = lecto de reposo
gauč = sofa
gay = estranie
gay = gai
gáza = gaza
gazela = gazella
gáže = gage
gejzír = geyser
gen = gentile
genealogie = genealogia
generace = generation
generál = general
generální = general
generální prokurátor = procurator general
generální ředitel = director gerente
generátor = generator
generický = generic
generovat = generar
genesis = genesis
genetický = genetic
genetika = genetica
geniální = ingeniose
genitálie = genitales
genitiv = genitivo
génius = genio
gentleman = gentilhomine
geograf = geographo
geolog = geologista
geolog = geologo
geologický = geologic
geologie = geologia
geometrický = geometric
geometrie = geometria
geriatrie = geriatria
germánský = germanic
gerundium = gerundio
gestikulovat = gesticular
gesto = gesto
gesto = grande gesto
ghetto = ghetto
gigantický = gigantic
gilotina = guillotina
gin = gin
girlanda = feston
girlanda = guirlanda
gladiátor = gladiator
glazovat = vitrar
glejt = salveconducto
globální = global
globus = globo
glóbus = globo
glorifikovat = glorificar
gloriola = nimbo
glosář = glossario
glukóza = glucosa
glycerin = glycerina
gobelín = tapisseria
gól = goal
golf = golf
golfová dráha = percurso de golf
golfová hůl = massa de golf
golfový klub = club de golf
golfový míček = balla de golf
gondola = gondola
gondola = navicella
gondoliér = gondolero
gong = gong
gong = sonar
gong = sono
gorila = gorilla
gotický = gothic
gradient = gradiente
graf = graphico
grafický = graphic
grafiti = graffiti
gram = gramma
gramatický = grammatic
gramatika = grammatica
gramofón = grammophono
gramotný = literate
granát = granata
granát = petardo
granátové jablko = granata
grandiózní = grandiose
grant = concession
grapefruit = pompelmus
gravidní = gravide
gravitace = gravitate
gril = grillia
grilování = barbecue
grilování = festa de barbacoa
grilovat = grattar
grilovat = grilliar
grimasa = grimasse
grimasa bolesti = grimasse de dolor
grizzly = grizzly
Grónsko = Groenlandia
grónský = groenlandese
groteskní = grottesc
gruntovat = nettar completemente
grupa = gruppo
guarana = guarana
Guinea = Guinea
guinea (měna) = guinea
guláš = gulash
guma = cauchu
guma = elastico
guma = gumma
gumička = elastico
gumovat = rader
gurmán = gastronomo
gurmán = gourmet
gurmet = gourmet
guvernér = governator
gymnasta = gymnasta
gymnastický = gymnastic
gymnastika = gymnastica
gymnázium = gymnasio
gynekolog = gynecologo
gynekologie = gynecologia
Haag = Haga (město)
habititovat se = habilitar se
háček = croc
háček = hamo
háček na ryby = hamo
had = angue
had = serpente
hádanka = enigma
hádanka = problema
hádat = divinar
hádat se = agitar se
hádat se = altercar
hádat se = querelar
hadice = manica
hadice = tubos
hádka = altercation
hádka = controversion
hádka = disputa
hádka = querela
hádky = contention
hádky = friction
hadovitý = anguiforme
hadr = pannello
háj = boschetto
háj = silva
hájit = defender
hajný = guardachassa
hák = croc
hák = uncino
hala = salon
halda = cumulo
halenka = blusa
halit = velar
haló! = hallo!
halucinace = hallucination
haluz = ramo
hamburger = hamburger
hamižný = avar
hamižný = avide
hanba = derogation
hanba = disgratia
hanba = dishonor
handicap = impedimento
hanebný = execrabile
hanebný = ignobile
hanebný = indigne
hanebný = infame
hanebný = vergoniose
hanebný = vil
hanět = blasmar
hanět = injuriar
hanět = vilificar
hanět = vituperar
hangár = hangar
hanlivý = diffamatori
hanobení = diffamation
hanobení = vilification
hanobit = diffamar
hanobit = vilificar
hanobný = profan
hanopis = libello
hanopis = pamphleto
hantýrka = jargon
haraburdí = bric-a-brac
harampádí = cosalia
harampádí = cosas sin valor
hárat = sulcar
hardware = hardware
harfa = harpa
harmonický = harmonic
harmonický = harmoniose
harmonický tón = harmonico
harmonie = harmonia
harmonika = concertina
harmonika = harmonica
Harmonikář = accordionista
harmonizovat = harmonisar
harpuna = harpon
harpunovat = harponar
hasák = clave anglese
hasicí přístroj = extinctor
hasič = pumpero
hašiš = hachich
hašteření = querela
hašteření = querelas
hašteření = venir al parolas
hašteřit = argutiar
hašteřit = querelar
hašteřivý = argumentative
havárie = havarie
havarijní stav = mal stato
havěť = populaceo
havěť = turba
havěť = vermina
havran = corvo
havran = grande corvo
havraní = corvin
hazard = hasardo
hazard = joco
hazardní = hasardate
hazardní = hasardose
hazardní hráč = jocator
hazardovat = hasardar
hazardovat = jocar
házená = mano
házet = jacular
házet = jectar
házet = lancear
házet = lanciar
házet (kameny) na = lanciar contra
házet houbou = jectar le spongia
házet lopatou = mover con pala
házet oštěp = lancear
hbitost = legieressa
hbitý = agile
hbitý = al(l)erte
hbitý = legier
hebrejský = hebree
hebrejština = hebreo
hedvábí = seta
hedvábný = de seta
hedvábný = setose
hedvábný papír = papiro de seta
hejno = banco
hektar = hectar
hektický = febril
helikoptéra = helicoptero
hélium = helium
hemoroidy = hemorrhoides
hemžení = formicamento
hemžit = pullular
hemžit se čím = abundar
henna = henna
henovník = henna
heraldika = heraldica
herbář = herbario
herberk = albergo de juventute
herbicid = herbicida
herec = actor
herečka = actrice
hermelín = armenio
hermeticky = hermeticamente
hermetický = hermetic
heroin = heroina
heřmánek = camomilla
heslo = contrasigno
heslo = devisa
heslo = devisa publicitari
heslo = motto
heslo = parola de ordine
heslo = slogan
heterogenní = heterogenee
heterosexuální = heterosexual
hever = cric
hexagonální = hexagonal
hezky = belle
hezký = belle
hezký = ben facite
hierarchie = hierarchia
hihňání = riso basse
hihňat = rider basso
hihňat se = rider stupidemente
historický = historic
historie = historia
historik = historico
historka = historia
hlad = fame
hladina moře = nivello del mar
hladit = caressar
hladit = lisiar
hladit = repassar
hladítko = ferro de repassar
hladké vítězství = victoria facile
hladký = lisie
hladký = unite
hladomor = fame
hladovění = fame
hladovět = haber fame
hladovka = exopero del fame
hladový = famelic
hlahol = sono
hlas = voce
hlas = voto
hlas důvěry = voto de confidentia
hlásat = predicar
hlásat = sermonisar
hlasatel = annunciator
hlasatel = heraldo
hlásič požáru = alarma de incendio
hlásit se = referer se
hlasitě = in alte voce
hlasitost = volumine
hlasivky = glotta
hlasivky = chordas volcal
hláskovat = orthographiar
hlasovací lístek = ballotta
hlasovací právo = suffragio
hlasování = suffragio
hlasování = votation
hlasování za = suffragio
hlasovat = votar
hlasový = vocal
hlava = capite
hlava = testa
hlaveň = cannon
hlavička = colpo de testa
hlavičkový papír = capite de littera
hlávkový salát = lactuca
hlavní = essential
hlavní = primari
hlavní = prime
hlavní = principal
hlavní část = grosso
hlavní kněz = pontifice
hlavní město = capital
hlavní město = metropole
hlavní osoba = prime persona
hlavní osoba = principal
hlavní přívod vody = conducto principal de aqua
hlavní sestra (v nemocnici) = infirmera principal
hlavní šéf = figura de proa
hlavní třída = via principal
hlavní ulice = via principal
hlavní věta = proposition principal
hlavní zpráva = momento culminante
hlavní-podstatný = cardinal
hle = ecce
hle! = ecce!
hledač min = draga-minas
hledáček = visor
hledání = recerca
hledání čeho = cerca de
hledaný = recercate
hledat = cercar
hledat = perquirer
hledat = querer
hledět do dálky = prospicer
hledět dovnitř = introspicer
hledí (na pušce) = visiera
hledík = antirrhino
hledisko = puncto de vista
hlediště = auditorio
hlediště = aula
hlemýžď = coclea
hlen = muco
hlen = phlegma
hlídací pes = can de guarda
hlídač = attendente
hlídač = custode
hlídač = patruliator
hlídač = surveliante
"hlídač" = custode
hlídat = guardar
hlídat = veliar
hlídat = vigilar
hlídat dítě = guardar le infante
hlídka = guardia
hlídka = patrulia
hlídka = sentinella
hlídkovat = patruliar
hlína = argilla
hliník = aluminium
hliníkový důl = alumiera
hlíza = bulbo
hlíza = tubere
hlodat = roder
hlodavec = roditor
hlodavý = rodente
hloh = spino blanc
hlomozit = functionar ruitosemente
hloubit = dragar
hloubka = profunditate
hloupost = asineria
hloupost = stultitia
hloupost = stupiditate
hloupý = fatue
hloupý = imbecille
hloupý = inepte
hloupý = infacete
hloupý = insensate
hloupý = nescie
hloupý = stulte
hloupý = stupide
hltan = pharynge
hltat = devorar
hltavost = gluttonia
hltavý = edace
hlubina = profundo
hlubina = puncto plus basse
hluboký = grave
hluboký = profunde
hluboký šálek = scutella
hlubokým hlasem = in voce basse
hlučet = strepitar
hlučně zablokovat = bloccar con ruito
hlučný = ruitose
hlučný = strepitose
hlučný = vociferante
hluchoněmý = surdemute
hluchota = surditate
hluchý = surde
hluk = ruito
hluk = strepito
hluk = tumulto
hlupák = asino
hlupák = dupe
hlupák = scholar ignorante
hmat = tacto
hmatat = palpar
hmatatelný = palpabile
hmatatelný = tangibile
hmatník = manico
hmota = massa
hmota = materia
hmota = substantia
hmotnost = massa
hmotnost = peso
hmyz = insecto
hmyz = vermina
hnací = motive
hnací = propulsive
hnací stroj = motor
hnát = impeller
hnát = precipitar
hnát = venar
hnát se = avantiar rapidemente
hned = cito
hned = súbito
hned = tosto
hněď = brun
hned ... hned = nunc ... nunc
hned ... hned = ora ... ora
hned poté = subinde
hnědý = brun
hněv = exasperation
hněv = cholera
hněv = indignation
hněv = ira
hněv = picca
hněv = rage
hněv = resentimento
hněvat = incholerisar
hnijící = putride
hniloba = carie
hnis = pure
hnis = pus
hnisání = ulceration
hnisat = putrefacer se
hnisat = suppurar
hnisat = ulcerar
hnisavý = purulente
hnisavý = pustulose
hnisavý = septic
hnisavý vřed = abscesso
hníst = impastar
hnít = mucer
hnít = putrer
hnízdo = nido
hnojiště = stercorario
hnojit = stercorar
hnojivo = fertilisante
hnůj = stercore
hnus = detestation
hnus = disgusto
hnusit si = abhorrer
hnusit si = abominar
hnusné = abhorribile
hnusný = disgustose
hnusný = horride
hnusný = infecte
hnusný = nauseabunde
hnusný (počasí) = execrabile
hnusný charakter = character disagradabile
hnutí = movimento
ho = le
hobby = hobby
hoblík = plana
hoblovat = applanar
hoblovat = planar
hoboj = oboe
hobojista = oboista
hobra = pannello de fibra de ligno
hod = tiro
hoden = digne
hodící se = conveniente
hodina = hora
hodinář = horologiero
hodinky = horologio
hodinová ručička = flecha
hodinově = horari
hodinový = de cata hora
hodinový stroj = mechanismo de horologieria
hodiny = horologio
hodit = jectar
hodit do vzduchu = jectar in aere
hodit dolů = prosternar
hodit kostky = jocar con le cubitos
hodit kotvu = jectar le ancora
hodit sebou = lancear se
hodlat = intender
hodně = multe
hodně = multo
hodně štěstí = bon fortuna
hodnocení = evalutation
hodnocení = taxation
hodnost = dignitate
hodnost = grado
hodnota = precio
hodnota = valor
hodnotit = al precio de
hodnotit = classificar
hodnotit = estimar
hodnotit = evalutar
hodnotit = taxar
hodnotný = de valor
hodnotný = valorose
hodnověrnost = authenticitate
hodný (něčeho) = digne
hodný úvahy = digne de consideration
hodovat = banchettar
hody = festino
hoch = garson
hojit = curar
hojnost = abundante
hojnost = abundantia
hojnost = exuberantia
hojnost = opulentia
hojnost = profusion
hojnost = redundantia
hojnost = ubertate
hojný = abundante
hojný = copiose
hojný = exuberante
hojný = multe
hojný = profuse
hokej = hockey
hokejka = baston
hokynář = speciero
Holanďan = hollandese
Holanďan = nederlandese
Holandsko = Hollanda
holandský = hollandese
holandský = nederlandese
holčička = pupa
hold = homage
holdovat = obsequer
holeň = garretto
holeň = parte anterior del tibia
holeň = tibia
holení = rasura
holenní kost = tibia
holicí krém = crema de rasar
holicí štětka = brossa de rasar
holič = barbero
holičství = barberia
holínka = botta
holínky = bottas de guma
holit = rasar
holit (se) = rasar (se)
holub = columba
holub = pipion
holubice = columba
holubník = columbiera
holý = denudate
homonymum = homonymo
homosexuál = homosexual
hon = chassa
hon = partita de chassa
honák krav = vacchero
honec = venator
honem = rapido
honicí = venatori
honit = chassar
honit = persecution
honitba = partita de chassatores
honorace = elite
honorář = honorari
honorář = honorario
hora = montania
hora = monte
horda = horda
horečka = febre
horečnatý = febril
horentní = exorbitante
horizont = horlzonte
horko = calo
horkokrevný = de sanguine calide
horkokrevný = passionate
horkokrevný = sanguinose
horký = calide
horký = calorose
horlit za někoho = zelar
horlivě = occupatemente
horlivě milovat = zelar
horlivec = zelator
horlivost = zelo
horlivý = ardorose
horlivý = assidue
horlivý = zelose
horlivý staudent = studente assidue
hormon = hormone
hornatý = montan
hornatý = montaniose
hornatý = montuose
horní díl = capite
hornický = de minas
horník = minator
horník (uhelný) = minator de carbon
horolezec = alpinista
horolezec = ascensionista
horolezec = montaniero
horolezec = scalator de roccas
horolezectví = alpinismo
horolezectví = scalada de roccas
horoskop = horoscopo
horská dráha = montanias russe
horší = pejo
horší = pejor
hory = montania
hořák = becco de gas
hořčice = mustarda
hořec = gentiana
hoření = ardimento
hoření = arditura
hořet = arder
hořet = flagrar
hořet = flammar
hořet = urer
hořící = in flammas
hořící = resplendente
hořkost = acerbitate
hořkost = acrimonio
hořký = acerbe
hořký = amar
hořlavý = combustibile
hořlavý = flammabile
hořlavý = inflammabile
hospitalizovat = hospitalisar
hospoda = bireria
hospoda = pub
hospoda = taverna
hospodárnost = economia
hospodárný = economic
hospodařit = cultivar
hospodský = publicano
hospodský = tavernero
hospodyně = menagera
host = hospite
host = hoste
hostel = hostello
hostel pro mladé = albergo de juventute
hosteska = hostessa
hostie = hostia
hostina = festino
hostina = regalamento
hostinec = albergo
hostinský = tavernero
hostit = regalar
hostitel = hospite
hostitel = hoste
hostitel (i host) = hospite
hostitelka = hostessa
hotel = hotel
hoteliér = hotelier
hotelový pokoj = camera mobilate
hotov = preste
hotovost = moneta contante
hotovost vojenská = reservistas
hotový = finite
hotový = preparate
hotový = preste
hotýlek = parve hotel
houba = fungo
houba = musello
houba = spongia
houba na mytí = spongia
houkačka = klaxon
houkání = colpo de klaxon
houkání = colpo de sirena
houkání (sovy) = ululation
houkat = sonar
houkat = ulular
houpací křeslo = sede a bascula
houpačka = balanciamento
houpačka = balanciatoria
houpačka sedátko = sedependular
houpání = oscillation
houpat = oscillar
houpat se = balanciar se
housenka = eruca
houser = oca mascule
housle = violino
houslista = violinista
houslový klíč = clave de sol
houslový klíč = clave de violino
houští = boscage
houština = bosco
houževnatost = duressa
houževnatost = tenacitate
houževnatý = persistente
houževnatý = resistente
houževnatý = resolute
houževnatý = tenace
hovado = bovello
hovado = bruto
hovězí = bove
hovězí oháňka = cauda de bove
hovězí pečeně = rostito de bove
hovnivál = scarabeo
hovor ve spánku = somniloquio
hovornost = colloquialismo
hovorný = communicative
hovorný = loquace
hovorová řeč = lingua vulgar
hovorový = colloquial
hovořit bez přípravy = extemporaneemente
hození = cosa dubitose
hra = joco
hra = ludo
hra = spectaculo
hrabat = foder
hrabat = rastrellar
hrábě = rastrello
hrábě = rastro
hrabě (titul) = conte
hraběnka = contessa
hrabství = contato
hrací = de joco
hrací doba = hora de recreation
hrací karty = carta de joco
hráč = jocator
hráč golfu = jocator de golf
hračička = joculo
hračka = joculo
hračkářství = joculeria
hrad = castello
hradba = vallo
hradní příkop = fossato
hrách = piso
hrana = bordo
hrana = orlo
hranice = bordo
hranice = frontiera
hranice = limite
hranice dřeva = pyra
hraničit = confinar
hraničit s = confinar
hranol = prisma
hranolky = patatas frite
hrášek = piso
hrášek = piso odorose
hrát = jocar
hrát = sonar
hrát (divadlo) = jocar
hrát kuželky = jocar al bollas
hrát na hornu = cornar
hrát na housle = sonar le violino
hrát předehru = preluder
hrát serenádu = facer un serenada
hrát si = jocar
hrát šachy = matar
hrát v kostky = jocar al datos
hráti si = jocar con
hravost = fritura
hravost = jocositate
hravý = jocose
hráz = barrage
hráz = barriera
hráz = dica
hráz = vallo
hrb = gibbo
hrbáč = gibboso
hrbol = gibbo
hrbolatý = accidentate
hrbolatý = aspere
hrbolatý = coperite de protuberantias
hrbolatý = nodose
hrbolatý = pauco plan
hrdina = heroe
hrdinka = heroina
hrdinka = viragine
hrdinný = heroic
hrdinský čin = gesta
hrdlo = gorga
hrdlo = gurgite
hrdlo = gutture
hrdlo = larynge
hrdlo láhve = collo de bottilia
hrdost = feritate
hrdost = orgolio
hrdost = superbia
hrdý = fer
hrdý = superbe
hrdý na svůj dům = orgoliose del proprie casa
hrnčíř = ollero
hrnčířství = ceramica
hrnčířství = olleria
hrnec = marmita
hrnec = olla
hrnec = plantar in testo
hrnec = potto
hrnec na omáčku = casserola
hrnek = olla
hrnek = tassa
hrnout se = precipitar se
hrob = fossa
hrob = sepulcro
hrob = sepulchro
hrob = tumba
hrob svatého = tumba de un sancto
hrobka = sepulcro
hrobka = tumba
hrobka = tumulo
hrobník = fossor
hroch = hippopotamo
hrom = tonitro
hromada = accumulation
hromada = cumulo
hromada = grosso
hromada = mole
hromada šrotu = cumulo de ferralia
hromadění = cumulo
hromadění močoviny v krvi = uremia
hromadit = accumular
hromadit = agglomerar
hromadit = amassar
hromadit = cumular
hromadit = massar
hromadit = pilar
hromadit kořist = butin
hromadně = in grosso
hromadně = in massa
hromadné sdělovací prostředky = medios de communication con le massas
hromosvod = parafulmine
hrot = apice
hrot = bordo
hrot = picco
hrot = puncta
hrot pera = becco de pluma
hrot pera = puncta de penna 
hrouda = gleba
hrouda = grumo
hrouda (např. zlata) = pepita
hroutit se = proceder con difficultate
hrozba = menacia
hrozba = sinistrato
hrozen = frangia
hrozen = racemo
hrozen = uva
hrozící = imminente
hrozící = menaciante
hrozit = menaciar
hrozit výhružným pohledem = jectar un reguardo menaciante
hrozivý = menaciante
hrozně = terribilemente
hrozny = racemo
hrozný = atroce
hrozný = cruel
hrozný = formidabile
hrozný = furibunde
hrozný = horribile
hrozný = horrific
hrozný = macabre
hrozný = terribile
hrozný = terrific
hrozný = tremende
hrst = manata
hrstka = aspersion
hrtan = gorga
hrtan = gurgite
hrtan = gutture
hrtan = larynge
hrtanová klapka = epiglottiss
hrubost = cruditate
hrubost = grosseria
hrubost = rudessa
hrubost = villania
hrubou silou = de vive fortia
hrubý = abusive
hrubý = aspere
hrubý = bruto
hrubý = crasse
hrubý = grosse
hrubý = grossier
hrubý = malgratiose
hrubý = rude
hrubý = spisse
hrubý = vulgar
hruď = pectore
hrudkovitý = grumose
hrudní kost = sterno
hrudník = thorace
hrušeň = piriero
hruška = pira
hrůza = horror
hrůzný = horrende
hrůzostrašný = horrende
hrůzostrašný = horripilante
hryzat = morder
hřát = calefacer
hřát = facer calor
hřbet = cresta
hřbet = cruppa
hřbitov = cemeterio
hřebec = stallon
hřeben = cresta
hřeben = pectine
hřeben (kohoutí) = cresta
hřebík = clavo
hřešit = blasmar
hřešit = peccar
hřib = fungo
hříbě = cavallo o asino neonate
hřídel = axe
hřídel převodu = arbore de transmission
hřídel vrtule = arbore del helice
hřích = peccato
hříšník = malfactor
hříšník = peccator
hříšný = infernal
hříšný = peccaminose
hřiště = campo de joco
hřiště = corte de recreation
hřiště = terreno
hřiště = terreno de joco
hříva = crin
hříva = criniera
hřmění = tonitro
hřmět = tonar
hřmot = fracasso
hřmot = ruito
hřmot = strepito
hřmot = stridor
hřmotný = tumultuose
hub (centrum) = modiolo
hubatý = coquette
hubatý = impertinente
hubení bakterií = bactericida
hubení zárodků = germicida
hubenost = macie
hubenost = magressa
hubený = magre
hubený = tenue
hubička u konve = bucca de puteo
hučení = mugito
hučet = mugir
hudba = musica
hudební = music
hudební automat = phonographo automatic
hudební pavilón = kiosque de musica
hudební skladatel = compositor
hudební skupina = banda
hudebník = musicante
hudebník = musico
hudebník (hráč) = sonator
huhňat = parlar con voce nasal
hukot = tumulto
hůl = baston
hůl = pertica
hulákat = mugir
hůlka = canna
humanismus = humanismo
humanitární = humanitari
humánní = human
humor = humor
humorista = humorista
humorný = humoristic
humr = homaro
huňatý = coperite de pilos molle
huňatý = scisse
hurá = hurrah
hurikán = huracan
hůř a hůř = de mal in pejo
hůře = pejo
husa = ansere
husa = oca
husarský kousek = escappada
huspenina = gelea
hustota = crassitude
hustota = densitate
hustota = spissor
hustý = crasse
hustý = dense
hustý = spisse
hutnictví = metallurgia
hutný = concise
hutný = succincte
hvězda = astro
hvězda = stella
hvězdárna = observatorio
hvězdička = asterisco
hvězdnatý = stellate
hvězdný = astral
hvězdný = sideral
hvězdný = stellar
hvizd = sibilation
hvízdat = sibilar
hvízdot = sibilation
hyacint = hyacintho
hýbat = mover
hýbat se = mover se
hybnost = momento
hybrid = hybrida
hybridní = hybrida
hýčkat = caressar
hýčkat = tractar con indulgentia excessive
hýčkat = tractar delicatemente
hydrant = hydrante
hydraulický = hydraulic
hydroelektrický = hydroelectric
hyena = hyena
hygiena = hygiene
hygienický = hygienic
hymna = antiphona
hymna = hymno national
hymnus = hymno
hynout = perir
hypnotický stav = trance
hypnotismus = hypnotismo
hypnotizér = hypnotista
hypnotizovat = hypnotisar
hypnóza = hypnose
hypofýza = glandula pituitari
hypochondr = hypochondriaco
hypochondrický = hypochondriac
hypochondrie = hypochondria
hypotetický = hypothetic
hypotéza = hypothese
hýření = festivitate
hysterektomie = hysterectomia
hysterický = hysteric
hysterický záchvat = attacco de hysteria
hysterie = hysteria
hýždě = culo
hýždě = podice
chabý = atone
chabý = debile
chabý = sin energia
Chaldej = chaldeo
Chaldejsko = Chaldea
chaldejský = chaldee
chaldejský = chaldeic
chaldejský = chaldeo
chalupa = cabana
chamtivost = avaritia
chamtivý = avar
chamtivý = avide
chaos = anarchia
chaos = disordine
chaos = chaos
chaotický = disordinate
chaotický = chaotic
chapadlo = tentaculo
chápání = prehension
chápat = apprehender
chápat = perciper
chápavý = apprehensive
charakter = character
charakteristický = characteristic
charakteristika = characteristica
charakternost = fortia de character
charisma = charisma
charismatický = charismatic
charita = caritate
charitativní = caritabile
charta (list) = charta
chata = cabana
chata = caoana
chata = chalet
chátra = canalia
chatrč = cabana
chatrný = decrepite
chatrný = mal facite
chechot = risada
chechot = riso basse
chechot = surriso affectate
chechtat = rider basso
chechtat se = surrider in modo affectate
chemické čištění = lavage chimic
chemicky = chimicamente
chemický = chimic
chemie = chimia
chemik = chimico
chemikálie = substantia chimic
chichot = riso dulce
chichotání = rider nervosemente
chichotání = riso dissimulate
chichotání = riso nervose
chichotat = rider
chichotat = rider dissimulatemente
Chilan = Chileno
Chile = Chile
chilský = chilen
chiméra = sperantia illusori
chinin = quinina
chirurg = chirurgo
chirurgický = chirurgic
chirurgie = chirurgia
chlad = frigido
chlad = frigor
chladit = frigidar
chladit = frigorificar
chladnokrevný = imperturbate
chladný = fresc
chladný = frigide
chlapec = garson
chlapec = puero
chlapec = pupo
chlapecký = pueril
chlapectví = pueritia
chlapeček = pupo
chlapeček = pusillo
chlápek = typo
chlazení = refrigeration
chléb = pan
chlebíček = panetto
chlebodárce = ganiator del pan
chlebovník = jack
chlípně pošilhávat = reguardar malignemente
chlípný = lascive
chlípný = pruriente
chlípný = salace
chlípný pohled = reguardo maligne
chlopeň = valva
chlór = chloro
chlorid = chloride
chloroform = chloroformo
chlorofyl = chlorophylla
chlorovat = chlorar
chlouba = vanteria
chlubit se = ostentar
chlubit se = paradar
chlubit se = piccar se
chlubit se = vangloriar
chlubivý = vangloriose
chlup = pilo
chlupatý = hirsute
chlupatý = pilose
chmel = lupulino
chmýří = lanugine
chmýří = plumula
chobot = rostro
chobot = trompa
chobotnice = octopode
chod = curso
chod (jídla) = platto
chodba = corridor
chodidlo = pede
chodidlo = planta
chodidlo = solea
chodit = camminar
chodit = vader
chodit dokola = commear
chodit okolo = ambir
chodit okolo = circumerrar
chodit po špičkách = sur le puncta del pedes
chodit sem a tam = ir e venir
chodit trénikově = ir trainante le pedes
chodník = pavimento
chodník = sentiero
chodník = trottoir
chochol = cresta
chochol = pluma
cholera = cholera
chomáč = flocco
chomáč = tuffo
chopit = caper
chopit se příležitosti = sasir le occasion
chorál = choral
choreograf = choreographo
choreografie = choreographia
choroba = maladia
choroba = morbo
chorobná bázlivost = phobia
chorobná žravost = sitomania
chorobný = morbide
chorobný = nauseabunde
choroboplodný = pathogene
choť = consorte
choť = sponsa
choť = sponso
choť = uxor
choulostivý = delicate
choulostivý = subjecte a nausea
chov = elevamento
chov ptáků = avicultura
chov ryb = piscicultura
chov zvířat = elevage
chovanec = internato
chování = comportamento
chování = conducta
chování = conducto
chování = maniera
chovanka = pupilla
chovat se = comportar se
chovat se = conducer se
chovat se jako šílený = comportar se como phrenetico
chovat se špatně = comportar se mal
chovat se špatně = conducer se mal
chovat se výstředně = extravagar
chovatel dobytka = bovero
chrabrost = valentia
chrabrost = valor
chrabrý = valente
chrám = templo
chráněnec = protege
chránit = albergar
chránit = custodiar
chránit = proteger
chrápání = ronco
chrápat = roncar
chraplavý = rauc
chrapot = crito rauc
chrapot = raucitate
chraptět = emitter critos rauc
chraptivý = rauc
chrastítko = sonalio de infante
chrčet = roncar
chrchel = sputo
chrlení = eructation
chrlič = becco
chrlič = jecto
chrlit = regurgitar
chrochtat = grunnir
chrom = chromo
chromatický = chromatic
chromozóm = chromasoma
chromý = claude
chronický = chronic
chronologicky = chronologicamente
chronologický = chronologic
chronologie = chronologia
chroust = melolontha
chrpa = lilio
chrt = leporario
chrup = dentatura
chrupavka = cartilagine
chrupavka = chondro
chryzantéma = chrysanthemo
chřadnout = deperir
chřadnout = languer
chřadnout = marcescer
chřadnutí = marcor
chřest = asparago
chřestýš = crotalo
chřípí = nare
chřipka = influenza
chtě nechtě = nolens volens
chtěl by = velle
chtíč = concupiscentia
chtít = intender
chtít = voler
chtít říct = voler dicer
chtivý = avide
chtivý = lascive
chtnat = gustar
chuboba = povressa
chucpe (neomalenost) = chutspa
chudá strava = pitancia
chudák = paupero
chudák = povretto
chudoba = miseria
chudoba = paupertate
chudobinec = asylo del povres
chudokrevnost = anemia
chudokrevný = anemic
chudokrevný = exsangue
"chudokrevný" = anemic
chudý = indigente
chudý = magre
chudý = meschin
chudý = paupere
chudý = povre
chuligán = scelerato juvene
chuligánství = conducta irrationalmente destructive
chumel = vortice
chumelenice = tempesta de nive
chunta = junta
churavý = infirme
churavý = insalubre
churavý = malsan
chuť = appetito
chuť = gusto
chuť = sapor
chutnat = costar
chutnat = gustar
chutnat = haber le gusto de
chutný = agradabile
chutný = appetitive
chutný = appetitose
chutný = deliciose
chutný = sapide
chutný = saporose
chuťovka = sapor
chůva = governante
chůva = guardiana de infantes
chůze = passos pesante
chvála = elogio
chvála = laude
chválit = commendar
chválit = exaltar
chválit = laudar
chválit = vantar
chvalořeč = elogio
chvalořeč = panegyrico
chvalozpěv = laude
chvályhodný = digne de laude
chvályhodný = laudabile
chvástání = pretension vangloriose
chvástat se = fanfaronar
chvástat se = vangloriar se
chvastoun = fanfaron
chvastoun = rodomonte
chvastounství = vanteria
chvat = haste
chvat = junco
chvat = precipitation
chvat = pressa
chvění = tremente
chvění = tremulamento
chvění = tremule
chvění = trepidation
chvění = vibrar
chvět = tremer
chvět se = fremer
chvět se = tremer
chvět se = tremular
chvět se = vibrar
chvíle = tempore
chyba = cimice
chyba = culpa
chyba = defecto
chyba = demerito
chyba = error
chyba = falta
chyba = lapso
chyba = menda
chyba = vitio
chyba součtu = error de addition
chybějící = absente
chybějící = mancante
chybějící bez omluvy = absente sin excusa
chybět = carer
chybět = mancar
chybně číst = mal leger
chybně napsané = error orthographic
chybně řídit = mal diriger
chybně vést = mal gerer
chybné vysvětlení = interpretation false
chybný = erronee
chybný = incorrecte
chybný výpočet = calculation false
chybný výsledek = erronee
chybovat = committer un erronee
chybovat = errar
chytání = caption
chytání = captura
chytat bronz = bronzar
chytat ryby = piscar
chytit = attrappar
chytit = captar
chytit = collar
chytit = prender
chytit = sasir
chytit = trappar
chytit do sítě = prender con un rete
chytit lasem = prender al lasso
chytit v koutě = accular
chytlavý = facile a retener
chytlavý = insidiose
chytračit = cavillar
chytrost = habilitate
chytrost = intelligentia
chytrost = sagacitate
chytrý = astute
chytrý = habile
chytrý = chic
chytrý = intelligente
i = item
i když = ben que
i když = benque
i když = et-si
i když = nonobstante
i když = quamquam
i přes = in despecto de
ibišek = althea
ibišek = hibisco
idea = idea
ideál = ideal
idealismus = idealismo
idealista = idealista
idealistický = idealista
idealizovat = idealisar
idealizovat = render romantic
ideální = ideal
identický = identic
identifikace = identification
identifikovat = identificar
identita = identitate
ideologie = ideologia
idiom = idioma
idiomatický = idiomatic
idiot = idiota
idiotský = idiotic
idiotství = idiotia
idylický = idyllic
iglů = igloo
ignorace = rebuffo
ignorant = ignorante
ignorovat = apartar
ignorovat = facer le aure surde a
ignorovat = ignorar
ignorovat = ostracisar
ignorovat = rebuffar
ihned = immediatemente
ihned = ora mesmo
ihned = presto
ihned = promptemente
ihned = simul
ihned = tosto
ikona = icone
ilegální = illegal
ilustrace = illustration
ilustrátor = illustratori
ilustrovaný = illustrate
ilustrovat = exemplificar
ilustrovat = illustrar
iluze = illusion
iluzionistický = illusionismo
imaginativní = imaginative
imatrikulovat = matricular (se)
imbecil = imbecille
imbecilní = imbecille
imigrační = immigrante
imitace = imitation
imitátor = imitator
imitovaný = imitate
imitovat = imitar
imperátor = imperator
imperium = imperio
impertinentní = impertinente
implantát = implantation
implantování = implantation
implantovat = implantar
implicitní = implicite
implikovat = implicar
imponovat = imponer
imponující = imponente
importovat = importar
impotence = impotentia
impotentní = impotente
impozantní = imponente
impregnovat = impermeabilisar
impregnovat = impregnar
impresário = impresario
improvizace = improvisation
improvizovaný = improvisate
improvizovat = improvisar
improvizovat doprovod = improvisar un accompaniamento
impuls = impeto
impuls = impulso
impulsivní = impulsive
imunizovat = immunisar
imunní = immun
in memoriam = de memoria de homine
inaugurace = inauguration
inaugurační = inaugural
incest = incesto
incestní = incestuose
incident = incidente
Ind = Hindu
Ind = Indiano
index = indice
indián = indiano
indicie = indicio
indický = hindu
indický = indian
Indie = India
indiferentní = indifferente
indikativní = indicative
indikátor = indicator
indikátor = indice
indikovat = indicar
indisponovaný = indisposite
individuální = individual
Indonésan = indonesiano
Indonésie = Indonesia
indonéský = indonesian
indonéština = indonesiano
indorzovat = indorsar
industrializace = industrialisation
inertní = inerte
infantilní = infantil
infarkt = attacco cardiac
infekce = infection
infekční = infectiose
infikovat = infectar
infiltrovat (se) = infiltrar (se)
infinitiv = infinitivo
inflace = inflation
informace = information
informace = informationes
informační kancelář = bureau de informationes
informativní = informative
informátor = informator
informovat = informar
infračervený = infrarubie
ingot = lingoto
inhalátor = inhalator
inhalovat = aspirar
inhalovat = inhalar
inhibice = inhibition
iniciativa = initiativa
iniciovat = initiar
injekce = injection
inkasní den = die de questa
inkasovat = incassar
inklinovat = inclinar
inkognito = incognito
inkontinence = incontinentia
inkontinentní = incontinente
inkoust = tinta
inkubace = incubation
inkubátor = incubator
inkubovat = incubar
inkvizice = inquisition
inovace = innovation
inscenovat = poner in scena
insekticid = insecticida
inseminace = insemination
inseminovat = inseminar
insignie = insignia
insignie = insignias
insolventní = insolvente
inspekce = inspection
inspektor = inspector
inspicient = director de scena
inspirace = inspiration
inspirovat = inspirar
inspirující = inspirante
instalace = installation
instalatér = adjustator
instalatér = plumbero
Instalatérství = plumberia
instalovat = installar
instance = instantia
instinkt = instincto
instinktivní = instinctive
instituce = institution
instrukce = instruction
instruktivní = instructive
instruktor = instructor
instrument = instrumento
instrumentální = instrumental
instrumentovat = instrumentar
instruovat = instruer
integrál = integral
integrální = integral
integrita = integritate
integrovaný = integre
integrovat = integrar
intelekt = intellecto
intelektuální = intellectual
intelektuálský = intellectual
inteligence = intelligentia
inteligence = intelligentsia
inteligentní = intelligente
intence = intention
intenzifikace = intensification
intenzifikovat = intensificar
intenzita = intensitate
intenzita osvětlení = intensitate de illumination
intenzivní = intense
intenzivní = intensive
interference = interferentia
interiér = interior
internát = internato
internátní škola = internato
internovat = internar
internovat = recluder
interpelovat = interpellar
interpret = interprete
interpretovat = interpretar
interpunkce = punctuation
interupce = interruption
interval = intervallo
intervence = intervention
intervenovat = intervenir
interview = audientia
interview = interview
interview = intervista
intimita = intimitate
intimní = intime
intolerance = intolerantia
intolerantní = intolerante
intonace = intonation
intoxikace = intoxication
intranzitivní = intransitive
intrika = intriga
intrikán = intrigante
intrikovat = intricar
intrikovat = intricar (se)
intrikovat = intrigar
introspektivní = introspective
introvert = introvertito
introverze = introversion
intuice = intuition
intuitivní = intuitive
invalida = invalido
invalida = valetudinario
invalidita = invaliditate
invalidní = invalide
invalidní vozík = chaise rolante
invaze = invasion
invektiva = invectiva
inventarizace = inventario
inventarizovat = facer le inventario
inventarizovat = inventariar
inventář = inventario
invertovat = inverter
inverze = inversion
inverzní = inverse
investice = investimento
investiční společnost = societate de investimento
investor = investitor
investovat = investir
inzerát = annuncio
inzerát = insertion
inzerát = reclamo
inzerce = medios de publicitate
inzerovat = annunciar
inzulín = insulina
inzultovat = insultar
inženýr = ingeniero
Ir = irlandese
iracionální = irrationabile
iracionální = irrational
irácký = iraqui
Irák = Iraq
Írán = Iran
Íránec = Iraniano
íránský = iranian
iritovat = irritar
ironický = ironic
ironie = ironia
Irsko = Irlanda
irský = irlandese
irština = irlandese
ischias = sciatica
islám = islam
islámita = islamita
islámský = islamic
Island = Islanda
Islanďan = Islandese
islandský = islandese
islandský = islandic
islandština = islandese
Israelita = Israelita
Ital = Italiano
Itálie = Italia
italský = italic
italština = italian
italština = italiano
itinerář = itinerario
izolace = insulation
izolace = isolation
izolace = quarantena
izolovaný = isolate
izolovat = insular
izolovat = isolar
izolovat = revestir con materia isolante
Izrael = Israel
izraelský = israelita
já = ego
já = io
já osobně = ipse
já osobně = mesme
já sám = ego
jablečné víno = cidra
jablečný = malic
jablečný mošt = cidra
jablko = malo
jablko = pomo
jabloň = pomiero
jackpot = grosse premio
jadérko = pepita
jaderná energie = energia nucleari
jaderný = nuclear
jaderný = nucleari
Jaderské moře = Mar Adriatic
Jadran = Adriatico
jadrný = pregnante
jádro = essentia
jádro = nucleo
jádro = substantia
jádro (ovoce) = corde
jaguár = jaguar
jáhen = diacono
jahoda = fraga
jahodová plantáž = fragiero
Jahve = Yahweh
jachta = yacht
jachtař = sportsman nautic
jachting = yachting
jak = como
jak = como!
jak = quam
jak = ut
jak (bůvol) = yak
jak ... tak = ut ... ita
jak ... tak ... = como ... tanto ...
jak často = quante vices
jak dlouhý = de qual longitude
jak je starý? = quante annos ha ille?
jak jste starý? = que etate ha vos?
jak moc = quanto
jak se máte? = como sta vos?
jaká ostuda! = qual pena!
jaká škoda = qual damno!
jakékoliv místo = in qualcunque loco
jakkoliv = ben que
jakkoliv = de qualcunque maniera
jakkoliv = de qualcunque modo
jakkoliv = in qualcunque modo
jakkoliv = qualcunque
jakmile = si tosto que
jako = como
jako = qua
jako = quanto
jako = sicut
jako dlouho? = quante tempore?
jako kdyby = como si
jako pro = quanto a
jako vždy = comocunque
jakost = qualitate
jakostní = qualitative
jaksi = alique
jak-xxx-tak-yyy = e xxx e yyy
jaký = qual
jakýkoli = non importa qual
jakýkoliv = qualcunque
jakým způsobem = quo-modo
jakýmkoliv způsobem = de qualcunque maniera
jakžtakž = assi assi
jakžtakž = passabile
jalovec = junipero
jáma = fossa
Jamaica = Jamaica
Jamajčan = Jamaicano
jamajský = jamaican
janovec = genista
jantar = ambra
jantar = jalne
jantar = succino
jantarový = jalne
Japonec = japonese
Japonsko = Japon
japonský = japonese
jarní = fonte
jarní = primaveral
jarní = vernal
jaro = primavera
jaro = ver
jaro = verno
jas = luciditate
jasan = fraxino
jásání = jubilation
jásat = exultar
jásat = jubilar
jásat = ovar
jasmín = jasmin
jasnost = claritate
jasnost = luciditate
jasnost = nitor
jasnovidec = vidente
jasnovidný = vidente
jasný = brillante
jasný = clar
jasný = clara
jasný = explicite
jasný = expresse
jasný = fin
jasný = lapidari
jasný = limpide
jasný = lucide
jasný = luminose
jasný = nitide
jasný = obvie
jasný = seren
jásot = acclamation
jásot = exultation
jásot = hilaritate
jásot = jubilation
jatka = macello
jatky = abattitorio
játra = ficato
játra = hepate
javor = acere
jazyk = lingua
jazyk = linguage
jazyk svázaný = incapace parlar
jazykolam = parola o phrase difficile a parlar
jazyková laboratoř = laboratorio linguistic
jazykový = linguage
jazykový = linguistic
jde = va
jde = vade
jdi! = parti!
je = esse
je (přít. čas od být) = es
je (věci) = los
je (ženy) = las
je (životné) = les
je hezké počasí = il face belle tempore
je mi dvacet = io ha vinti annos
je zima = il face frigido
ječet = rugir
ječmen = hordeo
ječné zrno v oku = hordeolo
jed = toxico
jed = veneno
jeden = un
jeden = uno
jeden a půl krát větší = sesquialtere
jeden další = le un le altere
jeden i druhý = ambes
jeden metr dlouhý = un metro de longitude
jeden nebo druhý = le un o le altere
jeden z mých přátel = un de mi amicos
jeden z xxx = un super xxx
jeden za druhým = le un post le altere
jedenáct = dece-un
jedenáct = undece
jedenáctka = dece-primo
jedenáctý = dece-prime
jedině = solmente
jedinec = individuo
jedinečnost = singularitate
jedinečnost = unicitate
jedinečný = sin par
jedinečný = singular
jediný = unic
jedle = abiete
jedlík = mangiator
jedlý = edibile
jedlý = mangiabile
jedna = una
jedna a jedna jsou dvě = un e un equala duo
jednající = agente
jednání = deliberation
jednání = discussion
jednání = negotiation
jednat = ager
jednat = discuter
jednat = facer
jednat = proceder
jednat = tractar
jednat bez ohledu = tractar sin respecto
jednat neuváženě = tractar sin consideration
jedno = equal
jednobarevný = monochrome
jednoduchost = simplicitate
jednoduchý = primitive
jednoduchý = simple
jednoduše = simplemente
jednohlasně = al unisono
jednoho dne = un die
jednoho krásného dne = un belle die
jednokolejná = de via unic
jednolůžkový = singule
jednolůžkový pokoj = camera con un lecto
jednomyslnost = unanimitate
jednomyslný = unanime
jednoplošník = monoplano
jednoroční rostlina = planta annual
jednorožec = unicornio
jednoslabičné slovo = monosyllabo
jednoslabičný = monosyllabe
jednosměrná cesta = via a senso unic
jednosměrný provoz = senso únic
jednostranný = unilateral
jednota = union
jednota = unitate
jednotka = unitate
jednotka výkonu = watt
jednotlivě = singularmente
jednotlivec = individuo
jednotlivý = particular
jednotlivý = singule
jednotné číslo = singular
jednotnost = unitate
jednotný = uniforme
jednotný = unitari
jednotný vzor = standard
jednotvárný = monotone
jednou = semel
jednou = un vice
jednou = un vice que
jednou = unquam
jednou provždy = un vice pro sempre
jednovaječný = monozygotic
jednoznačný = inambigue
jednoznačný = univoc
jedovatý = toxic
jedovatý = venenifere
jedovatý = venenose
jedovatý = virulente
jehla = aco
jehla = agulia
jehlice = aco
jehličnan = conifere
jehličnan = coniferes
jehličnatý strom = conifere
jehně = agnetto
jehněčí = agno
jehněd = amento
jehnědový = amentifere
jeho = le sue
jeho = su
jeho = sue
jehova = jehovah
jehož = cuje
jehož = de qui
jehož = del qual
jehož = que
jehož = qui
její = le sue
její = su
její = sue
jejich = le lore
jejich = les
jejich = lor
jejich = su
jejichž = del quales
jejíž = cuje
jelen = cervo
jelikož = in tanto que
jelikož = proque
Jemen = Yemen
jemenský = yemenese
jemně zaklepat = colpar legiermente
jemnost = amabilitate
jemnost = clementia
jemnost = finessa
jemnost = gentilessa
jemnost = subtilitate
jemný = blande
jemný = delicate
jemný = deliciose
jemný = gentil
jemný = subtil
jemný = tenue
jemný ... = fin
jen = solmente
jen = solo = solmente
jen sbor = acappella
jenom = solo
jenž = le qual
jepice = ephemero
jeptiška = monacha
jeřáb = cabestan
jeřáb = grue
jeřáb = tender le collo
jeřáb = turre de sondage
jeřábník = gruista
jeseter = sturion
jeskyně = antro
jeskyně = cava
jeskyně = caverna
jeskyně = grotta
jesle (dětské) = asylo infantil
jesle (krmicí) = mangiatoria
jestřáb = falcon
jestřáb = grue
ještě = ancora
ještě = etiam
ještě = tamen
ještě = totevia
ještě dnes = hodie ipse
ještě dnes = hodie mesmo
ještě jednou = ancora un vice
ještě k tomu = in plus
ještě k tomu = preter
ještě ne = ancora non
ještě ne = nondum
ještě nenarozený = non ancora nate
ještě pořád = totevia
ještěrka = lacerta
jet = ir
jet = percurrer
jet na kole = bicyclar
jet na koni = ir a cavallo
jet na výlet = facer un excursion
jet tobgoánem = ir in toboggan
jet v řadě = convoyar
jetel = trifolio
jev = phenomeno
jeviště = scena
jevit se = apparer
jevit se = parer
jez = dica
jezdec = cavallero
jezdec na koni = cavallero
jezdecký = equestre
jezdectví = equitation
jezdit = cavalcar
jezdit = viagiar
jezdit na koni = cavalcar
jezdit na vodních lyžích = facer le ski aquatic
jezero = laco
jezevec = taxon
ježatý = hirsute
ježek = ericio
Ježíš = Jesus
jho = jugo
ji = la
ji (tu) = su
jícen = esophago
jídelna = camera a mangiar
jídelna = refectorio
jídelna = restaurante
jídelna (vojenská) = cantina
jídelní = wagon restaurante
jídelní vůz = wagon buffet
jídelní vůz = wagon cafeteria
jídelní vůz = wagon restaurante
jidiš = judeogerman
jidiš = yiddish
jídlo = alimento
jídlo = nutrimento
jídlo = platto
jídlo = repasto
jídlo paušálem = repasto a precio fixe
jih = mediedie
jih = sud
jihoafrický = sudafrican
Jihoafričan = sudafricano
jihoamerický = sudamerican
jihoamerický = sudamericano
jihoamerický indián = arapaho
jihovýchod = sud est
jihovýchodní = del sud est
jihozápad = sud west
jihozápadní = del sud west
jíl = argilla
jílek = lolio perenne
jilm = ulmo
jim = les
jim (věcem) = illos
jim (ženám) = illas
jim (životným) = illes
jímka = carter
jímka = de sucro
jímka = sentina
jinak = alias
jinak = alteremente
jinak = cetero
jinak = differente
jinde = alibi
jinde = in altere parte
jindy = alias
jinovatka = pruina
jiný = alien
jiný = altere
jiřina = dahlia
jiskra = scintilla
jiskřit = emitter scintillas
jiskřit = scintillar
jíst = eder
jíst = manducar
jíst = mangiar
jíst = mear
jistá událost = evenira certemente
jistě = certo
jistota = certitude
jistota = securitate
jistý = certe
jistý = certo
jistý = peremptori
jistý = secur
jít = functionar
jít = ir
jít = vader
jít do útoku = prender le offensiva
jít domů = ir a casa
jít k = ir a
jít k základu = ir al fundo
jít k zakladům = ir al fundo
jít kolem = circuir
jít kolem = preterir
jít na pěší tůru = facer un excursion a pede
jít na pochůzky = facer un commission
jít na schůzku = ir al incontro de
jít na východ = ir al est
jít nahoru = montar
jít nakupovat = facer comprar
"jít okolo" = circuir
jít pěšky = ambular
jít pěšky = ir a pede
jít po povrchu = passar al superficio
jít po schodech = scalonar
jít podél = passar per
jít proti = racer
jít průvodem = paradar
jít příkladem = dar un exemplo
jít rychle = ir presto
jít těžkým krokem = avanciar a passos pesante
jít vedle = passar
jít ven = sortir
jít z ruky do ruky = passar de mano a mano
jít za nosem = conducer per le naso
jitro = matino
jitrocel = plantagine
jitřenka = aurora
jitřenka = pupilla
jízda = viage
jízda na koni = cavalcada
jízdárna = manege
jízdné = precio del viage
jizdní kolo = velo
jizdní kolo = velocipede
jízdní kolo = bicycletta
jizlivost = mordace
jízlivý = acre
jízlivý = vindicative
jizva = cicatrice
jizva = crusta
jizva = stigma
jizva = vulnere
již = ja
již = jam
jižně = al sud
jižní = austral
jižní = del sud
jižní = meridional
jižní = sud
Jižní Afrika = Africa del Sud
Jižní Amerika = America del Sud
Jižní Asie = Asia Meridional
Jižní Australie = Australia del Sud
jižní pól = polo sud
jižním směrem = verso le sud
jmelí = visco
jménem = in favor de
jménem = in nomine de
jmění = le haber
jméno = nomine
jmenování = denomination
jmenování (do funkce) = nomination
jmenovaný = nominative
jmenovat = nominar
jmenovat (do funkce) = appunctar
jmenovatel = denominator
jmenovatel = nominativo
jmenovité volání = appello nominal
jo = jah
jo = si
jód = iodo
jódlovat = cantar al maniera tirolese
jódlovat = yodelar
jóga = yoga
jogging = jogging
jogurt = yogurt
Jordán (řeka) = Jordano
Jordánec = jordaniano
Jordánsko = Jordania
jordánský = jordanian
jsem = io es
jsem = io esse
jsem = so
jsem na řadě = es mi torno
jsem na řadě = es mi vice
jsem velmi zavázán = multo obligate!
jsou = es
jsou = esse
jsou = son
jsoucno = ente
jubileum = jubileo
judaismus = judaismo
Jugoslávec = yugoslavo
Jugoslávie = Yugoslavia
jugoslávská = yugoslave
jumbo = elephante
jumbo-jet = jumbojet
junior = junior
junta = junta
Jupiter = Jove
Jupiter = Jupiter
jurisdikce = jurisdiction
jury = juratos
juta = jute
k = a
k (3.pád) = a
k (3.pád) = ad
k (3.pád) = al
k bodu = a proposito
k boku = al latere
k dispozici = disposite
k mému velkému úžasu = a mi grande stupefaction
k nezaplacení = impagabile
k ničemu = bon a nihil
k poslednímu = al plus tarde
k pronájmu = a locar
k vaší dispozici = a vostre disposition
kabaret = cabaret
kabát = jachetta
kabát = mantello
kabátec = insignia nobiliari
kabel = cablo
kabel = flexo
kabelka = sacco
kabelogram = cablogramma
kabina = cabina
kabinet = consilio de ministros
kacíř = heretico
kacířství = heresia
kačer = anate mascule
káď = botte
káď na ryby = paletta pro le pisce
"káď" = cupa
kadence = cadentia
kadeřit = buclar
kadeřnictví = mestiero del perrucchero
kadeřnictví = perruccheria
kadeřník = perrucchero
kadet = cadetto
kadet = discipulo militari
kadidlo = incenso
kafr = camphora
kaftan = gabardina
kachna = anate
kachňátko = anate juvene
kajak = kayak
kajčí peří = eiderdun
kající = penitente
kající = repentente
kajícnost = contrition
kajícnost = penitentia
kajícný = penitente
Kajmanské ostrovy = le Insulas Cayman
kajuta = cabina
kakao = cacao
kakofonie = cacophonia
kakofonie = voce dissonante
kaktus = cacto
kal = fango
kal = fece
kal = residuo viscose
kala (květ) = aro
kalamář = tintiera
kalamita = calamitate
kaleidoskop = kaleidoscopio
kaleidoskopický = kaleidoscopic
kalendář = calendario
kalhotky = calceones
kalhoty = pantalones
Kalifornie = California
kalich = calice
kalíšek na vejce = oviero
kalit (ocel) = recocer
kalit ocel = acierar
kalkulačka = calculator
kalný = turbide
kalorie = caloria
kam = a ubi
kam (tam kam) = quo
kam? = a ubi?
kamarád = companion
kamarád, -ka = camerada
kamarádský = obligante
kamaše = gambiera
kambala = rhombo
Kambodža = Cambodia
Kambodža = Kampuchea
kámen = lapide
kámen = petra
kámen = saxo
kámen = stone
kámen nášlapní = petra de vadar
kámen úrazu = petra de scandalo
kamenec = alume
kameník = petratio
kamenina = ceramo
kamenina = testo
kamenitý = roccose
kamenný = de petra
kamenný = petrose
kamenolom = petreria
kamenovat = lapidar
kameraman = operator (de camera)
Kamerún = Cameron
kamion = camion
kamkoliv = ubicunque
kamna = estufa
kamnář = fumista
kampaň = campania
kampus = campo
kamufláž = camouflage
kamzík = camoce
Kanada = Canada
Kanaďan = Canadiano
kanadský = canadian
kanál = canal
kanál = canaletto
kanál = cannellatura
kanál = cloaca
kanál La Manche = Le Canal
kanál La Manche = Le Manica
kanalizace = canalisation
kanalizace = systema de cloacas
kanárek = canari
kanárek = canario
Kanárské ostrovy = le Insulas Canari
kancelář = bureau
kancelář = cancelleria
kancelář = officina
kancelář = officio
kancelářská svorka = crampa
kancelářský stůl = bureau
kancelářský stůl = scriptorio
kancléř = cancellero
kandelábr = candeliero
kandelábr = palo de lampa
kandidát = candidato
kandidát = nominato
kanec = verre
kanibal = cannibal
kanibalismus = cannibalismo
kaňka = tinta
kánoe = canoa
kanoista = canoero
kaňon = canon
kánon = canone
kánon = canonico
kánon = standard
kanonáda = cannonadas
kapacita = capacitate
kapacita = in qualitate de
kapalina = liquido
kapalný = liquide
kapání = grassia de rostito
kapání = guttar
kapat = guttar
kapat = stillar
kapátko = contaguttas
kapela = banda
kapesné = moneta de tasca
kapesní nůž = cultello de tasca
kapesní svítilna = lampa de tasca
kapesní vydání = portafolio
kapesní zloděj = pickpocket
kapesník = pannello
kapitál = capital
kapitalismus = capitalismo
kapitalista = capitalisto
kapitalistický = capitalista
kapitalizovat = capitalisar
kapitán = capitano
kapitán = commandante de esquadron
kapitán = patrono
kapitán přístavu = capitano de porto
kapitánovat (velet) = capitanar
kapitánský můstek = sterbordo
kapitola = capitulo
kapitulace = abandono
kapitulace = capitulation
kapitulace = rendition
kapitulovat = capitular
kapka = cadita
kapka = globulo
kapka = gutta
kapka = stilla
kaplan = cappellano
kaplan = curato
kaple = cappella
kapota = cappotta
kapota = cappotto
kapota = copertura del motor
kapoun = capon
kapr = carpa
kapradí = filice
kapradina = felice
kapradina = filice
kaprál = caporal
kapsa = sacco
kapsa = tasca
kapsář = pickpocket
Kapské město = Cape Town
Kapské město = Citate del Capo
kapsle = capsula
kapuce = cappa
kapuce = cappucio
kapusta = caule
kapusta = caule de Brussel
Kapverdy = Capo Verde
kára = carretta
kára = carro
kára = traha
karafa = carrafa
karafiát = diantho
karamel = caramello
karamela = caramello al butyro
karanténa = quarantena
karanténovat = quarantenar
karát = carat
kárat = reprimendar
kárat = vituperar
karate = karate
karavan = caravana
karbanátek = bolletta
karbid = carburo
karburátor = carburator
kardinál = cardinal
kardinální = cardinal
karfiol = caule flor
kari = cari
Karibské moře = Mar Caribe
karibský = caribe
kariéra = carriera
karikatura = caricatura
karikatura = carton
karikaturista = caricaturista
karikaturista = designator satiric
karikovat = caricaturar
karmín = carmesino
karmínový = carmesin
karneval = carneval
karob = igname
karoserie = carroseria
karoserie = carrosseria
karta = carta
kartáč = brossa
kartáč na šaty = brossa pro vestimentos
kartáč na vlasy = brossa pro capillos
kartáček na ruce = brossetta pro le ungulas
kartáček na zuby = brossa de dentes
kartáčovat = brossar
kartel = cartel
kartografický průzkum = servicio cartographic
kartotéka = mobile classificator
kartuše = cartucha
karusel = carosello
kasárna = barraca
kasárny = barraca
kasárny = caserna
kasino = casino
kasírovat = cassar
kaskáda = cascada
kasta = casta
kastrace = castration
kastrovat = castrar
kaše = pappa
kaše = puree
kaše ovesná = pasta de ovos e lacte
kašel = tusse
kašlat = tussir
kašmír = cachmir
kašna = fontana
kašovitá = pastose
kašpar = buffon
kaštan = castania
kaštan = marroniero
kaštan (jírovec) = castanio
kaštan jedlý = marron
kaštanově světlá = castanie clar
kaštanový = castanie
kaštanový (barvou) = de color marron
kat = carnifice
kát se = compunger se
kát se z ... = repentir se
katalog = catalogo
katalogizovat = catalogar
katamaran = catamaran
katapult = catapulta
katapultovat = catapultar
katar = catarrho
katarakt = cataracta
katastrofa = catastrophe
katastrofa = disastro
katastrofální = catastrophic
katastrofální = disastrose
katastrofální = sinistrose
katedra = cathedra
katedrála = cathedral
kategorické = categoric
kategorický = categoric
kategorický = imperative
kategorie = categoria
katechismus = catechismo
katoda = cathodo
katolicismus = catholicismo
katolický = catholic
katolík = catholico
katolík římský = catholico roman
kauce = caution
kaučuk = cauchu
kaustický = caustic
kauza = causa
kauza (právní) = causa
káva = caffe
kavalerie = cavalcada
kavalerie = cavalleria
kavalérie = cavalleria
"kavalírský" = cavallerose
kavárenský vůz = wagon cafeteria
kavárna = cafe
kavárna = cafeteria
kavárna = caffeteria
kaviár = caviar
kávová lžička = coclear de caffe
kávové zrnko = grano de caffe
kaz = carie
kaz = imperfection
kázání = predica
kázání = predication
kázání = sermon
kázat = predicar
kázat = sermonisar
kazatel = predicator
kazatelna = pulpito
kazeta = cartucha
kazeta = cassetta
kazit = depravar
kazit = disordinar
kazit = guastar
kazit (se) = putrer (se)
kazit se = corrumper
kazit se = decader
kazitel oslav = guastafesta
každodenní = quotidian
každopádně = in omne caso
každoročně = annualmente
každou hodinu = cata hora
každou noc = cata nocte
každý = cata
každý = cata uno
každý = omne
každý = omnes
každý = tote
každý = tote le mundo
každý = totos
každý druhý měsíc = omne duo menses
každý jeden = le un le altere
každý večer = cata vespere
každý vzájemně = le un le altere
kbelík = situla
kbelík = situlata
kbelík na uhlí = situla a carbon
kdákat = sonar como clac
kdákot = cloc
kde = in le qual
kde = ubi
kde pak to jen je? = ubi diabolo es illo?
kdekoli = ubique
kdekoli = usquam
kdekoliv = ubicunque
kdekoliv = ubique
kdepak = ubi
kdesi = alicubi
kdežto = e
kdo = qui
kdo ? = qui ?
kdo jí jen rostlinnou potravu = vegetarian
kdokoli = qualcunque
kdokoli = quicunque
kdokoliv = al(i)cuno
kdokoliv = qui-cunque
kdosi = alcuno
kdosi jiný = qualcuno altere
kdy = quando
kdykoli = jammais
kdykoli = quandocunque
kdysi = aliquando
kdysi = olim
kdysi = pridem
kdysi = unquam
když ne = nisi
když ne = si non
když ne = sinon
ke = a
ke = ad
ke krbu = al focar
kebab = carne marinate cocite al spito
kecat = confabular
kecy = confabulation
kedluben = caule-rapa
keep-up = mantener
kejhat = rider
kel (sloní) = defensa
kelímek = crucibulo
Kelt = celta
keltský = celtic
kemp = terreno de camping
kemping = campamento
kempování = camping
Keňa = Kenya
Keňan = Kenyano
keňský = kenyan
keramický = ceramic
keramik = ceramista
keramika = ceramica
kerosen = kerosen
keř = arbusto
keyboard = claviero
khaki = kaki
khaki = khaki
kibuc = kibbutz
kilogram = kilo
kilogram = kilogramma
kilometr = kilometro
kilowatt = kilowatt
kilt = gonnella scote
kimono = kimono
kinematická kamera = camera
kinetický = cinetic
kinetika = cinetica
kino = cine
kino = cinema
kiosek = kiosque
Kiribati = Kiribati
kiwi = kiwi
klábosení = commatrage
klábosení = fremer
klábosení = garrular
klábosit = commatrar
klábosit = garrular
klacek = baston
klad = avantage
kláda = bloco
kladivo = malleo
kladivo = martello
kladka = cabestan
kladka = polea
kladka = rolo
kladně = affirmative
kladný = loyal
kladný = positive
klakson = klaxon
klam = bluff
klam = caption
klam = delusion
klam = fallacia
klam = fraude
klam = illusion
klam = maneo
klam = prestigio
klamání = deception
klamání = maneo
klamat = fintar
klamat = illuder
klamat = prestigiar
klamat se sebou samým = illuder se
klamný = fallace
klamný = fallibile
klamný = legier
klamný = mystifica
klan = clan
klanět se = coler
klapat = facer ruito
klapka = regulator
klapka = valvula
klapky = oculiera
klapot = clac
klapot = ruito
klarinet = clarinetto
klas = spica
klasicky = classicamente
klasický = classic
klasifikace = classification
klasifikace = classificationevalutation
klasifikovat = classificar
klasika = classico
klást = deponer
klášter = claustro
klášter = clausura
klášter = convento
klášter = monasterio
klášterní = monastic
klatba = excommunication
klátit = suspender
klátit = titubar
klátit se = esser suspense
klaun = buffon
klaun = clown
klaustrofobie = claustrophobia
klauzule = clausula
klávesnice = claviero
klavír = piano
klavír = piano de cauda
klavírista = pianista
klavírní křídlo = piano de cauda
klec = aviario
klec = cavia
klec = cavia pro aves
klec = jaola
klec = trappa
klečet = genicular
kleknout = prosternar se
kleknout si = genuflecter
klempíř = stannero
klen = sycomoro
klenba = volta
klenot = gemma
klenot = joiel
klenotník = joielero
klenout = voltar
klenuté podloubí = arcada
klenutí = volteo
klepat = colpar legiermente
kleptoman = kleptomano
kleptomanie = kleptomania
kleptomanie = klepto-rnania
klér = clero
klesající = declinante
klesající cesta = pista descendente
klesání = descendita
klesat = bassar
klesat = declinar
klesat = descender
klesat = prolaber
klesnout = regressar
klesnout = subsider
kleště = tenalia
kleště = tenalias
kleště (porodní) = forcipe
kleště (zubařské) = pincia
kletba = malediction
kleveta = commatrage
klevetit = commatrar
klíč = clave
klíčení = germination
klíčit = germinar
kličkovat (proti větru) = virar
klíční kost = clavicula
klíčová dírka = oculo del serratura
klíčový = clave
klid = calma
klid = quiete
klid = serenitate
klid = silentio
klid = tranquillitate
klid! = silentio!
klidný = calma
klidný = calme
klidný = patiente
klidný = placide
klidný = quiete
klidný = seren
klidný = tranquille
klient = cliente
klientela = clientela
klik = clic
klika = manivella
klika (u dveří) = pessulo
klikatit se = zigzagar
klikatý = devie
klikatý = serpentin
klikatý = sinuose
klikatý = tortuose
klikatý = zigzag
kliknout (myší) = cliccar
klikyhák = linea serpentin
klímat = dormir
klimatické = climate
klimatizace = climatisation
klimatizovat = conditionar
klín = cuneo
klinicky = clinicamente
klinický = clinic
klinika = clinica
klink = clanc
klínový = cuneiforme
klínový řemen = cinctura del ventilator
klip = crampar
klips = crampa
klisna = cavalla
klišé = cliche
klíště = ixode
klít = blasphemar
klitoris = clitoride
klížit = glutinar
kloaka = cloaca
klobása = salsicia
kloboučnictví = cappelleria
klobouk = cappello
klokan = kanguru
klokánek = kanguru
klokot = subbullir
kloktat = clarar se le gorga
kloktat = gargarisar
klopa = reverso
klopýtnout = facer un passo false
klopýtnutí = passo false
kloub = articulo
kloub = junctura
klouzání = glissamento
klouzat = glissar
klouzat = planar
klouzavě = glissamento
klouzavý = glissante
klouznutí = glissada
klovat = beccar
klovat = colpo de becco
klub = club
klubko = bobina
klubko = glomere
klus = trotto
klusat = trottar
kluzák = aeroglissator
kluzák = planator
kluziště = pista de patinage
kluzký = lubric
kmen = filtrar
kmen = stirpe
kmen = tribo
kmen = trunco
kmenový = tribal
kmín = cumin
kmín = cumino
kmitání = oscillation
kmitat = oscillar
kmotr = compatre
kmotr = patrino
kmotra = commatre
kmotra = matrina
kmotřenec = filiolo
knedlík = bolletta
kněz = clerico
kněz = prestre
kněz = sacerdote
kněžský = sacerdotal
kněžský oděv = sottana
kněžství = sacerdotio
kniha = libro
kniha s pevnou vazbou = libro con copertura dur
kniha žalmů = psalterio
knihovna = bibliotheca
knihovna = libreria
knihovník = bibliothecario
knihtisk = typographia
knír = mustachio
knír = mustachios
kníže = principe
knížecí = principesc
knížectví = principato
knížka frází = libro de phrases
knižní stánek = kiosque de libros
knoflíček = button de collo
knoflík = button
knoflíková dírka = buttoniera
knokautovat = knock-outar
knot = micca
knot = nodo
kňourání = gemimento
know-how = cognoscentia technic
kňučení = gemito
kňučet = gemer
knuta = knut
koagulovat = coagular
koalice = coalition
koaxiální = coaxial
koberec = tapete
koberec = tapis
kobka = prision subterranee
kobliha = pinea
kobra = cobra
kobyla = cavalla
kobylka = cavallastro
kobylka = grillo
kobylka = locusta
kockpit = cabina del pilota
kocour = catto
kocovina = sequelas de inebriation
kočár = carosse
kočár = carrossa
kočár = cochi
kočárek = cochietto de infante
kočí = carrossero
kočí = cochi
kočička (jíva) = amento
kočičky = amentacee
kočka = catta
kočka = catto
kočkovitá šelma = felin
kočkovitý = felin
kočovný = nomade
kód = codice
kodein = codeina
kodér = codificator
kodex = codice
kodex = codice de lege
kodifikace = codification
kodifikátor = codificator
kodifikovat = codificar
kódovač = codificator
kódovat (programovat) = codificar
koedukace = coeducation
koexistovat = coexister
kofein = caffeina
koflík na čaj = tassa de the
koherentní = coherente
koho (4.pád) = quem
kohout = gallo
kohout = pene
kohout na vodu = valvula
kohoutek = valvula
kohoutek (na vodu) = tappo
kohoutek (vodovodní) = alvula
kohoutek děla = artillero
kohoutí hřeben = crista
koincidence = coincidentia
koincidence = coincider
koitus = coito
kóje = cubiculo
kojenecká láhev = biberon
kojení = allactamento
kojit = allactar
kojit = lactar
kojná = nutrice
kokain = cocaina
koketa = coquetta
koketovat = flirtar
kokon = cocon
kokosový ořech = coco
kokosový strom = coco
koks = coke
koktal = balbutiante
koktání = balbutiamento
koktání = blesamento
koktat = balbutiar
koktat = blesar
koktavost = balbutiamento
koktejl = cocktail
kolabovat = collaber
koláč = torta
kolaps = collapso
kolárek = collar false de ecclesiastico
kolébat = cunar
kolébat se = fluctuar
kolébat se = nutar
kolébat se = traher le pedes
kolébat se jako kachna = promenar se como un anate
kolébka = cuna
kolečko = carretta
kolečko = carretta de mano
kolečko = rolo
koleda = canto de natal
kolega = collega
kolej = rail
kolejnice = rail
kolejové vozidlo = automotrice
kolekce = collection
kolektivní = collective
kolektor = collector
kolem = circa
kolem = circum….
kolem = passim
kolem = ultra
kolemjdoucí = passante
koleno = geniculo
koleno = genu
kolíbat = cunar
kolibřík = colibri
kolíček = quillia
kolíček na prádlo = cavilia de pannos lavate
kolidovat = collider
kolik = quante
kolik = quanto
kolik = quot
kolík = cavilia
kolík = picchetto
kolik ... tolik = quanto ... tanto
kolik cukru? = quante sucro?
kolik je hodin? = qual hora es il?
kolik to stojí? = quanto costa?
kolikátý = quante
kolíkování = palissada
kolikrát = quante vices
kolikrát = quotiens
kolínská = aqua de Colonia
kolísat = fluctuar
kolísat = laber
kolísat = titubar
kolísat = vacillar
kolísavý = titubante
kolize = collision
kolmice = perpendiculo
kolmo = a plumbo
kolmý = perpendicular
kolmý = vertical
kolo = rondo
kolo = rota
kolo při hře = partita
koloběžka = patinette
kolonáda = colonada
koloniál = specieria
kolonialismus = colonialismo
koloniální = colonial
kolonie = colonia
kolonizovat = colonisar
kolosální = colossal
kolotoč = carosello
kolouch = cervino
koloušek = cervo juvene
kolovat = circular
kolovrat = filatorio
koluze = collusion
kóma = coma
komando = gruppo de fortias
komár = culice
komár = mosquito
kombinace = combination
kombinéza dětská = supertoto de baby
kombinovat = combinar
komediant = comediano
komedie = comedia
komedie = farsa
komentář = commentario
komentář = commento
komentátor = commentator
komentovat = commentar
komerce = commercio
komercializovat = commercialisar
komerční = commercial
kometa = cometa
komfortní = confortabile
komický = comic
komický = divertente
komik = comediano
komik = comico
komiks = magazin in designos
komín = camino
komín = chimenea
kominík = brossacamino
komisař = commissario
komise = commission
komisní = troppo formal
komoda = commoda
komodita = merce
komora = camera
komora = ventriculo
komorná = camerera
komorní hudba = musica de camera
komornice = camerera
komorník = camerero
komorník = dispensero
kompaktní = compacte
kompars = comparsa
kompas = bússola
kompas = compasso
kompatibilní = compatibile
kompenzace = compensation
kompenzace = recompensa
kompenzovat = compensar
kompenzovat = recuperar
kompetence = competentia
kompetentní = competente
kompilovat = compilar
komplementární = complementari
kompletně = completemente
kompletní = complete
komplex = complexo
komplexní = complexe
komplic = complice
komplikovaný = complicate
komplikovat = complicar
kompliment = complimento
komplot = complot
komponenta = componente
komponovat = componer
kompost = composto
kompot = compota
kompozice = composition
komprese = compression
kompresor = compressor
kompromis = compromisso
kompromitovat = compromitter
kompromitovat (se) = compromitter (se)
komputer = computator
komu = a que
komuna = communa
komunální = communal
komuniké = communicato
komuniké = communicato official
komunikovat = communicar
komunikovat = communicar (se)
komunismus = communismo
komunista = communista
komunistický = communista
koňak = cognac
konat se = haber loco
konat zlo = facer mal a
koncentrace = concentration
koncentrační tábor = campo de concentration
koncentrovaný = concentrate
koncentrovat = concentrar
koncert = concerto
koncertovat = concertar
koncese = concession
koncesionář = concessionario
koncipovat = conciper
koncovka (slova) = desinentia
koncový = terminal
končetina = extremitate
končetina = membro
končit = dirimer
končit = finir
kondenzace = condensation
kondenzovat (se) = condensar (se)
kondice = condition
kondolovat = exprimer su condolentia
kondom = condom
konec = fin
konec týdne = fin de septimana
koneček prstu = puncta del digito
konečník = ano
konečník = recto
konečný = decise
konečný = definite
konečný = final
konečný = finite
konečný = peremptori
konečný = ultimate
konfederace = confederation
konfekční = confectionate
konference = conferentia
konfety = confetti
konfigurovat = configurar
konfiskace = confiscation
konfiskovat = confiscar
konflikt = conflicto
konflikt = confliger
konfrontace = confrontation
konfrontovat = confrontar
kongeniální = congenial
kongregace = congregation
kongres = congresso
kongresový sál = sala de assemblea
kongresový sál = sala de reuniones
kónicita = conicitate
kónický = conic
koníček = hobby
koníček = passatempore
koník = cavalletto
koník luční = locusta
konjunktiv = conjunctivo
konjunktiv = subjunetivo
konjunktura = conjunctura
konkávní = concave
konkrétní = concrete
konkrétní = specific
konkurence = concurrentia
konkurenční = competitive
konkurenční = concurrente
konkurent = concurrente
konkurovat = rivalisar
koňmo = a cavallo
konopí = cannabe
konopí = cannabis
konsenzus = consenso
koňská jízda = cavalleria
koňská síla = cavallo-vapor
koňské dostihy = le cursas
koňské závody = concurso hippic
koňský = equin
konsolidovat = consolidar
konsorcium = consortium
konspekt = summario
konspirace = conspiration
konstalace = constellation
konstantní = constante
konstatnta = constante
konstatovat = constatar
konsternace = consternation
konsternovat = consternar
konstrukce = construction
konstruktivní = constructive
konstruovat = construer
kontakt = contacto
kontaktní čočky = lentes a contacto
kontaminace = contagion
kontaminace = contamination
kontaminovat = contaminar
kontejner = container
kontejnerová loď = nave a containers
kontext = contexto
kontinent = continente
kontinentální = continental
kontingent = contingente
kontinuita = continuitate
konto = conto
kontokorent = credito sin copertura
kontraalt = contralto
kontraband = contrabando
kontrabas = contrabasso
kontrakce = contraction
kontrakt = contracto
kontrast = contrasto
kontrastovat = contrastar
kontrola = controlo
kontrola = scrutinio
kontrola oběhu zboží = controlo del circulation
kontrolor = controlator
kontrolovat = controlar
kontrolovat = examinar
kontrolovat = inspectar
kontrolovat = respicer
kontroverze = controversia
kontroverzní = controverse
konurz = concurso
konvalinka = lilio de valles
konvence = convention
konvenční = conventional
konvergence = convergentia
konvergovat = converger
konvertibilní = convertibile
konvertovat = converter
konverzace = conversation
konverzace mezi čtyřma očima = conversation intime
konverze = conversion
konverze = converso
konverzovat = conversar
konvexní = convexe
konvice = caldiera
konvice = potto
konvice na čaj = theiera
konvice na kávu = caffetiera
konvoj = convio
konvoj = convoyo
konzerva = conserva
konzervační = conservative
konzervační = preservative
konzervativní = conservatori
konzervátor = conservator
konzervatoř = conservatorio
konzervovaný = in conserva
konzervovaný = preservate
konzervovat = conservar
konzistence = consistentia
konzola = consola
konzole = consola
konzul = consule
konzulát = consulato
konzultace = consultation
konzultant = consultante
konzultant = consultor
konzultovat = consultar
konzumovat = consumer
koordinace = coordination
koordinovaný = coordinate
koordinovat = coordinar
kop = colpo
kop = colpo de goal
kop = colpo de pede
kopa = pila
kopaná = avantero centro
kopat = foder
kopat nohou = colpar con le pede
kopcovitý = collinose
kopec = colle
kopec = collina
kopec = monticulo
kopeček = monticulo
kopí = lancea
kopí = picca
kopie = copia
kopie přes kopírák = copia al carbon
kopírka = apparato pro le reproduction electronic de textos e imagines
kopírka = photocopiator
kopírovat = copia
kopírovat = copiar
kopírovat = mimeographar
kopírovat = reproducer
kopnout = colpar
kopr = anetho
kopretina = margarita
kopřiva = urtica
kopřivka = urticaria
koráb = arca
korál = corallo
korále = collar
korbel = biriera
kordon = cordon
Korea = Corea
Korejec = Coreano
korejský = corean
korek = corco
korektní = correcte
korektor = corrector de provas
korelace = correlation
korelovat = correlatar
korespondence = correspondentia
korespondenční přítel = amico per correspondentia
korespondent = correspondente
korespondovat = corresponder
korida = cursa de tauros
koridor = corridor
korkovat = corcar
kormidlo = governaculo
kormidlo = timon
kornatění = incrustation
kornet = cornetta
kornout = cornetto
korodovat = corroder
koroptev = perdice
koroptev. = perdice
korouhvička = monstravento
koroze = corrosion
korozívní = corrosive
korporace = corporation
korpulentní = abdominose
korpulentní = corpulente
korpulentnost = corpulentia
korsický = corset
Korsičan = Corso
Korsika = Corsica
korumpovat = corrumper
koruna = corona
korunka na zub = dentella
korunní = coronari
korunní princ = prince royal
korunovace = coronatior
korunoval = festonar
korunování = coronation
korunovat = coronar
korupce = corruption
koryfej = corypheo
korýš = crustaceo
korýší = crustacee
koryto = abiberatorio
koryto = alveo
koryto = canal
koryto = mangiatoria
koryto = trogo
korzet = corsage
korzet = corset
kořen = radice
kořeněný = speciate
koření = condimento
koření = specie
kořenit = condir
kořist = butino
kořist = preda
kořist = rapina
kořist = spolia
kořist = spolias
kořistit = depredar
kořistit = sacchear
kořistník = predator
kos = merla
kosa = falce
kosit = falcar
kosmetická chirurgie = chirurgia esthetic
kosmetický = cosmetic
kosmetika = cosmetico
kosmická loď = vehiculo spatial
"kosmická loď" = astronave
kosmický = cosmic
kosmický výzkum = recercas aerospatial
kosmonaut = astronauta
kosmonaut = cosmonauta
kosmonautika = astronautica
kosmopolitní = cosmopolita
kosmopolitní = cosmopolitan
kosmos = cosmo
kosočtverec = pastilla
kosočtverec = rhombo
kosodélník = rhombo
kosodélník = rhomboido
kost = osso
kostel = ecclesia
kostelní věž = campanil
kostelník = sacrista
kostelník = sacristano
kostka = cubo
kostka ledu = cubetto de glacie
kostka mýdla = tabbletta de sapon
kostkovaný = accidentate
kostky = datos
kostnatý = discarnate
kostnatý = ossee
kostnatý = ossose
kostnice = ossuario
kostra = ossatura
kostra = skeleto
kostrbatý = rude
kostým = costume
koš = corbe
koš (s víkem) = paniero
košer = kasher
košík = corbe
košík = paniero
košíková = basketball
košile = camisa
košile = camisola
koště = scopa
kotě = catton
kotec = coniliera
kotel = caldiera
kotevní lano = ammarra
kotevní vratidlo = cabestan
kotleta = cotelette
kotlový buben = timbal
kotník = cavilia
kotník = cavilla
kotníková obuv = bottina
kotouč = rolo
kótování = quotation
kotrmelec = gambada
kotva = ancora
kotva = anchore
kotvení = ammarrage
kotviště = jectata
kotvit = anchorar
kouč = cochi
koukol = cardio
koule = balla
koule = bolia
koule = bolla
koule = orbe
koule = sphera
koulet = bollar
koupací nádoba = cupa de banio
koupající se (osoba) = baniator
koupání = banios
koupat (se) = baniar (se)
koupat se = natar
koupě = compra
koupě = emption
koupel = banio
koupel = lavanda
koupele = station balnear
koupelna = camera de banio
koupit = comprar
koupit = emer
kouř = fumar
kouř = fumo
kouření = le fumar
kouřit = fumar
kouřovod = tubo de camino
kousací = dentation
kousat = morder
kousat = roder
kousavý = caustic
kousavý = mordace
kousek = morsello
kousek = pecietta
kousek po kousku = pauc a pauc
kousek po kousku = pauco a pauco
kousíček = fragmento
kousíčky = fragmentos
kousni mě! = morde me
kousnutí = morsura
kout = loco remote
kout = mallear
koutek = niche
kouzelník = mago
kouzelník = prestigitator
kouzlení = prestidigitation
kouzlit = escamotar
kouzlit = prestigiar
kouzlo = fascino
kouzlo = sortilegio
kouzlo řečeného = mirabile dictu
kov = metallo
kovadlina = incude
kovárna = ferreria
kovárna = forgia
kovář = ferrator
kovář = ferrero
kovářská dílna = forgia
kovat = batter
kovat = ferir
kovat = forgiar
kovboj = cowboy
kovboj = vacchero
kovové piliny = limatura
kovový = metallic
koza = capra
koza = capro
kozačka = botta
kozel = capro
kozí = caprin
kozoroh = capricorno
koželužství = tanneria
kožený = coriacee
kožešina = pelle
kožešina = pellicula
kožich = pellicia
kožní nemoc = maladia cutanee
kra = blocco de glacie flottante
krab = cancere
krab = crabba
krabice = buxo
krabice = carton
krabice = cassa
krabice = cassa de imballage
krabice = scatula
krabička na zápalky = cassetta a flammiferos
krabička s jídlem = cassa de provisiones
kráčet = ambular
kráčet = camminar
kráčet = ir a grande passos
kráčet = ir con passos majestose
kráčet = marchar
kráčet = mitter le pede
kráčet = passar
kráčet = vader
kráčet dopředu = progreder
kráčet jako páv = pavonisar
kráčet zpět = retrogradar
krádež = furto
krádeže v obchodech = furto de magazines
kradmo = ir furtivemente
kradmý = clandestin
kradmý = furtive
kradmý = surreptitiose
krach = crac
krach = fallito
krach = fracasso
kraj = contato
kraj = region
kraj = terreno
krajan = compatriota
krájet = trenchar
krájet na kostky = trenchar in cubos
krajina = pais
krajina = paisage
krajita = python
krajka = dentella
krajní = extreme
krajnice = bordo del cammino
krajnost = ultrantia
krákorat = cantar
král = rege
král houští (ptáček) = rege del sepe
králík = conilio
králíkárna = coniliera
kralovat = regnar
královna = regina
královské důchody = regales
královský = regal
královský = royal
království = regalitate
království = regno
kramle = crampa
krámský zloděj = fur de magazines
krása = beltate
kráska = beltate
krásné umění = belle artes
krásný = belle
krasopis = calligraphia
krást = furar
krást = robar
krást se = mover se furtivemente
krát = vece
krát = vice
krátce = in pauco
krátcetrvající = de breve duration
kráter = crater
krátit si čas = passar le tempore
krátké kalhoty = bracas
krátkodobý = a termino curte
krátkozrakost = myopia
krátkozraký = myope
krátký = al fin
krátký = breve
krátký = bruscamente
krátký = curte
krátký spánek = somno curte
kraul = crawl
kráva = vacca
kravata = cravata
kravata = paritate
kravín = boveria
krb = attisatorio
krb = camino
krb = focar
krčit ramena = pulsar con le spatulas
krčit se = humiliar se servilmente
krčit se = quattar
krčit se = quattar tremulante
krčma = taverna
kredenc = credentia
kredit = credito
kreditka = carta de credito
kreditní = creditori
kreditní karta = carta de credito
krédo = credo
krejčí = sartor
krejčovská pana = mannequin
krejčovský = sartorial
krejčovství = sartoreria
krém = crema
kremace = cremation
krematorium = crematorio
Kreml = Kremlin
krémový = cremose
kresba = graphico
kreslič = designator technic
kreslič = traciator
kreslit = cartar
kreslit = tiramento
kreslit v barvě = pinger al tempera
Kréta = Creta
krev = sanguine
kreveta = grande crangon
kreveta = leander serratus
krevety = crangon
krevety = langustinas
krevní msta = vendetta
krevní tlak = pression arterial
krezol = creosoto
kriket = cricket
kriket = grillo
kriminalita = delinquentia
kriminalita mladistvých = delinquentia de minores
kriminální = criminal
Kristus = Christo
kritérium = criterio
kritický = critic
kritický = criticante
kritický (rozhodující) = critic
kritický moment = momento critic
kritik = critico
kritika = commento
kritika = critica
kritizovat = criticar
kritizovat přísně = criticar severmente
krize = crise
krk = collo
krk = jugulo
krkat = eructar
krmě = forrage
krmit = alimentar
krmit = forragiar
krmit = nutrir
krmit lžičkou = nutrir con un coclear
krmivo = forrage
krmná řepa = beta
krocan = gallo de India
krocan = turchia
krok = mesura
krok = passa
krok = passo
krok za krokem = passo a passo
krok za krokem = pauc a pauc
kroket = croquet
kroketa = croquette
krokev = trave
krokodýl = crocodilo
krokus = crocus
kromě = excepte
kromě = extra
kromě = preter
kromě = salvo
kromě = ultra
kromě toho = in plus
kromě toho = preterea
kronika = chronica
kropící konev = rigatorio
kropit = asperger
kropit = irrorar
kropit = rigar
kropit = sparger
krosna = telario
krotit = domar
krotit = refrenar
krotitel = domator
krotkost = benignitate
krotkost = docilitate
krotký = mansuete
kroucení = torsion
kroucení = torto
kroupy = grandine
kroutící = torquimento
kroutit = girar
kroutit = serpentar
kroutit = serper
kroutit = tornar
kroutit = torquer
kroutit (se) = torquer (se)
kroutit se = contorquer se
kroutit se = curvar (se)
kroutivý pohyb = movimento serpentin
kroužek na klíče = portaclaves
kroužící = torneante
krov = armatura de traves
krtek = spia
krtek = talpa
krucifix = crucifixo
kruh = circulo
kruh = rondo
kruhový = circular
kruhový objezd = carosello
kruhový objezd = cruciata giratori
kruhový objezd = strata circular
kruhový objezd = strata perimetral
krumpáč = picco
krunýř = carapace
krunýř = cuirasse
krunýř = harnese
krupice = semola
krupice = semolino
krupobití = grandine
krupobití = salva
krupobití = tempesta de grandine
krutost = atrocitate
krutost = cruelitate
krutost = vitiositate
krutý = atroce
krutý = cruel
krutý = feroce
krutý = rude
krutý člověk = tyranno
kružnice = circulo
krvácení = currente sanguinee
krvácení = hemorrhagia
krvácení z nosu = sanguinamento del naso
krvácet = sanguinar
krvácivost = hemorrhagia
krvavý = al sanguine
krvavý = sanguinose
krvelačný = sanguilente
krvelačný = sanguinari
krveprolití = carnage
krveprolití = massacro
krvesmilstvo = incesto
krvežíznivý = sanguinari
krycí jméno = pseudonyoe
krychle = cubo
krychlový = cubic
krychlový objem = cubatura
krypta = crypta
krysa = ratto
krystal = crystallo
krystalický = crystallin
krystalizovat (se) = crystallisar (se)
krystalový = de crystallo
kryt = albergo
kryt = copertura
kryt = protection
krýt = albergar
krýt (úmyslně) = connivar
krytý vchod = portico
křach = crac
křach = crash
křeč = convulsion
křeč = crampo
křeč = spasmo
křeček = hamster
křeček (sběratel) = accaparator
křečová žíla = varice
křečovitost = spastico
křečovitý = spasmodic
křečový = spastic
křehkost = fragilitate
křehký = fragile
křehký = legier
křemen = quarz
křemík = silice
křen = kren
křepčit = jigar
křepelka = qualia
křeslo = cathedra
křeslo = confortabile
křeslo = fauteuil
křeslo s podpěrkami = chaise de brac(h)ios
křest = baptismo
křesťan = christiano
křesťanský = christian
křesťanství = christiania
křesťanství = christianismo
křesťanství = christianitate
křestní = baptismal
křestní jméno = nomine de baptismo
křestní jméno = prenomine
křičet = clamar
křičet = critar
křída = creta
křidélko = aleron
křidélko = aletta
křidélko = pinnion
křídelní útočník = ala
křídlo = ala
křik = clamor
křik = crito
křik = rugito
křik = ruito
křiklavý = clamante
křiklavý = troppo colorose
kříšení = resuscitation
křivá přísaha = perjurio
křivda = derogation
křivda = injuria
křivda = torto
křivě přísahat = perjurar se
křivice = rhachitis
křivit = retorquer
křivka = curva
křivolaký = devie
křivonohý = con gambas distorte
křivonohý = valge
křivopřísežník = perjurator
křivule = alambic
křivule = retorta
křivý = claude
křivý = curve
křivý = prave
křivý = torte
kříž = cruce
křižák = cruciato
kříženec = mesticiate
křížení = hybridation
křížit = intercruciar
křížit se = cruciar
křižník = cruciator
křižník = cuirassato
křížová výprava = cruciada
křižovat = cruciar
křižovat se = cruciar
křižovatka = cruciamento
křižovatka = cruciata
křižovatka (cest) = cruciata (de vias)
křižovatka se semafory = cruciata giratori
"křižovatka" = cruciamento
křížovka = parolas cruciate
křížový odkaz = contrareferentia
křoupat = masticar con ruito
křovina = arbusteto
křovina = brossa dur
křovisko = plantation de arbustos
křovisko = terreno de brossas
křtít = baptisar
křtitel = baptisator
křupan = rustico
křupavý = crispe
křupavý = crustose
kšá! = va!
kšandy = suspensores
kštice = palea
kterého = le qual
který = le qual
který = qual
který = que
který = qui
kterých = le quales
kterýkoliv = qualcunque
kteří = qui
kteří/ré = le quales
kubický = cubic
kubík = kilolitro
kučera = bucla
kudrna = bucla
kudrnatá hlava = bucletta
kudrnatit = buclar
kudrnatý = bucla
kudrnatý = crispate
kudrnatý = crispe
kudrnatý = undulose
kufr = coffro
kufr = trunco
kufr = valise
kuchař = cocinero
kuchař = coco
kuchařit = cocinar
kuchařka = coca
kuchařka (kniha) = cocinera
kuchařka (kniha) = libro de cocina
kuchařství = cocina
kuchyň = cocina
kuchyně = cocina
kuchyňka = cambuso
kuchyňský = culinari
kujný = ductile
kukačka = cucu
kukátko = binoculo
kukátko na dvě oči = binoculo
kukla = chrysalide
kukla = pupa
kukuřice = mais
kukuřice sladká = mais dulce
kukuřičná kaše = crema de farina a mais e lacte
kukuřičná kaše = polenta
kukuřičná mouka = farina de mais
kukuřičné vločky = floccos de mais
kůl = palo
kulatá stavba = rotunda
kulatost = rotunditate
kulaťoučký = rotunde
kulatý = ronde
kulatý = rotunde
kulečník = biliardo
kulhat = claudicar
kulhavost = claudication
kulhavý = strabe
kuličkové ložisko = cossineto de ballas
kuličkové pero = boligrapho
kuličkové pero = penna a bolla
kuličkové pero = stilo de bolla
kulinářský = culinari
kulisa = coulisse
kulka = balla
kulka = bolletta
kůlna = cabana
kůlna = edificio accessori
kulomet = mitraliatrice
kůlová stavba = lacustre
kulový = round
kult = culto
kultivátor = cultivator
kultivovanost = bon manieras
kultivovaný = con accento culte
kultivovaný = culte
kultivovat = cultivar
kultivovat = redimer
kultura = cultura
kulturní = cultural
kůň = cavallo
kůň = equo
kuňk = coax
kuňkat = coaxar
kupa = pila
kupka sena = pila de feno
kupole = cupola
kupón = coupon
kupón = talon
kupovat = comprar
kupovat v obchodě = le comprar in botecas
kupředu = avante
kupující = acquirente
kupující = adjudicatario
kupující = comprator
kupující = emptor
kupující s nejvyšší nabídkou = adjudicatario
kůr = stallo
kůra = cortice
kůra = crusta
kůra = pelle
kurátor = curator
kuráž = corage
kurážný = coragiose
kurděje = scorbuto
kuriózní = curiose
kůrka = crusta
kurník = galliniera
kurýr = currero
kurz = curso
kurzíva = cursiva
kurzíva = italico
kurzor = cursor
kurzovní lístek = littera de cambio
kuřák = fumator
kuřátko = chicca
kuřátko = pullo
kuře = galletto
kuře = pullo
kuře na kari = pullo al indiana
kus = pecia
kus = piece
kus masa = pecia de carne
kutálet = facer rolar
Kuvajt = Kuwait
kůzle = capretto
kůže = corio
kůže = cute
kůže = derma
kůže = pellar
kůže = pelle
kůže = spolia
kůže = spoliar
kůže na hlavě = scalp
kužel = cone
kužel = cono
kuželka = quillia
kuželky = joco de quillias
kuželový = conic
kůžička = pellicula
kvadrant = quadrante
kvák = quac
kvákat = facer quac quac
kvákat = quaccar
kvákat jako kachna = quaccar como un anate
kvaker = quakero
kvalifikace = competentia
kvalifikace = qualification
kvalifikovat = qualificar
kvalitní = bon qualitate
kvalitní = qualitate
kvantitativní = quantitative
kvartet = quartetto
kvas = fermento
kvas = levatura
kvasinka = fermento
kvasinka = levatura
kvasit = fermentar
kvašení = fermentation
kverulovat = querelar
kvést = florer
kvést = florescer
kvésti = florer
květ = flor
květ života = flor del vita
květák = caule flor
květen = maio
květina = flor
květináč = olla
květináč = vaso a flores
květinář = florista
květinářství = boteca de florista
květinářství = floreria
květinový = floral
květná neděle = dominica del Palmas
květnatý = floride
kvetoucí = florente
kvetoucí = florescente
kvičení = crito acute
kvičet = pipar
kvičet = stridular
kvílení = lamento
kvintet = quintetto
kvit (vyrovnaný) = quite
kvitance = quitantia
kvíz = questionario
kvórum = quorum
kvóta = quota
kvotace = quotisation
kvůli = a causa de
kvůli = a fin de
kvůli = ob
kyčel = hanca
kýchat = sternutar
kýchnutí = sternutamento
kyj = fuste
kýl = kil
kýla = hernia
kýlní pas = cinctura herniari
kymácet se = vacillar
kynout těsto = levar
kyperský = cypriota
kypět = effervescer
Kypr = Cypro
Kypřan = Cyprio
kyrys (obrněnec) = cuirasse
kysané zelí = sauerkraut
kyselina = acido
kyselina sírová = acido sulfuric
kyselost = aciditate
kyselý = acide
kyselý = acidic
kyselý = acre
kyselý déšť = pluvia acide
kyselý déšť = pluvia acidic
kysličník = oxydo
kyslík = oxygeno
kyt = mastico
kýta = culo
kýta = hanca
kytara = gitarra
kytara = guitarra
kytice = bouquet
kyvadlo = pendulo
kývající se = pendule
kývání = nutation
laboratorní = laboratorial
laboratoř = laboratorio
labuť = cygno
labuťák = cygno mascule
labužník = gastronomo
labyrint = labyrintho
laciný = incostose
lačný = jejun
ladění = accordatura
ladění (radia) = syntonisation
ladička = diapason
ladit = accordar
ladný = gratiose
lafeta děla = affuste
laguna = laguna
lahev = boteca
lahev = bottilia
láhev = bottilia
láhev = bottilla
láhev = flasco
lahodný = amene
lahodný = delectabile
lahodný = delicate
lahodný = succulente
lahůdka = delicatessa
lahvička = flacon
laický = laic
laik = laico
laik = secular
lak = lacca
lak = vernisse
lák = pickles
lak na nehty = smalt pro le ungulas
lákadlo = esca
lákat = attraher
lákat = escar
lákavý = attrahente
lákavý = seductive
lakomec = avaro
lakomý = avar
lakomý = illiberal
lakomý = parsimoniose
lakota = avaritia
lakotný = avide
lakotný = parsimoniose
lakovaná kůže = corio vernissate
lakovat = laccar
lakovat = vernissar
lalok = lobo
lámaná angličtina = anglese imperfecte
lámat = rumper
lámat světlo = refractar
lambda = lambda
lamela = lamella
lamentace = plancto
lamentování = plancto
lamentovat = lamentar
lamentovat = lamentar se
lampa = lampa
lampa = lampada
lano = corda
lano = corda tense
lano = fun
lanoví = cordage
lanovka = funicular
lanovka = telephero
lanovka pozemní = funicular ferrovia
lanovka visutá = telephero
lanový = funicular
lanýž = trufa
lapání po dechu = sufflo compulsive
lapat dech = anhelar
Laponec = lappon
Laponsko = Lapponia
laponský = lappon
lapsus = lapso
larva = larva
lascivní = lascive
laser = laser
lasice = mustela
láska = amor
láska (duchovní) = agape
láska k bližnímu = caritate
laskání = caressa
laskat = caressar
laskavě = benevolente
laskavost = amabilitate
laskavost = favor
laskavost = indulgentia
laskavost = mercede
laskavost = un favor
laskavý = benevole
laskavý = caritabile
laskavý = clemente
laskomka = meringue
láskyplný = affectionate
laso = lasso
lastura = pectine
látat = sarcir
latentní = latente
laterna = lanterna
latina = latino
latinita = latinitate
Latinoameričan = latino americano
Latinská Amerika = America latin
latinsko-americké = latino american
latinský = latin
látka = materia
látka = stoffa
látka = substantia
laťková mříž = spalier
lauerát = laureate
láva = lava
lavice = banco
lavice obžalovaných = banco del accusatos
lavička = banchetto
lavina = avalanche
lávka pro pěší = ponte pro pedones
laxní = laxe
lázeňský = balnear
lázně = fonte de aqua
lázně = station balnear
leasing = location
lebka = cranio
leč = sinon
léčba = medication
léčba = therapia
léčba duševních chorob = psychotherapia
léčebná péče = tractamento medical
léčebný = therapeutic
léčení = therapeutica
léčení vírou = curation per fide
léčit = curar
léčit = medicar
léčit = remediar
léčivost = salubritate
léčivý = curative
léčivý = medicinal
léčka = insidia
léčka = pedica
léčka = trappa
led = glacie
leda = sinon
ledabyle = mal facite
ledabylý = negligente
ledaže = a minus que
ledek = salnitro
ledek = salpetra
leden = januario
ledňáček = martin piscator
lední hokej = hockey super glacie
lední medvěd = urso blanc
lední medvěd = urso polar
lednička = refrigerator
ledoborec = rumpeglacie
ledová kroupa = petra de grandine
ledovec = glaciero
ledovec = iceberg
ledový = gelate
ledový = glacial
ledvina = ren
ledviny = renes
legalizovat = legalisar
legalizovat = legitimar
legenda = legenda
legendární = legendari
legie = legion
legislativa = legislation
legislativní = legislative
legitimní = legitime
legrace = farsa
legrace = humor
legrační = comic
legrační = curiose
lehátko = couchette
lehátko = lecto de campo
lehátko = sede plicabile
lehátkový vůz = wagon lectos
lehce = legiermente
lehčí = plus legier
lehká váha = peso legier
lehkomyslnost = frivolitate
lehkomyslný = hasardate
lehkost = disinvoltura
lehkovážnost = abandono
lehkovážný = de humor facile
lehkověrný = credule
lehký = facile
lehký = legier
lehký = leve
lehnout si do postele = allectar se
lechtání = titillation
lechtat = titillar
lechtivý = delicate
lechtivý = sensibile a titillation
lék = medicamento
lék = pharmacco
lék = pharmaco
lék = remedio
lék na pocení = sudorifico
lék na spaní = somnifero
lék proti bolesti = analgesico
lekárna = pharmacia
lékárna = apotheca
lékárna = dispensario
lékárna = pharmacia
lékárnictví = pharmaceutica
lekárník = pharmacista
lékař = doctor de medicina
lékař = medico
lékařské kleště = forcipe
lékařské vyšetření = examine medical
lékařský = medic
lékařský předpis = recepta
lékařství = medicina
lekce = lection
leknín = lilio de aqua
lékořice = liquiritia
lektvar = potion
lelkovat = flanar
lem = bordatura
lem = bordo
lem = frangia
lem = orlo
lemovat = flancar
lemovat = orlar
lemovat lidmi = guarnir de homines
lemovka = galon
len = lino
lenivý = indolente
léno = feudo
lenochod = pigressa
lenochod = tardigrado
lenost = phlegma
lenost = pigressa
lenost = pigritia
lenošit = otiar
leopard = leopardo
lep = colla
lep = pappa
lépe = melio
lepek = glutine
lepenka = carton
lepenková krabice = carton
lepicí páska = banda adhesive
lepidlo = adhesive
lepidlo = colla
lepidlo = glutine
lepidlo = pasta
lepit = collar
lepit = glutinar
lepkavý = collose
lepkavý = glutinose
lepkavý = humide
lepkavý = lente
lepkavý = viscose
lepší = melior
leptadlo = aqua forte
leptání = adustion
leptat = adurer
leptat = gravar al aqua forte
leptat = urer
les = foreste
les = silva
les = silvestre
lesbický = lesbian
lesbička = lesbiana
lesík = bosco
lesk = brillar
lesk = fulgiditate
lesk = lucentia
lesk = lustre
lesk = lustro
lesk = nitor
lesk = scintillation
lesk = splendor
lesklý = lucente
lesklý = lustrose
lesknout se = brillar
lesknout se = relucer
lesknout se = splender
lesnatý = silvestre
lesní = silvan
lesní hospodářství = silvicultura
lesní porost = bosco
lesní víla = nympha
lesnictví = silvicultura
lesník = forestero
lesník = silvicultor
lesník = travaliator forestal
lest = artificio
lest = cautela
lest = dolo
lest = maneo
lest = stratagema
lest = truffo
lešení = armatura provisori de travalio
lešení = perticage de travalio
lešení = scafolt
leštění = polimento
leštič = cerator
leštidlo na boty = cera de scarpas
leštit = lustrar
leštit = polir
leštit = satinar
let = voalata
let = volo
letadlem = per aeroplane
letadlem = via aeree
letadlo = aeroplane
letadlo = avion
letadlová loď = portaaviones
létající = volante
leták = folio volante
letáky = folios volante
letargický = lethargic
letargie = lethargia
létat = aviar
létat = volar
letec = aeronauta
letec = aviator
letecká linka = linea aeree
letecká pošta = per avion
letecká pošta = posta aeree
letecká věda = aerospace science
letecky = per aeroplane
letecky = per avion
letecky = portate per le aere
letecky = via aeree
letecký = aeree
letecký koridor = via aeree
letectví = aviation
letectvo = armea aeree
letectvo = aviation
letectvo = fortia aeree
letedlová nemoc = mal de aviatores
letět zpátky = retornar
letiště = aerodromo
letiště = aeroporto
"letiště" = campo de aviation
letitý = vetule
letka = esquadron
letmo vidět = intervider
letmý pohled = reguardo
letní = de estate
letní = estate
letní = estive
letní čas = hora de estate
letní dům = kiosque
letní dům = pavilion
letní slunovrat = medie estate
letnice = pentecoste
letniční = pentecostal
léto = estate
letopisy = annales
letora = temperamento
letoun = aeroplano
letoun = avion
letovat = soldar
letovisko = recurso
letuška = stewardess
letuška = stewardessa
leukémie = leucemia
lev = leon
levá ruka = mano leve
levák = sinistromane
levandule = lavandula
levice = sinistra
levně = a bon mercato
levný = a bon mercato
levný = pauco costose
levný = vil
levoruký = sinistromane
levota = sinistro
levý = leve
levý = sinistre
lexikon = lexico
lézt = striar
lézt po horách = ascender
lež = falsitate
lež = mendacietto
lež = mendacio
lež = mentita
ležák = bira clar german
ležérní = de humor facile
ležérní = legier
ležérnost = legieressa
ležet = cubar
ležet = jacer
ležet pod něčím = succubar
ležící = jacente
ležící ladem = inculte
lhář = mentitor
lhát = dicer mendaciettos
lhát = mentir
lhát = mystificar
lhostejnost = indifferentia
lhostejný = apathic
lhostejný = impassibile
lhostejný = indifferente
lhostejný = indolente
lhostejný = insensibile
lhostejný = non interessate
lhůta = data limitar
lhůta = dilatation
lhůta = limitation de tempore
líbánky = luna de melle
Libanon = Libano
libanonský = libanese
líbat = basiar
líbat se = oscular
liberál = liberal
liberální = liberal
liberální = permissive
líbezný = dulce
líbit se = affectar
líbit se = haber gusto pro
líbit se = placer
libovolný = arbitrari
libový = magre
libozvučný = euphonic
libra = libra
libra sterlingů = libra sterling
libreto = libretto
Libye = Libya
Libyjec = Libyano
libyjský = libyan
líc = facie
líc = gena
licence = licentia
licenční poplatky = derectos de autor
licitovat = auctionar
lícní = facial
lícní kost = zygoma
licousy = barbas lateral
líčidlo = fardo
lid = gente
lid = populo
lidé = communes
lidé = gente
lidová legenda = legenda traditional
lidová píseň = canto traditional
lidový tanec = dansa traditional
lidská přirozenost = natura human
lidskost = humanismo
lidský = human
lidstvo = humanitate
lidumil = philantropo
lidumilnost = altruismo
ligatura = ligatura
lihovar = distilleria
lichoběžník = trapezio
lichocení = adulation
lichokopytník = solipede
lichotit = adular
lichotit = flattar
lichotivý = blande
lichotnice = adulatrice
lichotník = adulator
lichva = usura
lichvář = usurero
lichý = impar
lichý = impare
liják = cadita de pluvia
liják = forte pluvia
liják = pluvia
likér = liquor
liknavý = morose
likvidace = disposition
likvidace = liquidation
likvidace (platby) = liquidation
likvidátor = liquidator
likvidní = liquide
likvidní aktiva = activo liquide
likvidovat = liquidar
lila (barva) = mauve
lilek = aubergine
lilek = belladonna
lilie = lilio
lilie = lis
limbus = limbo
límec = collar
límec = collo
limetka = lima
limetkový džus = succo de lima
limit = limite
limita = limite
limitovaný = limitate
limitovat = limitar
limonáda = limonada
línat = marcer
lineární = linear
lingvista = linguista
lingvistika = linguistica
linka = linea
linková loď = nave de linea
linkovat = linear
linkový autobus = linea de autobus
linoleum = linoleum
líny = pigre
líný = inerte
líný = otiose
líný = pigre
líný = van
lípa = tilia
lira = lira
Lisabon = Lisboa
Lisabon = Lisbona
lísat = lisiar
líska = avellaniero
lískový ořech = avellana
lískový oříšek = avellana
lisovat = fullar
lisovat = pressar
list = epistola
list = folio
list = llttera
list = platta
list (papíru) = scheda
list papíru = schedula
list vlastnictví = titulo de proprietate
lístek = billet
lístek = scheda
lístek = ticket
lístek ke vstupu = billet de ingresso
listnatý = foliate
listonoš = currero
listopad = novembre
listovat = foliar
listové těsto = pasta exfoliate
lišcí štěně = vulpino
liščí = vulpin
lišejník = lichen
lišit = differer
liška = vulpe
lít = funder
lít = versar
litanie = litania
litera = llttera
literární = literari
literatura = literatura
litina = ferro fundite
litografie = lithographia
lítost = regret
lítost = remorso
lítostivý = plen de regret
litovat = regrettar
litovat = repentir se
litovat neúčasti = regrettar le absentia de
litr = litro
liturgie = liturgia
Litva = Lithuania
lívanec = torta de patella
livrej = livrea
lízat = lamber
lízat = leccar
lízat (plamen) = lamber
lněná látka = tela de lino
lněné semínko = semines de lino
loajální = loyal
lobby = hall
lobovat = sollicitar votos
loď = nave
loď = vascello
"loď bitevní" = cuirassato
loďař = constructor de naves
loďařství = construction naval
loděnice = cantier naval
loděnice = officina de constructiones naval
loděnice = sito de constructiones naval
lodička = scarpino
loďka = barca
loďka = barca remate
loďka = navetta
loďka = parve veliero
lodní kuchyně = galera
lodní plachta = foc
lodní příď = proa
loďstvo = flotta
loďstvo = marina
loďstvo = naves
lodžie = logia
logaritmické pravítko = regula de calculo
logaritmus = logarithmo
logický = logic
logika = logica
lok = buccata
lokaj = lacai
lokál = pub
lokalita = localitate
lokalizovat = localisar
loket = cubito
loket = ulna
lokna = tressa
lokomotiva = locomotiva
lom = petreria
lom světla = refraction
Londýn = London
lopata = pala
lopata = picca
lopata = spada
lopatka = omoplate
lopatka = pala
lopatka = paletta
lopatka = scapula
lopatka = spatula
lopatka = trulla
lopatka (na zádech) = scapula
lopatka na smetí = pala de mano
lopuch = bardana
los = billet de lotteria
los = lot
losos = salmon
lososovitý = salmonide
losovat = ballottar
lot (v aukci) = lot
loterie = lotteria
loto = lotto
lotos = loto
lotr = scelerato
Lotyšan = Letton
Lotyšsko = Latvia
Lotyšsko = Lettonia
lotyšský = lette
loudat se = amblar
loudat se = ir al amblo
loudat se = perder le tempore
louh = cualio
louka = prato
loupat = decorticar
loupat = enuclear
loupat = pellar
loupat = scaliar
loupení = piliage
loupež = furto
loupež = preda
loupež = rapina
loupežné přepadení = attacco armate
loupežník = brigante
loupit = depredar
loupit = piratar
loupit = raper
loupit = robar
loupit = spoliar
louskáček = rumpenuce
louskat = rumper
loutka = figura de proa
loutka = figurina
loutka = marionette
loutkové divadlo = theatro de marionettes
loutna = lut
louže = cavo de aqua
louže = stagno
lov = chassa
lov na lišku = chassa al vulpes
lov zvěře = chassa
lov zvěře = venation
lov zvěře = veneria
lovec = chassator
lovecká puška = fusil de chassa
lovecký pes = can de chassa
lovení = veneria
lovit = chassar
lovit ryby = piscar
loyalita = loyalitate
lóže = loge
lóže = logia
ložisko = jacimento
ložnice = camera
ložnice = camera a dormir
ložnice = camera con lecto
ložnice = cubiculo
ložnice = dormitorio
lpět = adherer
lstivost = astutia
lstivost = dolo
lstivý = astute
lstivý = fallace
lubricant = lubricante
lubrikant = lubrificante
lubrikativní = lubricative
Lucembursko = Luxemburg
lucerna = lanterna
lucerna = lucerna
lučišník = arcoballista
lůj = stear
luk = arco
lukostřelba = archeria
lukostřelec = archero
lukostřelec = sagittario
lukrativní = lucrative
lunapark = parco de attractiones
lůno = gremio
lůno = sino
lupič = bandito
lupič = piliator
lupič = pirata
lupič = robator
lupič = spoliator
lupínek = lamella
lupy = furfure
lupy = fúrfure
lusk = silicula
lusk = siliqua
lustr = lustro
luxus = luxo
luxusní = de luxo
luxusní = luxuriose
luxusní = palatial
luxusní = sumptuose
luxusní zboží = articulos de luxo
lůza = canalia
lůžko = couchette
lůžko = lecto
lůžkoviny = pannos de lecto
lůžkový vůz = wagon lectos
lví = leonin
lví doupě = leoniera
lví podíl = parte del leon
lvice = leonessa
lvíče = leonino
lvoun = leon marin
lyceum = lyceo
lýko = alburno
lynčovat = lynchar
lyra = lyra
lyrický = lyric
lyrika = lyrica
lysost = alopecia
lýtko = sura
lýtková kost = fibula
lyžař = skiator
lyžařský vlek = telephero de ski
lyžařský vlek = teleski
lyže = ski
lyžina = patin
lyžování = le skiar
lyžovat = skiar
lze = poterea
lžíce = coclear
lžíce na boty = calceator
lžíce něčeho = coclearata
lžička na zákusek = coclear de dessert
lživý = mendace
macadam (australský ořechovník) = macadamia
macecha = matrastra
maceška = pensata
máčet = macerar
máčet = molliar
mačkat = tunder
mačkátko = exprimetor
Maďar = Hungaro
Maďarsko = Hungaria
maďarský = hungare
madona = madonna
magazín = magazin
magická formule = incantation magic
magie = magia
magistr = magistro
magistrát = magistrato
magnát = magnate
magnetofon = magnetophono
magnetofonový pásek = banda magnetic
magořit = facer saltar le cerebro
maharádža = maharaja
máchání = reaquar
maják = fanal
maják = pharo
majestátnost = magnificentia
majetek = fortuna
majetek = le haber
majetek = mercantias
majetek = peculio
majetek = possessio
majetek = possession
majetek = proprietate
majitel = possessor
majitel = proprietario
majitel lodi = armator
majitelka = proprietaria
majonéza = mayonnaise
major = sergente major
majoránka = majorana
majordomus = majordomo
mák = papavere
makarón = macaron
makaróny = macaroni
makléř = agente de bursa
makrela = maquarello
Malá Asie = Asia Minor
malá mísa = scutella
malá pevnost = fortino
malá usedlost = parve ferma
malátnost = languor
malátnost = lassitude
malátný = languide
malé dílo = opusculo
malé dítě = parve infante
malé písmeno = minuscula
malé písmeno = minuscule
malebný = pictoresc
malého vzrůstu = de parve statura
malíček = auricular
malíček = digito auricular
maličkost = bagatella
maličký = pusille
malichernost = insignificantia
malicherný = insignificante
malicherný = meschin
malicherný = pauco importante
malina = frambese
malinko = pauc
malinovník = frambesiero
malíř = pictor
malířka = pictoressa
malířská šablona = patrona
malířský štětec = pincel
malířství = pictura
málo = pauc
málo = pauco
málo = poc
málo = un pauc
málo mužný = pauco viril
málo nadšený = pauco enthusiastic
málo platit = pagar mal
málo přesvědčivý = pauco convincente
malobchod = revendita
malobchodník = revender
máločetný = pauco abundante
malomocenství = lepra
malomocný = leproso
malomysIný = pusillanime
maloobchod = detalio
maloobchodník = commerciante al detalio
malovaný obraz = pictura
malovat = pinger
Malta = Malta
malta = mortero
Malťan = Maltese
maltský = maltese
malý = micre
malý = minor
malý = parve
malý = pusille
malý člun = barca remate
malý hřích = peccatilio
malý mozek = cerebello
mam = vision
mám průdušky = io ha tracheitis
mám špatný krk = io ha mal de gorga
mámení = maneo
mámení = phantasmagoria
maminka = mamma
mamlas = idiota
mamut = mammut
mamutí = gigantesc
management = administration
manažer = gerente
manažer = impresario
manažerka = gerente
mandarín = mandarin
mandarinka = mandarina
mandát = mandato
mandl = exprimitor de aqua
mandle = amandola
mandle = amygdala
mandle = tonsilla
mandloň = tonsilla
mandlovat = passar per le exprimitor
mandolína = mandolino
manévr = artificio
manévr = manovra
manévrovat = facer le manovra de
manévrovat = manovrar
manévry = manovras
mango = mango
maniak = maniaco
mánie = mania
manifest = manifesto
manifestace = manifestation
manifestátor = manifestator
manifestovat = manifestar
manikérka = manicuro
manikúra = cura del manos
manikúra = manicura
manilské konopí = abaca
maniok = manioca
manipulace = manipulation
manipulovat = manear
manipulovat = manipular
manko = manco
manometr = manometro
mansarda = mansarda
manuál = manual
manufaktura = manufactura
manýra = maniera
manýrismus = manierismo
manýry = manieras
manžel = conjuge
manžel = marito
manžel = sponso
manžel = sposo
manželé = sponsos
manželé = sposos
manželka = conjuge
manželka = marita
manželka = sponsa
manželka = sposa
manželka = uxor
manželský = conjugal
manželský = marital
manželský = matrimorial
manželský = sponsal
manželství = connubio
manželství = maritage
manželství = matrimonio
manželství = nuptias
manžeta = manchette
manžeta (kalhot) = reverso
manžetové knoflíky = buttones geminate
mapa = carta
mapa = mappa
maratón = marathon
marcipán = marzapane
margarín = margarina
marginální = marginal
marihuana = marihuana
marináda = marinada
marinovat = marinar
marka = marco
marka (peníz) = marco
markýz = marchese
markýza = marchesa
marmelada = marmelada
marmeláda = confectura
marně = in vano
márnice = morgue
marnivý = vanitose
marnost = vanitate
marnotratník = prodigo
marnotratný = prodige
marnotratný = prodigiouse
marnotratný = profuse
marný = irrite
marný = perempte
marný = van
marný = vanitose
Mars = Marte
maršál = marechal
martini = martini
marxismus = marxismo
marxista = marxista
marxistický = marxista
mařit čas = perder le tempore
mařit čas = perder tempore
masa = massa
masakr = massacro
masakrovat = massacrar
masáž = massage
máselnice = apparato pro facer butyro
masér = masseur
masírovat = massar
masivní = massive
maska = larva
maska = masca
maskot = mascotte
maskovat = camouflagiar
maskovat = camouflar
maskovat se = mascar
máslo = butyro
máslo = bútyro
máslový = butyrari
masna = macelleria
maso = carne
masochismus = masochismo
masochista = masochista
masochistický = masochistic
masomlýnek = hachatoria
masopustní úterý = martedi del carneval
masová produkce = fabrication in serie
masožravý = carnivore
mast = mastico
mast = uncto
mast = unguento
mastek = talco
mastit = unguer
mastnota = unctuositate
mastný = grasse
mastný = unctuose
masturbace = masturbation
masturbovat = masturbar se
maškara = mascara
maškaráda = mascarada
maškarní kostým = costume de travestimento
máta = mentha
máta peprná = mentha piperate
matador = matador
matematický = mathematic
matematik = mathematico
matematika = mathematica
materiál = material
materialismus = materialismo
materialista = materialista
mateřská prsa = mamilla
mateřské znaménko = nevo
mateřský = materne
mateřský jazyk = lingua maternal
mateřství = maternitate
matice = matrice
matiné = matinee
matka = matre
matka živitelka = alma matre
matný = mat
matoucí = disconcertante
matrace = matras
matriarchální = matriarchal
matrika = matricula
matróna = matrona
mauzoleum = mausoleo
mávání = brandimento
mávat = brandir
mávat = facer signos per le mano
mávat křídly = papilionar
maximalizovat = augmentar al maximo
maximálně = al maximo
maximálně = multissimo
maximální = maxime
maximum = maximo
maz = pappa
mazací guma = eradicator
mazací olej = oleo lubrificante
mazání = lubrification
mazaný = artificiose
mazaný = astute
mazaný = furtive
mazaný = maliciose
mazat = linir
mazat = lubricar
mazat máslem = butyrar
mazlavost = viscositate
mazlení se = caressa
mazlit = caressar
mazlivý = caressabile
mdle = blandemente
mdloba = syncope
mdlý = insipide
mě = me
mé sestře = a mi soror
mecenáš = mecenate
meč = gladio
meč = spada
mečík = gladiolo
mečoun = pisce spada
med = melle
měď = cupro
medaile = medalia
medailon = medalion
medailónek = medalion
měděný = de cupro
media = medios
medián = median
meditovat = meditar
médium = medium
medová plástev = favo
medúza = medusa
medvěd = urso
medvědí služba = disservicio
medvědice = ursa
medvídek = ursino
medvídek z plyše = urso de pluche
megafon = megaphono
megatuna = megatonna
megavolt = megavolt
megawatt = megawatt
mého přítele = de mi amico
mech = musco
měch = folle
mechanické = machinal
mechanické = mechanic
mechanik = mechanico
mechanika = mechanica
mechanismus = mechanismo
mechanizace = mechanisation
mechanizovat = mechanisar
měchy = suffletto
měchýř = vesica
měj se dobře! buď zdravý! = vale!
měkce = in voce basse
měkký = molle
měkkýš = mollusco
mekot = balamento
mektat = balar
měl by = deberea
melanchlický = melancholic
melancholický = melancholic
melancholie = melancholia
mělčina = basse fundo
mělčina = sicca
měli byste raději jít = vos facera melio vader
mělký = pauco profunde
mělký základ = basse fundo
melodický = melic
melodický = melodiose
melodie = melodia
melodrama = melodrama
melodramatický = melodramatic
meloun = melon
membrána = diaphragma
membrána = membrana
memento = memento
memo = memorandum
memoáry = commentarios
memorandum = memorandum
memorovat = apprender de memoria
měna = moneta
měna = numerario
měna = valuta
méně = meno
méně = minus
méně = minus de
méně a méně = de minus in minus
měnič = excambio
meniskus = menisco
měnit = alterar
měnit = cambiar
měnit = modificar
měnit = mutar
měnit = variar
měnit hlas = alterar se
měnit na páru = vaporisar
měnitelný = cambiabile
měnitelný = variabile
menopauza = menopausa
měnový = monetari
menstruace = menstruation
menstruační = menstrual
menstruovat = menstruar
menší = minor
menší = plus parve
menší než = sub le par
menšina = minoritate
mentalita = mentalitate
mentální = mental
mentol = menthol
mentor = mentor
menu = menu
Merkur = Mercurio
meruňka = albricoc
meruňka = armeniaca
měření = mesuration
měřič = contator
měřič času = chronometrar
měřič km = hodometro
měřič rychlosti = tachymetro
měřidlo = indicator
měřit = mesurar
měřit = metir
měřit = metrar
měřit = scaliar
měřit kroky = mesurar a passos
měřitelný = mesurabile
měřítko = criterio
měřítko = mensura
měřítko = scala
měřítko = scalia
měřítko v yardech = baston definiente un yard
mesiáš = Messia
Měsíc = luna
měsíc = mense
měsíček = calendula
měsíček = unguiculo
měsíčně = mensualmente
měsíční = lunar
měsíční = menstrual
měsíční = mensual
měsíční platba = pagamento mensual
měsíčník = revista mensual
město = burgo
město = citate
město = urbe
městská čtvrt = quartiero
městská knihovna = bibliotheca municipal
městská rada = consilio municipal
městské centrum = in le centro del citate
městský = municipal
městský = municipe
městský = urban
městský rada = legislator urban
městský úředník = secretario municipal
měšec = bursa
mešita = moschea
měšťák = burgese
měšťan = citatano
mět = deber
metabolismus = metabolismo
metafora = metaphora
metaforický = metaphoric
metafyzický = metaphysic
metafyzika = metaphysica
metalický rozvod = tela metallic
metamorfóza = metamorphose
metan = methano
metař = brossacaminos
metař = levator de immunditias
metař = scopator de stratas
metat kotrmelce = gambadar
meteor = meteoro
meteorický = meteoric
meteorit = meteorite
meteorolog = meteorologista
meteorolog = meteorologo
meteorologie = meteorologia
metla = battitor
metla = flagello
metla = scopa
metoda = methodo
metodický = methodic
metodik = methodista
metodologie = methodologia
metr = metro
metr na měření = metro
metrický = metric
metro = metro
metro = metropolitano
metropole = metropole
metropolitní = adi metropolitan
mexický = mexican
Mexičan = mexicano
Mexiko = Mexico
mezek = mula
mezek = mulo
mezera = hiato
mezera = interstitio
mezera = lacuna
mezi = imedio de
mezi = inter
mezi = intra
mezidobí = interim
mezihra = interludio
meziměstské volání = appello interurban
meziměstský hovor = appello telephonic interurban
mezinárodní = international
mezinárodnost = internationalitate
mezipatro = entresol
mezitím = dum
mezitím = interea
mezitím, = interim
mezitím. = intertanto
mezník = evento decisive
mezník = ulterior
microscopický = microscopic
míč = balla
míč = ballon
míč = bolla
míčová hra = jocar al bollas
migrace = migration
migréna = migraine
migrovat = migrar
mícha = medulla spinal
míchačka = agitator
míchačka = attisator
míchaná vejce = ovos miscite
míchání = agitation
míchaný = bastarde
míchat = miscer
míchat (se) = miscer (se)
míchat se = ingerer se
mikrób = microbio
mikrób = microbo
mikročip = microchip
mikrofilm = microfilm
mikrofiš = microfiche
mikrofon = microphono
mikrokosmos = microcosmo
mikropočítač = microcomputator
mikroskop = microscopio
mikrovlnná trouba = microonda
miláček = inamorato
Milán = Milano
míle = millia
milenec = amante
milenka = inamorata
miliarda = milliardo
milice = militia
milicionář = militiano
milieu = milieu
miligram = milligramma
milimetr = millimetro
milión = million
milionář = millionario
miliontina = millionesimo
milióntý = millionesime
militantní = militante
militantnost = militantia
millilitr = millilitro
milník = petra milliari
milosrdenství = misericordia
milosrdná lež = mendacio officiose
milosrdný = clemente
milosrdný = misericorde
milost = clementia
milost = gratia
milost = mercede
milost = venia
milostivý = gratiose
milostná aféra = amoretto
milovat = affectionar
milovat = amar
milý = affabile
milý = amabile
milý = car
milý = dilecte
milý = gentil
milý = placide
milý = suave
mim = mimo
mimický = mimic
mimikovat = representar in pantomima
mimikry = mimica
miminko = bebe
mimo = ex
mimo = extra
mimo = foras
mimo = foras de
mimo = preter
mimo = ultra
mimo dům = ex casa
mimo hru = foras de joco
mimo meze = foras del limites
mimo nebezpečí = foras de periculo
mimo pochybnost = foras de dubita
mimo provoz = foras de ordine
mimo provoz = non funciona
mimo sezónu = foras de saison
mimo to = in plus
mimo záměr = foras de proposito
mimochodem = a proposito
mimořádně = multo
mimořádný = enorme
mimořádný = extraordinari
mimořádný = supernumerari
mimošpičkový = de horas non puncta
mimóza = mimosa
minaret = minaret
mince = cunear
mince = moneta
mince = numisma
mincíř = balancia a resorto
mínění = opinion
minerál = mineral
minerální = ferro mineral
minerální = mineral
minerální voda = aqua mineral
miniatura = miniatura
miniaturní = in miniatura
minibus = minibus
minimalizovat = minimisar
minimální = minime
minimum = minimo
ministerský = ministerial
ministerstvo = ministerio
ministr = ministro
ministrant = acolyto
ministrovat = ministrar
minolovka = chassa torpedineros
minout = passar
minové pole = campo de minas
minulost = passato
minulý = decedite
minulý = passate
minulý čas = preterito
minulý čas (gram.) = passato
minus = minus
minuta = minuta
minuta = minute
minutový = minute
mír = pace
míra = mesura
mírně = un pauc
mírné podnebí = climate temperate
mírnit = temperar
mírnit se = metir se
mírný = benigne
mírný = blande
mírný = mansuete
mírný = moderate
mírný = modic
mírumilovný = inoffensive
mírumilovný = pacibile
mírumilovný = pacific
mířidla = mira
mířit na = mirar a
mísa = platto
mísa = scutella
mísa = terrina
mísa na polévku = suppiera
misantrop = misanthropo
mise = mission
misionář = missionario
miska s čokoládou = chocolatiera
místa k sezení = provision de sedes
místní = endemic
místní = local
místní daň = imposto local
místní jméno = nomine de loco
místní předpis = statuto local
místní volby = election local
místnost = local
místo = loco
místo = placia
místo = posto
místo = sito
místo- = vice-
místo pobytu = ubication
místo pro urny = columbario
místo původu = provenience
místo setkání = loco de reunion
místo u krbu = sedia del camino
místo uklidnění = retiramento
místo úkrytu = loco de celamento
místodržící = governator
mistr = maestro
mistr = magistro
mistrný = magistral
mistrovský = imperiose
mistrovský kousek = obra de maestro
mistrovství = campionato
mistrovství = maestria
míšenec = mesticio
mít = communicar
mít = haber
mít = posseder
mít = tener
mít (majetek) = posseder
mít amok = currer amok
mít cenu = tener a
mít cenu = valer
mít dlouhé lokty = facer se largo a colpos de cubito
mít důvěru v = haber fide in
mít hlad = haber fame
mít hlavní roli = tener le rolo principal
mít horečku = haber le febre
mít chuť = appeter
mít jen pro sebe = monopolisar
mít místo = haber loco
mít místo = haber sedes pro
mít na paměti = tener in mente
mít navrch = dar super
mít ohled = respicer
mít počátek = haber initio
mít povinnost = deber
mít pravdu = haber ration
mít předtuchu = presentir
mít rád = affectionar
mít rád = amar
mít roupy = plen de energia
mít rozpaky = haber scrupulos
mít se dobře = ben esser
mít se na pozoru = premunir se
mít slitování = haber pietate de
mít smutek za = esser in lucto
mít soucit = haber compassion
mít soustrast = compatir
mít správný názor = haber bon opinion de
mít starost = preoccupar se
mít stejný názor = vider le cosas del mesme oculo que
mít strach = haber timor
mít strach z = haber timor de
mít škodolibou radost = contemplar con satisfaction
mít úspěch = succeder
mít uzel v hrdle = haber un nodo in le gurgite
mít v kapse = intascar
mít v úctě = respectar
mít v úctě = reverer
mít v úmyslu = intender (de)
mít ve zvyku = soler
mít větší význam = haber plus de importantia
mít výdrž = tener firme
mít význam = importar
mít vztek = haber resentimento
mít zalíbení pro = affectar
mít zkušenost = haber experientia de
mít zpoždění = esser in retardo
mít zprávy o = haber notitias de
mitra = mitra
mixér = liquefactor
mixovat = miscer
mizantrop = misantropo
mizerný = terribile
mizet = disparer
mlácení = battimento
mlácení = fustigation
mladá osoba = juvene persona
mladá žena = juvene femina
mládě = pullo
mládež = juvenes
mládežnická ubytovna = albergo de juventute
mládí = juventute
mládík = juvene
mladistvý = juvenil
mladistvý = minor
mladost = juvenilitate
mladší = cadette
mladší = junior
mladší = minor
mladší = plus juvene
mladší bratr = fratre cadette
mladší sestra = soror cadette
mladý = juvene
mladý člověk = juvene homine
mladý muž = juvene homine
mladý skaut = scout junior
mlátička = tribulo
mlátit = boxar
mlátit = fustigar
mlátit = mallear
mlátit = tribular
mlází = boschetto
mlč! = tace!
mlčení = silentio
mlčenlivost = reticentia
mlčenlivý = mute
mlčenlivý = silentiose
mlčenlivý = taciturne
mlčet = tacer
mlčící = silente
mléčná dráha = via lactee
mléčná farma = ferma lactari
mléčné výrobky = productos lactari
mléčný = lactee
mlékárna = lacteria
mlékař = lactero
mléko = lacte
mléko odstředěné = lacte disbutyrate
mlha = bruma
mlha = nebula
mlhavý = brumose
mlhavý = nebulose
mlhovina = nebulosa
mlít = moler
mlít = molinar
mluvčí = parlator
mluvčí = portavoce
mluvení = conversation
mluvit = parlar
mluvit afektovaně = parlar in modo affectate
mluvit do něčeho = interloquer
mluvit nosem = parlar con voce nasal
mluvit upřímně = parlar francamente
mluvka = confabulator
mlýn = molino
mlynář = molinero
mlýnek na kávu = molino de caffe
mlýnek na maso = hachatoria
mlýnek na pepř = molino de pipere
mlýnský kámen = petra de molino
mlýt = molinar
mlž = musculo
mlžit = evitar de dar un responsa directe
mlživý = confuse
mlžný = brumose
mlžný opar = bruma
mně = me
mnich = fratre
mnich = monacho
Mnichů = Munich
mnohajazyčný = polyglotte
mnoho = multe
mnoho = troppo
mnohobarevný = multicolor
mnohočetnost = multiplicitate
mnohokrát = multissime
mnohomluvnost = loquacitate
mnohomluvnost = verbositate
mnohomluvný = verbose
mnohomužství = polyandria
mnohonásobný = multiple
mnohoslabičný = polysyllabe
mnohoslovný = verbose
mnohost = pluralitate
mnohostranný = multilatere
mnohotvárný = multiforme
mnohoženství = polygamia
mnohý = abundante
mnohý = multe
mnohý = multo
mňouk = miau
mňoukat = miaular
mnozí = plurime
množit = proliferar
množit se = prolificar
množný = plural
množství = amonta
množství = collection
množství = massa
množství = multitude
množství = quantitate
množství = turba
množství srážek = precipitation
mobiiář = mobiliario
mobil = mobile
mobilita = mobilitate
mobilizace = mobilisation
mobilizovat = mobilisar
mobilní = mobile
moc = fortia
moc = potentia
moc = potestate
moc = troppo
moc = virulentia
moc rigidní = troppo rigide
moci = poter
mocnit = quadrar
mocnost = potentia
mocný = exponente
mocný = potente
mocný = vigorose
moč = urina
močit = urinar
móda = fashion
móda = moda
móda = voga
model = modello
modelovat = modellar
modelový případ = precedente
moderní = al moda
moderní = de moda
moderní = moderne
modernizovat = modernisar
modifikace = modification
modifikovat = modificar
modla = idolo
modlářství = idolatria
modlit = precar
modlit se = orar
modlit se = precar
modlitba = oration
modlitba = precaria
modlitba = prece
modlitební kniha = libro de precarias
módní = de moda
módní = esser de moda
módní = chic
modrá obloha = azur celeste
modrý = azur
modrý = blau
modř = blau
modřín = larice
modřina = contusion
modul = modulo
modulovat = modular
mohamedánský kněz = marabut
mohér = mohair
mohlo by = poterea
mohutný = robuste
mohyla = tumulo
moje maličkost = ipse
mokro = molliatura
mokrý = molliate
mokrý = saturate
molekula = molecula
molekulární = molecular
mollový (akord) = bemolle
molo = cai
molo = imbarcatorio
molo = jectata
molo = mole
molo = quai
moment = momento
momentálně = iiste momento
momentální = momentanee
momentka = photo
monarcha = monarcha
monarchie = monarchia
monarchista = royalista
monitor = monitor
monitor = monstra
monogamie = monogamia
monogram = monogramma
monokl = monoculo
monolog = monologo
monolog = soliloquio
monopol = monopolio
monopolizovat = monopolisar
monotonie = monotonia
monotónní = monotone
monotonní práce = labor monotone
monotónnost = monotonia
monstrum = monstro
montářní linka = catena de montage
montáž = montage
montážní = montage
montér = montator
montérky = supertoto
montovat = montar
monumentální = monumental
monzum = monson
mor = peste
morální pedaterie = pedanteria moral
morče = porco de India
more = mar
morek = medulla
morek = pulpa
morkový = medullose
morous = guastafesta
morous = morose
moruše = mora
moruše = moriero
moře = mar
mořeplavecký = de mar
mořská hvězdice = asterea
mořská hvězdice = stella de mar
mořská míle = millia marin
mořská nemoc = mal de mar
mořská panna = sirena
mořská tráva = crin vegetal
mořské prase = porco marin
mořské řasy = alga
mořský = de mar
mořský = marin
mořský břeh = costa
mořský břeh = marin
mořský výlet = excursion marin
mosaz = laton
mosazný = de laton
Moskva = Moscova
moskyt = mosquito
most = ponte
mostní váha = bascula
mošt = musto
motiv = motivo
motocykl = motocycletta
motocyklista = motocyclista
motor = motor
motorista = automobilista
motorový = motor
motorový člun = motobarca
motorový olej = oleo pro motores
motto = motto
motyka = sarculo
motýl = papilion
moudrost = sagessa
moudrost = sapientia
moudrost = sophia
moudrý = intelligente
moudrý = prudente
moudrý = sage
moudrý = sapiente
moucha = musca
moucha cece = musca tsetse
mouka = farina
mour = pulvere de carbon
mourek = catto tigrate
movitý majetek = benes mobiliari
mozaika = mosaico
mozek = cerebro
mozková blána = meninge
mozol = callo
mozolnatý = callose
možná = forsan
možnost = eventualitate
možnost = possibilitate
možnost volby = alternative
možný = eventual
možný = facultative
možný = possibile
možný = potential
mračení = corrugation del fronte
mračení = reguardo hostil
mračit čelo = corrugar le fronte
mračit se = jectar un reguardo menaciante
mračit se = reguardar hostilmente
mračno = nube
mrak = nube
mrakodrap = grattacelo
mrakodrap = gratta-celo
mramor = marmore
mramorovaný = marmorisate
mramorový = marmorari
mrav = more
mravenčení = formicamento
mravenčení = formiculation
mravenčit = formicar
mravenec = fomiica
mravenec = formica
mravní = ethic
mravní = moral
mravní = virtuose
mráz = gelatura
mráz = gelo
mrazák = congelator
mrazák = refrigerator cryogenic
mrazit = gelar
mrazit = refrigerar
mrazivý = glacial
mrhání = dilapidation
mrhání = dissipation
mrholení = pluvia fin
mrholit = pluver finmente
mrchožrout = animal necrophage
mrchožrout = animal que se alimenta de caronia
mrkání = batter del palpebras
mrkat = batter le palpebras
mrkat = ocular
mrkat = palpebrar
mrkev = carota
mrmlat = murmurar
mrož = morsa
mrskání = flagellation
mrskat = verberar
mršina = caronia
mrštit = jectar
mrštný = alerte
mrtvá karta = morto
Mrtvé moře = Mar Morte
mrtvě narozený = nate morte
mrtvice = colpo
mrtvice = de un colpo
mrtvice = sideration
mrtvola = cadaver
mrtvola = cadavere
mrtvolný = morbide
mrtvý = inanimate
mrtvý = morte
mrtvý = morto
mrzačit = stropiar
mrzák = stropiato
mrzet se = doler se
mrzký = detestabile
mrzký = execrabile
mrzký = vil
mrzutost = vexation
mrzutý = morose
mříž = cancello
mříž = ferrugine
mříže = grillia
mřížka = grillia
mřížoví = cancello
msta = vengiantia
mstitel = vengiator
mstitel = vindice
mše = missa
mšice = aphide
mu = le
mučednictví = martyrio
mučedník = martyre
mučení = abuso
mučení = tormento
mučení = tortura
mučenka = passiflor
mučit = tormentar
mučit = torturar
mučitel = tormentator
mučitel = torturar
mučivý = agonisante
mučivý = angustiante
mučivý = atroce
mučivý = vexatori
mudrc = grande sapiente
mudrc = sage
mudrc = sagio
mucholapka = attrappamuscas
muchomůrka = agaric
muchomůrka = agarico
muchomůrka = fungo
můj = le mie
můj = mi
můj = mie
můj dům, můj hrad = orgoliose del proprie casa
muka = angustia
mula = mulo
multimilionář = multimillionario
mumie = mumia
mumlání = murmuration
mumlání = murmure
mumlat = murmurar
munice = munition
muset = deber
muset = haber a
muskovit = moscovita
muslim = moslem
můstek = ponte
musulman = musulman
mušelín = musselina
muší váha = peso pluma
muška = mira
muška na pušce = mira
muškát = geranio
muškátový květ = massa
muškátový oříšek = nuce muscate
mušketa = muschetto
mušketýr = muschettero
mušle = concha
mušle = mollusco
mušle = musculo
mutace = mutation
múza = musa
muzeum = museo
muzeum voskových figurín = museo de figuras de cera
muž = homine
muž = masculo
muž = viro
muž činu = facitor
mužatka = viragine
mužnost = masculinitate
mužnost = virilitate
mužný = viril
mužské semeno = sperma
mužský = viril
mužský rod = masculino
mužský věk = etate viril
mužství = virilitate
mužstvo = equipa
my = noi
my = nos
myčka = lavaplattos
myčka nádobí = lavatura
mýdelko = saponetta
mydlářství = saponeria
mydlit = saponar
mýdlo = sapon
mýdlo = saponetta
mýdlo v prášku = sapon in pulvere
mýdlová pěna = scuma de sapon
mýdlové vločky = floccos de sapon
mýlit se = errar
mýlit se = esser in error
mylný = erronee
mylný = fallibile
mylný koncept = concepto erronee
mylný výklad = interpretation false
myrha = balsamo de galaad
myrha (pryskyřice) = myrrha
myrta = myrto
mys = capo
Mys Cod = Cape Cod
Mys Cod = Capo Cod
mysl = mente
mysl = pensata
myslet = cogitar
myslet = opinar
myslet = pensar
myslet = putar
myslet na = pensar a
myslet si o = pensar de
myslitel = pensator
myslivec = venator
mysteriózní = mysteriose
mysticismus = mysticismo
mysticý = mystic
mystifikace = mystification
mystifikovat = mystificar
mystik = mystico
myš = mure
myš = mus
myší díra = foramine de mures
myšlení = pensamento
myšlenka = idea
myšlenka = pensata
mýt = lavar
mýt houbou = spongiar
mýt nádobí = lavar le plattos
mýt se houbou = spongiar
mytí = lavage
mytí = lavamento
mytí = lotion
mýti se v tekoucí vodě = lavar con aqua currente
mytický = mythic
mýtná závora = barriera de pedage
mýtný most = ponte de pedage
mýto = pedage
mytologický = mythologic
mytologie = mythologia
mýtus = mytho
mzda = salario
mzda = soldo
mzdový list = libro de paga
na = a
na = de
na = super
na = sur
na čas = pro le momento
na dálku = a udistantia
na dluh = a credito
na dosah = al largo
na druhé straně = de altere parte
na druhé straně = del altere parte
na dva kusy = in duo
na hraně čeho = al bordo de
na koni = ir a cavallo
na lovu za kořistí = in cerca de preda
na mělčině = arenate
na milost = al mercede de
na odpočinku = in reposo
na oplátku = in recompensa de
na palubě = a bordo
na palubě = a bordo (de)
na palubu = a bordo
na památku = de memoria
na památku = in memoria
na pevnině = super le terra
na počátku = in le principio
na posledním místě = in le ultime loco
na pováženou = precari
na požádání = a demanda
na prodej = in vendita
na první pohled = a prime vista
na půl žerdi = a medie mast
na sever = al nord
na shledanou = a revider
na shledanou! = adeo!
na slunci = in le sol
na spadnutí = ruinose
na stejném místě = ibidem
na stránku xxx = al pagina xxx
na svobodě v podmínce = in libertate conditional
na účet = dar conto de
na úrovni = al altitude de
na válečné stezce = in humor bellicose
na viděnou = a revider
na viděnou = a revider nos
na vlastní pěst = sponaneemente
na vodě = flottante
na vodě = in barca
na volném prostranství = al aere libere
na východ = al est
na začátku = in le principio
na západ = al west
na zapřenou = al incognito
na zdraví! = a vostre sanitate!
na zemi = super terra
na zvracení = nauseabunde
nabádat = exhortar
nabarvit = colorar
naběračka = coclear
naběračka = trulla
nabídka = oblation
nabídka = offerta
nabídka = proposition
nabídka a poptávka = le offerta e le demanda
nabídka manželství = offerta de maritage
nabídka úplatku = offerta a scopo de corruption
nabídnout = offerer
nabídnout navíc = offerer plus
nabídnout službu = offerer un servicio
nabírat = servir con coclear
nabírat lopatkou = colliger con le pala
nabít = cargar
nabít = incargar
nabít (na zadek) = bastonar
nabízející = offerente
nabízet = offerer
nabizet ke koupi = sollicitar
nabobtnání = turgor
nabodnout = impalar
náboj (kola) = modiolo
nábor = reclamo
nábor = recrutamento
naboso = discalceate
náboženská svoboda = libertate de conscientia
náboženský = religiose
náboženství = religion
nabrat lžičkou = prender con un coclear
nabrat na rohy = cornar
nabrousit = affilar
nábřeží = esplanada
nábřeží = imbarcatorio
nábřeží = quai
nabubřelý = affectate
nabubřelý = ampullose
nabubřelý = turgide
nabýt = acquirer
nabýt (něčeho) = acquier
nabýt vědomí = ganiar conscientia
nabyté právo = interesse acquirite
nábytek = mobiles
nábytek = mobiliario
nabyvatel = recipiente
nacionalismus = nationalismo
nacionalista = nationalista
nacpaný = incombrate
nacpat = affluer
nacpat = borrar
nacpat = reimpler
nacpat = stipar
načasování = calculo de tempore
načasovat = fixar le hora
načechraný = lanuginose
načervenalý = rossastre
načež = a qual puncto
načež = igitur
náčiní = utensiles
načmárat = scriber illegibilemente
náčrt = designo
náčrt = schizzo
načrtnout = approchar (se)
načrtnout = designar
načrtnout = tirar
načrtnout obrys = silhouettar
nad = super
nad = supra
nad své síly = abuso de su fortias
nadace = fundamento
nadací = fundation
nadání = aptitude
nadání = disposition
nadání = ingenio
nadání = talento
nadaný = flair
nadaný = talentose
nadarmo = frustra
nadávat = abusar de
nadávat = blasphemar
nadávat = injuriar
nadávat = reprimendar
nadávka = invectiva
nadávka = misuso
nadávka = parola grossier
nadbytečný = superflue
nadbytek = abundantia
nadbytek = redundantia
nadbytek = superabundantia
nadbytek = superfetation
nade = super
nade vše = supertoto
nádech = hiato
nádech = momento de reposo
nádech = nuance
nádech = sufflo
nádech = tincto
nádech (vzduchu) = hiato
nadechnout = inspirar
naděje = sperantia
nadějný = plen de sperantia
nadějný = sperantiose
nadevše = super toto
nádhera = fasto
nádhera = magnificentia
nádhera = pompa
nádhera = splendor
nádherný = magnific
nádherný = splendide
nádherný = stupende
nádherný = superbe
nadhodnocený = valutation excessive
nadhodnota = plusvalor
nadhodnotit = excessivemente evalutar
nadcházející = imminente
nadchnout = enthusiasmar
nadívat = borrar
nádivka = borra
nadjezd = ponte superior
nadlidský = superhuman
nadlimitní = foras de limites
nadměrná velikost = excessivemente grande
nadměrnost = excesso
nadměrný = excessive
nadmořská výška = altitude
nadmořská výška = elevation
nadmout = protuberar
nadmout = tumefacer
nádoba = alveo
nádoba = cupa
nádoba = jarra
nádoba = receptaculo
nádoba = utensile
nádoba = vasculo
nádoba = vaso
nádoba na moč = urinatorio
nádobí = alveolate
nádobí = ceramica
nádobí = olleria
nádobí = vasculo
nádobka = ampulla
nádor = tubere
nádor = tumor
nádorový = tumorose
nadpis = titulo
nadpozemský = supernatural
nadpřirozený = supernatural
ňadro = sino
nádrž = bassino
nádrž = reservoir
nádrž = tank
nádrž na benzin = reservoir de gasolina
nádržka = receptaculo
nadřazenost = superioritate
nadřazenost = suprematia
nadřízený = superior
nadsazování = exaggeration
nadstavba = superstructura
nadšenec = enthusiasta
nadšení = enthusiasmo
nadšení = exaltation
nadšení = passion
nadšený = enthusiastic
nadutý = presumptuose
nadváha = excesso de peso
nadváhový = troppo pesante
nadvláda = domination
nádvoří = corte
nádvoří = cortil
nadvýkon = supererogation
nadýmání = flato
nadýmání = flatulentia
nadzvukový = supersonic
nafialovělý = mauve
nafoukaný = arrogante
nafoukaný = con naso platte
nafoukaný = vanitose
nafouknout = inflar
nafouknout se = inflar
nafouknutí = inflation
naftová kamna = furno a petroleo
nahá postava = figura nude
nahlas = in alte voce
náhle = subitemente
náhled = vista preliminari
náhlost = subitaneitate
náhlý = abrupte
náhlý = brusc
náhlý = precipite
náhlý = rapide
náhlý = subite
náhoda = coincidentia
náhoda = hasardo
nahodilá událost = accidente
nahodile = circumstantialmente
nahodilý = circumstantial
nahodilý = fortuite
nahodilý = occasional
náhodně = al hasardo
náhodně = casualmente
náhodně zaslechnout = audir per casualitate
náhodný = accidental
náhodný = aleatori
náhodný = coincidental
náhodný = fortuite
náhodný divák = circumstante
náhodou = accidentalmente
náhodou = per aventura
náhodou = per fortuna
nahoru = a monte
nahoru = in alto
nahoru = supra
nahoru od = in alto del
nahoře = in alto
nahoře = in le aere
nahoře = in supra
nahoře = supra
nahota = nuditate
náhrada = compensation
náhrada = recompensa
náhrada = reimbursamento
náhrada = reparation
náhrada = substitution
náhrada = substituto
náhrada = succedaneo
náhrada = surrogato
nahradit = recompensar
nahradit = reimbursar
nahradit = reimplaciar
nahradit = substituer
nahradit = supplantar
nahradit = suppler
nahradit výdaje = reimbursar
náhradní = de recambio
náhradní = de reserva
náhradní = disponibile
náhradní díl = pecia de recambio
náhradník = substituto
náhradník = suppletor
nahrazení = reimplaciante
nahrazení = reimplaciar
nahrazení = substitution
nahrazení = supplantar
nahrazovat = compensar
nahrazovat = substituer
nahrazovat = surrogar
náhražka = cambio
náhražka = succedaneo
náhražkový = false
náhrdelník = collar
náhrobek = tumulo
náhrobek z kamene = lapide sepulchral
náhrobní kámen = petra tumbal
náhrobní nápis = epitaphio
nahromadit = amassar
nahromadit = congerer
nahromadit = conglomerar
nahromadit = cumular
nahromadit se = agglomerar se
nahřívání = fomentation
nahý = nude
nach = scarlato
nacházet = inventar
nacházet = trovar
nachladit se = prender frigido
nachový = vermilie
nachýlen = pron
náchylnost = predisposition
náchylnost = propension
náchylný = pron
náchylný = propense
nainstalovat = installar
naivita = naivitate
naivka = persona credule
naivní = ingenue
naivní = naive
naivní = stulte
najatý = contractate
najednou = subito
nájem = location
nájem = tenentia
nájemce = locatario
nájemce = locator
nájemce = tenente
nájemní smlouva = contracto de location
nájemník = locatario
nájemník = pensionatio
nájemný = locative
najet na mělčinu = arenar
najet na mělčinu = arenar (se)
nájezdník = incursion
nájezdník = invasor
nájezdník = razziator
naježený = hirsute
naježit se = ericiar se
najíst se do sytosti = mangiar a satietate
najít = trovar
najít odvahu, sebrat = prender corage
najít se v nećem = complacer se in
najmout = arrentar
najmout = ingagiar
najmout = inrolar
najmout (někoho) = ingagiar
najmout bydlení = locar
nakadeřit = crispar
nakapat = instillar
nákaza = infection
nákaza = peste
nakazit = appestar
nakazit se = contraher
nakažený = infecte
nakažlivý = contagiose
nakažlivý = epidemic
nakažlivý = infecte
náklad = carga
náklad = cargo
náklad = frete
náklad tisku = tirage
náklaďák = carro
nakládat = disponer
nakladatelství = casa editorial
nákladní člun = gabarra
nákladní letadlo = portaaeroplano
nákladní loď = nave a containers
nákladní vlak = traino de mercantias
nákladní vlak = traino de merces
nákladní vůz = carro
nákladní vůz = furgon
nákladní vůz = wagon
nákladní výtah = montacargas
nákladný = costose
nákladný = sumptuari
nákladný = sumptuose
náklady = expediente
náklady = expensa
náklady = sumpto
náklady (kapitálové) = immobilisationes
naklánět = clinar
naklánět (se) = inclinar (se)
naklánět (se) = propender (se)
naklánět se = propender
náklon = inclination
nakloněný = inclinate
nakloněný = pron
naklonit = inclinar
naklonit (se) = inclinar (se)
náklonnost = affection
náklonnost = affecto
náklonnost = propension
nakolik = qua
nakolik = quanto
nakolik = tante
nakolik = usque (a)
nakonec = al fin
nakonec = finalmente
nakopnout zadek = calcar per culo
nakouknout = reguardar rapidemente
nakouknout = visitar brevemente
nakouknout kradmo = reguardar furtivemente
nakouknutí = reguardo rapide
nakoupit = emer
nakreslit = picturar
nakročit = poner le pede sur
nakřivo = de traverso
nakřivo = oblique
nákup = acquisition
nákup = compras
nákup = emption
nákupčí = emptor
nakupit = pilar
nákupní taška = sacco a provisiones
nakupování = acquisitiones
nakupovat = facer compras
nakupovat = facer emptiones
nakupovat = magazin
nakupovat = parlar del mestiero
nálada = disposition
nálada = humor
nálada = stato de animo
naladit = de accordo
naladit = syntonisar
náladovost = malhumor
náladový = capriciose
náladový = de mal humor
nalakování = application
naléhání = insistentia
naléhat = insister
naléhat = instar
naléhavá žádost = solicitacion
naléhavě prosit = appeter
naléhavě žádat = importunar
naléhavě žádat = supplicar
naléhavost = acutessa
naléhavý = acute
naléhavý = urgente
naléhavý případ = caso urgente
nálepka = etiquetta
nálepka = sparadrapo
nálepka = talia
nálet = incursion aeree
nalévat = currer abundantemente
nalévat = servir
nalévat = versar
nalevo = a sinistra
nalevo = al leva
nalevo = levorso
nalézá se = il ha
nalézat se na stejném místě = coincider
nálezce = trovator
naleziště = habitat
náležitý = congrue
nalít = infunder
nalití = infusion
nalodění = imbarcation
nalodit = imbarcar
nalodit (se) = imbarcar (se)
nalodit se = imbarcar se
nálož = carga
naložený = cargate
naložit = cargar
naložit = cargar de
naložit do láku = marinar
naložit se = cargar se de
nám = nos
namáčet = imbiber
namačkaný = presso
námaha = effortio
námaha = pena
namáhání očí = fatiga del oculos
namáhat se = penar se
namáhavý = ardue
namastit = ingrassiar
namazaný = uncte
namazat = ingrassar
namazat = linir
namazat = lubricar
náměsíčník = lunatic
náměsíčník = somnambulo
náměsíčnost = somnambulismo
náměsíčný = noctambule
náměstí = foro
náměstí = placia
náměstí = quadrato
náměstí = rondo
námět = motivo
námět = thema
námezdní = mercenari
namíchat (jídlo) = confectionar
namířit = orientar
namísto = in loco de
namísto = in vice de
namísto = pro
namítající = facente objectiones
namítat = objectar
namítat = protestar
namítat proti = opponer se a
námitka = contestation
námitka = objection
námitka = protesto
námitka = remonstrantia
námluvy = corte
namočený = saturate
namočit = baniar
namočit = humectar
namočit = imbiber
namočit = molliar
námořní = marin
námořní = maritime
námořní = naval
námořní důstojník = officiero de marina
námořní píseň = canto de marineros
námořní poddůstojník = subofficiero de marina
námořní přístav = porto de mar
námořnická modř = blau marin
námořnictví = nautica
námořník = homine de mar
námořník = marinero
námořník = nauta
námraza = glacie de sucro
namyšlený = fatue
namyšlený = presumptuose
namyšlený = superciliose
naní za co! = es nihil!
naočkovat = inocular
naolejovat = olear
naopak = reciprocamente
naopak = vice versa
naostřený = affilate
naostřit = appunctar
nápad = typo
napadat = attaccar
napadat = misusar
napadení = abusar de
napadení = attacco
napadení = misuso
napadení (slovní) = invectiva
nápadně = ostentatiose
nápadnice = suitrice
nápadník = pretendente
nápadník = requirente
nápadník = suitor
napadnout = aggreder
napadnout = assaltar
napadnout = attaccar
napadnout = impugnar
napadnout = invader
napadnout = inveher
napadnutelný = attaccabile
nápadný = conspicue
nápadný = ostentative
nápadný = pretentiose
nápadný svou nepřítomností = brillar per su absentia
napajedlo = abiberatorio
napájet = abiber
napálení = dupe
napálit = dupar
napalm = napalm
naparování = aere importante
naparovat = fanfaronar
naparovat se = pavonisar
napěnit = spumar
napětí = incertitude
napětí = tension
napětí = voltage
napíchnout = figer
napínač = tenditor
napínač = tensor
napínáček = cimice
napínáček = spinula
napínat = tender
napínavý = emotionante
nápis = inscription
napít se = imbiber
napití = bibita
napjatý = tense
napjatý = tonic
naplácat na zadek = colpar con le palma
naplánovat = facer plano de
náplast = emplastro
náplast = sparadrapo
naplavené dříví = ligno flottante
naplavenina = insablamento
naplaveniny = alluvion
naplavit (se) = insablar (se)
náplň = recambio
naplnění = fruition
naplnění = impletion
naplněný = injectate
naplnit = affluer
naplnit = cargar
naplnit = impler
naplnit = plenar
naplnit = reimpler al bordo
naplnit = replenar
naplnit láhev = imbottiliar
nápodoba = emulation
napodobenina = attrappa
napodobenina = facsimile
napodobenina = imitation
napodobenina = simulacro
napodobený = facticie
napodobený = simulate
napodobit = imitar
napodobit = plagiar
napodobit = resimilar
napodobit = similar
napodobitel = imitator
napodobovat = emular
napodobovat = imitar
napodobovat = mimar
napodobovat = simular
napodobující = mimetic
napohled = de vista
nápoj = biberage
nápoj = bibita
nápoj = potion
napomáhat = promover
napomenout = admoner
napomenutí = admonition
napomínajíce = hortative
napomínat = moner
nápor = impeto
napospas větru = exponite al ventos
napouštět = impregnar
nápověda = insinuation
nápověda = sufflator
napovědět = suggerer
napovídat = sufflar
napravit = expiar
napravit = rectificar
napravo = a dextra
napravo = al dextra
naprosto = absolutemente
naprosto = completemente
naprosto = in toto e per toto
naprosto = toto
naprosto ne = non del toto
naprostý = absolute
naproti = vis-a-vis
náprstek = digital
náprstník = digital
napřáhnout = extender
napřed = apriori
napřed podotknout = premitter
napříč = de transverso
například = per exemplo
napsat = scriber
napuchnout = tumefacer
napůl cesty = a medietate del cammino
napůl spojený = gemine
napumpovat = inflar
náramek = bracialetto
náramek = manilla
náramkové hodinky = horologio bracialetto
náraz = colpo
náraz = impacto
náraz = impeto
náraz větru = colpo de vento
narazit = collider
narazit = impinger
narazit do = impinger contra
nárazník = paracolpos
nárazník = repulsor
narážka = allusion
narážka = insinuation
narcis = narcisso
narcis lesní = narcisso silvestre
narkoman = narcomano
narkoman = narcotico
narkotický = narcotic
narkotik = narcotico
náročitel = pretendente
náročný = ardue
náročný = exigente
náročný = pretentiose
národ = gente
národ = nation
národ = populo
narodit se = nascer
národní = national
národní garda = militia territorial
národní hymna = hymno national
národnost = nationalitate
národovec = chauvinista
národovecký = chauvinistic
nárok = pretension
nárokovat = exiger
nárokovat = facer un reclamation
nárokovat = pretender
narovnat = rectificar
narození = nascentia
narození = nativitate
narozeniny = anniversario
narozený = nascite
narozený = nate
nárt = carpo
nárt = collo del pede
náruřivý divák = frequentator de theatros
narůst = accrescer
nárůst = accrescimento
narůst plnovous = barbar
narušení = disruption
narušení = intrusion
narušit = debilitar
narušit = disrumper
náruživost = mania
nářadí = utensile
nářaďový kufřík = cassa de utensiles
nářečí = idioma
nářek = gemito
nářek = lamento
nářek = querela
nařídit = commandar
nařídit = decretar
nařídit = ordinar
naříkající = lamentose
naříkání = plancto
naříkat = gemer
naříkat = lamentar
naříkat = planger
naříkat = planger se
naříkat = querelar
nařízení = autorisation
nařízení = commando
nařízení = decreto
nařízení = regulation
nařízený = ordinate
naříznout = incider
nařknout = accusar
nařknout = libellar
nás = nos
násada = manico
nasadit potěr = deponer ovos
nasáknout = imbiber
nasávání = suction
nasávat = sorber
nasávat = suger
násep = dica
naservírovat = apportionar
nashromáždit = accumular
násilí = violation
násilí = violentia
násilné chování = conducta violente
násilné připojení = annexia
násilnický = violente
násilný = violente
náskok = avantage
následek = consequentia
následkem = a causa de
následkem = a fortia de
následkem = in consequentia
následkem = in consequentia de
následně = posteriormente
následně = succedanee
následník = adherente
následný = consecutive
následovat = consequer
následovat = sequer
následovat = sequer lentemente
následující = consecutive
následující = postere
následující = sequente
následující = subsequente
následující den = die sequente
naslouchání = audita
naslouchat = ascoltar
naslouchátko = apparato acustic
naslouchátko = apparato de correction auditive
nasmlouvat = contraher
násobek = multiplo
násobení = multiplication
násobit (se) = multiplicar (se)
násobitel = multiplicator
násobný = multiple
nasolené hovězí = bove insalate
nasolit = insalar
nasolit = marinar
nastartování motoru = motolancha
nastartovat motor = poner le motor in marcha
nastat = evenir
nastat = occurrer
nastávající = imminente
nastavení = adjustamento
nastavený = fixe
nastavit = adjustar
nastavit = arrangiar
nastavit uši = eriger le aures
nastavitelný = adjustabile
nastavitelný klíč = clave adjustable
nastavování = adjustamento
nastěhovat se = installar se a domo
nástěnná malba = pictura mural
nástěnný = mural
nástěnný = parietal
nastoupit = montar
nastoupit = montar in
nástraha = esca
nástraha = imboscada
nástraha = insidia
nástraha = periculo
nastražit = insidiar
nástroj = instrumento
nástroj = lima
nástroj = utensile
nastydnout = prender frigido
nastydnout se = prender frigido
nastydnout se = rheumatisar se
nasycení = saturation
nasycenost = repletion
nasycený = sature
násyp = vallo
nasytit = satiar
nasytit = saturar
náš = nostre
našeptávat = suggerer
našlehat (prutem) = dar le virgas a
naštěstí = per fortuna
naštvaně = con resentimento
natáčet = serpentar
natáčka = ferro a buclar
natáhnout = allongar
natáhnout = tender
natáhnout si = vestir
natankovat = replenar de combustibile
natéct = affluer
nátělník = subcamisa
nátělník = subgonella
nátěr = vernisse
natírat = lubrificar
natírat = vernissar
nátlak = attacco
nátlak = coercition
nátlak = impulsion
nátlak = pression
nátlaková skupina = gruppo de pression
natlakovat = pressurisar
natočit k větru = virar al vento
naturalizace = naturalisation
natvrdo (vejce) = dur
naučit se = apprender
nauka = doctrina
nauka o erbech = heraldica
nauka o ptácích = ornithologia
nauka o světle = optica
náustek = imbuccatura
náušnice = pendente de aure
nautický = nautic
navádět = esser complice
navádět = subornar
navádět (k zlému) = incoragiar le vitios
nával = influxo
nával = turba
nával hněvu = accesso de ira
navázat hovor = abbordar
navéct jehlu = infilar
navenek = apparentemente
naverbovat = conscriber
navhnout = designar
navíc = de plus
navíc = in plus
navíc = plus
navíc = plus (longe)
navigace = navigation
navigátor = navigator
navigovat = navigar
navíječ = button de remontar
navíjet = bobinar
navinout = bobinar
navinout = inrolar
navlhčit = humectar
navlhčit = molliar
návnada = esca
navnadit = escar
návod = instruction
navonět = perfumar
navoskovat = incerar
navrácení = retorno
navracet = retornar
návrat = retorno
návrat domů = retorno al casa
návrh = designo
návrh = plano
návrh = projection
návrh = projecto
návrh = proposition
návrh = proposito
návrh = suggestion
návrh dokumentu = redaction
návrh smlovy = minuta
návrh zákona = projecto de lege
návrhář = designator
navrhnout = implicar
navrhnout = proponer
navrhnout = suggerer
navrhnout se = proponer se
návrhnout zápis = minutar
navrhovat = designar
navrhovat = projectar
navrhovat = proponer
navrhovat = suggerer
navrhovatel = projector
navrstvit = agglomerar
návrší = montata
návštěva = visita
návštěvník = attender
návštěvník = visitante
návštěvník = visitator
navštěvovat (pravidelně) = frequentar
navštěvovat památky = visitar le monumentos
navštívit = visitar
navštívit (někoho) = facer un visita a un persona
návyk = consuetude
navyklý = solite
navyknout = accostumar
navyknout = habituar
navystopovatelný = impenetrabile
navýšit = augmentar
navýšit = augmentation
navzájem = le un le altere
navzdory = in despecto de
navzdory = malgrado
navzdory = tamen
navždy = pro sempre
navždy = sempre
nazdar! = holla!
nazdařbůh = al hasardo
nazdařbůh = disinvolte
nazkrz = in omne parte del
nazlobený = rancorose
naznačit = indicar
naznačit = insinuar
naznačit = suggerer
naznačovat = denotar
naznačovat = insinuar
náznak = allusion indirecte
náznak = nota
náznak = suggestion
názor = aspecto
názor = opinion
nazpaměť = de memoria
nazývat = appellar
naživu = san e salve
naživu = vivente
ne = no
ne = non
ne- = dis-
ne- = il- (ante l)
ne- = im- (ante m, p)
ne- = in-
ne- = ir- (ante r)
ne- = non
ne (opak ano) = no
ne pravda? = nonne
ne? = non-ne
neadaptabilní osoba = persona mal adapte
neadekvátní = inadequate
nealkoholický = non alcoholic
neambiciózní = sin ambition
Neapol = Napoli
neartikulovaný = inarticulate
neatraktivní = non attractive
neatraktivní = pauco attractive
neautorizovaný = non autorisate
nebe = celo
nebesa = celo
nebeský = celeste
nebetyčný = al nubes
nebezpečí = periculo
nebezpečí = risco
nebezpečný = hasardate
nebezpečný = insecur
nebezpečný = periculose
nebezpečný = riscose
neblahý = funeste
nebo = o
nebo jinak = nam alteremente
nebo jinak = si non
nebojácný = hardite
nebojácný = impavide
nebojácný = intrepide
neboť = nam
neboť = nec
neboť = pois que
neboť = porque
neboť = proque
neboť = quia
nebožtík = decedito
nebrat ohled = non prestar attention a
nebýt = non esser
nebýt ve formě = non esser in forma
nebytí = nullitate
necitelný = callose
necitlivost = anathia
necitlivost = insensibilitate
necitlivý = insensibile
něco = al(i)cun cosa
něco = alique
něco = qualcosa
něco jako = un ver
něco jiného = un altere cosa
něco víc = plus de
necudnost = luxuria
necudný = licentiose
necudný = salace
necvičený = inexperte
nečekaně = súbito
nečekaný = inopinate
nečekaný = insperate
nečekaný zisk = ganio insperate
nečestný = dishoneste
nečestný = dishonorabile
nečinnost = inaction
nečinný = inactive
nečinný = inerte
nečinný = passive
nečinný = pigre
nečistá hra = joco illicite
nečistota = impuritate
nečistý = immunde
nečistý = impur
nečitelný = illegibile
nedaleko pevniny = pauco remote del terra
nedatovaný = sin data
nedávno = nuper
nedávno = recentemente
nedávný = recente
nedbalec = negligente
nedbalost = incuria
nedbalost = negligentia
nedbalý = imprevidente
nedbalý = inattente
nedbalý = laxe
nedbalý = negligente
nedbalý = pauco systematic
nedbalý = semiliquide
nedbat = ignorar
nedefinovatelný = indefinibile
neděle = dominica
nedělitelný = indivisibile
nedeprimovaný = non discoragiate
nedevše = super toto
nediplomatický = pauco diplomatic
nedisciplinovaný = indisciplinate
nedobrovolně = de mal voluntate
nedobrovolný = involuntari
nedobrý = nefaste
nedoceněný = inappreciate
nedochvilnost = morositate
nedokonalost = imperfection
nedokonalost = imperfecto
nedokonalý = imperfecte
nedokončený = semilaborate
nedopalek = resto
nedopatření = inadvertentia
nedopečený = a medietate cocite
nedoplatek = arretrato
nedoplatek = saldo
nedoplatky = arretrate
nedoplatky = restos
nedorozumění = mal interpretation
nedoručený = non livrate
nedoručený dopis = littera morte
nedostačující = deficiente
nedostačující = insufficiente
nedostatečný = deficiente
nedostatečný = disproviste
nedostatečný = insufficiente
nedostatek = carentia
nedostatek = defecto
nedostatek = deficientia
nedostatek = falta
nedostatek = imperfection
nedostatek = inconveniente
nedostatek = inopia
nedostatek = insufficiente
nedostatek = insufficientia
nedostatek = mancantia
nedostatek = manco
nedostatek = menda
nedostatek = penuria
nedostatek pracovníků = curte de personal
nedostupný = inaccessibile
nedostupný = introvabile
nedostupný = non accessibile
nedotčený = intacte
nedotknutelný = intoccabile
nedovařený = pauco cocite
nedovolený = illicite
nedšenectví = enthusiasmo
nedůležitý = de pauc importantia
nedůležitý = insignificante
nedůležitý = sin importantia
nedůležitý člověk = persona insignificante
nedůstojný = sin dignitate
nedůtklivý = irritabile
nedůtklivý = susceptibile
nedůtklivý = troppo sensibile
nedůvěra = diffidentia
nedůvěra = discredito
nedůvěřivý = diffidente
nedůvěřivý = turbate
nedůvěřovat = diffider
nedůvěřovat = diffider de
neduživý = debile
neefektivní = inefficacitate
neefektivnost = inefficientia
neexistující = non existente
nefalšovaný = non adulterate
neforemný = informe
neformální = casual
neformální = non formal
neformální = sin formalitate
nefrit (drahokam) = jada
nefritový = jadate
nefunkční = inoperante
negativ = negativa
negativní = negative
negativní = negativo
negativní reakce = reaction disfavorabile
negovat = negar
negramotnost = analphabetismo
"negramotný" = illitterate
něha = mollessa
něha = teneressa
nehašené vápno = calce vive
nehet = clavo
nehet = ungue
nehet = ungula
nehmotný = immaterial
nehmotný = incorporal
nehoda = accidente
nehoda = havarie
nehodnověrný = non autorisate
nehodnověrný = non digne de fide
nehodný = indigne
nehorázný = flagrante
nehořlavý = incombustibile
nehořlavý = inflammabile
nehospodárný = prodige
nehostinný = inhospital
nehybnost = immobilitate
nehybný = immobile
nehybný = immobilisate
nehybný = statis
nehygienický = antihygenic
nechat = lassar
nechat být = lassar in pace
nechat na holičkách = lassar in difficultate
nechat narůst = lassar accumular
nechat padnout = lassar cader
nechat si = tener se
nechat si narůst vousy = barbar
nechat vzkypět = facer bullir
nechráněný = non protegite
nechráněný = sin defensa
nechráněný = sin protection
nechte mluvit! = lassa le parlar!
nechtěně = de mal voluntate
nechtěný = non desirate
nechuť = repugnantia
nechutný = disagradabile
nechutný = disgustose
nechutný = horride
nechutný = infecte
nechutný = insipiditate
nechutný = pauco appetitose
nechutný = repugnante
neidentifikovaný = non identificate
neinteligentní = inintelligente
nějak = de un modo o un altere
nějaké = al(i)cuno
nějaký = al(i)cun
nějaký = alcun
nějaký = alicun
nějaký = alicuno
nějaký = nonnulle
nějaký = qualque
nějaký = ulle
nějaký = un
nějaký = un pauc de
nejasnost = obscuritate
nejasný = equivoc
nejasný = indistincte
nejasný = pauco clar
nejasný = vage
nejbližší = proxime
nejdůležitější = importantissime
nejdůležitější = prime
nejedlý = inedibile
nejednotný = non uniforme
nejen... ale také = non solmente... ma anque
nejhlubší = le plus profunde
nejhorší = le pejor
nejhorší = pejor
nejhorší = pessime
nejistota = incertitude
nejistota = insecuritate
nejistota = precarias
nejistý = aleatori
nejistý = arguibile
nejistý = in barca
nejistý = incerte
nejistý = infirme
nejistý = insecur
nejistý = precari
nejistý = problematic
nejlÉpe = le melio
nejlepší = le melior
nejlepší = optime
nejlepší muž = amico del sponso
nejméně = al minus
nejméně = minime
nejméně = minimo
nejmenovaný = innominate
nejmenší = le minus
nejmenší = minime
nejmilejší = favorite
nejprodávanější = best seller
nejprve = apriori
nejranější = prime
nejsoucno = non existentia
nejstarší = le senior
nejupřímněji = in tote sinceritate
největší = le plus grande
největší = maxime
nejvíce = le plus
nejvíce = maxime
nejvyšší = le plus alte
nejvyšší = summe
nejvyšší = superior
nejvyšší = supreme
nejvyšší část = parte superior
nejvyšší kvalita = de qualitate superior
nejvyšší rychlost = maxime velocitate
nejvýznamnější = preeminente
nejvzdálenější = le plus distante
nejzadnější = ultime
nekalý = injuste
někam = usquam
někam založit = misplaciar
nekázeň = insubordination
někde = a qualque parte
někde = alicubi
někde = in alcun parte
někde = in qualque parte
někde = usquam
někde jinde = alibi
někdejší = ancian
někdo = al(i)cuno
někdo = alcuno
někdo = alicun
někdo = alicuno
někdo = qualcuno
někdo jiný = altere persona
někdo jiný = un altere persona
někdy = a vices
někdy = alcun vices
někdy = aliquando
někdy = alquando
někdy = de tempore in tempore
někdy = jammais
neklid = agitation
neklid = inquietate
neklid = inquietude
neklidný = inquiete
neklidný = turbulente
několik = alicunos
několik = aliquanto
několik = alquanto
několik = diverse
několik = plure
několika slovy = in pauc parolas
nekompetentní = incompetente
nekompletní = incomplete
nekonečno = infinitate
nekonečný = eterne
nekonečný = incessante
nekonečný = infinite
nekonečný = interminabile
nekonformista = nonconformista
nekonformní = nonconformista
nekontrolovaný = irrefrenate
nekontrolovaný = non controlate
nekontrolovatelný = incontrolabile
nekonvenční = pauco conventional
nekonzistentní = inconsistente
nekorektní = incorrecte
nekořeněný = insipide
nekousejte mne = no me morde
nekritický = disproviste de senso critic
nekrolog = obituario
nekrytý účet = conto a discoperto
nektar = nectare
některý = qualque
některý = ulle
někteří = alcunos
někteří = nonnulle
nekultivovaný = inculte
nekulturní člověk = persona inculte
nekuřácký = non fumator
nekvaliátní = mal qualitate
nekvalifikovatelný = inqualificabile
nekvalitní = de qualitate inferior
neladit = discordar
nelaskavost = manco de amabilitate
neléčitelný = incurabile
nelegitimní = illegitime
nelibost = displacer
nelibozvučný = discordante
nelibozvučný = inharmoniose
nelidskost = inhumanitate
nelidský = inhuman
nelítostný = dur de corde
nelítostný = impietose
neloajální = disloyal
nelogický = illogic
nemačkavý = antiruga
nemanželský = bastarde
nemáš pravdu = tu ha torto
Němec = Germano
Německo = Germania
německý = german
německý ovčák = can pastoral german
neměnný = immutabile
neměnný = invariabile
nemetodický = pauco methodic
nemilosrdný = atroce
nemilosrdný = impietose
nemilost = disgratia
nemilostivý = ingratiose
nemístné vystupovat = scandalisar
nemístný = embarassose
nemístný = improprie
nemít rád = non amar
nemnohý = pauc
nemnozí = paucos
nemoc = maladia
nemoc = morbo
nemoci (něco) = non poter
nemocnice = hospital
nemocný = invalide
nemocný = malade
nemoderní = foras de moda
nemorální = immoral
nemorální = imoral
nemorální = sin morales
nemorálnost = immoralitate
nemotorný = disgratiose
nemotorný = inhabile
nemoudrý = mal avisate
nemovitost = immobilitate
nemovitosti = benes immobile
nemovitý = immobile
nemovitý = real
nemožnost = impossibilitate
nemožný = impossibile
nemrava = libertino
nemravnost = obscenitate
nemravný = pruriginose
nemravný = salace
nemrznoucí směs = anticongelante
nemůže = non pote
nemůžeme tolerovat výdaje na = nos non pote tolerar le expensa de
němý = mute
němý = muto
nemyslitelný = inconcipibile
nenadálý = impreviste
nenápaditý = sin inspiration
nenápadný = modeste
nenaplněný = irrealisate
nenapravitelný = irreparabile
nenáročný = pauco exigente
nenáročný = sin pretensiones
nenasyta = glutton
nenasytnost = aviditate
nenasytnost = gluttonia
nenasytný = avide
nenasytný = insatiabile
nenasytný = vorace
nenávidět = detestar
nenávidět = odiar
nenávist = detestation
nenávist = invidia
nenávist = odio
nenávistný = biliose
nenávistný = odiose
nenažranost = gluttonia
není = no es
není = non es
není nic nad = non plus ultra
není rozdílu = il non face differentia
není zač = non del toto
není zač! = nulle causa!
není-liž pravda? = non ver?
nenormální = aberrante
nenormální = anormal
nenucenost = disinvoltura
nenucenost = nonchalance
nenucený = disinvolte
nenucený = legier
nenucený = nonchalant
nenucený = volubile
neobeznámený = estranie
neobhájitelný = indefensibile
neoblečený = sin vestimentos
neoblíbenost = repugnantia
neoblíbený = odiose
neoblomný = adamante
neoblomný = implacabile
neoblomný = inexorabile
neobratně zápolit = tentar sin successo
neobsazený = disoccupate
neobsazený = vacante
neobvyklý = foras del commun
neobvyklý = heteroclite
neobvyklý = insolite
neobvyklý = pauco commun
neobvyklý = pauco habituate
neobydlený = deserte
neobydlený = non habitate
neobyvatelný = inhabitabile
neocenitelný = inappreciabile
neocenitelný = inestimabile
neočekávaný = insperate
neodborná práce = mislabor
neodborník = laico
neodbytný = importun
neodčinitelný = irremediabile
neodhadnutelný = inestimabile
neodolatelný = abattente
neodolatený = irresistibile
neodpustitelný = impardonabile
neodůvodněný = injustificate
neodvolatelný = irrevocabile
neoficiální = non official
neohebný = inflexibile
neohrožený = intrepide
neohrožený = non territe
neochota = reluctantia
neochotně = con mal gratia
neochotně = con reluctantia
neochotně = nolente
neochotný = averse
neochotný = disinclinate
neochotný = nolente
neochotný = reluctante
neochvějný = imperturbabile
neologismus = neologismo
neomalenost = impertinentia
neomezený = illimitate
neomezený = sin restriction
neomluveně chybějící = absente sipermisso
neomluvitelný = inexcusabile
neomluvitelný = intolerabile
neomylný = infallibile
neon = neon
neopatrnost = inattention
neopatrný = incaute
neopodstatněný = sin fundamento
neoprávněnost = incompetentia
neoprávněný = non autorisate
neoprénový podmořský oblek = exploration submarin autonome
neortodoxní = pauco orthodoxe
neosobní = impersonal
neosobní zájmeno = on
neosobní zájmeno - ono = il
neospravedlnitelný = injustificabile
neotesaný = rude
neotevřený = non aperite
neotevřený = non aperte
neotřesitelný = non succutite
neověřený = non verificate
neovladatelný = ingovernabile
neovlivněný = sin affectation
neovlivnitelný = non impressionate
neozbrojený = sin armas
nepadnoucí věc = cosa que non va ben
nepatrnost = paucitate
nepatrný = exigue
nepatrný = leve
nepatrný = minuscule
nepevný = infirme
nepevný = labile
nepevný = pauco solide
nepitný = non potabile
neplacení = non pagamento
neplacený = non pagate
neplacený = non remunerate
neplatný = desuete
neplatný = invalide
neplatný = irrite
neplatný = perempte
neplnoletost = infantia
neplodný = infructuose
neplodný = sterile
nepoctivě si počínat = prevaricar
nepoctivost = dishoneste
nepočítaje = al exclusion de
nepodajný = intransigente
nepoddajnost = contumacia
nepodepsaný = non signate
nepodložený = injustificabile
nepodmíněné = inconditional
nepodřízenost = insubordination
nepodstatný = inconsistente
nepohoda = contratempore
nepohodlí = incommoditate
nepohodlný = incommode
nepohodlný = pauco confortabile
nepohyblivost = immobilitate
nepohyblivý = immobile
nepochopení = concepto error
nepochopit = mal interpretar
nepochopitelný = disconcertante
nepochopitelný = incomprensibile
nepochybně = sin dubita
nepochybný = indubitate
nepokoj = anxietate
nepokoj = commotion
nepokoj = escappamento
nepokoj = inquietude
nepokoj = tumulto
nepokoj (v hodinkách) = pendiculo
nepokrytý = non disguisate
nepolapitelný = elusive
nepolevující = incessante
nepopiratelný = indenegabile
nepopsatelný = inclassificabile
nepopsatelný = indescriptibile
nepopsatelný = inexprimibile
nepopulární = impopular
neporavnatelný = incomparabile
neporazitelný = invincibile
neporažený = invicte
neporušenost = integritte
nepořádek = disordine
nepořádek = galimatias
nepořádný = disordinate
nepořádný = in disordine
nepořádný = indecorose
nepořezaný = non taliate
neposedný = animate
neposkvrněný = immaculate
neposkvrněný = sin macula
neposlouchat = disobedir a
neposlušnost = contumacia
neposlušnost = disobedientia
neposlušnost = indocilitate
neposlušný = contumace
neposlušný = disobediente
neposlušný = indocile
nepostradatelný = indispensabile
nepoškozený = illese
nepoškozený = non avariate
nepotismus = nepotismo
nepotrestaný = impunite
nepotřebný = inutile
nepotřebný = non necessari
nepotvrzený = non confirmate
nepoučený = sin instruction
nepoučitelný = inveterate
nepoužitelnost = inapplicabilitate
nepoužitelný = impracticabile
nepoužitelný = inservibile
nepoužitelný = inutilisabile
nepoužitý = inutilisate
nepoužívání = disuso
nepoužívat = disusar
nepovinný = facultative
nepovolený = illicite
nepovšimnutý = a que on non presta attention
nepovšimnutý = inobservate
nepozorností = per inadvertentia
nepozorný = inadvertente
nepozorný = inattente
nepraktický = non practic
nepravděpodobný = improbabile
nepravděpodobný = inverisimile
nepravdivý = false
nepravdivý = mendace
neprávem = a torto
nepravidelná dlažba = pavimento irregular
nepravidelný = irregular
nepravý = bastarde
nepravý = posticie
neprodaný = non vendite
neproduktivní = improductive
nepromokavá látka = tela impermeabile
nepromokavý = impermeabile
nepromokavý klobouk = cappello impermeabile
neproniknutelný = impenetrabile
nepropouštějící mastnotu = impermeabile al grassia
nepropustný = hermetic
nepropustný pro vlhkost = impermeabile
neprostupný = impermeabile
neprostupný = impervie
neprovdaná = singule
neprovokativní = non provocate
neprovozuschopný = non plus servibile
neprůhledný = opac
neprůchodnost = impasse
neprůstřelný = a prova de bolletta
neprůzračný = opacitate
nepřátelský = hostil
nepřátelský = inimic
nepřátelství = animositate
nepřátelství = inimicitate
nepředpojatost = disinvoltura
nepředpojatý = disinteressate
nepředpojatý = ingenue
nepředstavitelný = inconcipibile
nepředstavitelný = inimaginabile
nepředstavitelný = non imaginabile
nepředstíraný = non dissimulate
nepředstíraný = non fingite
nepředvídaný = non previdite
nepředvídatelný = imprevisibile
nepředvídatelný = impreviste
nepřechodný = intransitive
nepřesnost = imprecision
nepřesnost = inexactitude
nepřesný = imprecise
nepřesný = inexacte
nepřesvědčivý = non convincite
nepřetržitý = ininterrupte
nepřetržitý = permanente
nepřevyšující = non superate
nepříčetnost = follia
nepříčetnost = hysteria
nepřijatelný = inacceptabile
nepřijatelný = irreprochabile
nepříjemně = disagradabilemente
nepříjemnost = character disagradabile
nepříjemnost = incommoditate
nepříjemný = disagradabile
nepříjemný = disagradablle
nepříjemný = moleste
nepříjemný = non confortabile
nepřijetí = non acceptation
nepříležitostný = inopportun
nepřiměřený = disproportionate
nepřiměřený = immoderate
nepřiměřený = improprie
nepřímý = indirecte
nepřímý = oblique
nepřímý důkaz = indicios
nepřímý pád = caso oblique
nepřipravený = non preparate
nepřirozeně se chovat = affectar
nepřirozený = improbabile
nepřirozený = innatural
nepříslušný = incompetente
nepříslušný = non pertinente
nepřístupný = inaccessibile
nepřístupný = intractabile
nepřítel = adversario
nepřítel = inimico
nepřítomen = absente
nepřítomen bez dovolení = absente sin permisso
nepřítomnost = absentia
nepřítomný = absente
nepřízeň osudu = adversitate
nepříznivý = adverse
nepříznivý = disfavorabile
nepřizpůsobitelný = inadaptabile
nepsaný = non scribite
Neptun = Neptuno
nepublikovaný = non publicate
nerad = de mal grado
nerealizace = non execution
nerentabilní = sin profito
nerez = aciero inoxydabile
nerezový = inoxydabile
nerost = mineral
nerostný = mineral
nerovné manželství = mesaliance
nerovnoměrný = inequabile
nerovnoměrný = sin equal
nerovnoměrný = sub le par
nerovnost = imparitate
nerovnost = inequalitate
nerovnováha = disequilibrio
nerovný = inequal
nerozbitný = infrangibile
nerozdělený = indivise
nerozeznatelný = irrecognoscibile
nerozhodnost = indecision
nerozhodnost = vacillation
nerozhodný = disconcertate
nerozhodný = indecise
nerozhodný = indecisive
nerozhodný = irresolute
nerozhodný = non resolvite
nerozhodný člověk = homine irresolute
nerozhodný výsledek (v cílové čáře) = decision per photo
nerozlišený = indistincte
nerozlišitelné = non distinguibile
nerozlučný = inseparabile
nerozluštitelný = indecifrabile
nerozumět = mal comprender
nerozumný = disrationabile
nerozumný = imprudente
nerozumný = irrationabile
nerozumný = pauco consiliabile
nerozvážnost = imprudentia
nerozvážnost = manco de serio
nerozvážný = imprudente
nerozvážný = temere
nerudnost = acrimonio
nerudný = acrimoniose
nerušený = non disturbate
nerušený = non obstruite
nerv = nervo
nervní = irritabile
nervově vyčerpat = enervar
nervové zhroucení = collapso nervose
nervový systém = systema nervose
nervozita = nervositate
nervózní = nervose
nervózní = superexcitate
nervózní = tense
neřest = vitio
nesčetný = innumerabile
nesdílný = concentrate
nesdílný = reticente
nesehnatelný = non obtenibile
nesezdaný (svobodný) = celibe
neshoda = conflicto
neshoda = discrepantia
neschopnost = impotentia
neschopnost = incapacitate
neschopnost = incompetentia
neschopnost = indisposition
neschopný = impotente
neschopný = incapabile
neschopný = incapace
neschopný = incapacitate
neschopný = incompetente
neschopný platit = insolvente
neschůdný = impassibile
neschválení = reprobation
neschválit = disapprobrar
neschvalovat = resentir
neskrývaný = non celate
neskutečný = abstracte
neskutečný = irreal
neslučitelný = incompatibile
neslušný = impertinente
neslušný = impudic
neslušný = indecente
neslušný = obscen
neslýchaný = inaudite
neslyšet = facer le aure surde a
nesmělost = diffident
nesmělý = diffidente
nesmělý = pudibunde
nesmírně = enormemente
nesmírně = immensemente
nesmírný = immense
nesmiřitelné = irreconciliabile
nesmísitelný s = immiscibile
nesmrtelnost = immortalitate
nesmrtelný = immortal
nesmysl = nonsenso
nesmyslnost = absurditate
nesmyslný = absurde
nesmyslný = insensate
nesmyslný = prepostere
nesnadný = difficile
nesnášenivost = intolerantia
nesnášenlivý = averse
nesnášet = detestar
nesnášet = resentir
nesnáz = difficultate
nesnáz = obstaculo
nesnesitelný = insupportabile
nesnesitelný = intolerabile
nesobecký = altruistic
nesolventní = dissolvente
nesouhlas = disaccordo
nesouhlas = disapprobation
nesouhlas = opposition
nesouhlasící = dissidente
nesouhlasit = disaccordar
nesouhlasit = dissension
nesouhlasit = dissentir
nesouhlasit s = non esser de accordo con
nesouměrný = disproportionate
nesouměrný = impar
nesouměřitelný = incommensurabile
nesouvisle = excursionismo
nesouvislý = abrupte
nesouvislý = discursive
nesouvislý = disjuncte
nesouvislý = incoherente
nesouzvuk = dissonantia
nespavost = insomnia
nespecializovaný = non specialisate
nespecializovaný = nonspecialisate
nespecifikovaný = non specificate
nesplněný = incomplite
nespočetný = innumerabile
nespokojenec = querulante
nespokojenost = discontento
nespokojený = de mal humor
nespokojený = discontente
nespokojený = malcontente
nespokojený = miscontente
nespokojený = non satisfacte
nespolečenský = antisocial
nespolečenský = insociabile
nesporná pravda = truismo
nesporný = incontestabile
nesporný = incontestate
nesporný = indiscutibile
nesporný = indisputabile
nesporný = inequivoc
nespoutaný = disfrenate
nespravedlivě = injustemente
nespravedlivý = inique
nespravedlivý = injuriose
nespravedlivý = injuste
nesprávně adresovat = mal adressar
nesprávně citovat = citar erroneemente
nesprávně interpretovat = facer un interpretation false
nesprávně použít = mal applicar
nesprávné použití = mal application
nesprávně použitý = perverter
nesprávně směrovat = mal diriger
nesprávny = false
nesprávný = incorrecte
nesprávný = injuste
nespřízněný = non connexe
nesrovnatelný = incomparabile
nesrozumitelný = inintelligibile
nést = ferer
nést = portar
nést na ramenou = portar super le spatula
nestabilní = instabile
nestálost = fluxo subite
nestálost = instabilitate
nestálý = inconstante
nestálý = instabile
nestálý = versatile
nestejný = dispare
nestejný = inequal
nestojící za řeč = immentionabile
nestoudnost = impudentia
nestoudnost = insolentia
nestoudný = impenitente
nestrannost = impartialitate
nestranný = impartial
nestranný = neutre
nestranný = objective
nestravitelný = indigeste
nestravitelný = indigestibile
nestřežený = incaute
nestřídmý = intemperante
nestydatý = impudente
nestydatý = sin vergonia
nesvornost = discordia
nesystematicky = non systematic
nešikovný = inepte
nešikovný = inhabile
nešikovný = non-maneabile
neškodný = innocue
neškodný = inoffensive
nešlechetný = ignobile
nešpory = vesperas
nešťastný = disastrose
nešťastný = infelice
nešťastný = infortunate
nešťastný = misere
neštěstí = infelicitate
něštěstí = adversitate
neštovice = varicella
neštovice = variola
netaktní = disproviste de tacto
netaktní = indiscrete
netečnost = apathia
netečný = impassibile
netečný = impassive
netečný = indifferente
netečný = indolente
netečný = inerte
netečný = languide
netečný = phlegmatic
netečný = torpide
neteř = nepta
netolerantní = intolerabile
netolerantní = intolerante
netopýr = vespertilion
netrefit se = non colpar
netrpělivost = impatientia
netrpělivý = impatiente
netušící = non suspiciose
netvor = monstro
neúcta = irreverentia
neuctivost = discortesia
neuctivý = irreverente
neúčast = absentia
neučenlivý = indocile
neučesaný = mal pectinate
neúčinný = inefficace
neúčinný = inefficiente
neudržitelný = incontinente
neudržitelný = intenibile
neuhlazený = non polite
neukázněný = indisciplinate
neukázněný = ingovernabile
neukázněný = insubordinate
neuklizený = disordinate
neúměrný = mal proportionate
neúmyslný = facite sin intention
neunavený = inexhauste
neúnavný = inexhaustibile
neúnavný = infatigabile
neúplný = incomplete
neuposlechnout = disobedir a
neúprosnost = implacabilitate
neúprosný = implacabile
neupřímnost = duplicitate
neupřímný = insincer
neurčený = indeterminate
neurčitý = indefinibile
neurčitý = indefinite
neurčitý = vage
neurčitý člen = un
neurčitý způsob (gramaticky) = infinitivo
neurotický = neurotic
neuróza = neurosis
neurvalost = imprudentia
neurvalý = imprudente
neuskutečnitelný = impossibile
neúspěch = aborto
neúspěch = insuccesso
neuspěchaný = sin pressa
neúspěšný = nonsuccedite
neúspěšný = piciose
neuspět = abortar
neuspět = faller
neuspokojit = discontentar
neuspokojivý = non satisfactori
neustálý = continue
neustálý = incessante
neustálý = perpetue
neústupný = implacabile
neústupný = insistente
neústupný = intransigente
neutralita = neutralitate
neutralizovat = neutralisar
neutrální = neutral
neutrální = neutre
neutron = neutron
neuvážený = inconsiderate
neuvěřitelný = inconcipibile
neuvěřitelný = incredibile
neuznat = non admitter
néva = nevo
nevábný = pauco attractive
nevadí! = non importa!
nevalný = mediocre
nevázaný = frivole
nevázaný = libertin
nevážný = pauco serie
nevděčnost = ingratitude
nevděčný = ingrate
nevděčný - = ingrate
nevděk = ingratitude
nevědecký = non scientific
nevědecký = pauco scientific
nevědět = ignorar
nevědomě = inconsciemente
nevědomost = ignorantia
nevědomost = inscientia
nevědomý = ignorante
nevědomý = inconsciente
nevědomý = insciente
nevědomý = nescie
nevědoucí = insipiente
nevěnovat pozornost = non prestar attention a
nevěnovat žádnou pozornost = prestar nulle attention a
nevěra = infidelitate
nevěra = traition
nevěrný = disloyal
nevěrný = fide punic
nevěrný = infidel
nevěrný = pauco fidel
nevěřící = disloyal
nevěřící = miscredente
nevěsta = nupta
nevhodné vystupování = mal conducta
nevhodný = impertinente
nevhodný = improprie
nevhodný = inapte
nevhodný = incongrue
nevhodný = inconveniente
nevhodný = inopportun
neviděný = invisibile
nevidět si za nos = non vider multo ultra le naso
neviditelnost = invisibilitate
neviditelný = invisibile
nevinná lež = parve mentita
nevinnost = innocentia
nevinnost = inocentia
nevinný = innocente
nevítaný = non benvenite
nevítaný = non invitate
nevkusnost = trivialitate
nevkusný = banal
nevlastenecký = antipatriotic
nevlastní bratr = fratrastro
nevlastní bratr = medie fratre
nevlastní dcera = filiastra
nevlastní matka = matrastra
nevlastní otec = patrastro
nevlastní sestra = medie soror
nevlastní sestra = sororastra
nevlastní syn = filiastco
nevlastní syn = filiastro
nevlídně = bruscamente
nevlídný = brusc
nevlídný = inamical
nevnímavý = impassibile
nevojenský = non combattente
nevolník = villano
nevolnost = nausea
nevratný = irreversibile
nevraživost = rancor
nevraživý = hostil
nevrlost = mal humor
nevrlý = de mal humor
nevšímat si = clauder le oculos a
nevůle = resentimento
nevyčerpatelný = inexhaustibile
nevyčerpatelný = insondabile
nevydaný = inedite
nevyhnutelný = inevitabile
nevýhoda = disavantage
nevýhodný = disavantagiose
nevyhovovat čemu = disconvenir a
nevyhovující = incommode
nevychovaný = mal educate
nevyléčitelný = incurabile
nevyplacená mzda = soldo arretrate
nevypočitatelný = incalculabile
nevyrovnaný = disequilibrate
nevyrovnatelný = incomparabile
nevyřešený = non solvite
nevyřešený = pendente
nevyslovený = non dicite
nevyslovitelný = inexprimibile
nevýslovný = ineffabile
nevyslyšený = non exaudite
nevystřelit = non dar foco
nevysvětlitelný = inexplicabile
nevyužitelný = inutilisabile
nevyužitý = disoccupate
nevyvážený = disequilibrate
nevyvinutý = non disveloppate
nevyvinutý = subdeveloppate
nevyvratitelný = convincente
nevyvratitelný = irrefutabile
nevýznamný = insignificante
nevyzpytatelný = capriciose
nevyžádaný = non sollicitate
nevzdělaný = analphabete
nevzdělaný = ignorante
nevzdělaný = inculte
nevzhlednost = manco de beltate
nevzhledný = repugnante al vista
nevzrušený = pauco impressionabile
nevztahující se = sin relation
New York = New York
newyorkský = neoyorkese
nezabíjej mne = no me occide
nezájem = indifferentia
nezajímavý = disinteressate
nezajímavý = insipide
nezajímavý = pauco interessante
nezakotvený = flottante al deriva
nezaměstnaní = disoccupatos
nezaměstnanost = disoccupation
nezaměstnaný = disempleo
nezaměstnaný = disoccupate
nezaměstnaný = sin empleo
nezamýšlený = involuntari
nezapojený = sin connexion
nezapomenutelný = inoblidabile
nezařízený = non mobilate
nezařízený = sin mobiles
nezasloužený = immeritate
nezasloužený = non meritate
nezastíraný = non dissimulate
nezasvěcený = non initiate
nezaujatý = disinteressate
nezaujatý = impartial
nezaujatý = objective
nezaujatý = sin passion
nezáviděníhodný = pauco invidiabile
nezávislost = independentia
nezávislost = soveranitate
nezávislý = independente
nezaznamenaný = non registrate
nezbržděný = non frenate
nezbytný = necessari
nezdanitelný = non taxabile
nezdar = aborto
nezdařený = abortive
nezdravý = defectuose
nezdravý = insalubre
nezdravý = malsan
nezdvořilost = impolitessa
nezdvořilý = impolite
nezhoubný = benigne
neziskový = sin scopo lucrative
nezjištěný = non discoperite
nezkrácený = de plen longitude
nezkrácený = non abbreviate
nezkrotitelný = non frenabile
nezkrotná ctižádost = arrivismo
nezkušený = inexperimentate
nezkušený = inexperte
nezměněný = non alterate
nezměněný = sin alteration
nezmenšený = non diminuite
nezmenšený = sin diminution
nezměrný = immense
nezměrný = insondabile
nezměrný = sin scala
nezměřitelný = foras de mesura
nezmírněný = non mitigate
neznalec = ignorante
neznalost = nescietate
neznámý = incognite
neznámý = non cognoscite
nezničitelný = indestructibile
nezodpovědný = irresponsabile
nezodpovězený = sin responsa
nezpůsobilý = inapte
nezpůsobilý = incapace
nezpůsobilý = inepte
nezralý = immatur
nezralý = prematur
nezraněný = indemne
nezranitelný = invulnerabile
nezředěný = indiluite
nezřetelný = indistincte
nezúčastnit se = absentar se
nezvaný = sin invitation
nezveřejněný = inedite
nezvládnutelný = ingovernabile
nezvolený = non eligite
nezvyklý = non accostumate
než = quam
než = que
než = usque
nežádoucí = inappetibile
nežádoucí = indesirabile
nežádoucí osoba = persona incommodante
neženatý = singule
nežit = abscesso
neživá příroda = natura morte
neživý = inanimate
neživý = sin vita
něžnost = teneressa
něžný = dulce
něžný = subtil
něžný = tenere
nic = nihil
nic = nil
nic jiného = nihil altere
nicka = nullitate
nicméně = comocunque
nicméně = ma
nicméně = malgrado
nicméně = nonobstante
nicméně = totevia
ničema = persona vil
ničema = picaro
ničema = scelerato
ničema = villano
ničemnost = bassessa
ničemnost = vilitate
ničemný = vil
ničit = deler
ničit = subverter
ničitel = raptor
ničivé hejno hmyzu = pestilentia
Nigérie = Nigeria
Nigerijec = nigeriano
nigerijský = nigerian
nijak = de nulle maniera
nijaký = insipide
nikam = nusquam
nikde = in nulle parte
nikde = nusquam
nikdo = necuno
nikdo = nemine
nikdo = nemo
nikdo jiný = necuno altere
nikdy = nunquam
nikdy! = jammais!
nikl = nickel
nikotin = nicotina
Nil = Nilo
nimrat se = preoccucar se de cosas insignificante
nit = fibra
nit = filo
nitroglycerin = nitroglycerina
nivelace = nivellamento
nivy = campania
nízko = infra
nízko položený = situate in basso
nízkost = bassessa
nízký = basse
nízký = humile
nízký = infere
nízký = vil
nízký keř = arbustos basse
Nizozemí = Nederland
níže = in basso
níže = infra
níže podepsaný = subsignate
níže uvedený = mentionate infra
nížina = terra basse
nižší = inferior
nižší = plus basse
nižší společenská třída = classes inferior
no = ma
nóbl = chic
noblesní = nobile
noc = nocte
noční = de nocte
noční = nocturne
noční bdění = vigilia
noční čepička = bonetto de nocte
noční doba = noctata
noční hlídka = guarda de nocte
noční košile = camisa de nocte
noční mráz = gelo
noční můra = incubo
noční směna = torno de nocte
noha = gamba
noha = pede
nohsled = satellite
nohy do x = var
nomád = nomade
nomenklatura = nomenclatura
nominální = nominal
nominální hodnota = valor nominal
nominovat = nominar
nonšalantní = disinvolte
nonšalantní = nonchalant
Nor = norvegiano
norek = vison
norma = norma
normální = normal
normální = ordinari
Norman = normanno
Normandie = Normandia
normandský = normanne
Norsko = Norvegia
norský = norvegian
nořit se = merger
nos = naso
nosič = porta
nosič = portator
nosič = portero
nosič = receptaculo
nosič = vector
nosič zavazadel = cremaliera
nosit = portar
nosit smutek = portar lucto
nosit želízka = cargar de ferros
nositel = portator
nositel ceny = premiato
nosítka = lectiera
nosní = nasal
nosní = rhinal
nosník = trave
nosný = nasal
nosorožec = rhinocerote
nosovka = sono nasal
nostalgický = nostalgic
nostalgie = nostalgia
nošení = uso
nota = nota
nóta = nota
notář = notario
notorický = notorie
notoričnost = notorietate
nouze = carentia
nouze = indigentia
nouze = inopia
nouze = penuria
nouze = privation
nouzové schodiště = scala de salvamento
nouzový stav = stato de urgentia
nouzový východ = exito de succurso
nová emise = nove emission
nováček = neophyto
nováček = nove venito
nováček = novicio
novátor = novator
nově = novemente
nové koření = condimento (de myrto)
nové koření = pimento
nové koření = specie
novela = novella
novelista = novellista
novic = novicio
novina = revelation
novinář = jornalista
novinka = innovation
novinka = novellitate
novinka = novitate
novinka (zpráva) = nova
noviny = jornal
novokřtěnec (hnutí) = anabaptista
novoluní = novilunio
novorozenec = neonato
novorozený = neonate
Novozélanďan = neozelandese
novozélandský = neozelandese
nový = nove
nový = recente
nový měsíc = novolunni
nový proces = nove processo
Nový rok = Die del Anno Nove
Nový zákon = Nove Testamento
Nový Zéland = Nove Zelanda
nozdry = nare
nuance = nuance
nucený = per fortia
nuda = enoio
nuda = mansuetude
nudista = nudista
nudit = enoiar
nudit se = enoiar se
nudný = enoiose
nukleární energie = energia nucleari
nula = nulle
nula = zero
nulitní = nulle
nulově = nullemente
numerický = numeric
nutit = coercer
nutit = compeller
nutit = compulsar
nutit = fortiar
nutkání = compulsion
nutkavý = compulsive
nutkavý = obsedente
nutnost = necessitate
nutný = necesse
nuzný = indigente
nuzný = miserabile
nuzný = povre
nůž = cultello
nůž na chléb = cultello de pan
nůžky = cisorios
nylon = nylon
nymfa = nympha
nymfomanický = nymphomane
nymfomanka = nymphomania
nyní = al presente
nyní = nunc
nyní = ora
nýt = rivete
nýtování = rivetage
nýtovat = rivetar
o = de
o = super
o (něčem) = de
o (něčem) = in re
o (něčem) = super
o vlásek = per un pilo
o. = concernente
oáza = oasis
oba = ambe
oba dva = tote le duo
obal = camisa
obal = imballage
obal (na listiny) = fasciculo
obalit = inveloppar
obálka = inveloppe
obalová bedna = cassa de imballage
obalový papír = papiro de imballage
obarvit = tintar
obava = apprehension
obava = pavor
obava = sollicitude
obávat se = apprehender
občan = citatano
občan = cive
občan = regnicola
občan SSSR = sovietico
občanská válka = guerra civil
občanské právo = derecto de citatano
občanský = civic
občanský = civil
občanský průkaz = carta de identitate
občanství = citatania
občas = de tempore in tempore
občas = interdum
občerstvení = refection
občerstvit = refrescar
obdarovat = dotar
obdarovat = facer dono de
obdělávat = coler
obdélník = rectangulo
obdélníkový = rectangular
obdiv = admiration
obdivovat = admirar
obdivovat = adular
obdivovat = mirar
obdivuhodný = admirabile
obdivuhodný = formidabile
obdivuhodný = mirific
obdoba = parallela
období = epocha
období = era
obdobný = analoge
obdobný = analogic
obdržet = mantener
obdržet = obtener
obec = municipalitate
obecně = generalmente
obecní = municipal
obecní funkcionář = functionario public
obecní plocha = loco commun
obecní prostor = loco commun
obecný = commun
obecný = general
obecný = public
obecný = universal
obecný pocit = senso commun
oběd = lunch
oběd = prandio
oběd = repasto
obědvat = dinar
obědvat = lunchar
obědvat = prander
oběh = circulation
obejda = nuca
obejít = circumvenir
obejít se bez = contentar se sin
obejít se bez ... = carer se de
obejmout = circumferer
obejmout = imbraciar
obejmout (se) = imbraciar (se)
obelisk = obelisco
oběsit = executar al furca
oběť = oblation
oběť = sacrificio
oběť = victima
oběť nehody = sinistrato
obětní beránek = capro expiatori
obětování = oblation
obětovat = immolar
obětovat = sacrificar
obezita = obesitate
obeznámený s = versate in
obeznámit = familiarisar
obézní = abdominose
obézní = obese
obezřetnost = circumspection
obezřetnost = prudentia
obezřetný = circumspecte
obezřetný = prudente
oběžná dráha = orbita
oběžník = circular
oběžník = currero
obhájce = defender
obhájce = defensor
obhajitelný = defensibile
obhajoba = defensa
obhajovat ve sporu = plaitar
obhlídka = patrulia
obcházet = ambular
obchod = commercio
obchod = magazin
obchod = negotio
obchod = traffico
obchod s lahůdkami = boteca
obchod s obuví = boteca de calceos
obchod s obuví = scarperia
obchod s vínem = mercante de vino
obchodní = commercial
obchodní = mercantil
obchodní banka = banca commercial
obchodní centrum = centro commercial
obchodní cestující = commisso viagiator
obchodní dům = casa de commercio
obchodní dům = grande magazin
obchodní flotila = flotta commercial
obchodní jednatel = acquisitor
obchodní loď = nave mercantil
obchodní loďstvo = marina mercante
obchodní spor = conflicto industrial
obchodní stánek = kiosque
obchodní událost = transaction
obchodní unie = syndicato
obchodník = botechero
obchodník = commerciante
obchodník = mercante
obchodník = mercator
obchodník = mercero
obchodník = negotiante
obchodník = venditor
obchodník s rybami = venditor de pisces
obchodník s textilem = drappero
obchodování = negotios
obchodovat = commerciar con
obchodovat = mercar
obchodovat = provision
obchodovat s = commerciar con
obchodovat v = commerciar in
"obchodovat" = commerciar
obchodovatelný = mercabile
obchůdek = boteca
obchůzka = ronda
obíhat = circular
obilí = cereales
obilní = cereal
obilnina = cereal
obilniny = cereales
obilný klas = spica
obiloviny = cereales
objasnit = clarificar
objasnit = elucidar
objednat = commandar
objekt = objecto
objektiv = objectivo
objektivní = objective
objektivnost = objectivitate
objemný = dimense
objemný = grosse
objemný = voluminose
objet = deviar
objetí = imbraciamento
objev = discoperta
objev = revelation
objevení se = apparition
objevit = apparer
objevit = discoperir
objevit se = apparer
objevit se = arrivar
objevit se = parer
objevit se = supervenir
objevitel = discoperitor
objímat = imbraciar
objížďka = deviation
objížďka = divagation
objížďka = strata de deviation
objížďka = via indirecte
obklad (léčivý) = cataplasma
obklad v nemoci = cataplasma
obklíčit = cinger
obklíčit = incircular
obklopení = blocada
obklopit = circumstar
obkopující = ambiente
obkreslovat = mimeographar
obkročmo = con le gambas a parte
obkružit = circumferer
oblak = nube
oblast = area
oblast = localitate
oblast = zona
oblastní = regional
oblázek = calculo
obléci = representar
obléci = vestir
obléci se = vestir se
obléct = vestir
oblečen do = vestite de
oblečení = revestimento
oblečení = vestimento
oblečení = vestimentos
oblečený = vestite
obléhat = assediar
oblek = causa
oblek = habito
oblek = veste
oblek = vestimento
oblékat se = habito
oblékat se = vestir se
obléknout = revestir
obléknout = vestir
obléknout se = vestir
obleva = disgelo
obležení = assedio
obliba = enthusiasmo
obliba = voga
oblíbenost = popularitate
oblíbený = complacente
oblíbený = dilecte
oblíbený = favorite
oblíbený = popular
oblíbit si = dar se a
obličejový = facial
obligace = obligation
oblouk = arco
oblouk = voluta
oblouková lampa = lampa de arco
oblouková lampa = torcha de arco
obložení = revestimento
obložit dřevem = revestir de ligno
obludnost = enormitate
obludnost = monstruositate
obludný = monstruose
obměna = modification
obměna = paraphrase
obměna = variation
obměna = version
obměnit = permutar
obměňování = permutation
obnášet = amontar (a)
obnošené = portate
obnošený = usate
obnova = recrudescentia
obnova = renovation
obnova = restabilimento
obnova předplatného = reabonamento
obnovení = refaction
obnovení = reintegration
obnovení = reprisa
obnovení = restauration
obnovení = restitution
obnovený výskyt = reapparition
obnovit = reconstruer
obnovit = recoperir
obnovit = recuperar
obnovit = refrescar
obnovit = reintegrar
obnovit = renovar
obnovit = repercurrer
obnovit = restabilir
obnovit = restablir
obnovit = restaurar
obnovit dobrou pověst = rehabilitar
obnovit předplatné = reabonar se
obnovovat = restituer
obnovující = restaurante
obočí = supercilio
obohacení = fortificationes
obohacení = inricchimento
obohatit = inricchir
obojek = collar de can
obojetný (beroucí z obou stran) = ambidextre
obojživelník = amphibio
obojživelný = amphibie
obor = section
obosměrný provoz = circulation in ambe sensos
obouruký = ambidextre
oboustranný = mutue
obr = fico
obr = gigante
obrábět = limar
obrábět kov = fabricar
obrácení = inversion
obrácení = torno
obrácení na druhou stranu = transversion
obrácený = inverse
obrácený = invertite
obrácený = reverse
obrácený řád = inversion
obracet = reverter
obracet = verter
obrana = defensa
obrana = defension
obránce = defender
obránce = defensor
obránce práv lidu = tribuno
obranný = defensive
obrat = torno
obrat = vice
obrat = volta
obrat = volumine de venditas
obratel = vertebra
obrátit = everter
obrátit = inverter
obrátit = revolver
obrátit = tornar
obrátit na druhou stranu = transverter
obrátit na útěk = deroutar
obrátit naruby = everter
obrátit se na = adressar se a
obratlovec = vertebrato
obratlový = vertebrate
obratně = habilemente
obratník = tropico
Obratník kozoroha = Tropico del Capricorno
Obratník raka = Tropico del Cancere
obratnost = agilitate
obratný = adepte
obratný = dextere
obratný = experte
obratný = habile
obraz = imagine
obraz oblíbence = pin-up
obrázek = imagine
obrázek = pictura
obrázkový = pictural
obrazné vyjádření = allegoria
obrazný = figurative
obrna = poliomyelitis
obrnění = armatura
obrnit se trpělivostí = armar se de patientia
obrousit = abrader
obrovský = enorme
obrovský = gigantesc
obrovský = gigantic
obrovský = immense
obrovský = tremende
obrovský = troppo ample
obrození = renascentia
obruba = bordatura
obruba = orlo
obrubník = bordo
obrubník = bordo del trottoir
obruč = circulo de ferro
obrys = contorno
obrys = silhouette
obřad = ceremonia
obřad = rito
obřadně = ceremonialmente
obřadní = ritual
obřadný = ceremoniose
obřezat = circumcider
obřízka = circumcision
obsadit = occupar
obsah = contento
obsah (knihy) = contento
obsáhlý = ample
obsáhlý = comprehensive
obsáhlý = comprensive
obsáhnout = comprender
obsahovat = comprehender
obsahovat = continer
obsazení = forma
obsazení rolí = distribution de rolos
obsazení ve hře = truppa
obsazenost = occupation
obsažený v něčem = inherente
obsažný = contente
obscénní = obscen
obscénnost = obscenitate
observatoř = observatorio
obsese = obsession
obskurní = obscur
obsluha = accompaniamento
obsluha = servicio
obstarat = procurar
obstavení = sequestration
obstrukce = obstruction
obstrukční = obstructive
obšívat = sarcir
obtěžování = enoio
obtěžování = molestation
obtěžovat = enoiar
obtěžovat = importunar
obtěžovat = incommodar
obtěžovat = molestar
obtěžovat = onerar
obtěžovat = vexar
obtěžující = irritante
obtíž = difficultate
obtíž = incommoditate
obtíž = molestia
obtížnost = difficultate
obtížný = difficile
obtížný = difficultate
obtížný = moleste
obtížný = onerose
obtížný člověk či věc = persona o cosa enoiose
obušek = bacchetta
obušek = baston
obušek = fuste
obuv = calceatura
obuvník = bottinero
obuvník = calceator
obuvník = scarpero
obuvník = sutor
obvaz = bandage
obvaz = compressa
obvaz = falcata
obvaz (hluboký) = bandage fundiforme
obvázat = bandar
obvázat = involver
obveselovat = intertener
obvinění = accusation
obvinění = incrimination
obviněný = accusato
obviněný = accusator
obvinit = accusar
obvinit = incriminar
obvinit z podvodu = incriminar per medio de un stratagema
obviňování = recrimination
obviňovat = blasmar
obviňovat = inculpar
obvod = circuito
obvod = circumferentia
obvod = perimetro
obvod = rayon
obvod pasu = mesura cinctural
obvovení = recuperation
obvykle = generalmente
obvyklý = costumari
obvyklý = habitual
obvyklý = nomic
obvyklý = ordinari
obvyklý = regular
obvyklý = usual
obyčej = more
obyčeje = manieras
obydlí = casa
obydlí = domicilio
obydlí = habitation
obytná čtvrť = colonia residential
obytná místnost = ubication
obytný = residential
obytný dům = villa
obývací loď = casa flottante
obývací pokoj = salon
obývat = abundar
obývat = habitar
obyvatel = habitante
obyvatel = occupante
obyvatelný = habitabile
obyvatelstvo = population
obzvláště = super toto
obzvláště = supertoto
obžaloba = accusation
obžalovaný = accusato
obžalovat = accusar
ocas = cauda
oceán = oceano
ocel = aciero
ocelárna = acieria
ocelářství = siderurgia
ocelový = de aciero
ocenění = honorario
ocenění = valutation
ocenit = appreciar
ocenit = evalutar
ocenit = gratificar
ocenit = preciar
ocenit vysoko = premiar
ocenitelný = appreciabile
ocet = aceto
ocet = vinagre
očarovat = incantar
očekávající = expectante
očekávání = anticipation
očekávání = expectation
očekávaný = provise
očekávat = expectar
očernit = denigrar
očerňování = denigration
oči = viso
očista = purga
očistec = purgatorio
očistit = appurar
očistit = dismacular
očistit = mundar
očistit = nettar
očistit = purificar
očistit se = disculpar
očistný = abstersive
očitý svědek = teste ocular
očividně = ostentatiose
očividný = flagrante
očividný = manifeste
očividný = ostensibile
očko = oculetto
očkovací látka = vaccino
očkování = inoculation
očkování = vaccination
očkovat = inocular
očkovat = vaccinar
oční = ocular
oční = ophtalmic
oční bulva = globo del oculo
oční důlek = orbita
oční jamka = orbita
oční lékařství = ophtalmologia
oční víčko = palpebra
oční výplach = bassinetto ocular
od = ab
od = de
od = ex
od (2. pád) = de
od (té doby) = ab
od nynějška = ab ora
od špatného k horšímu = de mal in pejo
od té doby = depois que
od té doby = depost
od té doby = postea
od té doby = proque
od té doby co = desde
od toho času = de-inde
od tohoto okamžiku = a partir de ora
óda = ode
odávat petici = petitionar
odbarvení = discoloration
odbarvit = discolorar
odbarvovat = distinger
odběratel = subscriptor
odbočení = divagation
odbočit = deramar se
odbočit = deviar
odbočit = divagar
odbočit = diverter
odbočit vpravo = girar al dextra
odboj = sublevation
odbojník = motinero
odbojníky = rebello
odborář = syndicalista
odborné názvosloví = terminologia
odborník = adepto
odborník = autoritate
odborník = experte
odborník = experto
odborník = specialista
odbornost = habilitate
odborný = experte
odborný = fundate
odborný = professional
odborový svaz = syndicato
odbory = tradeunion
odbytiště = disbordamento
odcizení = alienation
odcizit = alienar
odcizit = estraniar
odčinit = disfacer
odčinit = expiar
odčítání = subtraction
odčítat = subtraher
oddací list = certificato de matrimonio
oddálit = remover
oddanost = dedication
oddanost = devotion
oddaný = dedicate
oddaný = devote
oddaný = robuste
oddat = sposar
oddat se = resignar se
oddechnutí = relaxamento
oddělat = disfacer
oddělení = appartamento
oddělení = compartimento
oddělení = departimento
oddělení = distaccamento
oddělení = separation
"oddělení" = compartimento
oddělený = discrete
oddělený = isolate
oddělený = separate
oddělit = disassociar
oddělit = isolar
oddělit = isolate
oddělit = secerner
oddělit = secretar
oddělit = segregar
oddělit = separar
oddělit se = divider se
oddělování = apartheid
oddělovat = apartar
oddíl = division
ode dne = de die in die
odebrat se = retirar se
odečíst = discontar
odečítat = subtraher
odehnat = chassar
odejít = departir
odejít = exir
odejít = partir
odejít = sortir
odejít do důchodu = pensionar se
odejít do důchodu = retirar se
odejít na chvilku = sortir un momento
odejít z břehů = disbordar
odejití = partita
odejmout = amputar
odělovací zeď = muro divisori
odemknout = disserrar
odemknout = excluder sub clave
odepínatelná = distaccabile
odepřít = abnegar
odepřít = refusar
odepřít sobě samému = abnegar
odepsat (zrušit) = cancellar
odesílatel = expeditor
odeslaná pošta = de partita
odeslání = invio
odeslat = expedir
odeslat = remitter
oděv = habito
oděv = roba
oděv = veste
oděv = vestimento
odevzdat = livrar
odevzdat (se) = render (se)
odezírat = leger sur le labios
odezva = repercussion
odhad = estimation
odhad = taxation
odhadnout = appreciar
odhadnout cenu = estimar
odhadovat = estimar
odhalený = discoperte
odhalit = denudar
odhalit = discoperir
odhalit = dismascar
odhalit = disvelar
odhalit = levar le coperculo de
odhalit = revelar
odhalit (se) = revelar (se)
odhalovač tejemství = revelator de secretos
odhazovat = jectar via
odhlásit se = quitar
odhodit = rejectar
odhodit cestou = jectar via
odhodlaný = resolute
odcházející = sortiente
odcházet = partir
odcházet = sortir
odchod = partita
odchod do důchodu = retiro
odchod! = marcha!
odchýlit = aberrar
odchýlit = deviar
odchýlit = disviar
odchýlit = diverter
odchýlit se = deviar
odchylka = aberration
odchylka = anormalitate
odchylka = deviation
odchylka = irregularitate
odchylnost = anomalia
odchylný od normy = anomale
odjet = partir
odjet = sortir
odjezd = exito
odjezd = partita
odjezd = recesso
odjezd = retiro
odkapávač = escolatorio
odkapávat = guttar
odkapávat = stillar
odkaz = legato
odkaz = ligamine
odkaz = referentia
odkaz = testamento
odkázat = legar
odkazovat (se) = referer (se)
odklad = ajornamento
odklad = moratorio
odklad = pausa
odklad = postponimento
odkládat = temporisar
odkladný = suspensive
odklidit = eliminar
odklonění = derivation
odklonit = derivar
odklonit = deviar
odklonit = disviar
odklonit = diverter
odklonit = virar
odklonit se = aberrar
odkopnout = disdignar
odkopnout = repulsar
odkotvit = disancorar
odkotvit = disanchorar
odkoupit = disinteressar
odkoupit = emer
odkoupit = redimer
odkrýt = discoperir
odkrýt = exponer
odkrýt = revelar
odkrytý = detecte
odkrývat = excavar
odkrývat. = deteger
odkud = de ubi
odkud = unde
odlehčení = alleviation
odlehlý = abstracte
odlehlý = remote
'odlehlý = remote
odlet = partita
odletět = partir
odletovat = dissoldar
odlišit = differentiar
odlišnost = discordia
odlišný = dissidente
odlišný = dissimile
odlišný = distincte
odlišovat = dissimilar
odlišovat se = differer
odlitek = funder
odlitek = modulatura
odlitek = pecia fundite
odliv = marea basse
odliv = refluxo
odlomit = abrumper
odloučení = estraniamento
odloučení = isolamento
odloučení = segregation
odloučený = recluse
odloučit = appartar
odloučit = disgregar
odloučit = insular
odloučit = scinder
odložení = postponimento
odložení = postposition
odložit = ajornar
odložit = deferer
odložit = differer
odložit = poner a un latere
odložit = postponer
odložit = procrastinar
odložit = suspender
odložit na neurčito = remitter indefinitemente
odlučovat = dirimer
odměna = honorari
odměna = premio
odměna = recompensa
odměna = remuneration
odměnit = honorar
odměnit = premiar
odměnit = remunerar
odměnit se = recompensar
odměňovat = remunerar
odměřený = reservate
odmítat = recusar
odmítat = rejectar
odmítavě křičet = critar in disapprobation
odmítnout = abjurar
odmítnout = declinar
odmítnout = destituer
odmítnout = parar
odmítnout = recusar
odmítnout = refusar
odmítnout = rejectar
odmítnout = renegar
odmítnout = repeller
odmítnout = repulsar
odmítnutá věc = objecto rejectate
odmítnutí = denegation
odmítnutí = parata
odmítnutí = rejection
odmítnutí = repulsa
odmlouvat = musellar
odmlouvat = replicar asperemente
odmluva = replica aspere
odmlžováním = ventilator
odmocnina = radice quadrate
odmontovat = dismontar
odnárodnit = disnationalisar
odnést = levar
odnést = subtraher
odnětí = retiro
odnětí svobody = imprisionamento
odnímatelný = cessibile
odnímatelný kryt = cappotta
odnož = nove ramo
odolat = opponer se
odolat = resister
odolat = resister a
odolávat = persister
odolnost = arduitate
odolnost = elasticitate
odolnost = resistentia
odolný = durabile
odolný = resistente
odolný proti = a proba de
odpad = devastate
odpad = misuso
odpad = perdita
odpad = residuo
odpad = vaste
odpadkový koš = corbe a papiro
odpadkový koš = receptaculo de immunditias
odpadkový vůz = carro de immunditias
odpadky = immunditias
odpadky = rejecto
odpadlík = renegato
odpadlý = perempte
odpadní produkty = residuos
odpadní trubka = tubo de discarga
odpálit = batter
odpálit = lanciar
odpalovací základna = platteforma de lanceamento
odpalovač = battitor
odpařovat = emitter vapor
odpichovátko = compasso
odplata = nemesis
odplata = retaliation
odplevelení = disherbage
odplevelit = disherbar
odpočinek = appoiar
odpočinek = recreation
odpočinek = relaxation
odpočinek = reposo
odpočinout = prender un siesta
odpočinout = recrear
odpočinout (si) = relaxar (se)
odpočinout si = reposar se
odpočíst = discontar
odpočítávání = computo a retro
odpočívat = quiescer
odpočívat = reposar
odpočívat v klidu = restar tranquille
odpojit = disaccopular
odpojit (se) = distaccar (se)
odpoledne = postmeridie
odpoledne v xxx hodin = a xxx horas del postmeridie
odpolední odpočinek = siesta
odpor = aversion
odpor = opposition
odpor = repugnantia
odpor = repulsion
odpor = resistentia
odpor = revulsion
odporné = abhorribile
odpornost = vilitate
odporný = abhorribile
odporný = abominabile
odporný = detestabile
odporný = detestable
odporný = horride
odporný = nauseante
odporný = odiose
odporný = repugnante
odporný = repulsive
odporovat = adverter
odporovat = contradicer
odporovat = contravenir
odporovat = discrepar
odporovat = opponer
odporovat = repugnar a
odporovat autoritě = resister al autoritate
odporovat někomu = opponer
odporující = adverse
odporující = opponente
odposlouchat = ascoltar clandestinmente
odpouštět = dimitter
odpouštět = indulger
odpověď = replica
odpověď = responsa
odpověď hrazena = responsa pagate
odpovědět = replicar
odpovědět = replicar (a)
odpovědět = responder
odpovědět (na něco) = responder de (un cosa)
odpovědět (na) = responder (a)
odpovědět (někomu) = responder pro (un persona)
odpovědnost = responsabilitate
odpovědný = responsabile
odpovídající = apposite
odpovídající = appropriate
odpovídající = competente
odpovidat = replicar
odpovídat = corresponder
odpovídat (za něco) = responder (de un cosa)
odpřísáhnout = abjurar
odpřísáhnout = adjurar
odpudit = repeller
odpudivé = abhorribile
odpudivý = repulsive
odpůrce = adversario
odpůrce = antagonista
odpůrce = objectante
odpustit = dispensar
odpustit = pardonar
odpustit = remitter
odpustitelný = pardonabile
odpuštění = pardono
odpuštění = remission
odpuštění trestu = indulto
odpuzení = repercussion
odpuzující = repugnante
odpykat = expiar
odradit = discoragiar
odradit = dissuader
odraz = reflexion
odraz = reverberation
odrazený = discoragiate
odrazit = parar
odrazit = rebatter
odrazit = repeller
odrazit = repulsa
odrazit = repulsar
odrazit se = resaltar
odrazová čára = linea de carga
odrazování = discoragiamento
odrazové zrcadlo = reflector
odrazový můstek = trampolino
odrazující = preventive
odražeč bláta = guardafango
odrážet = parar
odrážet = reflecter
odrážet = repercuter
odrážet = repulsar
odrážet = reverberar
odrážet světlo = reflecer
odrážet zvuk = reverberar
odrážka = bequadro
odročení = ajornamento
odročení = detenite
odročení = dilatation
odročit = ajornar
odročit = demorar
odročit = prorogar
odročit. = arretrar
odrůda = sorta
odřeknutí = renunciation
odřenina = lesion superficial
odřezek = pecietta
odřezek = retalio
odříct = disdicer
odříct = renunciar
odřít = frictionar
odřít = irritar
odřít (kůži) = excoriar
odříznout = abscinder
odříznout = excider
odříznout = precider
odříznout = rescinder
odříznout = taliar
odseknout odpověď = dicer bruscamente
odseknutí = retorsion
odskočit = facer saltar
odsoudit = censurar
odsoudit = condemnar
odsoudit = convincer
odsoudit = reprobar
odsoudit = sententiar
odsoudit k smrti = condemnar a morte
odsouhlasení = approbation
odsouhlasit = accordar
odsouzenec = reprobato
odsouzení = condemnation
odspoda = subtus
odstartování = lancha
odstartovat = lancear
odstavec = alinea
odstavec = paragrapho
odstavit = dislactar
odstín = nuance
odstín = tinta
odstoupení = abdication
odstoupení = cession
odstoupení = recession
odstoupit = abdicar
odstoupit = dimitter se
odstoupit = relinquer
odstoupit = resignar
odstranění = abrogation
odstranění = elimination
odstranění = retraite
odstranění = subtraction
odstranit = abolir
odstranit = abrogar
odstranit = amover
odstranit = amputar
odstranit = eliminar
odstranit = remover
odstranit = separar
odstranit = supplantar
odstranit = supprimer
odstranit mytím = distinger per lavar
odstrašit = abhorrer
odstrčit = pulsar un barca in le aqua
odstrčit = repulsar
odstředivý = centrifugal
odstřelovač = tirator imboscate
odstřelovat = cannonar
odsunout = displaciar
odsunout = distantiar
odsunout se = liberar se de
odsunutí = transferimento
odškodné = reparation
odškodnění = indemnitate
odškodnění = punition juste
odškodnění = reparation
odškodnit = indemnisar
odškodnit = reparar
odškrtnout = poner un marca contra
odškrtnout = reprochar
odškrtnutí = marca de approbation
odšroubovat = disvitar
odštěpek = fragmento
odštěpená skupina = gruppo fractionari
odšupinovat = squamar
odtáhnout = defalcar
odtáhnout = subtraher
odtahnout se = distaccar se
odtažitý = abstracte
odteď = a parte de ora
odtehdy = a partir de
odtehdy = pois que
odtékat = escolar
odtékat = refluer
odtok = refluxo
odtok = tubo de discarga
odtrhnout = aveller
odtrhnout = eveller
odtrhnout se = distaccar se
odtrhnout se = extender se
odtržení = avulsion
odtržení = divulsion
odtud = de hic
odtud = hinc
odtud = inde
odtud za hodinu = de hic a un hora
oduševnění = verve
odvaha = audacia
odvaha = corage
odvaha = harditessa
odvaha = hasardo
odvahu! = corage!
odvážit se = osar
odvážný = audace
odvážný = coragiose
odvážný = hardite
odvážný = valente
odvedený = abducte
odvést = abducer
odvést = reveller
odvést na vojnu = conscriber
odvést násilím = abducer
odvést pozornost = disviar del question principal
odveta = replicamento
odveta = represalia
odveta = retorsion
odveta = vindicantia
odvětit = retorquer
odvetná činnost = reaction
odvetný = de represalia
odvetný = vindicative
odvětví = branca
odvíjet (se) = disinrolar (se)
odvod = levata
odvod (vojenský) = conscription
odvodit = deducer
odvodit = derivar
odvodnění = disaquamento
odvodnění = escolamento
odvodnit = disaquar
odvodňovat = disaquar
odvolání = abrogation
odvolání = appello
odvolání = recantation
odvolání = rescission
odvolání = revocation
odvolat = abrogar
odvolat = disdicer
odvolat = recantar
odvolat = revocar
odvolat hlasováním = repeller per votation
odvolat se = apellar
odvolat se = appellar
odvolat se = disdicer se
odvolatelný = retractabile
odvození = deduction
odvození = deriva
odvození = derivation
odvozený = derivative
odvozování = derivation
odvozovat = abstraher
odvozovat = deducer
odvozovat = derivar
odvracení = averter
odvrátit = averter
odvrátit = evitar
odvrátit zrak = deviar le oculos
odvšivit = pedicular
odvybavit = dismobiliar
odzátkovat = discorcar
odzbrojení = disarmamento
odzbrojit = disarmar
odzbrojit = dismilitarisar
odznak = insignia
odznak = placa
ofsajd = foras de joco
ofsajd = offside
ofset = offset
ofsetový = offset
oftalmolog = oculista
oh! = oh
oharek = cinere
ohavné = abhorribile
ohavnost = abhorrimento
ohavnost = abomination
ohavný = detestabile
ohebnost = flexibilitate
ohebný = flexibile
oheň = foco
oheň = igne
oheň = incendio
ohlas = resonantia
ohlášení = indiction
ohlašovat = heraldo
ohlávka = capistro
ohled = deferentia
ohledně = a proposito de
ohlédnout se = respicer
ohleduplný = sollicite
ohlupovat = imbrutir
ohlušit = assurdar
ohlušit = esturdir
ohlušit = imbrutir
ohlušovat = facer ruito surde
ohlušující = assurdante
ohlušující rámus = ruito surde
ohmatávání = tasto
ohnisko = foco
ohniště = attisatorio
ohniště = foco
ohniště = fornace
ohnivý = ardente
ohnivzdorný = incombustibile
ohňostroj = foco de artificio
ohnout = flecter
Ohňová země = Terra del Foco
ohnutý = ansate
ohnutý = circumflexe
ohnutý = curvate
ohodnocení = evaluation
ohodnocení = quotisation
ohodnocení = rata
ohodnotit = evalutar
ohodnotit = valutar
ohon = cauda
ohrada = ovil
ohrada = palissada
ohrada = sepe
ohradit = circumferer con un sepe
ohrádka = parco
ohraničit = terminar
ohromení = stupefaction
ohromený = siderate
ohromený = stupefacite
ohromený = stupefacte
ohromit = chocar
ohromit = impressionar
ohromit = stupefacer
ohromný = enorme
ohromný = formidabile
ohromný = stupende
ohromující = impressionante
ohromující = stupende
ohrozit = impericular
ohrozit = mitter in periculo
ohrožení = menacia
ohřát = caler
ohřát = tepidar
ohřívač = calefactor
ohřívat = calefacer
ohyb = curva
ohyb = flexion
ohýbání = flexion
ohýbat = flecter
ohýbat se = clinar se
ohýbatelný = flexibile
ohyzdnost = vista fede
ochablost = manco de tension
ochablý = flaccide
ochabnout = collaber
ochmýřený = lanuginose
ochočit = domesticar
ochota = alacritate
ochota = bon voluntate
ochota = gentilessa
ochota = promptitude
ochotně = con bon gratia
ochotně = de bon grado
ochotně = de bon voluntate
ochotný = accommodante
ochotný = attente
ochotný = ben disposite
ochotný = officiose
ochotný = prompte
ochotný = servicial
ochrana = protection
ochrana proti větru = paravento
ochránce = guardator
ochránce = patrono
ochránce = protector
ochránění = preservation
ochránit = preservar
ochranka = salveguarda
ochranná přilba = casco protective
ochranná stráž = salveguarda
ochranná známka = marca de fabrica
ochranné brýle = berillos protective
ochranné opatření = prophylaxis
ochranný = preservative
ochranný = preventive
ochranný = protective
ochranný list = salveconducto
ochraňovat = proteger
ochraňovat = salveguardar
ochrnutí = paralyse
ochromit = torper
ochtnávat = degustar
ochudit = impovrir
ochutit = condimentar
ochutit = condir
oj = timon
ojediněle = infrequente
ojedinělý = singular
ojnice = biella
okamžik = instante
okamžik = momento
okamžik! = un momento!
okamžitě = immediatemente
okamžitý = instante
okap = guttiera
okap = percha
okapová roura = tubo de disaquamento
okapový žlab = guttiera
okázalost = fasto
okázalost = pompa
okázalost = sumptuositate
okázalý = emphatic
okázalý = extravagante
okázalý = fastose
okenice = persiana
okenní dveře = portafenestra
okenní rám = quadro del fenestra
okenní tabule = tabula de fenestra
okenní tabule = vitro
oklamat = deciper
oklamat = deluder
oklamat = dupar
oklamat se = blandir se
okno = fenestra
oko = oculo
oko pletací = malia
okolí = ambiente
okolí = milieu
okolí = vicinitate
okolní = ambiental
okolní = ambiente
okolnost = circumstantia
okolo = circa
okopat = guastar le superficie de
okopávat = sarcular
okopírovat = copiar
okořenit = condimentar
okoun = perca
okoun říční = percha
okounět = hiar
okouzlení = fascination
okouzlení = incantamento
okouzlený = incantate
okouzlený z úspěchu = transportate de successo
okouzlit = ecstasiar
okouzlit = fascinar
okouzlit = incantar
okouzlit = mesmerisar
okouzlující = incantator
okov na nohu = pedica
okovat = ferrar
okovy = ferros
okr = carina
okrádat někoho = derogar
okraj = bordatura
okraj = bordo
okraj = extremitate
okraj = frontiera
okraj = margine
okraj = orlo
okraj cesty = bordo del via
okrajový = marginal
okrást = robar
okrášlit = imbellir
okres = contato
okres = districto
okrouhlý = rotunde
okrsek = districto
okruh = orbe
okruh = rayon
okruh = ronda
okruh zájmů = sphera
okřídlený = alate
oktan = octano
oktáva = octava
okukovat = ocular
okultismus = occultismo
okultista = occultista
okupace = occupation
okupant = occupante
okupant = occupator
okurka = cucumbre
okurka nakládačka = cornichon
okvětí = perianthio
okvětní lístek = petalo
okyselení = acidification
okyselit = acidificar
okysličování = oxydation
okysličovat = oxydar
olej = oil
olej = oleo
olejnatá rostlina = oleacea
olejnatý = oleaginose
olejnatý = oleose
olejomalba = pictura a oleo
olejování = oleage
olejovat = olear
olemovat = contornar
olemovat = costear
olemovat = laciar
oleomalovat = pinger a oleo
oliheň = calamar
olistění = foliage
oliva = oliva
olivový = oliva
olivový = olivo
olivový olej = oleo de oliva
oloupat = excoriar
oloupat (se) = exfoliar (se)
oloupat kůru = discorticar
oloupat ovoce = disfructar
oloupit = privar
oloupit = spoliar
olověný = a plumbo
olověný = de plumbo
olověný = plumbee
olovnice = plumbo
olovo = plumbo
olše = alno
oltář = altar
olympiáda = olympiade
olympijské hry = jocos olympic
olympijský = olympic
omáčka = sauce
omámení = esturdimento
omámení = esturdir
omámení = stupefaction
omámený = stupefacte
omámit = esturdir
omdlít = perder conscientia
omdlít = suffrer un syncope
oměj (aconitum) = aconito
omezení = confinamento
omezení = confinio
omezení = freno
omezení = limitation
omezení = restriction
omezení kreditu = restriction de credito
omezený = limitate
omezený = restricte
omezit = confinar
omezit = reprimer
omezit = restringer
omezit se = restringer se
omezit se = restringer se a
omezovat se = confinar con
omílat = parlar constantemente de
omilostnit = gratiar
omítat = ingypsar
omítka = gypso
omladit = rejuvenescer
omlazení = rejuvenescimento
omlouvat se = excusar se
omlovat se = pardonar
omluva = excusa
omluvit = disculpar
omluvit = excusar
omluvit = justificar
omluvit se kvůli nemoci = in clamar se malade al travalio
omluvný = excusatori
omluvte mě! = pardono!
omnibus = omnibus
omoleta = omelette
omráčit = esturdir
omráčit = siderar
omrzlina = congelation
omrzlina = gelatura
omšelý = inattractive
omšelý = meschin
omšelý = obscur
omyl = error
omyl = fallacia
omylný = fallibile
omývání = ablution
on = il
on = ille
on sám = mesme
ona = celle,-a,-o
ona = ella
ona = illa
ona (v nepřímých pádech) = la
ondulace = undulation
ondulovat = undular
oněmělý = stupefacite
oněmět = mutescer
onemocnět = cader malade
onen = celle,-a,-o
onen = ille
oni = illes
oni = illi
oni = les
oni (životní) = illes
oni sami = mesme
oni sami = se
ono = celle,-a,-o
ono = illo
ono = lo
ono = uno
ono je = il ha
ono se = on
ony = illi
ony (věci) = illos
ony (ženy) = illas
opáčit = bruscar
opačně = al verso
opačně = de traverso
opačně = reverso de direction
opačné pohlaví = le altere sexo
opačný = adverse
opačný = contrari
opačný = reciproco
opačný = reverse
opačným směrem = in senso inverse
opadavý = caduc
opak = contrario
opak = opposito
opak = reverso
opak = verso
opakovaně = plure vices
opakovaně = reiteratemente
opakovaně = repetitemente
opakované uvedení = reprisa
opakování = recurrentia
opakování = repetition
opakovat = iterar
opakovat = reiterar
opakovat = repeter
opakovat (učení) = reassumer
opakovat se = repeter se
opakovat! = bis
opakující se = recurrente
opakující se slovo = iterativo
opál = opalo
opálení = bronzage
opálení = bronzar
opálený = ardite per le sol
opálený = indurate per le sol
opalování = banios de sol
opalovat = bronzar
opalovat se = bronzar
opalovat se = prender le sol
opar = herpete
opaření = escaldatura
opařit = escaldar
opásat = cinger
opasek = cinctura
opat = abate
opatrně = delicatemente
opatrnější = plus caute
opatrnost = circumspection
opatrnost = precaution
opatrnost = prudentia
opatrný = caute
opatrování = bon guarda
"opatrování" = custodia
opatrovník = curator
opatrovník = guardiano
opatruj se = cura te
opatření = precaution
opatřit = procurar
opatřit něčím = subministrar
opatřit pohonem = ingranar
opatřit poznámkami = annotar
opatství = abbatia
opečený = rostite
opékat = tostar
opera = opera
operace = operation
opěradlo = dorsal
operativní = operatori
operátor = operator
opereta = opera comic
opereta = operetta
opěrka = susteno
operní = de opera
operní divadlo = theatro del opera
opěrný bod = fulcro
opěrný pilíř = contraforte
operovat = operar
operující = operante
opět prohlédnout = revisitar
opět začlenit = reingangiar
opět zaměstnat = reingangiar
opětovat = reciprocar
opětovat palbu = dar retornos de flamma
opevnění = fortification
opevnit = fortificar
opevňovat = munir
opiát = opiato
opiátový = opiate
opice = simia
opičení = simieria
opičí = simian
opičit = simiar
opičit se = simiar
opilec = alcoholico
opilec = inebriato
opilost = ebrietate
opilý = ebrie
opilý = esturdite
opilý = inebriate
opiová tinktura = laudano
opisovat (tajně) = copiar (celatemente)
opít = inebriar
opít se = inebriar se
opium = opium
oplácet = render le par
oplácet = retaliar
oplakávat = deplorar
oplakávat = miserar
oplatit = reciprocar
oplatit = retaliar
oplatka = wafla
oplešatět = hardir
oplodnit = fertilisar
oplodnit = impregnar
oplývající = abundante
oplývající = affluente
oplývat = abundar
oplývat = exuberar
oplývat = redundar
oplzlost = obscenitate
oplzlý = impudic
oplzlý = obscen
opodál = multo distante
opojný = inebriante
opomenout = omitter
opominutí = pretermission
opona = cortina
opona = tela
oponent = opponente
oponovat = opponer
oponující = opponente
opora = appoio
opora = crucia
opora = supporto
oportunista = opportunista
opotřebení = consumption natural
opotřebení = detrition
opotřebovaný = deteriorate
opotřebovat = amortir
opotřebovat = facer disparer
opotřebovat (se) = extenuar (se)
opotřebovat se = exhaurir se
opotřebovat se = obsolescer
opouštění = abandonamento
opovážlivec = osato
opovrhnout = disdignar
opovrhovat = contemner
opovrhovat = despectar
opovrhovat = disdignar
opovrhovat = minuspreciar
opovržení = abhorrimento
opovržení = contempto
opovržení = despecto
opovržení = disdigno
opovrženíhodný = contemptibile
opozdilec = retardatario
opozdit = retardar
opozdit se = tardar
opozice = opposition
opozičník = dissenter
opožděný = retardate
opožděný = tardive
opožděný příjezd = arrivata tardive
opožďovat se = retardar
oprášit = dispulverar
oprať = redina
oprátka = lasso
oprava = correction
oprava = emendation
oprava = reparation
oprava = reparo
opravář = investigator de conflictos industrial
opravdově = vermente
opravdový = serie
opravdový = ver
opravdu = vere
opravdu = vermente
opravdu = vero
opravení = reparation
opravit = corriger
opravit = emendar
opravit = fixar
opravit = rectificar
opravit = refacer
opravit = reparar
opravit se = corriger se
opravitelný = servicial
oprávnění = autorisation
oprávněný = competente
oprávněný ke vstupu = abbordabile
oprávnit = autorisar
opravňovat = licentiar
opravovat = corriger
oproti = vis-a-vis
opřít = appoiar
opsat = plagiar
optická iluze = illusion optic
optický = optic
optik = optico
optika = optica
optimalizace daní = modos legal de reducer le contributiones fiscal
optimální = optime
optimismus = optimismo
optimista = optimista
optimistický = optimista
opulence = opulentia
opulentní = abundante
opulentní = opulente
opustit = abandonar
opustit = derogar
opustit = desertar
opustit = desolar
opustit = destituer
opustit = exir
opustit = partir
opustit = quitar
opustit = relinquer
opustit = sortir
opustit zem = quitar le solo
opuštěné dítě = infante abandonate
opuštění = abandono
opuštění = defecto
opuštění = partita
opuštěnost = desolation
opuštěný = abandonate
opuštěný = derelicte
opuštěný = desertate
opuštěný = deserte
opuštěný = destitute
opuštěný = indigente
opuštěný = relicte
opylovat = pollinisar
oraganizace násilná = organisation oppressive
orangutan = orangutan
oranžáda = orangiada
oranžový = orange
orat = arar
orat = sulcar
oratorium = oratorio
orba = aratura
orbitální = orbital
ordinace pro docházející = ambulantia
ordonance = ordinantia
orel = aquila
orel královský = aquila regal
orel mořský = aquila de mar
orgán = organic
orgán = organo
organismus = organismo
organizace = arrangiamento
organizátor = forgasmo
organizátor = organisator
organizovaný = organisate
organizovat = arrangiar
organizovat = organisar
organizovat = orchestrar
organizovat = systematisar
orgasmus = orgasmo
orgie = bacchanal
orchestr = orchestra
orchidej = orchidea
orient = oriente
orientace = orientation
orientační = indicative
orientační bod = puncto de referimento
orientální = oriental
orientovat se = orientar (se)
originál = original
originalita = originalitate
originální = original
ornament = ornamento
ornamentální = ornamental
ornitolog = ornithologista
ornitolog = ornithologo
ornitologie = ornithologia
orný = arabile
orný = fecunde
orosit = irrorar
orosovač = irrorator
ortodoxní = orthodoxe
ortodoxnost = orthodoxia
ortopedický = orthopedic
ortopedie = orthopedia
ortopedik = orthopedista
ořech = nuce
ořešák = nuciero
ořezat = putar
ořezávání = retalio
ořezávat = attenuar
ořezávátko = taliastilos
os = axe
osa = axe
osadník = colono
osahávat = palpar
osamělost = solitude
osamělý = recluse
osamělý = singule
osamělý = solitari
osamocený = solitari
osbobození = liberation
oscilace = oscillation
oscilátor = oscillator
osciloskop = oscilloscopio
oscilovat = oscillar
osedlat = insellar
osel = asino
osévat. = succuter
osídlený = populate
osídlit = popular
osidlo = insidia
osika = tremulo
oslabení = debilitation
oslabení pravdy = attenuation del veritate
oslabený = debilitate
oslabit = debilitar
oslabit = emascular
oslabit = extenuar
oslabit = subsider
oslábnout = laber
oslabovat = infirmar
osladit = adulciar
osladit = dulcificar
osladit = edulcorar
oslava = celebration
oslava = festa
oslavný = panegyric
oslavovaný = gloriose
oslavovat = celebrar
oslavovat = exaltar
oslavovat = festar
oslavovat = glorificar
oslavovat = jubilar
oslepnout = cecar
oslepnout = esser cec super
oslnění = cecamento
oslnit = cecar
oslnivost = brillantia
oslňovat = brillar
oslňující světlo = lumine cecante
oslovit = adressar
osm = octo
osmahlý = indurate per le sol
osmdesát = octanta
osmdesáté = octantesime
osmdesáté = octogesime
osmdesátka = octantesimo
osmdesátý = octantesime
osmička = octavo
osminásobný = octuple
osmiúhelník = octagono
osmiúhlý = octagonal
osmnáct = dece-octo
osmý = octave
osmý = octavo
osnovat nástrahy = intrigar
osnovy = curriculum
osoba = individuo
osoba = person
osoba = persona
osoba = subjecto
osoba navíc = supernumerario
osoba stejného stavu = par
osobně = in persona
osobní = personal
osobní = subjective
osobní stráž = guarda personal
osobní vlak = traino de passageros
osobnost = celebritate
osobnost = personalitate
osový = axial
ospalost = somnolentia
ospalý = somnolente
ospravedlnění = justification
ospravedlnění = vindicantia
ospravedlnit = absolver
ospravedlnit = exonerar
ospravedlnit = justificar
ospravedlnit = vindicar
ostatně = cetero
ostatní = cetere
ostatní = diverse
ostatní = varie
osten = acantha
osten = spina
osteopat = osteopathico
ostnatý = spinose
ostnatý drát = filo spinose
ostrakizace = ostracismo
ostránkovat = paginar
ostražitě = con circumspection
ostražitost = vigilantia
ostražitost = vigilia
ostražitý = a(l)lerte
ostražitý = vigilante
ostrost = acutessa
ostrov = insula
ostrovní = insular
ostrovtipný = sagaciose
ostruha = sporon
ostrůvek = insula
ostružina = rubo
ostrý = acre
ostrý = acuminate
ostrý = acute
ostrý = affilate
ostrý = brusc
ostrý = trenchante
ostrý úhel = angulo acute
ostře štěkat = latrar acutemente
ostřit = affilar
ostuda = disgratia
ostuda = ignominia
ostuda = vergonia
ostudný = infame
ostudný = scandalose
ostudný = vergoniose
ostýchavý = avergoniate
ostýchavý = timide
ostýchavý = vergoniose
osud = destino
osud = fato
osud = sorte
osudovost = fatalitate
osudový = fatal
osvědčení = attestation
osvědčení = certificato
osvětlení = illumination
osvětlení reflektorem = illumination de projectores
osvětlit = exclarar
osvětlit = illuminar
osvětlit reflektorem = illuminar con projectores
osvěžení = recreation
osvícenost = liberalitate
osvícený = illuminate
osvítit = illuminar
osvobodit = absolver
osvobodit = delivrar
osvobodit = eximer
osvobodit = liberar
osvobodit se = liberar se de
osvoboditel = liberator
osvobozen = exempte
osvobození = absolution
osvobození = liberation
osvobození = manumission
osvobozený = exempte
osvobozený = exonerate
osvobozeny od daně = exempte de impostos
osvobozený od poštovného = franc de porto
ošemetný = delicate
ošetřovat = vigilar super
ošetřovatel = infirmero
ošetřovatelka = infirmera
ošetřovatelství = profession de infirmera
ošklivit si = abhorrer
ošklivit si = abominar
ošklivost = detestation
ošklivost = feditate
ošklivý = fede
ošklivý = repugnante
oštěp = javelotto
oštěp = lancea
oštěpař = lanceator
ošumělý = consumite
ošumělý = de aspecto povre
ošumělý = disordinate e immunde
ošumělý = mal vestite
otáčení = giration
otáčení = rotation
otáčet = girar
otáčet = revolver
otáčet = tornear
otáčet = volver
otáčet se = pivotar
otáčet se = rotar
otáčet se na druhou staru = volver (se) al altere latere
otáčivé dveře = porte giratori
otáčivý = rolante
otáčivý = volúbile
otálet = hesitar
otálet = procrastinar
otázka = question
otazník = puncto de interrogation
otazník = signo de interrogation
otcovský = paternal
otcovství = paternitate
Otče náš = Patre nostre
otčina = patria
otec = papa
otec = patre
otéci = inflar
otéct = turger
otěhotnět = conciper
otěhotnět = gestar
otěhotnět = pregnar
otékat = inflar
otékat = tumer
otékat = turgescer
oteklý = inflate
oteklý = tumescente
oteklý = tumide
otesávat = sculper
otevírač dopisů = aperilitteras
otevírání = inauguration
otevření = apertura
otevřený = aperte
otevřený = candide
otevřený = franc
otevřený = sincer
otevřít = aperir
otevřít = disserrar
otevřít (se) = aperir (se)
otevřít dárek = dispacchettar
otevřít dveře = fortiar
otevřít někomu oči = disabusar un persona super
otisk prstu = impression digital
otisky rukou = tracias de manos
otočení = reverso
otočení = torno
otočit = everter
otočit = inverter
otočit = retornar
otočit = reverter
otočit se = inverter se
otočit se = reverse
otočit se = tornar
otočit se k = diriger se verso
otočit směr = reversar direction
otočit vlevo = girar al leva
otočit vlevo = girar al sinistra
otočná židle = sede giratori
otočný = rotante
otočný most = ponte giratori
otok = edema
otok = tumefaction
otrava = enoio
otrava = invenenamento
otrava krve = septicemia
otrávení = intoxication
otrávit = intoxicar
otrávit = invenenar
otrávit = invenerar
otrávit plynem = asphyxiar con gas
otravný = irritante
otravný = penose
otravovat = enoiar
otravovat = irritar
otravovat = vexar
otrocký = abjecte
otrocký = servil
otroctví = sclavitude
otrok = sclavo
otrok = servo
otrokyně = sclava
otrokyně = serva
otruby = fúrfure
otřásat = tremular
otřást = concuter
otřást = chocar
otřást = trepidar
otřepaný = banal
otřepaný = trivial
otřes = commotion
otřes = concussion
otřes = choc
otřes = sublevamento
otřes = succussa
otřes mozku = commotion cerebral
otřes mozku = concussion
otřesný = terribile
otřesný = tremende
otřesný = trepidante
otřít nos = essugar le naso
otupělost = manco de acutessa
otupělost = stupor
otupit = amortir
otupit = obtunder
otvírač konzerv = aperilattas
otvírák = aperitor
otvírák dopisů = aperilitteras
otvírák dopisů = secapapiro
otvírák konzerv = aperilattas
otvírák lahví = aperibottilias
otvírák na láhve = aperibottilias
otvor = apertura
otvor = cavo
otvor = foramine
otvor = orificio
otylý = corpulente
otylý = folte
otýpka = fasce
ouško (od hrnku) = ansa
ouško karty = etiquetta
outsider = estraniero
outsider = oppresso
outsider = outsider
ovace = ovation
ovál = oval
oválná mísa = bassinetto
oválný = oval
ovce = agno
ovce = ove
ovčák = can de pastor
ovčí kožešina = pelle de ove
ovdovělá = vidue
ovdovělý = vidue
ovdovět = viduar
ověnčený = laureate
ověnčit = guirlandar
ověnčit = inveloppar
ověření = indorsamento
ověření = verification
ověření závěti = validation de un testamento
ověřit = attestar
ověřit = avalisar
ověřit = averar
ověřit = validar
ověřit = verificar
oves = avena
ovesná kaše = crema dulce de ovos e lacte
ovesná kaše = pappa de avena
ovesná mouka = farina de avena
ovinout = stringer
ovládat = dominar
ovládat = exercer
ovládat = manear
ovládat zbraň = manear
ovlivněný = affectate
ovlivnit = afficer
ovlivnit = effectuar
ovlivnit = influentiar
ovlivnit = influer super
ovlivnitelný = impressionante
ovlivňovat = influentiar
ovlivňovat = influer
ovoce = fructo
ovoce a zelenina = fructos e verdura
ovocná zahrada = jardin de fructos
ovocnář = fructero
ovocný = fructo
ovocný = fructuose
ovocný kompot = compota de fructos
ovocný sad = verdiero
ovocný salát = macedonia de fructos
ovulovat = ovular
oxid uhličitý = anhydrido carbonic
oxid zinečnatý = oxydo de zinc
oxydace = oxydation
ozářit = irradiar
ozbrojené síly = fortias armate
ozbrojený = armate
ozbrojený lupič = robator armate
ozbrojit (se) = armar (se)
ozdoba = guarnitura
ozdoba = ornamento
ozdoba = paramento
ozdobení = imbellimento
ozdobený = ornate
ozdobit = adornar
ozdobit = decorar
ozdobit = guarnir de
ozdobit = imbellir
ozdobit = inguirlandar
ozdobit = ornar
ozdobit = ornar imbellir
ozdobit cvočky = guarnir de clavos
ozdobit hvězdou = stellar
ozdobit ornamentem = ornamentar
"ozdobit" = adornar
ozdobná omítka = stuccatura
ozdobný štít = fronton
ozdobovat = ornar
ozdobovat = parar
ozdoby = paraphernales
ozdravující = salubre
označení = indication
označení = marca
označení = marcar
označit = appunctar
označit = marcar
označit dřívějším datem = antedatar
označit etiketou = etiquettar
označit hvězdičkou = signalar con asterisco
označovat = stigmatisar
oznámení = annunciation
oznámení = annuncio
oznámení = notification
oznámení (předem) = aviso
oznámit = annunciar
oznámit = avisar
oznámit = denunciar
oznámit = facer saper
oznámit = facer signo
oznámit = impartir
oznámit = notificar
oznámit = reportar
oznamovací způsob = modo indicative
oznamovat = annunciar
oznamovat = communicar
oznamovatel = annunciator
ozón = ozone
ozub = pinnion
ozubené kolo = ingranage
ozubené kolo = pinnion
ozubení = ingranage
ozubený = dentate
ozubit = indentar
ozvěna = echo
ozvěna = resonantia
ozvěna = reverberation
ozvučit = installar microphonos
ozvučit = sonorisar
ozývat se = resonar
ozývat se ozvěnou = echoar
oženit se = maritar
ožít = reviver
oživení = resuscitation
oživit = animar
oživit = avivar
oživit = reanimar
oživit = reavivar
oživit = revivescer
oživit = vigorar
oživit = vivificar
P.S. = postscripto
pacient = patiente
pacifický = pacific
Pacifik = Pacifico
pacifikovat = pacificar
pacifismus = pacifismo
pacifista = pacifista
páčidlo = vecte
páčidlo páka = vecte
páčit = sublevar
pád = cadita
pád = caso
pád (gramatický) = caso
pád na nohy = cader super le pedes
padací dveře = trappa
padák = glissatorio
padák = paracadita
padání = abscission
padat = cader
padat kroupy = grandinar
padat opětovně = recader
padavka = fructo cadite
padělání = falsification
padělaný = contrafacte
padělat = contrafacer
padělek = contrafaction
padělek peněz = moneta false
padesát = cinquanta
padesátka = cinquantesimo
padesátý = cinquantesime
padesátý = quinquagesime
pádlo = pagaia
pádlovat = pagaiar
pádná odpověď = replica argute
padnout = faller
padnout do rozkladu = cader in decadentia
pádný = lapidari
padoucnice = epilepsia
padouch = scelerato
pagoda = pagoda
pahorek = altura
pahorek = monticulo
pahýl = parte residual
pahýl = pecietta
pahýl = residuo truncate
páchat sodomii = committer sodomia
pachatel = perpetrator
páchnoucí = de mal odor
páchnoucí = fetide
páchnout = puter
páječka = ferro a soldar
pájení = soldatura
pájet = soldar
pájka = soldatura
pak = alora
pak = aposteriori
pak = de-inde
pak = depois
pak = pois
pak = post
pak = tum
pak tedy = ergo
páka = levator
Pákistán = Pakistan
pakistánský = pakistani
paklíč = false clave
pakt = pacto
pakt o neútočení = pacto de non aggression
palác = palatio
palác sultánů = seralio
palácový = palatin
palčáky = miton
palčivý = acre
palec = pollice
palec (míra) = uncia
pálená hlína = terra cocte
pálení = ustion
pálenka = aqua-ardente
pálenka = aquavite
Palestina = Palestina
Palestinec = palestino
palestinský = palestin
paleta = paletta
paleto = paletot
palchta = vela
paliativní = palliativo
palička na buben = bacchetta de tambur
palírna = alambic
palisáda = palissada
pálit = adurer
pálivka = sapor piccante
palivo = combustibile
pálka = rachetta
pálkař = bat
pálkař = battitor
palma = palma
paluba = bordada
paluba = deck
palubní deník = diario de navigation
památník = monumento
památník = monumento commemorative
památník = placa commemorative
památný = memorabile
pamatovat = memorar
paměť = memoria
pamětihodný = memorabile
pamětní = commemorative
pamětní kniha = memoria
pamflet = libello
pamlsek = morsello saporose
pampeliška = dente de leon
pan = domino
pan = senior
pan = Sir
pan = sr (senior)
pán = domino
pán = rabbi
Pán = Senior
pan starosta = senior burgomaestro
Panama = Panama
panamerický = panamerican
pancéřová komora = camera cuirassate
"pancéřovaný" = cuirassate
panda = panda
panděro = pancia
pane soudce = senior judice
panel = pannello
panelák = casa prefabricate
panenka = pupa
panenka = pupilla
panenská blána = hymene
panenský = virginal
panenství = virginitate
pánev = casserola
pánev = frigitoria
pánev = patella
pánev = pelve
pánev (kost) = pelve
pánev na smažení = patella
paní = domina
paní = donna
paní = seniora
paní = sra (seniora)
paní domu = domina
paní domu = matre de familia
panický = percipitate
panický útěk = fuga percipitate
panika = panico
panikář = alarmista
panikářský = colpate de panico
panna = virgine
panoráma = linea del horizonte
panoráma = panorama
panoramatický = panoramic
panoš = scutero
panovačný = autoritari
panovačný = imperiose
panování = regno
panovat = governar
panovat = regnar
panovat = tyrannisar
pánovitý = imperiose
panovnice = imperatrice
pánské plavky = calceones de banio
pánský = senioral
panství = dominio
panství = senioria
panstvo = nobilitate
pant = cardine
panter = panthera
pantofel = pantofla
pantomima = pantomima
papája = papaya
papež = papa
papež = pontifice
papeženec = papista
papežský = papal
papežství = papato
papír = papiro
papír na psaní = papiro a scriber
papír na psaní = papiro de litteras
papírnictví = papireria
papírník = papirero
papírová kaše = papier mache
papírování = labores administrative
papírový drak = cometa de papiro
papírový přebal = copertura de papiro
papoušek = papagai
papoušek = parochetto
papoušek = psittaco
paprika = paprika
paprika = pimento
paprsek = radio
paprsek = trave
paprsky = radio
papuče = calceolo
pár = copula
pár = par
pára = vapor
parabola = parabola
parabolická anténa = antenna parabolic
paradox = paradoxo
paradoxní = paradoxe
parafín = paraffin
parafráze = paraphrase
parafrázovat = paraphrasar
paragon = billet
paragon = nota
Paraguay = Paraguay
paralelní = parallel
paralytický = paralytic
paralýza = paralyse
paralyzovaný = paralysate
paralyzovat = paralysar
parametr = parametro
paranoia = paranoia
parapet = parapetto
parašutista = paracaditista
párátko = mundadentes
paravan = paravento
parazit = parasito
parcela = parcella
pardon = pardono
párek v rohlíku = panetto reimplite de salsicia
parfém = perfumo
parfémovat = perfumar
parfumerie = perfumeria
pária = paria
parita = paritate
park = parco
parket = parquet
parkovací automat = parcometro
parkovací místo = parco de automobiles
parkovat = parcar
parkoviště = parcamento
parkoviště = parco de automobiles
párkrát = alicun vices
parlament = parlamento
parlamentní = parlamentari
parma = barbo
parma = varion
parní = vaporose
parní kotel = caldiera
parní motor = machina de vapor
parní válec = rolo compressor
parník = nave de linea
parník = steamer
parodie = parodia
parodovat = parodiar
parodovat = travestir
paroh = corno de cervo
paroloď = nave a vapor
párovat = accopular
párovat na = par a
párový = par
parte = obituario
partie = partita
partitura = partition
partner = consorte
partner = partenario
partner = socio
partner obchodní = socio
partnerství = societate
partyzán = de partito
partyzán = guerrillero
partyzán = partisano
paruka = perrucca
paruzie = parousia
pařát = pata
páření = copulation
pařeniště = seminario calide
pařit = estufar
pářit se = accopular se
pářit se = copular se
pas = cinctura
pás = cinctura
pás = cinger
pás = corregia
pás = stria
pás (tanku) = eruca
pás na kýlu = suspensorio
pasát = vento alisee
pasáž = passage
pásek = banda
pásek = cinctura
pásek = lamella
pasivita = passivitate
pasivní = passive
pasivní = sin activitate
pasivní vztah k životu = quietismo
pasivum = passivo
páska = banda
páska = guarnir de banda
páskovací = robuste
pásmo = zona
pásmo na měření = banda metric
pásmový = zonal
pasovat na rytíře = armar cavallero
past = insidia
past = pugno
past = trappa
pást = guidar
pást = pascer
pást = pasturar
past na krysy = rattiera
past na myši = trappa pro mures
pasta = pasta
pastel = pastello
pastelka = pastello
pasterizovat = pasteurisar
pastilka = pastilla
pastime = passatempore
pastinák = pastinaca
pastor = pastor
pastorální = pastoral
pastorek = pinnion de catena
pastva = pastura
pastvina = pastura
pastýř = pastor
pašerák = contrabandero
pašované zboží = contrabando
pašování = contrabando
pašování zbraní = contrabando de armas
pašovat = contrabandar
pašovat = facer le contrabando
paštika = pastata
pat = impasse
pata = calce
pata = calceo
pata = talon
patálie = burla
pátek = venerdi
patent = patente
patentovaný = patentato
patentovat = patentar
páteř = columna
páteř = columna vertebral
páteř = spina dorsal
patetický = toccante pathetic
patina = oxydation
patnáct = dece-cinque
patnáct: = quindece
patnáctka = dece-quinto
patnáctý = dece-quinte
patolízal = sycophante
patolízalství = obsequiositate
patolog = pathologo
patologická = pathologic
patologie = pathologia
patos = pathos
pátrač = recognoscitor
pátrání = perscrutation
pátrat = investigar
pátrat = perscrutar
patriarcha = patriarcha
patriarchální = patriarchal
patriot = patriota
patriotismus = patriotismo
patro = etage
patro = palato
patro = solo
patro (v ústech) = palato
patron = patron
patron = patronar
patron = patrono
patron = protector
patrona = patrona
patrona = patrono
patřičný = debite
patřit = appertiner
patřit = incumber
patřit = pertiner
pátý = quinte
pauza = pausa
pauza na nádech = pausa
pauzovací papír = papiro de calco
páv = pavon
pavián = babuino
pavilon = pavilion
pavilón = pavilion
pavoučí nohy (škrabopis) = patas de aranea
pavouk = arachnide
pavouk = aranea
pavučina = tela de aranea
pazourek = saxo
pazourek = silice
paže = brac(h)io
paže = bracio
páže = page
pec = furno
pec na spalování odpadu = destructor
pecka = pepita
péct = friger
péct = frir
péct = rostir
péct = tostar
péct (se) = rostir (se)
péče = attention
péče = inquietude
péče = solicitude
péče = sollicitude
péče = tractamento
pečení = rostimento
pečený = rostite
pečeť = cuneo
pečeť = sigillo
pečetit = sigillar
pečivo = pastisso
pečlivě vybírat = seliger con cura
pečlivost = attention
pečlivost = minutiositate
pečovat = curar
pečovat = respicer
pečovat o = tener car a
pečovatelka = servitrice au pair
pedagog = pedagogo
pedál = pedal
pedantský = pedantesc
pedikér = pedicuro
pedikúra = pedicura
pěchota = infanteria
pejorativ = pejorativo
pejorativní = pejorative
pekárna = paneteria
pekař = furnero
pekař = panetero
pekařství = paneteria
pekelný = infernal
pekelný hluk = strepito infernal
pekelný křik = pandemonio
pekingský = pekingese
peklo = inferno
peklo = pandemonio
pěkné (počasí) = belle
pěkný = belle
pěkný = gentil
pěkný = speciose
pelargónie = geranio
pelerína = cappa
peleta = bolletta
peleton = peloton
pelichání = muta
pelikán = pelicano
pemza = pumice
pěna = scuma
pěna = spuma
penalizovat = penalisar
pendlovky = pendula
penetrace = penetration
penetrovat = penetrar
peněženka = bursa
peněženka = cartiera
peněženka = portafolio
peněženka = portamoneta
peněženka = portmoneta
peněžitá podpora = stipendio
peněžitá pokuta = mulcta
peněžní = pecuniari
penicilin = penicillina
penis = penis
pěnit = facer scuma
pěnit = scumar
pěnivý = scumose
pěnivý = spumose
peníz = moneta
peníze = moneta
peníze = pecunia
pěnkava = pincion
penny = penny
pentagon = pentagono
penze = retiramento in pension
penzión = pension
penzionovat = mitter in pension
penzionovat = pensionar
penzista = pensionario
peprný = piperate
pepř = pipere
pepřenka = piperiera
pera = labio
perem = per penna
perfektní = perfecte
perfektnost = perfection
perfektum = perfecto
perforace = foramine
perforovaný = perforate
perforovat = perforar
pergamen = pergamena
pergamen = vitellino
pergament = pergamena
periférie = peripheria
periferní = peripheric
perioda = periodo
periodický = periodic
periskop = periscopio
perla = perla
perlátor = spargitor
perleť = matreperla
perleť = nacre
perlička = pintada
perlík = massa
permanentní = permanente
permutace = permutation
perník = pan de gingibre
pero = clausura
pero = penna
pero ptačí = pluma
peroxid = peroxydo
Persie = Persia
perský = persian
personál = personal
personifikovat = personificar
perspektiva = perspectiva
perspektivní = perspectiva
Peršan = persiano
peru = Peru
Peruánec = peruano
peruánský = peruan
perverzní = perverse
perverznost = perversitate
perzekuce = persecution
perzekuovat = persequer
perzistence = persistentia
peří = plumage
peřina = eiderdun
peřina = lecto de plumas
pes = can
pes oříšek = can bastarde
pes retriever = can reportator
pesach (židovský) = pascha
peseta (španělská měna) = peseta
pesimismus = pessimismo
pesimista = pessimista
pesimistický = pessimista
peskovat = reprimendar
pěst = pugno
pesticid = pesticida
pěstitel = cultivator
pěstovat = coler
pěstovat = cultivar
pěstovat = plantar
pestrý = jazzate
pěšák = soldato de infanteria
pěšec (šachy) = pedon
pěší = pedon
pěší túra = excursion a pede
pěší výlet = excursion a pede
pěšina = sentiero
pěšinka = pista
pěšinka = stria
pěšinka ve vlasech = riga
pěšky = a pede
pěšky = in motion
pěšky = pedestre
pět = cinque
petarda = petardo
pětiboj = pentathlon
petice = petition
pětice = quintugemino
pětinásobný = quintuple
pětiúhelník = pentagono
pětka = quinto
petrklíč = primavera
petrklíč = primula
petrolej = kerosen
petrolej = petroleo
petrolej = petroleo raffinate
petržel = petrosillo
pěvecký sbor = choro
pevná součást = parte fixe
pevně = ben
pevně = compacte
pevně = firmemente
pevně = solidemente
pevné schůdky = scaletta fixe
pevnost = citadella
pevnost = donjon
pevnost = fortalessa
pevnost = fortia
pevnost = soliditate
pevnost = solido
pevný = firme
pevný = fixe
pevný = forte
pevný = solide
pevný = stabile
pevným krokem = de pede firme
piano = piano
píce = forrage
píča = concha
píď = palmo
pidgin = jargon anglochinese
pigment = pigmento
pigmentace = pigmentation
piha = ephelide
piha = lentigene
píchající = pungente
píchání = punctura
píchat = piccar
píchat = punctar
píchat = punger
píchat ostruhou = sporonar
píchlá pneumatika = panna de pneu
pichlavý = caustic
pichlavý = spinose
píchnout = piccar
píchnout = pugnalar
píchnout = punger
píchnout = urticar
píchnout se = piccar se
píchnutí = punctura
píchnutý = piccate
piják = papiro siccante
piják (osoba) = bibitor
pijan = bibitor
pijavice = sanguisuga
píka = picca
pikantní = piccante
pikantnost = gusto piccante
piknik = picnic
pikola = octavino
pikola = piccolo
piktogramy = lingua figurate
pila = serra
pila (pilárna) = serreria
píle = application
píle = diligentia
piliny = pulvere de serra
pilíř = pila
pilka = serra
pilně = assiduemente
pilníček na nehty = lima pro le ungulas
pilník = lima
pilný = assidue
pilný = diligente
pilot = pilota
pilotní člun = barca pilota
pilotovat = pilotar
pilovat = serrar
pilulka = pilula
ping pong = ping-pong
ping-pong = tennis de tabula
pinta = pinta
pinta = 0,57 litru = pinta
pinzeta = pincette
pionýr = pionero
pípání = pipar
pípat = pipar
pípat = pipiar
pípátko = pager
pirát = pirata
pirátství = pirateria
pirueta = pirouette
písař = amanuense
písař = scriba
písařka na stroji = dactylographo
písařský překlep = error de copista
písčina = sicca
písčitý = sablose
písečný = arenose
písek = arena
písek = sablo
píseň = canto
pískání = stridulation
pískat = sibilar
pískot = sibilo
pískot nesouhlasu = crito disapprobatori
pískovat = sablar
pískové hřiště = arena
pískový pás = barra de arena
písmeno = littera
písmeno = llttera
písmo = fonte
písmo = scripto
písmo = scriptura
písmomalíř = pictor de litteras
píst = massa
píst = piston
pistole = pistola
piškot = flaon
píšťala (u varhan) = tubo de organo
píšťalka = sibilator
pištění = stridor
pištět = pipar
pištět = strider
pít = biber
pít = potar
pití = biber
pití = bibita
pití = bibitura
pitná voda = aqua potabile
pitný = bibibile
pitný = potabile
pitoreskní = pictoresc
pitva = autopsia
pitva = dissection
pitva = section
pitvat = anatomisar
pitvat = dissecar
pivnice = bireria
pivo = bira
pivo černé = bira obscur
pivo světlé = bira clar
pivoňky = peonia
pivot = montar sur un pivote
pivot = pivot
pivot = pivote
pivovar = fabrica de bira
plácat = pulsar
plácat dlaní = colpar con le palma
placenta = placenta
plácnout = colpar legiermente
plácnutí = colpo legier
plácnutí dlaní = colpo de palma
pláč = crito
plagiát = plagiato
plagiátor = plagiario
plahočit = camminar penosemente
plachetnice = vela
plachetnice = veliero
plachost = timiditate
plachta = drappo
plachta = panno
plachta = vela
plachta = velia
plachtaře = veliero
plachtění = navigation
plachtit = planar
plachtit = vogar
plachý = coquette
plachý = pavide
plachý = pudic
plachý = timide
plakat = plorar
plakát = affiche
plakát = placard
plakátovací plocha = placage
plaketa = placa
plaketa = plachetta
plamen = flamma
plameňák = flamingo
plán = plano
plán = projecto
plán = tracia
plán ulic = mappa de stratas
plandat = suspender
plané neštovice = varicella
plánek = plano
planeta = planeta
planetárium = planetario
planetární = planetari
plaňka = planca
plaňkování = plancage
planoucí = flagrante
planout = flagrar
plánovač = planificator
plánování = organisation
plánování = planification
plánovat = planar
plantáž = plantation
planžeta = planchetta
plápolat = flagrar
plápolavý = lambente
plast = plastico
plastelína = pasta de modellar
plastelína = plasticina
plastická chirurgie = chirurgia plastic
plastický = plastic
plastický = plastico
plášť = mantello
pláštěnka = impermeabile
plášťenka = pluvial
plat = gage
plat = paga
plat = salario
plat = soldo
plat = stipendio
plát = flammar
plát = platta
platan = platano
platba = paga
platba předem = pagamento anticipate
plátek = lamina
plátek = trencho
platforma = platteforma
platidlo = valuta
platina = platino
platit = honorar
platit = pagar
platit pití = pagar a biber
platit žold = soldar
plátky = chips
plátno = canevas
plátno = panno
plátno = tela
platný = valide
platonický = platonic
platýs = halibut
platýz = platessa
plavání = natation
plavat = natar
plavat křížem krážem = cruciar
plavat podél pobřeží = costear
plavat sem tam = vogar
plavba = natada
plavba = viage marin
plavba sem tam = cruciera
plavba sem tam = voga
plavčík = guarda de corpore
plavčík = marinero
plavební komora = esclusa
plavec = natator
plavec = nauta
plavecký bazén = natatorio
plavecký bazén = piscina
plavidlo = vascello
plavit = navigar
plavit se = vogar
plavky = costume de banio
plavovláska = blondessa
plavovlasý = blonde
plavý = blonde
plavý = flave
plaz = reptile
plazit se = reper
plazit se = reptar
plazma = plasma
pláž = plagia
pléd = sortita
plech = latta
plechovka = latta
plechovka s olejem = bidon a oleo
plechovka s petrolejem = a petroleo
plemeník = copertor
plemeno = racia
plen = spoliamento
plena = panno
plenární = plenari
plenění = piliage
plenit = privar
plenit = saccear
plenka = panno
pleny k vyprání = pannos a lavar
ples = ballo
plesat = exultar
plesat = ovar
plesnivět = mucer
plesnivý = mucide
plést = tressar
plést = tricotar
plešatost = alopecia
plešatost = calvitia
plešatý = calve
pleť = carnation
pletací jehlice = agulia de tricotar
pletené zboží = tricotage
pletení obratce = malia invertite
pletichařit = intricar
pletivo = malia
pleťová červen = pelle rubie
pleťový krém = crema pro le facie
pleva = gluma
plevel = herba
plevel = mal herba
plevy = vannatura
plexisklo = plexiglas
plch = muscardino
plíce = pulmon
plicník = pulmonaria
plíseň = mildew
plíseň = mucor
plískanice = nive miscite con pluvia
plisovat = plicar
plivání = sputation
plivat = spuer
plivat = sputar
plivnout = spuer
plizovaný = plicate
plná kapsa = tascata
plná moc = plenipotentia
plná moc = procuration
plná náruč = brac(h)iata
plně = completemente
plně využít = usar completemente
plně zvítězit = vincer completemente
plnicí pero = penna
plnicí pero = penna stilographic
plnící pero = penna stilographic
plnit = fullar
plnit = plenar
plnit do sudů = intonnar
plnokrevný = de pur sanguine
plný = cargate
plný = corpulente
plný = plen
plný energie = plen de energia
plný průvanu = exponite a currentes de aere
plný tónů = canor
plný úvazek = que travalia un horario complete
plný vody = plen de aqua
plný života = plen de vita
plod = feto
plodit = fructar
plodit = ingenerar
plodit = procrear
plodnost = fertilitate
plodnost = proliferation
plodný = fertile
plodný = fructuose
plodný = prolific
plody moře = fructos de mar
plocha = area
plocha = spatiar
plochá bedna = commoda
ploché sklo = vitro plen
plochodráha = pista de autodromo
plochonohý = con pedes platte
plochost = planessa
plochost = platitude
plochý = plan
plochý = platte
plomba = plumbo
plošina = estrade
plošina = plateau
plošina = platteforma
plošina = scabello
ploška = facietta
plot = barriera
plot = palo
plot = sepe
plot tyčkový = barriera
plot z kůlů = palissada
ploter = traciator
plout = flottar
plout = viagiar (per mar)
ploutev = aletta
ploutev = pinna
plovák = flottator
plození = procreation
plsť = feltro
pluh = aratro
plukovní = regimental
plukovník = colonello
plukovník = colonnello
plus = plus
plus minus = plus o minus
plutokracie = plutocratia
plutokrat = plutocrate
plutokratický = plutocratic
plyn = gas
plynárna = fabrica de gas
plynatost = flatulentia
plynně = con fluentia
plynová trouba = furno a gas
plynovod = gasoducto
plynový hořák = becco de gas
plynový krb = estufa a gas
plynový vařič = furno a gas
plynulost = fluentia
plynulý = fluente
plyš = pluche
plýtvání = misuso
plýtvání = perdita
plýtvání = prodigalitate
plýtvat = dissipar
plýtvat = prodigar
pneumatická vrtačka = forator pneumatic
pneumatický = pneumatic
pneumatika = pneu
pneumatika = pneumatico
po = pois
po = post
po = postea
po boku = al latere de
po čtyřech = a quatro patas
po jednom = individualmente
po jednom = le un post le un
po jednom = pro cata uno
po jednom = separatemente
po moři = per mar
po pás = al nivello del cinctura
po pravdě = francamente
po pravdě = in veritate
po právu = judiciose
po promyšlení = post reflexion
po ruce = prope
po sobě jdoucí = consecutive
po souši a po moři = per terra e per mar
po splatnosti = arretrate
po stopách = calco
po troškách = pauc a pauc
po všem = post toto
pobavení = divertimento
pobavení se = amusamento
pobavit = diverter
poběhlice = prostituta
pobídka = incentivo
pobídka = incitamento
pobídka = stimulo
pobízet = sporonar
pobízet = stimular
pobízet = urger
pobláznit = infatuar
poblouznění = infatuation
pobočka = filial
pobočka = succursal
pobožnůstkář = bigot
pobřeží = bordo del riviera
pobřeží = citate maritime
pobřeží = costa
pobřeží = litore
pobřeží = plagia
pobřeží = riviera
pobřežní = litoral
pobřežní čára = litoral
pobřežní hlídka = guardacostas
pobřišnice = peritoneo
pobuřování = sedition
pobuřovat = distemperar
pobuřovat = insurger
pobuřující = ultragiose
pobyt = demora
pobyt = sojorno
pobývat = sojornar
pocení = transpiration
pocestný = viagiator
pocit = impression
pocit = sentimento
pocítit slabost = suffrer un syncope
pociťovat = sensar
pocta = complimento
pocta = homage
poctivost = honestate
poctivost = probitate
poctivý = franc
počasí = tempore
počáteční = initial
počáteční = primitive
počáteční nesnáze = difficultates initial
počátek = inception
počátek = initio
počet = calculo
počet = numero
početí = conception
početný = abundante
početný = numerose
počínajíc = a partir de
počínání = gestas
počít = conciper
počítač = calculator
počítač = computator
počítač = contator
počítač ujeté dráhy = contamillias
počítač ujeté dráhy = hodometro
počítačový loket = cubitodigital
počitadlo = abaco
počítaje v to = includente
počítání = calculo
počítání = computo
počítat = calcular
počítat = computar
počítat = contar
počítat = conte
počítat průměr = calcular le media de
počítat s = contar super
počmárat = disfigurar
pod = infra
pod = sub
pod nohama = sub le pedes
pod širým nebem = a celo aperte
pod širým nebem = al aere libere
pod vodou = submarin
pod výhradou = sub reserva
podání = submission
podat = passar
podat = submitter
podávat zprávu = referer
podávat zprávu = relatar
podávat zprávu = reportar
podběl = tussilagine
podcenění = estimation insufficiente
podcenění = minusprecio
podcenit = subestimar
podcenit = subvalutar
podceňovat = depreciar
podceňovat = minuspreciar
poddajnost = submission
poddajný = cedente
poddajný = plicante
poddat se = submitter se
poddůstojník = subofficiero
poděkovat = regratiar
podél = preter
podělit = divider
podepřít = appoiar
podepřít = sustener
podepsat = signar
podepsat se = signar se
"podepsat se" = autographiar
poderbírat se = suppurar
poděsit = horrificar
poděsit = terrificar
podestýlka = lectiera
podestýlka = ventrata
podešev = solea
podezdívka = socculo
podezírat = suspectar
podezíravý = suspiciose
podezřelý = circumspecte
podezřelý = suspecte
podezřelý = suspiciose
podezření = suspecto
podezření = suspicion
podhlavník = cossino de capite
podhlavník = cossino transverse
podhodnotit = facer pagar minus que le precio juste
podhodnotit = subestimar
podchod = passage inferior
podchod = passage subterranee
podíl = contingente
podíl = lot
podíl = parte
podíl = portion
podíl = quota
podílet se = prender parte
pódium = podio
podívaná = spectaculo
podívat se dolů = abassar le oculos
podívej se sem! = reguarda hic!
podivnost = estranitate
podivnost = peculiaritate
podivný = bizarre
podivný = estranie
podivný = grottese
podivný = insolite
podivuhodný = meraviliose
podivuhodný = prodigiose
podkasávat (šaty) = succinger
podklad = substrato
podkopat = injuriar
podkopat = minar
podkova = ferro de cavallo
podkožní = hypodermatic
podkroví = mansarda
podlaha = pavimento
podlaha = solo
podlaží = etage
podle = conforme a
podle = per virtute de
podle = secundo
podle toho = a mesura que
podléhající clu = taxabile
podléhající zkáze = peribile
podlehnout = succumber
podlézat = adular servilmente
podlézavý = servil
podlost = bassessa
podlost = impietate
podlost = villania
podlouhlý = oblonge
podložka = cossinetto
podložka = subplatto
podlý = scelerate
podlý = vil
podmanění = subjection
podmanit = subjugar
podmanit si = subjugar
podmanivý = suggestive
podmět = subjecto
podmíněnost = relativitate
podmíněný = conditional
podmíněný trest = libertate conditional
podmínka = condition
podmínka = probation
podmínka = stipulation
podmínky = conditiones
podmiňovací způsob = conditional
podmořský = submarin
podmořský = submersibile
podmořský lov ryb = pisca submarin
podnájem = sublocar
podnájemník = pensionario
podněcovat = actuar
podněcovat = impeller
podněcovat = incitar
podněcovat = instigar
podněcovat = motivar
podněcovat = stimular
podněcovat = suscitar
podněcovat paniku = fomentar panico
podněcovatel = appoiator
podnět = impeto
podnět = impulsion
podnět = impulso
podnět = incitamento
podnět = motivo
podnět = stimulo
podnět = suggestion
podnícení = excitation
podnik = casa
podnik = interprisa
podnikat = interprender
podnikatel = homine de affaires
podnikatel = homine de negotios
podnikatel = interprenditor
podnikavý = agile
podnikavý = interprendente
podniknout = interprender
podnítit = agitar
podnítit = galvanisar
podnítit = incitar
podnormální = subnormal
podnos = tabuliero
podnoží pod roub = rhizoma
podnožka = scabello
podnožník = pedestallo
podoba = resimilantia
poďobaný = marcate de variolas
podobat = semblar
podobat se = resimilar
podobat se = similar
podobenství = parabola
podobizna = effigie
podobně = de modo similar
podobně = equalmente
podobně = in simile casos
podobně = resimilante
podobnost = affinitate
podobnost = apparentia
podobnost = resimilantia
podobnost = semblantia
podobnost = similantia
podobnost = similaritate
podobnost = similitude
podobný = similar
podobný = simile
pododdělení = subdivision
podomní obchodník = venditor ambulante
podpalovat = attisar
podpalubí = cala
podpatek = calce
podpatek = calceo
podpěra = appoio
podpěra = contraforte
podpěra = supporto
podpěra = susteno
podpírat = appoiar
podpírat = supportar
podpírat = sustener
podpis = firma
podpis = signatura
podpis = subsignato
podplácení = corruption
podplatit = subornar
podplukovník = locotenente colonello
podpora = appoio
podpora = promotion
podpora = subsidio
podpora = subvention
podpora = succurso
podpora = supporto
podpora v nezaměstnanosti = indemnitate de disoccupation
podpora v nezaměstnanosti = subsidio de disoccupation
podporovat = appoiar
podporovat = appoiar (se)
podporovat = promover
podporovat = subvenir
podporovat = supportar
podporovat = sustener
podporovatel = adjutator
podporovatel = advocato
podporovatel = partisano
podpořit = appoiar
podpořit = appoiar (se)
podpořit = succurrer
podprsenka = brassiere
podprsenka = sostenepectore
podprsenka = sustenepectore
podpůrce = sustentor
podpůrně = sustenimento
podpůrný = auxiliar
podpůrný = subsidiari
podrazit botu = solear
podráždění = irritation
podrážděnost = exasperation
podrážděný = multo agitate
podrážka = solea
podredaktor = redactor adjuncte
podrobení se = submission
podrobit = subjectar
podrobit = submitter
podrobit křížovému výslechu = interrogar
podrobit se = submitter se
podrobně = minutiose
podrobně mluvit = discurrer
podrobnost = detalio
podrobný = minutiose
podrost = boscage
podřadný = inferior
podřídit = subordinar
podřízení = subjection
podřízenost = inferioritate
podřízenost = subordination
podřízený = subalterne
podřízený = subjacente
podřízený = subordinate
podřízený = subordinato
podříznout krk = jugular
podsaditý = basse ma forte
podstata = essentia
podstata = fundamento
podstata = substantia
podstata věci = succo
podstatné jméno = substantivo
podstatný = meritori
podstatný = substantial
podstavec = montatura
podstavec = pedestallo
podstavec = plintho
podstavec = supporto
podstavec soch = pedestallo
podstrčit = submitter
podsvětí = basse fundos del societate
podšálek = subcuppa
podšívka = fodero
podtalíř = subplatto
podtón = voce basse
podtrhnout = sublinear
podtržení = sublineamento
podvádět = bluffar
podvádět = dupar
podvádět = fraudar
podvazek = garetto
podvazek = garrettiera
podvazky = suspensores
podvědomý = subconsciente
podvést = deciper
podvést = defraudar
podvést = dupar
podvést = fraudar
podvod = deception
podvod = fraude
podvod = impostura
podvodník = criminal
podvodník = dupator
podvodník = false
podvodník = fraudator
podvodník = impostor
podvodný = fraude
podvodný = fraudulente
podvolit se = acquiescer
podvozek = chassis
podvozek = telario
podvozek pro přistání = carro de atterrage
podvracení = subversion
podvracet = subverter
podvratný = subversive
podvržený = apocryphe
podvržený = suppositicie
podvýbor = subcommittee
podvýživa = subalimentation
podvyživený = subalimentate
podzaměstnanost = con personal insufficiente
podzemí = subsolo
podzemí = subterranee
podzemík (opak nadhlavníku) = nadir
podzemní = subterranee
podzemní dráha = metro
podzim = autumno
poetický = poetic
poezie = poesia
pohádka = conto de fees
pohádková země = feeria
pohádkový = feeric
pohan = pagan
pohan = pagano
pohanět = diffamar
pohanět = insultar
pohánět = actionar
pohánět = actuar
pohánět = impeller
pohánět = propeller
pohánět ručně = mover mano
pohanský = pagan
pohanský = pagano
pohár = bicario
pohár = calice
pohár = cuppa
pohár = tassa
pohár = vitro
pohárek = bicario
pohladit = caressar
pohlaví = genere
pohlaví = sexo
pohlavně dospělý = pubere
pohlavní = sexual
pohlavní = veneree
pohlavní choroba = maladia veneree
pohlavní orgány = genitales
pohlavní orgány = organos genital
pohlavní styk = coito
pohlcený = esser absorbite in
pohlcovač = absorbente
pohlcovat = absorber
pohled = aspecto
pohled = reguardo
pohled = viso
pohled = vista
pohled z boku = profilo
pohled zpět = retrospecto
pohlednice = carta postal
pohlédnout = ocular
pohledný = ben facite
pohlížet = reguardar
pohltit = absorber
pohltit = devorar
pohltit = inglutir
pohmožděnina = contusion
pohmoždit = contunder
pohnout = agitar
pohnout = commover
pohnout (se) = mover (se)
pohnutí = commoviente
pohodlí = commoditate
pohodlí = conforto
pohodlně se usadit = installar se commodemente
pohodlný = commode
pohodlný = confortabile
pohon = ingranage
pohon = propulsion
pohon = traction
pohonná hmota = propulsor
pohonný = propulsive
pohoršovat = scandalisar
pohoršovat se = scandalisar se
pohoří = catena de montanias
pohoří = montania
pohostinnost = hospitalitate
pohostinný = hospital
pohostit = regalar
pohotovost = alacritate
pohotovost = contingentia
pohotový = alacre
pohotový = prompte
pohovka = canape
pohovka = divan
pohovka = sofa
pohovor = intervista
pohrabáč = fomentator
pohrávat si = jocar con
pohrávat si s = jocar con
pohrdání = despecto
pohrdání = disdigno
pohrdat = contemner
pohrdat = despectar
pohrdat = despicer
pohrdat = disdignar
pohrdat = disobligar
pohrdat = minuspreciar
pohrdat = vilipender
pohrdavý = contemptuose
pohrdavý = disdignose
pohrdlivý = despectuose
pohrobek = postume
pohroma = plaga
pohrudnice = pleura
pohřbení = interramento
pohřbít = inhumar
pohřbít = interrar
pohřbívat = sepelir
pohřeb = funerales
pohřeb = sepultura
pohřební = funebre
pohřební = obituari
pohřební obřady = exequias
pohřební obřady = obsequias
pohřební plátno = drappo mortuari
pohřební vůz = carro funebre
pohřební zřízenec = director de pompas funebre
pohyb = locomotion
pohyb = motion
pohyb = movimento
pohyblivé křeslo = chaise rolante
pohyblivé schody = scala mobile
pohyblivost = mobilitate
pohyblivý = boiante
pohyblivý = locomotive
pohyblivý = mobile
pohyblivý = movibile
pohyblivý písek = sablo mobile
pohybovat = mover
pohybovat se = mover se
pocházet = originar
pocházet = provenir
pocházet z = provenir de
pocházet z = traher su origine de
pochlebování = flatteria
pochlebovat = adular
pochlebovat = flattar
pochlebovat = persuader con blandimentos
pochod = marcha
pochodem vchod! = marcha!
pochodeň = face
pochodeň = facula
pochodeň = torcha
pochodovat = camminar in gruppo
pochodovat = defilar
pochodovat = marchar
pochodovat = paradar
pochodový krok = passo stricte
pochopení = apprehension
pochopení = comprehension
pochopení = comprension
pochopit = apprehender
pochopit = comprehender
pochopit = comprender
pochopitelný = comprensibile
pochoutka = delicatessa
pochovat = inhumar
pochromovaný = chromate
pochutnávat si na = regalar se con
pochůzka = amblo
pochůzka = commission
pochva = theca
pochva = vagina
pochva = vaina
pochva na meč = vaina
pochvalný = complimentari
pochyba = dubita
pochybnost = dubita
pochybnost = titubation
pochybný = arguibile
pochybný = dubitose
pochybný = equivoc
pochybný = indisposite
pochybný = povre
pochybný = questionabile
pochybný = vergoniose
pochybovat = dubitar
pochybovat = hesitar
pointa = puncta
pojďme = vamos
pojednání = memorias
pojednání = tractato
pojednávat = essayar
pojednávat = tractar
pojem = concepto
pojem = notion
pojetí = notion
pojistit = assecurar
pojistka = fusibile
pojistka = polissa
pojistné = premio
pojistný ventil = valvula de securitate
pojištění = assecurantia
pojištění = polissa
pojišťovna = compania de assecurantia
pojmenování = denomination
pojmenovat = denominar
pojmout = conciper
pokakaná barva = color de fango
pokání = expiation
pokání = penitentia
pokání = repententia
pokárání = reprimenda
pokárání = reproche
pokárat = reprimendar
pokárat = reprobar
pokazit = franger
pokazit = guastar
pokazit = pejorar
pokazit = perverter
pokazit = vitiar
pokazit mravně = depravar
pokec = conversation de societate
pokec = conversation trivial
pokecaný = turbide
poker = poker
poklad = thesauro
poklad = tresor
pokladna = billeteria
pokladna = cassa
pokladna = fisco
pokladna = tresoreria
pokladní = cassero
pokladní kniha = libro de cassa
pokladnička = cassetta a moneta
pokladnička = parve cassa
pokladník = cassero
pokladník = thesaurero
pokladník = tresorero
pokleknout = genuflecter
poklep = percussion
poklepat = percuter
pokles = abbassamento
pokles = cadita
pokles = cedimento
pokles = declino
pokles = diminution
pokles = prolapso
pokles = subsidentia
poklesek = lapso
poklesnot = diminuer
poklesnout = abassar
poklesnout = ceder
poklona = complimemto
poklona = complimento
poklona = reverentia
poklonkování = flatteria
poklůpek čajníku = coperitheiera
pokoj = camera
pokoj = spatio
pokoj pro dva = camera a duo personas
pokoj pro jednoho = camera a un persona
pokojská = camerera
pokojský = camerero
pokolení = descendentia
pokora = humilitate
pokora = mansuetude
pokorně ležící = prostrate
pokorný = humile
pokorný = mansuete
pokoření = abassamento
pokořit = abassar
pokořit = deprimer
pokořit = humiliar
pokousat = morder
pokoušet = tentar
pokoušet se = probar
pokoušet se = tentar
pokovení = revestimento metallic
pokožka = cuticula
pokožka = epidermis
pokožka = pelle
pokračování = continuation
pokračovat = avantiar
pokračovat = continuar
pokračovat = continuar a
pokračovat = exercer
pokračovat = proceder
pokračující = continue
pokradmu = furtivemente
pokraj = orlo
pokrm = cibo
pokrm = vivanda
pokročile = in avante
pokročilejšího věku = de un certe etate
pokročilý = avantiate
pokročit = avantiar
pokročit = progressar
pokročit vpřed = aventurar
pokročit vpřed = progressar
pokrok = avantiamento
pokrok = perfectionamento
pokrok = progression
pokrok = progresso
pokrokový = progressive
pokropení = aspersion
pokropit = asperger
pokroucený = torquite
pokrýt = coperir
pokrýt = ornar
pokrýt = revestir
pokrýt se puchýři = vesicar (se)
pokryté sněhem = coperite de nive
pokrytec = hypocrita
pokrytec = impostor
pokrytecký = false
pokrytecký = hypocrita
pokrytecký = pharisaic
pokrytectví = hypocrisia
pokrytí = revestimento
pokrytý = coperite
pokrývač = tegulero
pokrývat střechu = coperir de un tecto
pokrývka postele = drappo de lecto
pokřivený = contrafacte
pokud = a condition que
pokud = donec
pokud = proviste que
pokud = si non
pokud = usque (a)
pokud jde o = a partir de
pokud ne = nisi
pokud ne = si non
pokud něco = si solmente
pokus = essayo
pokus = experimento
pokus = proba
pokus = tentativa
pokusná nabídka = tentativa
pokusný = experimental
pokušení = tentation
pokuta = mulcta
pokuta = pena
pokuta podle uvážení = punition con multa
pokutovat = mulctar
pokutový kop = colpo de penalitate
pokyn = signo
pokyn = suggestion
pokynout = facer signo
pokyny = lineas de guida
pól = polo
Polák = polaco
polapit = trappar
polarita = polaritate
polarizace = polarisation
polarizovat = polarisar
Polárka = stella polar
polární = polar
polární medvěd = urso polar
polární záře = aurora austral
polární záře = aurora boreal
polární záře = aurora polar
pole = agro
pole = campo
pole = matrice
pole působnosti = campo de application
poledne = mediedie
poledne = meridie
polední = de mediedie
polední = meridian
polední = meridie
poledník = meridiano
polehčující = attenuante
polechtání = titillation
polekat = alarmar
polekat někoho = espaventar
polemický = polemic
polemika = polemica
polemizovat = polemisar
polepšovna = domo de correction
polepšovna = penitentiario
poletovat = papilionar
polévací konve = rigatorio
polévat = rigar
polevit = laxar
polévka = suppa
polévková lžíce = coclear de servir
polibek = basio
polibek = osculo
políbit = basiar
police = planca
policejní = policiari
policejní agent = agente de policia
policejní stanice = commissariato
policejní stanice = commissariato de policia
policie = policia
policista = agente de policia
policista = policiero
policistka = policiera
políček = colpo de palma
políčkovat = colpar con le palma
politická ekonomie = economia politic
politická strana = partito
politická událost = evento politic
politický = politic
politik = politico
politika = linea de conducta
politika = politica
politováníhodný = miserabile
politováníhodný = regrettabile
politovat = commiserar
politura = politura
polní tažení = campania
polnice = trompetta militar
pólo = polo
polo- = semi-
polodrahokamový = semipreciose
poloha = location
poloha = position
poloha = sito
poloha = situation
polokoule = hemispherio
polokrátký = semibreve
polokruhový = semicircular
pololetní = semestral
pololetní prázdniny = vacantias de medie trimestre
poloměr = radio
poloostrov = peninsula
poloostrovní = peninsular
polostín = penumbra
polovědomý = semiconsciente
poloviční = medie
poloviční cena = a medietate de precio
polovina = medie
polovina = medietate
polovina roku = semestre
polozřícený = ruinose
položený = site
položit = dar super
položit = mitter
položit = placiar
položit = poner
položit = posar
položit otázku = facer un demanda
položit otázku = facer un question
položit sluchátko = reponer le receptor
položka = puncto
Polsko = Polonia
polský = polonese
polštář = cossinetto
polštář = cossino
polštář = cossino de capite
polštářek = cossinetto
polština = polac
polština = polonese
polyester = polyester
polyethylen = polythene
polygamista = polygamo
polygamní = polygame
polyglot = polyglotto
polygon = polygono
polykat = deglutir
polykat = glutir
polykat = inglutir
polykat slova = mangiar le parolas
polymer = polymero
polynésan = polynesiano
Polynésie = Polynesia
polynéský = polynesian
polytechnický = polytechnic
polytechnický = polytechnico
pomáhající = adjutante
pomáhat = adjutar
pomáhat = assister
pomáhat = auxiliar
pomáhat = juvar
pomáhat = suffragar
pomalu = lentemente
pomalý = lente
pomalý = phlegmatic
pomatený = demente
pomazání = unction
pomazat = linir
pomazat = unguer
poměr = proportion
poměr = rata
pomeranč = orange
pomerančová marmeláda = mermelada de oranges
pomerančovník = orangiero
pomerančový = orange
poměrně = pro rata
poměrný = relative
poměřovat = proportionar
pomezní rozhodčí = guardalineas
pomlázka = flagello
pomlázka = knut
pomlčka = lineetta
pomlčka = tracto de union
pomlčka (v notách) = barra musical
pomlouvač = calumniator
pomlouvačný = calumniose
pomlouvačný = diffamatori
pomlouvat = calumnia
pomlouvat = calumniar
pomlouvat = commatrar
pomlouvat = denigrar
pomlouvat = diffamar
pomlouvat = injuriar
pomluva = calumnia
pomluva = commatrage
pomluva = diffamation
pomluvy = detraction
pomluvy = diffamation
pomněnka = myosotis
pomněnka = non-me-oblida
pomoc = adjuta
pomoc = adjuvar
pomoc = assistentia
pomoc = auxilio
pomoc = soccurso
pomoc = subsidio
pomoc = succurso
pomoci = adjutar
pomoci = adjuvar
pomoci = succurrer
pomocí = per
pomocník = adjuncto
pomocník = adjutante
pomocník = adjutator
pomocník = auxiliator
"pomocník" = adjutor
pomocný = auxiliar
pomocný = subsidiari
pomocný = succursal
pompa = fasto
pompa = pompa
pompézní = pompose
pompéznost = pompositate
pomsta = represalia
pomsta = vengiantia
pomstít = vengiar
pomstít = vindicar
pomstít se = vengiar se
pomstít se komu = prender represalias contra
pomstychtivost = spirito de vengiantia
pomstychtivý = vengiative
pomůcka = ressource
pomyje = residuos
pomýlené = poco judiciose
pomýlený = obstinate in error
pomyslný = abstracte
pondělí = lunedi
poněkud = aliquanto
poněkud = alique
poněkud = satis
poník = pony
poniklované = nickelate
ponížení = abassamento
ponížení = humiliation
ponížení = indignitate
ponížený = abjecte
ponížit = abassar
ponížit = degradar
ponížit = humiliar
ponižovat = humiliar (se)
ponižovat (se) = humiliar (se)
ponižující = degradante
ponižující odmítnutí = rebuffo humiliante
ponk = banco
ponorka = submarino
ponoření = immersion
ponoření = submersion
ponořit (se) = immerger (se)
ponořit (se) = submerger (se)
ponořit se = foder
ponořit se do = immerger se in
ponožka = calcea
ponožka = calcetta
pontifikát = pontificato
pontifikovat = pontificar
ponurý = lugubre
pootevřený = semiaperte
popadnout = impugnar
popcorn (smažená kukuřičná zrna) = mais rostite
popel = cinere
popeleční středa = mercuridi del cineres
popelnice = receptaculo de immunditias
popelnice = urna
popelník = cineriera
popelník = cineriero
popichovat = instigar
popínavá růže = rosa rampante
popírat = contestar
popírat = dismentir
popírat = negar
popis = description
popis = periphrase
popisný = descriptive
popisovač = marca
poplach = a(l)lerta
poplach = al(l)erta
poplach = alarma
poplach = allerta
poplachovat = a(l)lertar
poplašné zařízení proti vloupání = campana antifurto
poplatek = carga
poplatek = derecto
poplatek = imposto
poplatek = taxa
poplatek = tributo
poplatek za váhu = taxa de emission
poplatky = quota
poplatník = contributor
poplatný = tributari
poplést = confunder
poplést = disorientar
poplést = imbroliar
popletený = perplexe
poplivat = conspuer
popořadě = al currente del cosas
poprask = clamor
poprat se = venir al manos
poprava na elektrickém křesle = electrocution
popravčí = carnefice
popraviště = scafolt
popravit gilotinou = guillotinar
poprsí = busto
popruh = supereingula
popruhy = cingulas
popředí = prime plano
popředí = prime rango
popření = disdicimento
popřít = confutar
popřít = denegar
popřít = dismentir
popřít = repudiar
popsat = describer
poptávat = demandar
poptávka = demanda
poptávka = inquesta
popud = impulsion
popud = sporon
popud = stimulo
popudit = exasperar
popudivý = irritabile
popudlivý = exasperante
popudlivý = excitabile
popudlivý = irritabile
populace = populaceo
populace = population
popularita = popularitate
popularizovat = popularisar
populární = populose
populární hudba = musica pop
populární koncert = concerto popular
pór = poro
porada = consultation
poradce = consultor
poradit = consiliar
poradit si = arrangiar se
poradna = cabinetto de consultation
poranění = lesion
poranit = leder
porazit = abatter
porazit = batter
poraženec = defaitista
poraženectví = defaitismo
porážet (dobytek) = macellar
porážka = defaite
porážka = macellamento
porce = portion
porcelán = olleria
porcelán = porcellana
pórek = porro
porézní = porose
pornografický = pornographic
pornografie = pornographia
poroba = subjugation
porod = nascentia
porod = parto
porod = parturition
porodit = parer
porodit = parturir
porodní asistentka = obstetrice
porodní bolesti = dolores del parto
porodnický = obstetric
porodnictví = obstetricia
porodník = obstetrico
porodnost = natalitate
porota = jury
porotce = jurato
poroučet = commandar
poroučet = imperar
porouchaný = disordinate
porovnání = comparation
porovnat = comparar
porozumění = comprension
porozumět = comprender
porozumět = facer comprender
portfolio = portafolio
portfolio = portfolio
portmonka = portamoneta
portrét = portrait
portrétista = portraitista
portrétovat = effigiar
portské = vino de Porto
Portugalsko = Portugal
portugalština = portugese
portýr = switzo
poručík = locotenente
poručit = mandar
poručnice = tutrice
poručnictví = tutela
poručník = fideicommissario
poručník = tutor
porucha = panna
porucha = perturbation
porucha pneu = panna de pneu
porucha stroje = panna del motor
porušení = brecha
porušení = contravention
porušení = infringimento
porušení = ruptura
porušení důvěry = abuso de confidentia
porušit = infringer
porušit = violar
porušit (přísahu) = violar
porušit co = facer un brecha in
porušit zákon = infringer
porušitel zákona = violator
poryv větru = colpo de vento
pořád to samé = con tote isto
pořadač = camisa
pořadač = dossier
pořádat = intertener
pořádat = struer
pořádat = syndicar
pořádek = bon ordine
pořádek = ordine
pořadí = sequentia
pořadník = lista de attender
pořádný = methodic
pořekadlo = adagio
pořekadlo = proverbio
posadit se = seder se
posádka = equipage
posádka = guarnition
posádka = militia territorial
posedlost = follia
posedlost = obsession
posedlost = zelo
posedlý = ardor
posedlý = obsedite
posedlý = obsessionate
posedlý = phrenetico
posedlý = possedite
posedlý = zelo
posednout = obseder
posel = currer
posel = currero
posel = heraldo
posel = inviato
posel = messagero
posel = nuncio
poselství = message
poschodí = etage
posila = reinfortia
posílat = livrar
posílat = mitter
posílení = reinfortiamento
posílit = fortificar
posílit = reconfortar
posílit = reinfortiar
posilovat = confortar
posilovat = corroborar
posilující = fortificante
poskakovat = currer
poskládat = poner in ordine
poskvrnit = macular
poskytnout = conceder
poskytnout = facer
poskytnout = fornir
poskytnout = impartir
poskytnout = provider
poskytnout = render
poskytnout útočiště = dar refugio a
poskytout ukazatel = provider de un indice
poskytovat = ceder
poskytovat = fornir
poskytovat = provider a
poskytovat = provider de
poskytovat = provider pro
poskytovat = render
poskytovatel = provider
poskytovatel půjčky = beneficiario de presto
poslanec = congressista
poslanec = deputato
poslanec = parlamentario
poslání = vocation
poslat = inviar
poslat = postar
poslat do důchodu = mitter in pension
poslat do vyhnanství = bannir
poslat do vyhnanství = exiliar
poslat dokola = facer circular
poslat pro = facer venir
poslat spěšně = expedir con urgentia
poslat ven = inviar foras
poslat znovu = reinviar
poslední = final
poslední = ultime
poslední návrh = ultimatum
poslech = audition
poslíček = livrator
poslouchat = ascoltar
poslouchat = obedir
poslouchat = obedir a
poslouchat = obtemperar
poslouchat za dveřmi = ascoltar al portas
posloupnost = succession
posluchač = ascoltator
posluchačstvo = auditorio
posluchárna = auditorio
posluchárna = aula
poslušnost = obedientia
poslušný = docile
poslušný = obediente
poslušný = submissive
posměch = crito de derision
posměch = observation sarcastic
posměšek = burla
posměšek = derision
posměšný = irrisori
posměváček = irrisor
posmívat = derider
posmívat = ludificar
posmívat se = burlar
posmívat se = derider
posmívat se = provocar sarcasticamente
posmrtně = post le morte
posmrtný = postume
posmrtný život = vita postmorte
posoudit = evalutar
posoudit = taxar
posouzení = evalutation
posouzení = taxation
pospat = dormir brevemente
pospíchat = ir rapidemente
pospíchat = precipitar se
pospíšit si = hastar se
post = posto
postačovat = bastar
postačující většina = majoritate sufficiente
postava = figura
postava = statura
postava = talia
postavení = postura
postavení = situation
postavení = stato
postavit = construer
postavit = edificar
postavit = eriger
postavit = poner
postavit = posturar
postavit se (něčemu, někomu) = affrontar
postavit se do pozice = eriger se in
postavit stan = plantar
postel = lecto
postihnout = affliger
postihnout = concernar
postit se = jejunar
postižení = infliction
postižený = derogatori
postižený = ferite
postižený = incapace
postižený = infirmitate
postní čas = quaresima
postoj = attitude
postoj = axtitude
postoj = postura
postoupit = avantiar (se)
postoupit = progreder
postrádající = disproviste
postrádat = carer
postranní = lateral
postranní loď (chrámu) = nave lateral
postranní ulička = vico secundari
postrašit = terrer
postrčení = attisamento
postrčení = pulsata
postroj = harnese
postřeh = acumine
postřehnout = perciper
postřik = affusion
postříkání = aspersion
postulovat = postular
postup = procedimento
postup = procedura
postup = progression
postup = progresso
postupná změna = transformation gradual
postupně = de parte a parte
postupně = gradualmente
postupně = in serie
postupně vzrůstat = augmentar progressivemente
postupný = consecutive
postupný = gradual
postupný = successive
postupovat = proceder
postupovat s obtížemi = proceder con difficultate
postupovat vpřed = avantiar
postupovat vpřed = avantiar constantemente
postýlka = crippa
posudek = referentia
posun = torno
posunek = signo del testa
posunek prostředníkem = facer insulto con le digito medie
posunky svalstva na tváři = mimica
posunovat = cambiar
posuvné měřítko = scala mobile
posuzoval = recenser
posuzovat = qualificar
posvátný = sacre
posvěcený = sanctificate
posvětit = sancir
pošetilost = follia
pošetilost = imprudentia
pošetilý = imprudente
pošetilý = insensate
poškodit = avariar
poškodit = deteriorar
poškodit = guastar
poškodit = prejudicar
poškození = avaria
poškození = damno
poškození = guastar
poškození = maleficio
poškození pneumatiky = panna de pneu
poškozený = mutilate
poškozovat = damnificar
poškrábat = rader
pošta = currero
pošta = malia
pošta = posta
pošťák = currero
pošťák = livrator
poštovné = porto
poštovné osvobozeno = franc de porto
poštovní = postal
poštovní objednávka = mandato postal
poštovní poplatek = porto
poštovní poukázka = mandato postal
poštovní razítko = timbro cancellatori
poštovní schránka = cassa postal
poštovní služba = posta
poštovní směrovací číslo = codice postal
poštovní tarif = tarifa postal
poštovní úřad = posta
poštovní známka = timbro postal
pot = exsudato
pot = sudor
pot = transpirar
potácet = titubar
potácet se = titubar
potah matrace = tela de matras
potah na polštář = copertura
potáhnout = incrustar
potahout = drappar
potápěč = scafandrero
potápění = immersion
potápění = submersion
potápět = diluviar
potápět = immerger se
potápět = immersion
poté = depost
poté = in futuro
poté = pois
poté = postea
poté co = postquam
potence = efficacia
potenciál = potential
potentát = potestate
potentní = potente
potěr = frir
potěr = ovos
potěšen = incantate
potěšen ze setkání = contente de facer vostre cognoscentia
potěšení = gratification
potěšení = placer
potěšený = contente
potěšit = complacer
potěšit = consolar
potěšit = gratificar
potěšitelný = delectabile
potichu = piano
potit = sudar
potit = transpirar
potit se = sudar
potit se = suffocar de calor
potit se = transpirar
potítko = estufa
potíž = difficultate
potíž = embarasso
potkan = ratto
potkat = incontrar
potlačení = oppression
potlačení = suppression
potlačený = depresse
potlačit = comprimer
potlačit = inhibir
potlačit = reprimer
potlačit = suffocar
potlačit = supprimer
potlačování = represion
potlačování = suppression
potlačovaný = reprimite
potlačovat = reprimer
potlačovat = supprimer
potlesk = applauso
poto na noze = pedica
potok = rivo
potom = aposteriori
potom = depost
potom = postea
potom co = post que
potomek = descendente
potomek = planton
potomek = prole
potomstvo = descendentia
potomstvo = posteritate
potomstvo = progenitura
potomstvo = prole
potopa = diluvio
potopit = affundar
potopit = immerger
potopit = submerger
potopit se = affundar se
potopit se = submerger
potrat = aborto
potratit = abortar
potrava = alimentation
potrava = nutrimento
potravinářský = gastronomic
potraviny = comestibiles
potraviny = specieria
potraviny = victualia
potraviny = viveres
potrestání = castigation
potrestat = bastonar
potrestat = castigar
potrestat = punir
potrestat podle uvážení = punir con multa
potrhlý = de buffon
potrhlý = esturdite
potřeba = besonio
potřeba = exigentia
potřebný = necessari
potřebný = necesse
potřebný = necessitate
potřebný = necessitose
potřebovat = besoniar
potřebovat = haber besonio de
potřebovat = necessitar
potřebovat = usar
potřebovat něco = indiger
potřísněný inkoustem = marcate con tinta
potulka = deambulation
potulně = excursionismo
potulný = vagabunde
potulný zpěvák = menestrel
potulovat se = vagabundar
potulovat se = vagar
potulovat se = vagar in cerca de preda
potupa = ignominia
potupa = indignitate
potupa = injuria
potupa = invectiva
potupa = vergonia
potupení = abassamento
potupit = abassar
potupit = affrontar
potupit = humiliar
potupit = injuriar
potupnost = infamia
potupný = injuriose
potvrdit = admitter
potvrdit = affirmar
potvrdit = attestar
potvrdit = certificar
potvrdit = confirmar
potvrdit = recognoscer
potvrdit = validar
potvrzení = admissio
potvrzení = certification
potvrzení = certificato
potvrzení = confirmation
potvrzení = recognoscentia
potvrzení o přijetí = accusar reception de
potyčka = melee
potyčka = rixa
poučit = instruer
poučka = theorema
poučný = instructive
poučování = indoctrinamento
poučovat = indoctrinar
pouhý = mer
poukaz = bono
poukázat = indicar
pouliční lampa = lampa de strata
poupě = button de rosa
poustevník = anachoreta
poustevník = eremita
poustevník = recluso
poušť = deserto
pouštět semaforem = transmitter per semaphoro
pouť = campo de feria
pouť = pelegrinage
pouta = manica
pouta na nohy = pedicas
poutavý = attractive
poutavý (padnoucí do oka) = que salta al oculo
poutník = migrator
poutník = palmero
poutník = pelegrino
poutník = peregrino
poutník = vagabundo
pouto = vinculo
pouza = pausa
pouzdro = cassa
pouzdro = etui
pouzdro = receptaculo
pouzdro = theca
pouzdro na pistoli = pistoliera
pouze = solmente
pouze = solo = solmente
použít = applicar
použít = dispender
použít = usar
použitelný = applicabile
použitelný = utilisabile
použití = application
použití = uso
použitý = usate
používání = uso
používat = usar
používat = utilisar
povaha = character
povaha = tempera
povaha = temperamento
povalovat se = cubar
považovat = reguardar
považovat = reputar
pověra = superstition
pověrčivý = superstitiose
pověření = accreditation
pověření = mandato
pověření k vyšetřování = mandato de perquisition
pověřit = accreditar
pověřit = commissionar
pověřit = deputar
pověřit = incargar
pověřit = mandar
pověřit se = cargar se de
pověřovací listiny = litteras de credentia
pověsit = appender
pověsit = suspender
pověst = fama
pověst = reputation
pověst = ruito
pověst = rumor
pověst = saga
pověsti = rumores
pověstný = famose
povídat = narrar
povídat si = colloquer
povídka = conto
povinen = compulsori
povinnost = carga
povinnost = deber
povinnost = derecto
povinnost = obligation
povinnosti = deberes
povinný = compulsori
povinný = de servicio
povinný = obligatori
povlak = frottis
povlak = pellicula
povléct = incrustar
povlečený = superponite
povný = firme
povodeň = inundation
povodí = bassino
povodí řeky = bassino
povolání = carriera
povolání = occupation
povolání = profession
povolání = vocation
povolení = concession
povolení = licentia
povolení = patente
povolení = permission
povolení = permisso
povolit = admitter
povolit = conceder
povolit = licentiar
povolit = permitter
povolný = acquiescente
povolný = tractabile
povolný = transigente
povrch = superfacie
povrch = superficie
povrch = surface
povrchní = legier
povrchní = superficial
povrchní znalosti = notiones
povstalec = insurgente
povstání = insurgentia
povstání = revolta
povstání = sedition
"povšimnout si" = apperciper
povyk = agitation
povýšenec = parvenu
povýšenecký = condescendente
povýšenecký = superbe
povýšení = altiamento
povýšení = promotion
povýšit = elevar
povýšit = exaltar
povýšit na druhou = elevar al quadrato
povyšovat někoho = promover
povzbudit = excitar
povzbudit = incoragiar
povzbudit = inhardir
povzbudivý = stimulante
povzbuzení = convitation
povzbuzení = incoragiamento
povzbuzovač = stimulante
povzbuzovat = exhortar
povzbuzovat = incoragiar
povzbuzovat = stimular
povzbuzující = stimulante
povzbuzující řeč = discurso de incoragiamento
povzdech = suspiro
povznesený = exaltate
povznést = augmentar
povznést se = exaltar se
póza = formular
póza = posa
pozadí = culetto
pozadí = fundo
pozastavení = suspension
pozastavit = suspender
pozdě = sero
pozdě = tarde
později = aposteriori
později = depois
později = depost
později = plus tarde
později = pois
později = post
později = postea
později = postere
pozdější = posterior
pozdější = ulterior
pozdní = tarde
pozdní hodina = hora avantiate
pozdrav = salutation
pozdrav = salute
pozdravit = salutar
pozdravovat = acclamar
pozdravovat = salutar
pozdvižení = sublevamento
pozemek = parcella
pozemek = terra
pozemek = terreno
pozemek v terénu = parcella de terreno
pozemní = terren
pozemní = terrestre
pozemský = secular
pozemský = terrestre
pozice = position
pozice = posto
pozitivní = positive
pozitivní tst = prova positive
pozítří = postdeman
pozlacení = doratura
pozlacený = aurate
pozlacený = dorate
pozlacovat = aurar
pozlatit = aurar
pozlátko = auripelle
pozměnit = alterar
pozměňovací návrh = emendamento
poznamenat = notar
poznamenat = remarcar
poznámka = glossa
poznámka = nota
poznámka = notation
poznámka = notitia
poznámka = remarca
poznámka na okraj = apostilla
poznámka pod čarou = apostilla
poznání = recognition
poznat = cognoscer
poznatek = cognoscentia
poznávat = cognoscer
pozor = attention
pozor křehké! = fragile!
pozor na = guardar se de
pozor pes! = attention al can!
pozor! = attention!
pozornost = attention
pozornost = attraction
pozorný = attente
pozorný = attentive
pozorný = intente
pozorování = observantia
pozorování = observation
pozorovat = observar
pozorovat = reguardar
pozorovatel = observator
pozoruhodnost = attraction
pozoruhodný = considerabile
pozoruhodný = digne de attention
pozoruhodný = remarcabile
pozoun = trombon
poztrácet (se) = dissipar (se)
pozůstatek = residuo
pozůstatky = reliquias
pozvání = invitation
pozvaný = convitate
pozvaný = invitato
pozvat = convitar
pozvat = invitar
pozvedat = elevar
pozvednout = altiar
pozvednout = sublevar
pozvednutí = elevation
pozvolna = paulatim
požadavek = exigentia
požadavek = necessitate
požadavek = requirimento
požadovat = demandar
požadovat = inquirer
požadovat = requirer
požadovat příliš = demandar troppo
požadovat zpět = revindicar
požár = flamma
požár = foco
požár = illuminate
požár = incendio
požární čidlo = guardafoco
požární hlásič = alarma de incendio
požární ochrana = guardafoco
požární stanice = posto de pumperos
požární stříkačka = pumpa de incendios
požehnání = benediction
požehnaný = benedicte
požitek = fruition
požitek = gaudimento
požitkářský = qui se refusa nihil
požitkářství = satisfaction egoistic de su appetitos
požívat = fruer
požrat = devorar
prababička = secunde granmatre
práce = job
práce = labor
práce = travalio
práce na směny = travalio per tornos
prací = lavabile
prací buben = rondella
prací prášek = sapon in pulvere
pracný = laboriose
pracovat = laborar
pracovat = manovrar
pracovat = travaliar
pracovat houževnatě = laborar con assiduitate
pracovat na = continuar a laborar
pracovat společně = laborar insimul
pracovitý = industriose
pracovitý = laboriose
pracovní den = die de labor
pracovní den = die de travalio
pracovní místo = posto
pracovní síla = mano de obra
pracovní spor = conflicto obrer
pracovní stůl = cavaletto
pracovní úřad = bureau de placiamento
pracovník = laborator
pracovník = travaliator
pracovník v kanceláři = commisso
pračka = lavator
pračka = rondella
pradávný = ancestre
pradědeček = bisavo
pradědeček = secunde granpatre
prádelna = lavanderia
prádelna = lavatura
prádelní šňůra = corda pro extender le pannos lavate
prádelník = buffet de cocina
prádelník = commoda
prádlo = lavanda
prádlo = lino
prádlo = pannos blanc
práh = limine
práh = tabula
prach = pulvere
prachovka = pannello
prak = catapulta
prak = funda
prakticky = practicamente
praktický = operative
praktický = practic
praktický lékař = medico general
praktik = practic
praktikant = practicante
praktikovat = practicar
praktiktický lékař = medico
prales = foreste virgine
pramalý = exigue
pramatka = granmatre
pramen = fonte
pramínek = stillation
praní = lavanda
pranýř = pilori
praotec = ancestre
praotec = granpatre
praotec = progenitor
prapor = bandiera
prarodič = atavo
prase = porca
prase = porco
prasečí chlívek = porchiera
prásk = crac
praskání = crepitation
praskat = craccar
praskat = crepitar
prasklina = crac
prasklina (kůže) = fissura
prasknout = craccar
prasknout = rumper
prasknutí = rumpimento
prasknutí peneumatiky = ruptura de pneu
prasnice = porca
prášek = pulvere
prášek na spaní = somnifero
prášit = pulverar
prašivina = scabie
práškovat = pulverar
práškové kari = pulvere de curcuma
práškový = pulverulente
prašník = anthera
prašný = pulverose
praštěný = colpate
praštit = crepitar
prát a žehlit = lavar e repassar
prateta = granamita
pravá ruka = derecta
pravá ruka = dextera
pravá strana = recto
pravda = veritate
pravděpodobně = probabilemente
pravděpodobnost = probabilitate
pravděpodobnost = verisimilitude
pravděpodobný = probabile
pravděpodobný = verisimile
pravděpodobný = verosimilante
pravdivost = veracitate
pravdivý = honeste
pravdivý = ver
pravdivý = veridic
pravdivý = verno
pravdomluvnost = veridicitate
pravdomluvný = veridic
právě = justo
právě nyní = justo nunc
právě teď = justo nunc
právě včas = justo a tempore
právem = con ration
pravice = del dextra
pravice = dextra
pravidelně konat = frequentar
pravidelně navštěvovat = frequentar
pravidelnost = regularitate
pravidelný = ordinate
pravidelný = regular
pravidlo = maxima
pravidlo = norma
pravidlo = precepto
pravidlo = reger
pravidlo = regula
pravítko = regula
právní = legal
právní zástupce = advocato
právník = advocato
právník = homine de lege
právník = jurista
právník = legista
právo = derecto
právo = dextre
právo = jure
právo projevu = derecto de parlar
pravomoc = competentia
pravopis = orthographia
právoplatný = legitime
pravoruký = dexteromane
pravost = authenticitate
pravoúhelník = rectangulo
pravý = derecte
pravý = dextra
pravý = genuin
pravý = recte
pravý kvalitou = genuin
pravý úhel = angulo recte
praxe = practica
prázdná cartrige = cartucha in blanco
prázdniny = die feriate
prázdniny = ferias
prázdniny = vacantias
prázdniny = vacationes
prázdnota = blanco
prázdnota = desolation
prázdnota = vacuitate
prázdný = blanc
prázdný = casse
prázdný = ficte
prázdný = vacue
pražec = transversa
pražit = torrefacer
pražit = torrer
pražit = tostar
prdel (nadávka) = ano
preambule = preambulo
precedens = precedente
preciznost = precision
predátor = predator
predikát = predicato
predikovat = predicer
predispozice = predisposition
predovším = súper toto
prefabrikace = prefabrication
prefabrikovat = prefabricar
prefekt = prefecto
preference = preferentia
preferovat = preferer
prehistorický = prehistoric
prejt = pertica
prémie = bonus
prémie = premio
premiér = prime ministro
prémiová poukázka = bono a lotteria
premisa = premissa
prenatální = prenatal
prérie = prateria
presbytář = presbyterio
presbyterián = presbyteriano
presbyteriánský = presbyterian
prescrlptlon = prescription
prespěšný = avantagiose
prestiž = prestigio
prestižní = prestigiose
prevence = prevention
preventivní = preventive
prezent = dono
prezentace = presentation
prezentátor = presentator
prezentovat = presentar
prezervativ = condom
prezervativ = preservativo
prezident = presidente
prezidentský = presidential
prchající = fugitive
prchat = fugir
prchavý = ephemere
prchavý = fugace
prchavý = irascibile
prchavý závan = sufflo fugace
prchlivý = impulsive
prchlivý = irascibile
primárně = prime
primární = preparar
primát = primate
primice = prima
primitivní = primitive
princ = prince
princ = principe
princezna = princessa
princip = principio
privátní = private
privilegium = privilegio
privilegovat = privilegiar
prkno = planca
pro = nam
pro = ob
pro = por (= pro)
pro = pro
pro = professional
pro (4p.) = al
pro nyní = pro le presente
pro přijetí nebo vrácení = pro acceptation o retorno
probační úředník = official surveliante
proběhlá dráha = percurso
proběhnout = percurrer
probíhat = occurrer
problém = predicamento
problém = problema
problém = situation difficile
problematický = problematic
probodnout = figer
probodnout = lancettar
probodnout = transfiger
probodnout kopím = transfiger con un lancea
probrat = discuter
probudit = eveliar
probudit = resuscitar
probudit = vivificar
probudit (se) = eveliar (se)
probuzení = evelia
procedit mezi zuby = parlar inter le dentes
procedura = procedura
procento = per cento
procento = percentage
procento = pro cento
proces = processo
procesí = procession
procestovat = percurrer
procestovat = visitar
procítěnost = emotion excitante
proclení = disdoanamento
proclít = disdoanar
procovník = obrero
proč = porque
proč = proque
proč = quare
proč ne = quin
proč? = perque?
proč? = proque?
pročež = quare
pročež = unde
pročež = quo
pročíst = leger attentemente
pročištění = purgation
pročišťování = abstersion
pročtení = lectura attente
prodat = vender
prodat do šrotu = vender pro ferralia
prodat pod cenou = vender minus car que
prodavač = venditor
prodavač novin = venditor de periodicos
prodavačka = venditrice
prodávat = vender
prodávat pod cenou = vender minus car
prodávat pochůzkově = facer le commercio ambulante
prodávat v malém = vender al detalio
prodej = vendita
prodejce = revenditor
prodejce = venditor
prodejna = boteca
prodejna lístků = billeteria
prodejna použitého zboží = vendita de objectos usate
prodejna vstupenek = billeteria
prodejní = vendibile
prodejní automat = machina venditor
prodejní automat = venditor automatic
prodejní cena = precio de vendita
prodejní stoleček = banco de vendita
prodejní stolek = banco de vendita
prodejný = venal
proděravělý = foraminose
prodiskutovat = debatter
prodlévat = morar
prodloužení = prolongamento
prodloužení = prolongation
prodloužit = allongar
prodloužit = prolongar
prodrat se = vadar
produkční = inscenator
produkovat = producer
produkt = producto
produktivita = productivitate
produktivní = productive
profese = profession
profesionál = experto
profesionál = professional
profesionální = professional
profesní = professional
profesor = professor
profesúra = professorato
profil = profilo
profilovaný = profilate
profilovat = contornar
profilovat = profilar
profitovat = profitar
prognostik = prognosticator
prognóza = prognostico
program = programma
program studia = programma de studios
programátor = programmator
programovací jazyk Algol = lingua de programmation Algol
programovat = programmar
progresivní = progressive
proherce = perdente
prohibice = prohibition
prohibitivní = prohibitive
prohlásit = declarar
prohlásit = enunciar
prohlásit tabu = declarar tabu
prohlášení = affirmation
prohlášení = declaration
prohlášení = enunciation
prohlašovat = allegar
prohlašovat = proclamar
prohlašovat vinným či nevinným = declarar se culpabile o innocente
prohledání = perquisition
prohledat = perquirer
prohledat = querer
prohlédnout = perspicer
prohlídka = inspection
prohlídnout zběžně = examinar superficialmente
prohlížeč = browser
prohlížet = inspectar
prohlížet = scrutar
prohlížet si výlohy = reguardar le vitrinas
prohloubit = approfundar
prohloubit = approfundar (se)
prohnaný = argutiose
prohnaný = astute
prohnout = flecter se
prohodit = commutar
prohra = vincimento
prohrnout sníh = removenive
prohřešit se = transgressar
procházet = deambular
procházet = transir
procházet = transpassar
procházet se = deambular
procházet se = promenar se
procházka = deambulation
procházka = flanar
procházka = promenada
prochladnout = refrigidar
projednat = discuter
projekce = projection
projekt = projecto
projektant = projectator
projektant = projectista
projektil = projectil
projektor = projector
projektovat = projectar
projektovat = projicer
projev = discurso
projev = gesto
projev díků = voto de gratia
projev důvěry = motion
projev odporu = protestation
projev úcty = parola de honor
projevit = emplear
projevit soustrast = condoler
projevovat se = extroverter
projímadlo = laxativo
projímadlo = purgativo
projímadlo = sulfato de magnesia
projímavý = laxative
projít sítem = passar per un cribro
prokapávat = distillar
prokázat = demonstrar
prokázat = probar
prokázat = provar
proklamace = proclamation
prokletý = maledicte
proklínat = execrar
proklít = condemnar
proklít = damnar
proklít = imprecar
proklít = maledicer
prokrvení = congestion
proletariát = proletariato
proletář = proletario
proletářský = proletari
prolévat = transfunder
prolít krev = effunder
prolog = prologo
promarnit = dispender
promarnit = guastar
promarnit = jectar via
promarnit = profunder
proměna = conversion
proměna = metamorphose
proměna = mutation
proměna = transformation
proměna = transmutation
promenáda = ballo de studentes
promenáda = esplanada
promenáda = promenada
proměnit = transfigurar
proměnit = transmutar
proměnlivý = tempestuose
proměnlivý = variabile
proměnlivý = volatile
proměnná = variabile
promíchaný = promiscue
prominentní = prominente
prominout = excusar
prominout = pardonar
prominout = remitter
prominout = suspender
promiňte! = pardono!
prominutí = pardono
prominutí = remission
prominutí = suspension
promiskuita = promiscuitate
promiskuitní = promiscue
promítací plátno = schermo
promítačka = cinematographo
promítání = projection
promítat = projectar
promlčet = perimer
promoce = graduation
promoce = promotion
promotér = promotor
promovat = promover
prompting = suggestion
promptně = promptemente
promrhat = profunder
promyšlenost = premeditation
pronájem = ingagiamento
pronájem = location
pronájem = proprietate arrentate
pronajímat = arrentar
pronajímatel = affretator
pronajímatel = locator
pronajmout = affretar
pronajmout = arrentar
pronajmout = locar
pronajmout = prender in location
pronajmutí = affretamento
pronásledování = persecution
pronásledování = prosecution
pronásledovat = persequer
pronásledovat = prosequer
pronásledovatel = persecutor
pronásledovatel = persequente
pronášet projev = discurrer
pronést projev = pronunciar un discurso
pronikání = infiltration
pronikání = penetration
pronikat = penetrar
pronikat = permear
pronikavost = acuitate
pronikavý = acute
pronikavý = argute
pronikavý = penetrante
pronikavý = penetrative
pronikavý = pungente
pronikavý = stridente
pronikavý hluk = strepito resonante
proniknout = diffunder
proniknout = penetrar
proniknutí = penetration
propadlý = perimite
propadnout = faller
propadnout se = affundar se
propadnutí cen = collapso de precios
propagace = propagation
propaganda = propaganda
propagandista = propagandista
propagovat = dar publicitate a
propagovat = propagar
propast = abysmo
propast = abysso
propast = casse
propast = oscitation
propast = precipitio
propast = puteo
propastný = abysmal
proper = conveniente
propíchnout = perforar
propíchnout = puncturar
propíchnutí = punctura
propíchnutí = transfixion
propiska = penna a bolla
proplést = ingranar
propojení = affiliation
propojení = junctura
propojený s = associate con
propojit = merger (se)
propojit = passar
proporce = proportion
propouštět = permear
propůjčit pozornost = prestar attention
propůjčit se něčemu = prestar se a
propuknutí = eruption
propustit = dimitter
propustit = lassar sortir
propustit = relegar
propustit z vězení = disincarcerar
propustný = permeabile
propuštění = dimission
propuštění na podmínku = libere super parola
propuštění z vězení = disincarceration
proradný = perfide
prorazit = perforar
prorážet = arietar
proroctví = prophetia
prorok = propheta
prorokovat = prophetisar
prořezání větví = putatura
prořezat = putar
prořezat = trenchar
prořezat se = insecar
prořezávat = putar
proříznout = incider
prosadit = exiger per fortia
prosadit se = imponer su autoritate
prosakování = infiltration
prosakovat = exsudar
prosakovat = facer aqua
prosakovat = infiltrar
prosakovat = percolar
prosazení = application
prosazovat = promover
prosba = prece
prosba = requesta
prosba = supplica
prosebník = supplicar
prosení = prece
prosím = per favor
prosím = vole ben
prosinec = decembre
prosit = implorar
prosit = orar
prosit = peter
prosit = precar
prosit = rogar
prosit = sollicitar
prosit = supplicar
prosívat = cribrar
prosívat = setassar
prosklená skříň = vitrina
proslov = allocution
proslov = pronunciamento
proslulost = renomine
proslulý = celebre
proslulý = cognite
proslulý = renominate
prospěch = beneficio
prospekt = prospecto
prospektor = cercator
prosperita = prosperitate
prosperovat = prosperar
prosperující = prospere
prospěšně = beneficamente
prospívat = beneficiar
prostata = prostata
prostěradlo = drappo de lecto
prostituce = prostitution
prostitutka = meretrice
prostitutka = prostituta
prostitutuovat = prostituer
prostoduchost = naivitate
prostoduchý = naive
prostomyslný = resolute
prostopášnost = orgia
prostor = spatio
prostornost = spatiositate
prostorný = ample
prostorný = capace
prostorný = spatiose
prostorový = spatial
prostořeký = legier
prostoupit = penetrar
prostředek = medio
prostředek = ressource
prostředek na vypuzení tasemnice = tenifuga
prostředí = ambiente
prostředí = milieu
prostředky = medios
prostřední = mediocre
prostřednictvím = per
prostřednictvím = per medio de
prostředníček = digito medie
prostředník = mediator
prostředník = meditator
prostřít stůl = poner le tabula
prostupný = permeabile
prostý = ingenue
prostý = plana
prostý = primitive
prostý = simplice
prostý lid = plebe
prosvištět = passar sibilante
prosvítat = transparer
prosvítit = translucer
prošení = supplication
prošlehnutí plamene = retorno de flamma
prošlý = perimite
protagonista = protagonista
protáhnout se = extender se
protein = proteina
protějšek = pendant
protekcionářství = favoritismo
protektorát = protectorato
protektorovat pneu = reconstruer
protest = protesto
protestant = protestante
protestestovat = protestar
protéza = prothese
protěžování příbuzných = nepotismo
protěžovat = proteger
proti = contra
proti = verso
proti směru hodinových ručiček = in senso antihorologic
protihorečkový = antefebril
protichůdný = hostil
protichůdný = opponite
protijed = antidoto
protijed = contraveneno
protiklad = antagonismo
protiklad = antithese
protiklad = contradiction
protiklad = contrasto
protiklad = opposito
protikladný = antithetic
protikladný = opposite
protilátka = anticorpore
protilátka = antidoto
protilehlý = opposite
protiletadlový = antiaeree
protimluv = contrasenso
protinožec = antipode
protipožární cvičení = exercitation del pumperos
protiprávní = illegal
protiřečit = contradicer
protiútočit = contraattaccar
protiútok = contraattacco
protivenství = adversitate
protivný = disagradabile
protivný = odiose
protivráskový = antiruga
protnout = intersecar
proto = dunque
proto = ergo
proto = in consequentia
proto = itaque
proto = pro que
proto = proque
protokol = protocollo
proton = proton
protor letecký = aerospatio
prototyp = prototypo
protože = a causa de
protože = perque
protože = pois que
protože = porque
protože = proque
protože = quia
protrhnout = perforar
protuberance = protuberantia
proud = flucto
proud = fluvio
proud = jecto
proud = riviera
proud = rivo
proud = torrente
proud vody = curso de aqua
proudící = torrential
proudit = manar
proužek = banda
proužek = lista
proužkovat = striar
provádět = conducer
provádět = executar
provádět = funger
provádět bankovní operace = bancar
provaz = filamento
provazochodec = funambulo
provazový žebřík = scala de corda
provdaná = maritate
provedení = execution
proveditelný = agibile
proveditelný = practicabile
provenience = provenientia
prověrka účtů = verification de contos
prověřit = verificar
prověřovat = examinar
prověřovat = scrutiniar
provést = actuar
provést = exequer
provést revoluci = revolutionar
provést unáhleně = exequer troppo hastivemente
provinciál = provincial
provincie = provincia
provinilec = transgressor
provinilý = culpabile
provinit se = delinquer
provize = provision
provizorní = provisori
provokace = provocation
provokatér = instigator
provokativní = provocative
provokovat = provocar
provolávat = acclamar
provoz = circulation
provoz = movimentos
provoz = traffico
provozovat = exercer
provozovat = trafficar
provozovna = officina
provrtat = perciar
provrtat = perforar
provrtat = terebrar
provzdušit = aerar
próza = prosa
prozaický = prosaic
prozatím = intertanto
prozatím = pro le momento
prozatimní = interim
prozatímní = interime
prozatímní = provisional
prozíravost = premeditation
prozíravost = prevision
prozíravý = perspicace
prozkoumat = explorar
prozkoumat = explorar le terreno
prozkoumat = recognoscer
prozkoumat = scrutar
prozradit = divulgar
prozrazující = revelatori
prozřetelnost = previsio
prozřetelnost = providentia
prožít = reviver
prožitek = atavismo
prožívat dobrodružství = aventurar (se)
prs = sino
prsa = mamma
prsa = pectore
prsa = sinos
prskat = balbutiar
prskavka = petardo
prsní bradavka = tetta
prsní kost = sterno
prst = digito
prst na noze = digito de pede
prsten = anello
prsten = annello
prsten = anulo
prstní kloub = junctura del digitos
prstový trik = prestidigitation
pršet = pluver
pršet jako z konve = pluver in torrentes
pršiplášť = impermeabile militar
průběh = procedura
průběžný = continue
průběžný = instante
prudce napadnout = inveher
pruderie = pedanteria moral
prudérní = prude
prudérní člověk = prude
prudká otočka = virage brusc
prudkost = impeto
prudkost = vehementia
prudký = acrimoniose
prudký = acute
prudký = impetuose
prudký = intense
prudký = precipite
prudký = vehemente
průduch = orificio
průdušnice = trachea
pruh = lista
pruh = stria
průhlednost = transparentia
průhledný = perspicue
průhledný = transparente
pruhovaný = a strias fin
pruhovaný = striate
pruhovat = zebrar
průchod = passage
průchod = passerella
průchod = vado
průchodný = passabile
průjem = diarrhea
průkazné = supportabile
průklepový papír = papiro carbon
průkopník = pionero
průliv = stricto
průlom = brecha
průměr = diametro
průměr = media
průměrnost = mediocritate
průměrný = medie
průměrný = mediocre
průmysl = industria
průmyslník = industrial
průmyslový = industrial
průřez = profilo
průřez = section transverse
průsečík = intersection
průsvitnost = translucentia
průsvitný = diaphane
průsvitný = translucente
průsvitný = translucide
průsvitný obraz = transparente
prut = canna de piscar
prut = hamo
prut = virga
průtrž mračen = ducha
průtrž mračen = pluvia subite torrential
průvan = currente de aere
průvan = sufflo
průvod = defilata
průvod = escorta
průvod = parada
průvod = procession
průvod = suite
průvodce = guida
průvodce = itinerario
průvodní jev = accompaniamento
průzkum = examine
průzkum = exploration
průzkum = recognoscentia
průzkum = sondage
průzkum terénu = exploration del terreno
průzkum trhu = investigation del mercato
průzkumník = explorator
"průzračnost" = claritate
pružení = suspension
pružina = resorto
pružinová váha = balancia a resorto
pružnost = elasticitate
pružnost = flexibilitate
pružný = elastic
pružný = flexibile
prvek = elemento
prvenství = prioritate
první = primari
první = prime
první = prior
první balkón v divadle = prime balcon
první důstojník = officiero secunde
první máj = le prime de maio
první místo = prime position
první ovoce = primitias
první pomoc = prime succurso
první projev = prime manifestation
první třída = de prime ordine
první třída = prime rango
první vydání = edition principe
prvopočátek = primordio
prvorozenost = primogenito
prvorozený = primogenite
prvosenka = primula
prvotní = primitive
prvotní = primordial
prvotní typ = prototypo
prvotřídní = de prime classe
prvotřídní = de prime ordine
prvotřídní = del prime rango
pryč = foras
pryč s ... ! = a basso le...!
pryskyřice = resina
pryskyřičný = resinose
pryskyřník = button de auro
pryž = cauchu
přání = desiderio
přání = desiro
přání = voler
přát = augurar
přát = desirar
přát si = desiderar
přát si = desirar
přát si = voler
přátelit se = sociar
přátelit se s = amicar se con
přátelský = affabile
přátelský = amicabile
přátelský = amical
přátelský = de tono amical
přátelství = amicitate
přátelství = cameraderia
přebal = copertura
přeběhlík = renegato
přeběhnout = facer defection
přebrodit = vadar
přebrodit se = vadar
přebytečný = expletive
přebytečný = superflue
přebytek = de surplus
přebytek = excesso
přebytek = plethora
přebytek = surplus
přebytek = un abundantia de
přebývající = excedente
přebývat = demorar
přebývat = habitar
přebývat = resider
přebývat někde = sojornar
přecedit = percolar
přecenit = valutar excessivemente
přeceňovat = valutar excessivemente
přecitlivělost něčeho = idiosyncrasia
přecitlivělý = sentimental
přecpání = congestion
přecpaný = troppo reimplite
přecpat = affluer
přečin = torto
před = ante
před = antea
před = ob
před = pre
před = prior
před = retro
před nečím = ante
před rokem = ante un anno
před sedmou = ante septe horas
před x časy = ante uxxxx
před xxx hodinami = ante xxx horas
předák = prime obrero
předání = rendition
předat = consignar
předat = deceder
předat = remitter
předat = transmitter
předat (zkušenosti) = passar
předávkování = dose troppo forte
předběhnout = ultrapassar
předběžné šetření = tentativa
předběžný = preliminar
předčasná zralost = precocitate
předčasné = precoce
předčasné = prematur
předčasně = prematurmente
předčasný = antenuptual
předčasný = precoce
předčit = exceder
předčit = superar
předčit = superpassar
předehnat = ultrapassar
předehra = overtura
předehra = preludio
předehrát = preludiar
předejít = prevenir
předejít něčemu = obviar
předek = ancestre
předek = antecessor
předek = atavo
předek = genitor
předek = progenitor
předěl = linea divisori
předělat = refacer
předem = anticipatemente
předem = apriori
předem = in avante
předem = pre
předem = previemente
předem nastavit = prefixar
předem promyšlený = premeditate
předem uvážit = premeditar
předení = filatura
předení = ronron
předepisovat = dictar
předepsat = ordinar
předepsat = presciber
předepsat = prescriber
předeslat = premitter
předešlý = anterior
předešlý = preter
předešlý = previe
předevčírem = anteheri
především = presertim
především = primarimente
především = prime
předhůří = promontorio
předcházející = anterior
předcházející = precedente
předcházení = prevention
předcházet = anteceder
předcházet = evitar
předcházet = preceder
předcházet = prevenir
předcházet = renuntiar
předchozí = anterior
předchozí = precedente
předchozí = previe
předchůdce = antecessor
předchůdce = precursor
předchůdce = predecessor
předjet = passar
předjímat = anticipar
předjímat = preconciper
předjímat = prejudicar
předkožka = prepucio
předkrm = entree
předloktí = antebracio
předložit = facer entrar
předložit = persentar
předložit = prefiger
předložit = presentar
předložit = submitter
předložit petici = presentar un petition a
předložka = preposition
předmanželský = antenuptual
předměstí = suburbio
předměstský = suburban
předmět = objecto
předmět = subjecto
předmětný = subjecte
předminulý čas = plusquamperfecto
předmluva = prefacio
předmluva = prolegomeno
předmluva = prologo
přednášející = conferentiante
přednášet = conferentiar
přednášet = declamar
přednášet = recitar
přednáška = conferentia
přednáška = discurso
přednášková síň = aula
přednější = prior
přednes = elocution
přednes = recital
přednes = recitation
přední = anterior
přední = avante
přední = fronte
přední část = parte anterior
přední noha = gamba anterior
přední sklo = parabrisa
přední strana = frontispicio
přednost = avantage
přednost = precedentia
přednost = preeminentia
přednost = preferentia
přednost = prioritate
přednosta stanice = chef de station
přednostní = preferential
předpis = precepto
předpis = prescription
předplacení = abonamento
předplacený = pagate anticipatemente
předplácet = abonar
předplatit = pagar anticipatemente
předplatit si = abonar se
předplatit si = subscriber
předplatitel = abonato
předplatné = abonamento
předplatné = subscription
předpojatost = prejudicio
předpojatost = preoccupate
předpojatost = preoccupation
předpojatý = interessate
předpojatý = partial
předpoklad = premissa
předpoklad = presumption
předpoklad = supposition
předpokládaný = previste
předpokládat = presumer
předpokládat = presupponer
předpokládat = supponer
"předpokládat" = assumer
předpokoj = antecamera
předpona = prefixo
předpona i přípona = affixo
předponovat = prefixar
předposlední = penultime
předpověď = prediction
předpověď = prevision
předpověď počasí = bulletin meteorologic
předpovědět = intervider
předpovědět = predicer
předpovídat = predicer
předpovídat = presagir
předpovídat = prognosticar
předpřítomný čas = perfecto
předráždění = superexcitation
předráždit = superexcitate
předražení = precio excessive
předsálí = foyer
předseda = presidente
předsedající = preside
předsedat = presider
předsedkyně = presidente
předsednictví = presidentia
předsednictvo = presidio
předsíň = vestibulo
představa = imagine
představení = comportamento
představení = performance
představení (divácké) = representation
představit = introducer
představit = presentar
představit si = figurar se
představit si = imaginar
představit si = supponer
představitel = introductor
představitel = representante
představivost = imaginari
představovat si = imaginar
předstih = anticipar
předstihnout = ultrapassar
předstíraný = ostensibile
předstírat = affectar
předstírat = dissimular
předstírat = finger
předstírat = finger non vider
předstírat = passar como
předstírat = pretender
předstírat = simular
předstírat se = posar se
předsudek = partialitate
předsudek = preconception
předsudek = prejudicio
předsunutá základna = avantiata
předsunuté místo = posto avantiate
předsuzovat = prejudiciar
předtím = ante
předtím = previemente
předtucha = premonition
předtucha = presentimento
předtucha = suspicion
předurčení = predestination
předurčený = predeterminate
předurčit = predestinar
předváděcí schopnost = capacitate propagandistic
předvaděč = demonstrator
předvaděč = executante
předvádět = exhibir
předvádět = monstrar
předvádět = spectacular
předvádět se = monstrar se
předvádět se = paradar
předvečer svátku = vigilia
předvedení = demonstration
předvedení = introducer
předvést = demonstrar
předvést = exponer
předvést = monstrar
předvést = presentar
předvést = representar
předvětí = premissa
předvídání = anticipation
předvídání = prevision
předvídat = anticipar
předvídat = contemplar
předvídat = expectar
předvídat = previder
předvídat = prognosticar
předvídatelné = previsibile
předvídatený = presumibile
předvídavost = prescientia
předvídavost = previdentia
předvídavý = presciente
předvoj = vanguarda
předvolání = cita
předznamenávat = augurar
předzvěst = portento
předzvěst = presagio
předzvěst = prognostication
přehánění = exaggeration
přehánět = exaggerar
přehánět = ultrar
přehlasovat = decider contra
přehled = compendio
přehled = prospecto
přehled = revista
přehled = synopsis
přehled o něčem = evidentia
přehlédnutí = inadvertentia
přehledný = limpide
přehledný = observabile
přehlížení = disdigno
přehlížet = condonar
přehlušit = coperir
přehmat = error
přehnaná reakce = reaction excessive
přehnané zjednodušení = simplification excessive
přehnaný = excessive
přehnaný = exorbitante
přehnat = ultrar
přehoz = cappotto
přehoz = plaid
přehoz přes postel = coperilecto
přehrada = barrage
přehrada = dica
přehradit = barrar
přehrát znovu = jocar de nove
přehrávač desek = tornadiscos
přehršel = profusion
přehřát = calefacer troppo
přehřátí = supercalefaction
přehýbat = replicar
přecházet (nevšímat) = passar super
přechod = corridor
přechod = passerella
přechod = transition
přechod = transpasso
přechod pro chodce = passage pro pedones
přechod pro pěší = passage pro pedones
přechodný = de transition
přechodný = temporanee
přechodný = transitori
přejídat se = mangiar troppo
přejít = preterir
přejít = transir
přejít = transversar
přejít do praxe = mitter se in practica
přejít na věc = venir al manos
přejmenovat = rebaptisar
přejmenovat = renominar
překážet = esser un impedimento
překážet = impedir
překážet = incombrar
překážet = obstacular
překážet = obstruer
překážka = barriera
překážka = bloco
překážka = handicap
překážka = impedimento
překážka = incombramento
překážka = obstaculo
překážka = obstruction
překážka = remora
překážkový běh = cursa de obstaculos
překážkový dostih = steeplechase
překlad = traduction
překlad (zboží) = translation
překládací molo = discargatorio
překládání = transbordo
překládat = traducer
překládat (zboží) = transbordar
překladatel = traductor
překližka = ligno contraplicate
překonat = exceder
překonat = superar
překonat = superar facilemente
překonat = ultrapassar
překonat obtíže = surmontar
překonatelný = superabile
překonatelný = surmontabile
překotit = facer cader
překotný = hastive
překrmení = superalimentation
překrmit = superalimentar
překročení = excesso
překročení = transgression
překročit = exceder
překročit = superpassar
překročit = transcender
překročit = transgreder
překročit = transgressar
překročit = ultrapassar
překročit krytí (účtu) = traher a discoperto
překročit míru = exorbitar
překroucení = distortion
překroucení = perversion
překroutit = alterar
překroutit = retorquer
překrýt = imbricar
překrýt = superimponer
překryv = imbrication
překřížit = transversar
překvapení = stupefaction
překvapení = surprisa
překvapený = attonite
překvapený = surprendite
překvapit = surprender
překvapivý = surprendente
překvapující = surprendente
překypět = superfluer
překypující = effervescente
překyselení = acidosis
překyselený = acidose
přelétavý = volatile
přelidněný = excessivemente populate
přelití = transfusion
přeložit = traducer
přeložit (zboží) = translatar
přelud = illusion
přelud = mirage
přelud = simulacro
přelud = spectro
přeměna = alteration
přeměna = metabolismo
přeměnit = transformar
přeměnit = transmutar
přemet = salto
přemíra = superabundantia
přemístění = displaciamento
přemístění = permutation
přemístění = transferimento
přemístěný = displaciate
přemístit = dislocar
přemístit = displaciar
přemístit = transponer
přemítat = meditar
přemluvit = persuader
přemluvit na křivé svědectví = subornar
přemnohý = permulte
přemoci = superar
přemoci = vincer
přemostit = pontar
přemrštěný = exorbitante
přemýšlet = ingeniar se
přemýšlet = meditar
přemýšlet o = contemplar
přemýšlivý = pensative
přemýšlivý = prudente
přenášet = retransmitter
přenášet = transferer
přenášet = transmission
přenášet = transmitter
přenechat = ceder
přenést = devolver
přenést = transmitter
přenést = transportar
přenocovat = pernoctar
přenos = transferentia
přenos = transmission
přenositelný = transferibile
přenoska = pick up
přenosná kolébka = cuna portabile
přenosný = portabile
přepínač = commutator
přepínat = exceder
přepis = transcription
přeplatek = superpaga
přeplněný = congerite
přeplněný = incombrate
přeplnit = congerer
přeplnit = incombrar
přeplnit = reimpler troppo
přeplnit = satiar
přepočítat se = mal calcular
přepočítat se = mal contar
přepočtení = secunde scrutinio
přepona (geom) = hypotenusa
přepracování = excesso de labor
přepracovat se = troppo laborar
přeprava = transportation
přepravit = transportar
přepsat = transcriber
přepsat = transscriber
přepych = luxo
přepychový = luxuose
přepychový = sumptuose
přerůst = devenir troppo grande pro
přerušení = intermission
přerušení = interruption
přerušit = abortar
přerušit = indentar
přerušit = intermitter
přerušit = interrumper
přerušovač = interruptor
přerušovat řeč = punctuar
přes = a transverso de
přes = de plus
přes = per
přes = super
přes = supra
přes = tra
přes = trans
přes = via
přes noc = pro un nocte
přes palubu = super le bordo
přesahovat = dominar
přesahovat = ultrapassar
přesahující = transcendente
přesčas = extrahora
přesčas = horas extraordinari
přese všechno = malgrado toto
přesídlit = colonisar de novo
přesídlit = recolonisar
přesila = fortias superior
přeskákat = examinar superficialmente
přeskočit = saltar
přeskočit = suprasaltar
přeskočit = voltear
přeskok = suprasalto
přeskupení = reordinamento
přeskupit = reordinar
přeslice = rocca
přesmyčka = anagramma
přesně = accurate
přesně = exacte
přesně = exactemente
přesně = justo
přesnost = accuratessa
přesnost = exactitude
přesnost = justessa
přesnost = precisio
přesnost = precision
přesný = accurate
přesný = exacte
přesný = juste
přesný = precise
přesný = punctual
přesný = stricte
přesný (vědecky) = exacte
přespočetný = supernumerari
přespočetný = supernumerario
přestanout = cessar
přestat = cessar
přestat = discontinuar
přestat kojit = ablactar
přestat rušit = cessar de interrumper
přestat s = desister de
přestat užívat = disusar
přestavba = reconstruction
přestavět = reconstruer
přestávka = halto
přestávka = interacto
přestávka = intervallo
přestávka = pausa
přestávka = reposo
přestěhovat se = cambiar de domicilio
přesto = malgrado
přesto = malgre
přesto = nonobstante
přesto = tamen
přestoupení = infraction
přestoupit na vlak = cambiar de traino
přestože = ben que
přestrojení = disguisamento
přestrojení = disguisar
přestrojit = disguisar
přestřelit = ultrapassar
přestupek = delicto de minor grado
přestupek = mal conducta
přestupek = transgression
přestupný rok = anno bissextil
přestupný rok = bissextil
přesunout se = transferer se
přesunovat = transferer
přesvědčení = conviction
přesvědčení = persuasion
přesvědčit = convincer
přesvědčit = persuader
přesvědčivé vítězství = triumpho convincente
přesvědčivý = conclusive
přesvědčivý = persuasive
přesycení = satietate
přesýpací hodiny = sabliero
přeškrtnout = cancellar
přešťastný = multo felice
přetáčet = remontar
přetahování lanem = lucta al corda
přetahovat přes = tirar super
přetéct = disbordar
přetékající = abundante
přetékat = abundar
přetékat = disbordar
přetěžovat = supercargar
přetisk = reimpression
přetisknout = reimprimer
přetížení = supercarga
přetížit = supercargar
přetlak = tension excessive
přetočit = rebobinar
přetočit hodiny = remontar
přetrpět = durar
přetvářka = disguisamento
přetvářka = pretension
přetvařovat se = finger
přetvořit = reformar
přetvořit = transfigurar
přetvořit = transformar
přeunáhlený = percipitate
převádět = transferer
převádět = transportar
převaha = position superior
převaha = predominantia
převaha = prevalentia
převaha = superioritate
převážet přes vodu = transbordar
převážit = passar super
převážit = pesar plus que
převažující = preponderante
převést = ceder
převést = traducer
převést v opak = mitter in contrasto
převládající = dominante
převládající = predominante
převládající = prevalente
převládat = predominar
převládat = preponderar
převládat = prevaler
převléci = travestir
převléct = revestir
převléct = travestir
převléct se = cambiar de vestimentos
převlečení = travestimento
převlečený = revestite
převlek = de revestimento
převléknout = revestir
převléknout se = revestir se
převod = transmission
převodník A/D = transformator analogic a digital
převodovka = cassa de velocitates
převozní člun = barca de transbordo
převozní loď = ferry-boat
převrácený = invertite
převrat = colpo
převrátit = inverter
převrátit = preposterar
převrátit = transverter
převrátit se = inverter se
převrhnout (se) = inverter (se)
převtělit = reincarnar
převyšovat počtem = esser plus numerose que
převzetí = assumption
převzetí = reception
převzít = acquirer
převzít = assumer
převzít = prender possession de
převzít = reciper
převzít moc = prender le poter
přezbrojení = rearmamento
přezbrojit = rearmar
přezdívat = supernominar
přezdívka = alias
přezdívka = supernomine
přezimování = hibernation
přezimovat = hibernar
přezíravý = dispreciative
přezka = fibula
přezkoumání = revision
přezkoumat = investigate
přezrálý = troppo matur
přežít = subsister
přežít = superviver
přežití = superviventia
při = a presso
při = ad
při = apud
při aktu = in flagrante delicto
při činu = in flagrante delicto
při nejlepším = al plus
při první příležitosti = al prime occasion
při smyslech = presentia de spirito
příběh = conto
příběh = historia
příběh = narration
přibít = clavar
přibít = inclavar
přiblížení = approche
přiblížení = approximation
přiblížit = approchar
přiblížit = approximar
přiblížit se = approchar se
přiblížit se (shodou) = conformar se
přiblížit se k = approximar se a
přibližně = approximativemente
přibližně = circa
přibližně = proximemente
přibližně 1 km = circa un kilometr
přibližný = approximate
přibližný = approximative
přibližovat (se) = approximar (se)
příbory = cultelleria
příbřežní (vítr) = del terra
příbuzenstvo = parentela
příbuzní = parentes
příbuzní (blízcí) = parente plus proxime
příbuznost = congenialitate
příbuznost = parente
příbuznost = propinquitate
příbuzný = affin
příbuzný = cognate
příbuzný = connexe
příbuzný = parente
příbuzný z otcovy strany = de parte del patre
příbytek = casa
příbytek = domicilio
příčesek = toupet
příčestí = participio
příčestí minul= = participio passate
příčestí přítomné = participio presente
příčina = causa
příčina = occasion
přičítat vinu = imputar
příčka = transversa
příčka na žebříku = scalon
příčná flétna = flauta
příčná loď (chrámu) = nave transversal
příčně přes = a transverso
příčně přes = a traverso
příčný = transversal
příčný průměr = transverso
příčný průměr = traverso
příď = proa
přidání = addition
přidat = adder
přidat = additionar
přidat = summar
přídavek = bis
přídavné jméno = adjectivo
přídavný hořák = becco de post-ignition
příděl = limite
příděl = ration
příděl = repartition
příděl peněz = donation
příděl práce = portion de labor assignate
přidělení = allocation
přidělený úředně = de officio
přidělit = apportionar
přidělit = assignar
přidělit = attribuer
přidělit = rationar
přidělovač = assignator
přidělovat = assignar
přidělovat = attribuer
přidělovat = distribuer
přídělový systém = rationamento
přídomek = epitheto
přihazovat = auctionar
přihláška (uchazeče) = sollicitation
příhoda = accidente
příhoda = episodio
příhoda = incidente
příhoda = occurrentia
přihodit se = accider
přihodit se = evenir
přihodit se = occurrer
přihodit se = supervenir
příhodný = accidental
příhodný = decorose
příhodný = opportun
přihrádka = pannello
příchod = advenimento
příchod = arrivata
příchod = venita
příchuť = sapor
přichvátat = accurrer
přijat = reciper
přijatelný = acceptabile
přijatelný = plausibile
příjem = quitantia
příjem = recepta
příjem = receptas
příjem = reception
příjem = renta
příjem (vntřní) = fisco
přijemce = receptator
příjemce = recipiente
příjemce mzdy = salariato
příjemnost = agradamento
příjemnost = amenitate
příjemnost = suavitate
příjemný = agradabile
příjemný = amabile
příjemný = amene
příjemný = gentil
příjemný = placente
příjemný = suave
přijet = arrivar
přijet do = arrivar a
přijetí = acceptation
přijetí = admissio
přijetí = adoption
přijetí = recepta
příjezd = arrivata
přijímací místnost = salon
přijímač = receptor
přijímat = receptar
přijímat = recolliger
přijít = advenir
přijít = arrivar
přijít = venir
přijít (k něčemu) = adir
přijít nazmar = abortar
přijít po sobě = succeder
přijít pro = reciper
přijít v kontakt = mitter se in contacto con
přijít znovu = revenir
přijít zpět = revenir
příjmení = nomine de familia
příjmení = nomine proprie
přijmout = acceptar
přijmout = adoptar
přijmout opatření = prender mesuras
příjmy = receptas
příkaz = commanda
příkaz = commando
příkaz = injunction
přikázání = commandamento
přikázat = commandar
přikázat = intimar
přikázat (přísně) = inculcar
příkazce = dispenditor
přikazovat = ordinar
přikazovat = organisar oppressivemente
příklad = exemplo
příkladný = exemplar
přiklánět = inclinar
přiklánět (se) = inclinar (se)
příkon = wattage
příkop = fossa
příkop = fossato
příkop = scarpa
příkop = trenchea
přikratý = coperite
příkrost = acrimonio
příkrost = bruscheria
příkrý = abrupte
příkrý = acrimoniose
příkrý = ardue
příkrý = brusc
příkrý = precipitiose
příkrý = scarpate
přikrýt = coperir
přikrýt se = coperir se
přikrytí = cappotto
přikrývka = copertura
přikývnout = nutar
přikývnutí = outation
přilba = casco
přiléhat = adjacer
přiléhavost = pertinentia
přiléhavý = adherente
přiléhavý = stricte
přilehlý = adjacente
přilepit = glutinar
příležitost = occasion
příležitost = opportunitate
příležitostný = accidental
příležitostný = occasional
příliš = multo troppo
příliš = nimis
příliš = permulto
příliš = tro
příliš = troppo
příliš brzy = ante le tempore
příliš důvěrný = troppo intime
příliš fomální = troppo formal
příliš jednoduché vysvětlení = explication troppo simple
příliš komplikovaný = troppo complicate
příliš komplikovat = complicar troppo
příliš mnoho = troppe
příliš mnoho = troppo de
příliš plachý = troppo pudic
příliš svědomitý = scrupulose
příliš utrácet = expender troppo
příliš zjednodušovat = vulgarisar
přílišně = troppo
přílišný = excessive
přílišný = nimie
přílišný = troppe
příliv = affluxo
příliv = fluxo
příliv = marea alte
příliv a odliv = fluxo e refluxo
přilnavost = adherentia
přilnavost = adhesion
přilnavost = affinitate
přilnavý = cohesive
přilnavý = inherente
příloha = appendice
příloha = attachamento
příloha = incluso
přiložený = incluse
příložník = esquadra
přímá cesta = via directe
přiměřenost = convenientia
přiměřenost = moderation
přiměřenost = sobrietate
přiměřený = adequate
přiměřený = appropriate
přiměřený = conforme
přiměřený = modic
přiměřený = pertinente
přiměřený = proportionate
příměří = armistitio
příměří = cessa le foco
příměří = tregua
přimíchání = admixtion
přimíchat = admiscer
přimlouvat se = alloquer
přimluvit se = interceder
přímo = directe
přímo = directemente
přímo pryč = immediatemente
přímočarý = simple
přímost = rectitude
přímý = directe
přímý = franc
přímý kop = colpo directe
přináležet = pertiner
přinést = apportar
přinést = portar
přinést zpět = reportar
přínosce = apportator
přinutit = compeller
přinutit = constringer
přinutit = fortiar
případ = caso
případ = evento
případ (zdravotní) = caso
případně = respective
případný = eventual
připálit se = adurer se
připásat = cincturar
připevnění = affixo
připevnění = attaccamento
připevnit = affixar
připevnit = attaccar
připevnit = fixar
připevnitelný = attaccabile
připevnitelný = attachabile
připíchnout = fixar con un spinula
připínáček = bordada
připínáček = cimice
připínáček = clavo
připisovat = attribuer
přípitek = toast
přípitek = tostate
příplatek = supercarga
připlatit = supercargar
připlížit = approchar se sin esser notate
připnout = attachar
připodobnit = approchar (se)
připodobnit = assimilar
připojení = adjunction
připojení = annexo
připojení = apposition
připojení = attaccamento
připojení = junctura
připojeny = juncte
připojený = hic juncte
připojený = incluse
připojený = juncte
připojit = adjunger
připojit = affiger
připojit = annecter
připojit = annexar
připojit = apponer
připojit = attaccar
připojit = attachar
připojit = infliger
připojit = junger se
připojit = linear
připojit (se) = junger (se)
připojit se = reunir (se)
připojit výklad = commentar
připojovací šňůra = flexo
připojovat = suffixar
připomenout = commemorar
připomenout = recordar
připomenout = rememorar
připomínat = resimilar
připomínat někoho = rememorar uno de
připomínka = littera de sollicitation
připomínka = memento
připomínka = souvenir
přípona = suffixo
připouštět = admitter
připoutat = incatenar
připoutat se = colpar con un cinctura
příprava = appresto
příprava = orchestration
příprava = preparation
příprava jídla = coction
připravenost = bon voluntate
připravenost = preparation
připravenost = prestessa
připravený = placiate instabilemente
připravený = preparate
připravený = preste
připravit = arrangiar
připravit = dispensar
připravit = preparar
připravit cestu = portar via
připravit na = preparar a
připravit na kari = preparar al cari
připravit o = privar
připravit se = preparar se
připravit se na = preparar se
přípravné = preparatori
připravovat = apprestar
připravovat = preparar
přípravy = preliminares
připsání = ascription
připsat = ascriber
připtavovat se = preparar se
připustit = admitter
připustit = conceder
přípustný = admissibile
připuštění = admission
příroda = natura
příroda = physis
přírodní = natural
přírodní síla = fortia vive
přirovnání = simile
přirovnání = similitude
přirovnat = assimilar
přirozeně = naturalmente
příručka = manual
příruční zavazadlo = sacco a mano
přírůstek = incremento
přiřadit = assignar
přiřaditelný = attributibile
přiřknout = adjudicar
přísada = ingrediente
přísaha = adjuration
přísaha = juramento
přísahat = conjurar
přísahat = jurar
přísahat = objurgar
přísahat = prestar juramento
přísavka = ventosa
přislíbit = sponder
příslovce = adverbio
příslovečný = proverbial
přísloví = proverbio
příslunní = aphelion
příslušenství = accessorio
příslušenství = accessorios
příslušet = competer
příslušník = adherente
příslušník = regnicola
příslušník kmene = membro de tribo
příslušnost = pertinentia
příslušnost k = adherentia
příslušný = pertinente
přísnost = austeritate
přísnost = rigor
přísnost = severitate
přísnost = strictessa
přísný = rigide
přísný = rigorose
přísný = sever
přísný = stricte
přísný (mrav) = auster
přisoudit = adjudicar
přispění = subvention
přispět = contribuer
příspěveček = pitancia
příspěvek = contribution
příspěvek (finanční) = apporto
přispívající = conducente
přispívat = subvenir
příst = filar
příst = ronronar
příst = texer
přistání = atterage
přistání = atterrage
přistát = abbordar
přistát = atterrar
přistát = connecter al terra
přistát (na zem) = atterrar
přístav = babordo
přístav = darsena
přístav = porto
přístávací dráha = pista de atterrage
přístaviště = imbarcatorio
přístavní dělník = obrero portuari
přístavní dělník = stivator
přístavní hráz = jectata
přistěhovalec = immigrante
přistěhovalectví = immigration
přistěhovat se = immigrar
přistihnout = attrappar
přistoupit = acceder
přistoupit k = acceder a
přístroj = apparato
přístroj = dispositivo
přístroj na promítání = projector
přístřeší = albergo
přístup = accesso
přístup = accostamento
přístup = ingresso
přístupný = abbordabile
přístupný = accessibile
přístupný = approchabile
přístupný = docile
přístupný = tractabile
přístupové raménko (pevný disk) = brac(h)io de accesso
přisuzovat = attribuer
přisvojit si = adoptar
příšerně = extraordinarimente
příšerný = horribile
příšerný = macabre
přišpendlit = stringer
přišpendlovací plakát = pin-up
přišroubovat = fixar per vites
příští = proxime
přít se = contender
přít se = debatter se
přít se = disputar
přít. čas od mít = ha
přít. čas od mít = habe
přitahnout za hlavu = figer le capite
přitahovat = attraher
přitažlivost = attraction
přitažlivost = gravitation
přitažlivý = attractive
přitažlivý = attrahente
přítel = amico
přítel cizinců = xenophilo
přítel-ka = amico, amica
přítelkyně = amica
přitěžující = aggravante
přitěžující = exasperante
přitížit = aggravar
přítok = affluente
přítok = affluxo
přítok = influxo
přítokový = tributari
přítomnost = presentia
přítomný = presente
přitulit se = accommodar se
příušnice = parotiditis
příval = impeto
přívalově pršet = pluver torrentialmente
přivázat = amarrar
přivázat = attaccar
přivedený = adducte
přívěs = remulco
přívěsek = pendant
přivést = adducer
přivést = facer venir
přívěšek = pendente
přívětivost = affabilitate
přívětivost = amabilitate
přívětivý = affabile
přívětivý = amabile
přivítání = benvenita
přivítat koho = dar le benvenita a
přívlastek = attributo
přívlastek = epitheto
přivlastnit si = appropriar se
přivlastnit si něco = appropriar se (un cosa)
přivlastňovací = possessive
přivlastňovací pád = caso possessive
přivlastňovací pád = genitivo
přívod = entrata
přívodní trubka = tubo de admission
přivolat = advocar
přivolat = citar
přivolat = convocar
přivolat = in clamar
přívoz = transbordo
přívrženec = adepto
přívrženec = adherente
přívrženec = partisano
přivtělován = incorporar
příze = filo
přízemí = a basso
přízemí = plano terren
přízemní dům = casa de un etage
přízeň = favor
příznačný = characteristic
příznačný = typic
příznak = indicio
příznak = symptoma
přiznat = admitter
přiznat = confessar
přiznat se = confessar
příznivá cena = premio
příznivě = ben
"příznivé okolnosti" = auspicios
příznivec = devoto
příznivec jachtingu = devoto del yachting
příznivý = beneficial
příznivý = favorabile
příznivý = propitie
příznivý = prospere
přizpůsobení = adaptation
přizpůsobení = readjustamento
přizpůsobit = accommodar
přizpůsobit = accomodar
přizpůsobit = adaptar
přizpůsobit = aptar
přizpůsobit = assimilar
přizpůsobit = conditionar
přizpůsobit = confectionar
přizpůsobit = conformar
přizpůsobit = readjustar
přizpůsobit (se) = adaptar (se)
přizpůsobivost = adaptabilitate
přizpůsobování = adaptation
přízrak = phantasma
přízrak = simulacro
přízrak = spectro
přízrak, = phantasma
přizvat = advocar
přízvuk = accento
přizvukovat = accentuar
příživník = parasito
psací papír = papiro de scriber
psací pero = penna
psací stroj = dactylographo
psací stroj = machina a/de scriber
psací stůl = bureau
psací stůl = scriptorio
psanec = proscripto
psaní = scripto
psaní na stroji = dactylographia
psaný = scripte
psát = scriber
psát na stroji = dactylographar
psát na stroji = scriber a machina
psát na stroji = typar
psát těsnopisem = stenographiar
psát tužkou = scriber con stilo
PSČ = codice postal
pseudo = pseudo
pseudonym = pseudonyme
psí = canin
psí bouda = canil
psí budka = canil
pstruh = tructa
psychedelic = psychedelic
psychiatr = psychiatra
psychiatr = psychiatro
psychiatrická léčebna = hospital psychiatric
psychiatrické = psychiatric
psychiatrie = psychiatria
psychoanalytik = psychoanalysta
psychoanalýza = psychoanalyse
psycholog = psychologo
psychologický = psychologic
psychologie = psychologia
psychopat = psychopathe
psychopatický = psychopathic
psychóza = psychose
pšenice = frumento
pšenice = tritico
pštros = avestruthio
pštros = struthion
ptáci stěhovaví = aves migratores
ptáček = avetto
ptačí zob = ligustro
pták = ave
ptát se = demandar se
ptát se = querer
puberta = pubertate
publicita = publicitate
publikace = publication
publikovat = editar
publikovat = publicar
publikovat postupně = publicar in partes
pud = instincto
pud sebezáchovy = instincto de conservation
půda = solo
půda = tecto
půda = terra
půda = terreno
pudink = pudding
pudl = can de aqua
pudlík = pudel
pudový = instinctive
půdoznalectví = pedologia
pudr = pulvere
pudr = pulvere de talco
pudřenka = cossinetto de pulvere
pugét = bouquet
puch = fetor
puch = odor infecte
puchýř = callositate
puchýř = pustula
puchýř = vesicula
půjčit = commodar
půjčit = facer se prestar
půjčit = prestar
půjčka = prestation
půjčka = presto
půjčovat = prestar
půjčovatel = prestator
půjčovatel peněz = prestator de moneta
půjdu = io ira
pukét = racemo
půl hodiny = un medie hora
půl na půl = medietate a medietate
půl pinty = medie pinta
půl tuctu = un medie dozena
pulec = larva de rana
půlit = divider in duo
půlkruh = semicirculo
půlměsíc = crescente
půlměsíc = lúnula
půlnoc = medienocte
půlnoc = medio del nocte
půlnoční = de medienocte
pulover = pullover
půlroční = semestral
půlrok = semestre
puls = pulso
pult = balcon
pult = banco
pult (v obchodě) = banco
pult obsluhy = pannello a instrumentos
půltón = minima
pulzace = palpitation
pulzovat = palpitar
pulzovat = pulsar
pulzující = palpitante
pulzující = pulsative
puma = puma
punc = punction de controlo
punč = punch
punčocha = calcea
punčocha = calcetta
punčochové zboží = calcetteria
punčochy = calcettas
puntičkář = rigorista
puntičkářský = meticulose
puntičkářský = minutiose
puntičkářský = punctiliose
puntičkářství = pedanteria
puntíkovaný = con punctos
puntíkovaný = maculate
pupeční = umbilical
pupek = umbilico
pupen = button
puritán = puritan
puritánský = prude
puritánský = puritan
puritánský = puritano
purpur = purpura
purpura = purpura
purpurový = purpuree
purpurový = purpurin
pusa = ore
působit = functionar
působit = operar
působivost = virulentia
působivý = effective
působivý = impressive
půst = quaresima
pustina = deserto
pustina = landa
pustit se do = applicar se con vigor
pustošit = depredar
pustošitel = dissipator
pustý = deserte
pustý = desolate
puška = carabina
puška = fusil
putna = puteo
putování = peregrination
putovat = divagar
putovat = pelegrinar
putovat = peregrinar
půvab = amenitate
půvab = fascino
půvabný = deliciose
původ = ancestria
původ = antecedentia
původ = lineage
původ = origination
původ = origine
původ = provenientia
původce = autor
původce = originator
původem = indigena
původní = authentic
původní = genuin
původní = original
původní vydání = incunabulo
původnost = authenticitate
Pygmej = pygmeo
pýcha = orgolio
pýcha = superbia
pykat = expiar
pyl = polline
pylon = pylon
pyramida = pyramide
Pyreneje = Pyreneos
pyrex = vitro refrac
pysk = labio
pyšnit se = vantar se
pyšný = fer
pyšný = orgoliose
pyšný = superbe
pytel = sacco
pytláctví = chassa o pisca fraudulente
pytláctví = saccheo
pytlačit = chassar o piscar illegalmente
pytlačit = sacchear
pytlák = chassator furtive
pytlák = chassator o piscator fraudulente
pyžama = pajama
pyžamo = pyjama
Q = Q
rabín = rabbin
rabování = piliage
rabovat = piliar
rabovat = raper
rabovat = robar
racek = laro
racionalizace = rationalisation
racionalizovat = rationalisar
racionální = rational
ráčna = dente de arresto
račte = vole ben
rád = allegre
rád = contente
rád = de bon grado
rád = de bon voluntate
rád = felice
rád = sponte
rada = consilio
radar = radar
raději = in su loco
raději = plustosto
raději = potius
radiální = radial
radiátor = radiator
radikální = radical
rádio = radio
radioaktivita = radioactivitate
radioaktivní = radioactive
radiografie = radiographia
radiolog = radiologo
radiostanice = station de radio
radiovysílač = radiodiffusor
radit = avisar
radit = consiliar
radit = suader
radit = suggerer
radit se = conferer
radit se = deliberar
rádium = radium
rádler = bibita componite de bira e limonada
radlice = cultro
radní = consiliero
radnice = palatio municipal
radost = allegressa
radost = gaudio
radost = joia
radost = joya
radost = placer
radostný = exhilarante
radostný = festive
radostný = gai
radovat = gauder
radovat se = allegrar se
radovat se = exultar
radovat se = placer
radovat se z = gauder de
rádža = raja
rafička = flecha
rafinace = raffinamento
rafinerie = raffineria
rafinovaný = culte
rafinovaný = fin
rafinovaný = manierose
rafinovaný = raffinate
rafinovaný = sagace
raft = rate
ragby = rugby
ragú = ragout
ráhno = virga
rachitický = rhachitic
rachot = fracasso
rachot = strepito
rachotit = streper
raise = suscitar
ráj = paradiso
rajče = tomate
rak = cancere
rak říční = cambaro
rak. nádor = carcinoma
raketa = rachetta
raketa = rocchetta
rakev = cassa
rakev = feretro
rakev = sarcophago
rákos = canna
Rakousko = Austria
rakouský = austriac
rakovina = cancere
rakovinný = cancerose
"Rakušan" = austriaco
rám = corporatura
rám = quadro
rám u krbu = mantello
rámec = quadro
rameno = bracio
rameno = humero
rameno = ramo
rameno = spatula
ramínko = portamantello
rampa = rampa
rampouch = stalactite de glacie
rámus = strepido
rámus = strepito
rámusit = facer un ruito surde
rámusit = streper
rámusník = strepitor
rána = colpo
rána = ferita
rána = plaga
rána = stigma
rána = vulnere
rána pěstí = colpo de pugno
rána pěstí = punction
rána vedle = colpo mancate
rána z milosti = colpo de gratia
ranč = ranch
ranč = rancho
rande = rendez vous
randit = datar
ranec = fardo
ranit = ferir
ranit = vulnerar
ráno = matino
ráno = matutino
ranvej = pista de atterrage
raný = matutinal
rapír = spada
rarita = raritate
rasa = racia
rasismus = racialismo
rasová diskriminace = discrimination racial
rasová segregace = separation racial
rasově = de racia
rasový = racial
rastr = rastro
rašelina = turfa
rašple = raspator
rašplovat = raspar
ratifikace = ratification
ratifikovat = ratificar
ratolest = pecietta
ravoluconář = revolutionario
razie = razzia
razit = batter
razit = cunear
razit = stampar
razit (mince) = batter
razítko = impression
razítko = pistillo
razítko = sigillo
razítko = stampa
razítko = timbro
razítkovat = stampar
razítkovat = timbrar
ráznost = energia
ráznost = vigor
rázný = accolionate
rázný = galliarde
rázný = radical
rázný = vehemente
rázný = vigorose
rázovat = ir a grande passos
ráže = calibre
rčení = proverbio
reagenční papír = papiro reactive
reagovat = reager
reagovat = responder
reakce = reaction
reakce = replicamento
reakcionář = reactionario
reakční = reactionari
reaktor = reactor
realismus = realismo
realista = realista
realistický = realistic
realita = realitate
realitní kancelář = agentia immobiliari
realitní společnost = societate immobiliari
realizace = execution
realizace = realisation
realizovat = realisar
realizovat tužby = prender le desiros pro realitates
realizovatelný = facibile
reálný = realista
rebarbora = rheubarbaro
rebel = rebello
rebelie = rebellion
rebelský = rebelle
recenze = examination
recenze = recension
recenzent = recensente
recenzovat = recenser
recepce = reception
recepční = receptionista
recept = recepta
recese = recession
recidivující = recurrente
reciproční = reciproc
reciproční výměna = excambio reciproc
recitál = recital
recitovat = recitar
redakce = redaction
redakční = editorial
redaktor = redactor
redicivista = recidivista
redigovat = rediger
redukce = reduction
redukovat = diminuer
redukovat = reducer
redukovat = reducer (se)
redundantní = redundante
refektář = refectorio
referendum = referendum
referovat = referer
reflektor = reflector
reflektovat = reflecter
reflex = reflexo
reflexe = reflexion
reflexní = reflexive
reforma = reforma
reformace = reformation
reformátor = reformator
reformovat = reformar
refrén = refrain
refundace = reimbursamento
refundovat = repagar
refýž = refugio
regál = planca
regata = regata
regenerovat (se) = regenerar (se)
regent = regente
regiment = regimento
region = region
regionální = regional
registrace = inscription
registrace = registration
registrátor = registrator
registrovat (se) = registrar (se)
registry = bureau de stato civil
regrese = regression
regulátor = regulator
regulovat = regular
rehabilitace = rehabilitation
rehabilitovat = rehabilitar
reinkarnace = reincarnation
reinvestice = reinvestimento
reinvestovat = reinvestir
rejnok = raia
rejsek = musaranea
rejstřík = registro
rejstřík u varhan = registro
rekapitulace = recapitulation
rekapitulovat = recapitular
rekfreace = recreation
reklama = annuncio
reklama = publicitate
reklama = reclamo
reklamní = publicitate
rekonstrukce = reconstruction
rekonstruovat = reconstruer
rekonvalescence = convalescentia
rekonvalescence = cura de convalescentia
rekord = record
rekreant = feriante
rekriminace = recrimination
rekrut = recruta
rekrutovat = recrutar
rektor = curato
rektor = rector
rekvírovat = requirer
relace = relation
relativita = relativitate
relativní = relative
relaxace = relaxation
relaxovat = relaxar
relé = relais
relevantní = pertinente
reliéf = relievo
relikviář = reliquario
relikvie = reliquia
reminiscence = reminiscentia
remíza = partita nulle
remíza = remissa
remízek = remissa
remorkér = remulcator
renesance = renascentia
renomé = renomine
renovace = renovation
renovovat = renovar
renta = renta
rentgen = radiographo
rentgenografie = radiographia
rentgenolog = assistente de radiologo
rentgenovat = radiographar
rentgenový paprsek = radio Roentgen
reorganizace = reorganisation
reorganizovat = reorganisar
repatriace = repatriation
repatriovat = repatriar
repelent = insectifuge
repertoár = repertorio
replika = replica
replikovat = replicar
report = reporto
reportovat = reportar
repot = murmure
repot = querela
represalie = represalia
represe = repression
represivní = repressive
represní opatření = repressalia
reprezentace = representation
reprezentativní = presentabile
reprezentovat = representar
reprezentovat typ = esser le typo de
reprezentující = representative
repríza = partita repetite
repríza = reprisa
reprodukce = reproduction
reprodukční = reproductive
reprodukovat = reproducer
reproduktor = altoparlator
reptat = murmurar
reptat = querelar
republika = republica
republikán = republicano
republikánský = republican
reputace = reputation
resekce = resection
resentiment = resentimento
reset = remontar
respekt = pavor reverential
respekt = respecto
respektovat = respectar
respirátor = respirator
rest = arretrato
restaurace = restaurante
restaurační vůz = wagon restaurante
restituce = restitution
restrikce = restriction
restriktivní = restrictive
resumé = resumito
resumé = summario
resuscitovat = resuscitar
ret = labio
retardovaný = retardate
retence = retention
retní = labial
rétorika = rhetorica
retorta = retorta
retro = retro
retrográdní = retrograde
retrospektiva = sagessa retrospective
retušovat = retoccar
reverend = reverendo
reverz = reverso
reverzibilní = reversibile
revidovat = revider
revize = revision
revize = revista
revma = rheuma
revmatická horečka = febre rheumatic
revmatický = rheumatic
revmatismus = rheumatismo
revokovat = revocar
revolta = revolta
revoltovat = revoltar
revoluce = revolution
revoluční = revolutionari
revolver = revolver
revue = revista
rez = ferrugine
rezavět = corroder
rezavět = oxydar (se)
rezavý = ferruginose
rezerva = reserva
rezervace = reservation
rezervisti = reservistas
rezervoár = reservoir
rezervováno = reservate
rezervovanost = reticentia
rezervovaný = multo distante
rezervovat = reservar
rezidence = residentia
rezident = residente
reziduální = residual
rezignace = resignation
rezignovaný = resignate
rezignovat = resignar se
rezistence = resistentia
rezoluce = resolution
rezolutní = resolute
rezonance = resonantia
rezonovat = resonar
rezumé = resume
režim = regime
Rhodesia = Rhodesia
rigidní = rigide
rigorózní = rigorose
ring = ring
risk = risco
riskantní = riscose
riskantní podnik = interprisa riscose
riskovat = riscar
rituál = ritual
ritus = rito
rival = rival
rivalitní = rival
riziko = hasardo
riziko = risco
rmoutit = luger
róba = roba
robot = robot
robustní = robuste
robustnost = asperitate
robustnost = soliditate
ročenka = annuario
ročně = per anno
roční = annual
roční doba = station del anno
rod = genere
rod = specie
rod = stirpe
rodák = nativo
rodící = parturiente
rodič = genitor
rodič = parente
rodiče = parentes
rodičovský = parental
rodilý = native
rodina = familia
rodinná památka = reliquia de familia
rodinný = familiar
rodinný krb = angulo del focar
rodiště = loco natal
rodit = parer
rodit = parturir
rodný = maternal
rodný = natal
rodný list = certificate de nascentia
rododendron = rhododendro
rodokmen = arbore genealogic
rodokmen zvířat = pedigree
rodová linie = lineage
rodový = generic
roh = angulo
roh = corno
roh (hudební) = trompa
rohatý = cornute
rohovka = cornea
rohový = angular
rohový kop = colpo de angulo
rohový kop = colpo de corner
rohož = matta
roj = essame
roj (včel) = essame
rojit = essamar
rok = anno
rokle = ravina
rokovat = agitar
rokovat = conferer
roláda = rolamento
role = bobina
role = rolo
role toaletního papíru = rolo de papiro hygienic
rolnictvo = paisanos
rolnička = tintinno
rolník = agricola
rolník = paisano
rolování = rolamento
rolovat = rolar
róm = tsigano
román = roman
román = romance
román = romance sentimental
romance = romance
romance = romances
romanopisec = romancero
románský = romance
románský = romanic
romantická láska = amor
romantický = romance
romantický = romancesc
romantický = romantic
romantika = literature
romantismus = romanticismo
ropa = petroleo
ropa = petroleo brute
ropné pole = jacimento petrolifere
ropný vrt = puteo petrolifere
ropovod = oleoducto
ropucha = bufon
rosa = rore
rostlina = herba
rostlina = planta
rostlinný = vegetal
rostlinný list = folio de herba
rostlinstvo = vegetation
rostoucí = crescente
rostoucí = crescimento
rošt = ferrugine
rošt = grillia
rošt z drátů = grilliage
rošťák = picaro
rota = lista de servicios
rota = rota
rotace = rotation
rotační = rotative
rotovat = rotar
rotunda = rotundo
roubík = capistro
roubík = mordacia
rouhač = blaspherator
rouhání = blasphemia
rouhání = profanitate
rouhat = blasphemar
rouhat se = blasphemar
rouhat se = profanar
rouhavý = blaspheme
rouhavý = profan
roucho = roba
rouno = tonsion
roup = helminthe
roura = tubo
rouška = velo
rouška = vitellino
rovina = plana
rovina = platte
rovnat se = equalar
rovnat se = equivaler a
rovně = directe
rovně = directemente
rovně = recte
rovněž = equalmente
rovnice = equation
rovník = equator
rovníkový = equatorial
rovnoběžka (geometrická) = parallela
rovnoběžka (zeměpisná) = parallelo
rovnoběžný = parallel
rovnocennost = paritate
rovnocenný = congenial
rovnocenný = equivalente
rovnodennost = equinoctio
rovnoramenný = isoscele
rovnost = equalitate
rovnost = equation
rovnostranný = equilateral
rovnováha = equilibrio
rovný = eque
rovný = plan
rovný = platte
rovný = recte
rozbalit = discassar
rozbalit = disimballar
rozbalit = disinveloppar
rozbalit = dispacchettar
rozbíhat = diverger
rozbít = crash
rozbít = franger
rozbít = rumper
rozbít se = rumper se
rozbít si hlavu = rumper se le capite
rozbití = ruptura
rozbitný = frangibile
rozbočení = furca
rozbrečet se = erumper in lacrimas
rozbředlý sníh = nive semifundite
rozbuška = detonator
rozbuška = micca
rozcestí = bifurcation
rozcestí = cruciata (de vias)
rozcestník = indicator startal
rozcuchaný = discapillate
rozcuchaný = villose
rozčarovaný = disincantate
rozčílit = affollar
rozčílit = agitar
rozčílit se = agitar se
rozčílit se = distemperar
rozčílit se = irascer
rozčilovat = exasperar
rozčilovat se = impatientar se
rozčtvrtit = quartierar
rozdáni karet = distribution de cartas
rozdávání = erogation
rozděleni = division
rozdělení = distribution
rozdělení = partition
rozdělení = scission
rozdělený = de partita
rozdělený = disjuncte
rozdělit = apportionar
rozdělit = compartir
rozdělit = distaccar
rozdělit = distribuer
rozdělit = divider
rozdělit = erogar
rozdělit = finder
rozdělit mřížkou = reticular
rozdělit na dva = disaccopular
rozdělit se = bifurcar se
rozdělit se = divider se
rozdělit se = finder se
rozdělit si = distribuer
rozdělit vlasy pěšinkou = finder capillos in quatro
rozdělovač = distributor
rozdělovat = distribuer
rozdíl = differentia
rozdíl = differential
rozdíl = distinction
rozdílnost = disparitate
rozdílný = differential
rozdílný = dispare
rozdílný = divergente
rozdílný = diverse
rozdmychat = attisar
rozdmýchavat emoce = attisar
rozdrcení = applattamento
rozdrobit = rumper (se) in floccos
rozdrolit se = disintegrar se
rozdrtit = affection
rozdrtit = fracassar
rozdrtit = vincer
rozdrtit na prášek = pulverisar
rozdrtit na prášek = reducer in pulvere
rozebírat něco = disserer
rozebraný = exhaurite
rozedraný = lacerate
rozehnání = revulsion
rozehnat = reveller
rozehřát = recalefacer
rozechvět = facer fremer
rozejít se = ceder
rozejít se = congedar
rozeklaný = prerupte
rozemlít = pulverisar
rozená = nascite
rozený = natal
rozepínací svetr = tricot
rozepnout = disbuttonar
rozepnout = disfacer
rozepnout se = disfacer se
rozesílat = dimitter
rozesílat = distribuer
rozetnout = facer un grande incision in
rozevlátý = exponite al vento
rozeznání = discernimento
rozeznat = discerner
rozeznat = perciper
rozházet = dilapidar
rozházet = guastar
rozhazovačný = prodige
rozhl. hasatel = locutor
rozhlas = radio
rozhlásit = divulgar
rozhlasové vysílání = radiodiffusion
rozhlasový vysílsč = radiodiffunder
rozhodce = arbitrator
rozhodce = arbitro
rozhodčí = arbitro
rozhodná chvíle = momento decisive
rozhodně = categoricamente
rozhodně = decisemente
rozhodnout = arbitrar
rozhodnout = decerner
rozhodnout = decider
rozhodnout = prender un partito
rozhodnout = resolver
rozhodnout se = decider se
rozhodnout se = resolver se a
rozhodnout se pro = optar pro
rozhodnutí = adjudication
rozhodnutí = decision
rozhodnutí = resolution
rozhodnutí hned = decision instantanee
rozhodnutý = decise
rozhodnutý pro = resolute a facer
rozhodný = decise
rozhodný = decisive
rozhodný = peremptori
rozhodný = resolute
rozhodný průlom = avantiamento decisive
rozhodout se = decider se
rozhodovat = arbitrar
rozhodující = decisive
rozhodující (kritický) = critic
rozhodující hlas = voto decisive
rozhořčeně = dar in spirito rancorose
rozhořčení = indignation
rozhořčení = ultrage
rozhořčenost = acrimonio
rozhořčený = acrimoniose
rozhořčený = indignate
rozhořčit = exasperar
rozhořčit = indignar
rozhovor = colloquio
rozhovor = conversation
rozhovor = discurso
rozhovor = interlocution
rozhovor = interview
rozhozený = in disordine
rozhřešení = absolution
rozchod = dissolution
rozinka = uva sic
rozjařený = hilare
rozjímání = contemplation
rozjímání = meditation
rozjímat = contemplar
rozkaz = commando
rozkaz = ordine
rozkaz. způsob = imperativo
rozkázat = ordinar
rozkazovací způsob = imperativo
rozklad = decomposition
rozklad = destruction
rozkmit = amplitude
rozkol = dissension
rozkol = fission
rozkoš = delecto
rozkoš = voluptate
rozkošnický = voluptuari
rozkošný = adorabile
rozkošný = agradabile
rozkouskovat = fragmentar
rozkročit se = star con gambas a cata latere
rozkrok = inguine
rozkvést = florescer
rozkvět = inflorescentia
rozkvět = prosperitate
rozladěný = mal accordate
rozlehlost = vastitate
rozlehlý = vaste
rozlézat se = extender se in modo inelegante
rozlícený = livide
rozličný = varie
rozlišení = resolution
rozlišit = differer
rozlišovací = distinctive
rozlišovat = discerner
rozlišovat = discriminar
rozlišovat = distinguer
rozlít = disbordar
rozlít = infunder
rozlít (se) = effunder (se)
rozlít (se) = versar (se)
rozlití = diffusion
rozlobit = irascer
rozloha = area
rozloha = largo
rozloha = largor
rozloučení = adieu
rozloučení = congedo
rozložit = decomponer
rozložit (se) = disintegrar (se)
rozluštit = decifrar
rozmačkat = contunder
rozmanitost = diversitate
rozmanitosti = varie cosas
rozmanitý = multiplice
rozmar = capricio
rozmarný = capriciose
rozmarýn = rosmarino
rozmařilec = dilapidator
rozmařilý = prodige
rozmazanost = apparentia confuse
rozmazat = facer indistincte
rozmazlovat = guastar
rozmazlovat = vitiar per teneressa
rozmělnění = contusion
rozmělnit = pulverisar
rozmělnit = triturar
rozměr = dimension
rozměr = proportion
rozmlouvat = conversar
rozmlouvat = dialogar
rozmnožovací stroj = duplicator
rozmnožovací stroj = mimeographo
rozmnožování = proliferation
rozmnožovat = multiplicar.
rozmnožovat = prolificar
rozmontovat = dismantellar
rozmrazit = disgelar
rozmrazit = dispruinar
rozmrazovač = dispruinator
rozmrzelost = morositate
rozmrzelý = de mal humor
rozmrzelý = irritabile
rozmrzelý = plen de resentimento
roznášeč novin = livrator de jornales
rozněcující = incentive
roznícení = accendimento
roznítit = accender (se)
roznítit (se) = inflammar (se)
rozpačitost = confusion
rozpačitý = disconcertate
rozpačitý = embarassate
rozpačitý = embarassose
rozpačitý = timide
rozpačitý = vergoniose
rozpad = fissura
rozpad = licentiamento
rozpadat se = cariar
rozpadat se = ir a ruina
rozpadat se = ruinar
rozpadlý = fisse
rozpadnout (se) = decomponer (se)
rozpadnout se = collaber
rozpadnout se = finder se
rozpaky = embarasso
rozpaky = perplexitate
rozpaky = scrupulo
rozpálený do běla = calefacite al blanco
rozpárat = disintricar
rozparek = fissura posterior
rozpečetit = dissigillar
rozpětí = apertura
rozpětí = palmo
rozpětí křídel = invirgatura
rozpínat se = expander
rozpínat se přes = extender se trans
rozpínavý = extensive
rozplýlit (se) = dispersar (se)
rozplývat se (nadšením) = delectar (se)
rozpočet = budget
rozpočítat = budgetar
rozpojit = disingagiar
rozpojit = disjunger
rozpojit převod = disingranar
rozpomenout se. = rememorar se
rozpor = conflicto
rozpor = contradiction
rozpor = differentia
rozpor = discrepantia
rozporný = adverse
rozporný = contradictori
rozpouštět = diluer
rozpouštět = liquefacer
rozpoznání = recognoscentia
rozpoznat = recognocer
rozpoznat = recognoscer
rozprašovač = atomisator
rozprašovač = pulverisator
rozprašovač = vaporisator
rozprašovač spreje = atomisator
rozprava = debatto
rozprava = dissertation
rozprostřený = diffuse
rozptyl = dispersion
rozptýlení = dispersion
rozptýlení = distraction
rozptýlení = partita de placer
rozptýlený = sparse
rozptýlit = dissipar
rozptýlit (se) = disperger (se)
rozptýlit (se) = dissipar (se)
rozptýlit pozornost = distraher
rozptylovat = sparger
rozptylovat se = diverter se
rozpůlit = ir a medietate
rozpustilost = joco allegre
rozpustit (se) = dissolver (se)
rozpustit (se) = funder (se)
rozpustnost = solubilitate
rozpustný = fusibile
rozpustný = resolubile
rozpustný = solubile
rozradostněný = gaudiose
rozradostněný = joiose
rozrazit = aperir energicamente
rozruch = agitation
rozruch = commotion
rozruch = excitar
rozruch = fomentar
rozruch = sensation
rozrušení = commotion
rozrušený = disconcertate
rozrušený = excitate
rozrušit = agitar
rozrušit = excitar
rozrušování = erosion
rozrůznit = diversificar
rozředit = diluer
rozředit = rarefacer
rozřešit = solver
rozřezávač papírů = secapapiro
rozsah = amplitude
rozsah = catena
rozsah = diapason
rozsah = dimension
rozsah = extension
rozsah = rango
rozsah = volúmine
rozsáhlý = ample
rozsáhlý = extensive
rozsáhlý = largo
rozsáhlý = prolixe
rozsáhlý = vaste
rozsekat na drobno = minutiar
rozsoudit = dar se pena
rozstříknutí = projection
rozstřikovač = rigatorio
rozstřikovat (kapky) = projectar (guttas de aqua)
rozstřkovat bláto = projectar de fango
rozsudek = censura
rozsudek = judicamento
rozsudek = judicio
rozsudek = sententia
rozsudek = verdicto
rozsudek smrti = sententia de morte
rozsuzovat = arbitrar
rozsvítit = accender
rozsvítit = exclarar
rozšíření = allargamento
rozšíření = extension
rozšířit = allargar
rozšířit = amplificar
rozšířit (se) = dilatar (se)
rozšířit (se) = disseminar (se)
rozšířit (se) = expander (se)
rozšířit (se) = extender (se)
rozšiřování = dissemination
rozšiřovat = allargar
rozšiřovat = diffunder
rozšiřovat = extender
rozšiřovat = propagar
rozšiřující = disseminate
rozškatulkovat = alveolo de bureau
rozšněrovat = dislaciar
rozšpět = fissura
rozštěpení = fission
rozštěpení mysli = schizophrenia
rozštěpit = fragmentar
rozštípat na kousky = rumper (se) in fragmentos
roztáhnout = extender
roztavený = fundite
roztažení = extension
roztažený = extendite
roztažitelný = extensibile
roztěkaný = agitate
roztírat (se) = extender (se)
roztlouci = dismartellar
roztočený = girante
roztočit = girar
roztočit = rotation
roztok = dilution
roztok = lotion
roztomilost = suavitate
roztomilý = adorabile
roztomilý = suave
roztoužený = inamorate
roztrhat = dispeciar
roztrhat = diveller
roztrhat = lacerar
roztrhnout = diveller
roztrojit = trisecar
roztrpčit = amarisar
roztržení = laceration
roztržený = divellite
roztržitost = distraction
roztržitý = distracte
roztržitý = preoccupate
roztřesený = tremulante
roztříděný = assortite
roztříděný = varie
roztřískat = fracassar
roztříštěnost = fragmentation
roztříštit = fracassar
roztříštit se = fracassar se
rozum = intellecto
rozum = ration
rozum: právo = ration
rozumě = rationabile
rozumět = apprehender
rozumět = comprehender
rozumět = comprender
rozumět věci = esser super le puncto de
rozumný = judiciose
rozumný = prudente
rozumný = rationabile
rozumný = rational
rozumný = sensate
rozumový = rational
rozvaděč = tabula de distribution
rozvaha (účetní) = balancio
rozvalina = ruina
rozvaliny = ruinas
rozvášnit = inflammar
rozvázání = dissolution
rozvázat = disnodar
rozvázat = distaccar
rozvázat (tkaničku) = disfacer
rozvedená žena = divorciata
rozvedený = divorciate
rozvedený muž = divorciato
rozveselit = allegrar
rozveselit = exhilarar
rozvést = disaccopular
rozvést = divorciar
rozvést se = divorciar se
rozvětvení = bifurcation
rozvětvený = rampante
rozvíjet = evolver
rozvíjet (se) = disveloppar (se)
rozviklaný = vacillante
rozvinout (se) = disinrolar (se)
rozvinout (se) = displicar (se)
rozvírat = hiar
rozvláčný = prolixe
rozvod = divorcio
rozvodná síť = rete metallic
rozvoj = disveloppamento
rozvojové země = Paises Easse
rozvolnění = licentiamento
rozvor = distantia inter le axes
rozvratná činnost = diversion
rozvrh času = horario
rozvrh hodin = horario
rozzlobený = in cholera
rozzlobený = irate
rozzlobený = rancorose
rozzlobit = incholerisar
rozzuřit = infuriar
rozzuřit = inrabiar
rozzuřit = inragiar
rozžehnout = accender
rozžhavený = ardente
rozžhavený = incandescente
rozžhavený do ruda = calefacite al rubie
rožnit = rostir
rtěnka = rouge
rtěnka = stilo de carmino
rtuť = argento vive
rtuť = mercurio
rubín = rubino
rubínový = color de rubino
rubínový = vermilie
rubl (měna) = rublo
rubrika = rubrica
ruce vzhůru! = manos in alto!
ručení = responsabilitate
ručička hodinek = flecha
ručit = garantir
ručitel = garante
ručně = a mano
ručně dělaný = facite a mano
ručně vyrobený = facite a mano
ručně zhotovený = facite a mano
ruční = manual
ruční brzda = freno a mano
ruční granát = granata de mano
ruční pila = serra
ruční pouta = manillas
ruční pouto = manilla
ruční vozík = carretta de mano
ručník = toalia
Rudé moře = Mar Rubie
ruina = ruina
ruiny = ruinas
ruka = mano
ruka (fotbalová) = colpo de mano
rukáv = apertura del manica
rukáv = mango
rukáv = manica
rukavice = guanto
rukávník = manichetto
rukávy = manicas de camisa
rukojemstí = pignore
rukojeť = impugnatura
rukojeť = manico
rukojeť = prisa
rukojmí = hostage
rukojmí = ostage
rukola = rocchetta
rukopis = manuscripto
rukopis = scriptura
rukopisný = manuscripte
ruku v ruce = con brac(h)ios juncte
ruleta = roulette
rum = rum
ruměnec = rubor
ruměný = rubicunde
rumpál = cabestan
rumpsteak = rumpsteak
Rumunsko = Romania
rumunský = romanian
Rumunština = romaniano
runda = ronda
rupie = rupia
rupnout v hlavě = rumper se le capite
rusalka = undina
Rusko = Russia
ruský = russe
růst = crescer
růst = crescimento
růst jako houby = propagar se como fungos
růsti = crescer
růsti = vegetar
rustic = rustic
rustikální = rustic
rušení = abrogation
rušit = disturbar
rušit = perturbar
rušit = vexar
rušivý = disruptive
rušný = plen de evenimentos
ruština = russo
rutina = routine
rutinní = routinari
různorodost = varietate
různorodý = heterogene
různosti = miscellania
různý = differente
různý = diverse
různý = varie
růž = rouge
růže = rosa
růženec = rosario
růžice = rosetta
růžička = rosetta
růžový = rosate
růžový = rosee
růžový keř = rosario
rváč = bruto
rváč = persona turbulente
rváč = strangulator
rvačka = rixa
rvát = lacerar
rvát se = venir al manos
ryba = pisce
rybář = piscator
rybář (s prutem) = piscator (con linea)
rybaření = pisca
rybaření = pisca (con linea)
rybařit (s prutem) = piscar (con linea)
rybářská loď = barca de pisca
rybářská loď = nave de pisca
rybářská síť = rete de pisca
rybářské náčiní = apparatos de pisca
rybářský prut = canna de pisca
rybí = que odora o gusta de pisce
rybí kost = spina
rybí prsty = bastonetto de pisce
rybinový čep (vlašťovčí ocas) = cauda de hirundine
rybíz = ribes
rybník = piscina
rybník = stagno
rybník = vivario
rybolov = pisca
ryby = pisces
rýč = pala
rýč = paletta
rýha = stria
rýha = sulco
ryche se hýbat = mover se subito
rychle = presto
rychle = rapidemente
rychle = rapido
rychle položit = poner rapidemente
rychlé spuštění = lancha rapide
rychleschnoucí = que se sicca rapidemente e non se repassa
rychlík = expresso
rychlík = rapido
rychloměr = velocimetro
rychlost = rapiditate
rychlost = velocitate
rychlý = celere
rychlý = expresse
rychlý = prompte
rychlý = rapide
rychlý = veloce
rým = rima
rýmovat = rimar
Rýn = Rheno
rypadlo = excavator
rypák = muso
rýpat = pulsar
rýpnutí = pulsata
rypouš = porco marin
rys = attributo
rys = lynce
rys = risma
rys = tracia
rys = tracto
rýsovací prkno = tabula de designo
ryšavý = rosse
rýt = grattar
rýt = gravar
rýt = striar
rýt (dlátem) = cisellar
rytec = xylographo
rytina = gravure
rytíř = cavallero
rytmický = rhythmic
rytmus = rhythmo
rytmus = tacto
ryzí = genuin
ryzí = pur
rýžák = brossa a fricar
rýže = ris
rýžové pole = risiera
rýžoviště = risiera
ržání = hinnimento
ržát = hinnir
řád = ordinario
řád = ordine
řád = rango
řada = fila
řada = ordine
řada = rango
řada = serie
řada = suasion
řádek = linea
řádek = sticho
řadící páka = levator del cambio
řádit = rabiar
řádit = ragiar
řádně = ordinarimente
řadová čísi. = numero ordinal
řadoví vojáci = soldatos commun
řadový = ordinal
řadový námořník = marinero simple
řajčatová zahrada = tomatiero
řasa = alga
řasa = cilio
řasa (oční) = cilio
řasy = algas
Řecko = Grecia
řecký = grec
řeč = dicto
řeč = idioma
řeč = lingua
řeč = parola
řeč = partes del oration
řeč = pronunciar un discurso
řeč = sermon
řečnický = oratori
řečnický = rhetoric
řečník = orator
řečník = parlator
řečniště = oratoria
řečniště = rostro
řečniště = tribuna
řečnit = orar
řečnit = predicar
ředění = dilution
ředitel = director
ředitel školy = director de schola
ředitelka = directrice
ředitelka školy = directrice de schola
ředitelství = direction
ředkev = radice
ředkev = raphano sative
řeholnice = religiosa
řehtání = hinnimento
řehtat = hinnir
řehtat se = hinnir
Řek = Ggreco
řeka = fluvio
řeka = riviera
řemen = corregia
řemen (opasek) = cingula
řemeslník = artifice
řemeslník = artisano
řemeslník = maestro
řemeslo = artisanato
řemeslo = maestria
řemeslo = mestiero
řemínek = corda
řemínek k hodinkám = bracialetto de horologio
řepa = beta
řepa = betarapa
řepa = rapa
řeřicha = cresson
řeřicha = cresson de aqua
řešení = solution
řešeto = colatorio
řešeto = cribro
řešit = solver
řetěz = catena
řetěz = rango
řetězit = incatenar
řetězová reakce = reaction in catena
řev = rugito
řez = incision
řez = section
řez = sectura
řez = trencho
řezací stroj = trenchante
řezák = dente incisive
řezák = incisor
řezání lisem = retalio de pressa
řezat = secar
řezat = taliar
řezat = tonder
řezba = gravure
řezba = incastratura
řezba = labor a perforationes
řezbář = gravator
řezbář = scaliar
řezbář = sculptor
řezbář = xylographo
řezbářský nůž = cultello de trenchar
řezivo = lignage
řeznictví = macellamento
řeznictví = macelleria
řezník = carnero
řezník = macellero
řezník = macello
řež = battalia
říci = dicer
říci ostře = dicer bruscamente
říčka = rivo
řidič = automobilista
řidič = cochiero
řidič = conductor
řidič = guidator
řidič = chaurfeur
řidíč = vector
řidič kamionu = camionero
řidič kamionu = camionista
řidič nákladního auta = camionero
řidič nákladního auta = camionista
řidič taxíku = guidator de taxi
řidič tramvaje = guidator de tram
řidičská zkouška = examine pro patente de guidar
řidičský průkaz = patente de guidar
řidičský průkaz = permisso de guidar
řídit = conducer
řídit = controlar
řídit = gerer
řídit = governar
řídit = guidar
řídit = regular
řídít = girar
řídit (se) = diriger (se)
řídit otěžemi = guidar con le redinas
řídit se = arrangiar se
řídítka = guida
řídítko = timon
řídký = rar
řídký = sparse
říhat = ructar
říhnutí = ructo
říje = cannellatura
říje = sulco
říjen = octobre
říká se = on dice
říkat = dicer
říkat = parlar
Řím = Roma
Říman = romano
římsa = cornice
římsa = planca
římský = roman
řinčet = sonar como clanc
řinkot = clanc
řinkot = sono metallic
říše = imperio
říše = regno
řiť = ano
řiť = podice
řítit se = montar rapidemente
řitní = anal
říz = brio
řízek = cotelette
řízek = trencho
řízení = action
řízení = direction
řízení = gestion
řízení porodnosti = limitation del natalitate
řízený = directe
říznout = facer un incision
řvát = rugir
řvát = vociferar
s = com-
s = con
s delikatesou = con delicatessa
s hrubým krkem = lati-cole
s kopce = a basso
S Novým rokem = Con Anno Nove
s ohledem = vidite que
s ohledem na = erga
s ohledem na = quanto
s otevřenými ústy = a bucca aperte
s prázdnýma rukama = a manos vacue
s přesností = con precision
s radostí = con placer
s respektem = per respecto
s výhradou = sub reserva
s vyjímkou = sinon
s výjimkou = excepte
sabotáž = sabotage
sabotovat = sabotar
sáček = sacchetto
sáček = tasca
sad = verdiero
sad jablek = verdiero de pomos
sada = batteria
sadismus = sadismo
sadista = sadista
sadistický = sadista
sádlo = lardo
sádra = gypso
sádrokartón = carton de gypso
safari = safari
sága = saga
sago (palmový škrob) = sago
sáh = fathom
sahat = tastar
sacharín = saccharina
sajtkára = sidecar
sako = jaco
sakra = inter diabolo!
sakra = non me importa
sakrální = sacrate
sakristie = sacristia
sál = sala
salám = salami
salám = salsicia
salaš = oviario
salát = salata
salátová mísa = salatiera
saldo = saldo
salón = salon
salonek = salon
salto mortale = salto mortal
salva = salva
sám = ipse
sám = mesme
sám = singule
sám = sol
sám = unic
sám o sobě = mesme
sám sebe = ipse
samčí = masculin
samet = villuto
samet (manchestr) = villuto costate
Samoa = Samoa American
samohláska = vocal
samochvála = facer se honor de
samolepka = etiquetta gummate
samolibý = contente de se
samolibý = satisfacte de se
samomluva = monologo
samomluva = soliloquio
samoobsluha = autoservicio
samopal = pistola mitraliatrice
samospráva = autonomia
samosprávný = autonome
samostatně výdělečný = independente
samostatný = distincte
samostatný = independente
samostatný = separate
samota = deserto
samota = solitude
samotář = recluso
samotář = solitario
samotný = mesme
samotný = sol
samouk = autodidacte
samouk = autodidacto
samovládce = dictator
samozřejmě = naturalmente
samozřejmý = obvie
sandál = sandalia
sáně = slitta
sáně = traha
sání = suction
sanice = maxilla
sanice = patin
sanitář = adjutante de hospital
sáňky = slitta
saranče = saltator
sardel = anchoa
sardinka = sardina
sarkasmus = observation sarcastic
sarkasmus = sarcasmo
sarkastický = acre
sarkofág = sarcophago
sasanka = actinia
sasanka = anemone
sasanka (mořská) = actinia
Sasko = Saxonia
sát = allactar
sát = haurir
sát = suger
satelit = satellite
satelitní anténa = antenna parabolic
satira = satira
Saturn = Saturno
Saudská Arábie = Arabia Saudi
Saudská Arábie = Arabia Saudita
sauna = sauna
savec = mammal
savý = absorbente
savý papír = papiro siccante
saxofon = saxophono
sazba = taxa
saze = fuligine
saze = macula de fuligine
sazeč = cassista
sázející = spondente
sázení = sponsion
sazenice = juvene planta
sazenice = planton
sázet = plantar
sázet = scopar
sázet na = jocar
sázet se = facer un sponsion
sázka = lotteria
sázka = moneta spondite
sázka = sponsion
sázková kancelář = agentia de sponsiones
sazovitý = fuliginose
sazový = fuliginose
sbalit = imballar
sbalit = insaccar
sbalit se = preparar se immediatemente pro quitar
sbalit si = facer su bagages.
sběrač lístků = controllator de billetes
sběrač sázek = totalisator
sběratel známé = philatelista
sběratelství = spicilegio
sběrový papír = papiralia
sbíhat se = converger
sbíhavost = convergentia
sbírat = colliger
sbírat = facer spicilegio
sbírat = leger
sbírat ručně = colliger a mano
sbírat úrodu = recoltar
sbírka = anthologia
sbírka = collection
sbírka = massa
sbírka = questa
sbírka = recollection
sbírka zbraní = panoplia
sbohem = a deo
sbohem = adeo
sbohem = vale!
sbor = corpore
sbor = choro
scedit = transvasar
scelovat = integrar
scéna = scena
scénárista = scenarista
scénář = scenario
scenérie = paisage
scénický = scenic
scestný = mal dirigite
scvrklý = marcide
sčítačka = additionator
sčítačka = additor
sčítačka = summator
sčítání = addition
sčítání hlasů = scrutinio
sčítání lidu = censo
sčítat lidi = censer
sdělení = communication
sdělit = dicer
sdělit = transportar
sdělovací = communicante
sdílet pokoj = divider un camera
sdílný = commmunicative
sdružení = alliantia
sdružení = association
sdružení = consortio
sdružení = consortium
sdružení = corporation
sdružení = syndicato
sdružit = associar
sdružit = coalisar
sdružovat = syndicar
se = se
se všemi svými nedostatky = con tote su imperfectiones
se záměrem = con intention
se zpožděním = in retardo
seance = session
sebe = ipse
sebe = se
sebedůvěra = confidentia in se mesme
sebejistý = confidente
sebekontrola = temperation
sebeláska = amor proprie
sebelítost = compassion excessive de se
sebeobětování = abnegation
sebeobětování = sacrificio de se
sebeobrana = autodefensa
sebeobrana = defensa legitime
sebepopření = abnegation
sebepozorování = introspection
sebestředný = egocentric
sebevědomí = amor proprie
sebevědomí = conscientia de se mesme
sebevědomý = conscie de se mesme
sebevrah = suicida
sebevražda = suicida
sebevražda = suicidio
sebevražedný = suicidal
sebevyjádření = expression personal
sebezapření = abnegation
sebezpytující = introspective
sebranka = populaceo
sebrat = colliger
sebrat = sasir
sebrat odvahu = armar se de corage
sebrat odvahu = reprender corage
sebrat se = ammassar se
secese = secession
seč = falcata
sečítat = adder
sečítat = additionar
sečná rána = grande incision
sedace = sedation
sedací = sciatic
sedadlo = placia
sedadlo = scabello
sedadlo = sede
sedadlo = tabouret
sedativní = sedative
sedativum = sedativo
sedavý = sedentari
sedět = seder
sedět líně = seder pigremente
sedět na vejcích = covar
sedět na vejcích = incubar
sedící = sedente
sediment = sedimento
sedlář = sellero
sedlat = sellar
sedlina = fece
sedlina = sedimento
sedlo = sella
sedm = hept-, hepta-
sedm = septe
sedmdesát = septanta
sedmdesátý = septantesime
sedmička = septimo
sedmikráska = margarita
sedmina = septimo
sedminásobný = septuple
sedmnáct = dece-septe
sedmnáctý = dece-septime
sedmý = septime
sednout si = seder se
sedřít kůži = excoriar
sedřít z kůže = spoliar
segment = segmento
segregace = segregation
sehnat = acquirer
sehnat = procurar se
sehnat = provider a
sehnout (se) = inclinar (se)
sehnutí se = inclination de corpore
sehnutý = quatte
sejít se = convenir
sejít se = incontrar
sejít z cesty = discamminar
sekáč (trávy) = falcator
sekačka = machina a tonder
sekačka na trávu = machina a tonder le herba
sekaná = carne hachate
sekaná = farce
sekané maso = carne hachate
sekat = falcar
sekat = hachar
sekat = secar
sekat = taliar
sekat = tonder
sekat (maso, apod.) = hachar
sekat kosou = falcar
sekce = section
sekera = hacha
seknutí šavlí = colpo de sabla
sekretariát = secretariato
sekretář = secretario
sekretářka = secretaria
sekretářská = de secretaria
sekretářský = de secretario
sekta = secta
sektářský = sectari
sektářství = spirito sectari
sektor = sector
sekundant = secundo
sekundář = secundari
sekundovat = secundar
sekvence = sequentia
sekvoj = sequoia
sekvoj = sequoia sempervivente
sekyrka = hachetta
sekýrovat = a cacar con le pede
sele = juvene porco
selekční = elective
selektivní = selective
selhání = fallimento
selhání zbraně = tiro false
selhat = facer fiasco
selhat = faller
selhat = faller a
semafor = semaphoro
semafor = signal luminose
sémantický = semantic
sémantika = semantica
semena = pepita
semeniště = seminario
semeno = grano
semeno = semine
semestr = semestre
semhle = per hic
semifinále = semifinal
seminář = seminario
semínko = granar
semínko = semine
semiš = pelle de Svedia
semišová kůže = pelle de camoce
sen = sonio
senát = senato
senátor = senator
senilita = desuetude
senilita = senilitate
senilní = senil
senior = senior
senná rýma = febre del feno
senná rýma = febro de feno
seno = feno
sensation = sensation
sentimentalita = sentimentalitate
sentimentální = sentimental
senzace = sensation
senzacechtivec = sensationalista
senzacechtivost = sensationalismo
senzační = sensational
separatista = separatista
separátní tisk = tirage a parte
separovat = separar
sepsat = conscriber
septet = septetto
septický = septic
serenáda = serenada
seriál = serial
série = serie
sériově vyrábět = fabricar in serie
seriózně = seriemente
seriózní = de bon reputation
seriózní = serie
sérum = sero
servilně se ponižovat = humiliar se servilmente
servilní = abjecte
servilní = servil
servilnost = servilismo
servilnost = servilitate
servírka = servitrice
servírovací lžíce = coclear de servir
servírovat = servir
servis = servicio
servis (nádobí) = servicio
servisní stanice = station de servicio
seržant = sergente
seřadit se = alinear se
seřazení = alineamento
seřídit = adjustar
seřídit = instaurar
seřídit = regular
seřizování = adjustamento
sesadit = suspender
sesednout = dismontar
seskupení = bloco
seskupit = gruppar
seskupit (se) = aggregar (se)
seskupit (se) = gruppar (se)
seskupit se = attruppar se
sestávat = consister
sestavení = corporatura
sestavit = assemblar
"sestavit" = compilar
sestavovat = compilar
sestavovat = componer
sestavovat = montar
sesterský = sororal
sestoupit = descender
sestra = soror
sestřelit = abatter
sestřenice = cosina
sestřih vlasů = taliatura del capillos
sestup = descension
sestup = relegation
sestupovat = descender
sestupovat rychle = descender rapidemente
sesuv půdy = lapso de terreno
sešit = quaderno
sešít = crampar
sešívačka = machina a crampar
sešněrovat = infilar
sešup = pista descendente
set v tenise = set
setina = centesimo
setkání = incontro
setkání se = appunctamento
setkat = incontrar
setkat se = incontrar se
setkat se s = incontrar
setmění = crepusculo
setnout = decapitar
setnout hlavu = decapitar
setnout hlavu = decollar
setrvačnost = fortia vive
setrvačnost = inertia
setrvat = perseverar
setrvat = persister
sever = nord
severní = del nord
severní = nord
severní = septentrional
Severní Afrika = Africa del Nord
Severní Amerika = America del Nord
Severní Irsko = Irlanda del Nord
Severní ledový oceán = Oceano Arctic
Severní moře = Mar del Nord
severní pól = polo nord
severoamerický = nordamerican
severovýchod = nord est
severovýchodní = del nord est
severozápad = nord west
severozápadní = del nord west
seveřan = habitante del nord
sevření = astriction
sevření = prisa
sevřený šik = phalange
sevřít = constringer
sevřít = serrar
sevřít pěst = serrar le pugno
sevřít sponkou = imbraciar
sex = sexo
sexta = sexta
sextant = sextante
sextet = sextetto
sexualita = sexualitate
sexuální = sexual
sexy = sexy
sezení = session
seznam = consignation
seznam = lista
seznam jmen = nomenclatura
seznam ulic = indicator del stratas
seznámit = informar
sezóna = breve periodo
sezóna = saison
sezónní = saisonal
sežehnout = adurer
sféra = sphera
sféra vlivu = sphera
sférický = spheric
sfinga = sphinge
shánět hlasy = sollicitar votos
sherry = sherry
shining = lustrose
shledání = reunion
shlížet = condescender
shluk = bloco
shluk = gruppo
shlukovat = agglomerar
shlukovat = agglutinar
shlukovat = aggregar
shlukovat = gruppar
shluk-společně = gregar
shnilý = cariate
shnilý = corrupte
shnilý = infecte
shoda = coincidentia
shoda = conformitate
shoda příznivých okolnosti = conjunctura
shodit = abatter
shodit = facer cader
shodit = jectar in basso
shodit = quitar se de
shodit (ponížit) = disdignar
shodně = de concerto
shodné s = equivalente a
shodnost = identitate
shodnout se = accordar se
shodnout se = conformar se
shodný = conforme
shodou okolností = coincidentalmente
shodovat se = coincider
shodovat se = consentir
shon = incombramento
shon = incombrar
shora dolů = de alto a basso
shora zmíněný = mentionate previemente
shořet = comburer
shot = tirator
shovívaný = clemente
shovívavost = benevolentia
shovívavost = clementia
shovívavost = conniventia
shovívavý = benevole
shovívavý = clemente
shovívavý = indulgente
shovívavý = longanime
shrabovat = rastrellar
shrnout = collocar
shrnout = resumer
shrnout = summarisar
shrnout vše = totalisar
shrnovat = integrar
shrnutí = integration
shrnutí = resume
shrnutí = summari
shrnutí = summario
shrnutí faktů = recapitulation del factos
shromáždění = assemblea
shromáždění = foro
shromáždění = reunion
shromáždění = reunion in massa
shromáždil = assemblar
shromáždit = assemblar
shromáždit = attruppar
shromáždit = congregar
shromáždit = reunir
shromáždit se = assemblar se
shromáždit se = congregar se
shromáždit se = reformar se
shromáždit se = reunir insimul
shromáždit se = reunir se
shromažďovat = cumular
shromažďovat se = recolliger se
schéma = plano
schéma = schema
schizofrenický = schizophrenic
schizofrenie = schizophrenia
schizofrenní = schizophrenico
schnout = siccar
schod = grado
schod = scalon
schod přede dveřmi = limine
schodek = carentia
schodek = deficit
schodiště = corridor del scalas
schodiště = scala
schodový stupeň = passo
schody = scala
scholastika = scholastic
schopen platit = solvente
schopnost = capabilitate
schopnost = capacitate
schopnost = facultate
schopnost = habilitate
schopnost = potentia
schopnost vstřebávat = resorption
schopný = capabile
schopný = capace
schopný = facultate
schopný = habile
schopný chůze = ambulatori
schovat = celar
schovat do pochvy = invainar
schránka = receptaculo
schránka = theca
schůdný = pervie
schůze = meeting
schůze = reunion
schůze = session
schůzka = appunctamento
schůzka = incontro
schůzka = rendez vous
schválení = aval
schválení = sanction
schválit = approbar
schválit = ratificar
schválit = sanctionar
schválně = deliberate
schválně = expresso
schvalovat = sanctionar
sicílie = Sicilia
sicilský = sicil
sicilský = sicilian
sídlící = residente
sídlo = demora
sídlo = site
sídlo hlavy státu = residentia
siesta = siesta
sifon = siphon
signál = signal
signalista = signalator
signalizovat = signalar
signální budka = cabina de signales
síla = fortia
síla = potentia
síla = potestate
síla = vigor
silná rána = grande colpo
silná stránka = forte
silně = forte
silně = valde
silné lano = ammarra
silnice = cammino
silnice = via
silný = energic
silný = forte
silný = intense
silný = potente
silný = robuste
silný = vigorose
silo = silo
silueta = figura
silueta = silhouette
silueta. = silhouette
silvestr = vigilia de Sancte Silvestro
simulace = simulation
simulant = simulante
simulovaný = simulate
simulovat = simular
simultánní = simultanee
síň = aula
sinalý = livide
singular = numero singular
singulární = singular
sinus = sinus
Sion = Sion
sionismus = sionismo
sionista = sionista
sionistický = sionista
sípaní = respiration sibilante
sípat = anhelar
sípat = respirar con difficultate
Sir = Sir
síra = sulfure
síran = sulfato
síran hořečnatý = sulfato de magnesia
siréna = sirena
sirotčinec = orphanato
sirotek = orphano
sirup = melassa
sirup = sirop
sít = seminar
síť = rete
síť = tela
sít zrní = granar
síťka = reticulo
síťka na vlasy = rete pro le capillos
sítko = colatorio
sítko = cribro
síťkovat = maliar
sítnice = retina
síto = cribro
síto = setasso
situace = situation
situovaný = situate
situovat = situar
sjednocení = reunion
sjednocení = unification
sjednocený = unite
sjednotit = reunir
sjednotit = reunir (se)
sjednotit = unificar
sjednotit = unir
sjednotit (se) = unir (se)
sjet z cesty = disviar
sjezd = congresso
sjezd = convento
sjízdný = practicabile
skafandr = scafandro
skákat = saltar
skákat padákem = descender con paracadita
skákat salto = facer un salto mortal
skákat švihadlo = facer saltar con un colpetto
skála = petra
skála = rocca
skála = saxo
skalár = scalar
Skalisté hory = Montes Roccose
skalnatá krajina = saxeto
skalnatý = roccose
skalní útes = rocca prominente
skalnička = jardin alpin
skalp = corio capillute
skalp = scalp
skalpel = scalpello
skalpovat = scalpar
skandál = scandalo
skandalizovat = scandalisar
skandální = malsonante
skandální = scandalose
Skandinávec = scandinavo
Skandinávie = Scandinavia
skandinávský = scandinave
skandování = scansion
skandovat = metir
skaut = scout
skauting = scoutismo
skelet = skeleto
skelná vata = lana de vitro
skelné vlákno = fibra de vitro
skelný = vitrose
skener = scanditor
skener = scanner
skenovat = scander
skepticismus = scepticismo
skeptický = sceptic
skeptický = scrupulose
skeptik = sceptico
skica = schizzo
skicář = album de schizzos
skicovat = schizzar
skif = skiff
sklad = deposito
sklad = fuste
sklad = habitual
sklad = magazin
sklad = stock
sklad cukru = sucriera
skládací = dismontabile
skládací = plicabile
skládat = componer
skládat = plicar
skládat přísahu = prestar juramento
skladat se = componer se de
skládat se = componer se de
skládat se = consister
skládat se (záhybovat) = plicar (se)
skladatel = compositor
skladiště = arsenal
skladník = magazinero
skladování = immagazinage
skladovat = stockar
sklánět = formar declivitate
sklenář = vitrero
skleněný = vitree
sklenice = vitro
sklenice na víno = vitro a vino
skleník = conservatorio
skleník = conservatorio calide
skleník = jardiniera de fenestra
sklenka na nožce = bicario
sklep = cellario
skleslý = abattite
sklíčenost = abattimento
sklíčený = abattite
sklíčený = disconsolate
sklíčený = discoragiate
sklíčko v mikroskopu = porta objecto
skličující = fatigante
sklípek = acino
sklípek = folliculo
sklípky = vesicula
sklizeň = recolta
sklízet = falcar
sklízet = recoltar
sklízet ovoce = disfructar
sklo = vitro
sklon = costa
sklon = declinar
sklon = declination
sklon = gradiente
sklon = grado de inclination
sklon = inclination
sklon = montata
sklon = propension
sklon = scarpa
sklon = scarpar
sklon = tendentia
skloněný = appoiate
sklonit (se) = inclinar (se)
skloňování = declination
skloňování = inflexion
skloňovat = declinar
sklopit = abassar
sklopit (se) = reclinar (se)
skloubení = junctura
skloubit = junger
sklouznutí = lapso
skluzavka = canal
skluzavka = glissamento
skoba = crampa
skočit = salir
skočit = saltar
skok = saltar
skok = salto
skok o tyči = salto con pertica
skokan = saltator
skomírat = languer
skon = decesso
skonat = deceder
skončený = finite
skončit plichtou = finir sin esser le ganiator o le perdente
skončit s = poner fin a
Skopec = Ariete
skóre = punctos
skoro = quasi
skoro nic = quasi nihil
skoro že = quasi que
skórovat = ganiar
skořápka = concha
skořápka = scalia
skořápka = testa
skořápka = scalia de nuce
skořápka vejce = scalia de ovo
skořice = cannela
skořice = cannella
skot = bestial
Skot = scoto
skotačit = gambadar
skotačivý = vivace
skotská = scotese
skotská whisky = whisky scotese
Skotsko = Scotia
skotský = scotese
skoupit = accaparar
skoupost = parsimonia
skoupý = avar
skoupý = avaritiose
skoupý = parsimoniose
skrblík = avar
skrčený = disproportionatemente basse
skript filmu = scenario
skromnost = modestia
skromný = exigue
skromný = frugal
skromný = humile
skromný = modeste
skromný = pudente
skromný = scarse
skromný = sobrie
skrovný = magre
skrumáž = scrum
skrupule = scrupulo
skrýš = caverna
skrýt (se) = celar (se)
skrýt (za oponu) = incortinar
skrytost = surrepticie
skrytý = celate
skrytý = esoteric
skrytý = latente
skrytý = occulte
skrytý = surreptitiose
skrývat = albergar
skrývat = celar
skrývat = receptar
skrývat = subnegar
skrývat = teger
skrývat se = celar se
skrz = trans
skrze = per
skřehot = coaxamento
skříň = arimario
skříň = armario
skříň = cabinetto
skříň = scrinio
skříňka = theca
skřípající = stridulante
skřípání = stridulation
skřípat = facer strider
skřípat = stridular
skřípavý = stridule
skřítek = elf
skřítek = spirito
skřivan = alauda
skřivan = aloda
skřivan = farce
skřivan lesní = aloda de bosco
skřivan polní = aloda campestre
skunk = moffetta
skunk = skunk
skupina = banda
skupina = gruppo
skutečně = in effecto
skutečně = realmente
skutečně = vere
skutečně = vero
skutečnost = facto
skutečnost = realitate
skutečný = intrinsec
skutečný = positive
skutečný = real
skutečný = ver
skutek = acto
skutková podstata = constat
skútr = scooter
skuz = glissada
skvadra = esquadra
skvělá myšlenka = idea luminose
skvělý = brillante
skvělý = nitide
skvost = paramento
skvrna = macula
skvrna na moři = massa flottante
skvrnitý = maculate
skvrnitý tyfus = typho
slabá vrstva: film = pellicula
slabě výbušný = detonation legier
slabika = syllaba
slabina = flanco
slabina = lumbo
slábnout = distinger
slaboch = persona debile
slabomyslný = imbecille
slabomyslný = mentecapte
slabost = debilitate
slabošský = debile
slabůstka = puncto debile
slabý = debile
slabý = fragile
slabý = infirme
slabý úder = colpo legier
slad = malt
slad = sucro de hordeo
sladce = dulcemente
sladká brambora = batata
sladké pečivo = panetto dulce
sladkost = dulcor
sladkovodní = de aqua dulce
sladký = dessert
sladký = dulce
sladový cukr = maltosa
slalom = slalom
slam = slam
sláma = le culmine
sláma = palea
slaměný = de palea
slamník = paleassa
slang = slang
slanina = lardo
slaný = salate
slapový = de marea
slapy = marea
slátanina = labor de pecias
sláva = fama
sláva = gloria
slavík = rossiniolo
slavit = celebrar
slavit = feriar
slavit = solemnisar
slavně souhlasit = acclamar
slavnost = festa
slavnost = festivitate
slavnostně slíbit = facer voto de
slavnostně slíbit = sponder
slavnostně uvést = inaugurar
slavnostní = ceremonial
slavnostní = festive
slavnostní = ritual
slavnostní = solemne
slavnostní oblečení = gala
slavnostní řeč = oration
slavný = celebre
slavný = famose
slavný = gloriose
slečna = senioretta
sleď = haringo
sledování = surveliantia
sledovat = retraciar
sledovat = sequer
sledovat = spectar
sledovat cestu = sequer le pista
sledovat stopu = sequer le pista de
sledovat stopu = traciar
sledovat zuřivě = sequer furtivemente
sledující = observante
slepá ulička = impasse
slepá ulička = vico cec
slepé střevo = appendice
slepec = ceco
slepenina = conglomeration
slepice = gallina
slepičárna = galliniera
slepičí farma = pullario
slepička = galletto
slepit = agglutinar
slepit = glutinar
slepota = cecitate
slepý = cec
sletovaný spoj = junctura soldate
sleva = diminution
sleva = disconto
sleva = reduction
slévárna = funderia
slévat = alligar
slévat = funder
slevit = discontar
slevový kupón = coupon de disconto
slez = mauve
sléz (rostlina) = althea
slezina = splen
Slezsko = Silesia
slib = fidantia
slib = promissa
slib = voto
slíbit = promitter
slibovat = promitter
slibovat = votar
slídit = furettar
slídit po = vagar in cerca de preda
slimák = coclea
slimák = limace
slina = saliva
slina = sputo
slinit = salivar
slinivka = pancreas
slinivka břišní = pancreas
slinivka telecí = pancreas de vitello
slinotvorný = sialagoge
slintání = bavar
slintat = salivar
sliny = sputo
slipy = calceonettos
slít (se) = amalgamar (se)
slitina = alligato
slitina = composite
slitování = mercede
slitování = misericordia
slíva = damasceno
slivoň = pruno
sliz = muco
sliz (rybí) = humor viscose
sliznatý = coperite de limo
sliznatý = limose
sliznatý = mucose
sliznice = membrana mucose
slon = elephante
slonová kost = ebore
slonovina = ebore
slosovat = tirar al sorte
slot = fissura
slot = incastrar in le cannellatura
sloučení = amalgamation
sloučení = fusionamento
sloučenina = composito
sloučit = confunder
sloučit (se) = amalgamar (se)
sloup = colonna
sloup = columna
sloup = mast
sloup = palo
sloup = pila
sloupec = colonna
sloupec = columna
sloupeček v novinách = chronica
sloupek = rubrica
sloupkař = chronista
sloupkové zábradlí = balustrada
sloupoví = colonada
sloužící = serviente
sloužit = ministrar
sloužit = servir
sloužit jako = servir de
sloužit u policie = policiar
slova na počest = parola de honor
slovesný = verbal
sloveso = verbo
slovíčkaření = sophisteria
slovíčkaření = verbalismo
slovíčkařit = cavillar
slovíčko = vocabulo
slovní = verbal
slovní formulace = formulation de parolas
slovní hříčka = joco de parolas
slovník = dictionario
slovník = vocabulario
slovo = parola
slovo = verbo
slovo = vocabulo
slovo po slově = parola pro parola
složení = composition
složení = structura
složenina = composite
složený = composite
složit = componer
složit kauci = prestar caution pro
složit se = plicar se
složitost = complexitate
složitý = complexe
složka = componente
složka = constituente
složka = dossier
složka = ingrediente
sluha = servo
sluch = audition
sluch = audito
sluchátko na uši = receptor de testa
sluchovod = conducto auditori
slum = habitation inferior
slum = quartiero basse
slunce = insolar
slunce = sol
slunce svítí = il face sol
slunéčko sedmitečné = coccinella
sluneční = solar
sluneční brýle = berillos de sol
sluneční dráha = ecliptica
sluneční hodiny = quadrante solar
sluneční klobouk = cappello de sol
sluneční lázeň = solario
sluneční paprsek = radio del sol
sluneční skvrna = macula solar
sluneční soustava = systema solar
sluneční svit = sol
sluneční úpal = colpo de sol
slunečnice = heliantho
slunečnice = tornasol
slunečník = parasol
slunečník = umbrella
slunit = insolar
slunit se = prender le sol
slunný = allegre
slunný = de sol
slunný = solar
slunovrat = solstitio
slupka = pellatura
slupka = pelle
slupka = scalia
slupka = strato
slušivý = fashionable
slušnost = convenientia
slušnost = decentia
slušnost = honestate
slušný = convenibile
slušný = decente
slušný = eque
slušný = respectabile
služba = empleo
služba = servicio
služebná = domestica
služební místo = posto
služební vůz = furgon
služebnice = serva
služebník = servitor
služebník = servo
služebnost = servitude
služné = stipendio
slyšení = audientia
slyšení = audition
slyšet = audir
slyšitelný = audibile
slza = lacrima
slzavý = lacrimose
slzet = lacrimar
slzný = lacrimogene
slzný plyn = gas lacrimogene
smáčení = molliatura
smáčet = saturar
smalt = email
smaltovat = emailliar
smaragd = esmeraldo
smaragdová zeleň = esmeraldin
smaragdový = esmeraldin
smát se = rider
smát se = surrider
smát se čemu = rider se de
smažená kůže = pelle rostite
smažené brambory = patatas frite
smažené brambůrky = chips
smažit = friger
smažit = frir
smečka = banda
smečka = horda
smečka = muta
smělost = audacia
smělost = barvura
smělost = temeritate
smělý = audace
smělý = brave
smělý = coragiose
smělý = galliarde
smělý = hardite
smělý = prode
smělý = temerari
směna = cambio
směna = intercambio
směna = troco
směna místa = locomotion
směnárník = cambiator
směnit = excambiar
směnit = trocar
směnitený = convertibile
směnný kurz = curso de cambio
směr = direction
směr = senso
směr (ve složeném slově) = tropo
směrem = direction
směrem = verso
směrem dolů = descendente
směrem k = verso
směrem ven = verso le exterior
směrnice = directiva
směrnice = instruction
směrovka = indicator de direction
směřovat = diriger
směřovat = diriger se verso
směřovat = inclinar
směřovat = tender
směřovat = verger
směřovat k = ir a
směřovat vlevo = diriger se a sinistre
směřovat vpravo = diriger se a dextra
směs = confection
směs = mixtura
směsice = mixtion
směšné levný = a precio vil
směšný = derisori
směšný = ridicule
směšný = risibile
smět = osar
smeták = scopa
smetana = crema
smetí = immunditias
smích = riso
smíchat = confunder
smíchat = miscer
smilnost = prurito
smilný = salace
smirek = papiro smerilio
smirkový papír = smerilio
smíření = consiliation
smíření = expiation
smíření = reconciliation
smířit = acquiescer
smířit = conciliar
smířit = placar
smířit = propitiar
smířit = reconciliar
smířit se = reconciliar
smířlivý = propitiatori
smířlivý = reconciliatori
smířlivý = tolerabile
smísit se = confunder se
smíšek = riso
smíšené hnojivo = composto
smíšený = miscellanee
smíšený = mixte
smíšený = promiscue
smítko = maculetta
smlouva = contracto
smlouva = convention
smlouva = pacto
smlouvat hašteřivě = negotiar cavillosemente
smluvní přepravce = interprenditor de transportos
smog = nebula fumose
smoking = smoking
smola = pice
smolařský = infortunate
smolit = piciar
smontovat = montar
smrad = mal odor
smrad = odor
smradlavý = fetide
smrdět = odorar
smrdět = puter
smrk = picea
"smršť" = cyclon
smrštit (se) = contracter (se)
smrt = decesso
smrt = morte
smrt = obito
smrtelná bledost = livor
smrtelnost = mortalitate
smrtelný = lethal
smrtelný = mortal
smrtelný = mortifere
smůla = infortuna
smůla = pice
smůla = resina
smuteční průvod = convoyo funebre
smutek = lucto
smutek = tristessa
smutek = tristitia
smutný = lugubre
smutný = triste
smutný osud = destino funeste
smyčka = anello
smyčka = oculetto
smyčka = sling
smyk = derapage
smýknout = derapar
smysl = senso
smysl = tenor
smysl pro humor = senso del humor
smysl pro slušnost = tacto
smyslnost = concupiscentia
smyslnost = sensualitate
smyslnost = voluptuositate
smyslný = sensual
smyslný = sybaritic
smyslný = voluptuari
smyslný = voluptuose
smyslový = sensual
smysly = le sensos
smyšlenka = fiction
smyšlenka = fingimento
smyšlený = ficticie
snad = forsan
snadno = de bon grado
snadno = facilemente
snadno zapomenutelné = oblidabile
snadno zvítězit = vincer facilmente
snadný = facile
snadný = facilitate
snaha = effortio
snaha = intention
snaha = tentativa
snacha = filia affin
snap = periodo
snášenlivost = tolerantia
snášenlivý = tolerante
snášet = covar
snášet = esser patiente con
snášet = incubar
snášet = suffrer
snášet (se) = comportar (se)
snášet se s = intender se
snášet vejce = poner ovos
sňatek = nuptias
snažit se = effortiar se
snažit se = effortiar se a
snažit se = tentar
snaživý = studiose
snažně prosit = ambir
snažně prosit = obsecrar
snědý = brun
snědý = brunette
sněhová koule = balla de nive
sněhová pusinka = meringue
sněhová vločka = flocco de nive
sněhový vánek = arietanive
sněhulák = homine de nive
sněmovna = Camera del Communes
sněmovna lordů = Camera del Lords
sněmovna reprezentantů = Camera del Representantes
snesitelný = cessibile
snesitelný = suffribile
snesitelný = supportabile
snesitelný = tolerabile
snést = indurar
snést = supportar
snést = sustener
snést = tolerar
snět = gangrena
sněženka = galanthus nivalis
sněžit = nivar
sněžit a pršet = nivar e pluver
sněžný pluh = aratro a nive
snídaně = jentaculo
snídat = jentar
sníh = nive
snílek = phantasta
snílek = soniator
snílek = visionario
snimač štítků = lector de cartas
snímek = photo
sníst = devorar
snít = soniar
snižená cena = a precio reducte
snížení = abassamento
snížení = diminution
snížení = reduction
snížený kurs = a precio reducte
snižit = reducer
snížit = abassar
snížit = bassar
snížit = diminuer
snížit = reducer
snížit na minimum = reducer al minimo
snižovaný = abassante
snižovat = minuer
snižovat = vilificar
snob = snob
snobství = snobismo
snoubenec = fidantiato
snoubenec = promisso
snoubenec = sponso
snoubenka = fidantiata
snoubenka = promissa
snoubenka = sponsa
snubní prsten = anello nuptial
snůška = covata
sob = ren
sobec = egotista
sobecký = egoistic
sobectví = egoismo
sobectví = egotismo
soběstačnost = autarchia
soběstačný = independente
sobol = zibellina
sobota = sabbato
sobota = saturnidi
socialismus = socialismo
socialista = socialista
sociální = social
sociální dávky = ben-esser
sociální péče = assistentia social
sociální stát = stato assistential
sociání péče = assistentia social
sociolog = sociologo
sociologie = sociologia
soda = soda
sodík = natrium
sodík = sodium
sodomie = sodomia
sodomita = sodomita
sodovka = aqua de seltz
sodovka = soda
sofistikovaný = sophistic
socha = sculptura
socha = statua
sochař = sculptor
sochař = sculptura
sochař = statuario
sója = soja
sojka = gaio
sok = adversario
sok = rival
sokl = socculo
sokol = falcon
solanka (solný nálev) = salmuria
solární pletenec = plexo solar
solenoid = solenoide
solený = salate
solicitátor = sollicitator
solidarita = solidaritate
solidární stávka = exopero de solidaritate
solidně = solidemente
solidní = solide
sólista = solista
solit = salar
solmizace = solmisation
solmizovat = solmisar
solná komora = saliera
solnička = saliera
solo = solo
sólo = solo
solventní = solvente
sonáta = sonata
sonda = sonda
sondáž = sondage
sondovat = ambir
sondovat = sondar
sonet = sonetto
sonická vlna = explosion sonic
sopečný = vulcanic
sopel = muco
sopka = vulcano
sopl = muco nasal
soprán = soprano
sorta = sorta
sortiment = assortimento
sos = succo de carne
sosna = pino
soška = figura
soška = figurina
sotva = a pena
sotva = vix
souběh = concurrentia
souběžet = concurrer
souběžet = consentir
souběžník = satellite
souběžný = concurrente
souboj = duello
soubor = collection
soubor = ensemble
soubor = fila
soubor = filo
soucit = commiseration
soucit = compassion
soucítění = compassion
soucítit = commover
soucítit = compatir a
soucitný = compatiente
soucitný = misericorde
soucitný = sympathic
současně = simul
současnost = contemporaneo
současnost = presente
současný = contemporanee
současný = currente
současný = presente
současný = simultanee
součást = componente
součást = ingrediente
součást = parte
součet = al fin
součet = summa
soud = judicamento
soud = judicio
soud = tribunal
soud porotou = judicio per juratos
soudce = adjudicator
soudce = arbitro
soudce = judice
soudce = magistrato
soudek = barrica
soudek = barril
soudit = judicar
soudní = forense
soudní = judicial
soudní dvůr = corte
soudní dvůr = forense
soudní proces = processo
soudní pře = lite
soudní příkaz = ordine judicial
soudní sezení = sessiones de un tribunal
soudný = judiciose
soudný den = die del judicio
soudruh = camerada
soudržnost = coherentia
soudržnost = cohesion
soudržný = tenace
souhlas = accordo
souhlas = assentimento
souhlas = consenso
souhlas = consentimento
souhlas = sanction
souhlasící (rezignovaně) = acquiescente
souhlasit = accordar
souhlasit = accordar se
souhlasit = acquiescer
souhlasit = assentir
souhlasit = concordar
souhlasit = consentir
"souhlasit" = assentir (a)
souhláska = consonante
souhláskový = consonante
souhlasně = de accordo
souhrn = resume
souhrn = summa global
souhrn celku = summa total
souhrn předpisů = canone
souhrnný = complexe
souhrnný = extense
souhrnný = global
souhrnný = integral
souhvězdí = constellation
souhvězdí Psa = canicula
souchotinářský = consumptive
souchotiny = consumptivo
soukromí = intimitate
soukromý = intime
soukromý = private
soumrak = crepusculo
souostroví = archipelago
soupeř = emulo
soupeř = rival
soupeření = emulation
soupeření = rivalitate
soupeřit = contender
soupeřit = rivalisar
soupis = conscription
soupis = consignation
souprava = equipamento
souprava = guarnitura
sourodý = congenial
sourozenecký = congenial
souřadnice = coordinata
souřadnice x = abscissa
soused = vicino
sousedící = vicin
sousedící = vicinante
sousedit = vicinar
sousední = vicin
sousedství = vicinitate
soustava názorů = conception
sousto = buccata
soustrast = condolentia
soustruh = torno
soustružit = tornear
soustředění = concentration
soustředěný = absorbite
soustředěný = attentive
soustředit se = concentrar
soutěž = competition
soutěž = concurso
soutěžící = competitor
soutěžící = concurrente
soutěžit = competer
soutěžit = concurrer
soutěžit = contestar
souviset = coherer
souvislost = contexto
souvislost = contiguitate
souvislost = nexo
souvislý = continente
souzené = adjudicate
souznění = accordo
souznít = accordar
souznít s = harmonisar con
souzvuk = accordo
soužení = tribulation
soužit = vexar
soužití = cohabitation
sova = strige
sova = uluco
sovět = soviet
sovětský = sovietic
Sovětský svaz = Union Sovietic
spací = dormiente
spací pytel = sacco de dormir
spací vůz = wagon lectos
spád = cadentia
spadnout = cader per terra
spadnout z = distaccar se
spáchání = perpetration
spáchat = committer
spáchat = perpetrar
spáchat sebevraždu = suicidar se
spála = febre scarlatin
spála = scarlatina
spálený = ardite
spálit = carbonisar
spálit = cauterisar
spálit = comburer
spálit = torrer
spalničky = morbillo
spalničky = roseola
spalničky = rubeola
spalování = combustion
spánek = dormir
spánek = somno
spánek (na hlavě) = tempora
spánkový = temporal
spárovat = arrangiar in pares
spárovat = esser par
spása = redemption
spasení = salvation
spasit = redimer
spasit = salvar
spasitel = salvator
spát = dormir
spát lehce = dormir legiermente
spát na bidýlku = dormir al percha
spatra = ex tempore
spavá nemoc = morbo del somno
specialista = specialista
specialita = specialitate
specializovaný = specialisate
specializovat se = specialisar se
speciálně = specialmente
speciální = special
specifický = specific
specifikace = specification
specifikovat = specificar
spěch = haste
spěch = jejuno
spěch = precipitation
spěch = pressa
spěchat = currer
spěchat = hastar
spěchat = ir presto
spěchat = jejunar
spěchat = precipitar se
spěchat se = hastar
spektroskop = spectroscopio
spektrum = spectro
spekulace = speculation
spekulant = speculator
spekulovat = aventurar
spekulovat = specular
spekulovat na burze = agiotar
sperma = semine
sperma = sperma
spěšně odejít = partir in haste
spěšný = celere
spící = addormite
spící = dormiente
spící = latente
spiklenec = conspirator
spiknout = conspirar
spiknout se = conspirar
spiknout se = insidiar
spiknutí = conspiration
spínací špendlík = spinula de securitate
spinální = spinal
spirála = helice
spirála = spiral
spirálový = spiral
spirálový záhyb = volution
spiritismus = spiritismo
spiritista = spiritista
spirituál = canto religiose
spis = dossier
spis = libello
spisovatel = scriptor
spisovatel profesional = scriptor mercenari
spíše = plus tosto
spíše = potius
spíše = satis
spíše než = ante que
spíž = dispensa
spižírna = dispensa
splácení = reimbursamento
splachovací záchod = W.C.
splachovací záchod = water closet
splachovat = functionar
splatit = recompensar
splatit = repagar
splátka = annuitate
splátka = pagamento partial
splátka = rata
splátka (měsíční) = pagamento
splatný = pagabile
splav = esclusa
splavná řeka = fluvio navigabile
spleť = imbroliamento
splétat = galonar
spletenec = imbroliamento
spletitý = intricate
splnění = completion
splnit = completar
splnit = exaudir
splnit slib = complir
splynout = confunder se
spočítat = calcular
spočítat = contar
spočívat = incumber
spodek = basso
spodek = culo
spodky = calceones
spodní = inferior
spodní oděv = neglige
spodní prádlo = subvestimentos
spodní šat = subvestimentos
spodnička = subgonnella
Spojené království = Regno Unite
Spojené národy = Nationes Unite
spojenec = alliato
spojenec = confederato
spojenectví = alliantia
spojení = conjunction
spojení = connexion
spojení = junction
spojení = liaison
spojení = ligamine
spojení = ligatura
spojení = union
spojení mezi = intermedio
spojený = associate
spojený = confederate
spojený = federate
spojit = alliar
spojit = associar
spojit = concatenar
spojit = conjunger
spojit = connecter
spojit = federar
spojit = inglobar
spojit = ligar
spojit (se) = fusionar (se)
spojit (se) = unir (se)
spojit na rybinu = incastrar a cauda de hirundine
spojit pomlčkou = scriber con le tracto de union
spojit se = associar se
spojit se = conjurar
spojit se proti = junger
spojit se s = associar se con
spojitost = continuitate
spojka = accopulamento
spojka (auta) = prisa
spojovací = conjunctive
spojovací článek = anello
spojovací pomlčka = tracto de union
spojovat = copular
spojovat = junger
spojovat = ligar
spojovat se = associar se
spojovat se = associar se con
spojovník = tracto de union
spokojenost = contentamento
spokojenost = contento
spokojenost = satisfaction
spokojený = complacente
spokojený = contente
spokojit se bez = contentar se sin
spolčení = alliantia
spolčení = coalisation
spolčení = complot
spolčit se = confederar
spolčit se proti = alliar se
spolčovat se = quotisar se
společenský = sociabile
společenský úbor = habito de ceremonia
společenství = communion
společenství = communitate
společenství = compania
společná dovolená = feriate
společná pastvina = prato commun
společně = concertate
společník = associato
společník = companion
společník = socio
společnost = compania
společnost = societate
společný = commun
společný trh = mercato commun
společný zájem = interesse composite
spoléhat se = contar super
spoléhat se na = fider se a
spolehlivost = veracitate
spolehlivý = digne de confidentia
spolehlivý = loyal
spolehlivý = solide
spolek = union
spolknout = glutir
spolknout = inglutir
spolu = com-
spolu = con
spolu = conjunctemente
spolu = insimul
spolu cítit = consentir
spolu s = insimul a
spoluhráč = camerada
spolupachatel = complice
spolupráce = collaboration
spolupráce = cooperation
spolupracovat = collaborar
spolupracovat = cooperar
spolupracovat = reager reciprocamente
spolupracovat s = collaborar con
spolupracovník = associato
spolupracovník = collaborator
spolusídlit = cohabitar
spoluužívat = usar in commun
spoluviník = complice
spoluvlastnit = posseder in commun
spolykat = ingurgitar
spona = fibula
sponka = fibula
spontánně = sponaneemente
spontánně = spontaneemente
spontánní = spontanee
spontánní = sponte
sponzor = garante
sponzor = sponsion
sponzorovat = sponder
spor = conflicto
spor = disputa
spor = vendetta
sporadický = sporadic
sporák = apparato a cocer
sporák = apparato de cocer
sporný = arguibile
sporný = controverse
sporný = debattibile
sporný = discutibile
sporný = problematic
sporný = questionabile
sport = sport
sportovec = sportista
sportovec = sportsman
sportovní = de sport
sportovní = sportive
sportovní auto = automobile sport
sportovní bunda = jachetto sport
sportovní chování = spirito sportive
sportovní utkání = incontro sportive
sportovní zápas = partita
spořádaný = in bon stato
spořádaný = in ordine
spoře = scarse
spoření = sparnio
spořit = facer economias
spořit = sparniar
spořitelna = cassa de sparnio
spořivost = parsimonia
spot-remover = dismaculator
spotřeba = consumption
spotřebič = apparato
spotřebitel = consumitor
spotřební daň = imposto de consumo
spotřebovat = consummar
spotřebovat = dispender
spousta = copia
spousta = multo
spousta = myriade
spousta = plethora
spoutat = incatenar
správa = administration
správa = direction
správa = gestion
správce = administrator
správce = custode
správce = guardiano
správce = superintendente
správce = surveliante
správce hřiště = guardiano del terreno
správce konkurzní podstaty = syndico
správce zámku = castellano
spravedlivě = justemente
spravedlivý = eque
spravedlivý = juste
spravedlnost = equitate
spravedlnost = justitia
spravedlnost = rectitude
spravit = sarcir
spravit se = refacer se
správně = con ration
správně = correctemente
správně = debitemente
správní = administrative
správní orgán = organo administrative
správnost = justessa
správnost = rectitude
správný = correcte
správný = juste
spravovat = administrar
spravovat = controlar
spravovat = gerer
sprejová pistole = pistola vaporisator
sprcha = ducha
sprchovat = duchar
sprint = currer a maxime velocitate
sprint = sprint
sprinter = sprintator
sprintovat = sprintar
spropitné = gratification
spropitné = pourboire
spropitné = propina
sprostý = grossier
sprostý = choccante
sprostý = indecente
sprostý = vil
spřízněný = alliate
spřízněný = cognate
spřízněný sňatkem = affin
spříznit (se) = affiliar (se)
spříznit (sňatkem) = apparentar
spustit = prender effecto
spustit počítač = initiar le computator
squash = squash
squater = occupante sin titulo
sráz = precipitio
srazit = abatter
srazit = crepar
srazit dolů = abatter
srazit se = cualiar se
srazit se = impinger
srazit se (sraženina) = congelar se
srážení (kyselinou) = precipitation de aciditate
sraženina = precipitato
sražený = precipitate
srážka = impacto
srdce = corde
srdeční = cardiac
srdeční komora = ventriculo
srdečný = cordial
srdečný = sincer
Sri Lanka = Sri Lanka
srnec = capreolo
srnka = capreolo
srolovat = inrolar
srovnání = comparar
srovnat = applanar
srovnat = equilibrar
srovnat = rangiar
srovnat se = conformar se
srovnatelný = comparabile
srovnatelný = equabile
srovnávací = comparative
srovnávat = equalar
srovnávat = equar
srovnávat = poner in juxtaposition
srozumitelný = comprensive
srozumitelný = intelligibile
srp = falce
srpen = augusto
srst = capillatura
srst = pelle
srst = pilo
srstnatý = coperite de pilos molle
stabilita = stabilitate
stabilizace = restablimento
stabilizovat = stabilisar
stabilizovat se = restablir se
stabilizovat se = stabilir se
stabilně = firmemente
stabilní = fixe
stabilní = inalterabile
stabilní = stabile
stacionární = stationari
stáčet = serpentar
stáčet (se) = involver (se)
stačit = bastar
stačit = sufficer
stadión = stadio
stádium = stadio
stádní = gregari
stádo = grege
stagnace = stagnation
stagnovat = stagnar
stagnující = stagnante
stagnující obor = ramo stagnante
stáhnout = discargar
stáhnout = excoriar
stáhnout = recantar
stáhnout (se) = retirar (se)
stáhnout se = replicar se
stáhnout se = retirar se
stáhnout se = retraher
stáhnout se = retraher se
stáhnout se zpět = replicar se
stáhnout z kůže = excoriar
stáj = groom
stáj = stabulo
stáj = stalla
stalagmit = stalagmite
stalaktit = stalactite
stále = constantemente
stále = fixemente
stále = totevia
stále = unquam
stále lepší = tanto melio
stále si stěžovat = planger se constantemente
stále stejný = sempre le mesme
stálý = constante
stálý = continue
stálý = perenne
stálý = permanente
stan = tenta
standard = echelon
standard = standard
standard = standardo
standarda = insignia
standardizace = standardisation
standardizovat = echelonar
standardizovat = standardisar
standardní = normal
standarta = standardo
stánek = kiosque
stánek = parlar evasivemente
stánek = stand
stání (soudní) = assises
stanice = position
stanice = station
staniol = folio de stanno
stanné právo = lege martial
stanovat = campar
stanové lanko = corda de tenta
stanovení = determination
stanoviště taxi = station de taxis
stanovit = definir
stanovit = establir
stanovit = mandar
stanovit = statuer
stanovy = statuto
stará panna = celibataria
stará žena = matrona
starat se o = a presso de
starat se o = amar
starat se o = curar
starat se o = inquietar se
starat se o = provider
starat se o = tener a
starat se o = tener car a
staré železo = ferralia
staroba = senectute
starobylost = ancianitate
starobylost = vetustate
starobylý = antiquate
starobylý = antique
starobylý = vetustate
starobylý = vetuste
starodávný = antique
staromódní = antiquate
staromódní = desuete
staromódní = inelegante
staromódní = obsolete
starost = affliction
starost = anxietate
starost = cura
starost = pena
starost = sollicitude
starosta = burgomaestro
starosta = burgo-maestro
starosta = potestate
starostlivost = prudentia
starostlivý = enoiose
starostová = marita del burgomaestro
starověk = antiquate
starověký = ancian
starověký = antique
starožitný nábytek = mobiles vetule
starší = senior
start = lanceamento
startér = motor impulsor
startér = starter
startovat = comenciar volar
starý = ancian
starý = vetere
starý = vetule
starý mládenec = celibatario
Starý Zákon = Vetere Testamento
stařeckost = senilitate
stařecký = senil
stařenka = vetula
stáří = senectute
stáří = vetulessa
stařík = vetulo
stát = star
stát = stationar
stát = stato
stát (cenově) = costar
stát (kolik) = valer
stát (peněžně) = costar
stát dokola = circumstar
stát mimo = absentar se
stát se = devenir
stát se = evenir
stát se = ir a
stát se = occurrer
stát se členem = facer se membro de
stát se milý = ingratiar se
stát se nepříjemným = devenir disagradabile
stát se nevýrazným = devenir insipide
stát se průměrným = render le media de
stát ve frontě = facer cauda
statečnost = braveria
statečnost = prodessa
statečnost = valor
"statečnost" = braveria
statečný = audace
statečný = brave
statečný = valente
statek = ferma
statický = static
statistika = statistica
státní = de stato
státní pojištění = assecurantia statal
státní pokladna = fisco
státní převrat = colpo de stato
státní služba = administration statal
státní zástupce = procurator
státnictví = habilitate politic
státník = homine de stato
státník = statal
statný = robuste
statný = vegete
statný = vigorose
status quo = statu quo
statut = lege
statut = statuto
statutární = statutari
stav = condition
stav = stato
stav nečinnosti = stagnation
stav nouze = emergentia
stav světský = laicos
stav zdraví = valetude
stavař = interprenditor de construction
stavba = corporatura
stavba = edificio
stavba = structura
stavební pozemek = terreno a construer
stavebnictví = ingenieria civil
staveniště = cantier de construction
stavidlo = esclusa
stavitel = edificator
stavitel = interprenditor de construction
stávka = exopero
stávka = choccar contra
stávkokaz = rumpe exopero
stávkokaz = rumpeexopero
stávkovat = exoperar
stávkující = exoperante
stažení = contraction
stažení = retraction
sté výročí = centenario
steh = puncto
steh = sutura
stehenní kost = femore
stehno = coxa
stehno = femore
stěhovací vůz = camion de translocationes
stěhovák = agente de cambio de domicilio
stehování = bastitura
stehovat = suer
stěhovat se = migrar
stěhovat se = mover se
stejně = de omne modo
stejně = del mesme maniera
stejně = mesme
stejně = totevia
stejně dlouhý jako = tanto longe como
stejně jako = sicut
stejně vzdálený = equidistante
stejnokroj sluhů = livrea
stejnorodý = consistente
stejnosměrný proud = CC abrv.
stejnosměrný proud = currente continue
stejný = equal
stejný = eque
stejný = mesme
stejný = par
stelivo = portata
sten = gemito
stěna = muro
stěna = pariete
sténání = gemito
sténat = gemer
stěrač = essugavitro
stěrač skla = essugavitro
stereo = stereo
stereofonní = stereophonic
stereoskop = stereoscopio
stereoskopický = stereoscopic
stereotyp = stereotypo
stereotypní = stereotype
sterilita = sterilitate
sterilizace = sterilisation
sterilizovat = sterilisar
sterilní = sterile
sterling = sterling
stesk po domově = nostalgia
stesk po vlasti = mal del pais
stetoskop = stethoscopio
stevard = economo
stevard = steward
stezka = pista
stezka = tracia
stěží = a pena
stěžovat = planger se
stěžovat se = miserar se
stěžovat si = planger se
stigma = stigma
stihačka = interceptor
stíhat = esser in bon terminos con
stimul = stimulo
stimulace = stimulation
stimulovat = stimular
stín = tenebras
stín = umbra
stínidlo = paralumine
stínit = umbrar
stínítko = abat-jour
stínítko = schermo
stínítko = visiera
stinný = obscur
stinný = sombre
stinný = tenebrose
stinný = umbrose
stipendium = stipendio
stisk = prisa
stisk ruky = prisa
stisk ruky = prisa de manos
stisknout = comprimer
stisknout = deprimer
stisknout = premer
stísněnost = depression
stižený láskou = ferite de amor
stížnost = gravamine
stížnost = plancto
stížnost = querela
stlačení = serramento
stlačit = comprimer
stlačit = deprimer
stlačit = premer
stlačit = pulsar a basso
stlačit = serrar
stlačit = stringer
stlačitelný = coercibile
stlačitelný = compressibile
stmelit = cementar
sto = cento
stočit = anellar
stočit = deviar
stočit = transvasar
stočit (se) = torquer (se)
stodola = granario
stoh = pila de feno
stoicismus = stoicismo
stoický = stoic
stoik = stoico
stojací lampa = lampa a pede
stojan = cavaletto
stojan = cavalletto
stojan na pouliční lampu = candelabro
stojánka = position
stojánka = remissa
stojatá voda = ramo stagnante
stojatá voda = stagno
stoka = aquas cloacal
stoka = aquiero
stoka = fossa
stolec = sede
stoleček = tabouret
stolek na kávu = tabula de caffe
stoleté výročí = centenario
století = seculo
stoletý = centenial
stoletý = secular
stolice = scabello
stolice = sede
stolice = tabouret
stolní tenis = tennis de tabula
stonásobný = centuple
stonek = pedunculo
stonek = stirpe
stonožka = millepedes
stop! = stop!
stopa = calce
stopa = delinear
stopa = impression del pede
stopa = pista
stopa = sulco
stopa = tracia
stopa = vestigio
stopky = chronometro
stopovat = facer de autostop
stopovat = insidiar
stopovat = retraciar
stopovat = traciar
stopovat auta = facer le autostop
stop-up = obstruer
stostupňový = centigrade
stoupat = ascender
stoupat = montar
stoupat = partir in volo
stoupat = scalar
stoupat nahoru = montar
stoupat nahoru = rampar
stoupat v ceně = crescer in valor
stoupenec = adherente
stoupenec = advocato
stoupenec = partisan
stoupet = montar
stožár = mast de bandiera
strádání = affliction
strádání = privation
strach = grande timor
strach = horror
strach = pavor
strach = phobia
strach = terror
strach = timor
strach z cizích neznámých lidí = xenophobia
strach z výšky = acrophobia
straka = pica
strakatý = variegate
stráň = collina
strana = parte
strana = partito
stranickost = faction
stranický = partial
stránka (v knize) = pagina
stránkování = pagination
stranný = partial
stranou = a parte
stranou = parte
strarožitnost = antiquitate
strast = adversitate
strašák = persona inabbordabile
strašák (do zelí) = espaventa-aves
strašidelný = horripilante
strašidelný = infestate per spiritos
strašidelný = macabre
strašidelný = spectral
strašidlo = poltergeist
strašidlo = spectro
strašlivý = espaventabile
strašlivý = terribile
strašně = abominabilemente
strašně = multo
strašně = terribilemente
strašný = espaventabile
strašný = horribile
strašný = macabre
strašný = terribile
strašný = timibile
strategický = strategic
strategie = strategia
stratosféra = stratosphera
strava = dieta
strava = nutrition
strávení = digesto
strávit = consumer
strávit = digerer
strávit čas = passar
stravitelný = consumibile
stravitelný = digestibile
stravné = viveres
strávník = interno
stravování = victo
stravovat = dietar
stravovat se = nutrir se de
stráž = guarda
stráž = guardiano
stráž = velia
stráž = vigilia
stražce = guardiano
strážce = custode
strážní věž = guarita
strážní věžička = guarita
strážnice = guarita
strážník = guardator
strčit = colpo de attisatorio
stres = insister super
strhat = excoriar
strhnout = abatter
strhnout = demolir
strhnout = dismontar
strhnout = rasar
strhující = excitante
strkat = pulsar
strkat nos = mitter le naso
strkat se lokty = dar un colpo de cubito
strmý = abrupte
strmý = precipitiose
strniště = stupula
strnulost = torpor
strnulý = rigide
strnulý = torpide
strohost = acrimonio
strohý = acrimoniose
strohý = auster
stroj = machina
strojek = apparato
strojený postoj = posa
strojírenství = ingenieria
strojírna = machineria
strojní inženýr = ingeniero mechanic
strojní zařízení = machineria
strojník = machinista
strojopis = dactylographia
strojvedoucí = chef de traino
strojvedoucí = machinista
strojvůdce = machinista
strom = arbore
strom třešeň = ceresiero
strop = tecto
strouha = filon
stroze = bruscamente
strpění = per tolerantia
stručný = breve
stručný = concise
stručný = succincte
struhadlo = raspator
strůjce = attigator
struktura = formation
struktura = structura
strukturální = structural
struna = corda
struna = chorda
struna = resorto
strup = crusta
strýc = oncle
strýc = unculo
strychnin = strychnina
střádat = amassar
střapec = flocco
střapec = pompon
střed = centro
střed = medio
střed dění = modiolo
středa = mercuridi
středák = mediano
střední = del centro
střední = intermedie
střední = median
střední = medie
střední = medio
střední = neutre
Střední Amerika = America Central
střední rod = genere neutre
střední škola = schola secundari
střední škola = schola secundari commun
střední třída = burgesia
střední ucho = aure median
střední útočník = centro avante
Střední Východ = Oriente Medie
středního věku = de etate median
středník = puncto e virgula
Středoafrická republika = Republica Centro African
středověk = medievo
středověký = medieval
středozemní = Mediterraneo
Středozemní moře = Mediterraneo
středozemský = mediterranee
střecha = tecto
střelec = sagittario
střelec = tirator
střelit gól = tirar a goal
střelivo = munition
střelná bavlna = fulmi-coton
střelná zbraň = arma de foco
střelná zbraň = fusil
střetnout se = confliger
střevíc = scarpa
střevní = intestinal
střevní = intestino
střevo = intestino
střežený = circumspecte
střežit = guardar
střežit = guardar como un tresor
střežit se = guardar se
stříbrný = argentin
stříbrný = de argento
stříbro = argento
stříbrý = argentee
stříbřitý = argentar
stříbřitý = argentee
střídání = promiscuitate
střídání = substitution
střídání = vicissitude
střídat = alternar
střídat = girar
střídat = rotar
střídavý = alternate
střídavý = alterne
střídavý = intermittente
střídavý proud = currente alternative
střídavý proud = currenteo alternative
střídka = mica
střídmost = abstinentia de alcohol
střídmost = temperantia
střídmý = sobrie
střih = sectura
střihat = secar
střihat = taliar
střihat = tonder
stříhat nůžkama = taliar con le cisorios
stříkačka = jecto de aqua
stříkačka = syringa
stříkat = syringar
stříkat hadicí = lavar con manica
střílet = fusilar
střílet = precipitar
střílet = tirar
střílet prakem = fundar
střílet z kulometu = mitraliar
stříška nad brankou = portico
střízlík (ptáček) = rege del sepe
střízlivý = non inebriate
střízlivý = sobri
střízlivý = sobrie
student = studente
studený = frigide
studený = frigor
studený čumák = guastafesta
studia = bursa de studio
studie = studio
studio = studio
studium = studio
studna = puteo
studovat = studer
studovat = studiar
studovat hluboce = studiar profundemente
studovat usilovně = studiar multo
stuha = banda
stuha = bandierola
stuha = cordon
stuha = galon
stuha = serpentino
stůj! = halt!
stůl = tabula
stupátko = scalon
stupeň = grado
stupidní = stupende
stupidní = stupide
stupínek = podio
stupnice = gamma
stupnice = scala
stupňování = cascada
stupňovat = echelonar
stvební místo = cantier de construction
stvoření = creation
stvoření = creatura
stvoření = creautura
stvořit = crear
stvrzenka = pecia justificative
stvrzenka = quitantia
stý = centesime
styčný = contigue
stydět se = haber vergonia
stydká kost = pubis
stydlivost = pruderie
stydlivost = pudor
stydlivý = prude
stydlivý = pudente
stydlivý = reservate
stydlivý = vergoniose
styl = maniera
styl = stilo
styl řeci = locution
stylový = elegante
stylový = chic
stylus = stilo
subjekt = entitate
subjekt = subjecte
subjekt = subjecto
subjektivita = subjectivitate
subjektivní = subjective
sublimace = sublimation
submisivní = submissive
substance = substantia
subtilní = subtil
subvence = subvention
subvencovat = subsidiar
subvencovat = subventionar
sud = barril
sud = botte
sud = tonnello
sudý = lisie
sudý = par
suflé = souffle
sugestivní = suggestive
suchá zem = terra firme
suché víno = vino sic
sucho = siccitate
suchost = siccitate
suchozemský = super terra
suchý = aride
suchý = essugar
suchý = sic
suchý dok = bassino de reparation sic
suchý hnis = putrefaction sic
suita = suite
suk = nodo
sukně = cotta
sukně = gonna
suknice = gonnella scote
sukno = drappo
sukno = stoffa
sukno = sudario
sukno = tela
sukovitý = nodose
sukulentní = succulente
sůl = sal
sulc = gelea
sultán = sultan
sultánka = sultana
sultánka = uva sic de Smyrna
sumář = summario
sumec = siluro
sumit = summitate
summit = culmine
summit-conference = conferentia al summitate
sup = vulture
super = stupende
superabound = superabundar
superlativ = superlative
superlativ = superlativo
superman = superhomine
supermarket = supermercato
supervize = surveliantia
suplika = supplication
suplování = suppletion
suplovat = suppler
surf = aquaplano
surfování = surfing
surovina = materia prime
suroviny = materias prime
surový = atroce
surový = brute
surový = crude
surový = rude
surrealismus = surrealismo
suspendovat = suspender
suspenze = suspension
sušárna = siccatorio
sušená švestka = pruna sic
sušenka = biscuit
sušenka = biscuit dur
sušič = siccator
sušit = siccar
sušit = torrefacer
sušit seno = fenar
suť = fragmentos de petra o de briccas
sutana = sottana
suterén = subterraneo
suvenýr = souvenir
suverén = soverano
suverenita = soveranitate
suverénní = soveran
suverénní pan = soverano
sužovat = importunar
sužovat = penar
svačina = repasto legier
svádění = seduction
svádět = depravar
svádět = seducer
svah = montata
sval = musculo
svalit = devolver
svalnatý = muscular
svalnatý = musculose
svalstvo = musculatura
svár = discordo
svár = inimicitate
svárlivý = contentiose
svářeč = soldator
svářet se = scaramuciar
svařování = soldatura
svastika = cruce gammate
svastika = svastica
svatba = nuptials
svatba = nuptias
svatební = nuptial
svatební den = die de nuptias
sváteční = festa
sváteční den = die de festa
sváteční den = die feriate
sváteční oblečení = vestimentos del festa
sváteční vystrojení = gala
svátek = festa
svatojánská muška = lampyride
svatojánský chléb = igname
svatokrádež = sacrilegio
svatokrádežný = sacrilege
svatost = sanctitate
svátost = sacramento
svátost oltářní = eucharista
svatostánek = tabernaculo
svatozář = aureola
svatozář = gloriola
svatý = sacre
svatý = sancte
svatyně = reliquario
svaz = syndicato
svaz = union
svázání = attaccamento
svázaný = ligate
svázat = alligar
svázat = immobilisar
svázat = ligar
svázat křídla nebo ramena = ligar le alas o le bracios
svazek = connubio
svazek = fasce
svazek = ligamento
svazek = tomo
svazek = volúmine
svazek (kniha) = tomo
svažující se = inclinate
svědci jehovovi = testes de jehovah
svědčit = testar
svědčit = testificar
svědčit = testimoniar
svědectví = deposition
svědectví = testimomio
svědectví = testimonio
svědek = teste
svedení = seducimento
svědění = prurito
svědit = prurir
svědivý = pruriente
svědomí = conscientia
svědomitý = conscientiose
svědomitý = scrupulose
svéhlavost = capriciositate
svéhlavý = obstinate
svěrací kazajka = camisade fortia
svěrací kazajka = jacchetta de fortia
svěrák = tenalia
Sveroameričan = nordamericano
svěření = affretamento
svěřit = committer
svěřit = confider
svěřit = consignar
svěřit = incargar
svěřit někomu něco = fider
svěřit se = confider
svěřit se = fider se
svěřit se = fider se in
svěsit = suspender
svést = seducer
svět = mundo
svět předvádění = mundo del spectaculo
světácký = mundan
světec = sancte
světec = sancto
světélkování = phosphorescentia
světélkování = scintillation
světélkovat = scintillar
světélkující = fluorescente
světélkující = phosphorescente
světelná rampa = lumines del proscenio
světelný kruh = halo
světelný rok = anno de lumine
světice = sancta
světící biskup = episcopo suffraganee
světle modrá = azur clar
světle modrý = azur
světlé pivo = bira clar
světlejší = plus clar
světlice = flamma subite
světlice = rochetto de signalamento
světlo = luce
světlo = lumine
světlo hvězd = lumine stellar
světlo majáku = fanal
světlomet = pharo
světlomet = projector
světlomet = reverbero
světlovlasý = blonde
světlovlasý = flave
světově proslulý = de fama mundial
světovost = mundanitate
světový = mundan
světový = mundial
svetr = sweater
světskost = secularitate
světský = profan
světský = secular
světský člověk = secular
svévolný = violente
svícen = candeliero
svíčka = candela
svíčková = lumbo de bove
svíjet se = contorquer se
svině = porca
svině = porco
svinout = convolver
svinovat = rolar
svírací = solidari
svírat = astringer
svírat = crampar
svisle = vertical
svislý = perpendicular
svislý = vertical
svištět = mover se rapidemente
svita = suite
svítání = alba
svítání = aurora
svítání = nascente
svítat = comenciar a parer
svitek = rolo
svítící = lucente
svítilna = fanal
svítilna = flash
svítit = brillar
svítit = lucer
svítit = luminar
svítit = luminescer
svítit = lustrar
svízelný = ardue
svižný = veloce
svižný = vigorose
svlažit = humectar
svléknout = devestir
svléknout (se) = disvestir (se)
svoboda = franchitia
svoboda = libertate
svobodná vůle = libere arbitrio
svobodný = celibe
svobodný = franc
svobodný = libere
svobodný mládenec = celibatario
"svobodný stav" = celibato
svobodný zednář = francmason
svobodný zednář = mason
svod = seduction
svolat = convenir
svolat = convocar
svolávat = advocar
svolný = acquiescente
svolný = servicial
svorka = crampa
svornost = concordia
svorný = unanime
svrab = scabie
svraštit = arrugar
svraštit = corrugar
svraštit = crispar
svraštit (se) = arrugar (se)
svraštit čelo = arrugar le fronte
svraštit se = corrugar se
svrhnout = jectar a terra
svrhnout = subverter
svrhnout z trůnu = disthronar
svrchník = paletot
svrchník = supertoto
svrchovanost = soverenitate
svrchovaný = suveran
svršek = supertoto
svržení = subversion
svůdce = seductor
svůdnice = femina fatal
svůdný = attractive
svůdný = seductive
svůj = sue
syčení = sibilo
syčet = sibilar
syfilis = syphilis
sykavky = sibilante
sykot = sibilo
symbol = emblema
symbol = insignia
symbol = symbolo
symbol postavení = symbolo de prestigio social
symbolický = symbolic
symbolismus = symbolismo
symbolizovat = symholisar
symetrický = symmetric
symetrie = symmetria
symfonický = symphonic
symfonický orchestr = orchestra symphonic
symfonie = symphonia
sympatický = sympathic
sympatie = sympathia
symptomatický = symptomatic
syn = filio
synagoga = synagoga
synagóga = synagoga
syndikát = syndicato
syndrom = syndrome
synchronizovaná převodovka = cassa de velocitates synchronisate
synchronizovat = synchronisar
synkopa = syncopation
synkopovat = syncopar
synonymní = synonyme
synonymum = synonimo
synopse = synopsis
synovec = nepote
syntax = syntaxe
syntetický = synthetic
syntéza = synthese
sypanice = roseola
sypanice = rubeola
sypat = effunder
sýpka = granario
sýr = caseo
Sýrie = Syria
syrovost = cruditate
syrový = crude
syrský = syrie
Syřan = syrio
systém = systema
systematický = systematic
systematizovat = systematisar
sytič = regulator de aere
sytý = saturate
šablona = patrono
šablona = stencil
šafrán = crocus
šafrán = safran
šach = chaco
šach mat = chaco mat
šachová figurka = pecia de chacos
šachovat = mitter in chaco
šachovnice = chacchiero
šachy = chacos
šakal = chacal
šála = chal
šáleček = tassata
šálek = cuppa
šálek = tassa
šalvěj = salvia
šalvějový = sage
šaman = mago tribal
šampaňské = champagne
šampion = campion
šampionát = campionato
šampon = shampoo
šampónování = shampooing
šampónovat = facer un shampoo
šance = occasion
šance = probabilitate
šaráda = charade
šarlat = scarlato
šarlatán = charlatan
šarlatán = charlatan medicastro
šarlatový = scarlatin
šarm = charme
šarvátka = scaramucia
šarže = lot
šasi = chassis
šašek = buffon
šaškárny = buffonerias
šátek = cravata
šátek = chal
šátek = charpa
šátek = pannello
šátek = pannello de collo
šátek na hrdlo = pannello de collo
šatit = foderar
šatna = guardaroba
šatna = vestiario
šatník = guardaroba
šatstvo = vestimentos
šaty = roba
šaty = veste
šaty (ženské) = roba
šavle = sabla
ščtyřnásobit = quadruplar
šedá = gris
šedesát = sexanta
šedesáté = sexagesime
šedesáté = sexantesime
šedesátinu = sexagesimo
šedesátka = sexantesimo
šedesátý = sexantesime
šedý = gris
šedý medvěd = urso gris
šedý zákal = cataracta
šéf = chef
šéfkuchař = chef de cocina
šéfovat = esser le chef de
šejk = sheik
šek = cheque
šeková karta = carta de cheques
šeková knížka = libro de cheques
šelak = gumma lacca
šelma = predator
šepot = murmure
šepot = sufflo
šepot = susurro
šeptanda = medio de communication clandestin
šeptat = susurrar
šerbet = sorbet
šerif = sheriff
šerm = scherma
šermovat = sablar
šermovat = schermir
šero = obscuritate
šerý = tenebrose
šeřík = lilac
šeříkový = lilac
šest = hex-, hexa-
šest = sex
šestiměsíční = semestre
šestina = sexto
šestinásobný = sextuple
šestinedělí = puerperio
šestinedělka = puerpera
šestiúhelník = hexagonal
šestiúhelník = hexagono
šestnáct = dece-sex
šestnáct = se-dece
šestnáctinová nota = semichroma
šestnáctka = dece-sexto
šestnáctý = dece-sexte
šestý = sexte
šetrně hospodařit = economisar
šetrnost = sparnio
šetrný = frugal
šetrný = parsimoniose
šetřit = facer economias
šetřit = sparniar
šev = sutura
šibenice = furca
šibenice = scafolt
šídlo = alesna
šídlo = subula
šifra = cifra
šik = fila
šik = chic
šikmo = oblique
šikmo = transversal
šikmý = oblique
šikovně = habilemente
šikovnost = astutia
šikovnost = dexteritate
šikovný = astute
šikovný = commode
šikovný = maneabile
šílenství = alienation mental
šílenství = follia
šílenství = phrenesia
šílený = alienate
šílený = folle
šílet = currer amok
šilhat = esser strabe
šilhat = reguardar de traverso
šilhavost = strabismo
šilhavý = strabe
šimpanz = chimpanze
šimrání = titillar
šindel = calculo
šindel = tegula de ligno
šíp = sagitta
šipka = dardo
šipka = flecha
šipka hrací = flechetta
šípkový = rosate
široce = largemente
široká step = savanna
široká ulice = avenue
široký = large
široký = late
široký = vaste
široký rozhled = panorama
šíře = largor
šíření = propagation
šířit = diffuse
šířit = disseminar
šířit = propagar
šířit (se) = diffunder (se)
šířit pověst = rumorar
šířit se = propagar se
šířka = largess
šířka = largessa
šířka = largor
šířka = latitude
šiška = pinea
šít = suer
šití = sutura
šití stroj = machina a suer
škádlit = dupar
škádlit = provocar
škála = gamma
škaredý = fede
škeble = bivalvo
škeble mořské = bivalvo marin
šklebit se = grimassar
šklebit se bolestí = facer un grimasse de dolor
škoda = avaria
škoda = damno
škoda = detrimento
škoda = plaga
škodící = maleficente
škodit = facer mal
škodit = nocer
škodit = nocer a
škodlivost = toxico
škodlivý = malefic
škodlivý = maleficente
škodlivý = nocive
škodlivý = nocue
škody = damnos
škola = schola
školačka = scholar
školák = scholar
školení = formation
školit = maestrar
školit = tutorar
školitel = director de studios
školka = camera del infantes
školní = scholar
školní učitelka = maestra de schola
škopek = cupa
škrábanec = excoriation
škrábanec = radimento
škrabat = scriber con pressa
škrábat = grattar
škrábat = rader
škrábnout = insecar
škrob jedlý = fecula
škrob na prádlo = amido
škrobený = troppo formal
škrobit = amidar
škrobový = feculose
škrtič = strangulator
škrtit = strangular
škrtit = suffocar
škubat = displumar
škubat = plumar
škubat se = mover se nervosemente
škubat se = mover se subito
škubnout = succuter
škubnout = tirar con violentia
škubnutí = dolor subite e acute
škubnutí = movimento subite
škubnutí = succussa
škubnutí = tic
škůdce = peste
škůdce = vermina
škuner = goletta
škuner = schooner
škvára = scoria
škvor = forficula
škytat = eructar
škytat = ructar
škytat = singultar
škytavka = singulto
šlacha = tendine
šlacha = tendon
šlachovitý = magre ma forte
šlachovitý = tendinose
šlapat = calcar
šlapat pedály = pedalar
šlapka (nadávka) = putana!
šlápota = vestigio
šle = suspensores
šlehač = battetiera
šlehat = batter
šlehat = verberar
šlehat metlou = mover se rapidemente
šlehnutí bičem = colpo del flagello
šlechta = aristocratia
šlechta = nobilitate
šlechtic = nobile
šlechtické sídlo = proprietate seniorial
šlechtický = nobile
šlépěj = colpo de pede
šlépjej = vestigio
šmátrat = cercar tastante
šmátrat = explorar tastante
šmejd = sin valor
šmínky = cosmetica
šmírovat = investigar celatemente
šmolka = blau
šněrovat = acordonar
šnorchl = snorkel
šňupací tabák = tabaco in pulvere
šnúra = corda
šnůra = corda
šňůra = corda
šňůra = funiculo
šodó = blancmangiar
šofér = chauffeur
šok = choc
šokovat = chocar
šokovat = choccar
šokující = choccante
šokující = shocking
šortky = calceones
šortky = pantalones curte
šosácký = philistee
šosák = philisteo
šotek = gnomo
šoupat po zadku = calcar per culo
šourek = scroto
šovinismus = chauvinismo
šovinista = chauvinista
šovinistický = chauvinistic
špaček = sturno
špagety = spaghetti
špachtle = spatula
špalek = bloco
špalek = mordacia
Španěl = espaniol
Španělsko = Espania
španělština = espaniol
špatná pověst = mal fama
špatná služba = disservicio
špatně = mal
špatně dimenzovaný = mal proportionate
špatné chování = mal conducta
špatně naladěný = de mal humor
špatně odhadnout = mal judicar
špatné označení = nomine false
špatně pochopit = mal comprender
špatné pověsti = de mal fama
špatné psaní = cacographia
špatně řídit = mal administrar
špatné řízení = mal administration
špatně vyslovovat = mal pronunciar
špatně vysvětlit = misinterpretar
špatně zacházet = maltractar
špatné zažívání = indigestion
špatně znějící = malsonante
špatnost = malitia
špatný = mal
špatný = maligne
špatný = nocive
špatný = prave
špatný = torto
špatný vkus = mal gusto
špatný výklad = interpretation false
špehovat = spiar
špehovat = spionar
špenát = spinace
špenát = spinacia
špendlík = spinula
šperky = joieleria
šperky = joieles
špetka = mica
špice = puncta
špičák = dente
špičák (nářadí) = picco
"špičák" = canin
špičatý = punctute
špička = agulia
špička = alto
špička = picco
špička = puncta
špička (dopravní) = horas de puncta
špička dopravní = hora de affluentia
špička pera = puncta de penna
špičkovat = pulsar sin ceremonia
špikovat = lardar
špína = immunditia
špína = immunditias
špína = sorde
špína = sordidessa
špinavé prádlo = pannos a lavar
špinavost = sordidessa
špinavý = immunde
špinavý = obscen
špinavý = sordide
špindíra = femina negligente
špíněvzdorný = relucente de munditia
špinit = macular
špión = spia
špión = spion
špionáž = spionage
špionážní román = romance de spionage
špíž = spito
šplhat = montar
šplhat = scander
šprota = spratto
šprýmař = farsator
šprýmovat = farsar
špunt = tappo
šrot = fragmento
šrot = lucta
šrot = pecietta
šroub = vite
šroub lodní = helice
šroubovák = tornavite
šroubovat = vitar
štafle = scala duple
šťastné vánoce = felice natal
šťastný = felice
šťastný = fortunate
šťáva = succo
šťavnatý = succose
štědrost = generositate
štědrost = largessa
štědrý = generose
štědrý = munificente
štědrý = prodige
štěkat = latrar
štěkot = latrato
štěně = canino
štěnice = cimice
štěpení = fission
štěrbina = finder
štěrbina = fissura
štěrbina = incision
štěrbina = lacuna
štěrk do asfaltu = macadam a catran
štěstěna = fortuna
štěstí = felicitate
štěstí = fortuna
štěstí = sorte
štěstí = successo
štětec = brossa
štětec = penicillo
štětec = pincel
štětec = scopa
štětina = seta
štíhlost = tenuitate
štíhlý = gracile
štíhlý = svelte
štika = lucio
štípačky = pincias
štípat = finder
štípat = pinciar
štípat = punger
štípat = scinder
štiplavost = pungentia
štiplavý = acerbe
štiplavý = acre
štiplavý = piccante
štiplavý (hořce) = acride
štípnout = piccar
štípnout = pinciar
štípnutí = prisa
štír = scorpion
štít = blindar
štít = fronton
štít = scuto
štítek = etiquetta
štítkovat = etiquettar
štítná žláza = glandula thyroide
štítný = thyroide
štóla = stola
štosovat = stivar
šťouchnout loktem = dar un colpo legier de cubito
šťouchnutí loktem = colpo de cubito
šťoural = officioso
šťovík = oxalide
štřešní okno = quadro vitrate in le tecto
štukatér = gypsero
štukování = revestimento de gypso
štvát = enoiar
štvát = precipitar
šukat = scropar
šum = mugito
šum = rumor
šumět = effervescer
šumět = sussurar
šumivý = effervescente
šumivý nápoj = bibita gasose
šunka = gambon
šupina = scalia
šupina = squama
šupina = squamo
šupinatý = scaliose
šupinatý = squamose
šuplík = tiratorio
šustění = susurro
šustit = strider
šustit = susurrar
šváb = blatta
šváb = coleoptero
švadlena = sartora
švagr = fratre affin
švagrová = soror affin
švarný = galliarde
švec = bottinero
švec = reparator de scarpas
švec = scarpero
Švéd = svedo
Švédsko = Svedia
švédský = svedese
švestka = prima
švestka = pruna
švestka (strom) = pruno
švestkový strom = pruniero
švih = colpetto
švih = vigor
švihnutí = movimento rapide
švindl = truffo
Švýcar = suisso
švýcarská konfederace = Confederation helvetic
Švýcarsko = Helvetia
Švýcarsko = Suissa
Švýcarsko = Switza
švýcarský = suisse
švýcarský = switze
švýcarský dialekt = switzo
ta = le
tabák = tabaco
tabáková špička = pipa
tabelovat = tabular
tableta = pastilla
tableta = tabletta
tábor = bivac
táborák = foco
"táboření" = campamento
tábořiště = campamento
tábořiště = terreno de camping
tábořit = campar
tabu = tabu
tabuizovat = prohibir
tabule = tabula
tabulka = tabella
tabulka = tabula
tabulka čokolády = tabletta de chocolate
tabulové sklo = vitro plan polite
taburet = tabouret
tác = subcuppa
tady = hic
taft = taffeta
tágo = baston
tah = figer
tah = traction
tah po hospodách = tour del tavernas
tah štětcem = tracto
tahací harmonika = accordion
tahák = copia
tahání losů = tiramento al sorte
tahat = tirar
táhni! = parti!
táhnout = dragar
táhnout = pulsar
táhnout = tractar
táhnout = traher
táhnout (se) = prolongar (se)
táhnout vpřed = pulsar in avante
tahnout vůz = carrear
táhnout zpět = repulsar
tajemník = secretari
tajemník = secretaria
tajemník = secretario
tajemný = enigmatic
tajemný = mysteriose
tajemství = mysterio
tajemství = secretessa
tajfun = taikun
tajfun = typhon
tajit = celar
tajit = receptar
tajit = subnegar
tajit = teger
tajná domluva = collusion
tajná úmluva = colusion
tajná volba = ballotta
tajně = clam
tajně pátrat = investigar celatemente
tajnost = surreption
tajnůstkářský = reservate
tajný = clandestin
tajný = furtive
tajný = occulte
tajný = secrete
tajný = secreto
tajný inkoust = tinta sympathic
tajuplný = mysteriose
tak = alora = tunc
tak = assi
tak = de maniera que
tak = ita
tak = si
tak = sic
tak = tam
tak = tan
tak = tanto
tak = tunc
tak = ut
tak ... ako = si ... como
tak ... jako = assi ... como
tak ... jako = tam ... quam
tak ... jako = tan ... quam
tak ... že = in tanto que
tak bílý jako sníh = tanto blanc como le nive
tak co? = e alora?
tak či onak = per un maniera o un altere
tak jak to je = con tote su imperfectiones
tak jako = a fin de
tak jako = tal como
tak jako tak = de omne modo
tak mnoho = tanto
tak mnoho = tot
tak moc = tante
tak moc = tanto
tak nějak = assi circa
tak tedy dost! = basta!
tak velký dům = un si grande casa
také = anque
také = de plus
také = etiam
také = itaque
také = item
také = tamben
také my = anque nos
takhle = talmente
takového druhu = de sorta que
takový = tal
takový = tante
takový = un tal
takovým způsobem = talmente
takříkajíc = pro si dicer
takřka = quasi
takt = tacto
taktéž = item
taktický = tactic
taktik = tactico
taktika = tactica
taktní = de tacto
taktní = diplomatic
taktní = discrete
takto = sic
takto = un tal
takzvaný = si nominate
takzvaný = si-nominate
takže = dunque
takže = quo
talár = toga
talent = ingenio
talent = talento
talent na předvádění = talento de organisar spectaculos
talentovaný = talentose
talíř = platto
tam = ibi
tam = illac
tam = illic
tamburína = tamburino
támhle = per illac
tampón = tampon
tamtam = tamtam
tancovat = balar
tančit = dansar
tančit tango = dansar le tango
tančit valčík = dansar un walzer
tandem = sede posterior
tandem = tandem
tanec = ballo
tanec = dansa
taneční sál = sala de ballo
tanečnice = ballerina
tanečnice = dansatrice
tanečník = ballerino
tanečník = dansator
tango = tango
tání = disgelo
tání = fusion
tanker = nave cisterna
ťapat = toccar con le patas
tapeta = tapete
tapeta z papíru = tapete de papiro
tapetář = decorator
tapetovat = tapissar con papiro
tapioka = tapioca
tapiserie = tapisseria
tarantule = tarantula
tarif = tarifa
tartan = tartan
tasemnice = tenia
taška = ardesia
taška = sacco
taška = tasca
tát = disgelar (se)
táta = papa
tatarská omáčka = sauce tartare
tatínek = papa
tato = este
tato = illa
tato = ista
tato = iste
tautologie = tautologia
tavení = fusion
taverna = taverna
tavící pec = fornace
tavit = funder
tavit = liquefacer
taxa = taxa
taxi = taxi
taxík = taxi
taxikář = taxista
tázací = interrogative
tázací částice = esque
tázat se = questionar
tazatel = interrogator
tazatel = interviewer
tazatel = questionator
tázavě = curiosemente
tázavý = curiose
tažená řada = traino
tažení = remulcage
tažení = tirada
tažné lano = cablo de remulco
tažný = ductile
tažný kůň = cavallo de tracto
tě = te
teak = teca
tebe = te
téci = fluer
téci = manar
téct = affluer
téct = fluer
téct = manar
téct zpět = refluer
tečka = puncto
tečkovat = punctar
tečkovat = punctuar
tečna = tangente
teď = actualmente
teď = in iste tempore
teď = ora
tedy = alora
tedy = alora = tunc
tedy = assi
tedy = dunque
tedy = ergo
tedy = igitur
tedy = in consequentia
tedy = itaque
tedy = si
tedy = tunc
tee = tee
teenager = adolescente
tehdy = alora
tehdy = tum
tehdy = tunc
těhotenství = gestation
těhotenství = graviditate
těhotenství = pregnantia
těhotná = gravide
těhotná = pregnante
technický = technic
technický detail = detalio technic
technik = technico
technika = technica
technolog = technologo
technologický = technologic
technologie = technologia
těkavý = volubile
tekoucí = currente
tekutá strava = nutrimento liquide
tekutina = fluido
tekutina = liquor
tekutý = fluide
tekutý = liquide
telátko = vitello
tele = vitello
telecí = vitellin
telecí maso = vitello
telefón = telephono
telefonát = appello telephonic
telefonista = telephonista
telefonní budka = cabina telephonic
telefonní centrála = central telephonic
telefonní číslo = numero telephonic
telefonní kabina = cabina telephonic
telefonní karta = carta de telephonar
telefonní operátor = telephonista
telefonní seznam = libro telephonic
telefonní stožár = palo telephonic
telefonovat = telephonar
telegraf = telegrapho
telegrafie = telegraphia
telegrafní tyč = palo telegraphic
telegrafovat = telegraphar
telegram = telegramma
telekomunikace = telecommunicationes
telepatický = telepathic
telepatie = telepathia
teleskopický = telescopic
tělesná konstituce = physico
tělesná stráž = guardacorpore
tělesná výchova = education physic
tělesně = carnalmente
tělesný = carnal
tělesný = corporal
těleso = corpore
televize = television
televizní divák = telespectator
televizní kamera = camera
televizní stanice = station de television
televizní vysílač = telediffunder
televizní vysílání = telediffusion
televizor = televisor
telex = telex
tělísko = corpuscula
tělísko = globulo
tělnatý = corpulente
tělnatý = folte
tělo = corpore
tělo = soma
telocvična = gymnasio
téma = thema
temátický = thematic
temeno = vertice
téměř = quasi
temná místnost = camera obscur
temnota = nigritia
temnota = tenebras
temný = obscur
temný = umbratile
temperament = temperamento
temperamentní = plen de ardor
tempo = tempo
tempo = velocitate
temporální = temporal
Temže = Tamisa
ten = le
ten = le qual
ten jeho = le... sue
ten který = le qual
ten náš = le nostre
ten tam = illic
ten váš = le... tue
tendence = tendentia
tendenční = tendentiose
tender vlaku = tender
tenis = tennis
teniska = scarpa de gymnastica
tenisky = scarpas de gymnastica
tenisový kurt = terreno de tennis
tenista = jocator de tennis
tenký = magre
tenký = tenue
tenký led = campo de minas
tenor = tenor
tenounký = tenue
tensor = tensor
tento = este
tento = ille
tento = isse
tento = iste
tento = isto
tentýž = idem
tentýž = mesme
teolog = theologo
teologický = theologic
teologie = theologia
teorém = theorema
teoretický = theoric
teoretizovat = theorisar
teorie = theoria
tep = pulso
tepání = pulsation
tepaný = ferro forgiate
tepelná vlna = unda de calor
tepelný = thermal
tepláková souprava = supertoto athletic
teplo = calor
teploměr = thermometro
teplota = temperatura
teplý = calde
teplý = calide
tepna = arteria
terakota = terra cocte
terapeutický = therapeutic
terapie = therapia
terasa = terrassa
tercie = tertia
terč = scopo
terč pro šipky = scopo pro flechettas
terén = terreno
terén ke stavbě = terreno a construer
teriér = terrier
termální lázně = station thermal
termín = termino
termín = terminus
terminál = puncto de connexion
terminál = terminus
terminologie = terminologia
termit = formica blanc
termodynamický = thermodynamic
termodynamika = thermodynamica
termoláhev = bottilia de aqua calide
termonukleární = thermonuclear
termoska = bottilia de aqua calide
termoska = thermos
termostat = thermostato
teror = terror
terorismus = terrorismo
terorista = terrorista
terorizovat = intimidar
terorizovat = terrorisar
terpentýn = terebinthina
terylén = terylene
tesák = canin
tesák = dente canin
tesař = carpentero
tesařství = carpenteria
tesat = sculper
tesklivý = un pauc triste
tesknit = contristar
těsně = compacte
těsně = strictemente
těsně vedle = juxta
těsně vedle = presso
těsnopis = stenographia
těsnopisec = stenographo
těsnopiska = stenographa
těsnost = strictessa
těsnost = tension
těsný = fixe
těsný = presso
těsný = stricte
test = essayo
test = prova
test = test
test na kyselost = test de acido
test odolnosti = proba de resistentia
testament = testamento
těsto = pasta
těsto = pasta de farina
testovat = provar
testovat = testar
těstovitá = pastose
těstový = de pasta
těšit = delectar
těšit se = allegrar se
těšit se = expectar con impatientia
těšit se = expectar con placer
těšit se = gauder
teta = amita
tetan = tetano
tetanus = tetano
tětiva = tendine
tetování = tatu
tetování = tatuage
tetovat = tatuar
text = texto
text písně = parolas de un canto
textil = textile
textilní = textile
textový = textual
textura = textura
téze = these
těžba = exploitation
těžba dřeva = trenchante
těžba hornin = extraction minerari
těžební = minerari
těžit = exploitar
těžit = foder
těžit kámen = extraher petra
těžítko = carga-litteras
těžítko = cargapapiros
težká váha = peso pesante
těžká zkouška = ordalia
těžkopádný = embarassose
těžkopádný = ponderose
těžký = difficile
těžký = grave
těžký = pesante
těžký = pesate
Thajsko = Thailanda
thajský = thailandese
thorax = thorace
tchán = patre affin
tchoř = skunk
tchyně = matre affin
ti = illes
ti = qui
tiára = tiara
Tibet = Tibet
Tibeťan = tibetano
tibetský = tibetan
tíha = onere
tíhnout = propender
ticho = silentio
ticho! = silentio!
tichý = calme
tichý = mute
tichý = pacific
tichý = placide
tichý = quiete
tichý = silente
tichý = silentiose
tichý = tacite
tichý = tranquille
Tichý oceán = Oceano Pacific
tichý společník = socio commanditari
tik = tic
ťik ťak = tic tac
tikání = tic tac
ťikat = facer tic tac
tílko = subcamisa
tím = in iste modo
tím = pro isto
tím spíše = tanto plus que
tímto = hic-juncto
tímto způsobem = ita
tinktura = tinctura
tipař = prognosticator
tiráda = tirada
tiráž = tirage
tis = taxo
tisíc = kilo
tisíc = mille
tisící = millesime
tisíciletí = millenio
tisíciletí = millennio
tisícina = millesime parte
tisícina = millesimo
tisk = copiar
tisk = pressa
tisk = typographia
tisk a televize = pressa e television
tiskárna = imprimeria
tiskárna = imprimitor
tiskař = stampator
tiskařský lis = pressa de imprimeria
tisknout = imprimer
tisknout = pressar
tisknout ruce = stringer le manos
tiskopis = imprimi
tisková agentura = agentia de pressa
tisková chyba = error typographic
tisková konference = conferentia de pressa
tiskové = typographic
tiskovina = imprimitos
tišit = pacificar
tišit = sedar
tišit = tranquillisar
tištění = impression
tít = taliar
titánský = titanic
tito (životné) = istes
titul = titulo
titulek = articulo de fundo
titulek = legenda
titulek = subtitulo
titulek = titulo
titulní strana = frontispicio
titulní strana = pagina de titulo
titulovat = titular
tíživý = onerose
tkadlec = texitor
tkalcovská osnova = filo de ordimento
tkalcovský stav = telario
tkaloun = galon
tkáň = histo
tkáň = plexo
tkáň = texito
tkáň = textilo
tkanice = cordon
tkanička = cordon
tkanička = cordon de scarpas
tkanina = drappo
tkanina = panno
tkanina = texito
tkanivo = texito
tkát = ordir
tkát = texer
tkvít uvnitř věci = immaner
tlačenice = pressa
tlačenice = turba
tlačit = pressar
tlačit = pulsar
tlačit na = avantiar
tlačítko = button
tlačítko = button de pression
tlachat = confabular
tlachy = confabulation
tlak = compression
tlak = pression
tlak = pulsata
tlak vzduchu = pression atmospheric
tlakoměr = aneroide
tlakový hrnec = autoclave
tlama = bucca
tlama = musello
tlama = muso
tlampač = altoparlator
tlapa = pata
tlapka = pata
tleskat = applauder
tleskat = batter le manos
tleskat = plauder
tlouci = batter
tlouci = cassar
tlouci = ferir
tlouci = tunder
tlouct = batter
tlouct ' = verberar
tlouct (srdce) = palpitar
tloustnout = ingrassiar
tloušťka = spissor
tlukot = battimento
tlukot = palpation
tlukot = pulsation
tlukot (srdce) = palpitation
tlukot srdce = pulsation del corde
tlukoucí = palpitante
tlumič = amortisator
tlumič = buffer
tlumič = choc amortisator
tlumič = silentiator
tlumič zvuku = surdina
tlumit = amortir
tlumočit = interpretar
tlumočník = interprete
tlupa = horda
tlupa = truppa
tlustý = abdominose
tlustý = corpulente
tlustý = crasse
tlustý = folte
tlustý = grosse
tlustý = spisse
tma = obscuritate
tma = tenebras
tmavé pivo = bira obscur
tmavovlasý = brunette
tmavozelený = verde obscur
tmavý = obscur
tmavý = tenebrose
tmel = mastico
tnout = taliar
to = id
to = il
to = illo
to = le
to = lo
to co = lo que
to je (tj.) = id es (i.e.)
to jsem já = es io
to se mi zdá = il me pare
to se mi zdá = il me semla
to se tě netýká = il non vos importa
to se vás netýká = il non vos importa
toaleta = lavatorio
toaleta = toilette
toaleta = W.C.
toaleta = water closet
toaletní papír = papiro hygienic
toaletní stolek = toilette
toaletní voda = aqua de toilette
toaster = tostator
tobě = te
tobogán = toboggan
točené schodiště = scala spiral
točit = rolar
točit = tornar
točit = tornear
točit se = girar
točivý moment = momento de torsion
točna (gramofónu) = tornadiscos
točna (železniční) = placa giratori
tóga = toga
tok = fluvio
tok = fluxo
tok = riviera
tolerance = indulgentia
tolerance = tolerantia
tolerance = toleration
tolerantní = tolerante
tolerovat = tolerar
tolik = tante
tolik = tanto
tolik ... kolik = tanto ... quanto
tombola = lotteria
tombola = tombola
tón = accordatura
tón = tono
tonáž = tonnage
tonický = tonic
tonik = aqua tonic
tonikum = tonic
tonikum = tonico
topas = topazo
topení = calefaction
topič = fochero
topič na lodi či lokomotivě = fochero
topinka = patella
topinka = toast
topinka = tostate
topografie = topographia
topol = poplo
topůrko = fuste
toreador = toreador
tornádo = tornado
torpédo = torpedine
torpédo = torpedo
torpédoborec = destructor
torpédovat = torpedar
torpédovat = torpedinar
torpédový člun = torpedinero
totalita = totalitario
totalitní = totalitari
totálně odpis = perdita total
totálně zbavený zájmu = totalmente disproviste de interesse
totální = total
totem = totem
totémový sloup = palo totemic
totéž = ditto
totiž to = a saper
toto = este
toto = illo
toto = isso
toto = iste
totožnost = identitate
touha = desiro
touha = desiro ardente
touha po cestování = passion de viagiar
touha po domově = mal del pais
touha po domově = nostalgia
toulat se = currer le mundo le stratas
toulat se = flanar
toulat se = ir sin ordine
toulat se = vagar
toulec = flechiera
toužebný = desirose
toužit = desirar
toužit po = concupiscer
továrna = fabrica
toxický = toxic
tractorista = tractorista
tradice = tradition
tradiční = traditional
trading = commercio
trafika = cigarreria
trafikant = tabacheria
trafikant = tabachero
tragédie = tragedia
tragický = tragic
trajekt = passage
trajektorie = trajectoria
trajektový člun = ferry-boat
trakař = carretta
trakař = carretta de mano
trakař = traha
trakce = tracia
trakt = tracto
traktát = tractato
traktor = tractor
trám = trabe
trám = trave
tramp = excursionista
tramp = vagabundo
trampolína = trampolino
trampota = molestia
tramvaj = tram
tramvaj = tramvia
tramvaj = tramway
tramvajová linka = linea de tramvia
tramvajová linka = tramvia
trans = trance
transakce = transaction
transatlantický = transatlantic
transcendentální = transcendental
transcendentní = transcender
transcript = transcripto
transformace = transformation
transformátor = transformator
transfúze = transfusion
transientní = transiente
transkripce = transcription
transmit = transmitter
transparent = transparente
transplantace = transplantation
transplantovat = transplantar
transport = transporto
tranzistor = transistor
tranzit = transito
tranzitivní = transitive
tranzitní = transitori
trápení = abuso
trápení = tormento
trápení = travalio
trápení = tribulation
trápení = vexation
trápit = enoiar
trápit = penar
trápit = plagar
trápit = remorder
trápit = tormentar
trápit = torturar
trápit = vexar
trápit se = affliger se
trapný = difficile
trapný = embarassose
trapný = inhabile
trapný = penose
trasa = itinerario
trasa = itinere
trasa = route
trasa = tracia
trasovat = traciar
trauma = trauma
traumatický = traumatic
tráva = herba
trávení = digestion
traverza = transversa
trávit = alimentar
trávit = digerer
trávník = gazon
trávník = prato
trek = viage longe e penose
trekovat = facer un viage longe e penose
trend = direction
trenér = cochi
trenér = trainator
trenér = trainer
trénikový partner = partenario
trénovat = trainar
treska = gado
treska skvrnitá = eglefino
trest = pena
trest = penalitate
trest = punition
trest = sanction
trest = supplicio
trestanec = convicto
trestanec = fortiato
trestání = castigamento
trestání = punition
trestat = castigar
trestat = punir
trestní = penal
trestní = punitive
trestní klauzule = clausula de penalitate
trestní nevolník = travalios fortiate
trestni zóna = zona de penalitate
trestnice = penitentiario
trestný = punibile
trestný čin = delicto
trestný čin = violentia criminal
trestuhodný = punic
trestuhodný = reprehensibile
tretka = parve ornamento
tretky = articulos varie
trezor = cassa forte
trezor = secur
trezor = tresoreria
trh = mercato
trhání = laceration
trhat = corage
trhat = plumar
trhat (se) = lacerar (se)
trhlina = brecha
trhlina = crac
trhlina = fissura
trhlina = ruptura
trhlína = fissura
tribuna = tribuna
tribunál = tribunal
tribut = tributo
tričko = subcamisa
trigonometrie = trigonometria
trik = artificio
trik = prestigio
trik = stratagema
trik = stratagema publicitari
triko = tricot
trikot = tricot
trimestr = trimestre
trio = trio
tristní = lugubre
triumf = triumpho
triumfální = triumphal
triumfant = triumphante
triumfovat = triumphar
trivialita = trivialitate
triviální = insignificante
triviální = trivial
trknout = dar un colpo de corno a
trn = spina
trn = spino
trní = spino
trnitý = spinose
trnka = prunella
trnout = esser sur le spinas
trnový = spinose
trofej = tropheo
trochu = alique
trochu = un pauc
trochu = un poco
trochu s obtížemi = alicun difficultates
trojbarevný = tricolor
trojčata = trigemines
trojčata = triplet
trojče = trigemino
trojhlavý sval = tricipite
trojí = triplicato
trojice = triade
trojice = trinitate
trojice = trio
trojitý = triple
trojklanný = trifide
trojlístek = trifolio
trojnásobný = triple
trojrozměrný = tridimensional
trojúhelník = triangulo
trojúhelníkový = triangular
trojzubec = tridente
trolej = trolley
trolejbus = trolleybus
trombon = trombon
trombóza = thrombosis
tropický = tropic
tropit si žerty = rider se de
trosečník = naufragate
trosečník = naufrago
trosky = fragmentos
trošku = poco
trošku = un poco
trouba = furno
trouba = imbecille
trouba = trompetta
trouba = tuba
trouba = tubo
troubení = colpo de klaxon
troubení = strepido
troubit = trompettar
troud = fomite
troufalý = presumptuose
troufat si = hardir
trousit se = ir sin ordine
trpaslice = nana
trpasličí = adi minuscule
trpaslík = gnomo
trpaslík = nano
trpaslík = pygmeo
trpělivost = patientia
trpělivý = esser patiente con
trpělivý = patiente
trpět = affliger
trpět = doler
trpět = patir
trpět = suffrer
trpět čím = suffrer de
trpící mořskou nemocí = qui suffre de mal de mar
trpké víno = vino sic
trpkost = acerbitate
trpkost = amaritude
trpký = acerbe
trpký = acre
trpný = passive
trpný rod = passivo
trs = racemo
trsátko = plectro
trubač = trompettero
trubadúr = trobador
trubec = ape mascule
trubice = tubo
trubka = cannella
trubka = trompetta
trubka = tubo
trubka = tubulo
trucovat = esser de mal humor
truhla = cassa
truhla = feretro
truhlář = ebenista
truhlářství = ebenisteria
truchlící = affligito
truchlit = affliger
truchlit = contristar
truchlit = luger
truchlit = miserar
truchlivý = luctuose
truchlivý = lugubre
truchlohra = tragedia
trumf = triumpho
trumpetista = jocator de pipa
trumpetista = trompettero
trůn = throno
trup = corpore
trup = fuselage
trup = torso
trup = trunco
trust = trust
trvalá ondulace = undulation permanente
trvalka = planta perenne
trvalost = permanentia
trvalý = durabile
trvalý = perenne
trvalý = permanente
trvalý = persistente
trvání = duration
trvání = longor
trvání = subsistentia
trvanlivost = durabilitate
trvanlivý = solide
trvat = durar
trvat = insister
trvat na = exiger
trvat na = insister
trvat na = insister super
trychtýř = imbuto
trychtýř = infundibulo
trylek = chroma
trylek = trillo
trylkovat = trillar
tryska = imbuccatura
tryska = propulsion
tryskáč = avion a jecto
tryskáč = avion a reaction
tryskat = sortir impetuosemente
tryskový motor = motor a jecto
trýznění = abuso
trýznit = abusar de
trýznit = tormentar
trýznivý = cruciante
tržiště = foro
tržní = commerciabile
třas = tremor
třáseň = fimbria
třasklavý = fulminante
třást = succuter
třást = tremer
třást = tremular
třást = trepidar
třást (se) = succuter (se)
třást se = fremer
třást se = tremer
třebaže = ben que
tření = fricamento
tření = friction
třepat se = papilionar
třes = sucussa
třes = tremor
třesavý = trepide
třesení = tremulamento
třesení = vibration
třesk = crash
třesk = fracasso
třesot = tremulamento
třesoucí = tremente
třesoucí = tremulante
třesoucí se = decrepite
třešeň = ceresia
třetí = tertie
třetí odmocnina = radice cubic
třetí osoba = tertie persona
třetí strana = tertie persona
třetí třídy = de tertie classe
třetího stupně = tertiari
třetina = tertio
třetiřadý = de basse categoria
tři = tres
tři čtvrtiny = tres quartos
třicátý = trentesime
třicátý = trentesimo
třicet = trenta
třicetina = trentesimo
třicítka (něčeho) = trentena
třída = allee
třída = classe
třída (místnost) = sala de classe
třídič = classificator
třídit = assortir
třídit = classificar
třídit dle velikosti = classificar per dimension
tříkolka = automobile a tres rotas
tříkolka = tricyclo
třikrát = tres vices
třikrát = triple
tříletí = triennio
tříletý = triennal
tříměsíční = trimestre
třináct = dece-tres
třináct = tredece
třináctý = dece-tertie
třináctý = dece-tertio
třínožka = tripede
třírohý = triangular
třírohý (klobouk) = tricorne
třísk = crac
tříska = fragmento
třísla = inguine
třístranný = trilatere
třít = fricar
třít = frictionar
třmen = staffa
třpyt = lucentia tremulante
třpyt = scintillation
třpytící = brillante
třpytit se = fulger
třtina = canna
třtina = junco
tsknutí = stampage
tu a tam = a vices
tu a tam = hic e ibi
tuba = tuba
tuba = tubo
tuberkulóza = tuberculosis
tubular = tubular
tucet = dozena
tučňák = pinguin
tučný = grasse
tudíž = alora
tudíž = in consequentia
tuha = graphite
tuha = plumbagine
tuhost = inflexibilitate
tuhost = resistentia
tuhost = rigiditate
tuhý = inflexibile
tuhý = rigide
tuhý = tenace
tuk = grasse
tuk = grassia
ťuknout = applicar con colpo legier
ťuknutí = colpo legier
tukový = adipose
tulák = vagabundo
tulák = vagator furtive
tuleň = phoca
tulení kůže = pelle de phoca
tulipán = tulipan
tůň = umbra
tuna = tonna
tuňák = thunno
tundra = tundra
tunel = tunnel
tunelovat = construer un tunnel
tuner = accordator
tuner = syntonisator
tunika = tunica
tupec = duro
tupit = injuriar
tupohlavý = obtuse
tupost = inintelligentia
tupost = obtusitate
tupý = obtuse
tupý úhel = angulo obtuse
túra = tour
turban = turban
turbína = turbina
turbulence = turbulentia
turbulentní = turbulente
turecké lázně = banio turc
turecký = turc
turečtina = turco
Turek = turco
Turin = Torino
turista = excursionista
turista = tourista
turistický = touristic
turistika = tourismo
turnaj = torneo
turné = tour
turniket = tourniquet
tuřín = rapa
tuřín = rapa svedese
tuš = fanfar
tušení = breve vision
tušení = intuition
tušení = presentimento
tušení = suspecto
tušení = suspicion
tušený = suspecte
tušit = suspectar
tutor = tutor
tuzemský = domestica
tužka = graphite
tužka = stilo
tužka = stilo de graphite
tvar = figura
tvar = forma
tvaroh = curato
tvarosloví = morphologia
tvář = facie
tvář = gena
tvář = visage
tvářit se = grimassar
tvářit se smutně = haber le aere triste
tvat déle = durar plus longe
tvíd = tweed
tvoje = le tue
tvořit = firmar
tvořit = producer
tvořivý = creative
tvořivý = productive
tvrdá měna = moneta forte
tvrdá zkouška = prova sever
tvrdit = allegar
"tvrdit" = asserer
tvrdohlavost = obstination
tvrdohlavý = obstinate
tvrdohlavý = restive
tvrdost = duressa
tvrdost = rigor
tvrdošíjný = pertinace
tvrdošíjný = refractori
tvrdošíjný = restive
tvrdošíjný = tenace
tvrdý = dur
tvrdý = rigorose
tvrzení = allegation
tvrzení = assertion
tvrzení = proposition
Tvůj = le Tue
tvůj = le... tue
tvůj = tu
tvůj = tue
tvůrce = creator
ty = illes
ty = illos
ty = tu
ty sám = te
tyč = barra
tyč = baston
tyč = fuste
tyč = pertica
tyčinka (v květině) = stamine
tyčka = barra
tyčka stanu = picchetto de tenta
týden = septimana
týdeník = magazine septimanal
týdeník = revista
týdenní = septimanal
tygr = tigre
tygřice = tigressa
tykadlo = corno
tykadlo = tentaculo
týkají se prstů = dactylo-
týkající se času = chron-
týkající se konečníku = anal
týkající se ryb = ichthy-
týkajícím se barvy = chrom-
týkat se = concerner
týkat se = reguardar
tým = equipa
tým = esquadra
tymián = thymo
týmová práce = labor de equipa
týmová práce = labor facite in collaboration
tympán = tympano
tympány = timbales
typ = exemplar
typ = typo
typ přístupu = typo de accesso
týpek = typo
typický = typic
typický pro = determinate a facer
typografie = typographia
tyran = despota
tyran = oppressor
tyran = tyranno
týrání = maltractamento
tyranie = tyrannia
tyranizovat = despotisar
tyranizovat = tyrannisar
tyranský = tyrannic
týrat = abusar de
týrat = maltractar
tyrkys = turchese
tyrkysový = turchese
tyto (věci) = istos
u = a presso
u = ad
u = apud
u pobřeží = al largo
ubezpečit = satisfacer
ubírat = detraher
ublížit = nocer a
ublížit někomu = facer mal a
ubližování = ferimento
ubližovat = disobligar
ubližovat komu = nocer a
ubohost = bassessa
ubohý = avar
ubohý = inope
ubohý = meschin
ubohý = miserabile
ubrousek = servietta
ubrus = drappo de tabula
úbytek = declino
úbytek = diminution
ubytování = accommodation
ubytování = albergo
ubytování = allogiamento
ubytovat = accommodar
ubytovat = adjustar
ubytovat = albergar
ubytovat = allogiar
ubytovat = quartierar
ubytovat = ubicar
ubytovat se = albergar se
ubytovat v kasarnách = casernar
ubytovna = albergo
ubytovna = domo mobilate
ubytovna = dormitorio
ubývat = declinar
ubývat = diminuer
ubývat = subsider
ucouraný = coperite de fango
ucpání = embolia
ucpaný = troppo rigide
ucpat = arrestar le fluxo
ucpat = constipar
ucpat = incombrar
ucpat = ingorgar
ucpat = obstruer
ucpávka trhliny = obturator de junctura
úcta = coler
úcta = consideration
úcta = deferentia
úcta = estima
úcta = honor
úcta = pavor reverential
úcta = respecto
úcta = reverentia
úcta = veneration
úcta od = homage de
uctívání = adoration
uctívání = culto
uctívání = veneration
uctívat = adorar
uctívat = coler
uctívat = estimar
uctívat = reverer
uctívat = venerar
uctivý = deferente
uctivý = respectuose
úctyhodný = honorabile
úctyhodný = respectabile
úctyhodný = reverende
ucuknout bolestí = facer un grimasse de dolor
účast = assistentia
účast = implication
účast = participation
účastnit = prender parte in
účastnit se = attender
účastnit se = participar
účastnit se = prender le parte de
účastnit se čeho = participar in
učebnice = libro de texto
učedník = discipulo
účel = fin
účel = objecto
účel = scopo
účel = teleo
účel světí prostředky = le fin justifica le medios
účelný = expediente
účelný = pragmatic
účelný = rational
učeň = apprentisse
učeně debatovat = disputar
učenec = docto
učenec = erudito
učení = apprentissage
učení = doctrina
učení se = scientia
učenlivý = docile
učený = docte
učený muž = puteo de scientia
účes = pectinatura
účet = conto
účet = quitantia
účet (stvrzenka) = billet
účetní = contabile
účetní = contator
účetní kniha = libro major
účetní rozvaha = balancio
účetnictví = contabilitate
účinek = effecto
účinek = impression
učinit drahým (milým) = render car
učinit objev = facer un apparentia
učinit poznámku = prender nota de
učinit sázku = facer un sponsion
učinit závažným = relevar
účinkovat = effectuar
účinkovat = operar
účinnost = efficacia
účinný = effective
účinný = efficace
učit = inseniar
učit = professar
učit se = apprender
učitel = inseniante
učitel = instructor
učitel = maestro
učitel = maestro de schola
učitel = magistro
učitel = preceptor
učitelka = maestra
účtovat = creditar
úd = organo
údajně = per supposition
údajně = pretense
údajně = secundo le opinion general
údajně = suppositemente
údajný = pretendite
událost = evenimento
událost = evento
udání = delation
udat = denunciar
udát se = evenir
udát se = occurrer
udat tón = intonar
udatný = audace
udatný = brave
udatný = martial
udatný = prode
udatný = valente
udavač = confidente
udavač = delator
udávat = denunciar
udávat = indicer
udělat = facer
udělat chybu = committer un error
udělat chybu = faller
udělat místo = facer placia a
udělat nejasným = obscurar
udělat plochým = applattar
udělat přijatelným = predisponer
udělat radost = exaltar
udělat radost = placer
udělat řez = facer un incision
udělat špatný krok = facer un passo false
udělat šprým = lanciar un burla
udělat vrub = insecar
udělat způsobilým = habilitar
uděláte lépe, když odejdete = vos facera melio vader
udělejte dle libosti = face como vos vole
udělit = conferer
udělit důtku = reprimendar
udělit právo = chartar
úder = colpo
úder = percussion
úderník = percussor
úderník = travaliator perseverante ma pauco brillante
udeřit = applicar con colpo legier
udeřit = batter
udeřit = colpar
udeřit = impinger
udeřit = tirar le colpo
udeřit násilně = colpar violentemente
udeřit pěstí = dar un colpo de pugno
udice = angulo
udidlo = morso
udit = fumigar
udivit = stupefacer
udivit = surprender
udobřit = propitiar
údolí = valle
údržba = mantenentia
údržba = mantenimento
údržbář = mantenitor
udržet = mantener
udržitelný = tenibile
udržovat = mantener
udržovat = sustener
udusit = suffocar
udušení = asphyxia
udušení = suffocation
udušení. = suffocation
uf! = uf
ufo = O.V.N.I. (objecto volante non identificate)
ufo = objecto volante non identificate
uhasit = extinguer
uhasit = immerger
uhasit žízeň = appaciar su sete
úhel = angulo
úhelník = esquadra
uhelný důl = carboniera
uhelný sklad = deposito de carbon
uher = abscesso
uhlazený = blande
uhlazený = de bon tono
uhlazený = fashionable
uhlazený = polite
úhledný = astute
úhledný = habile
uhlí = carbon
uhlík = carbon
uhlíř = carbonero
úhloměr = mesurator de angulos
úhlopříčka = diagonal
úhlopříčný = diagonal
úhlové = angular
úhlový spoj = junctura angular
uhnout = aberrar
uhnout = recular
úhoř = anguilla
uhradit = reimbursar
uhradit = repagar
úhrn = aggregato
úhrn = summa
ucházejícně = passabilemente
ucházet se = aspirar a…
uchlácholit = ablandar
uchlácholit = mollificar
ucho = aure
uchopení = prisa
uchopit = apprehender
uchopit = caper
uchopit = impugnar
uchopit = prender
uchopit = sasir
uchovat = conservar
uchvácení = abduction
uchvácení = sasimento
uchvátit = raper
uchvátit = sasir
uchvátit = usurpar
uchvatiteľ = usurpator
uchýlit se = digreder
uchýlit se = recurrer a
uchýlit se do útočiště = refugiar se
úchylka = aberration
úchylka = deviation
úchylka = digression
úchylný = aberrante
uchylovat se = resortir
ujednat = transiger
ujetá vzdálenost = distantia percurrite
ujistit = assecurar
ujistit = reassecurar
ujistit se = assecurar se
ujištění = reassecurantia
újma = carentia
újma = detrimento
újma = injuria
ujmout se funkcí = entrar in functiones
úkaz = phenomeno
ukázání = demonstration
ukázat = demonstrar
ukázat = exhibir
ukázat = exponer
ukázat = indicar
ukázat = monstrar
ukázat = revelar
ukázat prostředníček = facer insulto con le digito medie
ukázat se = apparer
ukázat se = facer un apparentia
ukázat zuby = monstrar le dentes
ukazatel = indicator
ukazatel = indice
ukazatel = indicio
ukazatel = monstra
ukazatel = parola indice
ukázka = pompa
ukázka = specimen
ukázka = spectaculo
ukázkový = spectacular
ukáznit = disciplinar
ukazováček = digito indice
ukazováček = indice
ukazovat = monstrar
ukazovat = ostender
úkladný vrah = assassinator
uklidit = poner in ordine
uklidit stůl = levar le tabula
uklidnit = appaciar
uklidnit = calmar
uklidnit = placar
uklidnit = tranquillisar
uklidnit se = calmar se
uklidnit se = quietar
uklidnit se = tranquillisar se
uklidnit se práškem = tractar de sedativos
uklidňující = appaciante
uklidňující = calmante
uklidňující = soporose
uklidňující prostředek = tranquillisante
uklízeč = libero
uklizečka = nettatrice
uklizečka (doma) = nettatrice domestic
uklizený = in ordine
uklízet = nettar
uklouznout = sablar
ukojit = atettar
úkol = assignation
úkol = carga
úkol = labor
ukolébavka = canto de cuna
úkolová práce = labor per pecia
ukončení = termination
ukončený = terminate
ukončit = finir
ukončit = sortir
ukončit = terminar
ukončit tábor = discampar
ukořistit = capturar
ukotvit = ammarrar
ukouznout = facer passo false
ukouznutí = glissada
Ukrajina = Ukraina
ukrajovat = diminuer pauc a pauc
ukrást = furar
ukrást = robar
ukrást (strčit do pytle) = mitter a sacco
ukrutný = atroce
ukrýt = albergar
úkryt = celemento
ukřivdit = haber torto
ukřivdit = offender
ukřižování = crucifixion
ukřižovat = crucifiger
ukulele = ukulele
ukvapený = hastive
úl = apiario
úl = apiculario
ulehčení = discarga
ulehčení = facilitate
ulehčit = alleviar
ulehčit = discargar
ulejt se = eluder
ulejt se = evitar
ulejvat se = absentar se
úleva = relevamento
úleva = remission
ulevit = discargar
ulice = strata
ulice = vico
ulička = parve strata
uličník = mal subjecto
úlomek = fragmento
úlomek = pecietta
ulomený = abrupte
ulovit na háček = prender al hamo
uložit = allogiar
uložit = conservar
uložit = imponer
uložit = infliger
uložit = reservar
uložit ad acta = junger al dossier
uložka = salvamento
úložný prostor = immagazinage
ulpívat = adherer
ultimatum = ultimatum
ultrafialový = ultraviolette
ultramoderní = ultramoderne
ultrazvukový = ultrasonic
um = intellecto
umazat = macular
umdlévat = languer
uměle = artificialmente
umělé hedvábí = seta artificial
umělec = artista
umělecká škola = schola de arte
umělecké dílo = obra de arte
umělecký = artistic
umělkyně = actrice
umělý = artificial
umění = arte
úměrný = proportional
umět = poter
umět žít = saper viver
umíněnost = obstination
umíněný = inexorabile
umíněný = obstinate
umíněný = opinionose
umírající = moribunde
umírající = moriente
umírat = agonisar
umírněnost = moderation
umírněný = moderate
umístění = implaciamento
umístění = location
umístění = placiamento
umístit = implaciar
umístit = locar
umístit = placiar
umístit = poner
umístit = situar
umístit posádku v = placiar un guarnition in
umlčet = silentiar
úmluva = convention
umocnit = quadrar
úmorná práce = labor fatigante
umořit dluh = extinguer
umořovat = amortir
umožnit = render capace
umrlec = defuncto
úmrtí = decesso
úmrtní listina = certificato de morte
úmrtnost = mortalitate
umrtvovat = amortir
umřít = deceder
umřít = morir
umřít = obir
úmysl = intention
úmysl = proposito
úmysl = tendentia
úmyslně = expresso
úmyslný = premeditate
umýt = abluer
umýt si ruce = lavar se le manos de
umyvadlo = bassino
umyvadlo = lava-manos
umyvadlo = lavatorio
umývadlo = bassino de lavage
umývadlo = lavabo
umývání nádobí = lavage del plattos
umývárna = lavatorio
umývárna nádobí = retrococina
unáhleně = precipitemente
unáhlený = precipitate
unášení (např. vodou) = voga
únava = fatiga
únava životem = tedio del vita
unavený = fatigate
unavený = lasse
unavit (se) = fatigar (se)
unavit přátelství = fatigar le amicabilitate de
unavit se = devenir lasse
únavně = fatigante
únavný = fatigante
únavný = moleste
unavovat = fatigar
unce = uncia
UNESCO = U.N.E.S.C.O.
unesen radostí = transportate de gaudio
unést = raper
unést = sequestrar
unést násilím = abducer
unést se = ecstasiar se
unie = union
uniforma = uniforme
únik = escappa
únik = evasion
únik = fuga
únik = fugita
únik vody = via de aqua
unikátní = unic
uniknout = discampar
uniknout = eluder
uniknout = escampar
uniknout = escapar
uniknout = escappar
uniknout = evader
úniková cesta = escappatoria
únikový = fugitive
unionista = unionista
unisono = al unisono
unitář = unitario
univerzální = universal
univerzální = versatile
univerzální klíč = passe-partout
univerzální lék = panacea
univerzita = universitate
univerzitní = universitari
únor = februario
únos = abduction
únos = rapina
únos = rapto
únos = sequestro
únosce = pirata
únosce = raptor
únosce = sequestrator
úpadek = concurso
úpadek = decadentia
úpadek = fallimento
úpadek = recession
úpadek = regression
úpadkový = decadente
úpadkový = decadite
upadnout = decader
upadnout = facer cader
úpal = colpo del sol
úpal = insolation
upejpavý = modeste
upejpavý = timide
úpění = gemito
úpěnlivě prosit = implorar
úpět = gemer
upevit = fixar
upevnění = consolidation
upevnění = establimento
upevněný = esser fixe
upevnit = consolidar
upevnit = fixar
upevnit = solidar
upevnit kolíky = installar picchettos
upínák = patrono de montage
upínák = picchetto
upínat = picchettar
upír = vampir
upírka = vampiressa
uplakaný = lacrimose
úplatek = dono propitiatori
uplatnit = applicar
uplatnitelný = applicabile
úplavice = dysenteria
úplet = tricotage
úplně = completemente
úplně = hol -, holo-
úplně = toto
úplné dno = nadir
úplně složený = completemente componite
úplně složený = completemente composte
úplné vyhubení = holocaust
úplněk = plenilunio
úplný = complete
úplný = integre
uplynout = passar
uplynout = perimer
uplynulý = passate
uplynutí = termination
upnout = fixar
upokojit = appaciar
upokolit = appaciar
upomínka = urgentia
úporný = tenace
upotřebit = servir se de
upoutaný na lůžko = allectate
upoutat = captivar
upovídaný = loquace
upozornění = advertimento
upozornění = aviso
úprava = adaptation
úprava = adjustage
úprava = adjustamento
úprava výlohy = decoration de vitrinas
upravený = decorose
upravený = elegante
upravený = in forma
upravený = nette
upravit = adaptar
upravit = adjustar
upravit = modificar
upravit = reparar
uprchlík = fugitivo
uprchlík = refugiato
uprchnout = absconder
uprchnout = discampar
uprchnout = evader
uprchnout = fugir
uprosit = deprecar
uprostřed = imedio de
uprostřed = inter
uprostřed cesty = a medie cammino
uprostřed týdne = a medie septimana
upřednostnit = anteponer
upřednostňovat = favorar
upřednostňovat = favorisar
upředňostňovat = favorir
upřený pohled = reguardo fixe
upřesnit = detaliar
upřesnit = exiger
upřesnit = mitter a puncto
upřimná dohoda = entente cordial
upřímnost = candor
upřímnost = franchitia
upřímnost = sinceritate
upřimný = franc
upřímný = candide
upřímný = sincer
upsat = subscriber
upustit od = abandonar
upustit od = desister
upustit od = relinquer
úraz = plaga
urazit = affrontar
urazit = injuriar
urazit = insultar
urazit = leder
urazit = offender
urazit = ultragiar
urazit (veřejně) = affrontar
urazit se = offender se (de, pro)
uražený = piccate
urážet = injuriar
urážet = violaŕ
urážka = affronto
urážka = insulto
urážka = invectiva
urážka = offensa
urážlivý = offensive
urážlivý = susceptibile
urbanismus = urbanismo
urbanista = urbanista
určen stanovami = statutari
určení = destino
určení totožnosti = identification
určený = designate
určený k = destinate
určit = assignar
určit = definir
určit = designar
určit = destinar
určit = estimar
určit (se) = determinar (se)
určitě = certo
určitý = certe
určitý. = certe
určovat = indicer
určovat = tribuer
urgovat = insister
urgovat = urger
urna = urna
úroda = ubertate
úrodný = fecunde
úrodný = fertile
úrok = interesse
urostlý = ben formate
úroveň = nivello
urovnat = adequar
úrovňový přejezd = passage a nivello
urozený = generose
urputný = feroce
urvat = sasir
uryhlovač = accelerator
urychlit (se) = accelerar (se)
urychlovač = accelerator
úřad = autoritate
úřad = officio
úřadovat = officiar
úřední = official
úřední hodiny = horas de bureau
úřední hodiny = horas de commercio
úřednictvo = bureaucratia
úředník = commisso
úředník = empleato de bureau
úředník = official
úředník = officio
uříznout = reducer
USA = Statos Unite de America
usadit = accommodar
usadit = subsider
usadit (se) = arenar (se)
usadit se = establir se
usadit se = installar se
usazení = suspension
usazenina = deposito
usazenina = sedimento
usazování = subsider
usebrání se = recolligimento
usedavý pláč = singulto
usedlý = composite
usedlý = posate
usedlý = residente
usedlý = serie
usedlý = tranquille
úsek = sector
úsek = segmento
useknout = defalcar
úschova = deposito
uschovat = conservar
uschovat = detener
úschovna zavazadel = deposito de bagages
úsilí = aspiration
úsilí = effortio
úsilí vyniknout = ambition
usilování = application
usilovat = aspirar
usilovat = aspirar (a)
usilovat = effortiar se
usilovat = facer un effortio
usilovat = luctar
usilovat = sollicitar
usilovně = dur
usilovný = laboriose
úskalí = scolio
uskladnit = accumular
uskladnit = immagazinar
úskočný = captiose
úskok = caption
úskok = cautela
úskok = stratagema
úskok = subterfugio
uskutečnění = realisation
uskutečnit = effectuar
uskutečnit = realisar
uskutečnit se = realisar se
úslužný = attente
úslužný = obsequiose
usměrnit = profilar
usměrňovač = commutator
úsměv = surriso
usmířit = propitiar
usmívat se = surrider
usmrcení = occision
usmrcení elektřinou = electrocution
usmrtit = mortificar
usmrtit = occider
usmrtit = poner a morte
usnadnit = alleviar
usnadnit = facilitar
usnadňující práci = que allevia travalio
usnesení = resolution
usnout = addormir
usnout = addormir se
usoudit = inferer
uspat = narcotisar
uspat = sopir
uspávací = soporifere
uspávat = sopir
úspěch = complimento
úspěch = successo
uspěchaný = hastive
úspěšně = con successo
úspěšný = succedite
uspět = succeder
uspíšit = precipitar
uspíšit = precipitar se
uspokojení = complacentia
uspokojení = satisfaction
uspokojit = complacer
uspokojit = contentar
uspokojit = satisfacer
uspokojivě = bastante
uspokojivý = convenibile
uspokojivý = satisfactori
úspora = sparnio
úspornost = austeritate
úspory = economia
úspory = peculio
úspory = sparnios
uspořádání = disposition
uspořádání = facer le preparativos
"uspořádání" = arrangiamento
uspořádanost = bon ordine
uspořádaný = regular
uspořádat = adjustar
uspořádat = arrangiar
uspořádat = assortir
uspořádat = configurar
uspořádat = disponer
uspořádat = ordinar
uspořádat = rediger
"uspořádat" = arrangiar
ústa = bucca
ústa = ore
ustájit = stabular
ustálení = consolidation
ustálený = statis
ustálený zvykem = conventional
ustálit = stabilisar
ustání = cessation
ustanovení = assignation
ustanovení = ordination
ustanovení = provision
ustanovení = stipulation
ustanovení = victualiar
ustanovit = constatar
ustanovit = constituer
ustanovit = establir
ustanovit = fixar
ustanovit = stipular
ustanovitel = assignator
ustaraný = anxie
ustaraný = scrupulose al excesso
ustaraný = sollicite
ustat = cessar
ústav = instituto
ústava = constitution
ustavičně = sin fin
ustavičnost = perpetuitate
ustavičný = continue
ustavičný = incessante
ustavit = constituer
ústí = disbordamento
ústí = estuario
ústí = imbuccatura
ústí = infusion
ústí = orificio
ústí řeky = estuario
ústí zbraně = bucca
ústit = disbuccar
ústní = oral
ústní = verbal
ústní podání = processo verbal
ústní zkouška = examine oral
ustoupení = recesso
ustoupit = ceder
ustoupit = receder
ustoupit = recular
ustoupit = regreder
ustoupit = regressar
ustoupit = replicar se
ustoupit = retirar
ustoupit = retirar se
ústraní = isolation
ústřední topení = calefaction central
ústřel v zádech = lumbagine
ústřice = ostrea
ústřicová líheň = ostreiera
ústřižek = talon
ústup = defensiva
ústup = regression
ústup = retiro
ústup = retraite
ústupnost = transigentia
ustupovat = regreder
ustupovat = subsider
ustupující = recessive
úsudek = perspicacia
usušit = essugar
usuzovat = ratiocinar
usuzovat = rationar
usychat = desiccar
ušetřit = sparniar
ušetřit (nezničit) = sparniar
úšklebek = irrision
ušklíbat se = grimassar con le labios
ušklíbat se = surrider sarcasticamente
uškrtit = strangular
ušlechtilý = nobile
ušmudlaný = immunde
ušní = auricular
ušní bubínek = cassa del tympano
ušní bubínek = tympano
uštěpačnost = sarcasmo
uštěpačný = derisori
utahaný = exhauste
utáhnout = tender
utáhnout provazem = reservar con cordas
utáhnout se = retirar
utajená dědičnost = atavismo
utajeně = secrete
utajit = later
utéct = discampar
utéct = escampar
utéct = fugir
utéct někam = recurrer
utéct v panice = fugir in panico
utéct zpátky = refugir
utéct živelně = fugir in disordine
utečenec = fugitivo
útěcha = consolation
útěk = escappata
útěk = fuga
útěk = fugita
útěkář = fugitivo
utěrka = pannello pro lavar plattos
utěrka = panno de essugar
úterý = martedi
útes = precipitio
útes = scolio
utěsnění = strictessa
utěsnit = obturar
utěsnit = stringer
utěšit = consolar
utíkat = currer
utíkat = fugir
utírat = essugar
utírat = furbir
utiskovaný = opprimite
utišit = appaciar
utišit = calmar
utišit = placar
utišit = silentiar
utišit se = calmar se
utišující = balsamic
utišující prostrediok = sedativo
utkání = partita
utlačovat = opprimer
utlačovatel = oppressor
utlačující = oppressive
útlak = oppression
útlum = depression
utlumený = sordide
útlý = subtil
útlý = tenere
útočiště = asylo
útočiště = recurso
útočiště = refugio
útočit = attacar
útočit = attaccar
"útočit na" = assaltar
útočná řeč = polemica
útočník = aggressor
útočník = assaltator
útočník = offensor
útočník střední = avantero de puncto
útočný = aggressive
útočný = offensive
útok = aggression
útok = assalto
útok = attacco
útok = invectiva
útok = offensa
útok = offensiva
útok (slovní) = invectiva
utopení = necamento
utopit (se) = necar (se)
utrácet = expender
utrápit = emaciar
útrata = expensa
utratit = dispender
utratit = expender
utrhnout = aveller
utrpení = affliction
utrpení = suffrentia
utrpení = tormento
utržek = pecietta
útržek = fragmento
útržek lístku = talon
utržený = lacerate
útržkovitý = fragmentari
utřít = essugar
útulek = refugio
útulný = commode
utužit = reinfortiar
útvar = formation
utvářející = formative
utvořit frontu = facer cauda
utvrdit = hardir
uvadat = corrugar
úvaha = consideration
úvaha = deliberation
uvařit kaši z = facer un puree de
uvázat = amarrar
uvázat = attaccar
uvázat provazem = attaccar con corda
uvážení = discretion
uvážit = considerar
uvážlivost = consideration
uvažování = rationamento
uvažovat = considerar
uvažovat = contemplar
uvažovat = meditar
uvažovat = ponderar
uvažovat o = considerar
uvážtlivý = considerate
uvedení = induction
uvedení = presentation
uvelebit = accommodar
uvelebit se = annidar se
uvelebit se = confortar
úvěr = credito
uvést = allegar
uvést = inserer
uvést = installar
uvést = instaurar
uvést = introducer
uvést do rozpaků = disconcertar
uvést do rozpaků = embarassar
uvést do zmatku = turbar
uvést hru = montar
uvést na správnou cestu = incamminar
uvést příklad = facer un exemplo de
uvést v omyl = inducer in error
uvést v pochybnost = poner in dubita
uvěznění = arrestation
uvěznění = detention
uvěznění = imprisionamento
uvěznit = arrestar
uvěznit = carcerar
uvěznit = detener
uvěznit = imprisionar
uvěznit = recluder
uvízlý = sin possibilitate de escappar
uvízlý na mělčině = arenate
uvíznout na mělčině = arenar (se)
uvnitř = al interior
uvnitř = in le casa
uvnitř = interiormente
uvnitř = interne
uvnitř = internemente
uvnitř = intra
uvnitř = intus
úvod = introduction
úvod = prefacio
úvod = prologo
úvod (řeči) = exordio
úvodní = introductori
úvodní cvičení = exercitios preliminari
úvodní slovo = preambulo
uvolnění napětí = detente
uvolnění napětí = distension diplomatic
uvolněný = disoccupate
uvolněný = laxe
uvolněný = sin tension
uvolnit = dar libere curso a
uvolnit = disbloccar
uvolnit = disfacer
uvolnit = disingranar
uvolnit = disligar
uvolnit = disserrar
uvolnit = laxar
uvolnit = liberar
uvolnit = relaxar
uvolnit cestu = portar via
uvolnit se = disligar
uvolnit se = facer se affabile
uvolnit se = relaxar se
uvolňovat = emitter
úvoz = ravina
uvozovka = virguletta
uvozovky = virgulettas
uvyknout = accostumar
uzávěr = capsula
uzávěr lahve = capsula
uzavřené místo = clausura
uzavření = clausura
uzavřený = clause
uzavřený = intime
uzavřený prostor = clausura
uzavřít = clausurar
uzavřít = concluder
uzavřít = contraher
uzavřít = recluder
uzavřít = serrar
uzavřít civilní sňatek = maritar se civilmente
uzavřít do ohrady = palar
uzavřít se = serrar (se)
uzavřít smlouvu = facer un convention
uzavřít sňatek = maritar (se)
uzda = brida
uzda = freno
uzda = morso
uzdravit se = convalescer
uzdravit se = recuperar se
uzdravit se = refacer se
uzdravit se = restabilir se
uzdravit se = restablir se
uzdravovat = sanar
uzel = nodo
území = pais
území = territorio
územně rozdělit = zonar
územní = territorial
územní hranice = confinio
uzenáč = haringo fumate
uzený = fumate
úzké hrdlo = puncto de strangulation
úzkoprsý = illiberal
úzkost = angustia
úzkost = anxietate
uzkostlivé prosívání = examinar minutiosemente
úzkostlivost = meticulositate
úzkostlivost = scrupulo
úzkostlivý = apprehensive
úzkostlivý = exigente
"úzkostlivý" = anxie
"úzkostlivý" = anxiose
uzkostný = afflicte
úzký = strecte
úzký = stricte
uzlina = ganglion
uzmutí = abduction
uznalý = grate
uznalý = laudative
uznání = appreciation
uznání = recognition
uznat = admitter
uznat = recognoscer
uznávat = honorar
uzrát = maturar
už = ja
už ne = non...ja
už nikdy víc = non... plus jammais
úžas = stupor
užaslý = surprendite
úžasný = magnific
úžasný = meraviliose
úžasný = phantastic
úžasný = stupende
úžasný = sublime
úžeh = arditura del sol
úžina = stricto
užitečnost = utilitate
užitečný = benefic
užitečný = utile
užitečný = utilitari
užitek = gesta
užitek = profito
užívání = usage
užívat = utilisar
užívat si = fruer de
užívat si života = ganiar su vita
v = ad
v = in
v = intra
v bezpečí = in securitate
v budoucnosti = in futuro
v centru dění = centro del currente
v čele = al testa de
v dálce = de longe
v dobrém = in bon ordine
v dobrém sousedství = de bon vicino
v domě = in le casa
v druhém pádě = genitive
v důchodu = in reposo
v důchodu = retarado
v důsledku = in consequentia
v hledáčku = in cerca de
v každém ohledu = in omne respectos
v každém případě = in omne caso
v moři = in mar
v nedostatku = in mancantia de
v nejlepším = al plus
v noci = de nocte
v opačném smyslu = in senso inverse
v opravě = in reparation
v plamenech = in flammas
v platnosti = in vigor
v pohodě = accommodante
v poklesu = in declino
v poměru k = proportionate a
v pořadí = in ordine
v pořádku = in ordine
v pravý čas = a proposito
v protikladu = al contrario
v průměru = in media
v první řadě = in prime loco
v předstihu = ante le tempore
v případě nouze = in caso de necessitate
v případě potřeby = in caso de necessitate
v případě že = in le caso que
v přízemí = in basso
v rámci = intra
v rozpacích = disconcertate
v řadě = in fila
v současnosti = actualmente
v současnosti = al presente
v současnosti = pro le presente
v sousedství = de vicin
v sousedství = in ille vicinitate
v správný čas = a tempore debite
v teple = in loco calide
v uvozovkách = inter virgulettas
v zákulisí = foras de scena
v žádném případě = non del toto
v životní velikosti = de talia natural
vábit = attraher
vábit = escar
vačka = cama
vačka = eccentrico
vada = defecto
vada = demerito
vada = menda
vada = vitio
vadí vám to? = es il equal a vos?
vadit = esser un obstruction
vadit = incombrar
vadit = incommodar
vadit se = altercar
vadnout = clinar
vadnout = distinger se
vadnout = inclination
vadnout = marcer
vadnout = marcer se
vadnout = marcescer
vadnout = marcor
vadný = defective
vadný = defectuose
vafle = wafla
vagabund = vagabundo
vagina = vagina
vagína = vagina
vágní = vage
vágnost = imprecision
vagón = carro
vagón = wagon
váha = nivello
váha = peso
váha (přístroj) = balancia
váhající = hesitante
váhající = vacillante
váhání = hesitation
váhání = vacillamento
váhání = vacillation
váhat = balanciar se
váhat = hesitar
váhat = restar arretrate
váhat = tardar
váhat = vacillar
váhavý = hesitante
váhavý = reluctante
váhy = balancia
váhy (osobní) = balancia
Váhy (znamení) = Libra
vaječník = ovario
vaječný = oval
vajíčko = ovo
vajíčko = ovulo
vak = bursa
vakcína = vaccino
vakuum = vacuo
val = vallo
válcovna = laminatorio
válčení = guerra
valčík = walzer
válčit = guerrear
válec = cylindro
válec = rolo
válec = volver
váleček = rolo
váleček na těsto = rolo
válečná loď = nave de guerra
válečné loďstvo = marina de guerra
válečný = de guerra
válečný = martial
válečný soud = consilio de guerra
válečný štváč = bellicista
valence = valentia
válenka = botta
válet se = rolar se
valit = volver
valivé ložisko = cossinetto de rolos
válka = guerra
valoun = pepita
vana = alveo
vandal = vandalo
vandalství = vandalismo
vánek = brisa
vánice = tempesta de nive
vanilka = vanilla
vánoce = Natal
vánoce = Noel
vánoční = de Natal
vánoční koleda = canto de natal
vánoční lístek = carta de Natal
vánoční stromeček = arbore de Natal
vápenatění = sclerosis
vápenatět = calcificar
vápenec = calce
vápenec = petra de calce
vápenné mléko = lacte de calce
vápno = calce
vápno = lima
var = ebullition
varhaník = organisation
varhaník = organista
varhany = organo
variabilní = variable
variace = variation
varianta = variante
varieté = theatro de varietates
várka = furnata
varlata = coliones
varle = testiculo
varování = advertimento
varování = exhortation
varování = reprimenda
varovat = adverter
varovat = advertir
varovný = monitori
vařečka = suppiera
vařené ovoce = compota
vařené vejce = ovo bullite
vaření = coction
vařící = ebulliente
vařič = autoclave
vařit = bullir
vařit = cocer
vařit = cocinar
vařit = estufar
vařit = ferver
vařit = preparar
vařit (jídla) = cocer
vařit v páře = cocer al vapor
vařit vejce bez skořápky = cocer in aqua sin scalia
vás = vos
vasektomie = vasectomia
Váš = le Vostre
váš = vostre
vaše = le... vostre
vaše = vostre
Vaše milosti = Vostre Excellentia
Vaše výsossti = Vostre Altessa
vášeň = ardor
vášeň = fervor
vášeň = mania
vášeň = passion
vášnivě toužit = desirar ardentemente
vášnivý = appassionate
vášnivý = impetuose
vášnivý = passionate
vášnivý = torride
vášnivý = zelo
vata = watta
Vatikán = Vaticano
vatra = pyra
vavřín = lauro
vavřínový keř = lauriero
vaz = ligamento
váza = vaso
vázání = ligatura
vazání (tónů not) = ligatura
vázat = ligar
vázat popruhem = ligar con un corregia
vázat provazem = ligar con cordas
vazba = connexion
vazba = ligamine
vazba = ligatura
vazba = retention
vazba = textura
vazelína = vaselina
váznout = stagnar
váznutí = stasis
váženost = respectabilitate
vážený = estimate
vážený = notabile
vážit = pesar
vážit = ponderar
vážit si = estimar
vážit svá slova = mesurar su parolas
vážka = libellula
vážná situace = condition triste
vážná situace = stato difficile
vážnost = consideration
vážnost = prestigio
vážnost = respecto
vážnost = reverentia
vážnost = serio
vážnost = severitate
vážnost = solemnitate
vážný = grave
vážný = serie
vážný = seriose
vážný = sever
vběhnout = entrar currente
včas = a tempore
včas = de bon hora
včas (dlužnicky) = debitemente
včas ráno = mane
včela = ape
včelař = apiario
včelař = apiarista
včelín = apiario
včera = heri
vdát se = maritar
vdávat se = sponsar se
vděčnost = gratitude
vděčný = grate
vdechnout = aspirar
vdechnout = inhalar
vdechnout = inspirar
vdova = vidua
vdovec = viduo
vdovství = viduage
vdovství = viduitate
ve formě = in forma
ve jménu = in nomine de
ve prospěch = in favor de
ve shodě = accordante
ve shodě = secundo
ve skutečnosti = effectivemente
ve skutečnosti = in realitate
ve směru hodinových ručiček = in senso horologic
ve spěchu = in presto
ve spojení s = conjunctemente con
ve stejnou dobu = simul
ve svém živlu = in su elemento
ve věci = re
ve věci (právně) = a causa de
ve velkém = in grosso
ve vlaku = in le traino
ve vodě = in aqua
ve vzduchu = in le aere
ve vzpouře = in revolta
ve vztahu k = a ration de
ve zbrani = armate
ve zmatku = in embarasso
věc = cosa
věc = pragma
věc = re
věc pro štěstí = mascotte
věc svědomí = caso de conscientia
věci = effectos
věci = possessiones
věcný = real
večer = vespere
večerní = de vespere
večerní čaj = repasto vesperal con the
večeře = cena
večeře = dinar
večeře = merenda
večeře = souper
večeřet = dinar
večeřet = soupar
večírek = festa
večírek = soiree
věčně zelený = semperverde
věčnost = eternitate
věčný = eternal
věčný = eterne
věčný = perpetue
věčný = sempiterne
věda = scientia
vědátor = pandit
vědec = scientista
vědec = scholar
vědecká fikce = science fiction
vědecký = docte
vědecký = scientific
vedení = conducta
vedení = guida
vědění = cognoscentia
vedení domácnosti = economia domestic
vedení domácnosti = governamento del casa
vědět = cognoscer
vědět = saper
vědět dopředu = prescir
vědět jak = saper como
vedle = al latere de
vedle = apud
vedle = bordo a bordo
vedle = juxta
vedle = presso a
vedle = propter
vedle sebe = juxtaposition
vedlejší = accessori
vedlejší = ancillar
vedlejší = incidental
vedlejší = secundari
vedlejší = tributari
vedlejší činnost = activitate secundari
vedlejší dům = in le casa vicin
vedlejší kolej = via de parcamento
vedlejší produkt = subproducto
vedlejší účinek = effecto secundari
vedlejší věc = cosa secundari
vedlejší věta = proposition subordinate
vědom si něčeho = conscie
vědom si něčeho = consciente
vědomí = cognoscentia
vědomí = conscientia
vědomost = cognoscentia
vědomý = conscie
vědomý = consciente
vedoucí = chef
vedoucí obchodu = gerente
vedoucí posádky = chef de equipa
vedoucí sekce = chef de section
vědro = cupa
vědro = situla
vegetace = vegetal
vegetace = vegetation
vegetarián = vegetariano
vegetariánský = vegetarian
vegetariánství = vegetarianismo
vegetovat = vegetar
vehementní = vehemente
věhlas = eminentia
věhlasný = celebre
vehnat dovnitř = internar
vejce = ovo
vejce míchané = ovos miscite
vejce sázené do vody = ovo cocite in aqua sin scalia
vejce smažené = ovo frite
vejce vařené = ovo bullite
vějička = ave de appello
vějíř = flabello
vějíř = ventalio
vejít do praxe = mitter in practica
věk = etate
věk = evo
věk = seculo
věk (roků) = etate
věkem zeslabený = decrepite
vektor = vector
velbloud = camelo
velebení = elogio
velebit = acclamar
velebit = exaltar
velebit = glorificar
velebit = laudar
velet = ordinar
veletrh = feria
veletucet = grossa
veletucet (12 x 12) = grossa
velice = multo
velikášství = megalomania
velikonoce = Pascha
velikonoční = del pascha
velikonoční = paschal
velikost = dimension
velikost = grandor
velikost = magnitude
velikost (číslo) = talia
veliký = grande
velitel = commandante
velitelství = quartiero general
Velká Británie = Grande Britannia
velká kumulace = grande cumulos de
velká přesnost = minutia
velká trefa = grosse ganio
velké množství = plethora
velké písmeno = littera majuscule
velké písmeno = majuscula
velké sousto = grande buccata
velkodušný = magnanime
velkolepá pocta = ovation
velkolepý = celebre
velkolepý = grandiose
velkolepý = imponente
velkolepý = pompose
velkolepý = tremende
velkoobchod = in grosso
velkoobchodník = venditor in grosso
velkoprostorový stan = grande tenta
velkorysost = generositate
velkorysost = largess
velkorysý = altruistic
velkorysý = generose
velkostatek = lati-fundio
velkovýroba = in massa
velký = big
velký = grande
velký = grosse
velký = magne
velký pátek = venerdi sancte
velký výdaj = dispendio
velmi = multo
velmi = valde
velmi bohatý = opulente
velmi děkuji = multe gratias
velmi dobrý = optime
velmi lidnatý = superpopulate
velmi malý = minute
velmi mnoho = plurimo
velmi starý = etose
velociped = bicycletta
velryba = balena
velrybář = balenero
velrybářská loď = baleniera
velšský = gallese
velvetýn = villuto de coton
velvyslanec = ambassator
vemeno = ubere
vemlouvavý = suaviloquente
ven = al exterior
ven! = foras de hic!
ven! = via!
věnec = corona
venkov = campania
venkovan = rustico
venkovní = exterior
venkovský = rural
"venkovský" = campestre
venku = a celo aperte
venku = al aere libere
venku = foras
venku = foris
věno = dote
věnování = donation
věnování = voto
věnovat = consacrar
věnovat = dedicar
věnovat = devotar
věnovat pozornost čemu = prestar attentio a
věnovat pozornost čemu = prestar attention a
věnovat příliš pozornosti = attaccar troppo de importantia a
ventil = valvula
ventilátor = ventilator
ventilovat = ventilar
Venuše = Venere
vepř = porco
vepřové = porco
vepřové řeznictví = porcheria
vepřovice = pelle de porco
vepsat = inscriber
veranda = veranda
verbální = verbal
verdikt = verdicto
vermut = vermut
věrnost = deber de fidelitate
věrnost = fidelitate
věrný = fidel
věrohodnost = credibilitate
věrohodnost = plausibilitate
věrohodnost = verisimilitude
věrohodný = digne de fide
věrohodný = verisimile
věrolomná = perfide
versus = verso
verš = sticho
verš = verso
vertikálně = verticalmente
vertikální = vertical
věru = quidem
věru = vermente
verva = brio
verva = verve
verze = version
veřejná knihovna = bibliotheca public
veřejně = coram
veřejné hlasování = referendum
veřejné mínění = opinion public
veřejně prohlásit = proclamar
veřejnost = publico
veřejný = public
veřené vejce bez skořápky = ovo bullite sin scalia
věřící = credente
věřící = devote
věřit = creder
věřit = fider
věřit si = creder se
věřit v = creder
věřit v = creder a
věřitel = beneficiario de presto
věřitel = creditor
vesele = gaimente
veselé vánoce! = Felice Natal!
veselí = allegressa
veselí = festivitate
veselí = gaitate
veselí = gaudio
veselí = hilaritate
veselice = jamboree
veselit (se) = allegrar (se)
veselost = allegressa
veselost = gaitate
veselý = allegre
veselý = de bon humor
veselý = gai
veselý = hilare
veselý = jocose
veselý = jovial
veskrze = in omne parte
veslař = remator
veslařské závody = regata
veslo = pagaia
veslo = remo
veslování = canotage
veslování = remage
veslovat = pagaiar
veslovat = remar
vesměs = supertoto
vesmír = universo
vesmírná stanice = station de investigationes spatial
vesmírný = aerospatial
vesnice = vico
vesnice = villa
vesnice = village
vesnický = rustic
vesnický = villan
vesničan = habitante de un village
vesničan = paisano
vesničan = villano
vést = conducer
vést = ducer
vést = gerer
vést = guidar
vést = manovrar
vést = menar
vést = reger
vést spor = confliger
vést spor = litigar
vést válku = facer le guerra
vesta = camisola
vesta = gilet
vestibul = hall
vestibul = vestibulo
veš = pediculo
věšák = portamantello
věšák na ručníky = portatoalia
veškerý = omne
veškerý = tote le
věštba = augurio
věštec = oraculo
věštec = vidente
věštec z karet = cartomante
věštec z ruky = chiromante
věštění = divination
věštění = sortilegio
věštění z ruky = chiromantia
věštit = augurar
věštit = portender
věštit = presagir
věta = phrase
věta = sententia
veterán = veterano
veteránský = veteran
veterinární = veterinari
veterinář = veterinario
veteš = antiqualia
veteš = cosalia
větev = branca
větev = ramo
větévka = branchetta
vetchý = decrepite
veto = veto
vetovat = poner su veto a
větrací zařízení- = ventilator
větrání = ventilation
větrat = aerar
větrat = ventilar
větrný = ventose
větrný mlýn = molino a vento
větroň = planator
vetřelec = intruso
vetření = intrusion
větřit = olfacer
vetřít se do přízně = insinuar se in le favor de
větší = major
větší než = plus grande que
větší než = super le par
většina = majoritate
větvička = rametto
větvit se = furcar se
veverka = sciuro
veverka = scuriolo
vévoda = duc
vévoda = duce
vévodkyně = duchessa
vězeň = fortiato
vězeň = prisionero
vězení = carcere
vězení = prision
věznice = criminal
věž = turre
věž v šachu = roc
věžička = pinnaculo
věžička = turretta
věžovitý = turriforme
vhánět = impeller
vhled = perspicacia
vhlédnout = intuer
vhod = de bon hora
vhodné vystupování před veřejností = representation
vhodnější = preferibile
vhodnost = convenientia
vhodnost = pertinentia
vhodný = apposite
vhodný = appropriate
vhodný = apte
vhodný = aptitude
vhodný = commode
vhodný = convenibile
vhodný = expediente
vchod = entrata
vchod = ingresso
vchod = ostio
vchod = porta
vchod do obchodu = entrata de servicio
viadukt = viaducto
vibrace = vibration
vibrační = vibrante
vibration = vibration
vibrátor = vibrator
vibrovat = vibrar
vibrující = vibrante
více = magis
více = plu = plus
více = plure
více = plus
více- = vice-
více než = ultra
vícebarevný = multicolor
vícebarevný = polychrome
vicero = plures
vícero = super le par
víceúčelový = versatile
víčko = bonetto
víčko = capsula
víčko = coperculo
víčko nádrže = tappo
vida! = vide!
video = video
videorekordér = camcordatora
vidět = vider
vidět krátkozrace = reguardar myopemente
vidět věci jinak, než jsou = vider le cosas alteremente que illos lo son
vidina = phantasma
vidina = reverie
vidina = vision
viditelnost = clarividentia
viditelnost = visibilitate
viditelný = clarividente
viditelný = visibile
vidle = furca
vidlice = cisorios
vidlice = fulcro
vidlicová kost = furchetta del sterno
vidlička = furca
vidlička = furchetta
Vietnam = Vietnam
Vietnamec = Vietnamese
vigvam = wigwam
vichr = colpo de vento
vichřice = raffica
vichřice = tempesta
vichřice = tornado
vichřice = tromba
vikář = parocho
vikář = vicario
vikář = vicario parochial
víkend = weekend
Viking = viking
víko = coperculo
víko = tappo
vikomt = viceconte
viktoriánský = victorian
vila = villa
víla = fee
vilný = libidinose
vina = blasmo
vina = culpa
vinař = viticola
vinař = viticultor
vinařský = vinicole
vinařský = viticole
vinařství = vinicultura
vinen = culpabile
vinen = vinose
vinice = vinia
viník = debitor
viník = offenditor
vinná réva = vinia
vinná réva = vite
vinný keř = vite
vinný lístek = carta del vinos
vinný sklep = cellario
víno = vino
víno sherry = jerez
vinobraní = vindemia
vinohradnictví = vinicultura
vinohradnictví = viticultura
vinout se = serper
vínový = vinose
vinutí = bobina
vinutí = spira
vinylová deska = vinyl
viola = viola
violončelo = violoncello
vír = girar vorticosemente
vír = parve vortice
vír = tromba
vír = turba
vír = vortice
víra = credentia
víra = fide
víra = religion
virgule = virga
virtuální = virtual
virtuos = virtuoso
virulentní = virulente
virus = virus
víření = turba
vířit = facer vortices
vířit = tornear
vířivka = vortice
visací = pensile
visací zámek = serratura pendente
viset = pender
viset nedbale = pender negligentemente
visící = pendente
viskoza = rayon
viskozita = lentor
viskózní = viscose
Visla = Vistula
visuté lůžko = hamaca
visutý most = ponte suspendite
višeň = marasca
vitalita = vigor
vitalita = vitalitate
vitalní = vital
vitální = vigorose
vitamin = vitamina
vitamín = vitamina
vítán = benvenite
vítaný = benvenite
vítat (nadšeně) = acclamar
vítěz = ganiator
vítěz = victor
vítězný = victoriose
vítězství = victoria
vítězství = vincimento
vítr = vento
vitrína = monstra
vitrína = vitrina
vivisekce = vivisection
vize = vision
vizionář = vidente
vizionář = visionario
vizionářský = visionari
vizitka = carta de introduction
vizualizovat = facer se le imagine de
vizuální = visual
vízum = visa
vížka = pinnaculo
vjetí = entrar in le station
vjíždět = entrar in
vklad = credito
vklad = deposito
vklad = sponsion
vklad (kapitálový) = apporto
vkládat = insertar
vkládat (peníze) = investir
vkladní knížka = libretto de banca
vkladní knížka = libretto de conto
vklínit = cunear
vkus = elegantia
vkus = gusto
vkusný = de bon gusto
vkusný = elegante
vláčet = hirpicar
vláčet = trainar
vláčet se = avanciar a passos pesante
vláda = governamento
vláda davu = ochlocratia
vládce = regente
vládce = soverano
vládní = governamental
vládnoucí = dirigente
vládnout = governar
vládnout = reger
vládnutí = regentia
vlajka = bandiera
vlajka = bandierola
vlak = traino
vlak přímý = traino directe
vláknina = alimentos inassimilabile
vlákno = fibra
vlákno = filamento
vlákno = filo
vlákno = stoppa
vlakové nádraží = station de ferrovia
Vlám = Flamingo
vlámský = flaminge
vlas = capillo
vlas = pilo
vláskovitý = capillar
vlast = patria
vlast = pilo
vlastenec = patriota
vlastenecký = patriotic
vlastně = actualmente
vlastně = effectivemente
vlastní = inherente
vlastní = proprie
vlastní smysl = senso proprie
vlastní zájem = interesse personal
vlastnictví = occupation
vlastnictví = posession
vlastnictví = possession
vlastnictví = proprietate
vlastník = possessor
vlastník = proprietario
vlastník pozemku = proprietario de terra
vlastnit = posseder
vlastnost = attributo
vlastnost = tracto
vlasy = capillo
vlašský ořech = nuce
vlaštovka = hirundine
vlašťovka = hirundine
vlát = brandir
vlát = flottar
vlát = sufflar
vlát = undular
vlažný = tepide
vlčák = can pastoral german
vlčí = lupin
vlčí štěně = lupino
vléci = remulcar
vléci síť = dragar
vléct = tirar
vlečení = remulco
vlečka (dráha) = cammino de traction
vlečná síť = draga
vlečný člun = remulcator
vleklý = morose
vlepit = collar
vlévat = insinuar
vlévat se = disbuccar
vlevo = leva
vlevo = sinistre
vlhkost = humiditate
vlhkost = molliatura
vlhký = humide
vlídnost = bonitate
vlídnost = mansuetude
vlídný = affabile
vlídný = dulce
vlídný = jovial
vlít = entrar in massa
vlít = infunder
vlítnout = entrar currente
vlítnout = razziar
vliv = influentia
vliv = prevalentia
vlivem = a causa de
vlivem toho = a causa de
vlivná známost = connexion
vlivný = influente
vlk = lupo
vlk = lupulo
vlk = lupus
vlkodlak = lycanthropo
vlna = lana
vlna = unda
vlna (ovčí) = lana
vlnění = fluctuation
vlnění = parve unda
vlnění = vibration
vlněný = de lana
vlněný = lanose
vlnit = undear
vlnit (se) = agitar (se)
vlnit se = oscillar
vlnit se = undear
vlnit se = undular
vlnitý = sinuose
vlnitý = undulate
vlnitý = undulose
vlnivý = undulose
vlnolam = mole
vlnolam pře přístavem = anteporto
vlnolam přístavu = anteporto
vlnová délka = longitude de unda
vlnové pásmo = banda de undas
vlnový rozsah = diapason
vločka = flocco
vločkovitý = floccose
vloni = le anno passate
vloupání = effraction
vložení = insertion
vložit = incastrar
vložit = includer
vložit = inserer
vložit = insertar
vložit = interponer
vložit = introducer
vložit částku na = deponer un summa super
vložit částku na = depositar
vložit do kolébky = incunar
vložit dovnitř = cassar
vložka = parenthese
vlys = frisio
vměšování = ingerentia
vměšovat = influer super
vměšovat se = toccar sin autorisation
vměšující se = intrigante
vmíchání = immixtion
vmíchat = immiscer
vmíchat se = ingerer se
vmísit se = indentar
vnadidlo = esca
vnějšek = externe
vnější = exterior
vnější = externe
vnější = extrinesc
vnější = extrinsec
vniknout = entrar a fortia
vniknout = infiltrar
vniknout = insinuar
vniknout = intruder se
vniknout = penetrar
vnímání = apprehension
vnímání = perception
vnímání = sensation
vnímat = apperciper
vnímat = perciper
vnímatelný = perceptibile
vnímavý = perceptive
vnímavý = receptive
vnímavý = sensibile
vnímavý = suscepive
vnímavý = susceptibile
vnitrozemí = interno
vnitřek = interior
vnitřně = internemente
vnitřní = interior
vnitřní = interne
vnitřní = intestin
vnitřní = intrinsec
vnitřnosti = entranias
vnitřnosti = intestino
vnitřnosti = restos
vnitřnosti = tripas
vnucování = intrusion
vnučka = granfilia
vnučka = nepta
vnuk = granfilio
vnuk = granfillio
vnuk = nepote
vnuk = nepto
vnuknutí = inspiration
vnuknutím chápat = intuer
vnutit = imponer
voda = aqua
voda na mytí = lavatura
vodárenská věž = castello de aqua
vodárna = central de aqua
vodící pes = can guida
vodík = hydrogeno
vodíková bomba = bomba al hydrogeno
vodit = guidar
vodit = menar
vodítko = indicio
vodka = aquavite
vodka = vodka
Vodnář = Aquario
vodnatý = aquose
vodní = aquatic
vodní = flottante
vodní energie = energia hydraulic
vodní lyže = aquaplano
vodní lyžování = ski aquatic
vodní meloun = melon de aqua
vodní mlýn = molino de aqua
vodní pólo = water polo
vodní pramen = fonte de aqua
vodní proud = curso de aqua
vodní trubka = tubo de aqua
vodní želva = tortuca aquatic
vodník = aquario
vodojem = bassino
vodolam v přístavu = quartiero del porto
vodopád = cascada
vodorovný = horizontal
vodoteč = aquifero
vodotěsný = hermetic
vodováha = nivello de aqua
vodoznak = linea de aqua
voják = militar
voják = milite
voják = soldato
voják z povolání = soldato de profession
vojenská jídelna = refectorio militari
vojenská služba = servicio militar
vojenský = militar
vojenský oddíl = esquadra
vojín = simple soldato
vokální = vocal
vokální akord = chordas vocal
volán = volante
volání = vocation
volant = timon
volant = volante
volapuk = volapuk
volat = apellar
volat = appellar
volat = clamar
volat = vocar
volavka = hairon
volba = election
volba = option
volba = scrutinio
volba = selection
volba = votation
volby = votation
volby všeobecné = electiones general
vole = struma
volební = electoral
volební agitace = propaganda electoral
volební budka = cabina de votation
volební lístek = lista electoral
volební lístek = scheda de votation
volební místnosti = centro de votation
volební obvod = districto electoral
volební okrsek = districto electoral
volební právo = derecto de votar
volební právo = suffragio
volební urna = urna
volič = elector
volič = votante
voličstvo = electorato
voliéra = aviario
volit = optar
volit = seliger
volitelný = optional
volná chvíle = otio
volné použití = disposition
volné prostranství před budovou = esplanada
volno = congedo
volno = otio
volno = spatio libere
volno = vacantia
volný = franc
volný = libere
volný = vacante
volný čas = tempore libere
volný kop = colpo franc
volný kop = colpo libere
volný prostor = spatio
volný prostor = spatio libere
volt = volt
voltmetr = voltimetro
voňavka = perfumo
voňavkářství = perfumeria
voňavý = aromate
voňavý = fragrante
voňavý = odorante
voňavý = odorose
voňavý = redolerte
voňavý = saporose
vonět = fragrar
vonět = oler
vonět = redoler
vonět = sentir ben
vonět (po jahodách) = fragrar
vonný = fragrante
vonný = odorifere
vonný = odorose
vor = rate
voříšek (pes) = canastro
vosa = vespa
vosí hnízdo = vespiario
vosk = cera
vosková figura = figura de cera
vosková svíčka = cereo
voskované plátno = tela cerate
voskování = inceramento
voskovat = cerar
voskovice (svíčka) = cereo
voskový = ceree
vousatá brada = barba
vousatý = barbate
vousy = barba
vousy = barbas lateral
vousy = mustachio
vozidlo = carro
vozidlo = vehiculo
vozík = carretta
vozík = carro
vozík = porto
vozit = portar
vozovka = parte vehicular
vozovka = parte vehicular del cammino
vpád = incursion
vpád = irruption
vpadnout = entrar sin invitation
vpíchnout = injectar
vpichování = acupunctura
vplout = affluer
vpravo = dextre
vpřed = ante
vpřed = avante
vpřed = precoce
vpřed! = via!
vpředu = in avante
vpustit = admitter
vpustit = intromitter
vpuštění = intromission
vrabec = passere
vrácení = restitution
vrácení = retorno
vrácení poštou = per retorno del currero
vrácení urážky = retorto
vracet se = retornar
vrah = assassino
vrah = homicida
vrah matky = matricida
vrak lodi = carcassa de nave
vrak lodi = naufragio
vrána = cornice
vrána = corvo
vrásčit (se) = crispar (se)
vrásčitý = rugose
vráska = ruga
vraštit = rugar
vraštit čelo = rugar le fronte
vrátek = montacargas
vrátit = regreder
vrátit = remitter
vrátit = render
vrátit = restituer
vrátit = retornar
vrátit = retorquer
vrátit = verter
vrátit do vazby = reincarcerar
vrátit do vlasti = repatriar
vrátit se = render se
vrátit se = retirar (se)
vrátit se = retornar sur su passos
vrátit se = revenir
vrátit se = reverter se
vrátit zpět = regressar
vrátit zpět = restituer
vratký = insecur
vratký = labile
vratký = mal equilibrate
vratký = pauco stabile
vrátník (v žaludku) = antro
vrátný = portero
vrátný = pyloro
vrátný = switzo
vrávorat = vacillar
vrazit = collider contra
vražda = assassinato
vražda = homicidio
vražda dětí = infanticidio
vražda dítěte = infanticida
vražda dítěte = infanticidio
vražedkyně = assassina
vražedkyně = homicida
vražedný = homicidal
vrba = salice
vrčení = murmure
vrčení podrážděné = murmure irritabile
vrčet = grunnir
vrčet a cenit zuby = murmurar e monstrar le dentes
vrhat = jectar
vrhat = lancear
vrhnout = lancear con violentia
vrhnout = spuer
vrhnout se = attaccar subitemente
vrch = collina
vrch = monte
vrchní = supere
vrchni paluba = imperial
vrchní správce = majordomo
vrchol = acme
vrchol = alto
vrchol = apice
vrchol = culmine
vrchol = pinnaculo
vrchol = puncta
vrchol = summitate
vrchol = vertice
vrchol dráhy = apogeo
vrchol hory = culmine
vrchol hory = picco
vrcholek = pinna
vrcholek = summitate
vrcholek kopce = culmioe del collina
vrcholný = coronation
vrcholný = culmine
vrcholný = summitate
vrcholový = culmine
vrcholový = superior
vrchovina = region montuose
vroubit = costear
vroucí = ardente
vroucí touha = desiro ardente
vrozený = congenite
vrozený = innate
vrstevník = coetaneo
vrstva = jacimento
vrstva = lamina
vrstva = revestimento
vrstva = strato
vršek = colle
vršek = cumulo
vrt = puteo
vrt = sonda
vrtačka = forator
vrták = forator
vrták = puncta
vrtat = forar
vrtat = sondar
vrtat díru = forar
vrtkavý = versatile
vrtoch = capricio
vrtoch = verve
vrtošivý = capriciose
vrtule = helice
vrtule = propeller
vrtule = propulsor
vrtulník = helicoptero
vrzat = strider
vrzavrčení = grunnimento
vrzavý = stridulose
vřava = scena de confusion
vřed = abscesso
vřed = ulcere
vředovitý = ulcerose
vřelost = fervor
vřes = erica
vřesoviště = landa
vřeteno = axe
vřeteno = fuso
vřídek = furunculo
vřídek = pustula
vřít = bullir
vřít = effervescer
vřít = ferver
vřít = subbullir
vsadit = facer un sponsion
vsadit = sponder
vsadit se = facer un sponsion
vsadit se = sponder
vsát = imbiber
vsát = suger
vsazení = implantation
vskutku = in effecto
vstát = levar
vstát = levar se
vstát z mrtvých = resurger
vstávat = levar
vstávat = levar se
vstoupit = ecstasiar
vstoupit = ecstasiar se
vstoupit = entrar
vstoupit = facer entrar
vstoupit pěšky = entrar con le pede
vstoupit v manželství = sposar
vstřebávání = absorption
vstřebávat = resorber
vstřelit gól hlavičkou = facer un goal con le capite
vstříknout = injectar
vstříknout = injicer
vstup = admission
vstup = entrata
vstupenka = billet
vstupní kontrola = registrar su arrivata
vstupní registrace = registrar su arrivata
vsugerovat = imbuccar
vsugerovat = suggerer
vsunout = inserer
vsunout = intercalar
vsuvka = parenthese
vše = toto
vše jasné = toto ben
vše jasné = toto clar
vše nejlepší = tanto melio
všední = banal
všední = insipide
všední = ordinari
všední = prosaic
všední = trivial
všední den = die de travalio
všednost = banalitate
všednost = platitude
všehochuť = miscellanea
všechen = tote
všechno = toto
všechno ostatní = tote le resto
všechny hvězdy = omnistella
všelék = panacea
všemi způsoby = per un maniera o un altere
všemohoucí = omnipotente
všemohoucnost = omnipotentia
všeobecně = generalmente
všeobecné volby = electiones general
všeobecné volební právo = suffragio universal
všeobecný = general
všeobecný = plenari
všestrannost = versatilitate
všetečka = intrigante
všetečka = officiosa
všetečný = officiose
vševědoucí = omnisciente
vševědoucnost = omniscientia
všežravec = omnivore
všichni = cata uno
všichni = omnes
všichni = totes
všichni = totos
všichni až na něho = totos minus ille
všichni ostatní = tote le alteres
všichni zabrat = con maxime fortia
všímavý = attente
všimnout si = notar
všobecný souhlas = accordo commun
vštěpovat = indoctrinar
vštípit = instillar
všude = ubique
všude pasující = passe-partout
všudypřítomnost = omnipresentia
všudypřítomnost = ubiquitate
všudypřítomný = omnipresente
vtáhnout = intruder
vteřina = secunda
vtěsnat = includer
vtip = facetia
vtipálek = humorista
"vtipkaření" = buffoneria
vtipný = facete
vtipný = facetiose
vtipný = humorose
vtipný člověk = persona argute
vtírat se = intruder
vtíravý = importun
vtisknout = imprimer
vtok = influxo
vtrhnout = invader
vtrhnout = irrumper
vtrhnout do = irrumper in
vtrhnout do místnosti = irrumper in un camera
vtrhnutí = invasion
vtrhnutí = irruption
vůbec = del toto
vůbec ne = nullemente
vůdce = instigator
vůdce = leader
vůl = bove
vůl = bovello
vůle = voler
vůle = volition
vůle = voluntate
vulgarita = vulgaritate
vulgární = de mal gusto
vulgární = vulgar
vulkanizovat = vulcanisar
vůně = fragrantia
vůně = odor
vůně = perfumo
vůně (jídla) = sapor
"vůně" = aroma
vůz = carro
vůz = wagon
vy = voi = vos
vy = vos
výbava = paraphernales
výbava nevěsty = trousseau
vybavení = equipamento
vybavit = equipar
vybavit = fornir
vybavit = mobilar
vybavit (se) = equippar (se)
vybavit něčím = guarnir
vybavit tým = formar un equipa con
výběh pro koně = paddock
vyběhnout vzhůru = montar currente
výběr = election
výběr = selection
vyběrač mýta = pedagero
výběrčí daní = perceptor de impostos
výběrový = selective
vybílit vápenným mlékem = blanchir con lacte de calce
vybírat = selectionar
vybírat = seliger
vybíravý = difficile a satisfacer
vybít (baterku) = discargate
vybití = discarga
vybledlý = discolorate
vyblednout = marcer
výbojnost = expansion
vybojovat = eluctar
výbor = anthologia
výbor = committee
výbor = consilio
výborně! = bravo!
výborný = exquisite
výborný nápad = idea luminose
vyboulení = protuberantia
vyboulit se = protuberar
vybrakovat = cannibalisar
vybraný = selecte
vybraný = seligite
vybrat = eliger
vybrat = individuar
vybrat = recrutar
vybrat = selectionar
vybrat = seliger
vybrat si = optar
vybudit = excitar
vybudovat = contruer
výbuch = detonation
výbuch = eruption
výbuch = explosion
vybuchnout = detonar
vybuchnout = erumper
vybuchnout = exploder
vybuchnout = facer detonar
vybuchnout = facer exploder
vybuchnout = funder 
vybuchnout = ructar
vyburcovat = evocar
výbušná hlavice = capite explosive
výbušná nástraha = trappa explosive
výbušnina = explosivo
výbušný = explosive
vycpat = borrar
vycpat = impalear
vycpat = installar commodemente
vycpat = wattar
vycpávání = taxidermia
vycpávka = borra
vycvičit = maestrar
výcvik = exercitation
výčep = taverna
vyčerpání = emaciation
vyčerpání = escappamento
vyčerpanost = debilitate
vyčerpanost = exhaustion
vyčerpanost = lassitude
vyčerpaný = exhaurite
vyčerpaný = exhauste
vyčerpaný = lasse
vyčerpat = exhaurir
vyčerpat = expirar
vyčerpat = extenuar
vyčerpat se = debilitar se
vyčerpat se = exhaurir se
vyčerpávající = multo fatigante
vyčerpávající zkouška = proba exhauriente
výčet = enumeration
vyčinit kůži = tannar
vyčistit = mundar
vyčistit = nettar
vyčítat = remonstrar
vyčítat = reprehender
vyčítat = reprochar
vyčítat si = remorder
výčitka = compunction
výčitka = reproche
výčitky svědomí = remorso
vyčlenit = assignar
výčnělek = protuberantia
výčnělek = saliente
vyčnívající = saliente
vyčnívat = esser conspicue
vyčnívat = salir foras
výdaj = dispensa
výdaje = expensa
výdaje = sumpto
vydání = emission
vydání = extradition
vydání = publication
vydání (knihy) = edition
vydat = dispender
vydat = eder
vydat = editar
vydat = emitter
vydat = render
vydat (výnos) = promulgar
vydat (zločince) = extrader
vydat nedobrovolně = dar de mal grado
vydat osobu = extrader
vydat se = partir
vydat se na = poner se
vydat se na cestu = mitter se in cammino
vydávat = distribuer
vydávat = publicar
vydávat zákony = legiferar
vydavatel = editor
vydávit = disgorgar
vydědit = dishereditar
vydědit = exheredar
vydechnout = expirar
vydechnutí = expiration
vydechovat = exhalar
vydechovat = respirar
vydělat = ganiar
vydělávat = capitalisar
vydělávat = merer
výdělek = lucro
vyděrač = exactor
vyděrač = chantagista
vyděračský = exorbitante
vyděračství = extortion
vyděsit = consternar
vyděsit = espaventar
vyděsit se = espaventar se
vyděšený = terrificate
vydírání = extorsion
vydírání = extortion
vydírání = chantage
vydírat = extorquer
vydírat = extorquer per chantage
vydobýt = expugnar
výdobytek = avantiar laboriosemente
vydra = flutra
vydrancovat = rapinar
vydržet = permaner
vydržet = supportar
vydržet = sustener
vydrží = perdurar
vydržovat = sustener
výduť aorty = aneurisma
vydutý = sacchese
vyfouknout = deflar
výfuk = escappamento
výfuk = tubo de escappamento
vygumovat = rader
vyhaslý = extincte
vyhasnout = extinguer
výherce = ganiator
výherce = vincitor
vyhladit = annihilar
vyhladit = disfalsar
vyhladit = exterminar
vyhladit = obliterar
vyhládnout = affamar
vyhladovělý = famelic
vyhladovět = affamar
vyhlásit = declalar
vyhlásit = declamar
vyhlásit = proclamar
vyhlášení = exposition
vyhláška = notification
vyhlazení = extermination
vyhlazení = extirpation
vyhlazení = lisiamento
vyhlazení = obliteration
vyhlazovat = applanar
výhled = prospecto
výhled = vista
vyhledávání = cerca
vyhledávání = perquirer
vyhledávání = perquisition
vyhlídka = prospecto
vyhlídka = vista
vyhloubenina = draga
vyhloubený = concave
vyhloubit = excavar
vyhnanec = exiliato
vyhnanec = expatriato
vyhnání = expulsion
vyhnanství = bannimento
vyhnanství = exilio
vyhnat = bannir
vyhnat = expeller
vyhnat = chassar
vyhnout (se) = evitar (se)
vyhnout se = eluder
vyhnout se = evitar
vyhnout se čemu = obviar a
vyhnout se přímé odpovědi = evitar de dar un responsa directe
vyhnutelný = evitabile
výhoda = avantage
výhoda = beneficio
vyhodit = deperir
vyhodit = eliminar
vyhodit = expeller
vyhodit (vyrazit ven) = remover con grande gesto
vyhodit do vzduchu = facer saltar
vyhodit někoho = mitter al porta
vyhodit ze sedla = privar de su sede
výhodnější = preferibile
výhodný = avantagiose
výhodný obchod = acquisition a bon mercato
výhonek = planton
vyhořet = destruer le interior de
vyhostit = dispaisar
vyhostit = exiliar
vyhostit = expeller
vyhoštění = expulsion
vyhoupnout se na koně = montar a cavallo
vyhovět = accommodar
vyhovět = convenir
vyhovět = placer
vyhovovat = conforme a
vyhovovat čemu = convenir a
vyhovující = commode
vyhovující = convenibile
vyhození = ejection
výhra = ganio
výhra = grosse premio
vyhrabávat = foder
výhrada = condition
výhrada = salvo
výhrada = stipulation
vyhradit si = stipular
výhradní = exclusive
vyhrát = ganiar
vyhrát = vincer un joco
výhry = ganios
vyhřezlá ploténka = disco intervertebral prolabite
vyhřívaný = calorose
vyhublý = discarnate
vyhýbat = evitar
vyhýbat se = evader
vyhýbat se = evitar
vyhýbavý = elusive
vyhýbavý = evasive
vyhýbka = cambio
vyhynulý = extincte
vycházející z vlastního popudu = spontanee
vycházet (slunce) = levar
vycházet s = intender se
vycházet z = resultar de
vychladit = glaciar
vychladnout = refrigerar
vychloubačný = vangloriose
vychloubání = pretension
vychloubání = rodomontada
vychloubat = dar se aeres
vychloubat = ostentar
vychloubat se = vangloriar se
východ = egresso
východ = est
východ = exito
východ = levante
východ = oriente
východ = sortita
východ slunce = levar del sol
východisko = base
východisko = puncto de partita
východní = del est
východní = oriental
Východní Afrika = Africa Oriental
Východní Asie = Asia Oriental
výchova = education
vychovaný = ben educate
vychovatel = pedagogo
vychovatel = preceptor
vychovatelka = governante
vychovávat = educar
výchovný ústav = convicto
výchozí = initial
vychrtlý = emaciate
vychutnávat = saporar
vychytralost = astutia
vychytralý = astute
vyjádření = expression
vyjádření = expresso
vyjádřit = exprimer
vyjádřit názor = emitter un opinion
vyjádřit se = exprimer
vyjádřit slovy = exprimer in parolas
vyjádřitený = articulabile
vyjadřovat se posuňky = exprimer se per gestos
vyjasnění = clarification
vyjasnit = clarar
vyjasnit = exclarar
vyjasnit = facer plus brillante
vyjasnit se = clarar se
vyjasnit se = devenir plus clar
vyjednavač = negotiante
vyjednávač = negotiator
vyjednávat = negotiar
vyjednávat = negotio
vyjednávat = parlamentar
vyjeknutí bolestí = latrato de dolor
vyjetá kolej = cannellatura
výjezdní náklady = dispensas de viage
vyjímaje = excepte
výjimečný = exceptional
výjimka = dispensa
výjimka = dispensation
výjimka = exception
výjimka = exemption
vyjít = exir
vyjít = facer le sortita
vyjít = facer sortir
vyjít = sortir
vyjít v časopise = passar in revista
vyjma = excepte
vyjmenovat = enumerar
vyjmenovat = listar
vyjmout = exceptar
vyjmout = eximer
vykadit = defecar
výkal = excremento
vykartáčovat = brossar
vykašlávat = expectorar
vykazovat čistý zisk = reportar nette
výklad = interpretation
výklad textu = exegese
výkladní skříň = vitrina
vyklánět se = pender foras
výklenek = alcova
výklenek = niche
vyklenout = arcar
vyklidit = disoccupar
vyklonit (se) = inclinar (se)
vykloubení = dislocation
vykloubený = dislocate
vykloubit = luxar
vykolejení = derailamento
vykolejit = derailar
vykolejit = facer derailar
vykolíkovat = incaviliar
výkon = rendimento
vykonání = execution
vykonat = complir
vykonat = executar
vykonat = exequer
vykonavatel = executor
výkonnost = efficientia
výkonnost = production
výkonný = executive
výkop = colpo de initio
vykopat = excavar
vykopat = exhumar
vykopat = fossar
vykopávat = excavar
vykopávka = excavation
vykopnout = dar le colpo de initio
vykořenit = eradicar
vykořisťování = exploitation
vykořisťovat = exploitar
vykořisťovatel = exploitator
vykostit = disossar
vykotlaný = decrepite
vykotlaný zub = dente cariate
vykoupat se = baniar se
vykoupení = redemption
vykoupit = pagar e dimitter
vykoupit = redimer
vykouzlit = evocar
výkres = designo
vykreslení = tirada
vykreslit = fardar
vykrmit = grassiar
vykrmit = ingrassiar
vykrucování = prevarication
vykrucování = torto
vykrucovat se = prevaricar
vykřičený = malfamate
výkřičník = puncto de exclamation
výkřik = crito
výkřik = crito acute
výkřik z rozhořčení = crito de indignation
vykřiknout = exclamar
vykuchat = eventrar
vykupitel = redemptor
vykupitelské = redemptive
vykuřovat = fumigar
výkvět = elite
vyléčit = curar
vyléčit = remediar
vyléčit = sanar
vyléčit se = refacer se
vyléčitelný = curabile
vyléčitelný = sanabile
vylejt = supprimer
vylepšení = emendation
vylepšit = ameliorar
vylepšit = perfectionar
vylepšit = promover a grado superior
vylepšit = raffinar
vyleštit = facer brillar
vyleštit = lustrar
výlet = cursa
výlet = excursion
výlet = percurso
vyletět = comenciar volar
vylévat = effunder
vylézt = montar
vylíhnout = covar
vylíhnutí = covata
vylít = effunder
vylití = effusion
vylodění = disbarcamento
vylodit = disbarcar
vylodit = disimbarcar
výloha = vitrina
vyloučení = elimination
vyloučení = exclusion
vyloučit = elider
vyloučit = eliminar
vyloučit = excluder
vyloučit = excommunicar
vyloučit = expeller
vyloučit = secretar
vyloupit = piliar
vyloupit = robar
vyložení = discarga
vyložení = discargatorio
vyložit = discargar
vyložit = exponer
vyložit náklad = discargar
vylučování = excretion
vylučovat (žláza) = secretar
vyluhovat = macerar
vymačkat = exprimer
vymáčknout = exprimer
vymáhání = exaction
vymáhat = exequer
vymazání = deletion
vymazání = expunction
vymazání = radimento
vymazat = deler
vymazat = expunger
vymazat = obliterar
vymazat = rader
výměna = cambiamento
výměna = commutation
výměna = excambio
výměna = intercambio
výměna = metabolismo
vyměnit (se) = excambiar (se)
vyměnitelné = intercambiabile
výměnný obchod = troco
výměnný obchodník = trocator
vyměňovat = cambiar
vyměřit = metir
vyměšovat = excretar
vymetat ulice = scopar le stratas
vymezená plocha = area
vymezení = demarcation
vymezit = confinar
vymezit = demarcar
vymezit = limitar
vymístit = displaciar
vymítač ďábla = exorcista
vymítání ďábla = exorcismo
vymknouot se = torquer se
vymknutí = torsion muscular
vymlouvat = allegar
vymlouvat se = facer su excusas
vymlouvat se = justificar per argumentos false
vymlouvat se = pretextar
výmluva = pretexto
výmluva = tergiversation
výmluvnost = eloquentia
výmluvný = eloquente
výmluvný = multiloque
výmluvný = volúbile
výmol = cavo
vymoženost = convenientia
vymřít = disparer
výmysl = confabulation
výmysl = excogitation
výmysl = fiction
vymyslet = excogitar
vymyslet = inventar
vymyslet (příběh) = finger
vymyšlenost = fingimento
vymýt mozek = facer le lavage del cerebro
vymýtat ďábla = exorcisar
vymýtit = eradicar
vymýtit = exterminar
vymýtit = extirpar
vymývání mozku = lavage del cerebro
vynadat = reprochar
vynález = invention
vynalézat = sophisticar
vynalézavost = abundantia de ressources
vynalézavost = ingeniositate
vynalézavý = ingeniose
vynálezce = inventor
vynalezený = inventive
vynaložit = expender
vynaložit veškeré úsili = facer tote su effortios
vyňat = exempte
výňatek = extracto
vyndat = extraher
vynechání = elision
vynechání = omission
vynechat = omitter
vynervovat = enervar
vynést = sortir con
vynikající = deliciose
vynikající = eminente
vynikající = excellente
vynikající = exquisite
vynikající = insigne
vynikat = esser saliente
vynikat = exceller
vyniknout = exceller
vyniknout ve strategii = superar in strategia
vynořit se = emerger
výnos = profito
vynosit = extenuar
výnosný = cedente
výnosný = lucrative
výnosný = profitabile
výnosný = remunerative
výnosy = receptas
vynucení = exaction per fortia
vynucovat = extorquer
vynucovat = fortiar le passo
vynutit = concuter
vynutitelná = capace de application
vyobcování = proscription
vyobcovat = proscriber
vyobrazit = effigiar
výpad = sortita
vypadající = apparente
vypadat = parer
vypadnout = descender currente
vypadnout = exir currente
vypadnout = sortir in disordine
vypadnutí = prolapso
vypálit = cauterisar
vypálit = discargar
vyparádit (se) = adornar (se)
vypařit = escaldar
vypařit = evaporar
vypařování = evaporation
vypařování = transpiration
vypařovat = emitter vapor
vypařovat = exhalar
vypařovat = vaporisar
vypasený = folte
vypátrání = recognoscentia
vypátrat = recognoscer
vypínač = interruptor
vypískat = critar con disapprobation a
vyplácení = discassamento
vyplachovat = lavar con multe aqua
vyplašit = alarmar
vyplatit = disbursar
vyplatit = discassar
výplatní den = die de paga
vyplenit = facer perquisition
vyplenit = piliar
vyplenit = sacchear
vyplétat (židli) = cannar
vyplít = extirpar
vyplivnout = disgorgar
vyplivnout = exspuer
výplň = borra
výplň zubu = obturation
vyplnit = completar
vyplnit = expler
vyplnit = obturar
vyplnit mezeru = repler un lacuna
výplod = fingimento
vyplout = partir
vyplout = poner al vela
vyplynout = resultar in
vyplývat = resultar
vypnout = disaccopular
vypnout = extinguer
výpočet = calculation
výpočet = calculo
vypočítat = computar
vypočítat = enumerar
vypodložit = wattar
vypomoci = remediar
výpomocný = auxiliar
vypořádat se = arrangiar se
vypotit se = transpirar
vypotřebovat = exhaurir
vypouklý = convexe
vypouštět = discargar
výpověď = disdicimento
vypovědět = denunciar
vypovědět = proscriber
vypovědět = relegar
vypovědět = terminar (se)
vypovědět z vlasti = expatriar
vypovězení = bannimento
vypracovaný = elaborate
vypracovat = elaborar
vyprahlý = aride
vyprahlý = comburite
vyprané prádlo = pannos lavate
výprask = fustigation
vyprat = eliminar per lavar
výprava = expedition
vypravěč = narrator
vyprávění = narration
vyprávět = contar
vyprávět = narrar
výpravný = epic
vyprázdnit = depler
vyprázdnit = evacuar
vyprázdnit = vacuar
vyprázdnit (balón) = deflar
vyprázdnit střevo = defecar
vyprodáno = exhaurite
vyprodaný = exhaurite
vyprodávat = vender toto
vyprosit = exorar
vyprosit něco = impetrar
vyprosit si = sullicitar
vyprostit = disembarassar
vyprostit = emancipar
vyprostit = manumitter
vyprsknout smíchy = erumper in risos
vypršet = expirar
vypsat = scriber
vypudit = bannir
vypudit = evincer
vypůjčit si = facer se prestar
vypůjčovatel = prestatario
výpusť = cloaca
vypustit = expunger
vypustit se = escolar se
vypustit vodu = vacuar le aqua
vypuštění = lanceamento
vypuštění = lancha
vypuzení = eviction
vyrábět = fabricar
vyrábět = manufacturar
vyrábět = producer
vyrábět kůži = tannar
výraz = expression
výraz = termino
vyrazit dech = facer perder le halito
vyrazit proti = choccar contra
výrazový = expressive
vyrážka = eczema
vyrážka = exanthema
výroba = inscenation
výroba = manufactura
výroba = production
výrobce = fabricante
výrobce = genitor
výrobce = productor
výrobek = producto
vyrobeno na míru = facite sur mesuras
vyrobit = fabricar
vyrobit = producer
výrobky z vlny = laneria
výrobní = productive
výročí = anniversano
výročí = anniversario
výročí = annuario
výroční = annue
výrok = predicamento
výrok = verdicto
výron = effusion
vyrostlý = adulte
vyrovnání = regulamento
vyrovnání účtu = saldo
vyrovnanost = equanimitate
vyrovnaný = ben equilibrate
vyrovnaný = equabile
vyrovnaný = equal
vyrovnaný = equanime
vyrovnaný = par a
vyrovnaný = quite
vyrovnat = applanar
vyrovnat = applattar
vyrovnat = compensar
vyrovnat = equalar
vyrovnat = equalisar
vyrovnat = explanar
vyrovnat = nivellar
vyrovnat dluh = pagar a debt
vyrovnat rozdíl = repartir le differentia
vyrovnat se = equilibrar se
vyrovnat se s = equalar se a
vyrovnávat = equalisar
vyrovnávat účet = saldar
vyrůst = altiar se
vyrůstat = protuberar
výrůstek = excrescentia
vyrušit = disconcertar
vyrušit = disturbar
vyrušovat = perturbar
vyrvat = eveller
vyrýt = grattar
vyrýt = gravar
vyrýt reliéf = gravar in relievo
vyřadit = abandonar
výřečný = eloquente
vyřešení = resolution
vyřešeno = resolute
vyřešit = disintricar
vyřešit = resolver
výřez = tonditura
vyřezat = excider
vyřezat v dřevě ornamentální vlysy = incrustar de ligno ornamental
vyřezávat = scaliar
vyřezávat (maso) = trenchar
vyřezávat (ze dřeva) = sculper
vyřezávka = labor a perforationes
vyřízení = liquidation
vyříznutí = abscission
vyříznutí = excision
vyříznutí = resection
výsada = prerogativa
vysadit z = disbarcar
výsadkář = paracaditista
výsadní právo = privilegio
vysavač = aspirator
vysazení = partita
vysedávač vejcí = covator
výsek = segmento
vyschlý = desiccate
vysílač = emissor
vysílač = transmissor
vysílač TV = telediffusor
vysílačka = station de radiodiffusion
vysílat = diffunder
vysílat = radiar
vysílat TV = televisar
vysílat v televizi = televisar
vysílení = exhaustion
vysilující = exhauriente
vyskakovat = salir
vyskočit = salir
výskyt = apparentia
výskyt = emersion
výskyt = occurrentia
vyskytovat se = recurrer
vyslanec = ambassator
vyslanec = emissario
vyslanec = inviato
vyslanectví = ambassada
vyslanectví = legation
vyslání = mission
vyslat = deputar
vyslat = emitter
vyslat = expedir
vyslat = legar
vyslat = mandar
vyslat znovu = reexpedir
výsledek = effecto
výsledek = producto
výsledek = resultato
výsledková tabule = tabula
výsledný = resultante
vysledovat = trovar
výslech = inquisition
výslech = interrogation
vysloužilec = veterano
vysloužilý = emerite
vyslovit = pronunciar
vyslovitelný = effabile
vyslovitelný = pronunciabile
výslovně = expressemente
výslovnost = pronunciation
výslovnost pomalá a těžká = pronunciation lente e pesante
výslovný = explicite
vyslovovat = pronunciar
vyslovovat nezřetelně = pronunciar indistinctemente
vyslovovat pomalu a vážně = pronunciar lente e pesantemente
vyslýchat = interrogar
vysmát se = derider
vysmát se = irrider
výsměch = derision
výsměch = ridiculo
výsměch = surriso de derision
vysmívání = irrision
vysmívat = derider
vysmívat = irrider
vysmívat (se) = rider (se) de
vysmívat se = rider se de
vysmrkat se = sufflar se le naso
vysoce = multo
vysoká frekvence = de alte frequentia
vysoká oddanost = de alte fidelitate
vysoká škola = collegio
vysokohorský = alpin
vysoký = alte
vysoký = alto
vysoký = celse
vysoký = elevate
vysoký 2 metry = alte de 2 metros
vysoký mužský hlas = tenor
výsost = altessa
výsostný = excelse
vysoušeč = siccator
vysouvat = tirar
vysrážet se = coagular
výstava = exhibition
výstava = exposition
výstavba = edification
výstavní hala = sala de exposition
výstavní sál = salon
vystavování = exhibition
vystavovat = exhibir
vystavovatel = exhibitor
vystěhování ze země = expatriation
vystěhovat se = emigrar
vystihnout = epitomar
výstižnost = exactitude
výstižný = pregnante
vystoupání = ascension
vystoupení nahoru = ascension
vystoupit = descender
vystoupit = facer secession
vystoupit = separar se
vystoupit na břeh = abbordar
vystoupit nahoru = ascender
vystoupit z = descender de
výstraha = monition
vystrašený = horrificate
vystrašit = espaventar
vystrašit = terrer
vystrčit = expeller
výstroj = trousseau
vystrojit = adjustar
výstřední = eccentric
výstřední = extravagante
výstřední = extreme
výstřednost = capricio
výstřednost = eccentricitate
výstřednost = nodo
výstřednost = ultrantia
výstřel = tiro
výstřelek = mania
vystřelit = discargar
vystříknout = ejacular
vystřízlivět = disinebriar se
výstřížek = extracto
výstřižek (z novin) = retalio
výstup = montata
výstup (na horu) = ascension
výstup po žebříku = scalada
výstupek = protuberantia
výstupní kontrola = registrar su partita
výstupní registrace = registrar su partita
vystupovat (nahoru) = montar
vystupovat (nahoru) = scander
vysunutí = ejection
vysušit (se) = desiccar (se)
vysvěcení = ordination
vysvětlení = elucidation
vysvětlení = explication
vysvětlit = clarar
vysvětlit = explicar
vysvětlit = interpretar
vysvětlivka = legenda
vysvobodit = absolver
vysychat = dishydratar
výše = altor
výše = in alto
výše = super
výše uvedený = citate previemente
výše uvedený = precitate
vyšetřit = investigar
vyšetřit poslechem = ascultar
vyšetřování = inquesta
vyšetřování = inquisition
vyšetřování = investigation
vyšetřovat = explorar
vyšetřovat = inquirer
vyšetřovat = investigar
vyšetřovat = scrutar
vyšetřovatel = inquisitor
vyšetřovatel = investigator
vyšinutý = folle
vyšisovaný = marcide
vyšívat = brodar
výšivka = broderia
výška = altitude
výška = alto
výška = celsitude
výškoměr = altimetro
výšková plošina = altiplano
vyškrábat se vzhůru = montar con manos e gambas
vyšlý z módy = passate de moda
vyšperkovat = gemmar
vyšplhat = montar
vyšší = supere
vyšší moc = fortia major
vyšší stav = stato major
vyštěknutí = latrato acute
výt = ulular
vytáčet = facer
vytáčet se = tergiversar
vytáčka = escappatoria
vytáčka = evasion
výtah = ascensor
výtah = elevator
výtah = lift
výtah = montacargas
vytáhlý = alte e magre
vytáhnout = altiar
vytáhnout = eveller
vytáhnout = extraher
vytáhnout = hissar
vytáhnout = tirar
vytahovat = tirar
vytahovat se = vantar se
vytápět = calefacer
výtažek = extracto
vytažení = tirada
vytčené = luxation
výtečnost = prominentia
výtečný = egregie
vytékání = effluvio
vytepat = gravar in relievo
výtěžek = emolumento
výtěžek = extracto
výtěžek = rendimento
vytí = ululation
výtisk = exemplar
vytisknout = imprimer
výtka = reproche
vytlačit = dislocar
vytratit se = partir secretemente
vytratit se = sortir furtivemente
vytratit se = sortir sin facer ruito
vytrestat = bastonar
vytrhat = extirpar
vytrhnout = eveller
vytrpět = indurar
vytrubování = floritura
vytrvale = assiduemente
vytrvalost = constantia
vytrvalost = perseverantia
vytrvalost = persistentia
vytrvalost = resolution
vytrvat = indurar
vytrvat = obstiner se
vytrvat = perdurar
vytrvat = permaner
vytrvat = perseverar
vytrvat = persister
vytrvat = tolerar
vytrvat v = persister in
vytrysknout = effortio supreme
vytrysknout = facer un effortio supreme
vytrysknout = pullular
vytržení = evulsion
vytržení = extraction
vytržení mysli = ecstase
vytříbit = perfectionar
vytvářející = constituente
vytvářející = formative
vytváření = faction
vytvářet = basar
vytvářet = formar
vytvářet = generar
vytvářet se = producer se
vytvořit = crear
vytvořit = formar
vytvořit si názor = formar se un opinion super
vytyčit = traciar
vytyčit precizně = signalar con precision
vytýkat = reprochar
"vytýkat" = censurar
vyučovat = docer
vyučovat = formar
vyučovat = inseniar
vyučovat = instruer
výuka = inseniamento
vyumělkovanost = affectatio
vyumělkovanost = preciositate
vyústit = resultar
využití = exploitation
využívat = exploitar
využívat = utilisar
vývar = consomme
vyvařovat = cocer
vyvážený = harmoniose
vyvážet = exportar
vyvést z míry = disconcertar
vyvést ze lži = disabusar
vyvětrání = aeration
vyvětrání = ventilation
vyvíjet nátlak = exercer pression
vyvíjet tlak = premer
vývin = evolution
vyvinit se = disculpar
vyvinout se = displicar
vyvinout se = evolver
vyvlastnit = expropriar
vývod = escappamento
vývod = exito
vývoj = evolution
vývojář = disveloppator
vyvolání (vzpomínek) = evocation
vyvolat = evocar
vyvolat = excitar
vyvolat = facer nascer
vyvolat = inducer
vyvolat = provocar
vyvolat emoce = emotionar
vyvolat vzpouru = motinar
vyvolávat = invocar
vývoz = exportation
vývozce = exportator
vyvozovat = abstraher
vyvozovat = arguer
vyvozovat = inferer
vyvrácení = eversion
vyvrácení = refutation
vyvrátit = confutar
vyvrátit = falsificar
vyvrátit = inverter
vyvrátit = refutar
vyvrcholení = culmination
vyvrknout = torquer
vývrtka = tiracorcos
vyvrženec = bannito
vyvržený = bannite
vyvýšené místo = estrade
vyzáblý = discarnate
vyzáblý = emaciate
vyzáří = emanar
vyzařovat = emanar
vyzařovat = exsudar
vyzařovat = irradiar
vyzařovat = radiar
vyzařující = divulgate
výzbroj = armatura
výzbroj = equipamento
vyzbrojení = armamento
vyzbrojit = armar
vyzbrojit = equipar
výzdoba = decoration
výzdoba = ganio occasional
výzdoba = guarnition
výzdoba = imbellimento
vyzdobit = decorar
vyzdobit = guarnir
vyzdobit = redecorar
vyzkoušet = examinar
výzkum = exploration
výzkum = recerca
výzkumník = recercator
význačný = distinguite
význačný = eminente
význačný = magne
význam = importantia
význam = importation
význam = significantia
význam = signification
vyznamenání = commendation
vyznamenaný = decorato
významný = pregnante
významný = prominente
významný = significante
významný = significative
vyznání = confession
vyznat = confessar
vyznat se v tlačenici = facer se largo a colpos de cubito
vyznavač = devoto medio
vyznít naprázdno = haber nulle resultato
vyztužit (se) = rigidar (se)
výzva = appello
výzva = defia
vyzvat = defiar
vyzvat = facer le appello de
vyzvat = invocar
vyzvat (k boji) = defiar
vyzvědač = spion
vyzvednout = facer venir
vyzvednout = levar
vyzvednout = pick up
vyzvednout = sublevar
vyzvídat = spiar
vyzývavý = immediate
vyzývavý = provocative
vyžadovat = exiger
vyžadovat = necessitar
vyždímaný = fatisate
vyždímat = torquer
vyždímat = torquer con violentia
vyžírat = eroder
vyžírka = mendico
výživa = alimentation
výživa = alimento
výživa = nutrimento
výživa = nutrition
výživa = victo
výživné = alimentos
výživný = alibile
výživný = alimental
výživný = nutriente
výživný = nutritive
vyživovat = sustener
vyživovat (se) = nutrir (se)
vyžlábkovat = cannellar
vzácně = rarmente
vzácnost = raritate
vzácný = rar
vzadu = detra
vzájemně = le un le altere
vzájemné obviňování = recrimination
vzájemnost = reciprocitate
vzájemný = mutual
vzájemný = mutue
vzájemný = reciproc
vzbouřenec = motinero
vzbouřenec = rebellante
vzbouřenec = tumultuoso
vzbouřit se = insurger
vzbouřit se = motinar
vzbouřit se = motinar se
vzbudit = eveliar
vzbudit (se) = eveliar (se)
vzbudit odpor = repugnar
vzbuzený = agitate
vzdálenější = plus distante
vzdálenější = ulterior
vzdálenost = distantia
vzdálenost = percurso
vzdálenost řádků = interlinea
vzdálenost řádků dvojitá = interlinea duple
vzdálenost řádků jednoduchá = interlinea simple
vzdálený = distante
vzdálený = lontan
vzdálený = remote
vzdálit = remover
vzdálit se = absentar se
vzdání se něčeho = abandono
vzdát = renunciar
vzdát se = ceder
vzdát se = relinquer
vzdát se = render
vzdát se = render se
vzdát se = resignar
vzdát se (čeho) = abjurar
vzdát se (čeho) = renunciar
vzdát se čeho = abandonar
vzdát se čeho = ceder
vzdech = suspiro
vzdělání = education
vzdělání = erudition
vzdělaný = culte
vzdělaný = erudite
vzdělat = educar
vzdělávací = educational
vzdělávací film = film educative
vzdělávací systém = systema de education
vzdělávat = edificar
vzdělávat = educar
vzdělávat = elevar
vzdělávat = erudir
vzdor = defiantia
vzdorný = defiante
vzdorovat = affrontar
vzdorovat = debatter se
vzdorovat = defiar
vzdorovat = resister
vzdorovat = resister a
vzdorovitý = recalcitrante
vzdouvat se = agitar se
vzduch = aer
vzduch = aere
vzducholoď = nave aeree
"vzducholoď" = aeronave
vzduchotěsný = hermetic
vzduchotěsný = impermeabile al aere
vzdušný = aeree
vzdušný prostor = aerospatio
vzdychat = anhelar
vzdychat = suspirar
vzestup = augmento
vzestup = crescita
vzestup = surger
vzhled = apparentia
vzhled = aspecto
vzhled = visage
vzhledem k = a causa de
vzhledem k = in vista de
vzhledem k = reguardo a
vzhledem k = vidite que
vzhledem k = viste que
vzhlédnout = levar le oculos
vzhledný = chic
vzhůru nohama = in disordine
vzchopit se = reprender le sensos
vzít = censer
vzít = expugnar
vzít = prender
vzít = sumer
vzít do úst = imbuccar
vzít míru = prender le mesuras de
vzít na sebe = cargar se de
vzít nohy na ramena = prender pede
vzít odvahu = discoragiar
vzít v úvahu = tener conto de
vzít za skutečnost = supponer
vzít znovu = reprender
vzít zpět = reprender
vzít zpět = retraher
vzkřísit = resurger
vzkřísit (se) = resuscitar (se)
vzkříšení = resurrection
vzkvétat = florer
vzkypět = agitar se
vzkypět = ebullir
vzlet = atterrage
vzlet = verve
vzletět = montar
vzlétnout = elevar
vzlétnout = levar
vzlyk = singulto
vzlykat = singultar
vznášedlo = a cossino de aere
vznášející se = suspense
vznášet = levar
vznášet = sublimar
vznášet se = flottar
vznášet se = flottar in le aere
vznášet se = levitar
vznášet se = planar
vznést = relevar
vznést námitku = sublevar un objection
vznést se = projectar se in le aere
vznešenost = celsitude
vznešenost = majestate
vznešený = elevate
vznešený = eminente
vznešený = excelse
vznešený = illustre
vznešený = nobile
vznešený = sublime
vznětlivý = inflammabile
vznětlivý = irascibile
vznícení = ignition
vznik = initio
vzniknout = incurrer
vzniknout = provenir
vzniknout = surger
vznítit se = inflammar se
vznítit se = prender foco
vzor = exemplar
vzor = exemplo
vzor = modello
vzor = specimen
vzor = typo
vzorec = formula
vzorek = exemplar
vzorek = patrono
vzorek = specimen
vzpěra = trabe secundari
vzpírání = sublevamento de pesos
vzplanout = inflammar
vzplanutí = combustion
vzpomenout = mentionar
vzpomenout si = recolliger
vzpomínat = contar su souvenires
vzpomínat = rememorar se
vzpomínat si = memorar
vzpomínka = memoria
vzpomínka = recollection
vzpomínka = reflexioposterior
vzpomínka = scena retrospective
vzpomínková slavnost = commemoration
vzpoura = insurrection
vzpoura = motin
vzpoura = revolta
vzpoura = revoltar
vzpoura = tumulto
vzpřímený = erecte
vzpřímit = eriger
vzpurnost = defiantia
vzpurný = contumace
vzpurný = motinose
vzpurný = rebelle
vzpurný = seditiose
vzpurný = tumultuose
vzpurný charakter = character rebelle
vzrůst = accrescer
vzrůst = accrescimento
vzrůst těla = talia
vzrušení = affection
vzrušení = agitation
vzrušení = emotion
vzrušení = excitamento
vzrušení = fremito
vzrušenost = agitation
vzrušený = agitate
vzrušený = emphatic
vzrušený = nervosemente excitate
vzrušit = emover
vzrušit = excitar
vzrušit se = exaltar se
vzrušovat se = agitar se
vzrušující = excitante
vzrušující = excitative
vztah = relation
vztahovat se na = referer se a
vztahující se k = concernente
vztahy s veřejností = servicio de relationes public
vztažný = relative
vztek = exasperation
vztek = furor
vztek = cholera
vztek = rabie
vztek = rage
vztekat se = rabiar
vzteklina = rabia
vzteklina = rabie
vzteklý = rabide
vzteklý pes = can rabiose
vztyčení = erection
vztyčený = erecte
vztyčit = eriger
vztyčit (prapor) = hissar
vztyčit zastat = plantar bandiera
vzývání = imploration
vzývání = invocation
vzývání = supplication
vzývat = invocar
vždy = semper
vždy = sempre
vždyť = nam
Wales = Galles
Wales = Wales
Walesan = gallese
walkman = transmissor-receptor portabile
watt = watt
WC = W.C.
western = western
whisky = whisky
wolfram = tungsten
wolfram = wolfram
xenofil = xenophilo
xenofilie = xenohilia
xenofobický = xenophobic
xenofobie = xenophobia
xerox = xerographia
xeroxová kopie = copia per xerox
xeroxování = xerographia
xeroxovat = copiar per xerox
xeroxovat = xerographar
xxx km daleko k = a xxx kilometros
xxx-kilometrů = a xxx kilometros
xylofon = xylophono
y = i grec
yankee = yankee
yard = yard
ypsilon = ipsilon
Yukon = Yukon
z = ab
z = de
z = ex
z = foras de
z (2. pád) = de
z (něčeho) = del
z bláta do louže = de mal in pejo
z celého srdce = de tote le corde
z druhé ruky = de occasion
z druhé ruky = de secunde mano
z druhého manželství = lecto - del secunde lecto
z důvodu = debite
z jakého důvodu = pro qual ration
z kovu = de metallo
z kůže = de corio
z laskavosti = per benevolentia
z módy = foras de moda
z očí do očí = facie a facie
z opačné strany = de reverso
z pohledu = in vista de
z první ruky = de prime mano
z přírody = de natura
z této strany = cis
z velké časti = in grande parte
z žádného důvodu = a proposito de nihil
za = detra
za = per
za = post
za = ultra
za dobrou cenu = a bon mercato
za hranicí = foras de bordo
za hranicí = ultra
za každou cenu = a omne costo
za nepřítomnosti = in contumacia
za podmínky = a condition que
za prvé ... za další = in prime loco ... del altere parte
za předpokladu = a condition que
za předpokladu = supponite que
za účelem = con intention
za všemi náklady = a omne costo
zabalit = imballar
zabalit = impaccar
zabalit = impacchettar
zabalit = inveloppar
zabalit = involver
zabalit = pacchettar
zabalit se = inveloppar
zabarikádovat = barricadar
zabarvení = tinctura
zábava = amusamento
zábava = divertimento
zábava = intertenimento
zabavení = requisition
zabavení = sequestration
zabavení = sequestro
zabavit = confiscar
zabavit = prender con violentia
zabavit = requisitionar
zabavit = sequestrar
zabavit se s = divertir se con
zábavný = amusante
zábavný = divertente
zábavný = recreative
záběr (foto) = animo
zabezpačit = custodiar
zabezpečitelný = procurabile
zabij mě! = occide me!
zabiják = homicida
zabiják = malleo
zabíjet = abatter
zabírat = occupar
zabít = morder
zabít = occider
zabít elektřinou = electrocutar
zabití člověka = homicidio
zablácený = fangose
záblesk = fulgure
záblesk (slabý) = luce debile
zablesknout = scintillar
zablokovat = barrar
zablokovat = blocar
zablokovat se = bloccar se
zabloudění = aberation
zabloudit = discamminar
zabloudit = disviar se
zábor = annexion
zábor = prension
zabouchnout (se) = clauder (se) con ruito
zábradlí = balustrada
zábradlí = barra protective
zábradlí = rail
zábrana = barrage
zábrana = impedimento
zábrana = obstruction
zabrání = annexion
zabránit = impedir
zabraňování = remora
zabraňovat = obstruer
zabraný = preoccupate
zabrat = annecter
zabrat = occupar
zabrat = requisitionar
zabrat se do = absorber se in
zabrzdit = refrenar
zabývat se = occupar se
zabývat se = tractar se de
zabývat se čím = occupar se de
zabývat se čím = preoccupar se de alique
zabývat se malichernostmi = occupar se de bagatellas
zabývat se. = ocupar se
zacelení = integration
zaclánět = eclipsar
záclona = cortina
zácpa = constipation
zacpaný = constipate
zacpat = obturar
zacpat ústa = mordaciar
zacpat ústa = musellar
zacuchat = immiscer se
začarovaný = vitiose
začátečník = debutante
"začátečník" = comenciante
začátek = comenciamento
začátek = debut
začátek = initial
začátek = origine
začátek = principio
začervenalý = rubicunde
začervenat se = erubescer
začínat = initiar
začínat (veřejně) = exordir
začít = comenciar
začít = inceptar
začít = inciper
začít = poner se a ...
začít co = poner initiales a
začít kvést = inflorescer
začít znovu = recomenciar
začlenit (se) = inrolar (se)
záď lodi = poppa
záda = dorso
zadarmo = gratis
zadávit = tentar morder
zadek = culo
zadek = podice
zadlužený = indebitate
zadlužit se = indebitar
zadlužit se = indebitar se
zadní = dorsal
zadní = posterior
zadní část = parte posterior
zadní dveře = porta posterior
zadní noha = gamba posterior
zadní sedlo = sede posterior
zádní strana (knihy) = reverso
zadní voj = retroguarda
zadnice = culo
zadnice = hanca
zadostiučinění = satisfaction
zadostučinit = satisfacer
záďový = sever
zádrhel = obstaculo
zadrhovat = balbutiar
zadržení = detention
zadržení = retention
zadržení = subnegation
zadržet = detener
zadržet = interceptar
zadržet = retener
zadržet (informaci) = subnegar
zadržovací = retentive
zádumčivost = melancholia
zadusit = asphyxiar
zádušní mše = requiem
záhada = enigma
záhadný = enigmatic
zahájení = apertura
zahájení = comenciamento
zahájení = initiation
zahájení = lancha
zahájit = comenciar
zahájit = fundar
zahájit = inaugurar
zahájit = initiar
zahájit = prefaciar
zahájit podnikání = imbarcar se in un interprisa
zahájit prázdniny = comenciar le vacantias
zahajovací = inaugural
zahálet = esser disoccupate
zahálet = facer nihil
zahálet = otiar
zahalit = involver
zahalit = velar
zahálka = indolentia
zahálka = otiositate
zahálka = pigressa
zahálka = pigritia
zahambit = dishonorar
zahanbený = confuse
zahanbit = avergoniar
zahanbit = confunder
zahánět = repulsar
zahladit = obliterar
záhlaví = occipite
záhlaví = testa
zahlcení = congestion
zahlcený = congerite
zahlédnout = intervider
zahlédnout = perciper
zahlédnout = vider pro un instante
zahnat = allontanar
zahnat = bannir
zahnat do kouta = accular
zahnat do rohu = accapar
zahnat do rohu = accaparar
zahnat zpět = repeller
zahnízdit (se) = annidar (se)
záhon = parterre
zahořklý = rancide
zahořklý = rancorose
zahoukat = dar un colpo de klaxon
zahrabat = inhumar
zahrada = horto
zahrada = jardin
zahradnické nůžky = cisorios horticultural
zahradnický = horticultural
zahradnictví = horticultura
zahradnictví = jardinage
zahradničit = facer le jardinage
zahradník = jardinero
zahraniční = estranie
zahrnout = implicar
zahrnout = includer
zahrnout = incorporar
zahrnut v druhém = implicite
zahrnutý v = implicate in
zahrotit = appunctar
zahřát = calefacer
zahubit = perder
zahustit = concentrar
zahustit = condensar
zahustit (se) = inspissar (se)
zahušťování = inspissation
záhyb = plica
záhyb = ruga
záhyb = sino
zahýbat = curvar
zahynout = crepar
zahynout = obir
zahynout = perir
zacházet = manipular
zacházet = manovrar
zacházet = tractar
zacházet = tractar de
zacházet s = manear
záchod = latrina
záchod = lavatorio
zachování = conservation
zachování = preservation
zachování energie = conservation de energia
zachovat = mantener
zachovat = preservar
zachovat = reservar
zachránce = salvator
zachránění = salvamento
zachránit = redimer
zachránit = salvar
zachránit se = salvar se
záchranné lano = cablo de salvamento
záchranný člun = barca de salvemento
záchranný pás = cinctura de salvamento
záchvat = attacco
záchvat = paroxysmo
zachvátit = attaccar
zachvátit kolikou = dar colica a
zachvění = fremer
zachvění = fremito
zachvět = fremer
zachycení = interception
zachycovat = retener
zachytit = captivar
zachytit = interceptar
zachytit = retener
zachytit (se) = retener (se)
Zair = Zaire
zajat = captive
zajatec = captivo
zajatý = captive
zájem = interesse
zajetí = captivitate
zajetí = captivo
zajetí = captura
zajíc = lepore
zajíkanost = blesitate
zajíkat se = balbutiar
zajíkavý = blese
zajímat = interessar
zajímat se o = interessar se de/pro
zajímavý = interessante
zajímavý = interessate
zajisté = quidem
zajistit = assecurar
zajistit lidi = provider de personal
zajistit se = proteger se
zájmeno = pronomine
zajmout = captivar
zakalená = feculente
zákaz = inhibition
zákaz = interdiction
zákaz = prohibition
zákaz vycházení = coperifoco
zakázat = impedir
zakázat = inhibir
zakázat = interdicer
zakázat = prohibir
zákaznictvo = clientela
zákazník = adjudicatario
zákazník = cliente
zákazník = comprator
zákazník = emptor
zakazovat = prohibir
zákeřně zavraždit = assassinar
zákeřnost = insidia
zákeřný = insidiose
základ = base
základ = basso
základ = fundamento
základ = fundo
základ = rudimento
základ = substrato
zakládat = basar
zakládat = fundar
zakladatel = fundator
zakladatel = institutor
základna = platteforma
základna = puncto de appoio
základní = basal
základní = basic
základní = cardinal
základní = elementari
základní = essential
základní = fundamental
základní = rudimentari
základní manuál = prime libro
základní nátěr = prime application
základní škola = schola primari
základní vzdělání = instruction primari
základy = basamento
zaklepání = colpo de digito o de baston
zaklínání = incantation
zaklínat = exorcisar
záklopka = valvula
záklopka na kamnech = registro
zakódovat = codificar
zákon = acto del parlamento
zákon = lege
zákoník = codice
zákonitý = legal
zákonný = legitime
zákonný = licite
zákonný = observante de lege
zákonodárce = legifero
zákonodárný = legislative
zákonodárství = legislation
zákonů dbalý = observante le lege
zákop = trencha
zakořeněný = inveterate
zakotvit = ancorar
zakouřený = fumose
zakousnout = morder
zakousnutí = colpo de dentes
zakousnutí = indentation
zakrnění = aborto
zakrnět = abortar
zakrnět = arrestar le developpamento
zakrnět = volo acrobatic
zakročení = intercession
zakročit = interferer
zakročit = intervenir
zakrytý = coperite
zakrývat = teger
zakřivení = curvatura
zákusek = biscuit
zákusek = dessert
zákusek = pastisseria
zákusky (nesladké) = entremets
zakvičet = emitter critos acute
zalesněný = silvose
záleží na tom = il importa que
záležitost = affaire
záležitost = re
záležitosti = affaires
záliba = affection
záliba = gusto
záliba = inclination
záliba = passatempore
záliba = predilection
zalidnit = popular
záliv = golfo
záliv = sino
záloha (předem) = avantiamento
zálohování = retrocopia
zálohování dat na disku = retrocopia in disc
zálohovat = acculate
zálohovat = retrocopiar
založit = establir
založit = fundar
založit = instituer
záložka na obálce knihy = aviso editorial
záložnící = reservistas
záložník = halfback
záložník = reservista
zamaskování = camouflage
zamazat = macular
Zambie = Zambia
zámeček = castello
zámek = casa seniorial
zámek na dveřích = serratura
zámek zamykací = serratura
záměr = intention
záměr = intento
záměr = scopo
záměrně činit = deliberar
záměrný = deliberate
záměrný = intentional
zaměření na sebe = introversion
zamést = supprimer
zaměstnanec = empleato
zaměstnání = empleo
zaměstnání = occupation
zaměstnání = posto
zaměstnání = travalio
zaměstnankyně = empleata
zaměstnanost = empleo
zaměstnat = emplear
zaměstnavatel = empleator
zametat = colliger immunditias
zametat = colpo de scopa
zametat = scopar
zamezení = evitation
zamezit = obstruer
zamezit = paralysar
zamilovaný = amorose
zamilovaný = inamorate
zamilovat = inamorar se de
zamilovat se = inamorar se de
záminka = artificio
záminka = pretension
záminka = pretexto
zamířit = punctar
zamítnout = rejectar
zamítnout = repulsar
zamítnutí = exclusion
zamítnutí = fallia
zamítnutí = refusa
zamknout = includer sub clave
zamknout = incoffrar
zamknout (se) = serrar (se)
zamknutí = occlusion
zamlžený = nebulose
zamořený = infestate
zámoří = ultramar
zamořit = infestar
zámořský = de ultramar
zamotaný = nodose
zamotat = imbroliar
zámotek = cocon
zámožný = satis ric
zamračený = obnubilate
zamrznutí = congelation
zamtený = confuse
zamyšlený = meditative
zamyšlený = pensative
zamýšlet = intender
zamýšlet = intender se
zamžít (se) = oxydar (se)
zanedbanost = negligentia
zanedbaný = neglecte
zanedbaný = negligente
zanedbat = negliger
zanedbat = omitter
zanedbatelný = insignificante
zanedbatelný = negliger
zanedbatelný = negligibile
zanedbávat = negliger
zanedbávat povinnosti = negliger su deberes
zanedlouho = in pauc
zanechal = relinquer
zanechat = abandonar
zanechat = derelinquer
zanechat = legar
zanechat = pretermitter
zanechat = quitar
zanechat nepořádek = lassar in disordine
zaneprázdněný = occupate
zánět = ardor
zánět = inflation
zánět hrdla = laryngitis
zánět hrtanu = laryngitis
zánět kostí = osteitis
zánět m. b. = meningitis
zánět mandlí = tonsillitis
zánět pobřišnice = peritonitis
zánět podkoží = phlegmon
zánět pohrudnice = pleuritis
zánět slep. střeva = appendicitis
zánět žaludeční sliznice = gastritis
zánět žil = phlebitis
zanícení = ardor
zanícený = inflammate
zánik = extinction
zaniklý = defuncte
zanítit = inflar
Zanzibar = Zanzibar
zaokrouhlený = truncate
zaokrouhlit = arrotundar
zaokrouhlit = truncar
zaopatření = provision
zaostat = arretrar se
zaostávat = arrestrar se
zaostřit = acutiar
zaostřit = focalisar
zaostřit na = visar a
Západ = Occidente
západ = west
západ slunce = poner del sol
zapadlý = cave
zapadlý = infundate
zapadlý = submergite
západně = al west
západně = del west
západní = del west
západní = occidental
Západní Afrika = Africa Occidental
Západní Austrálie = Australia Occidental
zapadnout do sebe = ingranar
západoindický = del Indias Occidental
zápach = fetidessa
zápach = mal odor
zápach = odor
zapáchat = oler mal
zapáchat = olfacer
zapáchat = puter
zapáchat = sentir mal
zápáchat = olfacer
zápal = ardor
zápal = fervor
zápal = inflammation
zápal (pro něco) = attisamento
zápal plic = pneumonia
zápal plic = pulmonia
zapálení = accendimento
zapálit = accender
zapálit = incender
zapálit = incendiar
zapálit = inflammar
zapálit (se) = accender (se)
zápalka = flammifero
zápalná bomba = incendario
zápalná látka = fomite
zápalný = incendiari
zapalovací svíčka = candela accenditori
zapalovač = accendigas
zapalovač = accenditor
zapamatovat si = prender nota de
zápas = combattimento
zápas = combatto
zápas = lucta
zápas = match
zápas se smrtí = agonia
zápasiště = arena
zápasit = battaliar
zápasit = contender
zápasit = lucar
zápasit = luctar
zápasit s = combatter
zápasník = campion
zápasník = combattente
zápasník = luctator
zápasník s býky = matador
zápatí na stránce = nota al pede del pagina
zápěstí = carpo
zapírat = negar
zápis = inrolamento
zápis = inscription
zápis = sectura
zápisník = bloco
zápisník = quaderno
zaplacení = pagamento
zaplašit = chassar
záplata = pecia
zaplatit = incassar
zaplatit = saldar
zaplatit účet = pagar le conto
zaplatit za = pagar
záplatování = reparation
záplava = diluvio
záplava = fluxo
záplava = inundation
záplava = torrente
zaplavit = inundar
zaplavit rychle = inundar subito
zaplést = implicar
zaplést = intricar
zaplést (se) = imbroliar (se)
zapletení = involution
zápletka = fabula
zaplevelený = plen de mal herbas
zaplombovat = plumbar
zapnout = accender
zapnout = aperir
zapnout = buttonar
zapnout knoflíky = buttonar
zapojit = connecter
zapojit = implicar
zapojit se = agitar se
zapojit se = immiscer
zápolení = battalia
zapomenout = oblidar
zapomenout = omitter
zapomenutí = oblido
zapomenutí = oblivion
zapomětlivý = obliviose
zapomnětlivost = oblivion
zapomnětlivý = obliviose
zápor = negation
záporný = negative
zaprášený = pulverulente
zaprodávat se = prostituer
zapřáhnout = harnesar
zapříčinit = causar
zapříčinit = ingenerar
zapříčinit = occasionar
zapřít = renegar
zapsat = inscriber
zapsat = recordar
zapsat = registrar per scripto
zapsat = scriber
zapsat (se) = inrolar (se)
zapsat (se) = inscriber
zapsat (se) = inscriber (se)
zapsat do kódu = codificar
zapsat do seznamu = catalogar
zapsat se = notar in le registro
zapudit = repudiar
zapůsobit = impressionar
zapustit = incastrar
zapustit kořeny = radicar
zapuzení = repudiation
zapuzený = expulsate
zarámovat = inquadrar
zarazit = stupefacer
zarazit se = arretrar se
zarazit tok = arrestar le fluxo
zarážející = disconcertante
zaražený = stupefacte
zarděnky = roseola
zarděnky = rubeola
zardousit = strangular
zaregistrovat = registrar
zaregistrovat (se) = inscriber (se)
zarmoucen = afflicte
zarmoucený = desolate
zarmoutit = affliger
zarmoutit = attristar
zarmoutit = contristar
zarmoutit = desolar
zármutek = dolo
zárodečný = embryonal
zárodečný = rudimentari
zárodek = embryon
zárodek = feto
zárodek = germine
zárodek = rudimento
zarostlý = hirsute
zároveň = insimul
zarovnání = alineamento
zarovnaný = nivellate
zarovnat = alinear
zarputilý = persecute
zarputilý = rancorose
zaručit = garantir
záručit = garantir
záruka = caution
záruka = certificato
záruka = garantia
zář (kolem Měsíce) = halo
zář ohně = lumine del focar
zařadit = gregar
zařadit (rychlost) = girar
zařadit (se) = gregar (se)
zařadit do pluku = inregimentar
zařazení = inclusion
zařazení = inrolamento
záře = brillantia
záře = fulgor
záře = resplendentia
záře (po západu slunce) = brillantia restante
záření = radiation
zářez = incision
zářez = sectura
září = septembre
zařídit = ingagiar
zaříkání = exorcismo
zářit = flammar
zářit = lucer
zářit = resplender
zářivý = flammante
zářivý = lucide
zářivý = lúcide
zářivý = luminose
zářivý = radiante
zařízení = apparato
zařízení = equipamento
zařízení = facilitate
zaříznout do = incisar
zařizovat se = arrangiar se
zářný = illustre
zásada = alcali
zásada = devisa
zásada = maxima
zásadní = essential
zásadový = scrupulose
zásadový = theorematic
zásah = intervention
zasáhnout = interponer
zasáhnout = intruder
zasahování = ingerentia
zasahovat = ingerer se
zasahovat = intervenir
zasahovat = intruder se
zasažený amorem = ferite de amor
zase = itero
zasedání = reunion
zasedání = session
zasévat = seminar
zasilatelství = messageria
zásilka = consignation
zásilka = imbarcamento
zásilka = invio
zásilka (peněz) = remissa
zaskakovat = suppler a
zaskočený = attonite
zaslání = transmission
zaslat = postar
zasloužený = condigne
zasloužilý = digne
zasloužilý = meritori
zasloužit = meritar
zasloužit si = merer
zasloužit si = meritar
zásluha = merito
záslužný = commendabile
záslužný = meritori
zasnění = reverie
zasněný = somnolente
zasněžený = nivate
zasnoubení = fidantia
zasnoubení = fidantiamento ingagiamento
zasnoubit = fidantiar
zasnoubit se = fidantiar se a
zasnoubit se = ingranar
zásnuby = fidantia
zásnuby = sponsalias
zásoba = reserva
zásoba = stock
zásobit = approvisionar
zásobit = munir de
zásobit palivem = approvisionar de combustibile
zásobník = compartimento
zásobník = pila
zásobník = receptaculo
zásobování = approvisionamento
zásobování = provision
zásobování = suppler
zásobovat = approvisionar
zásobovat = immagazinar
zásoby = provision
zásoby = victualia
zaspat = dormir troppo longe
zastánce = advocato
zastaralé = foras de uso
zastaralost = obsolescentia
zastaralý = antiquate
zastaralý = desuete
zastaralý = obsolete
zastaralý = vetuste
zastarat = obsolescer
zastarávající = obsolescente
zástava = bandiera
zástava = pignore
zastavení palby = cessa le foco
zastavit = arrestar
zastavit = arretrar
zastavit = cessar
zastavit = facer halto
zastavit = stoppar
zastavit (někoho) = facer halto
zastavit (se) = arrestar (se)
zastavit krvácení = arretar hemorrhagia
zastavit motor = arrestar le motor
zastavit se = arretrar se
zastávka = halto
zastávka = remissa
zastávka = station
zastávka na znamení = station facultative
zastavovat = stoppar
zasténání = gemito
zástěra = avantal
zastínit = adumbrar
zastírání = camouflage
zastrašený = intimidate
zastrašit = discoragiar
zastrašit = intimidar
zastrašovat = intimidar
zastrčit = inserer
zastrčit = mitter
zastrčit = mitter in
zastrčit = tappar
zástrčka = clave de contacto
zástrčka = pessulo
zástrčka = tappo
zastup = substituer
zástup = cordon
zástup = multitude
zástupce = deputato
zástupce = exponente
zástupce = procurator
zástupce = reimplaciante
zástupce = representante
zástupce = vicari
zástupce = vicario
zástupce velitele = vicecommandante
zastupitelstvo = agentúra
zastupitelstvo = factoria
zastupování = procuration
zastupovat = deputar
zastupovat = representar
zastupující = adjuncte
zástupující = reimplaciante
zasunout = insertar
zásuvka = tirada
zásuvka = tiratorio
zásuvka elektrická = prisa de currente
zásuvný otvor = cannellatura
zasvěcení = consecration
zasvěcený = votive
zasvětit = consecrar
zasvětit = devotar
zásyp = talco in pulvere
záškodník = sabotator
záškolák = scholar absente
zaškolení = parve classe special
záškrt = diphtheria
zaškrtávat = indicar per un cruce
zašlápnout = extirpar
zašpinit = polluer
zašroubovat = vitar
zášť = rancor
záštita = auspicio
záštita = auspicios
záštita = palladio
zatáčka = curva
zatáčka = virage
"zatáčka" = curva
zatahat = tirar
zatáhnout = recular
zatahovací stěna = reculamento
zatajit = later
zatajit = occultar
zatápět = fumigar
zátaras = barrage
zátaras = bloco stratal
zatarasit = barrar
zatarasit = blocar
zatarasit = incombrar
zatarasit = obstruer
zataženo = nubilose
zatčení = arresto
zatčení = captura
"zatčení" = arresto
zatemnění = inconscientia
zatemnit = eclipsar
zatemnit = obscurar
zátěž = ballast
zátěž = last
zatím = interea
zatímco = dum
zatímco = durante
zatímco = durante que
zatímco = viste que
zátiší = retiro
zatížení = onere
zatížit = cargar
zatížit = gravar
zatížit = incargar
zatížit = onerar
zátka = corco
zátka = tappo
zatknout = apprehender
zatknout = arrestar
zatlačit = introducer a fortia
zatlačit zpátky = repulsar
zatlouci = martellar
zatlouci kladivem = figer per colpos de martello
zatlouct (hřebík) = figer
zatmelit = fixar con le mastico
zatmění = eclipse
zatnout zuby = interfricar
zatočit = reverter
zatočit = reverter se
zatočit = virar
zatočit (se) = curvar (se)
zatočit vpravo = virar al dextra
zátoka = baia
zátoka = parve baia
zatopit = inundar
zatopit vodou = plenar de aqua
zatracení = damnation
zatracení = perdition
zatraktivnit = render attractive
zatratit = damnar
zatroubit = sonar le klaxon
zatrpklost = acerbitate
zatrpklý = acerbe
zatrpklý = torte
zatuchlý = humide
zatuchlý = mucide
zatuchlý = non fresc
zatuchlý = rancide
zatuchlý = vetule
zatuchnout = rancer
zatvrdit = indurar
zatvrdit se = obstinar se
zatýkat = captivar
zaujatost = animositate
zaujatost = predilection
zaujatý = partial
zaujmout pózu = mitter in posa
zaútočit = assalir
zaútočit = attaccar
zauzlit = nodar
závada = defecto
závada = impedimento
zavalitý = parve e corpulente
zavalitý = truncate
závan = flato
závan = sufflo fugace
zavařovací sklenice = potto pro confectura
zavazadla = bagage
zavazadlo = bagage
zavazadlo = valise
zavazadlový nosič = portator
zavazadlový prostor = cala de bagage
zavázaný = obligate
zavázat = obligar
zavázat oči = bandar le oculos
zavázat se = fider se
závazek = combatto
závazek = fidantia
závazek = obligation
závazek = vinculo
závazek při škodě = fidantia de avaria
závazný = obligate
závazný = obligatori
závažný = importante
závažný = momentose
závěj = cumulo de nive
závěr = conclusion
závěr = epilogo
závěr = inferentia
závěr = ratiocination
závěr řeči = peroration
závěrka = obturator
závěrka (foto) = apertura
závěry = conclusiones
závěs = cardine
závěs = cortina
závěs = incortinar
závěs = tela
zavěsit = appender
zavěsit = pender
zavěsit = reponer le apparato
zavěsit = suspender
zavěsit (telefon) = terminar communication
závěsná síť = hamaca
zavést = ingerer
zavést (výrobu) = establir
zavést elektřinu = facer le installation electric
závěť = legato
záviděníhodný = invidiabile
závidět = invidiar
závin = rolamento
zavinout = involver
záviset = depender
záviset na = depender de
závislost = dependentia
závislost na drogách = narcomania
závislý člověk = vasallo
závist = invidia
závistivě = con invidia
závistivý = invide
závistivý = invidiose
závit = filetto
závit = spira
závit = vite
zavlažit = irrigar
zavlažování = irrigation
závod = carriera
závod = cursa
závod = cursa precipitate
závod = rally
závod lodí = regata
závodění = le cursas
závodní = de cursas
závodní dráha = carriera
závodní dráha automobilová = autodromo
závodní kůň = cavallo de cursa
závodní okruh = circuito del pista
závodník = competitor
zavodňovat = irrigar
závoj = velo
závora = barra
závora = barriera
závora = pessulo
závora = transversa
závorka = crampa
závorka = parenthese
závrať = vertigine
závratný = vertiginose
zavraždění = homicidio
zavraždit = assassinar
zavraždit se = suicidar se
zavrčení = grunnimento
zavrhnout = dimitter
zavrhnout = repudiar
zavržení = condemnation
zavržení = rejection
zavrženíhodný = damnabile
zavržený = proscripte
zavřeno = claudite
zavřeno = clause
zavřený = clause
zavřený = serrate
zavřít = clauder
zavřít = occluder
zavřít = serrar
zavřít (se) = clauder (se)
zavřít (se) = serrar (se)
zavřít do klece = incaviar
zavřít na závoru = claucer al pessulo
zavřít oči nad = clauder le oculos a
zazátkovat = capsular
zazátkovat = tappar
zázemí = fundo
zazimovat = hibernar
zazlívat = prender in mal parte
záznam = historia
záznam = nota
záznam = record
záznam = recordo
záznam = registration
záznam = registro
záznam o něčem = evidentia
zaznamenat = insecar
zaznamenat = notar
zaznamenat = registrar
zaznamenat na pásek = registrar sur banda magnetic
zázračný = meraviliose
zázračný = miraculose
zázrak = meravilia
zázrak = miraculo
zázrak = prodigio
zázvor = gingibre
zažehnat = parar
zažehnout = conflagrar
zažehnout = incender
zažehnout = provocar
zažhnout = incandescer
zažít = experientia
zažívací trakt = via digestive
zažívání = digestion
zažraný = insipiditate
zbabělec = coardo
zbabělec = poltron
zbabělost = coardia
zbabělost = poltroneria
zbabělý = coarde
zbankrotovat = facer bancarupta
zbarvení = incarnatin
zbavení se = de liberation
zbavený = destitute
zbavený = liberate
zbavený = private
zbavit = absolver
zbavit = destituer
zbavit = privar
zbavit = revelar
zbavit břemene = exonerar
zbavit iluzí = disillusionar
zbavit majetku = evincer
zbavit moci = disthronar
zbavit odvahy = dismoralisar
zbavit se = disembarassar se de
zbavit se = disfacer se de
zbavit se = liberar se de
zbavit vlasů = pilar
zběh = desertor
zbehlost = routine
zběhlost = barvura
zběhlost = erudition
zběhlý v = versate in
zběhnout od vojska = desertar
zběhnutí = defection
zbělit = blanchir
zběsilost = furia
zběsilost = rabie
zběsilý = feroce
zbídačit = impovrir
zbláznit se = affolar se
zbláznit se = amar follemente
zblízka = de vicin
zbloudilec = homine errante
zbloudilý = disviate
zbloudilý = foras del strata
zbohatlík = accaparator
zbořit = disfacer
zbourat = demolir
zboží = benes
zboží = mercantia
zboží = mercantias
zboží = merce
zbožnost = pietate
zbožňovat = adorar
zbožňovat = divinar
zbožňovat = idolisar
zbožňovatel = adorator
zbožňovatelka = adoratice
zbožný = devote
zbožný = pie
zbožný = religiose
zbraň = arma
zbraně = armas
zbrklost = temeritate
zbrklý = impetuose
zbrklý = percipitate
zbrklý = temerari
zbrojnice = arsenal
zbylý = remanente
zbylý = residual
zbýt = remaner
zbytečný = inutile
zbytek = detrito
zbytek = residuo
zbytek = residuos
zbytek = resto
zbytky = residuos
zbytky = restos
zbytnění = augumentation
zcela = in toto
zcela = toto
zcela logické = completemente logic
zcela otevřený = toto aperte
zcizoložit = adulterar
zčernal = nigrar
zda = an
zda = sia... sia...
zdá se mi = il me sembla
zdáli = de longe
zdaliž = esque
zdanění = taxation
zdání = semblantia
zdanit = excisar
zdanit = taxar
zdanitelný = taxabile
zdánlivě = apparentemente
zdánlivě = in apparentia
zdánlivý = apparente
zdánlivý = illusori
zdánlivý = pretense
zdánlivý = speciose
zdarma = gratis
zdát se = parer
zdát se = semblar
zdatnost = prodessa
zdatný = vigorose
zde = hic
zděděný = ancestral
zděděný = antecessori
zděděný majetek = patrimonio
zdědit = hereditar
zdědit = succeder
zdechlina = caronia
"zdechlina" = carcassa
zděsit = consternar
zděšení = consternation
zděšení = espavento
zděšený = horrificate
zdít = murar
zdivo = masoneria
zdivo = muralia
zdlouhavý = assatis longe
zdlouhavý = indirecte
zdlouhavý = tardive
zdlouhavý = tediose
zdobení = ornamentation
zdobit = guarnir
zdobit střapci = ornamentar con frangia
zdobit šablonou = decorar per patronos
zdobný = ornate
zdokonalit = compler
zdokonalovat = perfectionar
zdolat = surmontar
zdomácnět = naturalisar
zdráhavý = non volente
zdrátovat = munir con filos
zdravé místo = salubre
zdraví = salute
zdraví = sanitate
zdravit = salutar
zdravotní čaj = tisana
zdravotní sestra = infirmero
zdravotnický = sanitari
zdravý = san
zdravý = sanitate
zdravý = valide
zdravý = vegete
zdravý = vigorose
zdravý a čilý = san e salve
zdravý a v bezpečí = san e salve
zdravý a v pohodě = san e salve
zdražení = altiamento de precios
zdražení = augmentation
zdrcený = contrite
zdrcený = desolate
zdrobnělina = diminutive
zdrobnělina = dimuntive
zdrogovat = render insensibile
zdroj = fonte
zdroj = ressource
zdroje = ressources
zdrsnit = asperar
zdržení se = abstention
zdrženlivé vyjádření = declaration insufficiente
zdrženlivý = abstemic
zdrženlivý = reservate
zdržet = detener
zdržet = retardar
zdržet se = abstiner se
zdržet se čeho = abstiner se de
zdržet se něčeho = abstiner se
zdřímnout si = addormir se
zdřímnout si = facer un parve somno
zdřímnutí = parve somno
zdřímnutí = siesta
zdřímnutí = somno breve
zdůraznění = accentuation
zdůraznit = accentuar
zdůraznit = distinguer
zdůraznit = poner in relievo
zdůraznit = sublinear
zdůraznit argumenty = sublinear per argumentos repetite
zdůraznit co = dar emphase a
zdůvodnit = justificar
zdůvodňovat falešnými argumenty = justificar per argumentos false
zdvíhat se = elevar se
zdvíhat se = sublevar se
zdvojení = duplication partial
zdvojení = reduplication
zdvojit = duplar
zdvojnásobit = duplicar
zdvojnásobit = reduplar
zdvořilost = cortesia
zdvořilost = politessa
zdvořilost = suavitate
zdvořilý = cortese
zdvořilý = galante
zdvořilý = gallante
zdvořilý = gentil
zdvořilý = polite
zdvořilý = suave
ze strachu, že = de pavor que
ze zlata = de auro
zebra = zebra
zeď = muralia
zeď = muro
zednář = francmason
zednářský = del francmasones
zednářství = francmasoneria
zednická lžíce = trulla
zednický = masonic
zednictví = masoneria
zedník = mason
zedník = murator
zedník = murator con briccas
zejména = super toto
zeleň = verdantia
zeleň = verdura
zelená = verde
zelenající se = verdante
zelenina = legumine
zelenina = vegetabile
zelenina = verdura
zeleninová zahrada = horto
zeleninový = vegetal
zelenohnědý = khaki
zelený = verde
zelí = caule
zelinář = fructero
zelinář = verdurero
zem = pais
zem = solo
zem = terra
země = pais
země = terra
zemědělec = agricultor
zemědělec = fermero
zemědělský = agricole
zemědělství = agricultura
zeměkoule = globo
zeměkoule = orbe
zeměměřič = agrimensor
zeměpis = geographia
zeměpisná délka = longitude
zeměpisná šířka = latitude
zeměpisný = geographic
zemětřesení = seismo
zemětřesení = tremor de terra
zemětřesení = tremular
zemřelý = decedite
zemřelý = defuncte
zemřelý člověk = defuncto
zemřít = morir
zemřít = transpassar
zemský = terren
zenit = zenit
zesílit = roborar
zesílit na stupnici = augmentar secundo le scala
zesilovač = amplificator
zesilovaně = crescendo
zesilování = amplification
zesilovat = amplificar
zesilující = ampliative
zesinalý = morbide
zeslábnout = devenir minus forte
zesměšnění = irrision
zesměšnit = facer ridicule
zesměšnit = negar le importantia de
zesměšnit se = render se ridicule
zesměšňovat = irrider
zesměšňovat = ridiculisar
zesnulý = decedite
zestárnout = inveterar
zešílet = devenir folle
zeť = filio affin
Zeus = Jove
zevlovat = hiar
zevnějšek = faciada
zevšeobecnit = generalisar
zevšeobecňovat = abstraher
zevšeobecňovat = generalisar
zhasnout = extinguer
zhltnout = devorar
zhmotnit = materialisar
zhmoždění = contusion
zhmoždit = tunder
zhnědnout = imbrunir
zhodnotit = valorisar
zhojit = cicatrisar
zhoršení = aggravation
zhoršení = deterioration
zhoršení = exasperation
zhoršit = aggravar
zhoršit = decader
zhoršit = deteriorar
zhoršit = deteriorar se
zhoršit = exacerbar
zhoršit = impejorar
zhoršit se = de melior in pejor
zhoršit se = pejorar se
zhoršovat se = pejorar se
zhotovení = confection
zhotovit = apprestar
zhoubný = injuriose
zhoubný = nocue
zhoubný = perniciose
zhoubný = ruinose
"zhroucení" = collapso
zhroutit se = collaber
zhroutit se = desiccar se
"zhroutit se" = collaber
zhruba = circa
zhřešit = infringer
zhřešit = peccar
zhřešit = transgressar
zhubnout = magrir
zhudebnit = poner in musica
zchátralý = decadite
zchátralý = neglecte
zima = frigor
zima = hiberno
Zimbabwe = Zimbabwe
zimní = de hiberno
zimní = glacial
zimní = hibernal
zimolez = caprifolio
zimostráz = buxo
zinek = zinc
zinek = zinco
zip = serratura fulmine
zipovat = serrar
zírat = contemplar
zírat = ocular
zírat = reguardar fixemente
zisk = beneficio
zisk = emolumento
zisk = ganio
zisk = lucro
zisk = profito
získání = captation
získat = acquirer
získat = ganiar
získat = ganiar como profito
získat = obtener
získat patinu = impartir un patina a
získat úskokem = obtener per subterfugio
získat zpět = reganiar
získávání = acquisition
získávat = acquirer
získávat = sollicitar
získávat čas = temporisar
ziskový = profitabile
zítra = cras
zítra = deman
zítra večer = deman vespere
zítřejší = crastine
zívat = esser aperte
zívat = hiar
zívat = oscitar
zívnutí = oscitation
zjednodušení = simplification
zjednodušit = facilitar
zjednodušit = simplificar
zjednodušovat = simplificar
zjemnění = affinamento
zjemnit = affinar
zjemnit = raffinar
zjemnit = subtilisar
zjemnit (se) = adulciar (se)
zjemňující = euphemic
zjevení = revelation
zjevit se = emerger
zjevný = evidente
zjevný = flagrante
zjevný = manifeste
zjistit = constatar
zjistit = discoperir
zjistit = recognoscer
zjistit na první pohled = discoperir per recercas minutiose
zjistitelný = trovabile
zjizvit = marcar con un cicatrice
zjizvit se = cicatrisar se
zjizvizt = cicatrisar
zkamenělé dřevo = xylolytho
zkamenělý = fossile
zkamenění = petrification
zkamenět = petrificar
zkapalnění = condensation
zkapalnit = liquidar
zkáza = destruction
zkáza = perder
zkáza = perdition
zkazit = alterar
zkazit = corrumper
zkazit = destruer
zkazit = disconcentrar
zkazit = facer mal
zkazit = guastar
zkazit se = cariar (se)
zkazit se = confuse
zkazit se = corrumper se
zkazit se = deteriorar se
zkazit se = guastar se
zkazitelný = corruptibile
zkazitelný = peribile
zkažení = corruption
zkaženost = disconcertamento
zkažený = corrupte
zkažený = disconcertate
zkažený = putride
zkažený = rancide
zklamající = disappunctante
zklamání = anticlimax
zklamání = disappunctamento
zklamaný = decepte
zklamaný = disappunctate
zklamat = disappunctar
zklidnění = momento de calma
zklidnění (přestávka) = de silentio
zklidni se = tranquillisar se
zkolabovat = faller
zkolabovat = perimer
zkomolený = mutilation
zkomolit = distorquer
zkomolit = mutilar
zkompletovat = completar
zkompromitovat = transiger
zkonfiskovat = perder per confiscation
zkonstruovat = construer
zkontrolovat = controlar
zkontrolovat = inspectar
zkostnatět = ossificar (se)
zkoumat = examinar
zkoumat = explorar
zkoumat = investigar
zkoumat = recercar
zkoumat = scrutar
zkoušející = examinator
zkoušení = essayage
zkoušení (šatů) = essayage
zkoušet = effortiar se
zkoušet = essayar
zkoušet = examinar
zkoušet = experir
zkoušet = probar
zkoušet = provar
zkoušet žáky = examinar
zkouška = examine
zkouška = proba
zkouška = provar
zkouška ohněm = ordalia del foco
zkouška zralosti = maturitate
zkráceně = abbreviate
zkrácení = abbreviation
zkrachovalý = fallite
zkrat = curte circuito
zkrátit = abbreviar
zkrátit = accurtar
zkrátit = curtar
zkrátit = truncar
zkratka = abbreviation
zkratka = via directissime
zkratovat = curte circuitar
zkreslení = distortion
zkreslení = reporto false
zkreslit = mal representar
zkrotit = domar
zkroucení = contorsion
zkroucení = contortion
zkroucení = torsion
zkroucený = prave
zkroucený = torte
zkroušenost = penitentia
zkroutit = contorquer
zkroutit = curvar
zkroutit = falsar
zkroutit = rolar
zkroutit se = distorquer se
zkřivit = inclinar
zkřivit (se) = curvar (se)
zkřížení = contamination
zkřížit = contrariar
zkumavka = tubo de reaction
zkusit = essayar
zkusmý = tentative
zkušebna = banco de provas
zkušební = de prova
zkušební = petra de tocca
zkušenost = experientia
zkušenostní = empiric
zkušený = experimentate
zkušený = experte
zlá vůle = malevolentia
zlákat = captar
zlatá rybka = pisce aurate
zlatavý (barva) = aurate
zlatník = aurifice
zlato = auro
zlatonosný = aurifere
zlatý = auree
zlatý = de auro
zlatý důl = mina de auro
zlatý střed = juste medio
zlehčit = detraher
zlehčování = contemption
zlehčovat = detraher
zlepšení = melioration
zlepšit = abonar
zlepšit = augmentar
zlepšit = emendar
zlepšit = superar
zlepšit (se) = meliorar (se)
zlepšit se = refacer se
zlepšovatel = innovator
zleva doprava = ab sinistra verso dextra
zlevnit = diminuer de valor
zlikvidovat = liquidar
zlo = mal
zloba = rancor
zlobit = irritar
zlobit se = irascer
zločin = crimine
zločin = maleficio
zločin = perpetration
zločinec = criminal
zločinec = malfactor
zloděj = effractor
zloděj = fur
zloděj = robator
zlodějna = furto
zlodějna = robamento
zlodějský = furtive
zlom = fallia
zlom = ruptura
zlomek = fraction
zlomek = fragmento
zlomek díla = torso
zlomení = ruptura
zlomenina = fractura
zlomenina = ruptura
zlomený = rupte
zlomit = fracturar
zlomit = rumper
zlomyslnost = malitia
zlomyslný = malevole
zlomyslný = maligne
zlomyslný = malitiose
zlomyslný = virulente
zlořád = misuso
zlověstně = sinistremente
zlověstný = de mal augurio
zlověstný = sinistre
zlý = mal
zlý = vitiose
zlý duch = spirito maligne
zmačkat = arrugar
zmáčknout = deprimer
zmáčknout = premer
zmáčknout = stringer
zmapovat = facer le mappa
zmařit = frustrar
zmást = confunder
zmást = disconcentrar
zmást = disconcertar
zmást = imbroliar
zmatek = agitation
zmatek = confusion
zmatek = galimatias
zmatek = perplexitate
zmatek = tumulto
zmatení = confusion
zmatenost = disconcertamento
zmatený = confuse
zmatený = disconcertate
zmatený = perplexe
zmatený = putride
zmatený = turbide
zmatkovat = disordinar
změkčit = amollir
změkčit = emollir
změkčit = mollir
změkčovat = mollificar
změkčovat = mollir
změna = alteration
změna = alternation
změna = cambiamento
změna = cambio
změna = variation
změna (ve složeném slově) = tropo
změna směru = cambio de direction
"změna" = cambiamento
změnit = alterar
změnit = commutar
změnit = converter
změnit = emendar
změnit = permutar
změnit bydliště = cambiar de domicilio
změnit názor = cambiar de opinion
změnit podstatu = transsubstantiar
změnit se = alterar se
změnitelný = mutabile
zmenšení = diminution
zmenšení = restriction
zmenšenina = minute
zmenšit = diminuer
zmenšit = extenuar
zmenšit = minuer
zmenšit = reducer
zmenšit = subtilisar
zmenšit se = reducer se
zmenšovat = minuer
zmenšovat se = decrescer
změřit = mesurar
zmeškat = morar
zmije = vipera
zmínit = mentionar
zmínka = allusion
zmínka = ingestion
zmínka = mention
zmírnění = alleviation
zmírnění = mitigation
zmírnění = remission
zmírnit = alleviar
zmírnit = attemperar
zmírnit = attenuar
zmírnit = mitigar
zmírnit = moderar
zmírnit = relevar
zmírnit = remitter
zmírnit = sedar
zmírnit = subsider
zmírňovat = moderar
zmizení = disparition
zmizení = evanescimento
zmizet = disparer
zmizet = escappar
zmizet = evanescer
zmizet = fugir
zmizet kouzlem = facer disparer mysteriosemente
zmizet rychle = disparer progressivemente
zmocněnec = procurator
zmocnit = autorisar
zmocnit = commissionar
zmocnit se = conquirer
zmocnit se = prender
zmocnit se = prender con violentia
zmocnit se = sasir con violetia
zmrazení mezd = blocage de salarios
zmrazit = gelar
zmrazit (se) = congelar (se)
zmrzačení = mutilation
zmrzačit = mutilar
zmrzačit = stropiar
zmrzačit = truncar
zmrzlina = gelato
zmrzlinový pohár = gelato con fructos e nuces
zmrzlý = gelate
zmrznout = gelar
zmuchlání = ruga
zmuchlat = corrugar
zmuchlat = rugar
zmuchlat (se) = corrugar (se)
zmužilost = fortitude
značka = face
značka = marca
značka = pistillo
značka = placa
značka = signatúra
značka = signo
značkovač = marcator
značně = assatis
značný = considerabile
znak = character
znak = marca
znak = typo
znak = vestigio
znak hodnosti = distinction
znaková řeč = mimica
znalec = autoritate
znalec = cognoscitor
znalec = experte
znalec mnoha jazyků = polyglotto
znalost = cognoscentia
znalost = cognoscimento
znalost = scientia
znalost (povrchní) = cognoscentia superficial
znalý = astute
znamenat = significar
znamení = indicio
znamení = insignia
znamení = portento
znamení = signal
znamení = signo
znamenitost = excellentia
znamenitý = eminente
znamenitý = excellente
znamenitý = notabile
známka = marca
známka = nota
známka = timbro
známka = tracia
známost = cognoscentia
známý = cognite
známý = familiar
známý = illustre
známý = note
znárodnění = nationalisation
znárodnit = nationalisar
znásilnění = stupro
znásilnění = violation
znásilnit = committer violation contra
znásilnit = raper
znásilnit = stuprar
znásilnit = violar
znát = cognoscer
znát = saper
znatelný = perceptibile
znavený = fatigate
znázornit = exemplificar
znecitlivění = anesthesia
znecitlivit = obtunder
znečistit = contaminar
znečistit = macular
znečistit = polluer
znečištění = pollution
znehodnocení = depreciation
znehodnocení měny = inflation
znehodnocovat = adulterar
znehodnotit = degradar
znehodnotit = depreciar
znehodnotit = destruer le valor de
znehodnotit = devalutar
znehodnotit (se) = devalutar (se)
znehybnění = fixation
znehybnění = immobilisation
znehybnit = immobilisar
znechucení = abhorrimento
znechucující = disgustose
znechutit = disgustar
znechutit = repugnar
zneklidňovat se = inquietar se
zneklidňující = afflictive
zneklidňující = inquietante
znelíbit se = displacer
znělý = sonor
znění = version
zneplatnit = depreciar
znepokojení = anxietate
znepokojení = inquietude
znepokojit = disconcertar
znepokojit = disturbar
znepokojit = inquietar
znepokojivý = perturbative
znepokojovat = agitar
znepokojovat = disconcertar
znepokojovat = impatientar se
znepokojovat = incommodar
znepokojovat = inquietar
znepokojovat = perturbar
znepokojovat se = incommodar se
znepokojovat se = inquietar se
znepokojovat se = perturbar se
znepokojovat se = preoccupar se de
zneprátelit se = inimicar se con
znepřátelit = alienar
znepřátelit si = evocar le hostilitate de
znepřátelit si = inimicar
zneschopnit = facer incapace
znesvěcení = profanation
znetvořený = deforme
znetvořit = disfigurar
zneužít = abusar
zneužít = misusar
zneužití = abusar de
zneužití = abuso
zneužití = misuso
zneužívání = abusar de
zneužívání = abuso
zneužívání = invectiva
zneužívání = misuso
zneužívat = abusar
zneužívat = abusar de
zneužívat = injuriar
zneužívat = maltractar
zneužívat = misusar
znevážení = abassamento
znevážit = abassar
znevažovat = denigrar
znevažovat = dispreciar
znevažovat se = arrogar se
znevýhodnění = handicap
znevýhodnit = disavantagiar
zničení = annihilation
zničení = deletion
zničení = destruction
zničení = pernicie
zničit = annihilar
zničit = demolir
zničit = desolar
zničit = destruer
zničit = obliterar
zničit = ruinar
znít = sonar
znít = sondar
znova = itero
znovu = de nove
znovu = de novo
znovu = re-
znovu (se) otevřít = reaperir (se)
znovu a znovu = reiteratemente
znovu a znovu = repetitemente
znovu běžet = currer de nove
znovu jmenovat = renominar
znovu nabýt = rectiperar
znovu naplnit = repler
znovu ohřát = calefacer de nove
znovu označit = remarcar
znovu přečíst = releger
znovu rozdělit = repartir
znovu se objevit = reapparer
znovu se oženit = remaritar (se)
znovu sebrat = recuperar
znovu složit = repeciar
znovu udělat = refacer
znovu vidět = revider
znovu vybavit = reconditionar
znovu zahájit = recomenciar
znovu zalesnit = reforestar
znovu získat = recovrar
znovuosídlení = nove colonisation
znovuotevření = reapertura
znovusložení = repeciamento
znovuúpadek = recadita
znovuustavení = restablimento
znovuvařit = recocer
znovuvybavit = reequipar
znovuvydat = emitter de nove
znovuvypuknutí = recrudescentia
znovuzačít od = remontar a
znovuzrození = palingenesis
znovuzrození = renascentia
znuděný = enoiate
zobák = becco
zobák = mandibula
zobák = rostro
zobecnění = generalisation
zobecňovat = abstraher
zobchodovat = offerer un cosa como parte del pagamento
zobrazení = effigiamento
zobrazení = representation
zobrazit = depinger
zobrazit = describer
zobrazit = displicar
zobrazit = portraitar
zobrazovací jednotka = unitate de visualisation
zobrazovač = monstra
zocelit se = indurar se
zodpovědnost = responsabilitate
zodpovědný = responsabile
zóna = zona
zóna lesů = zona de boscos
zoo = jardin zoologic
zoo = zoo
zoolog = zoologista
zoolog = zoologo
zoologický = zoologic
zoologie = zoologia
zoom = zoom
zornice = pupilla
zosnovat = ordir
zosobnění = personification
zostřit = exacerbar
zostudit = disgratiar
zošklivil si = detestar
zošklivit = disgustar
zotavení = convalescentia
zotavení = recuperation
zotavit = recuperar
zotavit se = convalescer
zotavit se = recrear
zotavit se = rectiperar
zotavit se = recuperar
zotavit se = recuperar se
zotavit se = refacer se
zotavit se = restablir se
zotavující se = convalescente
zotročit = reducer in sclavitude
zoufalství = desperation
zoufalství = despero
zoufalý = desolate
zoufalý = desperate
zoufat = desperar
zoxydovat (se) = oxydar (se)
zpackat = facer inhabilmente
zpaměti = de memoria
zpáteční lístek = billet de ir e retorno
zpátky = retro
zpěnit = scumar
zpět = re-
zpět = retro
zpět! = a retro!
zpětná vazba = retroaction
zpětně = in retro
zpětně působit = retroager
zpětně se pohybující = retrogressive
zpětně viděno = retrospectivemente
zpětné volání = revisita
zpětně změnit = revocar
zpětný = regressive
zpětný pohled = retrospecto
zpětný pohled = sagessa retrospective
zpětný úder = reaction disfavorabile
zpěv = canto
zpěvačka = cantatrice
zpěvák = cantator
zpěvák = cantor
zpevnění = fixation
zpevnění = reinfortios
zpěvník = hymnario
zpevnit = indurar
zpěvný = canor
zpívat = cantar
zpívat se zavřenými ústy = cantar a bucca clause
zpívejme = vamos cantar
zplihlý = flaccide
zplnomocněnec = plenipotentiario
zplnomocněný = plenipotentiari
zplnomocnit = accreditar
zploštění = applattamento
zploštět = applattar
zploštit = applattar
zplynovat = vaporisar
zpomalení = allentamento
zpomalení = relentamento
zpomalit = lentar
zpomalit = remorar
zpomalit = retardar
zpomalit (se) = decelerar (se)
zpomalit (se) = relentar (se)
zpopelnit = cremar
zpopelnit = incinerar
zpověď = confession
zpozdit se = arretrar se
zpozdit se = retardar
zpožděné = retardo
zpoždění = demora
zpoždění = lapso
zpoždění = mora
zpoždění = retardo
zpožděný = in retardo
zpožďovat se = retardar
zpožďovat se = tardar
zpracování = elaboration
zpracování = factura
zpracování dat = elaboration de datos
zpracovat = elaborar
zpracovávat = processar
zpráchnivět = putrescer
zpráva = aviso
zpráva = message
zpráva = notitia
zpráva = nova
zpráva = referentia
zpráva = relation
zpráva = reporto
zpravidla = in principio
zpravodaj = referendario
zpravodaj = reporter
zpravodajské služby = servicio de information
zpravodajský oběžník = bulletin de novas
zprávy = actualitates
zprávy = novas
zpronevěra = duperia
zpronevěra = peculato
zpronevěřit = defalcar
zpronevěřit = malversar
zpronevěřit = pecular
zprostit = absolver
zprostit = exemptar
zprostit viny = absolver
zprostit viny = disculpar
zprostředkovaně = intermediari
zprostředkovaně = mediate
zprostředkování = mediation
zprostředkovat = interceder
zprostředkovat = intermediar
zprostředkovat = mediar
zprostředkovat = transmitter
zprostředkovatel = intermediario
zproštění viny = exoneration
zproštěný = exempte
zprovoznění = application
zprovoznit = devenir effective
zpříjemnit = ingratiar
zpupný = superbe
způsob = guisa
způsob = maniera
způsob = modalitate
způsob = modo
způsob chování = guisa
způsob zkoumání = methodo
způsob života = maniera de viver
způsob života = modo de viver
způsobem = de sorta que
způsobení = faction
způsobilost = qualification
"způsobilost" = capabilitate
způsobilosti = competentia
způsobilý = capace
způsobilý = competente
způsobilý = eligibile
způsobilý k jízdě = capace a functionar
způsobilý k námořní dopravě = navigabile
způsobit = causar
způsobit = dar loco a
způsobit = infliger
způsobit = occasionar
způsobit bolest = facer mal a
způsobit újmu = leder
"způsobit" = causar
způsobný = blande
způsobný = manierose
zpustlost = depravation
zpustlý = depravate
zpustlý = in mal stato
zpustošení = devastation
zpustošit = devastar
zpustošit = ruinar
zpytovat se = interrogar
zrada = perfidia
zrada = traition
zrádce = traitor
zradit = trair
zrádný = perfide
zrádný = traitor
zrak = viso
zrakový = visual
zralost = maturitate
zralý = matur
zralý na sňatek = nubile
zranění = injuria
zranění = offensa
zranění = parte ledite
zranění = plaga
zraněný = ferito
zrání = maturation
zranit = doler
zranit = ferir
zranit = offender
zranit = vulnerar
zranitelnost = vulnerabilitate
zranitelný = vulnerabile
zrcadlit = reflecter
zrcadlo = speculo
zrekvírovat = requisitionar
zrnitost = granulation
zrnko = grana
zrnko = grano
zrno = grana
zrno = grano
zrno = granulo
zrovnoprávnění = emancipation
zrovnoprávnit = emancipar
zrozený = genite
zručně = habilemente
zručnost = dexteritate
zručnost = habilitate
zručný = habile
zrudlý = rubicunde
zrudnout = devenir rubie
zrudnout = rubescer
zruinovaný = ruinose
zruinovat = ruinar
zrušení = abolition
zrušení = annullation
zrušení = cancellation
zrušení = disdicimento
zrušení = dissolution
zrušení = rescission
zrušený = cancellate
zrušený = cessante
zrušit = abandonar
zrušit = abolir
zrušit = abrogar
zrušit = annihilar
zrušit = annullar
zrušit = cancellar
zrušit = cassar
zrušit = invalidar
zrušit = misplaciar
zrušit = rescinder
zrušit = revocar
zrušit = supprimer
zrychlit = accelerar
zrychlit (se) = accelerar (se)
zrzavý = con capillos rubie
zřejmý = conspicue
zřejmý = evidente
zřejmý = flagrante
zřejmý = obvie
zřeknout se = repudiar
zřeknutí = abnegation
zřeknutí = repudiation
zřeknutí se = renunciation
zřetelnost = perspicuitate
zřetelný = explicite
zřetelný (kopie) = nette
zřetězit = concatenar
zřícenina = ruina
zříci se = abandonar
zříci se = abjurar
zříci se = renunciar
zřídka = rarmente
zřidkavý = pauco commun
zříkání se = abstinentia
zřízenec = valletto
zřízení = establimento
zřizovat = basar
ztělesnění = epitome
ztělesnění = incorporation
ztělesnění = quintessentia
ztělesňovat = incarnar
ztělesňovat = personificar
ztemnělý = obscur
ztemnit (se) = obscurar (se)
ztenčit = attenuar
ztišit = moderar
ztišit = silentiar
ztišit = tranquillisar
ztlumení = inhibition
ztlumit = amortir
ztlumit = attenuar
ztlumit = temperar
ztlumit na stupnici = reducer secundo le scala
ztmavit = obscurar
ztracený = perdite
ztrácet čas = perder le tempore
ztrapněný = disconcertate
ztrapnit = disconcentrar
ztráta = mulcta
ztráta = perdita
ztráta paměti = amnesia
ztratit = forfeit
ztratit = perder
ztratit hlavu = perder le bussola
ztratit hlavu = perder le testa
ztratit přehled = perder de vista
ztratit rovnováhu = perder equilibrio
ztratit rovnováhu = perder le equilibrio
ztratit se = eclipsar se
ztratit se = perder se
ztratit se z dohledu = perder de vista de
ztratit tvář = perder prestigio
ztratit vědomí = perder conscientia
ztratit ze zřetele = perder de vista
ztráty přílišným prosakem = perditas per intemperantia infiltration
ztrnout = torper
ztrnulost šíje = tetano
ztrnulý = torpide
ztrojit = triplar
ztrojnásobit = triplar
ztrojnásobit = triplicar
ztroskotaná loď = vascello naufragate
ztroskotanec = mal jocate
ztroskotání lodi = naufragio
ztroskotaný = naufragate
ztroskotaný = naufrage
ztroskotat = abortar
ztroskotat = affundar
ztroskotat = affundar se
ztroskotat = naufragar
ztřeštěný = alienate
ztuhlost = torpor
ztuhlý = glacial
ztuhlý = torpide
ztuhnout = solidificar
ztuchlina = mucor
ztupit = stupefacer
ztvrdnout = deteriorar
ztvrdnout = indurar
zub = dente
zub moudrosti = dente de sagessa
zub špičák = dente canin
zubař = dentista
zubatý = dentate
zubatý = serrate
zubní = dental
zubní kámen = tartaro
zubní kaz = carie
zubní lékařství = dentisteria
zubní pasta = dentifricio
zubní pasta = pasta dentifricie
zubní stolička = molar
zúčastnit se = attender
Zulu = Zulu
zúrodnit = fertilisar
zuřit = furer
zuřivec = salvage
zuřivost = ferocitate
zuřivost = furia
zuřivost = furor
zuřivost = phrenesia
zuřivý = feroca
zuřivý = furiose
zuřivý = rabiose
zuřivý = ragiose
zuřivý = salvage
zůstat = demorar
zůstat = remaner
zůstat = restar
zůstat přes čas = restar troppo longo
zůstat sedět během = restar sedite durante
zůstat věrný = restar fidel a
zůstatek = balancia
zůstatek = residuo
zůstatek = resto
zúžit = attenuar
zúžit až na dřen = reducer in pulpa
zužovat se = devenir plus stricte
zvadlý = marcide
zvadnout = marcer
zvadnutí = marcor
zvažovat = considerar
zvažovat = ponderar
zvěčnit = perpetuar
zvedací most = ponte levatori
zvedák = altiavalvulas
zvedák = montacargas
zvedání = elevation
zvedat = elevar
zvedat heverem = levar con le cric
zvedat jeřábem = sublevar con un cabestan
zvedat se = elevar se
zvedat se = levar se
zvedat žaludek = nausear
zvědavost = curiositate
zvědavý = curiose
zvednout = augmentar
zvednout = elevar
zvednout = levar
zvednout = sublevar
zvednout kotvu = disancorar
zvednout kotvu = levar le ancora
zvednout náladu = reanimar se
zvednout se = levar se
zvednout se = surger
zvednutí = elevation
zveličovat = exaggerar
zveličovat = preoccupar se de bagatellas
zvěrokruh = zodiaco
zvěrolékař. = veterinario
zvěrolékařský = veterinari
zveřejnit = divulgar
zveřejnit = palo
zveřejňování = publicitate
zveřejňovat = publicar
zvěřinec = menagerie
zvěst = rumor
zvěstovat = portender
zvětšení = aggrandimento
zvětšení = augmentation
zvětšit = accrescer
zvětšit = aggrandir
zvětšit = aggrandisar
zvětšit = augmentar
zvětšovací přístroj = aggranditor
zvětšovák = aggranditor
zvětšovat = aggrandir
zviditelnit = prender forma visibile
zvíře = animal
zvíře = bestia
zvíře = bruto
zvíře = zoon
zvířecí = animal
zvířecí = bestial
zvířit = facer tornear
zvítězit = ganiar
zvítězit = superar
zvítězit = vincer
zvládnout = arrangiar se
zvládnutelný = maneabile
zvlášť (odděleně) = a parte
zvláště = particularitare
zvláštní = curiose
zvláštní = estranie
zvláštní = particular
zvláštní = special
zvláštnost = curiositate
zvláštnost = peculiaritate
zvláštnost = singularitate
zvlhčit = humidificar
zvlhčování = humectation
zvlhnout = humer
zvlněný = undulate
zvolání = exclamation
zvolat = exclamar
zvolený = appunctate
zvolit = eliger
zvon = campana
zvonec = sonalia
zvonek = campana
zvonek (květina) = campanula
zvonice = campanario
zvonice se stříškou = campanil con tecto conic
zvonice se špičkou = campanil coronate de agulia
zvonit = sonar
zvonit = sonar como clanc
zvonková hra = carillon
zvracení = emetico
zvracení = nauseose
zvracení = vomito
zvrácený = perverse
zvracet = vomir
zvracet = vomitar
zvrátit = inverter
zvrátit = rejectar
zvrátit (se) = inverter (se)
zvrhlík = pervertito
zvrhlý = prave
zvrhnout se = perverter
zvučný = resonante
zvučný = sonor
zvuk = sono
zvuk kovu = sono metallic
zvuk kroků = sono palmate
zvukotěsný = insonor
zvukotěsný = isolate acusticamente
zvuková páska = phonobanda
zvuková vlna = unda sonor
zvukový = acustic
zvukový = sonic
zvukový pásek = banda sonor
zvukový přístroj = apparato acustic
zvyk = costume
zvyk = fashion
zvyk = habito
zvyk = uso
zvykat = habituar
zvyklost = usage
zvyklý = consuete
zvyklý = habitude
zvyknout = accostumar
zvýraznit = accentuar
zvýraznit = dar emphase a
zvýšení = altitude
zvýšení = elevation
zvýšit = altiar
zvýšit = augmentar
zvýšit = realtiar
zvýšit ceny = augmentar
zvýšit hlas = altiar le voce
zvyšovat = altiar
zženštilý = effeminate
žába = rana
žabák = homine rana
žabinec = fuco
žábry = branchia
žáci = alumnos
žací stroj = falcator
žádat = demandar
žádat = implorar
žádat = invitar
žádat = peter
žádat = reclamar
žádat = requestar
žádat = requirer
žádat nápravu = reclamar
žádat o (místo) = sollicitar (un posto)
žádat radu = consultar
žadatel = candidato
žadatel = inquiritor
žadatel = sollicitator
žádný = necun
žádný = necuno
žádný = nulle
žádný = ulle
žádost = appello
žádost = demanda
žádost = desiro
žádost = petition
žádost = prece
žádost = reclamation
žádost = requesta
žádost = sollicitation
žádost = supplica
žádoucí = desirabile
žádoucí = desirate
žahat = urticar
žák = alumno
žák = discipulo
žák = pupillo
žák = scholar
žákyně = alumno
žákyně = pupilla
žalář = prision
žalářník = carcere
žalářník = carcerero
žalářovat = incarcerar
žalm = psalmo
žalmista = psalmista
žalobce = accusator
žalobce = demandator
žalost = pietate
žalostný = desolate
žalostný = lamentose
žalostný = luctuose
žalostný = meschin
žalostný = miserabile
žalostný = pietose
žalovat = actionar
žalovat = intentar un processo
žalovat = processar
žalovat = prosequer
žaltář = psalterio
žalud = glande
žaludeční = gastric
žaludeční nevolnost = dyspepsia
žaludek = gastro
žaludek = stomacho
žaludek = ventriculo
žaluzie = jalousie
žaluzie = persiana
žampion = champignon
žampión = champignon
žargon = jargon
žargón = argot
žárlit = zelar
žárlivost = jelosia
žárlivost = zelosia
žárlivý = jelose
žárlivý = zelose
žárovka = ampulla
žárovka = ampulla flash
žárovka = bulbo
žárovka = lampa
žasnout = meraviliar
žbluňkat = gurguliar
ždibec = particula
ždímačka = exprimitor de aqua
ždímačka = siccator centrifuge
ždímání = torquimento
ždímat = serpentar
ždímat = siccar per machina centrifuge
ždímat v odstředivce = siccar per centrifuga
že = de maniera que
že = de sorta que
že = que
žebrák = mendicante
žebrat = mendicar
žebrat = obtener per astutia
žebrat = viver parasiticamente
žebro = costa
žebřík = scala
žehlení = repassage
žehlící prkno = tabula de repassar
žehlička = ferro de repassar
žehlit = repassar
žehnat = benedicer
želatina = gelatina
želé = gelea
železář = negotiante in ferramentos
železářské zboží = quincalia
železářství = quincalieria
železná opona = Cortina de Ferro
železná ruda = ferro mineral
železnice = ferrovia
železnice = via ferree
železničář = ferroviario
železniční = de ferrovia
železniční = ferroviari
železniční dráha = linea
železniční hradlař = collector de numeros del locomotivas
železniční stanice = station de ferrovia
železniční uzel = nodo ferroviari
železný = de ferro
železo = ferro
železobeton = beton armate
želízka = manicas de ferro
želva = testudine
želva = tortuca
želvovina = scalia de tortuca
žeň = messe
žeň = recolta
žena = femina
žena = uxor
žena v domácnosti = matre de menage
ženatý = maritate
ženatý = sponsate
ženich = fidantiato
ženich = sponso
ženit se = sponsar se
ženská = feminina
ženská perioda = menstruo
ženskost = femininitate
ženský = feminin
ženský klášter = convento
ženství = femininitate
žert = burla
žert = facetia
žert = farce
žert = joco
žertovat = burlar
žertovný = humoristic
žeton = dischetto
žezlo = massa
žezlo = sceptro
žhář = incendiario
žhářství = incendiarismo
žhavé uhlíky = brasa
žhavý = ardente
žhavý pohled = reguardo feroce
Žid = judeo
židle = chaise
židle = sede
židle = sedia
židovský = judee
žihadlo = aculeo
žíhat = recocer
žijící = vivente
žijící na stromech = arboreal
žijící v celibátu = celibe
žíla = vena
žíla (rudy) = filon
žiletka = lamina de rasorio
žilka = venula
žilkování = venatura
žilkovaný = venate
žilní = venal
žíňka = panno pro lavar se le facie
žirafa = girafa
žirafa = giraffa
žíravina = corrosivo
žít = esser super terra
žít = viver
žít na úkor = viver al costo de
žít na venkově = rusticar
žít společně = cohabitar
žít ve společné domácnosti = cohabitar
žito = secale
živel = elemento
živelný = libere
živit = nutrir
živit se čím = nutrir se de
živitel = sustentor
živitel rodiny = sustentor del familia
živnostník = fornitor
živobytí = medios de subsistentia
živobytí = subsistentia
živočichopis = zoologia
živořit = vegetar
živost = vivacitate
život = vita
životaschopný = viabile
životní = vital
životní energie = vigor
životní potřeby = vivanda
životní prostředí = ambiente
životní síla = vigor
životní síla = vitalitate
životní standard = tenor de vita
životní úroveň = nivello de vita
životopis = biographia
životopisec = biographo
životopisný = biographic
živoucí = vivide
živý = animate
živý = vivace
živý = vive
živý = vivente
živý = vivide
živý plot = haga
žízeň = sete
žíznit = haber sete
žíznit po = haber sete de
žíznivý = assetate
žížala = lumbrico
žlab = mangiatoria
žlab = percha
žlábek = stria
žláza = aden
žláza = glandula
žloutek = vitello
žloutenka = jalnessa
žluč = bile
žlučník = vesica biliari
žlučníkový = biliose
žlučovitý = biliose
žlučový = biliari
žluklý = rancide
žluknout = rancer
žluť = jalnessa
žlutá karta = carta jalne
žlutá zimnice = febre jalne
Žluté moře = Mar Jalne
žlutočervený = rutile
žlutý = jalne
žnec = falcator
žnout = tonder
žokej = jockey
žold = soldo
žoldák = mercenario
žonglér = joculator
žonglér = prestigiator
žonglovat = jocular
žoviálně = jovialmente
žoviální = jovial
žralok = squalo
žrát = devorar
žrát = vorar
žravost = edacitate
žravost = voracitate
žravý = devorante
žravý = glutte
žravý = vorace
žuchnout = cader pesantemente
žula = granito
župan = peignoir
župan = roba
žurnál (týdeník) = film de actualitates
žurnalistika = jornalismo
žvanění = commatrage
žvanění = nonsenso
žvanit = balbutiar
žvanit = commatrar
žvanit = garrular
žvanit = parlar in modo inintelligibile
žvanivost = torrente de parolas
žvást = garrulante
žvýkací tabák = tabaco a masticar
žvýkačka = gumma a masticar
žvýkat = ingummar
žvýkat = manducar
žvýkat = masticar
žvýkat = ruminar